Yargıtay kararlarında mobbing kavramı

Mobbing nedir?

İnternette mobbing üzerine yazılmış onlarca yazı mevcut. Sizlere sunacağımız bu yazıda farklı bir usul izleyecek ve iş mahkemeleri kararlarının temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarında mobbing kavramını inceleyeceğiz. Böylece, işçinin dava açması durumunda nelerle karşılaşabileceğini ortaya koymaya çalışacağız.

Psikolojik taciz

Kamuoyunda “mobbing” ya da “mobing” olarak bilinen psikolojik taciz, hukuki dayanağını Borçlar Kanununun 417nci maddesinden almaktadır. Buna göre; işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yargıtay kararlarında mobbing esasları

Yargıtay kararları tetkik edildiğinde mobing konusunda aşağıdaki hükümlerin kurulduğu görülmektedir. İşyerinde psikolojik tacize uğradığını düşünen ya da mobbing davası açmış işçiler açısından bu hükümler emsal teşkil edecektir.

 • Mobbingin meydana gelebilmesi için bir işçinin hedef alınarak, uzun bir süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. (22 Hukuk, 2014/15971 E.)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre de mobbing; “bir veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi” şeklinde tanımlanmaktadır.
 • Mobbingde, hedef alınan kişinin şerefine, kişiliğine, karakterine, inancına, değerlerine, yeteneklerine, tecrübelerine, birikimlerine, düşüncelerine, etnik kökenine, yaşam biçimine, kültür vb. yönlerine topluca bir saldırı söz konusudur. Bu saldırı, dedikodu ve söylenti çıkarma, iftira atma, toplum önünde küçük düşürme, hafife alma, karalama, kötüleme ve yok sayma gibi kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak etkileyebilecek eylemlerle yapılmaktadır.
 • Alman Federal İş Mahkemesi bir kararında işçilerin birbirine sistematik olarak düşmanlık beslemesi, kasden güçlük çıkarması, eziyet etmesi veya bu eylemlerin işçinin başta işveren olmak üzere amirleri tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır. (BAG, 15.01.1997, NZA. 1997) Görüleceği üzere işçi bir taraftan diğer işçiye, diğer taraftan işverene karşı korunmaktadır. İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir. Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığını tartışmasız kabulünü doğurur. (22 Hukuk, 2012/24019 E.)
 • Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra münferit olarak meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak nitelendirilemez. (22 Hukuk, 2014/3426 E.)
 • Mobbingin varlığı ve kabulü için mağdurda psikolojik rahatsızlığın meydana gelmesi zorunlu olmadığı gibi, her psikolojik rahatsızlığın nedeni de mobbing değildir. Birçok olguda işyeri stresinin çalışanların sağlığı üzerinde mobbinge benzer etkiler oluşturduğu bilinen bir husustur. Çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaparak, onların davranışlarını, verimliliklerini ve sosyal ilişkilerini etkileyen olgu, stres olarak tanımlanır ve rahatsızlık belirtileri birçok yerde mobbinge benzerdir. Mobbing oluşturan eylemler, mağdur üzerinde psikolojik baskı oluştursa ve bunun sonucunda bir kısım sağlık sorunlarına neden olsa da, her psikolojik baskıyı ve rahatsızlığı mobbinge bağlamak doğru değildir. Bu bağlamda, bir işyerinde yaşanan belli yoğunluktaki stres, kaba, kırıcı ve küçümseyici davranışlar, çalışanları mutsuz yapsa, onların psikolojik ve ruhsal sağlığında bozulmalar meydana getirse de, diğer unsurlara bakılmadan mobbing olarak kabul edilmesi hatalıdır. Örneğin, nezaket ve saygının yokluğu olan işyeri kabalığı, doğal olarak kişiye bağlı, beğenilmeyen, çirkin görülen, rahatsız edici ve hoş karşılanmayan söz, tutum ve davranışlardan oluşmaktadır. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarından, söz konusu davalı işyerinde çalışanlara karşı kaba davranıldığı, zaman zaman hakaret içerikli sözler söylendiği, bir kısım kusurlu davranışların hoş görülmediği ve çalışanların küçük düşürüldüğü anlaşılmaktadır.
 • Mobbingi; stres, tükenmişlik sendromu, işyeri kabalığı, iş tatminsizliği ya da doyumsuzluğu gibi olgulardan ayıran husus, belli kişinin belli bir amaca yönelik olarak hedef alınması, yapılan haksızlığın sürekli, sistematik ve sık oluşudur. (22 Hukuk, 2013/11788 E.)
 • Bir hareketin mobbing sayılabilmesi için sistematik, sürekli ve kasıtlı olması gerekir. Ayrıca, bu şekilde davranışlara maruz kaldığını ispat yükü iddia edene düşer. Yani işçi mobbinge maruz kaldığını ispat etmelidir. (22 Hukuk, 2013/37918 E.)
 • Öğretide genel olarak mobbing kapsamına giren durumlar; kendini göstermeyi engellemek; sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışanın iş ortamında yokmuş gibi davranılması, çalışanların ve işverenlerin işçiyle konuşmaması, iletişimin kesilmesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler verilmesi, fiziksel şiddet tehdidi, cinsel taciz, mağduru çalışma yaşamında yalnızlaştırma, alaya alınma gibi davranışlar olarak belirlenmiştir. (9 Hukuk, 2010/38293 E.)
 • Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ifadesiyle “işyerinde psikolojik taciz” (mobbing), Türk Dil Kurumu’nun “Bezdiri” olarak tanımladığı olgu; sistemli bir şekilde, süreklilik arzeden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadıyla kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle işyerinde bir veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir.
 • Anlık öfkeyle süreklilik göstermeyen geçici davranışlar mobbing değildir. Mobbingde amaç, iş ilişkisi içinde bulunduğu mağdurdan kurtulmak veya ona zarar vermek, onu yıldırmaktır.

SONUÇ

mobbing nedir

Yukarıda yer alan karar örnekleri, konu hakkında yeterli bilgiyi içermektedir. Her şeye rağmen son bir özet yapmak gerekirse, kendisine mobbing uygulandığını düşünen işçinin şu hususları tekrar gözden geçirmesinde fayda vardır.

 • İşçiye karşı yapılan fiiller uzun bir süredir ve belli aralıklarla sistematik biçimde mi tekrarlanıyor?
 • İşçi, belli bir amaç için hedefe alınmış durumda mı? Onunla sürekli uğraşılıyor mu?
 • Birileri işçiyi yıldırmaya mı çalışıyor?
 • Sindirme amaçlı psikolojik ya da fiziksel şiddet var mı?

Bu sorulara “evet” cevabını veren bir işçi psikolojik tacize yani mobbinge uğruyor demektir. Ancak işçilerin; her psikolojik sorunun ya da hakaretin veya iş arkadaşlarıyla yaşanan problemin mobbing olarak değerlendirilemeyeceğini unutmaması gerekmektedir. İşyerinde mobbinge uğrayan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği ve İş Kanunundan doğan haklarını talep edebileceği gibi ayrıca manevi tazminat da isteyebilecektir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 Yorum

 1. Merhaba. Kapıcıyım 9 yıllık tam zamandan .1 ocak 2023 te 20 gün kısmi zamana geçtim .yönetim giriş çıkış yaparken güya beni istifa etmiş olarak göstermişler..bir çıkışada imza atmadım gece ikide ssg dan gelen 5 dakika araylan mesajdan öğtendim .olası işten çıkarıldığımda eski haklarımı hukuki yönden alma şansım varmıdır

 2. Merhabalar
  Bir iş yerinde sahada çalışıyorum ve gece çalışması. Bir yıl önce 2 hafta gece bir hafta gündüz olarak çalışma yapıyorken yeni gelen bir yöneticimiz tarafından sürekli gece çalışması yapılmakta ve bu bizi bir hayli yıpratmakta. Bu konuda ne yapabiliriz. Kendisine söyledik fakat ısrarla bu şekilde devam etme isteğinde. Sürekli gece çalışması yasak değil mi ?

 3. Merhabalar işyerimde yaklaşık 3 yıldır çalışmaktayım . İşyerimde aslı olmayan sürekli telefonla oynuyorsun, mesajlasıyorsun vs. Diyerek savunma ve tutanak alınmak isteniyor . Şefim de aslı olmayan bir şekilde olayı destekliyor ve diğer çalışanları da arkasına alıp çeşitli rencide edici lakaplar takıyor .
  Burada mutlu olmadığımı ve personel cikaracaksanız tüm haklarımı verip çıkarabilirsiniz ben gönüllüyüm dedim o saatten sonra bu yapılan durumlar iyice arttı .
  İşyerimdeki işler yaklaşık 5-6 aydır kötü gidiyor sanırım tazminatsız çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durumda ne yapmalıyım ?

 4. Mustafa bey Merhaba ben 2009 Temmuz ayından itibaren bir şirket de çalışmaktayım. 2016 yılında Endüstri Mühendisliği bitirdim. TİS de bulunan İntibak maddesinde lisans mezunu olan teknikerlerin intibakları yapılır yazıyordu (2017 Tis de bu madde değişmiştir). Uzaktan Eğitim Mezunu olduğum için intibak yapılmadı hala tekniker olarak çalışmaktayım ama 2016 öncesi ve sonrası örgün eğitim mezunlarına intibakları yapılıp mühendislik kadrosu verilmiştir.
  Bulunduğum yerde şef olarak çalışmaktayım ama şirket de böyle bir mevki yok gayri resmi olarak şeflik yapmaktayım. İşlerin yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerim birikti. Sonrası dönemlerde izinlerin eritilmesi istendi. Maaşımın düşüklüğü nedeniyle yöneticime geçinemediğimi yıllık izine çıkarsam yemek yol gibi kesintilerimin olacağını belirttim ama şirket hedefi olduğu için izne çıkmam gerekli imiş. 2. kez tekrarladığımda ise benim geçinemem mi yoksa şirket hedeflerimi diye sorduğumda boynumu büktüm ve döndüm.
  İşyerinde o kadar canı gönülden çalışmamıza rağmen bırakın yaptığımız işlere takdiri insan olarak bile değer görmediğimize inanmaya başladım çünkü her olayda çalışan mı veya şirket yararı mı sorusunun cevabı hep şirket yararı gözetilmiş çalışanın İnsan olduğu gerçeği görmezden gelinmiştir. İşyerinde üstüm sürekli olmasa da beni bazen çalışanların yanında bazen taşeron işcilerin yanında çoçuk gibi azarlaması, bazen yaşadığımız ağız dalaşlarında bana yapılan sinkafları da yutmak zorunda kaldım ki en zoru da s.. s… çalışacaksın tazminat da alamazsın demesi ve benimde gerçekten de çalışmaya ihtiyacım olduğu ve onun da tazminat verme gibi bir yetkisi olmadığı gerçeği
  ve hocam yaklaşık 8 aydır depresyon ve ankasiyete tedavisi görüyorum. gerçekten mutsuzum İnsan olmak nasıl bir şey hocam bu kanunlarda yazıyor mu

  1. Merhaba, sizi anlıyorum ve yaşadığınız sorunların birçok çalışanın sorunu olduğunu da biliyorum. Ancak benim yapabileceğim kanuni kuralları ve buna mahkemelerin yaklaşımını ortaya koyarak insanlara yol göstermekten ibaret. İnşaallah, her şey daha iyi olur.

   1. hocam benim kanuni haklarım var mı mesela haklı fesih veya çalışırken başvurabileceğim dava açabilir miyim

 5. ÖZel bir anaokulunda 8 yıldır çalışıyorum işveren bu yol Mart ayında aynı gün bana 5 tane tutanak yazıp tarihleri net değil şahitlerin ismi imzası olmayan tutanağı imzalamamı ve savunma yapmamı istedi bende bunların hiçbirini yapmadığımı kurumda kamera olduğunu söyledim somud delil olmaksızın bana iftara attılar.bende imzalamayınca noterden ihtarname çekip bana 25.2 maddeyle ilgili haklı fesih yapacaklarını yazıp gönderdiler .bende ihtarnameye cevap yazıp gönderdim bu süreçten sonra nasıl bir yol izlemem gerekiyor.teşekür ediyorum

 6. Meraba
  İş yerimden 05.01.2019 tarihi de ayrılmak zorunda kaldım şirket bütün haklarımi verdi ben ve 3 arkadaşımı 2 ay boyunca leptop hırsızlığı ile suçladılar ..ayrıca kamera kayıtları silindiği ni idea ettiler ..ben kendilerinin sildiginden şüphe ediyorum ayrıca kamera kayıtları çıkarıldı ve birkanit bulunamadı ..2 ay boyunca jamdar ma geldi çalışma yerimize biz ifadeye gittik ama şirket jandarmayida bir şekilde eline aldigi için ifademiz bilgi amacli alındı ama 2 saat boyunca sorgulandim telefonumu alıp herşeye baktı komutan ..karakolda ve komutan odasında kamera vardı kayıt altında ..ayricasirket müdürü elinde tatlı ve lokumla komuta na resmen bizi ezmesini rica etti ..ayrica iş yerine gelen müdür midur yardcisi vb insanlar sürekli olarak suclamiyoruz ama siz yaptınız dedi ..yazılı olarak savunma aldılar ..sonra birşey çıkmayınca iş ahdini fes ettiler ..2 ay boyunca iş vermediler sürekli gelip gidip çağırıp meseleyi sordular ..ayrica bilgisayar baska birinin arabasinda bulundu ama yinede bizi çıkardılar isten..şimdi işyerinde hırsızlığı yapmış olarak biz bilimiyoruz ve 400 kişilik bir şirket ..2 ay boyunca bütün duzmim bozuldu aile iş herşey kötüye gitti şuan issizim ve piyasa çok kötü iş buladim ..esim hamile issiz Lil maaşı kira ve gidy ancak yetiyor ..ben sizden suna cevap istiyorum ortada kanıt olmadan sadece bir polislik oynamak hevesiyle özel sektörün işçisini issiz bırakmak üç kuruş tazminat ödeyip yükten kurtulmasi dogrumu..bu konu için 20 şahit bulup mahkemeye çıkara bilirim ayrıca birim sorumlumuda şahit lik yapabileceğini soyledi ..manevi tazminat davasi acabilirmiyim acarsam boşuna mı uğraşmış olurum

  1. Merhaba. Şimdi size buradan akıl verebilirim ya da yol gösterebilirim. Ama hiçbirinin bir anlamı olmayacaktır. İnternette aldığınız tavsiyeler de bir işe yaramaz. Yapmanız gereken, bir avukata gitmek ve dava açmak istediğinizi söylemektir. Sonra avukatla konuşur ve haklı olup olmadığınızı, davayı kazanıp kazanmayacağınızı tartışırsınız. Buna göre de karar verirsiniz.

 7. Merhaba
  Eşim özel bir hastanede sorumlu olarak calisiyor. Ayni seviyede olan 8 kişiler ve hepsinin ayri ayri bolumlere bakiyor. Eşimin sorunu , diger 7 kisinin baktigi bolum sayilari hep 2 yada 3 iken kendisine 8 bölüm bağlı. Gecen sene birkere hastane direktöruyle gorustugunde begenmiyorsan cikabilirsin diye bir cevap almisti. Sizde mobbing olarak geçermi bu ayrimcilik.

  1. Merhaba. Bu soruya net cevap veremeyiz. Yazıdaki hususları değerlendirerek, buna karar vermesi gereken, çalışan olmalıdır.

 8. Mustafa bey bir konuyla ilgili bilginiz ve görüşlerinize ihtiyacım var.
  Yakın zamanda işverenim tarafından şirkette herkesin içinde azarlandım. Hatta öyle bağırdıki müşteriler bile duydu çünkü şirketin orta yerinde yaptı bunu. Belki haklı olabilir kızmakta ama bunu kendi varolan odasında yapabilirdi. Bu beni çok rencide etti. bunu yediremiyorum. Ve o kadar insanın içinde beni küçük duruma düşürüp bağırması şahsımı zedeledi ve performansımı düşürdü. Şimdi size sorum şu; ben işverenime manevi tazminat davası açsam şahsıma herkesin içinde hakaretten, sonuçta bir odası var ama bunu herkesin içinde yaptı. Kazanma olasılığım nedir? Ve bu davayı açarken halen devam etsem kendinin işten çıkarması için kıdem+ihbar tazminatımı 4 kendim çıkmadığım için işkurdan işsizlik maaşı alabilir miyim? Sorularım bu kadar şimdiden teşekkürler.

Başa dön tuşu