Devlet Memurları Kanunu

Memur izinde rapor alırsa ne olur?

Yıllık izne ayrılan bir memurun bu izin boyunca dinlenmesi ve belki tatil yapması beklense bile, memur da hiç ummadığı bir anda rahatsızlanabilir ve istirahat raporu alabilir. Peki, ama memur yıllık izinde rapor alırsa ne olur?

Memurun yıllık izin hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ilk yılında izin hakkı olmayan devlet memuru; bir ila on yıllık kıdemi varken 20 gün ve on yıldan sonra ise 30 gün yıllık izin hakkına sahip olacaktır.

Memurun izni, işçinin izninden farklı olarak yalnızca iş günü olarak hesaplanmaz ve memurun izin aldığı süreler arasındaki iş günleri ve tatil günlerinin tamamı izinden düşülür.

İşçinin izninin sadece iş günü üzerinden hesaplanması gerektiğini daha önce yazmıştım: https://mustafabaysal.com/cumartesi-yillik-izinden-sayilir-mi/

Yıllık izindeyken rapor almak

Memurun iznini kullanırken hastalanmasının ve istirahat raporu almasının en temel sonucu, memurun rapor aldığı süreler için istirahatli kabul edilmesi olur. Böyle olunca akla şöyle bir soru gelebilir: Yıllık izninde gezmek ve dinlenmek isteyen bir memur hastalanırsa, yıllık iznini nasıl kullanabilir?

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Yıllık izinde alınan rapor izni keser

17/08/1995 tarih ve 22377 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 140 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, memurun yıllık izinde rapor alması durumunu açıklamıştır.

Buna göre; yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır.

Bunun anlamı, memurun aldığı rapor üzerine başlayan hastalık izni ile yıllık iznin iç içe giremeyeceğidir.

Rapor bitiş süresi yıllık izin bitiş süresinden sonra ise ne olur?

Buradaki ilk ihtimal, memurun aldığı raporun bitiş süresinin yıllık izin bitiş süresini aşmasıdır. Memurun yıllık izne 1 Mart -15 Mart arası için ayrıldığını ve fakat 7 Mart tarihinde 17 mart tarihine kadar geçerli bir istirahat raporu aldığını varsayalım. Bu memur artık 17 mart tarihine kadar istirahatli olacak ve işe 18 mart tarihinde başlayacaktır.

Kullanılamayan izinler eklenmez

Tam bu noktada memurun yapabileceği en büyük hata, istirahatli olduğu için kullanamadığı izinlerini, kendi mantığına göre doğru gördüğü için, istirahat süresinin sonuna eklemesi olacaktır.

Yukarıdaki örnekte memur 18 martta göreve başlamaz da yıllık izninden kullanamadığı 8 gününü eklemek suretiyle işe 25 martta göreve başlarsa, bu 8 gün için devamsızlık yapmış kabul edilecektir.

Buna ilişkin bir Danıştay kararı aşağıda olup yıllık izindeyken rapor alan ve kendi kafasına göre yıllık izin süresini uzatan memura verilen disiplin cezası Danıştay tarafından uygun bulunmuştur:

“… Dosyanın incelenmesinden; Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan davacının 25.08.2009 tarihinde 51 günlük yıllık izne ayrıldığı, 07.09.2009 tarihinde rahatsızlanarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldığı, burada 8 gün tedavi gördüğü ve 15.09.2009 tarihinde 30 gün rapor verilerek taburcu edildiği, 51 günlük yıllık izninin ve 30 günlük raporunun bitim tarihinin aynı zamana (15.10.2009) denk geldiği, davacının 21.10.2009 tarihinde mesaiye başladığı, bunun üzerine 15.10-21.10.2009 tarihleri arasında mazeretsiz olarak mesaiye gelmediğinden bahisle açılan soruşturma sonucu, davacının 15.10.2009 tarihinde işe başlaması gerektiği ve kalan yıllık iznini, amirinin izniyle daha sonraki bir zamanda kullanabileceği gerekçesiyle dava konusu işlemle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-b maddesi uyarınca “bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile cezalandırılarak, bulunduğu derecenin son kademesinde bulunması nedeniyle bu cezanın brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılmak suretiyle uygulanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, 25.08.2009 tarihinde 51 günlük yıllık izne ayrılan ve izin devam ederken 15.9.2009 tarihinde 30 günlük sağlık raporu alan davacının, sağlık raporunun ve yıllık izninin bitim tarihi olan 15.10.2009 tarihinde işe başlaması gerekirken tedavi gördüğü ve raporlu olduğu süreyi yetkili amirinden yeniden izin almaksızın yıllık izninin bitim tarihine ekleyerek kullanmasında yukarıda belirtilen mevzuat kurallarına uyarlık bulunmadığı görülmektedir…” (12. Daire, 2015/49 K.)

memur yıllık izinde rapor alırsa ne olur?

Rapor bitimi yıllık izin bitiminden önce ise ne olur?

Bir başka ihtimal, memurun aldığı raporun son gününün yıllık izninin bitiminden önce olmasıdır. Bu durumda memur, yıllık izninin bitimini müteakip işe başlayacaktır.

Yine yukarıdaki örnekte memurun bu defa 7 mart ila 10 mart arasında raporlu olduğunu varsayalım. Bu memur raporun bitiminde henüz yıllık izni sona ermediğinden işe gitmeyecek ve izninin bitimini müteakip 16 martta işe başlayabilecektir.

Rapor bitimi ile yıllık izin bitiminin aynı gün olması

Üçüncü bir ihtimal de memurun aldığı sağlık raporunun bitiş tarihinin yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı olmasıdır ki; bu durumda haliyle memur, yıllık izninin bitimini takip eden gün işe başlayacaktır.

Memurun “yıllık iznimdeyken raporluydum, bu süreleri izin sonrasına eklerim” demesi mümkün olmadığı gibi yasal da değildir.

Yıllık izinde rapor alınmasına dair Yönetmelik hükümleri

Yukarıda bahsedilen 140 seri numaralı Tebliğ haricinde “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında da memurun yıllık izinde rapor almasına ilişkin hükümler getirilmiştir.

Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre;

 • Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.
 • Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.
 • Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

Memur yıllık izindeyken il dışından rapor alabilir mi?

Şu yazımda memurun il dışından rapor alması konusunu tüm detaylarıyla izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/memur-il-disindan-rapor/

O yazıdan da görüleceği üzere, memurun görev mahalli dışında rapor alması ancak acil hallerde öngörülmüş ve fakat üç istisnai durumda, memurun görev mahalli dışında alacağı her tür istirahat raporunun hastalık iznine çevrilmesi de mümkün kılınmıştır.

İşte bu üç istisnai halden birisi de memurun kanuni iznini kullanmak için görev mahalli dışında bulunmasıdır. Dolayısıyla devlet memuru yıllık iznini kullanırken, haliyle kanuni bir iznini kullanıyordur ve bu sırada nerede olursa olsun, herhangi bir servisten alacağı istirahat raporu amiri tarafından hastalık iznine çevrilecektir.

memur izindeyken rapor alabilir mi?

Yıllık izin bitiminde rapor alınması

Bazen memurun gerçekten hastalanmasından ve bazen de memurun çeşitli sebeplerle iznini uzatmak istemesinden kaynaklansa da yıllık izin bitiminde rapor alındığı görülür.

Buradaki çok kritik husus, iznin en geç son gününde sağlık raporu alınması gerektiğidir. Örneğin 15 martta yıllık izni biten bir memur bu sağlık raporunu en geç 15 martta alırsa, hastalık izni otomatik olarak devreye girecektir.

Fakat aynı memur istirahat raporunu 16 martta alırsa, artık işler karışacak ve yukarıda bağlantısını verdiğim yazıdaki “görev mahalli dışından veya mesai saatleri içinde rapor alma”ya ilişkin kurallar devreye girecektir.

SONUÇ

Memur yıllık izindeyken rapor alırsa ne olur? Bu sorunun cevabını ayrıntılı olarak yukarıda versem de hususiyet arz eden noktaları tekrar ifade etmek isterim:

 • Yıllık izinde alınan rapor, yıllık izni keser ve hastalık izni devreye girer.
 • Memur, yıllık izinde istirahat raporu aldığı için, izin süresini kendi isteğine göre uzatamaz.

Özellikle yıllık iznin uzamaması kısmına dikkat etmenizi öneririm; aksi takdirde devamsızlık yapmış sayılırsınız ve bunun sonu memuriyetten çıkarmaya kadar gidebilir.

Memurun izindeyken rapor alması hakkında sık sorulan sorular:

Devlet memuru rapor bitiminde yıllık izin alabilir mi?

İstirahat raporu almış bir devlet memurunun rapor bitiminde yıllık izin alması elbette mümkündür. Ancak bu durum hem amirin takdirindedir hem de memurun izin talebinde bulunmak için rapor bitiminde işine fiilen başlamış olması da gerekir.

Yıllık izinde rapor alınırsa ne olur?

Memur yıllık izindeyken rapor aldığında yıllık izni kesilir ve rapor süresi kadar hastalık izni devreye girer. Memurun aldığı sağlık raporundan kurumunu derhal haberdar etmesi gerekir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 Yorum

 1. Yıllık izinde rapor almışsa ve kurum bunu usul ve fenne uygunluğu konusunda tereddütte bulunmuşsa memuru bulunduğu yerdeki hakem hastaneye mi sevk eder, sevk etmesi halinde kaç günde bitirmesi gerekir

 2. Merhaba. Yıllık iznimin bittiği gün iznimi geçirdiğim mahalde rapor aldım. Rapor bitiminde aynı mahalde tekrar rapor alabilir miyim? Raporumun son gününde almam mı gerekli ve de yine? Teşekkürler

 3. Merhaba Mustafa bey, markette personel olarak çalışıyorum haftalık izin günümde 2 günlük rapor aldım
  O hafta içerisinde iş yeri haftalık izin vermesi gerekiyor mu?

 4. Merhabalar Mustafa Bey, ben Sözleşmeli zabıt katibiyim, Can güvenliği sebebiyle şehir dışına çıktık ailece, yıllık iznimi kullandım, daha sonra 5 gün istirahat raporu aldım Ptesi işbaşı yapmam gerekiyor ancak gitmem mümkün değil malum sebepten ötürü. Şimdi 10 günlük mazeret iznim var içerde. İlk sorum rapordan hemen sonra başlayış yapmadan bu mazereti kullanabilir miyim? Nasıl bir dilekçe yazmalıyım? Birde önümüzdeki senenin de 10 günlük mazeret iznini bu sene içinde kullanabiliyormusum diye araştırdm doğru müdür? Öyleyse ikisini toplu şekilde talep edip kullanmam mümkün mü? İvedi dönerseniz çok sevirinim teşekkürler

  1. Merhaba, ne yazık ki başlamadan herhangi bir izin almanız mümkün olmaz. Göreve başlamamanızın tek yolu; raporun bittiği günün gecesi; örneğin rapor pazar günü bitiyorsa, pazarı pazartesiye bağlayan gece ACİL’den rapor almaktır.

 5. Mustafa bey iyi günler ben mazeret izni kullanarak görev yerimin dışında başka bir ilde 10gun +kontrol 10 toplam 20 gün rapor aldım tedavim 10 gün daha devam edecek fakat aynı hekimden maksimum 20 alabiliyorum bulunduğum ile gidip ordamı almam gerek yoksa başka bir hekimden 10 günlük raporu acilden mi alırsam geçerli olur

  1. Merhaba, sağlık raporlarınızın izne çevrildiyse, kanuni izninizi kullanıyorsunuz demektir. Dolayısıyla, bulunduğunuz yerde farklı doktordan rapor alabilirsiniz. Yine de kurumunuza sorarak işinizi garantiye almanızı öneririm.

   1. Mustafa bey iyi günler ben yıllık iznim bitmeden rahatsızlığından dolayı 30 gün sağlık raporu aldım ve rapor sonunda kontrol var rapor ayın 10 da bitiyor ben ayın 11 demi kontrole gideceğim yoksa ayın 10 da gitmem mı gerekli. Görev yerim farklı izin yerim farklı iller Aldığım rapor izne çevrildi. Birde kontrol yazması nedeniyle hastalığımın devam edip etmediğini kontrol ederek ilaç vs tedaviye devam edeceğinden dolayı yönetmelikte memur un sağlık izni 12 aya kadar uzatılır diyor. Lakin siz farklı bir yerde kontrol muayenesi memurun görev yerinde yapılması gerektiğini belirtmişsiniz. Şimdi ayın 10 da aynı Dr dan tekrar rapor alamıyorum raporunun 30. günü raporlu gözüktüğü için sistem rapor veremiyor. Nasıl bir yol izlenmeli. Kontrol muayenesi nin amacı nedir ve neden görev mahallinde ki hastaneye gitmeliyim. Teşekkürler

    1. Merhaba, buradaki ayrıntı şu: Sizin göreve başlamanız gereken tarih raporda yazar. O halde, ya tam bu tarihte görevinizin başında olmalısınız ya da bu tarihten ÖNCE başka yerden rapor almalısınız. Ortada bir çıkmaz sokak var; fakat yapacak bir şey yok.

    2. Mustafa bey raporda kontrol yazıyor rapor bitimi kontrolü uygundur diyor. İşe başlama tarihi yazmıyor. Şimdi ben ayın 11 de izinde iken almış olduğum heyet raporuna kontole mı gideceğim görev yerime mı döneceğim. Birde sağlık ocağından 10+10 rapor olayında kontrol günü aynı doktor dan aynı yerden mı kontrole gitmem gerekli yoksa kontrol tarihinde kontrole görev yerindeki sağlık kuruluşuna mı gitmeli. Burada kannunen yada mahkeme kararı olan bir karar var mı. Kontrol muayenesi tam olarak ne demek teşekkürler

Başa dön tuşu