Fazla Çalışma

Yılda 270 saatin üzerindeki fazla mesai ödenir mi?

Fazla mesai ücretinin ödenip ödenmeyeceğinin neden bir yazı konusu olduğunu merak ediyor olabilirsiniz ve bunda da haklısınız. Fakat İş Kanununda yer alan yıllık 270 saatlik fazla mesai sınırı nedeniyle, bu sınır aşıldığında ne olacağı sık sık soruluyor. Bu sorulardan birisi de şu: Yılda 270 saati aşan mesai ücreti ödenir mi?

Fazla mesai nedir?

Fazla mesai ya da fazla çalışma, İş Kanunun öngördüğü bir çalışma olmakla birlikte sürekli değil arızidir. Bu; fazla çalışmanın değil, normal sürelerle çalışmanın esas olduğu anlamına gelir. Buna rağmen, fazla çalışmanın gerek olabileceğini öngören İş Kanunu, bu kavramı düzenlemiş, düzenlerken de sınırlarını ayrıca çizmiştir.

İşçini haftalık çalışma süresini en çok 45 saat belirleyen kanun, fazla mesaiyi de haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar olarak tanımlamıştır.

O halde işçinin haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı her çalışma fazla mesai olarak kabul edilecektir. Fazla mesainin neden günlük ya da aylık değil de haftalık hesaplanması gerektiğini şurada açıklamıştık: mustafabaysal.com/fazla-mesai-aylik-hesaplanabilir-mi

Fazla mesai ücreti

İşte fazla mesai yapan işçinin hak edeceği ücret de normal mesaisine göre %50 zamlı olacak ve bu işçi her bir saatlik fazla mesaisi karşılığında bir buçuk saatlik ücreti kadar fazla mesai ücreti hak edecektir. Fazla çalışmanın tanımını ve ücretinin nasıl hesaplandığını şu yazıda açıklamıştık: mustafabaysal.com/fazla-calisma-nedir-fazla-calisma-ucreti-nasil-hesaplanir

Fazla mesai sınırlamaları

İş Kanunu fazla çalışmaya ilişkin bir takım sınırlamalar getirmiştir; çünkü fazla mesai arızi bir çalışmadır, devamlı olmaması gerekir ve işçinin uzun vadeli fiziksel ve ruhsal sağlığı için tehdit oluşturacaktır. Bu sınırlamalar şöyle listelenebilir:

 • Fazla çalışma için işçinin onayının alınması gerekir
 • İşçinin yaptığı fazla çalışma süresi 270 saati aşmamalıdır
 • Gece döneminde fazla çalışma yapılamaz (Turizm, özel güvenlik, sağlık hizmetleri sektörleri hariç)
 • Ayrıca hangi işlerde fazla çalışma yapılamayacağı ve hangi işçilerin fazla çalışma yapamayacağı da belirlenmiştir
 • İşçinin günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz

270 saat fazla mesai Yargıtay kararları

270 saat fazla mesai sınırı

O halde yazımıza da konu olduğu üzere, bir işçiye yılda 270 saatten çok fazla çalışma yaptırılması yasaktır. Buradaki yıl tabirinden takvim yılını (1 Ocak-31 Aralık) anlamamak gerekir. Örneğin işe 05/06/2020 tarihinde giren bir işçi 05/06/2021 tarihinde 270 saat sınırlaması bakımından durumunu değerlendirebilmelidir. (Buradaki yıl kavramının takvim yılı mı yoksa süre hesabıyla yıl mı olduğu tartışmalıdır. Yukarıdaki görüş benim şahsi kanaatimden ibarettir.)

270 saat fazla mesai ücreti

Yıllık 270 saat mesai aşılırsa ne olur?

Peki yasak olmasına rağmen işçi yıl içerisinde 270 saatten çok fazla çalışma yaparsa ne olur? Bazı işyerlerinde, 270 saatin üzerindeki fazla çalışmalara zamlı ücret ödenmediği, bazı işyerlerinde ise zamlı ücretlerin elden ödendiği görülmektedir. 270 saatin üzerindeki bu çalışmaların ödenmemesi mümkün olmayıp bu ücretleri elden ödemenin ayrıca başka yaptırımları da bulunmaktadır.

İş Kanununun bir çalışma biçimini yasaklamış olması, buna rağmen o çalışma gerçekleştirildiğinde ücretinin ödenmemesini gerektirmez; aksini kabul etmek adeta “kölelik” düzeninden farklı olmazdı. Nitekim Yargıtay da yıllık 270 saatin üzerindeki çalışmaların ayrıca ödenmesi gerektiği kanaatindedir. Hatta fazla mesai ücreti dahil maaş belirlenen hallerde bile, işçinin yılda 270 saatten çok yaptığı fazla mesailerin ayrıca ödenmesi gerektiğine hükmetmektedir:

yıllık 270 saat fazla mesai aşılırsa

“… Somut olayda taraflar arasındaki iş sözleşmesinde 270 saate kadar olan fazla mesainin aylık ücretin içinde olduğu kararlaştırılmıştır. Mahkemece yıllık 270 saat fazla mesai karşılığının ücretin içinde ödendiği kabul edilerek varsa 270 saat üzerindeki fazla mesailerin hesaplanması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi de ayrıca bozma nedenidir…” (22 Hukuk, 2013/28925 E. ve 2015/900 K.)

“…İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.

Çalışma süreleri ve fazla mesai ile ilgili sınırlamalar yasada belirli olup, 270 saatlik sınır –yıl bazında- getirilmiştir. Günlük azamî 11 saatlik sınırı aşmadığı ve diğer yasal esaslara uyulduğu müddetçe 270 saatin yılın herhangi bir evresinde tamamlanması mümkündür. Bir yılın 12 ay, yıllık fazla mesai sınırının da 270 saat olduğundan hareketle ayda 270/12 = 22,5 saat yahut bir adım daha ileri gidip haftada 22,5 / 4 = 5,625 saat şeklinde bir sınırlamanın yasal dayanağı bulunmamaktadır. Yönetmelik 5. madde de farklı bir nitelemeye elverişli değildir. Esasen hükümler sarih ve dolayısıyla yoruma kapalı olmakla birlikte gerek İş Kanunu’nun 41. maddesi gerekse FÇY 5. maddenin lafzına bakıldığında “Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz” denilerek, bu sürenin pekala haftadan haftaya, aydan aya değişiklik gösterebileceği ve fakat bunların (yıllık) toplamının 270 saati aşamayacağı düzenlenmektedir. Yoksa yasa koyucu, -bunların toplamı- ibaresini kullanmak yerine fazla çalışmanın aylık sınırının 22,5 saat olduğunu yahut 270 saatin aylara eşit şekilde dağıtılacağını zikretmeyi, düzenlemeyi tercih etmemiştir. Esasen bu, iş sürelerinde esnekleşmeyi, yoğunlaştırılmış iş haftalarını ve denkleştirme süresini benimseyen kanun sistemi açısından da doğal bir sonuçtur.

Yıllık sınırın dağıtılması hakkında yorum metoduna başvurulacaksa dahi, bunun kanunun diğer hükümleri, ifade şekilleri de göz önünde tutularak yapılması gerekir. Örneğin İş Kanunu’nun 63. maddesinde görüldüğü haliyle, kanun koyucu haftalık 45 saatlik yasal normal çalışma süresinin iş günlerine eşit şekilde dağılımını “aksi kararlaştırılabilir” bir esas olarak getirmiştir ve prensibin eşit dağılım olduğunu belirtirken aksinin kararlaştırılmasına cevaz vermiştir. Oysa 270 saat bakımından tamamlayıcı/yedek bir kural olarak bile bunun aylara eşit şekilde dağılımını esas almamıştır.

Kanun hangi periyotta ne sürede sınırlama öngördüğünü açıkça düzenlemiştir. “…bir yılda 270 saatten fazla olamaz” (m. 41); “günde on bir saati aşmamak koşulu ile…” (m. 63) gibi. Kanunun 41. maddesi, fazla mesai süresinin toplamı “bir ayda 22,5 saatten ya da haftada 5 saatten fazla olamaz” yönünde hiçbir hüküm içermemektedir. Aylık ücrete fazla mesai ücretlerinin dahil olduğunun kararlaştırıldığı hallerde işçi yıl içinde ne zaman 270 saatlik fazla mesai süresini doldurursa, ardından yaptığı her fazla saatlerle çalışma için ücrete hak kazanacaktır. Bunun aksine yıl içinde henüz 30 saat dahi fazla çalışması bulunmayan işçi,bir aylık sürede örneğin 23 saat fazla çalışma yaptığı için fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. 270 saat, yıllık ölçüttür. Sözleşmelerle bunun yıl içinde dağıtımı başka şekilde kararlaştırılabileceği gibi işyerinin işin gerekleri, somut olay özellikleri nedeniyle de fazla çalışma sürelerinin toplamı aydan ayda farklılık arz edebilecektir.

Benzer şekilde, işçinin fazla çalışmaya onayı yılda 270 saatlik sınıra kadar verilmiş kabul edildiğinden, yıl içinde bu sınırın daha üçte ikisine ulaşmamış bir örnekte ayda 22,5 saat fazla mesai yaptığı için artık ay sonuna kadar işçinin fazla mesai onayı bulunmadığı, izleyen ay yeniden onaylı dönemin başladığı gibi bir faraziyeden söz edilemeyecektir. Nitekim Dairemizin de işçi onaylarının ayda ancak 22,5 saat için verildiğine dair içtihadı bulunmamaktadır.

Üstelik, aylık ücrete fazla çalışma ücretlerinin dahil olduğuna dair kararlaştırmaları yılda 270 saatlik fazla mesai sınırına kadar geçerli kabul eden yerleşik içtihadın anlamı, bu süredeki fazla çalışma karşılıklarının işçiye, fiilen fazla çalışma yapsın/yapmasın, ödendiğidir. Aksine bir hukuk kuralı ve akdî şart bulunmadığı halde ayda 22,5 saat ya da haftada 5 saat yönünde ayrı bir sınırlama da içtihat yoluyla ihdas edildiğinde henüz 270 saatin aşılmadığı süreç bakımından mükerrer ödeme ortaya çıkacaktır.

Somut olayda öncelikle davalı işveren davacının çalışma saatlerini gösterir puantaj kayıtları sunmuştur. Bu puantaj kayıtlarında imza olmaması gerçek olmadığını göstermez. Gerçekten işveren kartlı giriş sistemi ile işyerinde puantaj tutuyorsa bunlarda imza olmaz. Bu nedenle puantajlar konusunda taraflardan diyecekleri sorulmalı, eğer puantaj kayıtlarının gerçekten çalışıldığı gibi tutulduğu belirlenirse bu puantaj kayıtlarına değer vermek gerekir.

İkinci olarak davacının iş sözleşmesinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olacağı konusunda düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenleme doğrultusunda davacının yıllık 270 saatlik fazla çalışmasının fazla çalışma ücretine dahil olacağı gözetilerek yukarıdaki ilke doğrultusunda hesaplama yaptırılmalıdır. Ayrıca davalı işveren bilirkişi raporu sonrasında bir takım banka kayıtları ibraz etmiştir. Ödeme defi itiraz kabilinden defilerden olduğu için yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gerekir. Öncelikle puantajların gerçeği yansıttığı tespit edilirse ödemeler değerlendirilerek ödenmeyen fazla çalışma alacağı bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Eğer puantajlar gerçeği yansıtmıyorsa yıllık 270 saatlik fazla çalışmanın ücrete dahil olduğu madde hükmü gereğince fazla çalışma alacağı yeniden hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir…” (7 Hukuk, 2015/716 E. ve 2016/7262 K.)

270 saat fazla mesai haklı fesih

 

SONUÇ

Yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen, bir işçinin fazla çalıştırılması halinde zamlı ücretinin yine de ödenmesi şarttır. Aksi bir durum, bir yanlışı bir başka yanlışla kapatmak anlamına gelir. İşveren, işçisinin yıllık fazla mesai süresinin 270 saati aşmamasına dikkat etmekle beraber, bu süre aşıldığında bile işçilerine zamlı ücretlerini ödemeye devam etmek zorundadır.

İşçilerine yıllık 270 saatten çok fazla mesai yaptıran işveren hakkında ise, bu durumun tespiti halinde bile idari para cezası uygulanamamaktadır. Ayrıca şunu da belirtmem gerekir ki; Yargıtay kararlarına bakıldığında, fazla mesai ücretini ödediği müddetçe, yılda 270 saatten çok fazla mesai yaptırılan işçinin haklı fesih hakkının dahi olmadığı görülmektedir.

“… Ayrıca, İş Kanununun 41. maddesinde öngörülen fazla çalışmanın yıllık 270 saati aşamayacağına ilişkin düzenleme emredici nitelikte bir düzenleme değildir. Buna göre davacının yıllık fazla çalışma süresinin 270 saati aşması, bu fazla çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma ücreti, işçiye tamamen ödendiği sürece işçiye sırf bu sebeple haklı fesih hakkı vermez…” (22 Hukuk, 2016/19041 E. ve 2019/17119 K.)

Hem İş Kanununun yılda 270 saatten çok fazla mesai yaptırılmasını yasaklaması hem de buna idari para cezası öngörmemesi ve bir de üstü ne Yargıtay’ın yılda 270 saatten çok fazla mesai yaptırılmamasını haklı fesih sebebi saymaması kanaatimce anlamsız ve yanlış olmuştur.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Yorum

 1. 2014 Ekim ayından bu yana aynı işyerinde çalışmaktayım fazla mesai aylık 70_80 saat yaptığım halde şirket bana her ay 8-16 veya 24 saat gibi bir mesai yazıyor maaş bordrosunda kalan saatleri hukuki yollarla alabilirmiyim hakkım varmı ve ben hiç maaş bordrosu imzalamadim teşekkür ederim

 2. Mrb ben özel bir hastanede ambulans soförlüğü yapmaktaydım benim sorum calıstıgım donemlerde 24/48 nobet tutmaktayız yalnız 2 yıl 24/24 nöbet tuttum ve bu her iki nöbet tutugum sürece fazla calısma saatim aylık 256 saati gectiğinde mesaimi aldım acaba diğer alamadığım mesai mi de alabilir miyim

   1. Aldığım fazla mesaiden kastım bizim calısma donemimizde 256 saat calısmamızdan sonra ki saatleri odüyolar ama 256 saate kadar calısmamızda sadece nöbet ücretimiz olan maaslatımız odeniyordu umarım yeteri kadar acıklama yapmışımdır şimdiden ilginiz alakanız için teşekkür ederim

     1. Tesekkurler Zeynel bey peki size bir sorum daha olacak ben 10 Eylül 2012 de işe girdim biz ambulanscılar dogal olarak 24 _48 nobet tuttuğumuz için 48 saat izinli sayıloyoruz yasaya göre ve ben bir konudan dolayı ailemi one surerek tehtid ederek beni işten ayrılmam için istifa etmemi ve herhangi bir ücret oddmiyeceklerini ve tazminat almadan ayrılmamı istediler ve bende dogal olarak istifamı 06 10 2017 de yazdım ama bana yıne o donemde 24 – 24 nobet tutturdular ve ben de sonucta 09 10 2017 de 3600 yasasından yararlanıp işten cıktım ben o donemde 24-24 nobet tutugum için Sgk ya 5700 TL bildiriliyordu ama işten ayrıldıgımda 9 una kadar olan maasım Sgk ya 1800 TL yatırmışlar ve bunun üzerinden bana kıdem tazminatı odeme yaptılar ve ben 10 Eylül 2012 de işe girdiğim ve 09 Eylül 2017 de nöbet den cıktıgımda bana bu yılın izin hakkım olm adıgını ve o yuzden izin parası yaıtmayacaklarını soylrdıler bende nobetımı tuttuğumu ve dogal olarak 10eylül 2017 tarıhınde izinli olduğumu soyledim sizce bu izin ücretini alabilirmiyim cok tesekkur ler sabrınız için

     2. Eğer işten çıkış tarihiniz 9 Eylül ise yıllık izni hak etmemişsiniz demektir. Sonraki günün izin gününüz olması sonucu değiştirmez.

 3. Merhaba kamu iscisiyim işçinin yıllık 270 saatlik mesaisine haftasonu çalışması saat olarakmi eklenir yoksa haftasonu mesaisi ayrımı değerlendirilir. Yani cumartesi veya pazar çalışmissam bu saat olarakmi ücretlendirilir. Yoksa gün olarakmi. tsk ederim

  1. Sinan bey haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla mesaidir. Buna göre hesap yapılması gerekir.

 4. Merhabalar ben gece bekciligi yapıyordum dün gece işyeri sahibi beni uykuda yakaladı ve isden çıkardı ben maasimi elden aliyordum 3 yıldır aynı yerdeyim şimdiye kadar maaş bordrosu almadım hiç senelik ve resmi gunlerdede hiç izin kullanmadim haftada 6 gün 12 saat çalışıyordum benim kanunen haklarim varmidir işveren beni tazminatsiz cikarabilirmi şimdiden teşekkürler

  1. Şu yazımdan bilgi alabilirsiniz. Ancak işveren haklı bile olsa; geçmişe dönük ücret, fazla mesai, yıllık izin vb. ücretleriniz yine de sizin hakkınızdır.

 5. Öncelikle kolay gelsin. Ben bir sağlık personeliyim. Ve 13 ay çalıştığım iş yerinde 832 saat + iş yerim bi dönem farklı bir yerde extra çalışmaya zorladı 240 saat. Yani toplamda 13 ayda 1000 saati aşan mesaim var. İş yerim bunu odemiyor. Ve bana 50 tane avukata tutsan 270 saatten fazla mesai alamazsn diyor. Ben tüm mesailerimi resmi ve kesin kanıt hükmünde olan belgelerle kanitliyorum. Bu durumda alabilir miyim? Ve. Bir sağlık personelini ayda 360-370 saat çalışmaya zorladiklarndan dolayı ve benim KPSS surecimi ve sağlığımı olumsuz etkilediklerinden dolayı dava acabilirmiyim? Manevi? Mesela dershaneye kayıt yaptrmadm gidemedm. Defalarca kez diş ciye randevu aldm gidemedm. KPSS den düşük aldm. Sırf çalışmak zorundayım diye sustum ama ben manevi tazminat davası açmak istiyorum hakkm var mı?

  1. Mahkeme öyle olduğuna kanaat getirirse, 270 saatin üzerindeki çalışmalar da ödenir. Manevi tazminat kısmı ise özel bir konu ve bir avukata danışmanız gerekir.

 6. Merhabalar mustafa bey iş y alakalı ödemelerde sorun yok maaşlar geç yatırılıyor 21 gunu Aşıyor ve 2 aydır da maas alamıyorum ayrıca biz 12 saat çalışıyoruz ve maaş bordrosunda bu 7.5 saat gosterılıyormus bunu yeni öğrendim alo 170 bana ihtarname çekmem gerektiğini söyledi kıdem tazminatı ve fazla mesai alacaklarım için nasıl bir yol izlemem gerekiyor iş yerin haber vermeden ihtarname cekebılırmıyım

  1. İşten ayrılacaksanız ihtarname çekerek ayrılabilirsiniz. Siz ihtarname çekerken işvereninizin elbette haberi olmayabilir ama bir süre sonra ona da ulaşacaktır. Bahsettiğiniz hususları ihtarnamede belirtin ve haklarınızın ödenmesini isteyin. Ödenmezse dava açmalısınızç

 7. birde şunu eklemeyi unuttum benim kıdem tazminatı hakkı kazanmama yani 1 senemin dolmasına 30 gün kaldı.şimdi işyeriyle anlaşamazsak yada işyeri çıkışımızı verirse benim 4 haftalık ihbar sürem var acaba bu kıdemden sayılırmı yani senemin eksik kalan süresinin üzerinemi eklenir.teşekkürler.

 8. ilk önce teşekkürlerimi iletmek istiyorum çok şeyler öğreniyorum ve öğrendim sayenizde
  bana şu konuda yol gösterirmisiniz
  11.03.2015 işe giriş tarihim.şu andada devam ediyorum.yalnız işyerimizde 100’ü aşkın çalışan var farklı bölümler departmanlar olarak.benim bölümümde 4 arkadaşız.biz haftanın 6 günü 11 saat üzerinden çalıştırılıyoruz.ama fabrikadaki bizim dışımızdakilerin tamamı 5 gün ve 11 saat üzerinden çalıştırılıyor.
  son yapılan asgari ücret artışından sonra maaşımız net 1500 tl’dir şuan.tabi bugüne kadar ses etmedik geçim sıkıntısı işsiz kalmayalım diye ama baktıkki fabrikada vasıfsız iş yapan bir arkadaş veya yeni alınacak vasıf gerektirmeyen bir iş yapacak arkadaş 1300 tl alıyor.bu arkadaş bizden ayda 4 günde fazla tatil yapıyor.yani bu 4 günü gelip mesai yapsa aylık ücreti bizden fazla olacak.yaptığımız iş tecrübe gerektiren iş ilanlarında en az 3 yıl teçrübeli çalışmış denilen türden bir iş o yüzden 1 hafta önce işyerine dedik bu durumu düzeltin bizide diğer bölümlerle eşitleyin cumartesi günleri bizede tatil yapılsın diye.ama tabiki her yerde olduğu gibi bunu kabul etmediler bizde o zaman bu haftadan itibaren cumartesi günleri işe gelmeyeceğiz dedik.maaşlarımız bankaya yatıyor ama hiç aylardır bordro falan imzalatmadılar bordromuzuda göremedik yani ne yazıyor mesai olarakmı gösteriliyor fazla çalıştırılmamız bilmiyoruz.
  diğer bölümler mesai yaptıklarında mesai ücretleride elden ödeniyor sanırım burdada bir yasak işlem yapılıyor vergi kaçırılıyor.birde işe girerken imzaladığımız 2-3 kağıt vardı tabi aptallık edip iyice inceleyip okumadım.acaba diyorum orda cumartesileride çalışacağımı kabul ettiğime dair bir madde olsada bu bizim aleyhimize kullanılabilirmi bir mahkemelik duruma düşersek.
  yani haftalık çalıştığımız saat dinlenme saati olarak geçen süreleride düşersek 57 saat çalışıyoruz demektir.burda bunu isteme hakkımız varmıdır bordroda imzalamadık hani orda yazılıysa aleyhimizde kullanırlar desek oda olmaz sanırım.bize bir yol gösteririmisiniz cumartesileri işe gitmemekle haksız durumamı düşeriz nasıl davranmamız gerek şimdiden teşekkür ederim.

  1. Sizi yanıltmak istemediğim için net bazı cevaplar vereceğim. Onun dışındakiler sizin takdiriniz olmalıdır. İlk olarak cumartesi konusunda şöyle söyleyeyim; işverenin kanunen işçisine vermek zorunda olduğu hafta tatili günü sayısı 1’dir. Yani işveren, işçisine haftada bir kez 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı vermek zorundadır. Bu durumda işvereniniz size örneğin pazar günü tatil veriyorsa yükümlülüğünü yerine getiriyor demektir. Bir de cumartesi vermek zorunda değildir.
   Sizin maaşınızla diğer vasıfsız işçilerin maaşlarına gelince, bu konuda benim bir şey söylemem yanlış olur ama yeni asgari ücret tutarının getirdiği bu sıkıntının sadece sizin işyerinizde olmadığını söyleyebilirim.
   Haftalık 45 saatin üzerndeki çalışmalarınız ise fazla çalışmadır ve elbette bunlara ilişkin zamlı ücretin size ödenmesi gerekir. Bunu ise ancak ücret bordrosunu inceleyerek görebilirsiniz.
   Cumartesi konusunda şu yazımı incelemenizi tavsiye ederim. https://mustafabaysal.com/isci-cumartesi-calismak-zorunda-mi/

 9. Merhabalar çalıştığımız yerde 1 yıl içerisinde toplam 1000 (bin) saat mesai yapmaktayız 3 yıldır aynı kurumda çalışıyoruz ilk 2 yıl mesai almadık 3.senede ise 250 saat verdiler ve mesai cizelgemizi kurum kendisi ayarlıyor aylık 100 saat yaptığımız halde 20 saat olarak cizelgeleri doldurup bize imzalatiyorlar parmak izi olarak giriş cikis yapmaktayız ve görev kagitlarimız da mevcut eksik olan mesai ucretimizi alabilirmiyiz alabilirsek ne yapmalıyız

  1. Eksik fazla çalışma ödemesi yapıldığınız düşünüyorsanız ALO 170 ya da BİMER kanalıyla başvuru yapabilirsiniz Mehmet bey. Bunun dışında, işten ayrılmışsanız dava yoluyla alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Unutmayın, ücretlerde zamanaşımı 5 yıldır. Yani geriye dönük en geç 5 yıla kadar ücretlerinizi talep edebilirsiniz.

Başa dön tuşu