Fesih

Devamsızlık yapan işçinin işten çıkarılması

İşçinin işe mazeretsiz gelmemesi işveren tarafından çoğu zaman hoş karşılanmaz. Bu durumda mazereti olmadığı halde işe gelmeyen işçi açısından işverenin önemli hakları mevcuttur. Bunların başında da işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshetmek gelir. Peki ama devamsızlık yapan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşçi için devamsızlık nedir?

Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı Yasanın 25/II-h maddesi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

İşçinin mazereti olmamalıdır

Elbette ilk kural işçinin mazeretsiz olarak işe gelmemesidir. Hasta olan, işverenden izin almış olan, kendi iradesi dışında bir nedenle işe gelmeyen işçi mazeretsiz kabul edilemez. Ama bunların dışında işçi işverenin iznini almaksızın ya da geçerli bir nedeni yokken yani “durup dururken” işe gelmemişse bu durumda işverenin yeni bazı hakları doğmaktadır.

Şu yazımızda, hangi hallerin mazeret kabul edilmesi gerektiğini açıklamıştık: mustafabaysal.com/mazeretli-devamsizlik-halleri-nelerdir

İşçi kaç gün işe gelmezse işten çıkarılabilir?

İş Kanununun 25inci maddesinde de açık şekilde yazdığı gibi işçinin işe gelmeme nedeniyle işte çıkarılabilmesi için aşağıda yazılı sürelerde işe gelmemiş olması gerekir.

 • Ardı ardına 2 iş günü
 • Bir ayda toplam 3 iş günü
 • Bir ayda tatilden sonraki günlerde olmak kaydıyla toplam 2 iş günü

Yukarıdaki sürelerden herhangi birisinin gerçekleşmesi fesih için yeterlidir. Görüleceği üzere, işçinin devamsızlık halinde çıkarılması belki de İş Kanununun en acımasız kurallarından birisidir.

Öyle ki; işyerine yıllarını vermiş ve hiç hata yapmadan çalışmış emektar bir işçi bile örneğin iki iş günü üst üste mazeretsiz olarak işe gelmese, bütün haklarını yitirerek işten çıkarılabilecektir.

İşçinin devamsızlığında gün hesabı

İşçinin devamsızlığının fesih gerekçesi olabilmesi için aranan şartlar arasında “bir ay” içinde kavramı geçmektedir. Buradaki 1 ay’dan anlaşılması gereken takvim ayı değil; ilk devamsızlık fiilinin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 ay olmalıdır.

Yargıtay’a göre “Maddede geçen “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlar söz konusu ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.” (22 Hukuk, 2017/24229 E. ve 2019/21632 K.)

işe gelmeyen işçi

Devamsızlık yapan işçi 6 iş günü içinde çıkarılmalı

İşçi yukarıda belirtilen sürelerde işe gelmedi. En son gelmemesiyle birlikte artık işverenin haklı nedenle işçiyi çıkarma hakkı var. İşte burada altı iş günlük süreye dikkat etmek gerekiyor.

İşçinin devamsızlığının son gününden itibaren, yani işverenin işçiyi haklı nedenle derhal işten çıkarma hakkının doğduğu günden itibaren, işçiyi işten çıkarmak için 6 iş günü vardır. Altı iş günü geçtikten sonra bu hak kullanılamaz.

Şu yazımızda 6 iş günlük sürenin önemini ve tam olarak ne zaman işlemeye başlayacağını anlatmıştık: mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesihte-6-is-gunluk-surenin-onemi

Devamsızlık yapan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı

İşveren yukarıda belirtilen sürelerde işe gelmeyen işçiyi haklı nedenle 6 iş günü içinde işten çıkarmışsa bu durumda işçi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkını kaybedecektir. İşveren bu yükümlülüklerden kurtulacak, işçi ise yılların birikimini işverene bırakmış olacaktır.

Çünkü buradaki fesih İş Kanununun 25/II-g maddesi gereğince haklı nedenle derhal fesih şeklinde gerçekleştirilmektedir ve bunun anlamı, işçinin hemen ve tazminatsız çıkarılmasıdır: mustafabaysal.com/derhal-fesih-nedir

mazeretsiz işe gelmeyen işçinin çıkarılması

İşçinin devamsızlığı tutanağa bağlanmalı

İşyerinde işçilerin mesai saatlerini takip eden özel programlar kullanılmıyorsa veya bunlar kullanılsa bile garanti olması için, işçinin yaptığı devamsızlığın kayıt altına alınması önem arz eder. Bunun için bir devamsızlık tutanağı düzenlenebilir ve bu tutanağa başka işçilerin de imzası alınabilir.

Devamsızlık tutanağı örneğini şu yazımızda bulabilirsiniz: mustafabaysal.com/isci-ise-gelmeme-tutanagi

Devamsızlık sebebi araştırılmalı

İş Kanununun 25’inci maddesi kapsamında yapılacak bir feshin işçi açısından sonuçları ağır olduğu gibi işçinin dava açması ve haklı olduğunun ortaya çıkması halinde, bunun işverene maliyeti de yüksek olacaktır.

Bu nedenle; işçi işe gelmediği için fesih yapmadan önce işçiye bir ihbarname gönderilmesi, bu bildirim yazısında öncelikle devamsızlık nedeninin sorulması ve varsa mazeret teşkil eden belgelerin istenmesi çok önemlidir.

Böylece işçinin gerçekten bir mazeretinin olduğu durumlarda yanlışlıkla haklı nedenle fesih yapıp da işçiyle karşı karşıya gelmekten kaçınılmış olunur. İşe gelmeyen işçiye ihtarname örneğini de şurada inceleyebilirsiniz: mustafabaysal.com/ise-gelmeyen-isciye-ihtar-ornegi

Devamsızlık nedeniyle fesih Yargıtay kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları, devamsızlık durumunda iş akdinin feshi konusunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Örneğin şu kararda, devamsızlık yapan işçiye hem yevmiye kesme cezası verilmesi hem de bu nedenle fesih yapılması usulsüz bulunmuştur:

“… Dosyaya davalı tarafça ibraz edilen 25.01.2015, 15.02.2015 ve 17.02.2015 tarihli devamsızlık tutanaklarında, davacının belirtilen tarihlerde devamsızlık yaptığının tespit edildiği, her ne kadar davalı tarafça dinletilen tanıklar tutanak tanıkları olmadıkları için tutanak içerikleri teyit edilememiş ise de, devamsızlık tutanağı içerikleri incelendiğinde, davacının her bir güne ilişkin vermiş olduğu devamsızlık savunmalarının bulunduğu, davacının bu savunmalarında özel sebeplerden dolayı işe gelmediğini bildirdiği, yargılama aşamasında bahse konu savunma yazılarına dair imza ve yazı itirazında bulunulmadığı, yani davacının belirtilen tarihlerde devamsızlık yaptığının sabit olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak mahkeme ilamının gerekçesinde, “özel sebeplerden dolayı” işe gelmediğini belirterek somut bir mazeret beyan etmeyen davacının iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshedildiği belirtilmiş ise de, dosyaya ibraz edilen devamsızlık tutanaklarının incelenmesinden Personel Şefi … imzasını taşıyan her bir devamsızlık tutanağında, davacının savunmasının meşru mazeret olarak kabul edilmediği, bu nedenle işe gelmediği güne ait bir yevmiyenin kesileceği belirtilmiş olup; ilgili aylara ilişkin ücret bordrolarında da eksik tahakkuk bulunduğu görülmektedir. Davacıya fesih nedeni yapılan eylemleri için yevmiye kesme cezası verilmesine rağmen, aynı eylemlerin bu defa fesih nedeni gösterilmesi aynı eyleme birden fazla ceza verilmemesi ilkesine uygun düşmemektedir. Aynı eylem nedeniyle birden fazla ceza verilemeyeceğinin göz önünde bulundurularak, feshin geçersizliği ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken…” (22 Hukuk, 2017/27112 E. ve 2020/1614 K.)

devamsızlık yapan işçi iş akdi feshi

Aşağıda ise birinde işçinin, birinde işverenin haklı bulunduğu iki ayrı davaya ait kararlar da yer almaktadır:

“… Davacının 02.09.2014-03.09.2014 tarihleri arasında devamsızlık yaptığına ilişkin tutanakların davalı tarafça dosyaya sunulduğu, davalı tanıklarının duruşmada dinlenerek davacının devamsızlık yaptığını doğruladıkları, davalının davacıya gönderdiği ihtarnameyle davacıdan devamsızlık yapmasının haklı ve geçerli bir mazerete dayanması halinde mazeretini bildirmesini istediği ve davalının 12.09.2014 tarihli noter kanalıyla gönderdiği ihtarnameyle devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini davacıya bildirdiği görülmüştür. Açıklanan nedenler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacı işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmediği, bu nedenle davalı tarafça yapılan feshin haklı sebebe dayandığı…” (22 Hukuk, 2017/24229 E. ve 2019/21632 K.)

“… Dosya içerisinde mevcut hizmet cetveli incelendiğinde davacının işten çıkış tarihinin 22.10.2007 olduğu, devamsızlık tutanaklarının ise 24 ve 25 Ekim 2007 tarihlerini kapsadığı görülmüştür. Davacı tanık beyanları ile kayıtlar örtüştüğünden fesihten sonra tutulan devamsızlık tutanaklarının bağlayıcı olmayacağı açıktır…” (9 Hukuk, 2009/37031 E. ve 2011/50099 K.)

işe gelmeyen işçinin tazminatsız çıkarılması

İşçi devamsızlık örnekleri

İşçi 07/09/2020 pazartesi ve 08/09/2020 salı günleri mazeretsiz olarak işe gelmemiştir. İşveren işçiyi işten çıkarabilir.

İşçi 07/09/2020 pazartesi, 15/09/2020 salı ve 02/10/2020 cuma günleri işe mazeretsiz olarak gelmemiştir. İşveren işçiyi işten çıkarabilir.

İşçi 14/10/2020 pazartesi (hafta tatilinden sonraki iş günü) ve 30/10/2020 cuma (Cumhuriyet bayramı tatilinden sonraki iş günü) işe mazeretsiz olarak gelmemiştir. İşveren işçiyi işten çıkarabilir.

SONUÇ

Ardı ardına 2 iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü ya da tatillerden sonraki her hangi 2 iş günü işe mazeretsiz olarak gelmeyen işçiyi işveren 6 iş günü içinde İş Kanununun 25/2-g maddesine dayanarak işten çıkarabilir. Bu durumda işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmez.

İşçinin devamsızlık yapmasının tutanağa bağlanması, işçinin ihtar edilmesi ve devamsızlığın sonuçlarına ilişkin diğer bilgileri de yazımızın ilgili bölümlerinden bulabilirsiniz.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

89 Yorum

 1. Bahsi olan konuya bağlı sebepsiz işe gitmediğimde beni işten çıkardıklarında benden ihbar süremi beklemediğim için işveren ihbar ücretini talep edebilirmi

   1. Özel eğitim öğretmeniyim. 19 aralık 2018 tarihinde ders esnasında belimde bir ağrı oldu ve ertesi gün kurum müdürüme durumu smsle bildirerek işe gitmedim o gün öğleden sonra acile gidip iğne yaptırdım. Ayın 21 ve 22si kendi haftalık izin günlerimdi ve yine acil servise gittiğim oldu. 23 aralık pazar günü yine işe gidemeyecek durumdaydım ve kuruma smsle bildirerek yine işe gitmedim. 24 aralık günü hastaneye gidip muayene oldum bel fıtığı olduğumu ve hemen fizik tedaviye başlamam gerektiği söylendi. 25aralık 3 ocak tarihleri arası 10 günlük rapor verildi. Raporum bittiğinde tedavim ve ağrılarım bitmemişti. 4 ocak 13 ocak arası bir rapor daha aldım. 14 ocak günü işe başladım. 3 gün işe gittim ancak ağrılarım tekrar arttı. 17 ocak günü kuruma smsle bildirim yaparak gelemeyeceğimi söyledim. Aynı gün tekrar hastaneye giderek bir 10 günlük rapor daha aldım. Şimdi işverenim benim sağlığımın çalışmaya uygun olmadığımı beni rencide edecek şekilde söyleyip işten ayrılmamı istedi. Bnde onlara benim kurumdaki çalışma şartlarından dolayı böyle olduğumu ve ilk ağrının derste kucağımda bir öğrenci varken başladığını eğer ayrılmamı istiyorlarsa kendilerinin beni çıkarmasını ve tazminatımı vermelerini söyledim. Aynı kurumda 2 yılı doldurdum. Kasım 2018de tekrar sözleşme imzalayarak 3. Yılıma başladım. Aynı ay içinde 3. Gün işe gitmediğimde bir bildirimde bulunulmadı iş akdiniz fesedilecektir diye ve 6 iş günü de geçti. Şuan tazminat hakkımın olmadığı iletildi başka bir öğretmen tarafından. Yukarıdaki durumlar ışığında tazminat hakkım var mıdır

    1. Merhaba. Size kesin bir şey söyleyemem. Ama veriler belli. 1 aylık süre içinde farklı günlerde 3 devamsızlık yaparsanız, tazminatsız çıkarılabilirsiniz. Ama bu günlerde rapor aldıysanız, devamsız sayılmazsınız.
     Rapor almamış olsanız bile, üçüncü devamsızlığınızı takip eden 6 iş günü içinde çıkışınız verilmezse, bu kez tazminatlı çıkış verilmesi gerekir.
     Size tavsiyem, çalışmaya devam etmeniz ve onların sizi çıkarmasını beklemeniz olacaktır.

  1. Mehmet bey bu gerekçeyle işten çıkarılırsanız, 15 yıl 3600 gününüz olsa bile kıdem tazminatı alamazsınız.

 2. İşten aynı şekilde cikarildim ve hiç bir yere ise girmedim yaklaşık 2 yıl oldu hala ben iskurdan işsizlik maaşı alamaz mıyım köyü

  1. Devamsızlık yaptığınız için işten çıkarıldıysanız işsizlik maaşı alamazsınız.

 3. Ben rasim tezer 3 gun devamsizliktab isteb isten cikardilar beni giris 28.08.2014 cikis 12.01.2017 kidem tazminat is sozlesi duruyor

 4. merhaba lar ben 3 aylık hamileyim ilaç fabrikasında temizlikçi olarak çalışıyorum doktordan ağır is göremez raporu aldım buna rağmen sefim yinede bana ağır işleri yaptırmaya çalışıyor 11 aydır çalışıyorum bana işten çıkmam için baskı yapıyor napabilirim lütfen yol gösterin tskkrlr

  1. Necla hanım, böyle bir durumda işçinin önünde fazla seçenek yoktur. Ya çalışmaya devam etmelisiniz ya da bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılmalısınız. Üçüncü bir seçenek olarak da, verilen işi yapmayı reddederek işverenin sizi işten çıkarmasını bekleyebilirsiniz.

 5. merhaba ben özelbi şirkette çalışıyorum giriş çıkışlarımız parmak iziyle oluyo sistemde ben birgün işe gelmemişim gözüküyo ama o gün işyerinde çalışıyodum müdür bana bunu söyledi bende iş yerinde olduğumu söyledim artı iş yeri kameralı sistemle gözetleniyo o gün işyerinde olduğumu söylediğim halde o günümü ve yol paramı kesti bu konuda ne yapmam lazım

  1. 1- İmza alınacağı zaman ücret bordronuza o ay, ”1 günlük eksik çalışmaya karşı itiraz hakkım saklıdır” şeklinde not yazın altına ve öyle imzanızı atın.
   2- Bilgi-İşlem / Güvenlik departmanından o gün çalıştığınızı gösterir farklı saatlerde birkaç görüntü çıktısı talep edin. (Tarih / saat kamera da gözüksün, çıktı alındığında)
   3- Tüm bunları 6 gün içinde yapıp bir dilekçe ile müdürünüze başvurun (Eksik günümün tamamlanmasını istiyorum şeklinde)
   4- Yine de yapmazlarsa önce çalışma bakanlığı şikayet hattına (170), sonra da iş mahkemesine dava açmaya hasıl olmak üzere arabulucuya başvurun (1 günlük için değer mi tabi tartışılır…)

 6. Merhaba ben 3,5 yıl sendikalı çalıştım kendim istifa edip iş yeri açacağım fakat özel birkaç durumum oldu 3hafta işe gidemedim zaten istifa edeceğim için haberde vermedim bu sürede iş veren noterden ihtar çekmiş çıkartacaz diye arada kaldım acaba bırakıyım onlar mı çıkarsın yoksa istifa etmilimiyim işsizlik maaşıda söz konusu başka bir yere müracaat ettiğimde devamsızlıktan atilmışsın lafını duymak kimse istemez

  Şimdi ben istifa etsem mi karlı çıkarım yoksa onlar çıkarırsa mı ayrıca ihbar kıdem haklarım var mı veya onlar benden maddi hak alabilir mi

  1. Cenk bey, 3 hafta mazeretsiz devamsızlık yaptıysanız ve işveren bu nedenle haklı fesih yaptıysa, haksız duruma düşmüşsünüz demektir. Hem kıdem hem de ihbar tazminatı alamazsınız.

 7. Merhaba Ben 2 yıldır fabrikada çalışmaktayım. İşten ayrılmayı düşünüyorum Sebeb ise Sorunlarımız ile ilğilenilmiyor Defalarca dile getirdiğim sorunlar malesef bir sonuca varılmıyor. boya makinası çalışıyor örneğin alarjim oldugu için duramıyorum. Ayrıca maaş konusunda anlaşamıyoruız.iyileştirme yapılacak denildi sonuç yine aynı durum. tazminat ve işsizlik maaş alabilmem için ne yapmalıyım bilginize ihtiyacım var Teşekkür ederim şimdiden.

 8. Merhaba 2 yıldır fabrikada çalışmaktayım il değiştirmeyi düşünüyorum duyumlara göre doğrumu bilmiyorum gitmek istedigim ile nufus kaydı yaptırıp fabrikaya verilince tazminat hakkı doğuyor denildi bu doğrumu?

   1. Asgari süreli iş sözleşmesi yapıldı, bu sözleşmeye tazminat maddesi eklendi örneğin 3 aylık ücret veya 10000 TL gibi. Sözleşmeyi iki tarafta haklı sebepler dışında feshederse bu tazminatı ödemekle yükümlü olacak.
    Sorum şu ki; İşçi bu tazminatı ödemeden işten ayrılmak için işe 3-5 gün gitmese, devamsızlık yapsa işveren de sözleşmeyi feshetse bu durumda işçi yine tazminat öder mi, yoksa bu şekilde tazminat ödemekten kurtulur mu? Tşk

    1. Ahmet bey, bu durumda işveren haklı nedenle fesih yapmış olacağından, cezai şartı talep etme hakkına sahip olacaktır.

 9. merhaba mazaretsiz değil raporlu bir şekilde 6 ay boyunca işe gitmezsem ve işveren beni işten çıkarırsa hangi maddeden çıkarabilir? ve çıkardığında tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyim ?teşekkürler

  1. Evet, işveren çıkışınızı sağlık nedeniyle verirse hem kıdem tazminatınız ödenmelidir hem de işsizlik maaşı bağlanır.

 10. ben hafta ici 14 saat calışıyorum gece vardiyesinde 4 saat mesai üstüne bide cumartesi cagırıyolar saat 3 den 10 kadar oda mesai ama ben gitmiyorum 2 haftada degişiyoruz yani gecedeyken 2 cumartesi işe gitmesem beni işten cıkartsalar tazminat alırmıyım

  1. Fatih bey, cuma işten kaçta çıkıyor ve cumartesi kaçta çağrılıyorsunuz?

 11. Haftanın 5 gunu calisiyorum birgün izin aldığım için 2 günümü kestiler izin aldığım halde kesme hakları varmi

  1. İşveren çıkışınızı SGK’ya bu gerekçeyle bildirmişse, işsizlik maaşı alamazsınız.

 12. Mrb ben bir hafta hastaydım ve bır haftalık rapor aldım daha sonra iyileşmedim ve üç gün gıtmedım gıttıgımde bana devamsız yazmışlardı iki haftadır üstünden geçiyor çalışmaya devam ediyorum akıbetım ne olacak işveren beni çıkarmaya uğraşıyor ne yapmam lazım

  1. İlhan bey 3 gün üst üste işe gitmeyen işçi tazminatsız işten çıkarılabilir. Ama bu işlemin 6 iş günü içinde yapılması gerekirdi. Bu süre geçtiğine göre, işveren sizi artık tazminat ödemeksizin işten çıkaramaz.

   1. 6 subattan ölüm belgesi raporundan 3 gün iznim vardı bu hafta full gitmedim şehirdışındayım akibetim ne olur tazminatsız işten çıkarma hakları varmı.

    1. Pınar hanım, üst üste 2 iş günü mazeret olmadan işe gitmediyseniz, işverenin sizi tazminatsız çıkarma hakkı vardır.

 13. Merhaba 17/08/2018 cuma günü 15 yıl 3600 günden hakketmiş oldugum tazminatımı alarak işten ayrılmak istedigimi işyeri sahibine söledim ve aynı gün kendisi hiç bir şekilde tazminat vermem diyip hemen işyerini terketmemi istedi bende kartımı okutarak akşam işten çıktım ve 20/08/2018 pazartesi arefe günü ihtar çektim şimdi patron beni iki gün işe gelmedi diye tazminatı ödememezlik yapabilir mi?

 14. Merhaba:20 günlük yıllık iznimden 15 günü kullanarak memleketime bayram tatiline giitim ama işe başlayacağım tarihe bilet bulamadım 3 gün sonrasına bulamildim yolla beraber işe başlama tarihinin 5. günü iş başı yapabilecegim bu durumu 15 günlük izninin bitimine 5 gün kala iş yerimizdeki birim şefine ve izinlerden sorumlu muhasebe şefine bildirdim telefonla içerideki 5 gün kalan iznimin verilmesi yada ücretsiz izin yazılması ve ancak bu tarihde gelebilecegimi ve nedenlerini; bana ücretsiz izin yazacaklarini 5 gün iznimin verilmeyeceğini ve 5. gün gelmem istendi bende kabul ettim çalıştığım yer tazminat vermek istemeyen güvensiz bir yer ve insanların en küçük hatasıyla işten çıkartan ve mahkemeye uğraştıran bir yer beni tazminatsız atabilirler mi elimde sadece iş yerini ve birim amirini aradığım tarihin kayıtı ve birde bu görüşmeleri telefonuna otomatik ses kayıtı var belge olarak cevaplarsaniz sevinirim teşekkürler

  1. Mehmet bey endişenizi anlıyorum; ama öncelikle beklemenizi öneririm. Eğer olumsuz bir durum yaşanırsa tekrar yazın ve ona göre değerlendirelim.

 15. Meraba iyi gunler ben ailevi sebeplerden dolayi uc gun ise gidemedim esimle bosanma asamasina geldigim icin gidemedim. Ve guvenlik amiri kil ters biri oldugu icin onu deilde arkadaslari aradim siz soyleyin biraz sikintilarim var diyr onlqrda soylemisler.ve ben is yerine gittigimde bana yapacak biseyimkz yok ust yoneticilere bildirdik denildi.daha sonra bana sirketten ise davet geldi ve bende gitmek istemedim.ve ihbar oneli diye maasimi komple kesmisler kesebiyomu maasimi alabilirmiyim yardim ederseniz sevinirim

  1. Ufuk bey işten çıkarıldınız mı? Öyleyse ve bu, 3 günlük devamsızlığınız nedeniyle olduysa, evet işveren sizden ihbar tazminatı kesebilir.

 16. Merhaba 3 yildir ozel sektorde calisiyorum fakat hergun minimum 12 saat calisiyoruz resmi ve dini bayramlarda dahi calisiyoruz hic bir mesai ucreti almiyoruz cikmayi dusunuyorum ama 3 gun devamsizlik tutanagi tutariz dediler bu durumda onceden hak etmis olduqum issizlik maasim vardi onu veya simdiki bu sekilde ciktigim zaman issizlik maasini alabilirmiyim simdiden tesekkurler

  1. Uğur bey, noterden haklı fesih ihtarnamesi gönderirseniz, onların tutacağı tutanak boşa düşecektir.

 17. Tesekkurler zeynel bey peki avukata versem gene ayni sekilde haklarimi ve issizlik maasimi alabilirmiyim şahitlerim var

 18. 11 aydır çalışıyorum 15 gün önce randevu aldım kolumdan dolayı izin kağıdı doldurdum ve müdür imzalamadan yırttı şimdi yarın hastaneye gidicem beni işten çıkartırlarsa hak sahibi oluyor muyum

  1. Merhaba, benim merak ettiğim ay içerisinde farklı günlerde tatilden sonraki güne denk gelmeyecek şekilde bir veya iki defa mazeretsiz işe gidilmemesi durumda işten çıkarılınca ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği hakkı var mı yok mu? İşsizlik maaşı için gereklidir şartlar oluştuğu hâlde?

   1. Merhaba. Yazıdaki şartlara uymayan hiçbir durumda, işçi tazminatsız çıkarılamaz. Ama bahsettiğiniz gibi; haklı feshe sebep olmadığı halde sürekli tekrar eden ve iyi niyet sınırlarını aşan bir devamsızlık varsa, bu da kanaatimce haklı fesih gerekçesi olur. İstisnai bir devamsızlık söz konusuysa, işçi uyarılabilir ve yine de tekrar ederse bu kez tazminat ödenerek işten çıkarılabilir.

 19. 5 yıldir ayni is yerinde çalışıyorum ve işimden ayrılmak istiyorum kovmuyorlar rapor aliyorum çıkarmıyorlar ne yapmam gerekiyor tazminatimi nasil alabilirim

 20. İş yerinde yaşanan sorunlardan dolayı bir sebep belirtmeden işi bıraktım . Ama ondan önce 10 gün kadar da bir süre çalışmıştım . İstifa vermesem de bu çalıştığım günlerin parası maaş zamanı yatar mı ?

  1. Merhaba. Bu günlere dair ücretin elbette ödenmesi gerekir. Ama deneme süresi yoksa, bu kez de işveren sizden 2 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Ona göre değerlendirmenizi öneririm.

 21. Merhabalar iskurds çalışıyorum 7 gün boyunca hastaenede yatiyordum giriş çıkış tarihlerim var ama iş patronu bugün arkadaşlarıma gelmesin işten cikartmism onun demiş öyle bir hakkı varmı bana sormadan raporlarimi görmeden işten çıkarma is kur aracigiyla yani su an iskura bagliyiz lütfen hemen geri dönüş yapın nerelere başvurmak gerekiyor

  1. Merhaba. Başvurmanız ve haklarınızı sormanız gereken yer İşkur’dur. Bunun dışında ne bilgi alsanız, yanıltıcı olacaktır.

 22. İyi günler mazeret belirtmeden işe gitmedim fakat Çarşamba gittim cuma çalıştım cumartesi gitmedim pazartesi gittim çıkış verildi işveren bana tutanak tuttuğunu çıkış verilince beyan etti bununla ilgili çıkış verebilir mi ayrıca gittiğim günüde yani pazartesi ni gitmeme rağmen gelmedi göster misler ne yapabilirim

 23. Ayrıca 08/18/2017 de işbaşı yaptım 04nisan01de işten çıkarıldm kıdem ve ihbar tazminatı nekadar olur asgari ücretten alıyorum maaş imi

 24. İyi günler bir personel ayda 3 gün veya 2 gün ardı ardına devamsızlık yaptı mı çıkış verilebiliyor ama direkt çıkartılabilir mi yoksa noterden personelin bilgilendirilmesi gerekir mi

 25. Merhaba ben iki yıldır çalışmaktayım yıllık izin istememe rağmen işveren vermedi bende iki gün arka arkaya işe gitmedim mazeretim yok işten çıkarıldım tazminatım verilmeyeceği soyledi alabilme şansım var mı acaba

  1. Merhaba. Şansınız her zaman olabilir; net bir şey söylemek mümkün değil. Ama yıllık izin verilmemesi, işçiye mazeretsiz devamsızlık hakkı vermez. Eğer, 2 iş günü üst üste mazeretsiz devamsızlık yaptıysanız, işveren için haklı fesih hakkı doğmuş demektir. Yine de bir avukatla görüşerek kesin bilgi alabilirsiniz.

 26. Merhabalar, 14.06.2019 tarihi itibariyle çalıştığım kuruma ihtar çektim Fakat noter ihtari pzt. Günü postaya vermiş . Salı ellerine ulaşır dediler. Beni tek taraflı fesihle işten çıkarma haklarını doğurur mu bu? Teşekkürler simdiden

 27. Merhabalar 18.06.2019 itibari ile çıkışımı istediğim için çalıştığım kurum tarafından ihtar bildirimi aldim.16.07.2019 tarihi itibari ile çıkışımi yapacagim. İhtar süresince de açıklamada belirttiğiniz durumlar geçerli mi ? Mazeretsiz işe gitmeyebilir miyim ?

  1. Merhaba. İhbar süresinde devamsızlık yaparsanız, bu durumda işveren sizden ihbar tazminatı talep etme hakkına sahip olacaktır. Yani, normal çalışma döneminiz gibi çalışmaya devam etmeniz gerekir.

 28. Merhaba uzun yıllardır çalıştığım şirkete her ayın son cuma gününde özel sebeplerden dolayı izin talep ettiğim halde izin verilmiyor bende öğün işe gitmiyorum sgkya işi ogün Devamsız diye bildiriyorlar bu durumda her ay 29 gün ödeniyor.. Bu durumda işten çıkarılsam işsizlik maaşından yararlana bilirmiyim.teşekkürler

  1. Merhaba. Eskiden olsa, alamazdınız. Ama artık son 120 günde iş sözleşmeniz devam ediyorsa sorun yok demektir. Sizin de boşluğunuz olsa bile, iş akdiniz sona ermediği için son 120 gün şartı bakımından sorun yaşamazsınız.

 29. Merhaba 2 tane bebeğim var çalışıyorum kayınvalidemde bakamayacağını söyledi işyerinde kreşte yok işe girişim 7 buçuk hergün 11 de işe gidicem çocukları o saatten sonra babasına teslim edicem. Beni bu sebepten dolayı işten atarlarsa tazminat ve işsizlik alabilir miyim teşekkürler

  1. Merhaba. İşe 7 buçukta gitmeniz gerekirken 11’de gidecekseniz evet işveren bu nedenle sizi tazminatsız olarak çıkarabilir. Bakacak bebeklerinizin olması, ne yazık ki size bu hakkı vermeyecektir.

 30. Merhaba sorum şu ben iş verenim işcim işe 29 30 31 tarihlerinde işe gelmedi gelmediği günler icin tutanak tutdum iş yerimdeki işcilere tutanağa imzalatdırdım fakat bu arada 31 günü işciyi skortadan kızdım düşürtdürdüm bir gün sonra tekrar sikorta yapdırdım yalnız gün kayıbı olmadı işci gitmiş beni mahakkemeye baş vurmuş bu arada p tutduğum tutanağı 4 ağosdosda noterle işe gelmesi icin davet gönderdim bu gün ayın 19 halen gelmedi ayrıca buğün arabuluculuğa gitdim bu işci üc bucuk sene calışdı benden 20 binlira tazminat isdiyor düşünmesi icin arabulucudan bir hafda gün isdedi benden tazminat alabilirmi lütven yardımcı olurmusunuz rica etsem

 31. 3 yıl 1 ay calısma surem var özel sektordeyım ailevi. Sıkıntım olduqu ıçin isvereni aradım 3 4 gelemeyeceqimi söyledim esimle bosanma durumum vardı sonra ise ise gıttıqımde yerıme bırını alacaklarını soyledıler cıkısımı verecklermıs ben cıkmak istiyorum demedim sonra anlamak ıcın caqırdılar maasımı asgari ucret uzerınden hesaplattıralım diyolar yarısını verelım yarısını da elden aldım der ımZa atarsın dıoyolar issizlik maasımı alırsın dıoyolar benım ne yapmam gerek

  1. Merhaba. Size yardımcı olmak istesem de, böyle sorulara cevap vermemiz doğru olmaz. Bir şekilde, durumunuzu değerlendirerek kendiniz bir karara varmalısınız.

 32. 06.05.2019 işe girişi oldu, sonra iş kazası geçirdi rapor aldı , 07.08.2019 çalışanımın raporu bitti , 08.08.2019 iş başı yapacaktı , araya bayram girdi… bayramdan sonra kendisi işe gelmedi , işe gelmediği için defalarca kendisi aradık, telefonlarımızı açmadı, mesaj da attık geri dönmedi. Şantiye de işe gelmediğine dair tutanak tuttuk ama daha işten çıkış vermedim vermem gerekiyor mu ? verirsem kaç koddan çıkış vermem gerekiyor. ne yapmam gerekiyor. bana yardımcı olurmusunuz?

  1. Merhaba. Yazıda belirtilen süre şartları gerçekleşti mi? Cevabınız evetse, siz tanınan bir hakkı kullanmaktan çekinmemelisiniz. İlla ki işçiyi telefonla aramanız vs. de gerekmez. Siz, yazıdaki şartlar gerçekleştiğinde fesih yapabilirsiniz; sonra işçinin bir mazereti varsa, bunu size zaten sunacaktır.

 33. 3 yıldır çalıştığım işyerinden cumartesi günü gitmediğim için işten çıkaracaklarmış normalde cumartesi pazar tatil zaten hafta içi çalış ma saatini dolduruyoruz tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba. Ortada başkaca bir neden yoksa ve bu sadece 1 kez olmuşsa, işverenin haklı fesih hakkı olmaz. Ama başka hususlar varsa bilemeyiz.

 34. Ben devamsızlıktan çıkarıldım kendı maaşımı (hakettiğimi) alabilirmiyim ? Ve maaşım maaş gününü geçebilir mi? Mesele ;birinde alınıyor 5. Olabilir mi?

  1. Merhaba. Elbette, ne sebeple çıkarılmış olursanız olsun, çalışmış olduğunuz her bir günün ücretinin ödenmesi gerekir. Bunun için bir süre veremeyiz; ama makul bir sürede ödemenin yapılması gerekmektedir.

 35. Merhabalar ben bir lokantada çalışıyorum iş yeri sözlü olarak beni çıkarttı resmî olarak çıkmaya gittiğimde imzalamam gereken kağıtta benim kendi isteğimle çıktığıma hiç bir hak talep etmediğime falan yazıyordu bende imzalamadım pandemiden dolayı da kendileri çıkaramıyor 3 günden beri de işi gitmiyorum şuan bu durumda beni işe gitmediğim için çıkarabilirler mi

 36. Merhaba,
  böyle çıkış olmaz. Lütfen bu tarz oyunlara artık gelmeyin, sizin elinize imzalı/kaşeli bir belge sunulmadıkça iş yerinize gidin, içeri alınmazsanız da derhal alo 170’i arayın. (Bu arada yanınızda bir-iki şahidin olması da önemli.)

  *Şuanki durumunuzda 2 gün üst üste işe gelmediğinizden ötürü devamsızlıktan çıkış yapmış olabilirler. Halen geç değil, bir hukukçuya başvurun, sizi doğru yönlendirsin. Evinize yazı göndermeleri, süre tanımaları vb. prosedürler gerekli. Eğer o adımları izlemezlerse tuttukları tutanak ve yaptıkları çıkış geçersizdir…

 37. Merhaba,

  Değerli bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. Benim farklı bir sorum olacak, bu konuya net bir cevap bulamadım malesef.
  Örneğin işçinin tedavisi devam eden hastalığı var teşhis konmuş. Her ay doktor randevusuna gidip kan tahlili ile sonuç gösteriyor.
  Tedavisi mayıs ayında başladı 5 ay boyunca her ay hastaneye gitmek için yarım gün izin aldı, ekim-kasım-aralık-ocak aylarında tüm gün ücretsiz izin aldı. Tedavisi daha devam ediyor ve şubat ayından itibaren her ay hastalığı için kontrole gitmeye 1 ay içinde yine yarım gün izin alarak gidiyor. ( bu arada doktor belgeleri, verdiği randevu kağıtları duruyor ve her ay izin isterken bu belgeleri mail gönderiyor). Yani bu kişinin süre gelen hastalığı için işveren ayda 1 gün izin vermekle yükümlü mü yoksa işverenin insiyatifine mi bağlı? ve ayda 1 gün doktora gidiyor diye işçiyi işveren haklı olarak işten çıkartabilir mi?

  çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Net bir cevap vereyim; işçinin süregelen hastalığı var diye işveren izin vermek zorunda değil ve ücretli ya da ücretsiz izin vermek tamamen işverenin inisiyatifindedir. Eğer işçi izinsiz olarak doktora gidiyor ve işe devamsızlık yapıyorsa, yazımdaki koşullar dahilinde tazminatsız olarak işten çıkarılabilir.

   1. çok teşekkür ederim Mustafa bey. Peki şunu sormak istiyorum bu konuda yetkili herkes farklı bir şey söylüyor. İşveren izin veriyor ve izin dahilinde kişi doktora gidiyor. Örneğin her ay yarım gün izin alsa senede 6 gün yapar, ya da tüm gün alsa senede 12 gün yapar. İşveren izin verse dahi yıl içinde kaç gün devamsızlık sonucu işveren tarafından haklı fesihe giriyor? Bununla iligli toplam 1 senede 1 ay, ya da 2 ay gibi süre olursa haklı fesih yapar işveren diye bilgiler aldım.

    1. Merhaba, işveren izin veriyorsa devamsızlıktan fesih nasıl yapsın? Siz başkalarını boş verin; sorunuzun cevabı çok basit ve yukarıda zaten verdim Sevgi hanım. Daha fazla bilgi gereksiz olacağı gibi kafanızı karıştıracaktır.

 38. Merhaba;
  Eşimin babası 14 adet suç dosyasından 4 suç dosyasının açık konumda 1 dosyasının da yargıtayda olması sebebiyle 13.02.2021 tarihinde cezaevine alındı. 1 yıl 15 gün hüküm giydi… 2011 yılındaq denetimli serbestlikten yararlanıp 2015 yılında süresi bitmeden tekrar aynı suçu işlediği için mükerrrer suç kapsamına girdi. 29.01.2021 tarihinde ise iş kazası geçirdi ve 18.03.2021 tarihine kadar iş kazası nedeniyle heyet raporu verildi. İşveren de SGK’ ya raporunu bildirdi. Kendisi şuan cezaevinde… Rapor ödemesi yapılacaktı. Ayın 20’si aralığıyla fakat e devletten bakıldığında rapor var, ödeme kısmında herhangi bir bilgi yok. Yakın tarihte rapor ödemesi yapılır mı ? Yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkürler.

 39. Özel bir şirkette 6.5 yıldır çalışıyorum . Yeni bir iş buldum ve şehir değişikliği yapacağım 3 gün devamsızlık yaptığımda işveren haklı fesih den çıkışımı yapacsk . Peki daha sonra benden herhangi bir ücret veyahut daha sonra herhangi bir dava acabilirmi

 40. Merhaba Mustafa bey iş veren işçinin raporu var iken tazminatsız işden cikarabilirmi işçi hem tazminatını hemde işsizlik maaşı alabilirmi işverenin raporlu iken tazminatsız işden çıkarma hakkı varmi

 41. Öncelikle hemen herkese cevap verdiğiniz için teşekkür ederim eski hükümlü kadrosu ile kamuda işçi olarak 1.5 yıldır çalışıyorum birlikte yaşadığım kişi tehdit ve hakaretten dava açtı ve şikayetçi mahkeme denetimli serbestlik verdi muhtemelen ceza alırım bu işten çıkarılma sebebi olurmu ?

 42. Anladım Mustafa Bey, bizim kurumun sendika sözleşmesinden aynen şu şekilde yazmaktadır,

  Adı suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;
  6 ay veyahut 6aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen veya iyi halli olarak 6 aydan önce tahliye edilen işçiler 1 hafta içinde başvurması halinde uygun Münhal kadro veyahut ihtiyaç halinde işine döner diyor…. Ben 2 gün veyahut 3 gün girdi çıktı yapacağım ve 5 yıldır aynı kurumdayim sözleşmede ihbar sürem 12 haftaya kadar bu 12 haftalık süreç dolmadan 3 gün içinde tahliye olursam geri almak zorundalarmi yoksa yine yukarda yazdığım gibi boş kadro varsami almak zorundalar şimdiden teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu