Fesih

Haklı nedenle fesihte 6 iş günlük sürenin önemi

Haklı nedenle fesih hem işçi hem de işveren için çok önemli sonuçlar doğurur. Bu nedenle, sıkı birtakım kurallara bağlanmıştır ve bu kurallardan birisi de 6 iş günlük hak düşürücü süredir. Gelin haklı fesihte 6 iş günlük süreye yakından bakalım ve bu altı günlük sürenin önemine değinelim.

Haklı nedenle fesihte 6 iş günü

Haklı nedenle fesih hem işçi hem de işveren için öngörülmüş bir haktır. Bu hakkın önemi, kullanan tarafa avantaj sağlaması ve bazı hakları almasını kolaylaştırmasıdır.

Haklı nedenle fesihte gözden kaçan çok önemli bir husus ise fesih için gerekli olan 6 iş günlük süre olup bu sürenin aşılması durumunda ne yazık ki fesih geçersiz hale gelebilmektedir. Önce haklı nedenle fesih kavramına bakalım.

Haklı nedenle fesih nedir?

Haklı nedenle fesih kısaca; İş Kanunun 24 ve 25’inci maddelerinde belirtilen sebeplerle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

İşçi bakımından haklı nedenle fesih sebepleri ile işveren açısından haklı nedenle fesih sebepleri için şu yazılarıma göz atabilirsiniz:

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

https://mustafabaysal.com/9-maddede-iscinin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri/

https://mustafabaysal.com/14-maddede-isverenin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri/

Haklı nedenle feshin sonuçları

Haklı nedenle feshin önemi, sonuçlarından kaynaklanır. Bambaşka bir yazı konusu olabilecek bu hususta özelikle şu birkaç bilginin bilinmesi şimdilik yeterlidir:

 • Haklı nedenle iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını hak eder.
 • Haklı nedenle işten ayrılan işçi, ihbar sürelerini beklemek zorunda kalmaz.
 • Haklı nedenle iş akdini fesheden işveren, bu feshin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” tan kaynaklanması durumunda kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtulur.
 • Haklı nedenle fesih işlemi yapan işveren ihbar sürelerini beklemez ve dolayısıyla ihbar tazminatı ödemez.

Haklı nedenle fesihte 6 iş günü

İşverenin ya da işçinin iş sözleşmesini feshetmek için haklı bir nedeni olabilir. Böyle bir durumda taraflardan birinin avantajlı bir şekilde iş akdini feshetmesi normaldir. Ancak İş Kanunu bu hakkın kullanılmasını bir süreye bağlamıştır.

Art niyetli olarak, hakkın kullanılmasının sürüncemede bırakılmaması ya da karşı tarafa tehdit unsuru olarak kullanılmaması için fesih işleminin 6 iş günü içinde yapılması gerekir.

6 iş günü hangi nedenle fesih için vardır?

24 ve 25inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işçi veya işverenin hakkı olan sözleşmeyi fesih yetkisi, 2 taraftan birinin bu tür davranışlarda bulunduğunu karşı tarafın öğrendiği günden itibaren başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her durumda da fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamayacaktır.

O halde bu 6 günlük süre 24 ya da 25inci maddelerin tamamı için değil sadece ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık sebebiyle fesih işlemleri için geçerli olacaktır.

Böylece 6 iş günlük sürenin geçerli olacağı fesih türleri aşağıdaki maddelere dayanacaktır:

 • Madde 24/II – İşçinin feshi
 • Madde 25/II- İşverenin feshi
haklı fesihte 6 iş günlük süre

6 iş günlük süre ne zaman başlar?

Bu süre; fesih hakkını kullanacak olan tarafın, diğer tarafın feshe sebep olacak fiilini öğrendiği tarihten itibaren başlar. Bu süre ile ilgili bilinmesi gereken hususlar şunlardır:

 • 6 iş günlük süre işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar.
 • Olayı öğrenme günü hesaba katılmaz, takip eden iş günleri sayıldığında 6. günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erecektir.
 • İşverenin tüzel kişi olması durumunda 6 iş günlük süre feshe yetkili merciin olayı öğrendiği günden başlar. Bu konuda müfettiş soruşturması yapılması, olayın disiplin kurulunca görüşülmesi süreyi başlatmaz. Olayın feshe yetkili kişi ya da kurula intikal ettirildiği gün 6 iş günlük sürenin başlangıcını oluşturur.

Haklı fesihte 6 iş gün süresi hakkında Yargıtay kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları, haklı fesihte 6 iş günlük sürenin önemini anlamanız konusunda çok faydalı olacaktır:

“… Feshe konu kavga olayı 13/11/2016 tarihinde gerçekleşmiş olup davalı işveren tarafından davacının iş akdine 20/11/2016 tarihinde son verilmiştir. Hak düşürücü süre, feshe konu olayın olduğu gün değil ertesi gün başlar. Davalı işverenin 20/11/2016 tarihinde yapmış olduğu feshin, haklı ve süresi içinde yapılmış usule uygun bir fesih bildirimi olduğu anlaşılmakla…” (9 Hukuk, 2020/15270 K.).

“… Somut uyuşmazlıkta, davacının davalı işverence feshe dayanak yapılan eyleminin 12.04.2013 tarihinde meydana geldiği, 15.04.2013 tarihinde davacının savunmasının alındığı, disiplin kurulunun 26.04.2013 tarihinde toplandığı ve aynı gün davacının iş akdinin İş Kanunu’nun 25/2 maddesi gereğince feshine karar verildiği, buna göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesindeki 6 iş günü olan hak düşürücü sürenin geçmediği…” (9 Hukuk, 2019/15301 K.).

“… Somut uyuşmazlıkta, fesih sebebini davacının üst işvereni olan Hastane yönetimi 24.08.2011 günü, alt işvereni olan Şirket ise 6.9.2011 günü öğrenmiştir. Fesin bildirimi ise davacıya 25.09.2011 günü tebliğ edilmiştir.

4857 sayılı Yasanın 26. maddesindeki 6 iş günlük sürenin geçmesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesindeki ayrılış sebebi ile savunmanın çelişkili olması sebebiyle fesih haksız olup davacının kıdem-ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken…” (9 Hukuk, 2015/35185 K.).

“… İşverenin tüzel kişi olması durumunda altı iş günlük süre feshe yetkili merciin öğrendiği günden başlar. Bu konuda soruşturma yapılması, olayın disiplin kurulunca görüşülmesi süreyi başlatmaz. Nitekim davacının feshe konu eylemi de soruşturma konusu edilmiş, buna bağlı olarak 26/12/2013 tarihinde savunması istenmiş, 27/12/2013 tarihinde savunması alınarak iş akdinin 28/12/2013 tarihinde feshine karar verilmiştir. Bu durumda fesih süresindedir.

İşveren, davacının 1 ayda 3 gün olmak üzere 02/12/2013, 07/12/2013 ve 18/12/2013 tarihlerinde devamsızlık yaptığını ve buna bağlı olarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunduğundan mahkemece işverenin bu savunması değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekirken iş akdinin hak düşürücü süre geçtikten sonra feshedildiği şeklinde yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi bozmayı gerektirmişti…” (9 Hukuk, 2018/11996 K.).

“… Toplu İş Sözleşmesinin 89 uncu maddesinin (a) ve (c) alt bentlerinin birlikte değerlendirilmesinden ihraç kararının Disiplin Kurulunca verileceği ve bu kararın yürürlüğe girmesinin de Genel Müdürün onayına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda feshe yetkili merci Genel Müdür olup, İş Kanununun 26 ncı maddesinde gösterilen 6 işgünü de fesih nedeninin Genel Müdür tarafından öğrenildiği tarihten itibaren hesaplanmalıdır. Yukarıda da değinildiği gibi ihraç kararı Genel Müdüre 07.06.2011 günü bildirilmiş ve adı geçen de aynı gün bu kararı onamış olmakla Kanunda gösterilen 6 işgünlük sürenin dolduğundan söz edilemez…” (Hukuk Genel Kurulu, 2017/438 K.).

haklı fesih altı iş günü

Haklı fesihte 6 iş günlük süre geçerse ne olur?

Diyelim ki; işveren ya da işçi bu 6 iş günlük süreyi geçirdi. Bu durumda artık iş akdini feshedemezler mi? Hayır, hâlâ fesih yapabilirler; ama sonucu artık farklı olur.

Önce işveren açısından bakalım. İşçinin fiili nedeniyle 6 iş günlük sürede haklı fesih yapmayan işveren işçisini yine de işten çıkarabilir. Fakat bu durumda artık işçisine hem ihbar süresi kullandırmak ve hem de işçinin en az bir yıl kıdemi varsa, kıdem tazminatı ödemek zorunda olur.

İşçi de işverenin bir fiili nedeniyle 6 iş günlük fesih süresini kaçırırsa, yine de iş akdini hâlâ feshedebilir. Ancak bu durumda işçinin artık ihbar süresini çalışması ve öyle işten ayrılması gerekir.

6 günlük hak düşürücü süre örnekleri

Mevzuun tam anlaşılması için iki örnek yapabiliriz. İlk örneğimizde, küçük ölçekli bir mağazada çalışan işçilerden birinin bir başka işçiye mağazada tokat attığını ve bunu işverenin gördüğünü farz edelim. Artık bu işveren için haklı fesih geri sayım saati işlemeye başlar ve 6 iş günü geçince işveren haklı fesih yapamaz.

İkinci örneğimizde yine bir mağaza olsun; ama bu mağaza büyük bir giyim firmasının bir AVM’de yer alan şubesi olsun. Yine bir işçi bir başka işçiye tokat atsın ve mağaza müdürü bunu görsün. Bu mağaza müdürünün işçiyi işten çıkarma hakkı yoktur; çünkü bu tür firmalarda kararı merkez verir. Bu örneğimizde müdür durumu genel merkeze bildirir, genel merkez bir soruşturma başlatır, ifadeler alır, görüntü kayıtları izler ve soruşturma raporu feshe yetkili merci olan insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısının önüne gelir. İşte 6 iş günlük süre tam burada başlar.

iş kanunu fesih 6 gün

Haklı fesihte 1 yıllık hak düşürücü süre

Son olarak bir de haklı fesihte 1 yıllık hak düşürücü süreden bahsetmem gerekir. 6 iş günlük hak düşürücü sürenin yer aldığı İş Kanunu’nun 26’ncı maddesinde bir de bu süre yer alır.

Buna göre; haklı feshin yapılması için azami hak düşürücü süre de 1 yıldır. Yani feshe konu eylemin kimin tarafından öğrenildiğinin, disiplin kurulana sevk edilip edilmediğinin, soruşturma olup olmadığının ve benzeri hiçbir konunun önemi olmadan; feshe konu nu fiil gerçekleştiği andan itibaren en geç 1 yıl içinde fesih yapılmalıdır.

Yukarıdaki örneklerden ikincisini genişletelim. İkinci örnekte mağaza müdürü durumu genel merkeze bildirmişti. Genel merkez soruşturma yürütmüştü. Diyelim ki, mağazadaki tokat atma olayı 3 Kasım’da olmuştu. İşte artık genel merkez öyle ya da böyle gelecek senenin 3 Kasım’ını geçirdiği anda, haklı fesih yapma hakkını da yitirmiş olacaktır.

SONUÇ

İş Kanununun 24 veya 25’inci maddelerindeki ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri sebebiyle iş akdini derhal ve haklı nedenle feshetmek isteyen taraf; bu fesih işlemini, olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde yapmalıdır.

Tüzel kişilikler için bu 6 günlük süre; feshe yetkili merciin ya da kurulun önüne intikal ettirilmesiyle başlayacaktır.

6 iş günlük sürenin geçirilmesi durumunda ise, haklı fesih imkânı ortadan kalkar. 6 iş günlük süre geçtikten sonra bildirimsiz fesih hakkını kullanan taraf, haksız olarak sözleşmeyi bozmuş sayılacağından ihbar tazminatıyla şartları oluşmuşsa kıdem tazminatından sorumlu olacaktır.

Haklı fesihte 6 iş günlük süre ile ilgili sık sorulan sorular:

Haklı nedenle fesih ne zaman sonuç doğurur?

Haklı nedenle fesih, karşı tarafa bağlı olmaksızın tek taraflı sonuç doğurur. Örneğin iş akdini feshetmek isteyen bir işçi, notere gitse ve buradan bir haklı fesih ihbarnamesi gönderse, artık işyerine gitmesi gerekmez ve haklı fesih gerçekleşmiş sayılır.

6 iş günü nasıl hesaplanır?

Feshe konu fiilin öğrenildiği gün hesaba katılmaz ve sonraki günden başlayarak 6 iş günü sayılır. Haliyle bu aralıktaki PAZAR günleri ile resmi tatil günleri hesaba katılmaz. Hatta eğer işyerinde CUMARTESİ günü de iş günü değilse, örneğin akdi hafta tatili olarak belirlenmişse, bu gün bile hesaba katılmaz. Akdi tatil kavramını şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/akdi-tatil/

TİTLE

Haklı fesihte 6 iş günlük süre ve hesaplanması

Haklı fesihte 6 iş günlük süre ne zaman başlar ve nasıl hesaplanır? Altı iş günlük hak düşürücü süre geçerse ne olur? 6 iş günü nasıl hesaplanır?

Haklı fesihte 6 iş günlük süre

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

81 Yorum

 1. 2017 yılından beri özel bir yemek şirketinde çalışmaktayım. 11 ve 3 günlük ücretli senelik izin belgesi imzaladığım halde kullanamadığım izinlerini kullanmış gibi gösteriliyor bir de 14 günlük ücretli senelik izninin 8. Gününde geri gelmek zorunda kaldım ama tam kullanılmıştır gözüküyor bu haklı fesih sebebi olurmu ne yapmam gerekir teşekkürler

 2. Merhaba
  İşverenim 2 ay dır maaşımı eksik yatırıyor SGK mıda eksik yatıyor bu bir fesih sebebimidir konu ile ilgili muhasebe departmanına müdürlere mail attım ama bir dönüş alamadım 6günlük sürede geçmiş oldu 2 aydır bu şekilde devam ediyor

  1. Merhaba, işçinin maaşının zamanında ve tam ödenmemesi, en başta gelen haklı fesih sebeplerinden birisidir.

 3. Merhba iş yerinde p.tesi salı günü işe gitmedim izin istedim ama vermedi gittmediğim günden itibaren 28 gün sonra beni tek taraflı fesih yaptılar ama imzalamadım mahkemeye verdim sonuç ne olur teşekkürler şimdiden.

 4. Merhaba ben 2014 ten beri 60 sbli bi markette calisiyorum ilk kasiyerlik sonra zuccaciye en son mal kabul oldum 4 yildir sbde sabittim yeni gelen mudur ve mudur yardimcisi beni istemediler bana mudur yardimcisi kufur siddete tesebbus hakaret asagilama ve tehdit etmesiyle karakola suc duyurusunda bulundum bolge sorumlusuna ilettim sikayetimi onemsemedi subeni degistiririz mal kabul kadrosu yok baska yerde dedi indan kaynaklarina cagirip dilekce yazdirdilar sb ve gorev degisikligi sb uzak bi yere verdiler ben gittim orta reyon olarak ordada kasiyerlik yaptirip 10 gun zorundasin burda kasaya da bakican ortayada dediler ben yaptim sabirla dun bana kasada 10 lira acik var dediler ben kabul etmedim kasami kontrol ediyorum ve hata yapmadim madem oyle kasiyer degilim kasaya da gecirmeyin zorla dedim bolge sorumlusunu aradilar yapmak zorunda yapmiyosa boyle calismasin gitsin insan kaynaklarina dedi bana kasayi aksam senin adina kapatacagiz diye bos kagit imzalatmaya calistilar ben kabul etmedim gittim notere fesih ettim haklarmi istiyorum diye bugun bolge sorumlusu beni arayip yapma gel calis seni baska sb ye verelim deyip beni sevmeyen bi mudurun yanina gondermek istiyorlar bana sorun olmaz sen git calismaya devam et dediler ben gitmek istesemde endiseliyim tazminatsiz isi birakmam icin sb degistirip durmadan sorun yaratiyorlar istifaya zorluyorlar ama bunu sikayetimden dolayi oyle kibar yapiyorlarki inanasim geliyor ben 4 gundur bekliyorum ne yapabilirim

  1. Merhaba. Uzun uzun anlatmışsınız; ama burada karar vermesi gereken sizsiniz. Çünkü işyerini ve insanları tanıyan sizsiniz. Bu nedenle benim yapabileceğim bir yok yok.

 5. İşyerinde tutanak tutuluyor ve ayın 18.04 te ozlük islerine veriliyor bende tutanaga cevabi aýın 22 ne yazdim fesih icin gecerli tarih 6 iş günü bu olayın oldugu gün asagi tutanak veriliyor bu 6 iş günu ne zaman baslar suan ayın 30 oldu.

  1. Merhaba. 6 iş günlük süre; fesih yapmaya kim yetkiliyse, o kişinin ya da kurulun önüne bilgilerin geldiği andan itibaren başlayacaktır.

 6. Merhaba gecen hafta basladigim ise patronun taciz icerikli rahatsiz edici haraketlerinden dolayi sigortamin ikinci gunu bildirimsiz bir sekilde son verdim. 3 gundur gitmiyorum. Ertesi gün patronum aradi ancak cevap vermedim. Konusmak dahi istemiyorum. Sigorta cikisimi yapmamasi ve haksiz olmam gibi bir durum söz konusu olurmu. Kendimi garantiye almak icin yapmam gereken birsey varmı muhattap olmadan yapabilecegim. Tesekkurler.

  1. Merhaba. Bu durumda işveren sizden ancak ihbar tazminatı talep edebilir. Bunu engellemek için noter kanalıyla ihtarname gönderip haklı fesih yapmanız gerekirdi. Ama bu durumda ihtarnamede fesih nedenini açıkça belirtmeniz gerekir. Ya böyle yapabilir ya da bekleyebilirsiniz. Size karşı 2 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı için dava açılırsa, durumu mahkemede açıklayabilirsiniz.

 7. 08.04.2019 tarihinde ki olayın kamera kayıtlarından 09.04.2019 tarihinde ögrenilmiş ve depo müdürü yönetici vb kişilere mail yoluyla gönderilmiştir beni olaydan 8 gün sonra 17.04.2019 tarihinde tek tarafları fesh edilerek çıkardılar. Fesh belgesinde insan kaynaklarımıza 11.04.2019 da ulaşam görüntüler yazmaktadır bu görüntülerin depo müdürüne ulaştıgı tarihten mi insan kaynaklarına ulaştıgı tarihtenmi itibaren 6 iş günü sayılmaktadır ?

  1. Merhaba. İşten çıkarmaya kim yetkilidir? İşte bu makamın haberdar olduğu andan itibaren 6 iş günlük süre başlayacaktır.

   1. Belge ile ispat yoksa tarih konusunda söz ile yargıtay buna karar verebilir mi yerel mahkeme yı kazandım noksan ikmali ile geri döndü dosya

    1. Devam eden bir mahkeme süreci hakkında, hiçbir bilgiye sahip olmadan olumlu ya da olumsuz yorum yapamam.

 8. O zaman bu 6 isgunluk sürede disiplin kurulu toplanmalı karar vermeli ve bu kararı işverene iletmelidir. Bana göre işverenin öğrenme olayı disiplin kurulu kararının işverene işletilmesiyle başlar.

  1. Her olayda durum değişebilir. Somut ilerleyişe bakmak gerekir. Ama genel kural olarak, feshe yetkili makama ulaşması gerekir. Örneğin disiplin kurulu bir karar verecek ama fesih işlemini mesela genel müdür yapacaksa, disiplin kurulu kararının genel müdüre ulaştığı an önemlidir.

   1. Merhaba aynı olay yüzünden işten çıkarıldım iş mahkemesi ni kazandım beni işten 22gün sonra çıkardılar temyize gitti şirket yargıtay noksan ikmali iade deyip olayın fesihe yetkili makama ne zaman gittiğini kanıtlayın demiş fakat şirket avukatı savunmasında tarihi kanıtlayamamış şifayen 20sinde gitti 26sında fesih yaptık demiş yargıtay bunu kabul edermi lütfen bir cevap yazarmısınız şimdi den teşekkür ler

 9. Merhaba, işyerinde disiplin kurulu bulunmaktadır. Bu durumda 6 isgunluk hak düşürücü süre disiplin kurulunun karar vermesini takip eden günden itiberen mi başlamaktadır?

  1. Merhaba. Hayır, 6 iş günlük süre, feshe yetkili kurulun/makamın olayı öğrenmesiyle başlar. Yazımızda bu hususa zaten değinmiştik.

 10. Merhaba,

  Kavga nedeniyle Disiplin kuruluna sevk edilen iki çalışandan biri 7 günlük rapor almistir . Bu durumda bu çalışan için 6 isgunluk süre nasıl işleyecektir. Disiplin kurulunu diğer çalışan icin toplayip raporlu kişiyi mi beklemeliyiz?

  1. Merhaba. 6 iş günlük süre zaten işlemektedir. İşçinin rapor alması, 6 iş günü bakımından sonucu değiştirmeyecektir.

 11. Merhaba,
  Çalışmakta olduğum fabrika 2 vardiya olarak çalışmaktadır ve gece vardiyası 20:00 05:30 saatleri arasında çalışmaktadır ve 2.5 saat mesai yapılmaktadır o sebebten sabah çıkışı 08:00 yapılmaktadır ben yasal mesai saatimi doldurduktan sonra gece vardiyasında mesai kalmak istemedigimi söyledim ve gece vardiyası için servis istedim eğer gece vardiyasina servis koymazlarsa nasıl bir yol izlemeliyim yardımlarınızı rica ediyorum

 12. Merhaba,
  Bir şirkette 3 aydır çalışıyorum ve 3 aydır maaş alamıyorum. İlk başta eğitim sözleşmesi adı altında 5 bin TL lik 5 yıllık bir sözleşme imzaladım. Sözleşme bu durumda fesh edilebilir mi? Nasıl bir yol ilerlemeliyim?

  1. 3 aydır maaş alamıyorsanız bu kesinlikle bir haklı fesih sebebidir. Sözleşmenin içeriği bir şeyi değiştirmez.

 13. Merhaba
  12.09.2018 tarihinde insan kaybaklarına iletilen iddia ile 24.09.2018 tarihinde 25/2’den işten çıkarıldım. Bu sürede istenilen savunmamı 13.09.2018 da ilgili yöneticime teslim ettim. Olayın iletildiği günü (12.09.2018) saymazsak 8. İş günü iş çıkışım yapıldı. Buradaki 6 iş günü geçerli midir? 12.09.2018 tarihinden itibaren işten çıkarıldığım güne kadar olan sürenin bir kısmında yıllık izinde olmam süreci etkiler mi?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba. Yıllık izin, 6 iş gününe etki etmez. Burada önemli olan, feshe yetkili makamın öğrenme tarihidir. Somut bilgiler olmadan kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama 6 iş gününün geçirildiği kanaatindeyseniz, bir şekilde hukuken şansınızı denemeniz gerekir.

   1. Merhaba,
    Çalıştığım şirket tüzel kişidir. Elimde olayın insan kaynakları direktörlüğüne 12.09.2018 tarihinde iletildiğine dair yazı mevcut ve aynı şekildi 13.09.2018 tarihinde İK tarafından savunma yazısı gönderildi tarafıma ve bu yazıyı aynı gün cevapladım. Buradaki 6 iş gününü 12.09.2018 i takip eden iş gününden mi saymaya başlıyoruz yoksa durum daha mı farklı. Yardımcı olabilir misiniz?
    Teşekkürler

    1. Size kesin bir şey söylersem yanıltabilirim. Ama kanaat olarak söylüyorum, bu durumda 6 iş günlük sürenin 12/09’da başlaması gerekir.

 14. Merhaba,
  2013 yılı itibariyle güvenlik sektöründe gece 14 saat çalışıyorum. Talebim sonrası 2017 Şubat yılında 12 saate çekildi. 1 yıldır yasal sürede çalışıyorum. Fakat iş veren geçmişe dönük mesailerimi bir türlü ödemiyor. Geçmişe dönük fazla mesai ücretlerinin hiç ödenmemesi işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur mu? Hak düşümü süre olan 6 gün kuralı bu hallerde geçerli midir? Haricen mesai ücretlerinin elden ödenmesi haklı fesih sebebi midir?

  1. Merhaba. Elbette, geçmişe ait ödenmemiş fazla mesailerin varlığı tek başına bir haklı fesih sebebidir.

 15. Merhaba
  Is yerimizde sendikaya gitme kararı aldık ve çoğunluğu sağladık sendika yetki belgesini aldı ancak is yerimizle sendikanın mahkemeleri hala devam ediyor ve is yeri belirli bölümleri taserona geçirme kararı aldı ancak ben kadrolu calisiyordum simdi taserona gecirmek istiyolar sizce taserona geçmezsem is yeri beni işten taserona geçmedim diye cikartabilirmi çıkartır ise sendikal davası acabilirmiyim

  1. Merhaba. Hakan bey, işveren sizi bu durumda işten çıkarabilir. Ama bu, haklı olduğu anlamına gelmez. Siz de dava açarak sendikal tazminat başta olmak üzere haklarınızı talep edebilirsiniz. Kimin haklı olduğuna iş mahkemesi karar verecektir.

 16. Merhaba ben 30 ekim 2018 de 3 yildir calistigim şirkete maaş ödemesi yapmadığı ve 20 günlük yasal süreyi geçtiği için ihtar cektim sigorta cikisim ne zaman yapılır

  1. Merhaba. İşveren, çıkışınızı derhal yapmalıdır. Ama uygulamada, aylar boyunca çıkışı yapılmayan işçilere rastlıyoruz.

 17. İşyerinde kavga ettim kimse kimseyi şikayet etmedi bu olay kameralardan görülürse sıkıntı olurmu

 18. Merhaba
  Metrobuste özel güvenlik olarak görev yaptığım sırada bir yolcunun hakaret ve küfürleri sonucu k3ndimi tutamayıp darp ettim olay 24 haziran 2016 gunu yaşandı akabinde olay öğrenildikten sonra beni senelik izne ve izindeykende rızam ve haberim olmadan ücretsiz izne çıkarıldim teftiş kurulu tarafından ifadem alınacağı söylenerek uzun bir süre ücretsiz izinde bekletildim bende noter aracılığı ile ihtar çekip haklarımı veya ise devamını talep ettim onlarda cevaben 25/2 den ıs çıkışımı verdiler 11.10.216 da ve bende mahkemeye verip kıdem ihbar mesai gibi haklarimi talep ettim burda 6 ıs günü fesih süresi uygulanır mi ve ne gibi sonuç çıkabilir
  Simdid3n teşekkürler

 19. kolay gelsin benim size bir sorum olacak. Ben 21.temmuz 2018 günü iş yerinde başka bir personel ile tartıştım ve 26.temmuz 2018de tutanak tutuldu ancak benim sözleşme fesih belgem dün bana sunuldu.. yani tutanak tutuldukdan 16 iş günü sonra ve bana hiç bir haber bile verilmedi daha önceden.. fesih için gerekli süre 6is günü degilmidir. 4857 kanunu 25 maddesini 2bendi gösterildi gerekçe olarak yardımcı olurmusunuz. tazminatım falan hiç bişeyim verilmedi

  1. Zafer bey, feshin 6 iş günü içinde yapılması gerekirdi. Bu nedenle, 6 iş gününün geçtiğinden eminseniz hakkınızı arayabilirsiniz.

   1. Benden istenen tutanağı 26temmuz 2018de insan kaynaklarına sundum. Ve benim işten çıkartılmam dün gerçekleşti. Yani 17 ağustos 2018 tarihinde

 20. İyi çalışmalar haklı sebep ile fesih hakkımın doğmasından kaynaklanan bir durum içinde avukat yardımı ile işverene kaşide hazırlatıp noter aracılığı ile gönderdik işveren müşaviri bu kaşıdeye karşılık hesaplatmış olduğum haklarıma yakın bir teklif sundu bu tekliflerini kabul ettim ve üç gün sonrasına ödeme yapmak için gün verdiler. Merakım ise şudur,
  Kaşidenin işverene ulaşmasından sonra aleyhime işleyecek süre sınırı varmıdır?
  Kaşidenin ulaşmasından sonrası için bir zaman aşımı süresi varmıdır? Var ise bu süre kaç gün ile sınırlıdır?

  1. Gökhan bey bu konuda rahat olabilirsiniz. Sadece alacak davası açacaksanız zaman aşımı en az 5 yıldır.

 21. merhaba Mustafa bey ;

  İş sözleşmesini haklı nedenle fesihte 6 iş günü kuralı var ama bu işçi için nasıl kullanılır.?

  02.01.2017 Tarihi itibariyle XXXXX San.Tic. A.Ş. de işe başlamış olup çalışmaktayken 10.01.2018 tarihinde iş sözleşmem kesintiye uğratılmaksızın ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında tüm işçilik hak ve alacaklarımın saklı kalmak kaydıyla kendi rızam ve imzam ile YYYYY San. Tic. A.Ş. ‘ye devri yapılmıştır. Fakat bu süreç sonrasında 01.07.2018 tarihinde çalışmakta olduğum YYYYY İlaç San. Tic. A.Ş. tarafından XXXXX İlaç San.Tic. A.Ş. ‘ye iznim ve imzam olmaksızın sigorta geçişimin yapıldığını SGK kurumundan sorgulanarak ve dokümanları alarak öğrenmiş bulunmaktayım. Yapılan bu izinsiz işlemlere rıza göstermeyip, sayın muhatap iş akdimi iş bu ihtarname ile feshettiğimi tarafınıza bildirir , dolayısıyla çalışmakta olduğum işyerimdeki bugüne kadar olan tüm işçilik hak ve kazançlarımın tamamını (kıdem ve ihbar tazminatı, ticket, yıllık izin vb.) en geç 1 hafta içerisinde maaş hesabıma yatırılmasını talep ederim.

  şeklinde ihtarname gönderdim. peki bunun sonucunda haklı olduğumdan dolayı kıdem ve ihbar tazminatlarımı alabilir miyim? ayrıca 6 günlük sürelere hafta sonu dahil mi ?

  1. Tolga bey kesin bir şey söylemek güç. Ama rızanız dışında bir başka şirkete sigorta girişinizin yapılması haklı bir gerekçe gibi duruyor. 6 günlük süreye ise hafta tatili günü dahil değildir. Bir başka deyişle, cumartesi dahil iken pazar değildir.

 22. Merhaba özel sektörde bir fabrikada çalışyorum yaklaşık 10 buçuk aylık bir personelim işyeri bölüm vekilim işime son vermek istiyor nedeni iş sağlıgı güvnliği konusunda işbyerinin eksiklerini dile getirmem üstelik arge çalışanı olarak gösterilip press bölümünde çalıştırılıyorum bayramdan 2 gün önce çıkartcaklardı rapor aldığm için çıkartmadılar ben düğün aşamasındyım bazı borçların altına girdim buraya güvenip ikramiye vericez dediler zam yapıcaz dediler hiç bir şey yapılmadıgı gibi işten çıkarılıyorum nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun bana..

 23. Merhabalar..
  1 yıl 101 gündür diğer sağlık personeli olarak çalıştığım işyeri beni 26 kod ile disiplin kurulu kararına binaen işten çıkardı. Gerekçeleri iş yerinde yasaklı madde sattigimi ve bu yönde sahitlerinin olduğunu söylemeleri.. işyerinde yasaklı madde satmak demek ne demek.. bu nasıl bir vicdandır çözemedim. İşyerinde herkes birşeyler satar yoğurt sarmısak peynir ve daha birçok ürün satışı yapar diğer işçiler..
  Benimde sağlık personeli olmamdan kaynaklı bazı işçiler günlerce kendilerini hazırlayarak zar zor gelir bazı özel durumlarını anlatırlardı.. çocuk olmayışından eşleriyle birlesememeye kadar.. bundan dolayı da onerdigim bazı bitkisel ürünleri onlara aracı olarak temin ettim.. sadece 3 kişiye.. üyeliğim olan network marketing üzerinden..
  2 ay öncesine kadar işverenin temsilcileri tüm amirler müdürler bu konuda ihtiyacı olanlara yardımcı olmam için bana hep telkinlerde bulundular.. ama iki ay önce işyerinde yaşanan bir elektrik çarpması olayıyla bu olayın iş kazası olarak bildirilmesine karşı gösterdiğim tepkiden sonra bu satış işi gündeme geldi hemencecik ve bana ertesi nobetime gittiğimde işveren temsilcisi olan insan kaynakları direktörü konu ile ilgili lutufkar yorumlarla yapmamam için uyardı.. hatta işyeri hekimine de söylemiş o da uyardı.. zaten o kadar da önemli değil bunu yapmam dedim tamam dedim.. 2 ay sonra 2 ay bile sürmedi 20 Mayıs 2018 de diğer sağlık personeli sertifika sınavına girmek için sabah işe gelmedim.. konuyla ilgili bildirimi sorumlu olan arkadasta yapmamış idareye..
  Benden savunma istediler gereken cevabı yazdım..
  Buradan birşey yapamayacakları aşikar olduğundan hemen benim önceden sattığım ürünleri gündeme getirdiler ve 24 Mayıs’ta işyerine nöbete gittiğimde beni çağırdılar.. iş akdinin fesh edileceğini söylediler.. peki dedim.. bana 2152 TL lik sigorta primi üzerinden hakediş vereceklerken ben aldığım net maaş üzerinden yani yatması gereken sigorta primi üzerinden talep ettim kabul etmediler.. bende aynen arabulucuya verdim dilekçeyi.. dün görüştük.. sonuç yok.. yasal haklarimin hiçbirini vermeye yanaşmıyor işveren temsilcisi bende tutanağa sebebiyle birlikte yazılmasını talep ettim ..
  Sebep; işyerinde yasaklı madde satma disiplin kuruluna davet edildigim halde gelmeme adres bilgilerimin güncel olmayışı dedi..
  Peki.. ben işe girdiğim den bu yana 3 kez servis güzergahı için adres bildirdim bu adresler ne oldu..
  Daha önceden yasaklı dedikleri maddeleri temin etmem için telkinde bulunurlarken neden aradan zaman geçince iş kazası yüzünden beni haksız ilan etme amacıyla bunu kullandılar.. ve bunu bu şekilde kullanmaları ne kadar yasal..
  Ben ne yapacağım şimdi..
  14 yıllık çalışma hayatımda başıma ilkkez böyle birşey geldi.. ben bu kadar aşağılık bir insan mıyım ki bunu bana yaptılar..

  1. Merhaba. Uzun uzun yazmışsınız, yorumunuzu okudum. Ama zaten son aşamaya gelmişsiniz, yani artık iş mahkemesine dava açmanız gerek ve bundan sonra kararı verecek olan mahkemedir. Size tavsiyem, bir avukatla görüşerek profesyonel destek almanız yönündedir.

 24. Merhaba Mustafa Bey,
  Çalışmakta olduğum mağazada müdür hakkında arkadaşım ile ikimiz arasındaki bir yazşımada whatsapp dan küfür ettiğim için 25/2 b ve e maddesine dayanaraktan beni işten çıkarttılar. Arkadaşım bu yazıyı müdüre nezaman vermiş tam olarak bilmiyorum ama tahminimce 23.04.18 tarihinden ya önce yada sonra verdi bu yazdığım küfürü. Çünkü merkez ik ve hukuk departmanı bizi 04.05.18 tarihinde dinledi ve not aldılar ama bize görüşme tutanakları 17.05.18 de geldi ve 18.05.18 de savunmamız istenildi savunma talebindeki suçlamayı kabul etmedim savunma yazmadım suçlamaları kabul etmiyorum lütfen düzeltin öyle yazayım dedim ben 20-21.05.18 tarihlerinde rahıtsızlandım be 2 gün raporluydum 22.05.18 çalıştım yine aynı savunmayı bana verdiler savunma tebliğ tarihnde 18.05.18 tarihi vardı müdürün yazdığı ama bende tarih atarken 22.05.18 tarihini attım oraya. Savunmayı noter kanalı ile istedim bende savunma ekinde herhangi bir tutanak veya belge olmadığından dolayı hakkımda belirtilen suçlamalar asılsızdır eğer bu suçlama hakkında tutuğunuz tutanak veya evrak var ise bana noter kanalı ile birlikte gönderin ve noter kanalı ile gelirse cevap vereceğimi aksi halde gelmezse suçlamaları kabul etmediğimi belirten bir savunma yazdım verdim kendilerine 23.05.18 haftalık izinliydim 24-25.05.18 tarihlerinde yıllık izin kullandım 26.05.18 tarihinde işe geldim ve fesih verildi bana. Vermiş olduğum bu tarihlerden yola çıkarsak eğer hak düşürücü süre geçmişmi oluyor. Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

  1. Serkan bey yardımcı olmak isterim ama evrakları görmeden size buradan kesin bir cevap veremem. Bir avukata giderek yüz yüze danışmanızı öneririm.

 25. Merhaba;
  Özel sektör çalışanıyım 5 yıldır aynı şirkette bulunmaktayım
  Bugün karşılaştığım durum şöyledir;
  Vardiyalı sistemde olup 3 er kişilik ekip halinde çalışmaktayız fakat sebepsiz yere 2 kişi ye düşürülüp iş yükümüz arttırılıp kamera kayıtlarından izlenip baskı görmekteyiz,
  Ve 6 gün öncesi görüntülere bakılarak hakkımızda tutanak tutuldu.
  Ve iş aksatma gibi herhangi bir durum olmayıp kontrol edememe durumu oldu.
  Tutanağa kaç gün içinde savunma yazma hakkımız vardır ?
  Kamera kayıtları kullanılarak sen kontrol yapmamışsın vb konuşmalarla baskı yapıp tutanak tutma hakları varmıdır?
  Yardımlarınıza şimdiden teşekkür eder iyi akşamlar dilerim

  1. İlhan bey, sizden savunma istenimişse, zaten burada süre de belirtilmiştir. İstenmemişse, yapmanız gereken bir şey yok. İşveren her zaman tutanak tutabilir, önemli olan bunların içeriğinin ne kadar doğru olup olmadığıdır.

 26. 4 bucuk yil ieet de guvenlik gorevlisi olarak calistim. durakda yolcuyla kart basmamasindan dolayi sozlu munakasaya girdik ve bana kufur etti bende onu darp ettim. beni 3 ay aciga aldilar ve 3 ay sonunda isten cikardilar. bu surede issizlik masinida alamadim. 2 mahkeme oldu. sahitlerim dinlendi ve sahitlerim daha once surekli bu tip olaylarin oldugu ve bundan dolayi isten cikarma olmadigini yer degistirme oldugunu soylediler. karsi tarafin sahidi gelmedi. benim tazminatimi alma olasiligim nedir. saygilarimla

  1. Merhaba. Yorum yapmam doğru olmaz. Zaten mahkemeye vermişsiniz. Gerisi mahkemenin takdiridir.

 27. Merhaba, 8 aydır satışçı olarak çalıştığım iş yerimden bugün işime son verildi. Gerekçe ise satışımda haksiz yere hak iddia eden personelle tartışmam yüzünden oldu. Karar gereği benim satış konusunda haklı oldugum söylense de karşı tarafın ağır tahriki üzerine kötü söz kullanmadan dolayı işime son verildi. Kıdem tazminatı hak iddia zaten süreden dolayı edemem fakat işsizlik maaşı almak için ne yapabilirim. Haklı olduğum yerde ağır tahrikden dolayı kullandığım s**git kelimesi bahanesiyle isimden oldum. Teşekkürler.

  1. Bu durumda işveren çıkışınızı büyük ihtimalle 29 kodu ile yapmıştır. Öyleyse, size işsizlik maaşı da bağlanmayacaktır. Bunu almak için dava açmanız ve en azından ihbar tazminatı talep ederek haklı olduğunuzu ortaya koymanız gerekir. Mahkeme kararı lehinize olursa, kararı İşkura götürerek geriye dönük işsizlik maaşı alabilirsiniz. Ne yazık ki başkaca bir yok bulunmamaktadır.

 28. Merhaba Mustafa Bey,
  yaklaşık 6.5 yıldır çalıştığım banka beni iş kanunu 25/2 c maddesi ile tazminatsız olarak işten çıkarttı. konu şu şekilde;
  mesai bitişi eve dönerken personel servisinde şahsi cep telefonum ile bazı müstehcen görüntülere baktığım bir ya da birkaç kişi tarafından görülmüş ve bu konu hakkında şikayette bulunmuşlar. bankanın bir müfettişi beni odasına çağırdı ve suçlamalrı bana sözlü olarak anlattı. istifa etmemi önerdi. kabul etmedim ve bana boş bir kağıt vererek savunma yazmamı istedi. Savunmamı aldıktan yaklaşık 33 takvim günü sonra fesih bildiriminde bulundular. fesihteki gerekçe; “personel servisinde özellikle bayan işçilerin görebileceği şekilde cinsel içerikli görüntülere bakmak ve gayri ahlaki hareketlerde bulunmak”
  bu durumda işe iade davası açsam mahkemenin inceleme kriterleri neler olur? olayın mesai saati dışında olması , cihazın kişisel cihazım olması veya süre bakımında 33 gün sonra fesih bildiirminde bulunulması lehime karar çıkmasını sağlayabilir mi? tüzel kişilerde 6 gün hesaplanırken müfettiş sorgulaması, diisplin kurulu araştırması hesaba katılmıyor bildiğim kadarıyla ama yine de buradan zorlayabilir miyiz işvereni? çünkü 33 takvim günü (21 iş günü) uzun bir süre.
  yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim,
  Saygılarımla.

  1. Haklı fesih için, fiilin işlendiğinin öğrenildiği günden itibaren 6 iş günü içinde işlem yapılması gerekir. Ama sizin de söylediğiniz gibi tüzel kişi kurumlarda bu süre farklı işlemektedir. Kanaatimce, fesih işlemi doğru olmakla beraber usulü yanlıştır. Bence feshin 25 değil de 17nci madde kapsamında yapılması gerekirdi. Mahkemenin ne karar vereceğini bilemesem de, size ihbar ve kıdem tazminatınızın ödenmesine karar vereceği ancak işe iadenizi yapmayacağı kanaatindeyim.

 29. mustafa bey merhaba ben 5 yıl önce çalıştığım iş yerim pirimimi aldığım maaş üzerinden değil asğari ücretten
  yatırmış geçen yıl noterden ihtar gönderdim ama cevap vermediler madi durumum iyi olmadığı için hemen dava açamadım yanlız ben ve orda çalışan herkes maaşını elden alıyordu daha sonra yarısı elden yarısı bankaya yatırıldı şahitlerimde var son ayrılırken ki ihbar bodrosunda maaşımın tamı var nasıl hareket etmeliyim

  1. İhtarname de çektiğinize göre bir an önce dava açmalısınız. Dava için illa ki avukat tutmanıza gerek yok. Detaylı bir dilekçe hazırlayarak haklarınızı kendiniz de talep edebilirsiniz. Ama imkan varsa tabi ki avukat tutmak daha yararlı olacaktır.

 30. Mrb hocam.4 aydir ssk olarak calisiyorum.firmanin kapanacagini sozle 15. Gun onceden soylediler.Ben kis ortasinda issiz kalacam.Benin herhangi bir hakkim olabilirmi.birde issizlik odenegi icin son 3 yilda farkli firmalarda calistim.bunlar birlesirmi.

 31. Merhaba 3 yıldır aynı şirkette çalışmaktayım. Fakat hamile kaldığımdan bu yana hamileliğim sürekli kusup serum yemekle geçiyor ve bu yüzden 3 aydır rapor almaktayım ve işe gidememekteyim. İş yerim beni işten çıkartabilir mi?

 32. Merhaba Mustafa bey ben 5 yıldır TAV özel güvenlik hizmetleri ATATÜRK HAVALİMANINDA çalışıyorum. Bizde vardiya sistemi uygulanıyor. İki gün sabah,iki gün öğlen,iki gün gece ve iki günde izin olarak calisiyoruz.Sabah nöbetlerinde 9 saat çalışıyoruz.Ayrıca 62 günde birde 3.gece nobetine getiriliyoruz.bu nöbette yemek ucretimiz artı olarak verilmiyor. Şirketin söylemesine gore yıllık çalışma saati hesaplandığında biz işçiler borçlu oluyormusuz o nedenle 3.gece nobetinde şirkete olan borcumuzu ödüyormusuz.herşeye savunma istemi psikolojik baskı orantısız maaş farklılıkları gibi daha birçok konu var ben bu işte artık çalışmak istemiyorum.dava acsam bu bilgilerle kazanabilirmiyim kanıt olarak belge yok ama aynı dönem çalıştığım arkadaşlar var şahit olarak……şimdiden teşekkür ederim hoşçakalın….

  1. Merhaba. Tam olarak cevap vermem mümkün değil çünkü belki de işyerinizde denkleştirme ya da serbest zaman uygulamaları da söz konusu olabilir. Bu uygulamaların varlığı sonucu değiştirecektir. Bu husus araştırmanızı öneririm.

 33. Hocam Merhaba ,

  Mayıs , Haziran maaşlarımı alamadım ve Temmuz ayının 17. Sinde ithar çektim 18. De ellerine ulaşmıştı. Sözleşmemi fesih ettiğimi ve tüm alacaklarımın 7 gün içinde yatırılmasını talep ettim. Ve o günden sonra işe gitmedim. Yalnız işveren hiç bir alacağımı yatırmadı. Bu durumda haklımıyım ? Mahkemeye gitsem kazanırmıyım . Herşey kanıtlanabilir halde?

  1. Maaşınızı banka aracılığıyla alıyorsanız elbette ispatı kolah olacaktır. Bir an önce dava açmanızı öneririm.

 34. Merhaba Mustafa Bey. Yaklaşık iki senedir çalıştığım tekstil üzerine olan fabrikada üstüme işyerinde uyuşturucu kullandığıma dair iftira atıldı. Fakat bu suçlamanın bir kanıtı yada delili yok. Sadece iftira atan kişi şikayet etmiş ve o saatte yanımda bulunan arkadaşlardan ifadesi alınmış ve arkadaşlarımda böyle bişey görmediklerini söylemişlerdir. Bu durumda yeterli kanıt olmadan beni kıdem tazminatsız şekilde işten çıkarabilir mi yada çıkarmasa bile ben psikolojimin bozulduğunu ve üzerime iftira atıldığını yazan bi ihtarname ile istifa edebilir miyim ve bu durumda kıdem tazminatını nasıl alırım. Teşekkürler şimdiden.

  1. Yunus bey geçmiş olsun. Elbette ki sadece bir iddai ile ve tanık vs. olmaksızın tazminatsız olarak işten çıkarılamazsınız. Ancak, sizin de böyle bir uygulamadan dolayı tazminatınızı alarak işten ayrılmanız bana göre ğek de mümkün olmayabilir. Neticede, kendisine böyle bir bilgi gelen işveren elbette bunu araştırabilmelidir. Dikkatli davranmanızı tavsiye ederim.

 35. MERHABA MUSTAFA BEY. BEN 6YİLDİR CALİSTİGİM FİRMADAN SON 4AYDA MAASİMİ ALAMADİGİM İCİN İHTARNAME YOLLADİM MAASLARİMİN YATİRİLMASİ AKSİ HALDE İSKURA SİKAYET EDECEGİME DAİR . BU İHTARNAME 13 KASİM2016 CUMA GUNU GİRMANİN ELİNE GECİYOR VE BEN O ARA HASTA OKDUGUM İZİNLİ OLDUGİM HALDE 14.15.VE 17 KASİM 3GUN DEVAMSİZLİKTAN İSTEN CİKARİLDİM NEYSEKİ HASTA OLDUHUM İCİN RAPOR ALMİSTİM FESİH AMA ZATEN PATRONDA BENİ KOYDU BENDE İSERAPİRUM NİTTİGİ GİNDEN SONRA İSYERİME GİTTİM KOVULDUGUMU OGRENİNCE ESYAMİ TOPLAYİP AYRİLDİM ORDAN VE 22KASİMDA ELİME FESİH İHTARNEMESİ GECTİGİNDE OGRENDİM DEVAMSİZLİKTAN CİKARİLDİGİMİ BENDE BİR CEVANİ İHTARNAME YAZİP RAPİRLU OLDUGUMU ZATEN İSE GELMEMİN MUMKUN OLMADİGİNİ VE HAKLARİMİ İSTEDİM ONLARDA BENİ İSE DAVET ETMEDEN İKİNCİ FESİH İHTARNAMESİNİ YOLLAMİSLAR RAPORUNUZ BİTTİGİ HALDE 17 KASİM İLE 30 KASİM ARASİ 12″GUN İSE GELMEDİGİNİZ İCİN TAZMİNATSİZ İS AKTİNİN SONA ERDİGİ DİYE BU İKİNCİ FRSİHTE HAKDUSURUCU 6 GUNLUK SURE YE UYULMAMİSTİR DEGİLMİ SUAN İSE İADE DAVASİ ACTİM MAYİSTA MAMAHKEMEM VAR NE YAPABİLİRİM YARDİMCİ OLURMUSUNUZ DAVSYİ KAZSNİRMİYİM SİZCE

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Zaten dava açmışsınız, bu noktadan sonra benim düşüncelerim bir şeyi değiştirmeyecektir. Ayrıca karşı tarafça yapılan fesih gerekçeleri ya da şekillerinden daha önemli olan husus, mahkemenin bu fesihleri nasıl değerlendireceğidir. Hakkınızda hayırlısının olmasını dilerim.

   1. Hocam cevabiniz icin tesekkur ederim benim merak ettigim benim durumumda kanunen ilk fesihmi ikinci fesifmmi gecerli tesekkur ederim simdiden

    1. Kanunen hangisinin geçerli olduğunun hiçbir önemi yok. Daha önce de yazdığım gibi önemli olan tek husus, karşı tarafın fesihte haklı olup olmadığı ve usulde hata yapıp yapmadığıdır. O nedenle ben ne söylesem sizi yanıltabilirim.

     1. Selam mustafa bey
      ben 3,5 yıldan beri kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Beni hiçbir şekilde bir bilgi vermeden 25/2 maddeye göre çıkardılar. Gerekçeyi ise envanter oranı olarak gösterdiler. Envanter 11/09/2016 da yapıldı. Fakat çıkışı 29/03/2017 de verdiler. 6 günlük çıkarma süresini 5 ay geçti. Mahkemeye versem kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim? Teşekkürler.

     2. Merhaba. Bahsettiğiniz duruma göre alabileceğinizi düşünüyorum. İşyeri haklı bile olsa, dediğiniz gibi 6 iş günü içinde yapması gereken feshi neden aylar sonra yaptığını açıklaması gerekir. Bir an önce hakkınızı aramanızı öneririm.

  2. Kolay gelsin 1 sene 6 aydır calısıyom ama 4 ay önce evlendim fakat beni evli göstermiyorlar 4 aydır dilekce verdim evlendiğime dairen fes etsem haklarımınalabilirmiyim

   1. Agi’yi evli larak almıyorsunuz sanırsam. Bu direkt haklı ve derhal fesih sebebi olmayabilir. Belkide bir memur hatası veya sorumsuzlugudur. Yazılı olarak başvurun yeniden AGİ formu doldurarak. Yine ödemezlerse feshedebilirsiniz. Kusurlu duruma düşerler.

   2. Mustafa bey merhaba işçi 13.09.2021 tarihinden sonra işe gelmedi 16.09.2021 tarihinde ihtar gönderildi. İhtar eline 20.09.2021 tarihinde geçti çıkış tarihi ne olur. Cevabınız için teşekkür ederim

    1. Merhaba, feshe yetkili makam, feshe gerekçe fiili tam olarak ne zaman öğrendi? Bu süreden itibaren 6 iş günü içinde haklı feshin yapılması gerekir.

Başa dön tuşu