İzin

Yıllık izin ücreti nedir?

İşçinin çalışırken değil; fakat iş akdi sona erdikten sonra sahip olabileceği bazı hakları vardır. İşte bunlardan birisi de yıllık izin ücretidir. Peki ama yıllık izin ücreti nedir ve işçi neden çalışırken yıllık izin ücreti alamaz?

Yıllık izin hakkından vazgeçilemez

Yıllık ücretli izin İş Kanununda kendisine yer bulmuş ve vazgeçilmez bir haktır. Evet, İş Kanunundaki bazı haklardan vazgeçilmesi mümkünken yıllık izin hakkından vazgeçilemez. Yani işçilerin yıllık izinlerini her sene kullanmaları esastır. Buna rağmen uygulamada, ne yazık ki, işçilerin yıllık izinlerini kullanamadıkları görülmektedir.

Yıllık izin süreleri

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahildir) olanlar için 14 günden,
 • 5 yıldan çok 15 yıldan az olanlar için 20 günden,
 • 15 yıl (dahildir) ve daha çok olanlar için 26 günden,

az olamaz. Yer altındaki işlerde çalışan işçilerin yıllık izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanır. 18 yaşında ve daha küçük yaşta olan işçiler ile 50 ve daha yukarı yaşta olan işçilere verilecek yıllık izin süresi 20 günden az belirlenemez.

İşçilerde kullanılmayan izinler yanar mı?

Yıllık izinlerin, hak edildikleri seneyi takip eden sene sonuna kadar kullandırılması esastır. Örneğin 2020 yılı izni en geç 2021 aralık ayı sonuna kadar kullandırılmalıdır. Buna rağmen kullandırılmayan izinler ne olacaktır?

Kullanılmayan izinler hiçbir şey olmadan birikir. Memurlardaki gibi, kullanılmayan yıllık iznin yanması gibi bir durum işçilerde yoktur. İşçi işten ayrılırken kullanmadığı izin süreleri toplanır ve işçiye en son ücreti üzerinden toplu olarak ödenir.

Kullanılmayan yıllık izinlerin ne olacağını şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/kullanilmayan-yillik-izin-yanar-mi

yıllık izin ücreti

Yıllık izin ücreti nedir?

İşte işçinin hangi nedenle olursa olsun, kullanmadığı ve biriken bu yıllık izinlerinin karşılığı olan ve iş akdi sona erdiğinde alınan ücrete yıllık izin ücreti denir.

Uygulamada yanlış bir yöntem olarak; işçiye bazen yıllık izin vermek yerine yıllık izin ücreti ödemek gibi usulsüzlükler yapılsa da bunlar kesinlikle doğru değildir ve yıllık izin ücreti kavramı bundan farklıdır.

Geriye dönük kaç yıllık izin parası istenebilir?

 

İnternette birçok kaynakta geriye dönük 5 yıllık izin parası istenebileceği şeklinde YANLIŞ BİLGİ mevcuttur. Zamanaşımı süresi ancak ve ancak işçinin işten ayrılmasıyla başlar ve bu tarihten sonra 5 yıldır. Yani işçi örneğin 25 yıldır çalışıyor ve hiç izin kullanmamışsa, bu 25 yıllık izin ücretinin tamamını işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde mahkeme kanalıyla talep edebilir. (Yargıtay 7 Hukuk 2014/12970 E.)

İzin parası nasıl hesaplanır?

İşçinin işten ayrılırken almış olduğu ücret esas alınır. Burada, işçinin aldığı brüt ücret önce 30’a bölünerek günlük ücreti bulunur ve kullanamadığı izin günleri ile çarpılarak toplam yıllık izin parası hesaplanır. Hesaplanan tutardan yasal kesintiler yapılır.

İşçinin bir saatlik ve bir günlük ücretinin nasıl hesaplandığını şu yazımızdan öğrenebilirsiniz: mustafabaysal.com/iscinin-bir-saatlik-ucreti-nasil-hesaplanir

Ayrıca yıllık izin ücretinizi, sitemizde yer alan yıllık izin ücreti hesaplama aracımızla da otomatik olarak hesaplayabilirsiniz: mustafabaysal.com/yillik-izin-suresi-ve-ucreti-hesaplama

izin ücreti hesaplama

Yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanır

Çıplak ücret ve giydirilmiş ücret kavramlarını şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/giydirilmis-ucret-ve-ciplak-ucret-nedir

Yıllık izin ücretinin hesaplanmasına esas maaş da işçinin çıplak ücreti olacaktır:

“… İş hukukunda giydirilmiş ücret istisnaidir. İşçinin hakkının giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanabilmesi için bu konuda açık bir hukuki dayanak bulunması zorunludur. Bu noktada kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kanunda açık hüküm olduğundan giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Ancak benzer düzenleme yıllık izin ücretli açısından bulunmamaktadır. Bu itibarla yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanmalıdır…” (22 Hukuk, 2015/16967 E. ve 2015/22878 K.)

Yıllık izin ücretinden yapılan kesintiler

Yıllık izin ücreti işçiye ödenirken yapılacak kesintiler yönünden özel bir düzenleme yoktur. İşçiye normalde yapılan bir ücret ödemesinden hangi kesintiler yapılıyorsa, yıllık izin ücretinden de aynı kesintiler yapılır:

“… Somut olayda davacı, dava konusu işçilik alacaklarının net tutar üzerinden hüküm altına alınmasını istemiştir. Mahkemece, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan davacının net yıllık izin ücreti alacağının, son brüt ücreti üzerinden gelir vergisi, damga vergisi, sigorta primi kesintisi ve işsizlik sigortası kesintisi yapılmadan son net ücreti üzerinden hesaplanıp hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…” (7 Hukuk, 2015/39847 E. ve 2015/25538 K.)

Yıllık izin ücretinde tam yıl dikkate alınır

İşçinin yıllık izin hesabında, çalıştığı her yıla karşılık yıllık izin hak ettiği için, bir tam yıldan artan süreler yıllık izin ücreti hesabında dikkate alınmaz. Bu konuda bir Yargıtay kararı şöyledir:

“… Somut uyuşmazlıkta, davacı yıllık izin talebinde bulunmuş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 12 tam yıl ve 5 aylık kıdemine göre yıllık izin ücreti hesabı yapılmış ve davacının 12 tam yıl için 240 gün, 5 aylık hizmet süresi için ise 9 gün yıllık izin ücreti alacağı olduğu, davacının toplamda 245 gün yıllık izin kullandığı ve bakiye 4 gün izin alacağı bulunduğu tespit edilmiş ve mahkemece bu miktar hüküm altına alınmıştır. Ancak yıllık izin ücreti hesabında her bir tam yıl için yıllık izin ücreti hesaplanması gerekirken tam yılı doldurmayan aylar için kıstalyevm hesabı yapılarak izin ücreti hesaplanması hatalıdır…” (9 Hukuk, 2015/27272 E. ve 2018/23869 K.)

iş kanunu izin ücreti

İzin kullanmadığınız halde yıllık izin defterine imza atmayın!

Bu durumda işçinin işi zorlaşmaktadır. Çünkü imzası olan işçi, bu imzayla birlikte yıllık ücretli izinlerini kullandığını beyan etmektedir. Böyle bir durumda yıllık iznin aslında kullanılmadığının kamera kaydı, imzalı evraklar, puantaj cetveli, tanık vb. delillerle ispatı gerekecektir. İşçilerin, kullanmadıkları yıllık izinlere kullanmış gibi imza atmamaları çok önemlidir.

Yargıtay birçok konuda tanık beyanlarını esas alsa da konu yıllık izin olunca çok katı davranmakta ve yıllık izin kayıtlarına itibar etmektedir. Bu nedenle, kullanmadığı halde yıllık izin kayıtlarına kullanmış gibi imza atan işçi, yıllık izin ücretini yitirme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

“… Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile ispatlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir…” (22 Hukuk, 2014/3669 E. ve 2015/17500 K.)

SONUÇ

İşçi işten ayrıldığında, işyerinde çalışırken kullanamadığı yıllık izinlerine ait ücretleri talep etme hakkına sahiptir. Burada bir sınırlama olmayıp işçi geriye dönük olarak kullanamadığı tüm yıllara ait izin paralarını isteyebilir.

Önemli olan izin paralarını işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde istemektir. Çünkü yıllık ücretli izin alacağı 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Ayrıca yıllık izin ücreti işçinin son çıplak ücreti üzerinden hesaplanacak ve bir yıldan artan süreler hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse; işten ayrıldığı gün kıdemi 6 yıl 5 ay olan ve hiç izin kullanmayan bir işçiye 6 yılın karşılığı olan yıllık izin ücreti ödenecek ve 5 ay ise ihmal edilecektir.

NOT: 12/10/2017 tarihinden itibaren İş Kanunundan kaynaklanan bazı alacakları için zamanaşımı süreleri değişmiştir. Lütfen İş Kanunundaki yeni zamanaşımı sürelerine göz atmayı unutmayınız. Aksi takdirde yanlış bilgi edinmiş olabilirsiniz: mustafabaysal.com/is-kanununda-yeni-zamanasimi-sureleri

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Mustafa bey iyi günler daha önceki sorumda ziraat odasından kidem tazminati alabilir miyim sorusuna sizin özel durumunuz olabilir demiştiniz ki gerçekten öyle bizim odalar birliğimiz evrakların tam doğru eksiksiz gönderilmesi doğrultusunda ödeme yapılacağını söylediler kidem tazminati olarak peki ihbar ve kullanılmayan izin süreleri de bu duruma dahil mi 3 yıldır çalışıyorum fakat hiç izin kullanmadım ki müdürüm de bunu muhasebecisinde ibraz etmedi herhangi bir belgesi yok bana izin kullandın gibi şeyler söyledi bunu nasıl ispatlayabilirim veya o şahıs mi bunu kanıtlayacak yada ödeme yapcak sözleşmem 11 temmuzda bitti bu şekilde ihbar tazminati devreye girer mi bu konuda bilgi verirseniz sevinirim…tesekuurler

  1. Eğer kıdem tazminatı hakkınız varsa, kullanmadığınız yıllık izin ücretlerinizin de ödenmesi gerekir. İzin kullandığınızı kanıtlaması gereken işverendir. İş sözleşmesini siz feshetmişseniz ihbar tazminatı alamazsınız.

   1. Hayır iş sözleşmesi bitti normal olarak ve sertifika da gerçekleşen değişiklik nedeniyle yeniden sözleşme yapılmadı ihbar tazminati almaya hakkım olurmu sözleşmeli personellerin bu konuda avantajı olur mu burda izin günleri için gerekli belgeyi işveren mi dolduracak Mustafa bey odalar birliğimize gönderilen evraklar neticesinde ödeme yapılacak dior kidem ihbar ve izin bu 3 u içinde ayrı ayrı evrak mi doldurması gerek

    1. Sözleşmeniz süreli ise zaten ihbar tazminatı gündeme gelmeyecektir. Kurum içi uygulamaları ise benim bilmem takdir edersiniz ki, mümkün değil.

     1. Mustafa bey sözleşmeli personeller ihbar tazminati alamıyor mu demek istiyorsunuz peki her dönem yeniliyorduk bu sefer yenilenmeyecgini bana daha önceden bildirmesi gerekmiyormuydu işverenin bir kaç avukata daha sorduğumda hakkımın olduğu yönünde söylemler var

     2. Ben olmadığını düşünüyorum. Zaten, sözleşmede süre olduğundan ne zaman biteceği de bellidir. Şu yazıma bakabilirsiniz.

 2. Mustafa bey sözleşmeli personeller ihbar tazminati alamıyor muyuz demek istiyorsunuz peki her dönem yeniliyorduk bu sefer yenilenm eyecgini bana daha önceden bildirmesi gerekmiyormuydu işverenin bir kaç avukata daha sorduğumda hakkımın olduğu yönünde söylemler var

 3. Ben kendi istegimle işten ayrıldım ayrılma tarihim 28.09.2016 işten ayrıldıktan 22 gün sonra tekrar aynı işimde işe aynı görevle başladım ben geçmiş yılarımdaki kullanmadıgım izin hakkım olsun ve diğer haklarımız olsun yanarım yoksa tekrar kullanabilirmiyim biri Bilgi verse sevinirim.

  1. Yıllık izin hakkınız devam eder. Ancak geçmiş dönem için kıdem tazminatınız yanar.

   1. hoçam benim bir sorunum olçakti ben 3 senedir bir taşeron firma farkli proje de görev yapmaktayim 1 kere yilik izin kulandim bana işveren diyurki işten ayrildiniz zaman firma kulanmadim yilik izin parasi vermiyurmiş ne yapmam gerekiyur

    1. Eğer asıl işverenleriniz değişiyorsa, taşeron firmanızın size işten ayrıldığınızda yıllık izin ücretlerinizi ödemesi gerekir.

 4. Mustafa bey 7 yıldır çalışmış olduğum firmadan bana 3 gün çıkış yapılıp 4 gün tekrar giriş yapmışlar benim bilgim olmadan geriye dönük kıdem tazminatım durumu nedir acaba

 5. Mustafa Bey merhaba.20/07/1996 dan beri eksiksiz bir şirkette çalışıyorum.net 3.000.00 TL maaş alıyorum ama asgari ücretten gösteriyorlar.hic izin kullanmadım.buna ait bugüne dek hiç bir bordro veya izin kagiti imzalamadim .Şimdi işyerinde sorunlar var ve bir kaç ay içinde kapatmak istiyorlar..Ben bu durumda ne yapmalıyım ve bu duruma göre ne kadar para alırım maaşımı ispat etsem nasıl ur.Tesekkurler

  1. İşyeri kapanınca işten çıkarılırsanız kıdem tazminatınız başta olmak üzere tüm haklarınızın ödenmesi gerekir. Daha fazla ücret aldığınızı çeşitli yollarla ispat edebilirsiniz. Bunun takdirini mahkeme yapacaktır; ancak vasıfsız bir işçi değilseniz 20 yıllık bir çalışanın asgari ücret alamayacağını mahkeme de takdir edecektir.

 6. Mustafa bey merhaba ben 3.5yildir bir giyim firmasinda çalışmaktayım işten çıkarıldım çıkarılma sebebim ise mağaza müdürünün nakit satışları girmemesi ve ürün giyip bu paraları kullanması ama asıl sebeb olarak mağazamızda yapilan stok sayiminda 25.000tllik açık cikmasi fakat ne kamera var mağazada nede alarm var ve her yapilan sayimda açık çıkıyordu ve elimizdeki hiçbir ürünün ne kadar olduğunu görmemiz gereken bir sistemi kapalı tutuyorlar ben yıllık izin paramı ve bu ay 9 gün çalışmış olduğum maaşımı alabilirmiyim birde mahkemeye versem tazminatimi alabilirmiyim içerideki bütün personeller benim hiçbir yolsuzluk yapmadığımı biliyorlar ve savunmalarinda bunu yazmışlar ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler şimdiden

  1. Böyle bir durumda ancak dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz. Mahkeme, işverenin gerekçesini sorgulayacak, nasıl karar verdiğini araştıracak ve ona göre karar verecektir. Ayrıca yıllık izin ücreti ile maaşınızın ise kıdem tazminatından bağımsız olarak her halde ve şartta ödenmesi gerekmektedir.

 7. Mustafa bey iki yildir ozel sektorde guvenlik yapiyorum calistigim kurumda hergece sabit 12 saat calisiyorum haftada 72 saat çalışıyorum birgün izin yapıyorum onuda yapamıyorum mesai yapıyorum gece çalışma saatleri ne kadardır ise giris sözleşmesini imzalarken bana asgari ucret vermiyorlar 2017 yilinda 1650 tl maas vereceklerini söylediler asgari ucret bankaya geri ka laninida elden veriyorlar hergece sabit 12 saat calisiyorum bunun içinde eşim çalışıyor bir çocuk var çocuk parasinida aldığım maaşın içinde gösteriyorlar bu ayın 15 de yıllık izin parasi alacağım ne veriyor larda onu alıyorum sağlığım bozuluyor psikolojik iyice bozuldu çalışma şartları her gece geldiğim için çok zor oluyor burada nasil bir yol izlemeliyim elimde sadece puantaj fotokopileri var saygilar

  1. Merhaba. Özel güvenlik görevlileri gece 11 saat çalıştırılabilir. 12 saatlik dilimde en az 1 saat ara dinlenmeniz varsa çalışma saatleriniz uygun demektir. Ama fazla mesai ücretinizin ödenmesi gerekir. Eğer işten ayrılmayı düşünüyorsanız, fazla çalışma ücretleriniz ödenmiyorsa bu yeterli bir gerekçe kabul edilir. Yapmanız gereken, işten ayrılırken ihtarname çekerek ayrılmak ve bu hususları ihtarnamede açıkça belirtmektir.

   1. Mustafa bey bana verdiginiz cevapdan tatmin olmadım bir guvenlik görevlisi hergece sabit 12 saat calistirilabilirmi ben kabul etsem dahi calistirabilirlermi yemeğimi kulübede yiyorum toplam 10 dk yıllık izin parasi alacağım 14 gün kac para almam gerekiyor ricada ediyorum aydinlatirsaniz sevinirim

 8. merhaba mustafa bey ben 13 yıldır bir şirkette gece bekçisi olsarak çalışıyorum 3600 kıdem tazminatı hakkımdan dolayı işten kendi istegimle ayrıldım tazminatımı aldım fakat ben bu 13 senede hiç yıllık izin kullanmadım kagıtta imzalamadım haftada 72 saat gece çalışmam var ben bu haklarımıda alabilirmiyim tşk

  1. Elbette alabilirsiniz. Önemli olan bunları ispat edebilmenizdir. Bunun yolu da dava açmaktır.

 9. mustafa bey merhaba fimamızda 2013 yılında itibaren çalışmakta olan çalışanımıza yıllık izin ücretini ödemek istiyoruz iş akdimiz sona ermeden 3 yıllık izin ücretini toplu bir şekilde ödeyebiliyor muyuz
  ödediğimiz ücreti ssk ya tabi tutuyomuyuz

  1. Merhaba. Böyle bir şey doğru olmadığı gibi, tespiti halinde idari para cezası da uygulanacaktır. İşçiye çalışırken izin ücreti ödenmesi mümkün değildir, bunun yerine izinlerini kullandırma yolunu tercih etmelisiniz.

 10. Mustafa Bey kolay Gelsın. Oncelıkle.
  Benım ıkı sorum olacak sıze , ben guvenlık gorevlısıyım 1 yıl bır sırkette calıstım yıllık ıznımı kullanmadım geçenlerde baska bır ıs buldugum ıcın hemen gıdıp ıstıfa ettım ve yıllık ızın ucretını ıstedıgımde bana veremeyecegını para olmadıgını ve ben senı ızne cıkaracagım dedı bende ısten ayrılacagım ızın ıstemıyorum dedım ve odemedı. Ben kendı ıstegımle haklarımı aldım dıye ıstıfa dılekcesı yazdırılıp ıstıfa ettım. Acaba sımdı ben ıhtar ceksem yıllık ızın ucretımı yatırmadıgı taktırde mahkemeye versem bu ucretı alabılırmıyım ? Oda benı 15 gun onceden haber vermeyıp ısten hemen cıktıgım ıcın mahkemeye verıp benden hak talep edebılırmı zarar edermıyım acaba nasıl bı yol ızlemelıyım? cok tesekkur ederım ıyı calısmalar.

  1. Merhaba. Bu noktadan sonra, durumu değerlendirip kararı verecek olan mahkemedir. Ama, siz en başta istifa etmek yerinde ihtarname çekerek ve yıllık izniniz kullandırılmadığı için işten ayrılsaydınız, haklı olabilirdiniz ama şu anda avantaj işverende gibi görünüyor. Yine de en azından kullanmadığınız yıllık izinlerinizin ücreti için dava açabilirsiniz.

   1. Bu yıllık ızın ucretını işkur yada sgk gıbı kuruluşlara başvurursan onlar ısverenle gorusup hesaplara bakıyorlar denıldı bırkac arkadasım tarafından. Acaba bunun dogrulugu varmıdır mahkeme dava vesaıre harıcı bır yol ızleyemezmıyım mustafa bey cok tesekkurler.

    1. Elbette izleyebilirsiniz. Örneğin İşkur’a giderek şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Ama İşkur kararları bağlayıcı değildir. Kesin sonuç için dava açmanızı öneririm. Davayı kendiniz de açabilirsiniz ve kazanırsanız, ödediğiniz harçları da geri alırsınız.

 11. Merhaba mustafa bey
  Güvenlik olarak çalışmaktayım
  10 saat x 2 gün gündüz 09:00 – 19:00
  14 saat x 2 gün gece 19:00 – 09:00
  48 saat dinlenme
  şeklinde çalışıyorum yıllık izin zamanı geldiğinde firma izne çıkacak kişiler yerine yedek eleman göndermiyor ve bu 48 saat izinli olduğumuz günlerde bize kendi aranızda mesai yaparak izne çıkabilirsiniz diye baskı yapıyor. İzinli olduğumuz günlerin birinde bize 3ncü 14 saat gece mesaisi yaptırıyorlar ve hiçbir şekilde istirahat saatimiz felan yok. Heryer de kamera dolu. Resmi olarak yapabileceğimiz birşey var mı? Teşekkürler.

  1. Hakan bey resmi olarak yapabileceğiniz iki şey var. Ya haklı nedenle sözleşmenizi feshedersiniz ve dava açarak hakkınızı alırsınız ya da Alo 170’i arayarak şikayette bulunursunuz. Üçüncü bir yol daha var. Bu şekilde çalışmaya devam edersiniz ve bir gün işten ayrıldığınızda dava açarak, geriye dönük son 5 yıllık ücret alacaklarınızı talep edersiniz. Tercih sizin.

 12. Merhabalar,
  2010 yılından beri özel bir şirkette çalışmaktayım.ve sadece 2014 yılında 5 gün 2016 yılında 5 gün izin kullandım.( nikahım pazar günü oldu,pazartesi iş başı yaptım )
  Çalışmış olduğum yıllar içinde her yıl, maaşımın 4/1 i kadar izin parası ödediler.Fakat herhangi bir evrak imzalamadım.Maaşım asgari ücretten yatmaktadır.
  Evlilikten dolayı tazminat almaya hakkım var ( 20 günüm kaldı ) fakat evlilikten dolayı çıkar isem,izin hakkımı ve resmi tazminatımı alabilir miyim?
  Ya da 8 yıllık emeğimin karşılığını,tam olarak usulüne uygun nasıl almalıyım.

  1. Sevda hanım merhaba. Evlilik nedeniyle ayrılırsanız kıdem tazminatı alabileceğiniz gibi kullanılmamış yıllık izin ücretlerinizi de alabilirsiniz. Yıllk izin ücretleriniz ödenmezse dava açabilirsiniz. Bu durumda mahkeme işverenden izin evraklarını isteyecektir. Sizin imza attığınız izin evrakı yoksa, bu izinlerin tamamını kullanmamış kabul edilirsiniz ve böylece mahkeme bunların ücreti size ayrıca ödetir.

 13. Merhaba Mustafa bey. Ben kurumsal bir cafede garson olarak çalışmaktaydım. 15.07.2016 tarihinde işe giriş yaptım. 1 yılım dolmaya 15 gün kala işten ayrıldım ve muhasebeye ihbar sürecimi 01.07.2017 tarihinde yaptım ama işten ayrılacagım tarihi 15.07.2017 olarak belirledim. Ancak işletme beni 2 gün sonra yani 03.07.2017 tarihinde yolladı ve yıllık iznim olan 1 yılım dolmamış oldu. Ben bu durumda yıllık izin kullanamadığımdan ve 1 yılım dolmadığından yıllık izin ücretimi sanırım talep edemiyorum. Peki dava açsam işletme sahibi ihbar sürecimi kullandırmadığından davam nasıl sonuçlanır. Sizce hak talebinde bulunup dava açmalı mıyım. ? Şimdiden cevabınız için teşekkürler..!!

  1. Cuma bey merhaba. Sizin de söylediğiniz gibi, 1 yılınız dolmadığı için yıllık izin ücreti alamazsınız. Ayrıca ihbar tazminatı, ancak iş akdini sona erdirmeyen tarafın alabileceği bir tazminattır.

 14. mustafa bey ben bina gorevlisiyim bana bayram izni vermiyolar genelde yıllık izinleri kullanıyorum bunun parasını alabilirmiyim yoksa yonetimemi baglı bayram izni kullandırıp kullandırmayacagı ve birde benim sozlesmem yok 4 yıldır burda calısıyorum bunun getirisi goturusu nedir

 15. merhaba mustafa bey ben klima servisinde çalışan 27,07,2012giriş 30,04,2014 tarıhinde askerlik nedeniyle çıkış yaptım. askerden sonra tekrar aynı yere 16,05,2015 giriş 09,06,2017 tarihinde de çıkış yaptım çıkış yaparken ortalama 7 -8 gün önce haber verdim çıkçağımı bu tarihler arası toplamda max 5 gün izin kullandım hiçbir şekildede izinlerle alakalı bir imza atmadım yıllık izinim benim 3yıl olarak hesapladım doğrumudur , yıllık iznimi en kolay nasıl alabirim, işveren sürekli biz küçük esnafız bizim yıllık iznimiz yok tarzında konuşuyordu birde yıllık izin asgari ücret üzerinden mi hesaplanıyor paralarımızı elden ve asagariden yüksek alıyorduk şimdiden tesekkür ederim

  1. Merhaba. İş Kanununa tabi her işçinin yıllık ücretli izin hakkı vardır. İşten ayrıldığınızda kullanmadığınız kaç gün izniniz varsa, o tarihteki maaşınız esas alınarak ücretinin ödenmesi gerekir. Dilerseniz doğrudan dava açabilir ya da önce işverene ihtarname gönderebilirsiniz. Hiçbir izin evrakına imza atmadıysanız, davayı büyük ihtimalle kazanırsınız.

 16. Mustafa bey ben ozel sırkette calısıyorm bır seneyı gectı dogum ıznıne ayrldm fakat ızın bttık sonra istifa etmeeye cagırıcaklar istifa edersem issizlik maası alamıcam nenyapmam grek

  1. Gamze hanım, o halde istifa etmeyin. Bırakın, onlar sizi çıkarsın. Bu sayede dava açarak daha çok kazanç elde edebilirsiniz.

   1. Ama işe gtmeyncede gitmedgm gunlere rspor tutup iş anlasmasnı fesh ederlerse ..yıllık ızın ucretmde var

    1. Ben siz zaten “işe gitmeyin” demedim ki. Onlar çıkarsın dedim. Siz işe gitmeye devam etmelisiniz.

 17. ben bu sene yıllık izne çıkamadım izin paramı istedim önce bir iki sonra verebileceklerini söylediler şimdilerde ise sorduğumda bana muhasebede sorun oluyor deniliyor ancak işten giriş çıkş yapılırsa alabileceğimi söylüyorlar bunun başka bi yolu yokmu

 18. Merhaba çalıştığım iş yerinde bir yılım doldu ve aynı iş yerinde devam etmeyeceğim. Bu bir yılın sonunda kazandığım yıllık izin hakkının ücretini alabiliyor muyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu