MEB

Ücretli öğretmen görevlendirmesi, ders saati ve ek ders ücreti

Ücretli öğretmenin maaşını belirleyen husus, onun fiilen ne kadar derse girdiğidir. Bu yazımda ücretli öğretmen ek ders ücretine dair merak edilen her şeyi izah etmeye çalışacağım. Gelin, birlikte bakalım: Ücretli öğretmen ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Ücretli öğretmen haftada kaç saat derse girebilir ve nasıl ücretli öğretmen olunur?

Ücretli öğretmen ek ders ücreti

Ücretli öğretmen kavramı kamuoyunda yer edinmiş olsa da bunun doğrusu aslında “Ders ücreti karşılığı görevlendirilen” ifadesidir.

Ben de yazımın girişinde “ücretli öğretmen” kavramını kullandım; çünkü bu ifade bir galat-ı meşhur halini aldı ve sizlerden bu yazımda ücretli öğretmen ifadesi geçen her yerde “ders ücreti karşılığına görevlendirilen kimse”yi kastettiğimi hatırlamanızı rica ediyorum.

Ücretli öğretmen kimdir?

Ücretli öğretmen tanımı mevzuatta doğrudan yapılmamış olsa da aşağıda yer alan iki mevzuat metni kapsamında, bir ücretli öğretmen tanımı yapılabilir:

 • 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
 • 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Ücretli öğretmene ilişkin esas hükümleri içeren Kanun’un 8’inci maddesi ile Karar’ın 9’uncu maddesi incelendiğinde, ücretli öğretmen tanımı şu şekilde yapılabilir:

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Ücretli öğretmen; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda belirli şartları haiz kimseler arasından atanan, haftalık gireceği azami ders sayısı belli olan ve okuttuğu ek ders karşılığında ücret alan kimsedir.

Ücretli öğretmen tanımı

Kimler ücretli öğretmen olabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9’uncu maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilebilmesi için şu iki şartın bir arada gerçekleşmesi gerekir:

 • Öğretmen sayısının yetersiz olması
 • Görevlendirilecek kimsenin yükseköğrenim mezunu olması

Açıktır ki bu şartlardan ilki görevlendirme yapılmasının ön şartıyken, ikincisi görevlendirilecek kişide aranan esas niteliği işaret eder.

Hangi branş mezunun hangi alanda ücretli öğretmenlik yapabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgesine göre belirlenir. (Bkz: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/30161256_9_cizelgeveesaslar.pdf)

Buna göre örneğin sınıf öğretmenliği alanı için sınıf öğretmenliği mezunları ile üstün zekâlılar öğretmenliği mezunları başvurabilir. Benzer şekilde tarih öğretmenliği için de tarih öğretmenliği mezunları ile tarih mezunları başvurabilir.

Ayrıca ücretli öğretmen olarak görevlendirilecek kişilerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’nci maddesinde sayılan genel şartların da sağlanmış olması gerekir.

ücretli öğretmenlik maaşı

Ücretli öğretmenlik öncelik sırası

Üücretli öğretmen görevlendirmesinin hangi kriterlere göre ve nasıl yapılacağı MEB tarafından yayımlanan “Ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme usul ve esasları” ile belirlenmiştir.

Bu usul ve esaslar incelendiğinde görülecektir ki; MEB’in koyduğu esas öncelik sırası şu şekildedir:

 • Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen
 • Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan
 • Diploma notu yüksek olan
 • Eşitliğin devamı hâlinde kura ile çıkan

Bu durumda örneğin A ve B adında iki ücretli öğretmen adayından birisi seçilecek olsa, A’nın ilgili KPSS puanı 75 olsa ve B’nin de 65 olsa ve fakat B önceki yıl ücretli öğretmenlik yapmışken A yapmamış olsa; B’nin görevlendirilmesi gerekecektir. İki aday da önceki yıl görev yapmış olsaydı, bu defa A ücretli öğretmen olarak görevlendirilecekti.

Ayrıca bazı branşlarda özel sıralamalar da yapılmakta ve bu sıralamalardan sonra yukarıdaki kriterlere göre alım yapılmaktadır.

Örneğin sınıf öğretmenliği için öncelikle sınıf öğretmenliği mezunları yukarıdaki kritere göre atanır ve yer kalırsa Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlara geçilir. Bundan sonra da yer kalırsa sıra diğer eğitim fakültesi mezunlarına ve formasyonlu fen edebiyat mezunlarına gelir. Burada da kontenjan dolmazsa formasyonsuz fen edebiyat mezunları görevlendirilir. Halen dolmamışsa, diğer fakülte mezunları görevlendirilir.

Buna benzer diğer öncelik sıralamalarını sizler de ücretli öğretmenlik duyurularında detaylı olarak bulabilirsiniz.

Ücretli öğretmen ayda kaç saat derse girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9’uncu maddesine göre; resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Bunun anlamı açıktır: Herhangi bir resmi görevi bulunmayan, örneğin atanamamış ve kamu kurumunda memur olarak çalışmayan bir öğretmen ücretli öğretmenlik yapıyorsa, haftada en çok 30 saat derse girebilecektir.

Yukarıdaki hüküm “okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezleri” için geçerli olup Karar’ın 8’inci maddesi kapsamında ve bu maddede belirtilen eğitim kurumlarında ücretli öğretmenlerin 10 saat daha derse girmesi mümkündür. (Bu kanaatte olma sebebim; 8’inci maddenin hemen başında yer alan “Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere” ifadesidir. Böylece, örneğin 9’uncu maddede ücretli öğretmen için getirilen azami 30 saat sınırı, 8’inci madde kapsamında uygulanmamalıdır).

Ancak bu 10 saat ek derse, 9’uncu maddede sayılan eğitim kurumları haricinde; örneğin halk eğitim merkezinde, yetiştirme kursunda, okuma-yazma kurslarında vb. girilebilir.

Böylece ücretli öğretmenin girebileceği aylık azami ders saati 30+10 şeklinde 40 olabilir. Burada kısa bir uyarı yapmak isterim. Yukarıdaki 40 saate ulaşmak için mutlaka 30+10 şeklinde çalışmak gerekir. Yani örneğin öğretmen okulunda 26 saat derse girse ve 14 saat de halk eğitimde derse girse, bu öğretmene 26+10 saat ek ders ücreti ödenecektir. Her iki kurumda da 30 ve 10 saatlik özel sınırlama olduğunu hatırda tutulmalıdır.

NOT: Uygulamada bazı milli eğitim müdürlüklerinin, benim yukarıdaki kanaatimin aksine, 30 saatten çok derse hiçbir şekilde izin vermediği ve bazılarının ise 30+10 şeklinde izin verdiği görülüyor. Bu tür uygulama tutarsızlıklarının bir şekilde ortadan kaldırılması şart.

ücretli öğretmen ek ders hesaplama

Ücretli öğretmen günde kaç saat derse girebilir?

Ücretli öğretmenin haftalık girebileceği ders saati, yukarıda izah edildiği üzere belirlenmişken, günlük bir sınırlama getirilmemiştir. Dolayısıyla, ücretli öğretmen bir günde istediği kadar derse girebilir; fakat haftalık toplamda 30 saatten çok derse giremez.

Ücretli öğretmen için 2 saate 1 saat uygulaması

Buraya kadar anlaşılmış olmalıdır ki; ücretli öğretmen, girdiği her ders saati için ek ders ücreti alır. Ancak 2022 yılında yapılan 9’uncu maddede Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan bir değişiklik sonucunda, ücretli öğretmenlere ekstra ücret ödenmesinin önü açılmıştır. Buna göre; resmi görevi bulunmayan ücretli öğretmenlere, fiilen girdikleri HER 5 SAAT İÇİN 1 SAAT daha ek ders ücreti ödenmekteydi.

01/11/2023 tarihinde 9’uncu maddede yapılan bir değişiklikle bu 5 saate 1 saat uygulaması öğretmenler lehine düzenlendi ve 2 saate bir saat olarak güncellendi.

Böylece örneğin ayda 100 saat derse giren bir ücretli öğretmen, bunun karşılığında 50 saat de ek olmak üzere toplam 150 saat ek ders ücreti alacaktır.

Bir soru bir cevap:

Resmi görevi bulunan ücretli öğretmen ne demektir?

Resmi görevi bulunan personelden; 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde belirtilen; genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar; il özel idareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler; iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler; döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında görev yapan personel anlaşılmalıdır.

Ücretli öğretmen nöbet ücreti alır mı?

Nöbet ücreti ödemesi dayanağını Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6’ncı maddesinden alır ve bu maddede “aylık karşılığı ders görevini tamamlayan öğretmenlerin” ek ders ücretlerine ilişkin hükümler yer alır.

Dolayısıyla nöbet tutan öğretmene 3 saatlik ek ders ücreti ödenmesi kuralı ücretli öğretmenler için geçerli değildir. Böyle olunca ücretli öğretmene nöbet görevi verilemez ve verilse dahi nöbet ücreti ödenmez.

ücretli öğretmen maaşı

Ücretli öğretmen ek ders ücreti

Ek ders ücreti miktarı ister kadrolu öğretmenler için olsun ve isterse de ücretli öğretmenlik için olsun, aynıdır ve 2024 yılı için an itibariyle brüt 106,52 TL’dir.

Ancak kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretinden sigorta primi kesilmezken, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinden kesilir ve bu nedenle iki ek ders net ücreti arasında bir fark meydana gelir.

Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti tutarlarını şu yazımda bulabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/ek-ders-ucreti-ogretmen/

Ücretli öğretmenlerde sigorta primi olsa da bu defa da gelir vergisi istisnası nedeniyle, her ay asgari ücrete kadar olan maaşlarından gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecektir. Böylece aslında, sigorta primi kesintisi nedeniyle azalan ek ders net ücreti, gelir vergisi kesilmediği için bir nev’i telafi edilmiş olur.

Ücretli öğretmenin bir saatlik ek ders ücreti şöyle hesaplanır:

Brüt ek ders saat ücreti106,52 TL
Sigorta primi kesintisi14,91 TL
Net ek ders saat ücreti91,61 TL
Gelir vergisi istisnasından yararlanan ücretli öğretmen ek ders saat ücreti / 2024 itibariyle

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; gelir vergisi istisnasından faydalanan bir ücretli öğretmenin NET ek ders ücreti tam olarak 91,61 TL’dir.

Bu ücretli öğretmen brüt 20.002,50 TL’ye ulaşana kadar ek ders ücreti 91,61 TL olarak kalır ve bunun üzerindeki ek ders ücretlerinden gelir vergisi kesilmeye başlanır.

⚠️ Ayrıca yüksek lisans ya da doktora yapmış olan ücretli öğretmenlere ek ders ücretinin %7 ve %20 zamlı ödenmesi gerekir ki; bu durumda ücretli öğretmen ek ders ücretinin kaç lira olacağını yukarıda bağlantısı yer alan yazımda ifade etmiştim. ⚠️

Özel eğitimde görevli ücretli öğretmenin ücreti

Özel eğitimde görevli öğretmenin ek ders ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesi gereğince yüzde 25 zamlı ödenmektedir.

Ancak bu hüküm kadrolu öğretmenler için geçerli olup ücretli öğretmenlerde %25 zamlı ödeme yapılmamaktadır. Sebebini aşağıdaki Danıştay kararında bulabilirsiniz (Tersine kararlar internette yer alsa da bunların 2007 yılında verilen bir karara dayandığı görülebilir. Aşağıdaki karar daha günceldir):

“Buna göre, 657 sayılı Kanun’un, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla çıkarıldığı dikkate alındığında; anılan Yasa’nın, “Mali Hükümler”in düzenlendiği V. kısmında yer alan 176. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ek ders ücretlerinin % 25 fazlasıyla ödenmesi yolundaki düzenlemeden “ders ücreti karşılığında görevlendirilen” ve “memur” statüsünde olmayan öğretmenlerin de yararlanabilmesi için, anılan madde hükmünde bu hususa açıkça yer verilmesi gerektiğinin kabulü zorunludur.

Bu durumda, “memur” statüsünde istihdam edilmediği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesinde sayılanlar (öğretmenler, öğretim üyeleri veya diğer memurlar veyahut açıktan atanacaklar) arasında da yer almayan davacıya ödenen ek ders ücretlerinin, 657 sayılı Yasa’nın 176. maddesinin 5473 sayılı Yasa’nın 3. maddesi ile değişik ikinci fıkrası uyarınca % 25 artırımlı olarak ödenmesine mevzuat hükümleri uyarınca olanak bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, aksi yönde verilen Mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.” (Danıştay 2. Daire, 2014/12311 K.)

ücretli öğretmen nedir?

Ücretli öğretmenin gece ve hafta sonu ek ders ücreti

Tam olarak yukarıda belirttiğim sebepten dolayı, ücretli öğretmenin gece ya da hafta sonu ek dersi zamlı ödenmez ve ücretli öğretmen; gece ya da gündüz, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin aynı ücreti alır.

Ücretli öğretmen ek ders hesaplama örneği

Hemen somut bir örnek yapalım.

Örnek:1 İlk örneğimizde ücretli öğretmenimiz ilgili ayda yalnızca 1 saat derse girmiş olsun. Alacağı ücret tam olarak 91,61 TL olacaktır.

Örnek 2: İkinci örneğimizde ücretli öğretmen 100 saat derse girmiş olsun. Alacağı ücret, 150 saat karşılığı 13.741,50 TL olacaktır.

Örnek 3: Üçüncü örneğimizde ücretli öğretmen 187 saat derse girmiş olsun. Alacağı ücret 17.131,07 TL olacaktır.

Yukarıdaki üç örnekte de öğretmenimizin ek ders ücreti 91,61 TL olmuştur. Çünkü henüz 20.002,50 TL olan BRÜT asgari ücrete ulaşamadık ve öğretmenimizden gelir vergisi kesintisi hiç olmadı. Fakat bundan sonra gelir vergisi kesintisi olacak.

Örnek 4: Dördüncü örneğimizde ücretli öğretmen 188 saat derse girmiş olsun. Alacağı ücret 17.219,18 TL olacak ve bu öğretmenin 187 saatlik ek dersi gelir vergisine tabi olmazken, 1 saatlik ek dersi –kısmen- gelir vergisine tabi olacak ve sadece 1 saatlik ek dersinden 3,50 TL gelir ve damga vergisi kesilecektir.

Son örneğimizde ise bu öğretmenimiz 189 saat derse girsin. Alacağı ücret 17.297,05 TL olacaktır. Bu maaşta öğretmenimizin 187 saatinden gelir vergisi kesilmemiş, 1 saatinden 3,50 TL olarak kısmen kesilmiş ve 1 saatinden ise 13,74 TL olarak tam gelir vergisi (%15) kesilmiştir.

Bundan sonra bu ücretli öğretmenin alacağı her ek dersten %15 gelir vergisi kesilmeye devam edecektir. O halde ücretli öğretmenin ek ders ücreti –bu öğretmenin başkaca ücret geliri olmadığını varsayarak söylüyorum- şu şekilde olacaktır:

 • Her ay ilk 187 saat için 91,61 TL
 • Sonraki ilk 1 saat için 88,11 TL
 • Sonraki tüm saatler için 77,87 TL

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmenin sabit bir maaşı olmadığını ve girdiği ek ders miktarına göre maaşının da değişeceğini buraya kadar zaten söylemiştim. Yine de fikir vermesi açısından, haftada azami sürede yani haftada 30 saat ve ayda 120 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşını hesaplamak istiyorum. Böylece konu hakkında net bir fikriniz de olmuş olabilir.

Ücretli öğretmenimize her 2 saat karşılığında 1 saat ekstra verileceğinden, hesaplamayı 180 saat üzerinden yapacağım.

Bu öğretmenimiz ilgili ayda, 180 saati için 16.489,80 TL ücret alacaktır.

Eğer ücretli öğretmen 30 saatlik okul görevi haricinde örneğin halk eğitimde de 10 saat derse girseydi ve böylece haftada 40 saat ve ayda 160 saat ders yapmış olsaydı; 240 saat karşılığı maaşı 21.196,31 TL olacaktı.

Ücretli öğretmen sigorta prim hesabı

Bilindiği üzere ücretli öğretmenler için ayda 30 gün sigorta bildirimi yapılmaz ve öğretmenin ay içindeki fiili çalışma süresi 7,5’a bölünerek çıkan rakam prim günü olarak SGK’ya bildirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 06/09/2022 tarih ve 56813815 sayılı yazısı ile 5 saate 1 saat ek dersin durumu da açıklığa kavuşturulmuş ve bu artı bir saatlerin de prim hesabında dikkate alınması istenmiştir.

Buna göre örneğin ayda 120 saat ek derse giren bir öğretmene toplamda 180 saat ek ders ücreti ödeneceğinden, prim gün sayısı da (180/7,5 = 24) 24 gün olarak SGK’ya bildirilecektir.

SONUÇ

Ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama işi göründüğü kadar zor değildir. Hele ki ücretli öğretmenin başkaca bir ücret geliri yoksa, yukarıdaki rakamları esas alarak siz de maaşınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

Son olarak şahsi kanaatimi ifade etmek isterim. Zannımca bu rakamlar öğretmenlik mesleğini icra eden kimseler için son derece düşük. Evet, ek ders ücretinin tüm öğretmenler için brüt olarak aynı belirlendiğini ve doğrudan artırılmasının bütçeye yük getireceğini biliyorum; fakat her beş saate bir saat fazladan verilen ek ders ödemesi mutlaka artırılmalı ve makul seviyelere çıkarılmalı. Böylece ücretli öğretmenlere özel bir zam yapılmış olacak, ek ders ücretleri kabul edilebilir seviyelere çıkarılacaktır.

Kadrolu öğretmenler için ek ders konusunu tüm detaylarıyla incelediğim yazıma göz atmak isterseniz, şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: Ek ders ücreti nedir ve nasıl hesaplanır?

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 Yorum

 1. merhabalar kolay gelsin hocam,
  ücretli öğretmenlere yaz okulu kapsamında haftalık 24 saat dyk ödemesi olacak bu şekilde yapılan planlamada 5 e 1 ödemesi yapılırken gündüz katsayısı ile ödeme yapılacak yoksa 5 e 1 ler de dky gece katsayısı ile mi ödenecek yardımcı olurmusunuz bu konu hakkında her hangi bir yazı göremedim

 2. HOCAM MERHABA.3 HAFTA ÇALIŞMIŞ SONRA AYRILMIŞ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN 5 E 1 ÖDENİR Mİ? BAKANLIĞIN GÖRÜŞ YAZISINDAN ÜCRET AYLIK OLARAK HESAPLANIR DİYOR AMA AY DOLMAMIŞ OLUYOR. GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR ?

  1. Merhaba, elbette ödenir. Aylık hesaplamaktan amaç, haftalık hesaplayıp da ücretli öğretmeni mağdur etmemektir.

 3. Ücretli öğretmenlerin ataması çalıştıkları her 100 günlük sigorta primlerine karşılık kpss puanına 1 puan eklenmesi ile yapılsın.Mesala 61 puan alıp 900 günlük sigorta pirimi olanlar 70 puanla tercih yapsın.

 4. Merhaba Mustafa hocam.
  Ben X ilçesinde yaşıyorum ve X ilçe HEM yönlendirmesi ile XYZ İlkokulunda görev yapmaktayım.
  (Ücretli öğretmen miyim, usta öğretici miyim, kadrolu muyum veya kadrosuz muyum bilmiyorum, kavramlar içice geçmiş durumda.)

  Daha önce hafta içi 20, hafta sonu 12 şeklinde olan haftalık kurs saatlerimi 24’e 16 şeklinde değiştirttim.
  Öncesinde resmiyette 32 saat görünse de (gerektiğinden dolayı) 40 saat üstü zaten çalışıyordum.
  Şu an 40 saat şeklinde çalışıyorum.

  Yazınızdan anladığım kadarıyla haftasonunda çalışmış olmamın ek bir getirisi olmayacak, 160 saat üstüne 32 saat alarak ayda 192 saat üzerinden ücret alacağım. Bu da 10 bin 25 lira olacak değil mi hocam?

  Ayrıca 25.6 (26 gün) yatan sigortamdan dolayı ileride bir prim borcu ödeme ihtimalim var mı hocam?

  Son sorum da, sigorta işe giriş kodumu kendi alanım ile alakalı bir koddan değiştirtebilir miyim? Zeka Oyunları Eğitmeni gibi bir meslek olarak girişim yapılmış durumda. Ama ben teknik bir alanda eğitim veriyorum.

  1. Merhaba, sigorta meslek kodunuza kurumunuz karar verecektir. Prim borcu konusunu bilmiyorum. Diğer hesaplamada ise hesabınız doğru görünüyor. Bu arada, bahsettiğiniz kadarıyla, ücretli öğretmen olduğunuzu zannediyorum.

 5. Kıymetli hocam eşim gençlik Spor il müdürlüğüne bağlı yurtlarda kadrosuz usta öğretici olarak ders veriyor.Ayni zamanda hak eğitimde de usta öğretici olarak kurs veriyor.Genclik Spor il müdürlüğündeki arkadaşlar halk eğitimde çalışmayı resmi işte çalışıyor olarak göstererek 5+1 saat uygulamasını yapmıyor.Bu uygulama yanlış değil mi? Normalde eşim herhangi bir resmi dairede kadrolu çalışmıyor ? Kasım ve Aralık aylarında bu şekilde ücret tahakkuk ettirildi.Geriye dönük alamadığımız ücreti iade ederler mi ?

  1. Yavuz bey, 5+1 kuralının dayanağı 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9’uncu maddesi olup bu kararın kapsamı da “Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları”dır. Haliyle Gençlik ve Spor Bakanlığı için kural geçerli olmaz. Benim bilmediğim farklı bir mevzuat olabilir, o nedenle cevabımı kesin kabul etmemenizi tavsiye ederim.

 6. MERHABA MUSTAFA HOCAM
  2003-2004 YILLARINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIM VE BİLDİĞİNİZ GİBİ GİRDİĞİMİZ DERS SAATİNE GÖRE MAAŞLAR YATMAKTA VE SİGORTAMIZ ÖDENMEKTEYDİ. 30 GÜN İÇİNDE EN FAZLA 16 GÜN SSK LI OLABİLİYORDUK. EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİMİZİ BORÇLANIP ÖDEME İMKANIMIZ VAR MI? 2011 ÖNCESİ BORÇLANMA VAR DENİYOR ANCAK SGK SADECE USTA ÖĞRETİCİLER İÇİN GEÇERLİ DİYOR VE BİZİ DAHİL ETMİYORLAR. BİLİYORUM ONLARIN MAAŞI HESABI FARKLI AMA SONUÇTA BİZİMKİDE EKSİK BİLDİRİLİYOR NEDEN BÖYLE BİR AYRIM YAPILIYOR? SAYGILAR İYİ ÇALIŞMALAR

 7. Mustafa hocam, bir okulda haftalik 30 saat ucretli öğrenlik yapiyorum.10 saat te halk egitimden kurs açtım.Haftalik toplam 40 saatim var.5+1 ile dahada fazla olacaktır.Ders saatimiz arttikça gelir vergisi kesintisine uğrarmıyım.Uğrarsam bu kesinti ne kadardır .Bakmakla yükumlü olduğum ailemden engelli raporum var.Rapor bilgisi verirsem gelir vergisinden muaf olabiliyormuş engelli yakını.Ben bu durumda raporumu nereye vermeliyim Halk egitime mi ,ilçe milli egitime mi

  1. Merhaba. Sorunuzun cevabı aslında yazımda var. Tam olarak kaçıncı saatten itibaren vergi kesintisinin başlayacağını bile yazdım. Engellilik nedeniyle vergi indirimi ya da muafiyeti konusunu vergi dairesine sormanızı tavsiye ederim.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu