Devlet Memurları Kanunu

5 yılını dolduran memura ücretsiz izin

Devlet memurlarının yıllık izinleri yanında bir de ücretsiz izin hakkı vardır. Memurun maaş almadığı; ancak aynı zamanda da çalışmadığı dönemi ifade eden bu ücretsiz izinlerden birisi de 5 yılını dolduran memura ücretsiz izin hakkıdır. 5 yılını dolduran memurun ücretsiz izin hakkı nasıl kullanılır?

Memurların ücretsiz izin hakları

Memurların ücretsiz izin haklarını daha önce yazmıştım. O yazımda da açıkladığım üzere, memurların altı çeşit ücretsiz izin hakkı vardır. Aylıksız izin olarak adlandırılan bu ücretsiz izin türleri şunlardır:

 • Yurtdışına gönderilen memurların eşlerine verilen ücretsiz izin
 • Evlatlık edinen memura 24 aya kadar verilen ücretsiz izin
 • Muvazzaf askerlik görevi boyunca memura verilen ücretsiz izin
 • Doğum sonrası 24 aya kadar verilen ücretsiz izin
 • Refakat izni sonrası 18 aya kadar verilen ücretsiz izin
 • Beş yılını tamamlamış memurlara 1 yıla kadar verilen ücretsiz izin

Ücretsiz izin nedir?

Ücretsiz izin ya da aylıksız izin, adından da anlaşılacağı gibi, memurun çalışmadığı ve fakat maaş da almadığı dönemi ifade eder.

İlk bakışta memurun tercih etmesi pek mümkün görünmeyen bu durum, bazı koşullarda memur için zorunluluk olabileceği gibi bazen de ihtiyari olarak tercih edilebilir.

5 yılını dolduran memura ücretsiz izin şartları

5 yılını dolduran memura ücretsiz izin verilmesi tek bir şarta tabidir. Evet, adından da anlaşılacağı üzere bu aylıksız izni kullanmak için, memurun kıdeminin 5 seneyi doldurmuş olması yeterlidir.

Nitekim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesinde de tek şart olarak “yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması” aranmıştır.

Beş yılını dolduran memura ücretsiz izin verilmek zorunda mı?

108’inci maddede 5 yılını dolduran memura ücretsiz izin hakkı tanımlanırken “verilebilir” ifadesi kullanılmıştır. 108’nci madde tam olarak şu şekildedir: Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Yukarıdaki hükümden açıkça anlaşılmaktadır ki idare 5 yılını dolduran memura, talebi olduğunda bu aylıksız izni vermek zorunda değildir.

Bu aylıksız izni verip vermeme idarenin takdirindedir. Ancak bu takdir hakkı, sınırsız bir hareket serbestisini idareye vermeyecektir ve idarenin takdir hakkını kullanırken de objektif ölçütlere dayanması gerekir.

5 yılını dolduran memura ücretsiz izin

Nitekim bir Kamu Denetçiliği Kurumu kararında bu durum aşağıdaki gibi ve çok güzel şekilde ifade edilmiştir:

“… İdareye bu konuda takdir hakkı tanındığı açık olup Danıştay kararlarından da anlaşılacağı üzere bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının tespit edilmesi halinde söz edilen bu durumun idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla idarenin takdir yetkisi kapsamındaki tasarruflarında, belli sebepler göstererek işlem tesis ettiğinden, buna ilişkin denetimin bu sebeplerin var olup olmadığı üzerinden cereyan edeceği tabiidir…” (Şikayet No: 2015/4559, Karar Tarihi: 24/02/2016)

Yukarıda bahsettiğim ombdusmanlık kararında bu takdir hakkı somut olayda şöyle değerlendirilmiştir: “… Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yeterli personel bulunmaması nedeniyle bütün yıllık izin ve mazeret izinlerinin Türkiye genelinde kaldırıldığına yönelik yazısı ile doğu ve güneydoğu bölgelerinde yoğun olarak yaşanan olaylar nedeniyle söz konusu bölgelerin hassasiyeti, seçim atmosferinin bulunması, seçimlerin insan haklarından olması ve artan nitelikli polis ihtiyacıyla birlikte düşünüldüğünde idarenin bu gerekçesinde makul ve mantıklı olduğundan herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilememiştir…”

Bu konudaki bir Danıştay kararı da aşağıdadır:

“… Bu madde ile memurlara aylıksız izin verme konusunda idareye takdir yetkisi tanınmıştır. Ancak, bu yetkinin hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durum dava konusu idari işlemin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektirecektir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 108. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 6 ay aylıksız izin verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun davalı idare tarafından reddi üzerine temyizen görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, halkı ve hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanılmaksızın davacının aylıksız izin isteminin reddedilmesinde, idareye tanınmış olan takdir yetkisinin hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı, bu nedenle de dava konusu işlemde sebep ve maksat unsurları bakımından hukuka uyarlık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır…” (5. Daire, 2014/7583 K.)

beş yılının dolduran memura ücretsiz izin

Beş yılını dolduran memura verilen iznin süresi ve bölünmesi

Bu aylıksız izin türüyle ilgili bilinmesi gereken bir başka husus da en fazla iki seferde kullanılabilecek olmasıdır.

Dolayısıyla beş yılını dolduran memur bu ücretsiz izni ya bir defa ya da iki defa talep edebilir. Bu iznin azami süresi ise bir senedir. Böyle olunca, izin talep edilmesine dair çeşitli senaryolar şöyle örneklendirilebilir:

 • Memur ilk olarak 6 ay ve sonrasında bir 6 ay daha ücretsiz izin kullanabilir.
 • Memur ilk olarak 4 ay ve sonrasında 5 ay ücretsiz iznini kullansa, artık kalan 3 ayı kullanma hakkı olmaz.
 • Memur tek seferde bir senelik ücretsiz izne ayrılabilir.
 • Memur bir senelik ücretsiz izne ayrılsa ve mesela yedinci ayda geri dönse, bu memura isteği halinde ikinci defa ve bir seneye tamamlayacak kadar ücretsiz izin verilebilir.

SONUÇ

5 yılını dolduran memura ücretsiz izin verilmesi ile ilgili bilinen esas yanlış, idarenin bu aylıksız izni vermek zorunda olduğunun zannedilmesidir. Oysa bu ücretsiz izni verip vermeme konusunda idarenin takdir hakkı vardır. Ancak bu takdir hakkı sınırsızca kullanılamazken, somut ve objektif kriterlere dayandırılmalıdır.

O halde 5 yılını doldurduğu için aylıksız izin talebinde bulunan memur, bu talebinin karşılanmak zorunda olmadığını bilmelidir. Benzer şekilde idare ise böyle bir talebi reddetmek için makul, somut ve objektif gerekçelerin bulunması gerektiğini hatırda tutmalıdır.

İşçilerde ücretsiz izin konusunu merak ediyorsanız, şu yazıma göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/zorla-ucretsiz-izne-cikarilma/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

34 Yorum

 1. Merhaba Hocam.
  DMK 108/E maddesi ile düzenlenen 5 yılını dolduran memura ücretsiz izin hakkını kullanmak için kadrolu ya da sözleşmeli ayrımı var mıdır? Eşim 1 yıllık sözleşmeli memur; ancak öncesinde 5,5 yıllık usta öğreticiliği olduğundan yaptırdığımız intibak neticesinde yıllık izne esas alınacak süresi 6,5 yıl olmuş oldu. Böylece anılan kanunda tanınan izne hak kazanmış oldu; fakat sözleşmeli olması izni kullanmada engel teşkil eder mi? Kanunda açık bir ayrıma rastlayamadım. Bilgi verirseniz sevinirim.

 2. Merhaba, ücretsiz doğum izni hakkını kullandım. Üzerinden 9 yıl geçti, bir yıl ücretsiz izin alma hakkım var mıdır? Ücretsiz doğum izni ile memura tanınan bir yıllık izin hakkı farklı durumlar mı?

  1. Merhaba, ücretsiz doğum izni ile bu yazıda anlatılan ücretsiz iznin birbirine etkisi olmaz Meral hanım.

 3. Merhaba, devlet memuruyum, ücretsiz izne çıktım 3 ay ićin, ücretsiz izne çıkan memurun bulunduğu kamu kurumunun sağladığı (sgk dışındaki) özel anlaşmalı sağlık kurumlarından faydalanmaya devam edebilir mi? Bu konuda bilgi verebilirmisiniz. Tşk.

  1. Merhaba, bu tamamen özel sağlık kuruluşu ile kurum arasındaki anlaşmaya bağlıdır Defne hanım. Cevabı ancak kurumunuzdan alabilirsiniz.

 4. Merhaba 23 yıllık memurum.
  5 yılı dolduran memurlara verilen 1 yıl aylıksız izin aldım. Bu izni borçlanabilirmiyim.

  1. Merhaba, 6 yıllık öğretmenim. 4 yıl aktif çalıştım ancak 2 yıl aylıksız izin kullandım. 5 yılı doldurmuş oluyor muyum 1 yıl daha izin alabilmek için yoksa izinler bu süreye dahil değil mi

 5. Merhabalar
  Mustafa bey, ben 5 yıllık memurluğu doldurup 6 ay ücretsiz izin aldım ve 2 ay daha uzatmak istiyorum, uzatma durumunda ikinci hakkımı kullanmış sayılır mıyım? Kalan 4 ay yanmış olur mu? Teşekkür ederim..

  1. Merhaba, evet bir kere daha ücretsiz izin alabilirsiniz ve 2 ay alırsanız, kalan süre hakkınız yanacaktır.

 6. Merhaba ben 3 yıl sözleşmeli öğretmenlikte gorev yaptıktan sonra kadroya geçtim.1 ay ücretsiz uzun almak istiyorum.Bunun için 5 yilgörsv yapma şartı aranıyor Sözleşmeli olarak gorev yaptığım süreler 5 yıla dahil olur mu?

 7. Mustafa Bey merhabalar, doğum izninden sonra ücretsiz izne ayrılacağım şuan bir üniversitede okuyorum. Ücretsiz izin sırasında staj yapabilir miyim?

  1. Merhaba, memur musunuz? Böyle bir işlem yapmadan önce kurumunuza yazılı olarak başvurmanız ve alacağınız cevaba göre hareket etmeniz yararınıza olacaktır.

 8. 7 senelik memurum ücretsiz izne ayrılmak için dilekce verdim. mazeretimi de eşim yurtdışı vatandaşı ve orda çalışıyor belirttim. görüşe cagirildim 6 ay eşimin yanında kalıp bulunduğu yeri tanımak istediğimi olmazsa Tr de bir hayat kurmaya başlayacağınızı söyledim. yine de olumsuz karar verildiğinde nasil bir yol izlenebilir.

  1. Merhaba, talebiniz onaylanmazsa idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açabilirsiniz.

 9. Merhabalar. 8 yıllık kadrolu memurum. Mazeretsiz 1 yok ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Kıdem derecem o süre içinde durur mu yoksa ilerler mi? Doğum izninde ilerliyor da acaba mazeretsiz olduğu için ilerlemez mi?

 10. Hocam kadroyla alakalı metin belli oldu burada ücretsiz izinde olanlarla alakalı maddede 1. Fıkra uygulanır diyor tam olarak ne anlama geliyor kadroya geçme konusunda engel teşkil eder mi

 11. Merhaba hocam eşim sözleşmeli öğretmen olarak eylülde atandı ve hemen çocuktan dolayı ücretsiz izine ayrıldı Haziran ayına kadar..sorum şu kadro veriliyor biliyorsunuz eşimin şuan ücretsiz izinde olması kadro almasına engel teşkil eder mi şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, kadro ile ilgili şartlar yasal olarak belli olmadan bir şey diyemem.

 12. Mustafa Bey Merhaba,

  8 yıl sözleşmeli (4B) olarak çalıştım şimdi ise yasa ile birlikte kadroya (4A’ya) geçiyorum. Çocuğum okula başlayacağı için 1 yıl ücretsiz alma talebim olacak. normalde 1 yıl aylıksız izin için 5 yıl şartı var. Bu 5 yılı ben karşılıyor muyum? daha önce 4b li olduğum için.

  Saygılarımla,

  1. Merhaba, sözleşmeli dönem kıdeminizin memuriyet kıdemine sayılması gerekir. Yine de kanun çıkmadan ve içeriğini görmeden kesin bir şey söylemek mümkün olmaz. Kanunun yayımlanmasından sonra tekrar sorarsanız, daha net cevap verebilirim.

 13. Merhaba Mustafa bey 2 yıllık memurum, eşim askeri personel şark hizmetinden denizliye tayin oldu, çalıştığım kurum denizlide yok, ücretsiz izne ayrılabiliyormuyum ? aile bütünlüğünü korumak için nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler.

 14. İyi günler benim merak ettiğim ücretsiz izin hakkının belli bir sayısı varmı acaba varsada kurumdan kuruma bu değişiyormu.Hem yurtdışı görevi sebebiyle hemde çocuk sebebiyle 3-4 veya daha fazla ücretsiz izin kullanılabilirmi.

  1. Halil bey, sorunuzun cevabı aslında tam olarak yazımda var. Başka bir soru söz konusu ise, açıkçası anlayamadım.

 15. Merhaba
  Doktora yapıyorum ve 10 yıldan fazla süreden beri memurum. Erasmus programı kapsamında (üniversiteler arası öğrenci değişimi) yurtdışında staj elde ettiğimizde 2 ay ücretli 1 yıla kadar ücretsiz o staj imkanından faydalanabiliyoruz. Bir memur olarak bu süreçte ücretsiz izin alma yöntemim burs almış olarak değerlendirilebilir mi? evet ,ise 2 ay mı yoksa 1 yıla kadar süreyle burs kapsamında ücretsiz izin alabilir miyim?

  Diğer sorum ise herhangi bir sebeple mesela burs veya 5 yılı dolduran memur olarak ücretsiz izin aldığımızda o süreleri SGK’ya prim ödemesi yapabiliyor muyuz ve derece kademe ilerlemesi de mümkün oluyor mu?

  1. Merhaba, 657’de sizin durumunuza özel öngörülen bir ücretsiz izin hakkınız yok. İsterseniz 1 senelik ücretsiz izin hakkınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca kurumunuza özel bir dilekçeyle başvurarak durumunuzu izah ederek eğitim süresi boyunca ücretsiz izinli sayılmayı talep edebilirsiniz. Bu durum kurumn takdirinde olacaktır. Aylıksız izin süreleri borçlanma yapılarak primler ödenebilir.

 16. Hocam kolay gelsin. Eskiden 10 yıl şeklinde idi ve ben o zaman sağlık problemlerim nedeniyle 6 ücretsiz izin kullandım. Kurumumca Maaşsız dönemde sgk primimin yatırılması gerekmez mi kontrol ettiğimde 360 gün olması gerekirken 180 gün görünüyor. Böyemidir.

 17. Mustafa bey merhaba 657/4b sözleşmeli olarak çalışan 12 yıl hizmet yılı olan sözleşmeli personelinde ücretsiz izin hakkı var mıdır ?

 18. Mustafa bey merhaba,
  Müdür kadrosunda çalışmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesine göre 6 ay ücretsiz hakkı mevcut mu yoksa Müdür kadrosundan sarfınazar etmek zorunda mıdır?
  Bu konu hakkında görüşünüzü ve mevzuat bildirebilir misiniz. tşk.ederim.

  1. Mustafa bey merhaba, müdür kadrosunda çalışan bir memurun neden 6 ay ücretsiz izin hakkı olmasın?

Başa dön tuşu