Ücret

Ücreti zamanında ödenmeyen işçi ne yapabilir?

İşçinin çoğu zaman tel geçim kaynağı olan maaşının zamanında ödenmesi önem arz eder. Ancak bazen hangi nedenle olursa olsun, işçinin ücreti zamanında ödenmeyebilir. Böyle bir durumda, maaşını zamanında alamayan işçi ne yapabilir?

İşçinin maaşının zamanında ödenmemesi

İşçi ile işveren arasındaki ilişki karşılıklı bir etkileşim içerir. İşçi, iş görme borcunu yerine getirirken; işveren de bunun karşılığında işçisine ücret öder. O nedenle tarafların ikisinin de, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Ücret ise, işverenin işçisine karşı en temel borcudur.

İşçinin ücretinin zamanında ödenmemesi, çoğunlukla tek geçim kaynağı olan işçinin düzenini bozacak ve belki de temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamasına sebep olacaktır.

Ücret nedir?

Ücret, bir kişiye iş karşılığında sağlanan ödemedir. Bu ödemenin en temel kuralı ise sadece para ile yapılabilmesidir.

İş Kanunu bakımından doğru bir ücret ödemesinden bahsedebilmemiz için, bu ödemenin ne mal ile ne çekle ne de senet ve benzeri bir yolla yapılmamış olması gerekir. İşçinin ücreti muhakkak para olarak ödenmelidir.

İşçinin maaşı ne zaman ödenir?

Bu konuda uygulamada bir takım sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Bunun temel nedeni ise, ücret ödeme gününün iş sözleşmesinde net olarak belirlenmemiş olmasıdır.

Oysa ki işçinin ücretini hangi gün alacağı tarih olarak belirlenmiş olsa, bundan böyle ödeme gününün ne olması gerektiğine dair bir tartışmaya gerek kalmazdı; ama birçok işverenin ödeme günün bu şekilde net olarak belirlemektense fiilen belirlenen bir günde ödeme yapmayı tercih ettiğini görüyoruz.

Ücret ödeme günü nasıl belirlenmeli?

Burada ortaya çıkan en önemli sorun bu olsa gerek. Çünkü işçinin İş Kanununun ona tanıdığı bazı hakları kullanabilmesi için, ödeme gününde itibaren belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. O nedenle ilk olarak iş sözleşmesine bakılmalıdır. Orada yazan tarih ne ise, o tarih ödeme günü olarak esas alınmalıdır.

Eğer iş sözleşmesinde belirli bir gün belirlenmemişse bu durumda işçinin ücretinin ödendiği tarihler geçmişe dönük olarak araştırılmalı ve örneğin son bir yıldır ayın hangi günlerinde maaş ödemesi yapıldığı ortaya koyulmalıdır.

Böyle bir çalışma sonucunda da, ödeme yapılan bu günler dikkate alınarak “makul” bir gün, ödeme günü olarak tespit edilmelidir.

maaşını zamanında alamayan işçinin hakları

İş Kanunu’na göre ücretin ödenme zamanı

Buraya kadar yazılanlardan anlaşılmalıdır ki işçinin maaşının ödeme zamanı her şeyden önce iş sözleşmesiyle belirlenir. İş sözleşmesinde hüküm yoksa, işyeri uygulaması devreye girecektir.

İş Kanunu ise ücretin ödeme zamanı ile ilgili bir tarih vermeyi tercih etmemiştir. Bunun yerine İş Kanunu’nun emredici hükmü, ücretin EN GEÇ ayda bir ödenmsi yönündedir.

Maaşın 20 gün içinde ödenmemesi

İşçinin, ücretinin ödenmediğini iddia etmesi için kaç gün beklemesi gerekir? İş Kanununun 34üncü maddesine göre ücreti ödeme tarihinden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep dışında ödenmeyen bir işçi, çalışmaktan kaçınabilir:

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere, bazı hakların kullanılabilmesi için ücret ödeme gününden itibaren 20 gün beklemek gerekmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki buradaki 20 günlük bekleme süresi “çalışmaktan kaçınmak” için beklenmesi gereken süredir. İşçi haklı fesih yaparak işten ayrılmak isterse, 20 gün beklemesine gerek olmaz.

ücretini zamanında alamayan işçi ne yapabilir?

Ücret 20 gün içinde ödenmezse işçi ne yapabilir?

İşçinin bu durumdaki en temel hakkı çalışmaktan kaçınabilmesidir. Yani işçi, ücretinin ödenmemesine dayanarak çalışmaktan vazgeçebilir. Bu durum, işçiye bir hak olarak tanınmıştır.

İşveren; bu şekilde çalışmayan işçilerini iş akitlerini feshedemez ya da bunların işlerini başkalarına yaptıramaz. En önemlisi de, bu tip bir çalışmama eylemi bir tür grev olarak değerlendirilemez.

Burada unutulmaması gereken en önemli ayrıntı, işçinin ücretinin mücbir nedenle ödenememiş olmasıdır. Yoksa, işverenin somut şekilde ispat edebileceği bir ekonomik sıkıntı içinde olması ya da elinde olmayan başka nedenlerle ücret ödeyememesi halinde, yukarıdaki hüküm geçerli olmaz.

Ücreti ödenmeyen işçinin fesih hakkı

Yukarıda belirtilen husus, işvereni işçisine ücret ödemesi için zorlamaya yönelik bir anlam ifade etmektedir. Ortada mücbir bir nedeni olmadığı halde ücret ödemeyen işverene karşı işçilere tanınan bu hak, işçiye işine devam etme ama aynı zamanda da ücretini almak için mücadele etme hakkını birlikte vermektedir.

İşçi bunu dışında direkt olarak işten çıkmayı da düşünebilir. Bu da işçinin en doğal haklarından birisidir.

İş Kanununun 24üncü maddesinin II/e fıkrasına göre, işçinin ücreti kanun hükümlerine ya da iş sözleşmesine uygun olarak hesaplanmaz veya ödenmezse işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı vardır: İşçi ve işveren için haklı fesih rehberi

Bu husus bir Yargıtay kararında şöyle ifade edilmiştir:

“… Somut olayda, davacı aralık ayı ücretinin ödenmemesi nedeni ile iş akdini 10/1/2013 tarihinde feshetmiştir. Davacıya ait iş sözleşme-sinde ücretin takip eden ayın ilk haftası ödeneceği düzenlenmiştir. Davacının da isminin yer aldığı maaş ödeme listeleri davalı tarafından dosyaya sunulmuştur. Bu listelerin incelenmesinde fesih tarihinden geriye doğru Kasım ayı maaşı 10 Aralık’ta, Ekim ayı maaşı 14 Kasım’da, ağustos ayı maaşı 12 Eylül’de, haziran ayı maaşı 9 Temmuz’da, mayıs ayı maaşı 11 Haziran’da, nisan ayı maaşının 10 Mayıs’ta ödendiği görülmektedir. Ücretlerin geç ödendiği bu listeler ve dosya kapsamı ile sabit olup, bu durum davacıya İş Kanunu’nun 24/2-e maddesi gereğince haklı fesih imkânı tanımaktadır…” (7 Hukuk, 2015/8711 K.).

İşçi bu hakkını kullanarak, iş sözleşmesini kendisi feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatı alma hakkına sahip olurken ihbar tazminatı hakkını ise kaybeder.

ücreti zamanında ödenmeyen işçinin hakları neler?

21 gün maaş yatmazsa ne olur?

Özelikle internet üzerinden yapılan aramalarda görüyorum ki işçiler bu sorunun cevabını arıyor: Maaş 21 gün yatmazsa ne olur?

Bu sorunun sorulmasının temel sebebi, işçinin şikayet ya da fesih hakkının doğması için 20 gün beklemesi gerektiğine dair genel yanlış inanıştır. Unutmayın ki 20 gün bekleme şartı, işten kaçınmak için gerekirken; işçinin şikayette bulunması ya da haklı fesih yapması için bir gün gecikme bile yeterlidir.

Bu durum bir Yargıtay kararında şöyle ifade edilmiştir:

“… Şöyle ki; …İş Sendikası ile davalı işveren arasında 28.12.2012 tarihli protokolde, Temmuz 2013 dönemine kadar belirtilen ödeme dönemlerinde ödenen avans uygulamasının müteakip ayın 15’ine, maaş ödemelerinin 30-31 tarihlerine kadar yapılması hususunda mutabakata varıldığı ancak banka kayıtlarından anlaşılacağı üzere nisan ve mayıs ücretlerinin 1-2 gün gecikmeli yatırdığı görüldüğünden, sözleşme hükmüne rağmen ücretlerin geç ödenmesi nedeniyle iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedilmesi karşısında davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalıdır…” (9 Hukuk, 2017/17656 K.).

Maaşı ödenmeyen işçinin hakları tablosu

Maaşını zamanında alamayan işçinin haklarını kısaca şu tabloda da görebilirsiniz:

Maaşı zamanında ödenmeyen işçinin haklarıNe zaman doğar?
İş görmekten kaçınma hakkıÜcretin ödeme günü 20 geçince
Derhal fesih hakkıÜcretin ödeme günü 1 gün geçince

Maaş alamayan işçi nereye başvurmalı?

Maaşını alamayan işçinin başvuracağı yegane yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacak ve işçinin bu konudaki şikayeti, incelemeye tek yetkili olan iş müfettişlerince incelenecektir.

İşte iş müfettişlerince yapılacak denetim için şikayet kanalları ise şunlardan ibarettir:

 • Alo 170
 • Cimer
 • İşkur
 • İş Teftiş Kurulu’n doğrudan şikayet

Yukarıdaki yöntemlerden hangisiyle şikayet yapılırsa yapılsın, bu şikayet iş müfettişleri tarafından incelenecektir.

İşçi şikayeti ile ilgili genel bilgi almak isterseniz şu yazıma göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/isci-sikayeti-nereye-yapilir/

SONUÇ

Ücret ödeme günü geldiği halde ücreti zamanında ödenmeyen işçinin iki temel hakkı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 20 günlük bir bekleme süresi şartına tabidir. Ücret ödeme gününden itibaren 20 gün geçmesine rağmen, MÜCBİR bir sebebi olmayan işverenin işçinin maaşını ödememiş olması halinde işçi, ücretini alıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. (İşverenin mücbir bir nedeni olması halinde “işten kaçınma” eyleminin mümkün olmayacağına dikkat edilmelidir.)

İkinci yol ise 20 günlük süreden bağımsızdır. Ücreti zamanında ödenmeyen işçi, bu ödememenin mücbir sebebi olup olmadığına bakmaksızın ve 20 gün beklemeksizin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir.

İş Kanununun 24/II-e maddesine göre yapılan bu fesih neticesinde işçi, kıdem tazminatı alma hakkına da sahip olabilecektir.

Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları ile ilgili sık sorulan sorular:

İşveren maaşı kaç gün geciktirebilir?

İşveren işçinin maaşını kanunen bir gün bile geciktiremez. Yasal olarak işverene tanınmış bir gecikme hakkı olmadığı gibi, ücretin bir gün gecikmesi bile işçiye teknik olarak fesih hakkı verir. Yine de vicdanen ve işin doğası gereği, makul gecikmelerin –rutin hale gelmediği müddetçe- sorun haline getirilmemesini tavsiye ederim.

Maaşı gününde ödenmeyen işçi ne yapabilir?

Yazımda da ifade ettiğim üzere işçinin bu durumda önündeki seçenekler şunlardan ibarettir:
Çalışmaya devam etmek ve fakat şikâyette bulunmak
20 gün geciktiğinde iş görmekten kaçınmak
Gecikme başladığı andan itibaren haklı fesih yaparak işten ayrılmak

Özel sektör maaş günü ne zaman?

Özel sektörde sabit ve belirlenmiş bir maaş günü yoktur. Maaş günü ya bireysel iş sözleşmeleriyle ya toplu iş sözleşmeleriyle ya da işyeri uygulamaları ile belirlenir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

488 Yorum

 1. Abi merhabalar … firmasında çalışıyordum gidiyordu aylarca dükkana gelmiyordu maaşımı parça parça veriyor dükkan içim kendi aracımı ve motorumuds sürekli kullandım iş çıkışımı söylemek için bekledim fakat gelmeyince telefon üzerinden yazılı olarak belirtip 4 gün sonra bıraktım 1 hafta oldu hala çıkışımı vermiyor üstüne bana 32 tl borç çıkartıyor

 2. İyi günler … firmasında çalışıyorum esnaf kurye olarak şirket açıp çalışmaya başladım işten erken bildirim yapmadan çıktım 2 hafta oldu çalıştığım kadarın ücretini alamadım bu ücreti kaç gün geciktire bilirler ve benden ihbar tazminatı alabilirler mi esnaf kurye’yim

  1. Merhaba, bağkurlu olarak çalışıyorsanız işçi değilsiniz demektir ve herhangi bir ihbar ya da kıdem tazminatı gündeme gelmez. Çalıştığınız döneme ait ödemenizi ise firma ile aranızdaki anlaşmaya göre ödemeleri gerekir.

  2. Mugla köycegiz bir özel şirkette calışmaktayım 1 yıldır ücretlimi alamıyorum işin enteresanı SSK tam yatıyor cumartesiden cumartesiye bin tl veriyor bizi sürekli içeri alıyor bazen 15 gunde veriyor sürekli para istediğimde 1 ay geçsin işim düzelecek vericem diyor hala o ay gelmedi bekliyoruz bakalım 350 bin alacagım var bu firmadan bakalım hangi ay düzelicek bu adamın işi benim nasıl bir yol izlemem gerekir

   1. Merhaba, ya bu şekilde çalışmaya devam edersiniz ya da arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı ararsınız. Üçüncü bir seçenek pek mümkün görünmüyor.

 3. merhabalar son 3 aydır maaşımı alamıyorum sürekli paramız yok diye yatırmıyorlar bekle yatırcaz diyip bekletiyorlar. Sigortamı yatırıyorlar ama maaşımı vermiyorlar sadece bir önceki maaştan ufak bir avans verdiler. maaşım asgari ücret ama 3 aydır alamıyorum ne yapmam lazım.

 4. Merhabalar mustafa bey 2017 den itibaren ozel Bir sirkette icsi olarak calisiyorum son 1 yıldır bütün yıllık izinlerimi kullandirdilar ve izinlerimin bittiğini bildikleri halde beni ücretsiz izne çıkartıyorlar ve çalıştığım gun kadarının ücretini yatırıyorlar. Benim yapmam gereken nedir geçim güçlüğü yasamaktayim işten ayrılmak istiyorum ama tazminat hakkimin verilmesini istiyorum

 5. İş sözleşmesi ile belirtilen ücret nasıl belirtilirse belirtilsin asgari ücretin altında olamaz. Sözleşmede belirtilen ücret asgari ücretin altında ise asgari ücret üzerinden sözleşme yapıldığı kabul edilmelidir.
  Devlet asgari ücreti gün bazında belirlemektedir. Dolayısıyla işçiye o ay için verilebilecek en az ücret gün sayısı*günlük asgari ücret kadar olabilir. Şayet ay bazında ücret belirlenecekse bir yıllık(365 günlük) asgari ücret 12’ye bölünerek aylık ücret hesaplanmalıdır. Burada unutulmaması gereken husus bir yıl 360 değil 365 gündür. Dolayısı ile 30 gün üzerinden ücret hesaplayıp tüm yıl bu ücreti ödemek demek, işçinin beş günlük(artık yıllarda 6 günlük) emeğinin (ki bu 5 güne tekabül eden ücret 834TL olup oldukça ciddi bir rakamdır.) işveren tarafından gaspedilmesi demektir. Kaldı ki iş kanununda bir ayın 30 gün kabul edileceğine dair bir kural bir kaide de yoktur.
  Şu anda asgari ücret günlük 166,80TL’dir. Bu durumda işçiye verilmesi gereken aylık ücret aylık brüt 5073.5TL olmalıdır. (166,80*365/12)

 6. Merhaba, ben sigortasız çalıştım. Daha sonra 20 yaş altı yasagı çıktıgı için beni yolladılar. 2 ay geçti ses soluk olmadığı için orda calısan arkadaşıma rica ettim ik ya söylemesi için. Söylemesine rağmen ödememi yapmadılar. 2 gün önce kendim gittim konuştum, tamam ilgileneceğim teyit gelirse öderim dedi. Bugün arkadaşıma tekrar sordurttum, eğer tekrar gidersem içeri almayacaklarını söylemişler. 2 hafta gibi bi süre çalıştım, paradan daha çok yaptıkları haksızlık ağırıma gidiyor. Nasıl bi yol izlemeliyim?

  1. Merhaba, yapabileceğiniz tek şey hukuki yollara başvurmak ve sigorta girişiniz yapılmadıysa hizmet tespit davası açmanız gerekir. Sürecin zor olacağını biliyorum; ancak bir avukatla görüşerek hareket etmeniz gerekir.

   1. 750 lira için bu dedikleriniz daha çok masraf çıkartıyor. Ben paramda değilim artık onların hakettiği cezayı almasını istiyorum. Hala şuanda sigortasız çalışanlar mevcut şirkette. Maddi kaynak sağlamadan bir cezai işlem uygulatamaz mıyız? Teşekkürler şimdiden

    1. Eğer niyetiniz buysa, Alo 170’i arayarak şikayette bulunmanız ve işyerinde sigortasız işçi çalıştırıldığını ihbar etmeniz gerekir. Eğer işyeri denetime alınırsa ve sigortasız işi tespiti yapılırsa yüksek miktarda idari para cezası uygulanacaktır.

 7. 2012 den bu yana bir sirkette çalışıyorum. Son iki yıldır maaşım duzenli yatmıyor ve maaşın bir kısmı yatiyor yamy maaşımı alamıyorum ne yapmalıyım

  1. Maaşın düzensiz, eksik ödenmesi sıklıkla tekrar ediyorsa bu durum size haklı sebeplerle (Tazminatlı) çıkış imkanı verir. Noter kanalı ile belirttiğiniz gerekçelerle iş akdinizi haklı sebeplerle sonlandırdığınızı ihtar etmeniz gerekir işyerine. Bir daha işe gitmenize gerek kalmaz. (Avukat destekli hazırlamanızı tavsiye ederim)

 8. Tekstil firmasında çalışmaktayım ve maaşımız her ay düzensiz yatıyor en son ağustos maaşımızı 21 eylül de aldık eylül maaşımızı daha alamadık ekim ayı da bitti

 9. Iyi gunler oncekikli. Ben 8 agostos 2019da avmde bir mağazada calıştım. Sigortam icin benden cok gec istediler belgelerimi. 1 eylulde sigorta girisim yapildi ama agostos ayinda çalistigim gunlerin sigortasi yok. Haftalik iznimdeyken is yerinden bir arkadasim beni arayip isime son verildigini soyledi bir neden bile soylemediler. Sigortamin çikisinida son çalıştığim gun yani 24 eylul 2019da sonlandirmislar ve beni istifa etmisim olarak çikarmıslar isten ve ben istifa etmedim. 8 agostos ile 24 eylul tarihine kadar caliştıgım sure boyunca maasim verilmedi. Bolge mudurene bide magazanin ana merkezine mail gonderdim neden agostos maasimin yatmadigi ve sigortamin neden gec yapildigina dair. Bolge mudurude beni arayip saydirip ben konusmaya baslayinca kes sesini gibi laflariyla konusturmadi. Ve 7 ekim oldu hala maastan haber yok. Sigortami gec yaptilar ustune calistigim sure boyuncaki emegim maasim yok ortada ve ben isten istifa etmedigim halde isten istifa etmisim gibi isten cikisimi…. ne yapacagimi bilmiyorum. Napabilirim

 10. Merhaba Mustafa Bey

  Mücbir sebepleri okudum, kafama bir şey takıldı. İş yeri çek ödemelerini düzenli yapıyor, açıktan ödemelerini de parça parça yapıyor ama işçi ücretlerini 20 günden fazla geciktirip parçalar halinde ödüyorsa, bu ödeme güçlüğü olduğu anlamına gelir mi ?

  Eğer o anlamı taşımıyorsa bu durumda, işkura başvurup kıdem tazminatına hak kazanabiliyor muyuz ?

 11. Merhaba maden mühendisi olarak çalıştığım firmadan 28.06.2019 da ayrıldım. Ama 31.07.2019 a kadar sigorta çıkışım yapılmadı yeni mühendis bulana kadar atamam düşmesin diye. 02.08.2019 da muhasebeye gittim çıkış için.
  çıkışımı ağustosa sarkmasn diye 31.07 den yaptılar ve o gün alacağımı aldım tarzı bi kağıt inzaladım ama haziran maaşımı alamamıştım daha. Yıllık izinimi de temmuzda kullanmış gibi gösterip temmuzda da tam maaş alacağımı yıllık izin parasından kalan parayı da geri getireceğim söylendi ama bırakın temmuzu haziran maaşımı bile yatırmadılar. Bu alacağımı aldım kağıdının olumsuz bi etkisi var mı maaşımla ilgili yasal bi işlem yapabilmem için? Bu durumda tazminat hakkım doğar mı kendim istifa etmiş olsam da?

  1. Merhaba. İstifa etmişseniz, istifa etmişsiniz demektir. Sonrasında yapılmayan ödemeler ya da yapılan işlemler bu durumu değiştirmez. Diğer alacaklarınız için hukuki sürece başvurabilirsiniz. İmzaladığınız belgenin elbette olumsuz sonucu olabilir; ama ödemeler zaten bankadan yapılıyorsa ve banka kayıtlarında ödeme yoksa, hakkınızı almanız mümkün olabilir.

 12. 16.08.2019 tarihinde bir otele başladım 2 aylık deneme süresi hakkımı kullanarak
  24.09.2019 tarihinde okulumun başladığını mazaret göstererek istifa ettim maaş bordromu aldım sigortam ağustos ayı yatırmışlar fakat işçi ücretimi ödemediler bugün yarın diye oyalıyorlar belirli bir maaş yatırma günleri yok ne zaman yatacak bilmiyoruz diğer işçilerde aynı durumda sizce bu durumda ne yapabilirim dava arabulucu ücretini hakarşı tarafa ödetebilrimiyim şimdiden çok teşekkürler.

 13. Merhaba,

  5 yıldır bir firmada çalışıyorum. Maaşlarımızın ödenmesi herzaman bir sonraki ayın farklı tarihlerinde yapılıyor. Yani sözleşme üzerinde her hangi bir tarih belirtilmedi. Fakat bu ay 19 gün geçmesine rağmen haşa şirket maaşımı ödemedi. Benim sorum size: eğer istifamı verirsem maaşım ödenmediği için, tazminat alma hakkım olur mu?

  İyi çalışmalar

  1. Merhaba. Evet; eğer maaşları düzenli ödenmiyorsa, sürekli geciktiriliyorsa olabilir. Ama örneğin son 6 ayda maaşlarınızı yatırılma tarihlerini söylerseniz, daha net fikir verebilirim.

 14. Erdal
  16 Eylül 2019 14:05
  Selamlar: Caliştığım iş yeri konkordato çekti ve 2.5 aydır maaş ödemesi yapmadı daha sonra küçülmeye gidiyoruz diye işten çıkardılar ve şu anda içerde 2.5 aylık alacağımız var bekleyin diyerek bizi oyalıyorlar ne yapabiliriz maaş ödemesi alabilmek için bilgi verirseniz seviniriz iyi çalışmalar daha önce bu yazıyı yazmıştım ama ne yapmam gerektiği ile ilgili bir cvp alamadım şimdi arabulucu ile başvuru yapsam bile herhangi bir ödeme alamazmıyım dava açsam sonuç ne olur bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

 15. Selamlar: Caliştığım iş yeri konkordato çekti ve 2.5 aydır maaş ödemesi yapmadı daha sonra küçülmeye gidiyoruz diye işten çıkardılar ve şu anda içerde 2.5 aylık alacağımız var bekleyin diyerek bizi oyalıyorlar ne yapabiliriz maaş ödemesi alabilmek için bilgi verirseniz seviniriz iyi çalışmalar

 16. Merhaba Antalya’da turistlere özel bir Günüş firmasında çalışıyorum. 5 temmuzda işe girdim, salona bakan müdür boş bir kağıt getirip benim ismimi soyadımı ve tc mi yazıp imzalattı, ertesi gün sigortanı başlattım dedi. Fakat sigortamın girişinin yapılmadığını öğrenip iki hafta önce büroya çıkıp girişimi yaptırabildim. Her şey böyleyken bir de şu var; şu anki tarihe kadar sadece 1000 lira bayram öncesinde bir de ay başında 200 lira verdiler. Normal maaş sorulduğunda sürekli para yok deniyor fakat mağazada yapılan satışlar bazı günler 2000 euro’yu bulabiliyor. Ben bu durumda ne tür bir yol izlemeliyim hala burada çalışıyorum. Anlaşmamıza göre asgari ücret+sgk+havuz pirimi+kişisel pirim olaraktı. Ve ben nasıl ispa edeceğim 5 temmuzdan beri orada çalıştığımı? Satış sisteminde yaptığım her satıştan ötürü adım yer alıyor ve tabi bana verilen paraların makbuzları var muhasebede kanıt olarak. Bazı resimler var iş arkadaşlarımla. Ne tür bir yol izlemeliyim hakkımı alabilmek için? Resmen işletmeye mahkum oldum çıkarsam paramı hiç alamayacağım gibi bir piskoloji ki çıkanlar da aylardır gelip gidiyor ve bölük pörçük alıyorlar paralarını.

  1. Merhaba. Önce şu yazıya bakmalısınız: https://mustafabaysal.com/sigortasiz-calisma-nasil-kanitlanir/
   Sigortasız çalışmaya devam ettikçe, bu bahsettiğiniz sorunları yaşamaya da devam edersiniz. Ne yapmanız gerektiğine sizden başkası karar veremez; çünkü özel durumlarınızı ancak siz bilebilirsiniz. Bu nedenle bence soruların cevaplarını internette aramaktansa, kendiniz verin. Böylesi emin olun daha kolay ve iyi olacaktır.

 17. Merhaba çalıştığım mağazada sigortam ilk ay yattı 2.nci ay sonu eylül başı dükkan kapandı ne sigortamı yatırdılar ne mağaşımı bütün çalışanların ki yattı benimkini yatırmadılar genel müdürlüğe 3 gün sonra gidip maaşımı istedim vermiyoruz bir gün çalışmadın iş ahlakını bilmiyorsun dediler ve beni gönderdiler. İlk ay maaşım sigortalı olmama rağmen eksik yatırıldı bidaha olmaz dediler şimdi mağaza kapandı ve üzerinden 8 gün geçmesine rağmen 30 günlük paramı alamadım artı yemek ve yol dahil ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba. Elif hanım, alacağınız ister 1 lira olsun ister binlerce lira, alacağınız ödenmiyorsa arabulucu başvurusu yapmanız gerekir. Bu başvuruyu yaparak süreci başlatmadan ilerlemeniz mümkün olmaz.

 18. Merhaba öğrenciyim ve yaz tatilinde bı fabrikada 40 gün civar çalıştım ve sonra işi birakyim bana sadece 1 aylık ücretimi ödediler ve 10 ,gün civar param içerde kaldı diğer ay paramı verirler diye bekledim diğer işçilere para verilmesine rağmen bana verilmedi ne yapamam hangi yetkili merci lere gitmeme gerekiyor

  1. Merhaba. Bunun yolu arabulucuya başvurmaktır. Ama sigorta girişiniz yapılmış mıydı?

 19. İyi gunler 2 3 aydir maasimi alamiyorum maaslar elden veriliyor fakat arada 200-300 tl verip idare edin diyor maasimi alamiyorum suan icerde alacagim ayin on besinde 5 bin tl olacak fakat patron vermiyor istedgimizde yarin bir gun hep salliyor isten cikmak istiyorum ama icerde maazim var nasil olacak

  1. Merhaba. Haklı nedenle fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz. Bu durumda ücret dahil tüm alacaklarınız yine de ödenmezse, arabulucu başvurusu yaparak talep edeceksiniz. İşverenle uzlaşma olmazsa da, sizi bir yarı süreci bekliyor olacak.

 20. iyi gunler
  19 temmuz 2019 da istegimle ayrildim lakin bugun 19 agustos ama henuz maaşımı alamadım işyeri muhasebecisini aradım maasimi istedim bana soyle soylediler makineye ait olan kumandayi kirdıginiz icin 19 gunluk maasinizi kesmişoz bu tamamen kaza idi 19 gunluk maasimi alamiyorum ne yapmaliyim

 21. Annem 5 yıldır yaşlı bakıyordu. Ssk yapmadan oyaladilar 2 aylik maasini alamadı dayatma ve tehditle işten çıkarıldı. Annem 5 yil boyunca hicbir gun izin kullanmadi ayrica bayramlarda dahil calisti.Annemin hakları nedir nereye başvurabilir. Tesekkurler

 22. Merhaba özel bi şirkette çalışıyorum 2 ay oldu gireli ilk maaşımı 21 gün geç aldım şuanki maaşım 22 gün oldu hala yok bankaya yatmıyor elden veriyolar 2 sefer harclık niteliğinde para verdiler 200 ve 500 olmak üzere. Muhasebe ayın 1inde maaşların hesaplandığını biliyor bizim maaşlar 15inden 15ine hesaplanıyor ne yapmam gerek bi öneriniz var mıdır

  1. Merhaba. Önce ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekir. Ne olursa olsun çalışmaya devam mı edeceksiniz yoksa bu işyerinde çalışmak istemiyor musunuz?

 23. Nisan da ise girdim şu an aktif olarak çalışıyorum Nisan maaşını mayısta
  Mayıs maaşını 2 ay sonra aldım
  Haziran ve Temmuz maaşını daha almadım noter aracılığı ile maasimi alabilirmiyim
  Tesekkurler

  1. Merhaba. Murat bey, noter aracılığıyla maaş alınmaz. Noter aracılığıyla haklı nedenle fesih yapabilir ve maaşınızın ödenmesini istersiniz. İşveren ödemezse de, arabulucu başvurusu yaparak hukuki hak arama sürecini başlatırsınız.

 24. Merhaba zeynel bey Bir şirkette sigortalı olarak çalışıyor um 3 aydır ödeme alamıyorum. Şirketi hukuki olarak şikayet edip ödeme alabilir miyim teşekürler

  1. Merhaba. Evet, bunun için arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreci başlatabilirsiniz. Ama işveren ödemezse, dava açmanız gerekir. Ya da Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz; ama bunun ne kadar süreceğini ve sonucun ne olacağını kestirmek çok güçtür.

 25. Zeynel bey ben maaşımı elden alıyorum. Ve 2 aydır maaş alamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir

  1. Merhaba. Yazıdaki hususlar sizin için de geçerlidir. Maaşınızın tamamını mı elden alıyordunuz? Sigortanız yok mu?

   1. Maaşımın bi kısmını arada bi havale olarak gönderiyor.Sigortam var fakat bordro imzalamıyorum.

    1. O halde yazımızın son paragrafında belirtilen yol sizin için de geçerlidir. Ayrıca bir önerimiz olmaz.

 26. Bir sorusturma yapiyoruz diye ucretli izne cikarilan bir calisan yaklasik 25 gun bekletiliyor. Maas gunu tum calisanlarin maasi odenirken calisana odenmiyor ancak tarafina istinat edilen bir suc yada mucbir bir sebep yok. Herhangi bir aciklamada yapilmiyor muhtemelen calisani kidemden kacinmak icin hakli fesih yapmasini bekliyor isveren. Boyle bir durumda calisan fesih yapmadan en iyi nasil yol izlemeli.

  1. Merhaba. Çalışanın bu durumlarda hakkı ne yazık ki çok kısıtlı. Ya haklı fesih yapacak, kıdem tazminatı, ücret ve diğer alacaklarını talep edecek ya da Alo 170’i arayacak ve iş müfettişlerinin işyerinde gelmesini isteyecek. Üçüncü seçenek var mı? İşvereni mahkeme kararı olmadan ödeme yapmaya zorlayacak bir seçenek, ülkemiz sisteminde yok.

 27. Merhaba dilovasında bir firmada çalışıyoruz bir ay içeride maaslaromıza el konuşuyor işten çıktığımızda ise maaşlar beş ay 6ay belki de hiç verilmiyor cuma günü işi bırakıcam hakkımı almam için maaşımı mesaim besim ne yapmalıyım

  1. Merhaba. İşten ayrılan işçi hakkını alamıyorsa, ya almak için bekleyecek ya da hakkını yasal yollarla arayacaktır. Sizin de bu yollardan birisini seçmeniz gerekir.

 28. Merhabalar;Bir kolejde öğretmen olarak çalışmaktayım.Sene başından beri düzensiz bir şekilde iki ayda bir üçmayda bir maaş almaktayım.Son üç aydır maaş almamaktayım.1 senem Eylül ayında dolacak.Eğer ihtar çekersem haklı fesih haklıyla birlikte sözleşmem gereği bir senelik haklarımı alır mıyım ?kıdem tazminatı için beklemem gerekir mi? Öneriniz nedir?

 29. Merhaba çalışmakta olduğum şirketim 2018 yılı sonlarında konkordato ilan etti.01.07.2019 tarihinde istanbul pendik’te bulunan fabrikayı Kocaeli/Gebze bölgesine taşıyor,bu durumda yeni fabrikaya gitmeyi kabul etmezsem tazminat hakkım doğar mı?yada hangi şartta tazminat hakkım doğar, bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.(aynı zamanda sürekli olarak düzensiz maaş almaktayım,45 gecikmeli maaş aldığım zamanlar bile oldu)

 30. Zeynel bey bna işe gelmiyor diye tutanak tutmuşlar ama bnm ödemelerimi alamiyorum diye haklı sebebim var bide ben artık gelmiyorum dedim bundan ne gbi Bi sonuç çıkar

  1. Merhaba. Böyle bir durumda, işe gitmeyen işçinin ihtarname çekerek haklı fesih yapması en doğrusu olurdu. Ama yine de hakkınızda tutanak da tutulsa, maaşınızın ödenmediğini ispatlayabilirseniz, haklı hale gelebilirsiniz. Çıkışınız verildiyse, bir an önce yasal süreci başlatmanızı öneririm.

 31. Merhaba ben 2 buçuk yıldır Bi özel şirkette çalıyorum ama masım gününde yatıyor ama tiçcetim ve mesai pirimim gününde yatmiyor ya 3 ay sonra yada 6 ay sonra artık dayamadim Ken işe gitmedim ara bulucıya verdim ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Zaten işi bırakmış ve arabulucuya başvurmuşsunuz. Uzlaşma olmazsa dava açarak hakkınızı aramaya devam edebilirsiniz.

    1. Sonuç kısmını bilmem mümkün olmaz. Ama arabulucuya başvurduysanız ihtarnamenin artık gereği yoktur. Arabulucuda sonuç alamazsanız dava süresini kaçırmayın.

 32. Merhaba çalıştığım iş yeri işçilere maaşlarını tam vaktınde vermiyor ve çıkmak isteyen kişilere parasınıda anında vermiyor. Bu nedenle surekli eleman değişikliği oluyor çalıştığım yerde bunu gelen müşteriler, diğer esnaflar hep bilir der.. Benımde bu ayım dolunca çıkmak istiyorum dolmadan çıkarsam paramı vermezmiş. Öbür şekildede vermezmiş ama ben tam olarak almak istediğim için maaşımı bir ay dolsunca çıkmak istiyorum ama işveren ne yazıkkı ödemiyor vaktınde. Hakkımı nasıl savunabilirim?? Kimlere başvurabilirim. Bilgi verirmisiniz.(ayrıca sigorta falan hiçbişey yoktu maaliyeciler geldi sigortasız çalıştığımızı anlattık 40.bin tl ceza geldi ama iş veren hala akıllınmıyor, sigortamız yapıldı şuan ama kimseye çalıştığı parayı anında vermiyor nedeni oranın kirasi elektriği vs.miş ki bu bizi ilgilendirmez öyle değilmi? biz orda işçiyiz ve hakkımızı vermek zorunda)

  1. Merhaba. İşten bir ay dolmadan da çıksanız, hak ettiğiniz maaşın ödenmesi gerekir. Ama bunun için haklı fesih yapmanız gerekir. Ya da işverene önceden bildirimde bulunmuş olmalısınız.

 33. Meraba 2019 yılı içinde maaşım ödenmedi 1455 tl yatırdılar sadece ve ihbar çektik arabulucuya başvurduk ama temmuzdan önce ödeme yapmayız diyorlar bu durumda ne yapabiliriz yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba. Arabulucuda işverenle anlaşabilirsiniz. Temmuza kadar bekleyebilirseniz, bunu arabulucu tutanağına yazdırırsınız. Ödeme olmazsa icra yoluyla takip yapmanız mümkün olabilir.

 34. Merhaba işyerimden 3 aylık maaşımı alamadım, arabulucuya başvurdum, işveren 3 takside bölebileceğini söyledi arabulucunun tutanağına aylar, ödeneceği tarihler ve iban numaram tutanağa yazıldı, işverenin imzasıda tutanağa ıslak olarak geçti,
  Ama 3 aydır paramı halâ yatırmadılar, icraya verebilirmiyim, maddi durmum düşük

  1. Merhaba. Tutanak içeriğini görmek gerekir. Ama normal şartlar altında icraya konması mümkün olmalı. İcra dairesine sorabilirsiniz.

 35. Merhaba, 8 aydır özel bir şirkette (MEB’e bağlı) çalışıyordum. Bana bilgi vermeden yerine birini bulup çıkardılar ama bana sen istifa et dediler. Maaşımı vermiyorlar. Henüz iş fesh edilmedi ve hiçbir şeye imza atmadım. Arabulucudan randevu aldım ve beklemedeyim. Maaşımı hemen almam için ne yapmalıyım?

 36. Merhaba yaklaşık 5 ay özel bir şirkette çalıştım. Çalıştığım süreç boyunca maaşımı hem geç aldım. Hemde Bi kısmını hala alamadım. Yaklaşık 5 ay oldu işi bırakalı. Hukuki olarak neyapmalıyım yapabileceğim birşey varmı?

  1. Merhaba. Alamadığınız ücretleriniz için arabulucu başvurusu yapmanız gerekir. Ancak bu aşamadan sonra, dava açma imkanınız olabilir.

 37. merhaba özel bir üniversitede çalışyorum maaşım benimle aynı işi yapan aynı yıl kişilerden daha düşük düzeltmesini istedim ancak cevap vermediler. bu durumda haklı fesih hakkım olur mu teşekkür ederim.

  1. Düzeltme
   merhaba özel bir üniversitede çalışıyorum, maaşım benimle aynı işi yapan aynı yıl işe başlayan kişilerden daha düşük, düzeltmesini istedim ancak cevap vermediler. bu durumda haklı fesih hakkım olur mu teşekkür ederim.

 38. Merhabalar,calistigim is yeri ilk gun sigortani yaptik demiştiler meger sigortam yatmiyormuş hic ve 2 aydir maas alamiyorum 3 aydir bekliyorum sigortam yatirilnadi arabulucu merkezine gidecegimde dava acarsam ne olur lütfen bilgi veriniz

 39. Özel bi İş yerinde çalışıyorum sigortalıli olduğum halde.asgari ücret vermiyorlar hesabıma asgari yatırıp. Musahebe maaş üstü istiyor
  12.1 ayların maaş üstünü vermedim bu 2.aydaki maaşımı borca kesip vermediler . Ne yapabilirim

 40. Merhabalar,
  2016 8. Ayda girmiş oldugum is yerinde simdiye kadar asgari ücret ile sigortam yapildi yani aldigim maastan az yatirildi ve son 1 yildir dogru duzgun odeme alamadim 3 ayda bir asgari ucret yatirilarak simdiye kadar 12 bin tl alacağım birikti is yeri sahibi bugun yarin diyerek salladi hesabima aktarmis oldugu paralar var ve bunlari is avansi olarak yatırmış bunlari kendi isi icin kullandi ve beni kullandi tazminatimi ve alacagimi almak icin ne yapmam lazim ve daha onceden calisan arkadaslari muhasebeciye soylerek habersiz cikardi benide soylemeden veya bahane ureterek cikartabilir mi alacaklarimi nasil tahsil edebilirim yardiminizi rica eder tsk ederim.

 41. merhaba 2 is yerinde sigirtali olarak calisiyorum guvenlik gorevlisiyim iki işyerinde de sigortam yatiyor ama is yerinin birinden 8 aydır maas alamiyorum hic bankaya yatirmadilar maasi hep elden verdiler ve 3 dort ay eksik verdiler ve 6 aydirda hic odemiyorlar sigortam yatıyor die sea cikarmiyorum bu gunu yarina atiyorlar yarini bir güne ama sigortam eksiksiz yatiyor mahkemeye versem ala bilirmiyim h8c banka yolu ile odeme yapmadilar

  1. Merhaba. Mahkemenin sonucunu şimdiden bilmemiz mümkün değil. Ama arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreci başlatabilirsiniz. Burada uzlaşamazsanız dava açmanız gerekir.

 42. Merhaba. Ben 40 gündür paramı alamıyorum sadece iki kişininkini vermedi çalışanlardan. arıyoruz sürekli erteliyor şimdi ise açmıyor. İnan çok zor durumdayım eşim ameliyat oldu bunu söylediğim halde bekletiyor. Hiçbir sorunu yok şirketinin maddi yönünden parayı istese verebilir ama vermemeyi seçiyor. Ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba. İşten ayrıldıysanız arabulucu başvurusu yapmanız gerekir. Ne yazık ki pratikte başka bir çözüm yolu yoktur.

 43. Merhabalar,
  İş verenin çalışanının yemek ücretini (Sodexo) de para yetişmedi açıklamasıyla ödememesi aynı durumu doğurur mu? Örneğin Ocak ayının Sodexolarını 25Ocak’ta aldık Şubat ayını ise henüz almadık;bu gün sorduğummuzda para yetişmedi ilk fırsatta yatırıcaz cevabı aldım.
  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Evet, neticede ismi sodexo ya da başka bir şey de olsa, işçinin ücreti söz konusudur.

   1. Çok teşekkür ederim yanktınız için acaba bu gecikmenin de 20 gün olması mıngerekmektedir?
    Bir de asıl sorum şu ki ödemenin 1 ay geç yapılması fesih için yeterli oluyor mu?

    1. Evet, 1 ay gecikmesi oldukça yeterli bir sebeptir. İlla 20 gün beklenmesi gerekmez. İşverenin MÜCBİR sebebi olmaması gerekir.

 44. Merhaba ben özel sektörde çalışmaktayım ben ve ekip arkadaşlarım aralık dahil maaşlarımızı alamadık ekim kasım ve Aralıktan maaşımızın %10 ila 15 arası içerde tuttular elden ödeme yapılacak dediler, nasıl alabiliriz paramızı yardımcı olursanız sevinirim…

  1. Hakan bey bunun iki yolu vardır. Ya Alo 170’i arayarak şikayette bulunmalı ve işyerinde teftiş yapılmasını beklemelisiniz. Bu durumda da işveren ödemeyebilir. Ya da arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreçle hakkınızı aramalısınız.

 45. Merhaba ben bir seneden fazladır bir iş yerinde çalışıyorum. Bu iş yeri kurumsal bir şirket ama françaisng mağza. Maaş ödemelerinde bugune kadar sorun çıkmadı ama bugun maaş ödemesi günüydü ve asgari ücretli bir çalışanım. Tüm şirketteki çalışanlara ben de dahil sadece 1500 TL yatırıldı ve bu diğer mağazalarımızda da oldu asgari ücretin çok altında bir tutar yatırıldı ödeme türüne de avans ödemesi şeklinde yatırılmış geri kalan ödemeyi öteki ay öbür maaşa ek olarak yatıracağız diye mail atmış kurum yöneticileri. Bu durumda ne yapmalıyız yardımcı olursanız sevinirim iyi akşamlar

  1. Merhaba. Ya makul bir süre bekleyip haklı fesih yapacaksınız ya da bu şekilde çalışmaya devam edeceksiniz. Üçüncü bir seçenek olarak Alo 170’e şikayette bulunabilirsiniz; ama teftişe gelinmesi en az birkaç ay sürecektir.

 46. Merhaba kolay gelsin isyerimiz maaş gününü 20 gün geçirdi ödeme yapmadi noterden kağıt göndersem hangi haklardan yararlanabiliyorum İŞSİZLİK MAAŞİ alabiliyormuyum lütfen yardımcı olursanız sevinirim TESEKURLER

  1. Merhaba. İşsizlik maaşı hak etseniz bile, işveren çıkış kodunuzu farklı bildirirse alamayabilirsiniz. Ayrıca kıdem tazminatı alma hakkınız olur ve ödenmeyen diğer alacaklarınızın da ödenmesi gerekir.

 47. Merhabalar
  2 aydır 10 unda yatması gereken maaş yatmiyor. ssk ödemesi yapiliyor sadece. sorunca hergun bi bahane bulup söz verip erteliyor neredeyse 3. maas gunu geldi. çıkıp gidersem 3 aylik emegim gidecek ve bir kilifina uydurup yine vermeyecekler biliyorum davalar cok uzun suruyo bununda bilincindeyim. Baska yapilabilecek birsey var midir. bize verecegi maasin toplamini yarim gunde kazanmaya devam ediyor. Ama hakkimizi vermiyor. kira ödeyemedigim icin 30 una gün verdi ev sahibi. cok zor duruma dustuk.

  1. Hakan bey, ne yazık ki başka yolu yok. Hakkınızın ödenmeyeceği kanaatindeyseniz, yapabileceğiniz şey arabulucu başvurusu yapmak ve sonrasında dava açmaktır. Ayrıca icra yolu da denenebilir; ama teknik bir konudur ve bir avukattan bilgi almanızı öneririm.

 48. Mrb ben 17 yaşındayım bu Nisan’da 18. Yaşıma gircem ve çalışıyorum 2 aydır sigortamı baslatmadilar ve 2 aydır paramı da vermediler bu durumda ne yapmalıyım istende atmış olabirler 2 haftadır su gün baslicaz su gün baslicaz diye mesaj atıyor ve hep ertelediler yarın gidip bakicam calisiyomu iş yeri diye paramı da vermediler sigortamida baslatmadilar ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Halen çalışmaya devam ediyor musunuz? Öyleyse Alo 170’i arayarak denetim yapılmasını isteyebilirsiniz.

 49. Mrb zeynel bey bilgileriniz için çok teşekkürler çalışalım şirket 2018yılında ortak aldı ve maaşım nisan mayıs ödenmedi halen almış degilim bu ortaklar ayrıldı patron halen vermedi ve yeni ortak aldı şirket ismi degişti sigortam eski isimle yatıyor yemeye ile çalısıyordum şimdi aylık dediler ve hiçbiri bize 15 günlük açıklama yapmadılar suan sıkışık durumdayım napabilirim teşekkürler

 50. Merhabalar iş yerim beni 2 ay sonunda deneme süresi altında beni işten çıkardı 1 aylık maaşımı almıştım ancak son maaşım 5 inde yatması gerekirken halen yatmadı şirket bugün yarın diyip duruyor yani ben şirkete ihtar çeksem süresi kaç gün olur teşekkürler .

  1. Merhaba. İhtarnamede 1 hafta süre verebilirsiniz. Ama işverenin ödeyeceğini düşünmüyorsanız boşa masraf yapmayın ve doğrudan hukuki süreci başlatın.

 51. Abi iyi günler ben işten çıkartıldım bizim işveren fabrika maası ikiye bölüp yatırıyordu son yatırana avans diyoruz tazminatı aldım ama avansımı ama tazminat içinde yok ayrı alacaktım vermediler aradım onları makbuzu çıkarttım halde yatırmıyorlar bankadanda dökümünü çıkarttım onları mahkemeye versem 2.kez tazminat alabilir miyim ya da ne yapabilirim …

   1. Avans dediğim maaşımın vermekle yükümlü olduları diğer yarısı yani maaşı ikiye bölüp veriyorlar tazminatı verdiler maaş yarısını vermediler istedim oyalamaktan başka birşeyler yapmıyorlar ama bu para tazminatıma yansımadı bu hakkımı nasıl alabilirim mahkemeye versem bir sonuç elde edebilir miyim

 52. arkadaşlar eğer işçi 20 sinde maaşı ödenmeyen işçi 20 sinden sonra hem işvereni hemde işyerini notere gidip şikayetçi olabilir çünkü maaşlar 1 ila 20 si arasında 20 gün içerisinde yatmak zorunda

  1. Merhaba. Aslında bu tam olarak doğru değil. İşçinin maaşı için belirlenmiş gün ne ise, bu yıllardır ayın 25’i de olabilir, önemli olan bu sürenin geçirilmiş olmasıdır.

 53. Ayrıca diğer sorumda yazmıştım mesailerimiz 6.40 olarak ödeniyor normalin çok altında bordroda herşey belli buda suç değilmi.

 54. İşveren kurumun genel merkezi istanbulda ordan gönderiyorlar burada müdür tarafından bize imzalatılıp genel merkeze gönderiliyor ayrıca 14 aydır bir tane bile maaş bordrosu imzalatmadılar. Telefon görüşmeleri yaptım defalarca durumu düzelteceklerini söylediler hatta konuşma kayıtlarım var hatalarını kabul ediyorlar ama mağduriyetimi bir türlü çözmüyorlar. Sözleşmede sadece benim imzam var ama kurumun adı adresi herşeyi mevcut zaten başka bir sözleşme imzalamadım şimdi ihtarname çekip uğradığım zararın karşılanmasını ve tazminatımın verilmesini talep edicem sizce ne yapmalıyım 4 adet maaş bordrom telefonuma gönderildi bana bir yol gösterirseniz çok memnun olurum hayırlı akşamlar.

  1. Sözleşme sadece sizin tarafınızdan imzalıysa bir anlam ifade etmeyecektir. Mesai ücretiniz konusunda bir şey söyleyemem. Çünkü saatlik ücretinizin normalde ne kadar olduğunu bilemiyorum. İşten ayrılmak ve haklarınızı almak istiyorsanız, bir avukatla yüz yüze görüşmek çok daha akılcı olacaktır Oktay bey.

 55. Merhabalar ben başka bir yerde çalışıyorken bir vakıf temsilcisi tarafından iş teklifi geldi 1750 tl maaş artı 150 tl agi artı 150 tl yol toplamda 2050 tl net maaş ayrıca kalacağım mesailer sözleşmede yazan bunlar. Düşündüm mantıklı geldi görüşmeye gittim hemen başlamam gerektiğini çalıştığım işi hemen bırakmam gerektiğini söylediler iki gün içerisinde başladım ilk 6 gün sigortamı yatırmamışlar ve maaş yattığında 700 tlye yakın eksik yatırdılar mesailerimide yatırmadılar merkezi aradığımda bana yanlış sözleşme gönderdiklerini o parayı ödeyemeyeceklerini ve mesai ücreti veremeyeceklerini söylediler hem işimden oldum hemde haklarımdan 14 aydır bir çare bulamadım borçlarım olduğu için iştende ayrılamıyorum elimde sözleşmenin fotoğrafları var doldurulmuş haliyle ve maaş bordrolarım mesai ücretlendirilmeside kanuna aykırı 6.44 tl mesai ücreti veriyorlar bayram resmi tatil vs. Ne yapmalıyım her ay 400 tl eksik maaş alıyorum kaldığım mesailer hariç şimdiden çok teşekkürler.

 56. Merhabalar ben 28 aydır bir otelde çalışıyorum ama jiç bir zaman maaşımı tam ve zamanında alamadım özellikle 2 aydır hiç alamıyorum. Hep Bugün yarın deyip geçiştiriyolar ayrıca bu işyeri bizim maaşlarımızı bankaya yatırmıyor elden veriyor. Ben ne yapmalıyım

 57. Merhaba çalıştığım yer hiç maaş bodrosu imzalatmadı resmi evrak yok yani işe giriş belgeleri yok otel kapatınca istifa inzalatmadılar çalıştığım izin günlerini bayram günlerinin mesailerini alamadım. Herkesin maaşını asgari gösterip elden maaş verdiler. Son maaşı bölük pörçük geç yatırdılar ve eksik direk mahkemeye verilebilir mi?

 58. merhaba 2 aydır maaş alamıyorum özel bir firmada 8 senedir çalışıyorum ne yapmalıyım süreç ne kadar sürer

 59. İyi çalışmalar 4 aydır çalıştığım işyerinden 3 aydır maaş alamıyorum 15 Kasım tarihinde işten ayrıldım fakat maaş konusunda geri dönüş alamıyorum nasıl bir hukuki süreç izlemem gerekiyor.

 60. Iyı gunler sagolsun oncelikle ben bı tekstilde calısıyorum 6.ayda Ise basladim sıkorta girisi var ama s uc aydan beri maas alamıyorum ve calistigim kurum kucuk sektor masIMI uc aydan beri vermiyorlar ve ben degıl herkesin uc aylık maasu var bu gun yarın deyip atlattyor patron ne yapmam gerekiyor maasımı almak ıcın

  1. Merhaba. Yapabileceğiniz iki şey var. Alo 170’i aramak ve şikayette bulunarak beklemek ya da işten ayrılıp arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreçle hakkınızı aramak.

   1. Ben bunları yaptım cimere ve 170ten şikayette bulundum maas için İşkura yönlendirme oldu bundan sonuç alabilirmiyim peki

    1. Bunu bilemeyiz; ama işyerinde teftiş yapılır ve işveren buna rağmen ücretleri ödemezse, idari para cezasıyla karşılaşır. Buna rağmen, yine de ödemek istemeyebilir.

 61. Bir işyerinde otel de mutfak bölümünde yönetici olarak çalışmaktayım bana başka departmanlarda isim olmayan işler yaptırılmak istendi bende yapmayıp işi bırakıp girdi toplam 21 günlük çalışmisligim var maaş simi vermedikleri gibi sigortamida ücretsiz izin göstermişler bir işyerinin maaş vermeme hakkı varmı

  1. Merhaba. Hayır, maaşınızı ödemeleri gerekir. Ama deneme süresi yoksa ve siz işi haksız şekilde bıraktıysanız, sizden 15 günlük ihbar tazminatı talep etme hakları da vardır.

 62. Merhaba 25 gun sigortali bi firmada calistim iscen cikarildim paramida odemiyorlar ne yapmam lazim isten ayrilali 1 hafta oldu

 63. 01.06.2016 da işe giris tarihim bu tarihe kadar maasimda bi skinti yoktu ekim ve kasimda maasimda skinti olmaya basladi ayin 10 da yatmasi gereken maasim 23 lerde ve kasimin maasi halen yatmadi ne yapmam lazim ve noterden iktar cekmek istiyorum fest etmek istiyorum iktar örnekleri gonderirmisiniz 170 aradigimda iktar cekebilirsin sikayet edebilirsin fest edebilirsin bu yolla diyor yani 20 gunu beklemek zorunda degilsin diyor cunku benim ayliktan baska gecim kaynagim yoktur…

 64. İyi günler ekimin 14 ünde özel sektörde işe başladım deneme süresi içerisindeyken kasımın 15 inde istifa ettim.. normal zamanda maaş ödeme günleri 15-20 si arası fakat şuan ayın 23 ü maaşımı yatırmadılar ve istifa edip çıkanları hiç bir zaman yatırmıyorlarmış. Çıkışımı alırken bi ton kağıt imzalattılar alıcağım tutar yazıyordu ödiceğimiz hakettiğiniz tutsr şu dediler bende çok incelemedim fakat ödemiyorlarmış o kağıtta ben bütün haklarımı elden aldım ibaresi varsa maaş yatırmicakalrmı yani bana ..Bu konuda yapabilceğim nedir yani ne kadsr beklemeliyim yada nereye başvurmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim

 65. merhaba ozel.sektorde calisiyorum isverenimiz ekonimik sikinti var diyip maaslarimizi yarim yarim yatiriyor.bu konuda kanuni olarak ne yapaliriz.

  1. Merhaba. Celal bey, yapabileceklerinizi zaten yazımızda açıkladım. Eğer, bu alacakları devletten vb. alıp alamayacağınızı soruyorsanız, şu aşamada bu mümkün değildir.

 66. Merhaba ben bir firmada 6 ay çalıstım paramı parça parça verdiler beni mağdur ettiler vede şuanda içerde alacağım var halen bana firma tarafından dedikleri devletten akediş aldığımız zaman verecez diyorlar bunun için ne yapmalıyım vede nekadar bir süreç ister

  1. Merhaba. Burak bey, bunun bir süresi yoktur. Normalde hakkınız neyse, derhal ödenmesi gerekir. Burada sizin bir karar vermeniz gerekir. Ya hemen arabulucu başvurusu yaparak yasal hak arama sürecini başlatabilir ya da firmaya güveniniz varsa bekleyebilirsiniz. Bu tercihi siz yapmalısınız.

 67. merhaba ben 13 senedir özel sektor iste calısıyorum temmuz ayı dahil yani 5.inci aya girdik maasımı alamıyorum bana notele gitmem gerektigini soyluyorlar öyle yaparsam ne zaman maasımın hepsini alabilirim cevap verirseniz sevinirim tesekkur ederim kolay gelsin iyi calısmalar

  1. Ferhat bey, bu şekile notere giderek haklı fesih yapabilirsiniz. Maaşınızı alıp almamanızla bunun bir ilgisi yoktur. İşveren ödemezse, mecburen yasal yollara başvurarak hakkınızı aramanız gerekir.

 68. Merhabalar 24 Nisan 2018 de özel sektörde işe başladım maaş sıkıntılarımız var alamıyoruz ne yapmalıyım talep edebileceğim haklarım var mıdır istifa edersem maaşlarım içeride kalır mı banka üzerinden alıyoruz almadığımızı ispat edebilir miyiz nasıl bir yol izlemem gerekli noter aracılığıyla maaş alamıyorum diye istifa edersem işsizlik maaşı alabilir miyim işkurdan

  1. Sibel hanım, son sorunuzdan başlayayım. Normalde evet, işsizlik maaşı almanız gerekir ama işveren çıkış kodunuzu farklı gösterirse alamazsınız. Şu yazımızda ne olacağın açıklamıştık: mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi
   Diğer konuda ise, bir ihtarname ile haklı fesih yapar ve ödeme olmazsa, arabulucuya başvurursunuz. Maaşınız normalde bankadan yatıyorsa, ödenmediğini ispat etmeniz hiç de zor olmayacaktır.

 69. Merhaba 3 aydır maaş alamıyoruz fabrıka kriz nedeniyle fabrıkayı kapattı fakat iflas göstermedi bizde çıkışımızı aldık fakat maaşı da geçtim tazminatımızda ödemedi İŞKUR a gidip bu 3 aylık maaşımı alabilirmiyim ücret garanti fonu diye birsey varmış bilgilendirirseniz sevinirim

 70. Merhabalar bende sağlık ocağında çalışıyorum özel bir şirketle çalışıyoruz çalışmış olduğum kurum 2 ay sonra şirketle calismayacaklarini söylediler bende noterden vekaletname çıkarttım birkaç arkadaşlarla avukat bulduk avukat 2 gün sonra ilter çekeceğim dedi ilkyarı çektikten sonra ise gitmeyeceksinin dedi yasal olmazmış gidersek ise ben devam etmek istiyorum işime avukat maaş alamazsınız dedi bu durumda ne yapmalıyım pazartesi avukat iktarnameyi çekecek ben vekaleti geri cekebirmiyim şimdi avukat ilkyarı çekmeden çok tesekkurler

  1. Merhaba. İhtarnamede fesih beyanı yer alacaksa, evet işe gitmemeniz gerekir. Neden avukata ulaşıp ihtarname çekmemesini doğrudan istemiyorsunuz?

 71. Merhabalar
  Özel bir okulda 03.09.2014 tarihinden itibaren çalışmaktayım. Çalıştığım iş yeri Ocak 2018 de devir yapılarak el değiştirdi.Mevcut durumda hakedişlerimizi bir sonraki ayın 25 inde almaya başladık.Örneğin Ocak ayındaki 30 günlük hakedişimizi bir Şubatın 25 inde aldık. Yani 55 gün çalışıp 30 günlük maaş aldık…
  Son 3-4 aydır maaşlarımız ödenmiyordu. Bu durumu sebep göstererek noter kanalı ile haklı sebeple fesih yaptım. İşverenim bu durumu avukatına ilettiğini ve süreci avukatı ile görüşmemizi istedi. Benim konu ile ilgili sorularım şunlar olacak;
  1) Devri yapılan kurumumdan kalan Eğitim Ödenekleri ödenmemişti onları da alabilecek miyim?
  2) İşverenim avukatı durumu mahkemeye taşıyacaklarını konuyu ordan çözeceklerini söyledi(Hiçbir şekilde alamadığımız maaşlarla ilgili bordro imzalamadım,hesabıma bu aylar ile ilgili maaş yatmadı). Bu durumda ben ne yapabilirim.
  3)İşveren avukatım sgk çıkışımın normal istifa olarak yapıldığını bildirdi. Bu durumda işsizlik alamayacağım. Ne yapmalıyım?

  1. Merhaba. Bütün sorularınız cevabı aynı yere çıkar. Arabulucu başvurusu yaparak yasal süreci başlatmalı ve uzlaşamazsanız dava açmalısınız. Bu davayı kazanırsanız, geriye dönük işsizlik maaşı da alabilirsiniz: mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi
   Ne kadar alacağınız varsa, yeni işverenden talep etmeniz mümkündür. Süreci bir avukatla yürütmenizi öneririm.

 72. Merhaba.esim trafik kazalari danismanlik sirketine ise girdi.sigortasiz calistiyolardi.ise girdikten sonra ilk maasini vermediler ve yaklasik 20 gun bekledi vermeyince isverene mesaj atti yol param yok maasi verene kadar ise gelrmicem diye.oda hic bisey yazmadi ve aramadi.ne yapabiliriz.

 73. Merhaba, … Kırklareli şubesi 3 temmuzda yeni açıldı. Ben de haziranda başvurdum alındım. On gün eğitim gördük. Sonrasında da açıldığı ilk hafta sekiz saat çalışmamız gerekirken 12 saat çalışıp hafta tatili izini kullanmadık. İlk girdiğim günden beri maaş gününü mesai ücretini sormama rağmen söylemediler. Kaldı ki maaş günü hala belli değil. Ağustosta bayram geliyor diye asgari ücret anlaşmıştık asgari ücret maaşımızı aldık. Ancak daha sonrasında ağustosta çalıştığımızı eylülde almamız gerekirken alamadık ve eylülün 25inde tartışarak işten ayrıldım. Ayrılma sebebi maaş günlerinin belli olmaması ve bu durumun daha böyle devam edeceğini işimize gelmiyorsa bırakmamızı söylediler. Ben de para yoksa niye çalışayım ki dedim. Bahaneleri ise alacakları varmış alamıyorlarmış, ortakları varmış ayrılmış çok zorlanıyorlarmış. Hala da vermemekte de diretiyorlar. Bugün yarın oyalıyorlar. Ortaklarının ayrılması beni bağlar mı, … eğitim bedelini benden talep edebilirler mi? Fazla çalışma ücretinin tutarı ne kadar olur? Arabulucuk sistemine başvursam ilk üç saati 140 lira üç saatten sonra 100 lira gibi bir ücretlendirme sistemi buldum. Bu doğru mu? Arabulucuk sistemi ne kadar sürede çözebilir? Şimdiden teşekkür ederim

 74. Merhaba çalıştığım fabrika iki aydır maaşımızı ödemedi ekonomik krizden dolayı ödeyemediklerini söylüyorlar ben işten ayrılmak istiyorum tazminatımı ve maaşlarımı nasıl alabilirim bir yol gösterirmisiniz teşekkürler

  1. Merhaba. Ne yazık ki bunun kolay bir yolu yok. Önce haklı fesih yapmanız ve sonra işveren ödeme yapmazsa, arabulucu başvurusu yaparak yasal yollardan hakkınızı aramanız gerekir.

 75. katip 4kasim 2018 özel güvenli şirket 2.5yil çalışıyorum
  burda emekli oldum.4aydir çalışıyordum.burda 7yildircalisan 3ay once işten çıkıp başına ise girdi onun yerine başka guvenlik görevlisi çalışıyor 3ay önce çıkan arkadaş gittiği yerlerde düzen tutturamadı.Beni başka proje kaydırıp onu tekrar ise alacaklar.Ben kabul ermedim.devriye listelerini baktılar benimle çalışan başka arkadaşın devriye atmadığı görüldü.durumu anlattım benimuyumlu birkişi olduğumu söylediler ancak benim çalışabileceğini söylediler.ben yine kabul ermedim.aradan 3gun geçti ben daha güzel is buldum.icerde 29gunluk maaşım var.istifa dilekçesi yazmadan işten ayrıldım.beni ise çağlardık gelmedi diyerekten çıkışımı yapin dedim.guvenlik şirketinden yetkili istifa dilekçesi istiyor.bu iş yeri işkur anlaşmalı.Ben istifa dilekçesi yazmak istemiyorum.hak edişini yatırım sizden birşey istemiyorum.burda nasıl bir yol izlemeliyim
  Tesekkurler

  1. Merhaba. Yazınız biraz karışık olmuş. Ama sonuç olarak işveren sizi çıkarmamış ve siz başka bir iş bulduğunuz için işten ayrılacaksınız. Doğru anladıysam, haklı bir gerekçeniz yoksa, bu durumda işverene önceden bildirimde bulunarak işten ayrılmanız gerekir. Yoksa kıdem tazminatı alamadığınız gibi, ihbar tazminatı ödemek zorunda da kalabilirsiniz.

 76. Merhaba hocam öncelikle bizi bilgilendirdiniz için teşekkürler çalıştığım lokanta sahibinden izin istedim niçin diye sordu açık öğretim kayıt yapmak için oldunu söledim inanmadı ve bana izin vermedi okuma hewesimi yok ediyo ve bizi tazminatsız işten çıkarma yöntemi arıyor bıktırma politikası yapıyor bırakıp gidelim diye 7 senedir bu işteyim şöförüm mutfakla işim olabilirmi içerde iş yaptırıyor bize napmalıyım saygılarımla arz ederim

  1. Merhaba. Haklı bir fesih nedeni bularak işten ayrılabilirsiniz. Ama örneğin okul kaydı için izin vermek ya da vermemek işverenin takdirindedir. Daha somut gerekçelere sahip olmalısınız.

 77. Slm. Calistigim yerde ucretlerimiz cok duzensiz. Bu is yerinde 7 senedir calisiyorum. Bu duzendizlikten dolayi tazminatimi alip isten ayrilmak istedim. Ancak bana 2 ay onceden hbr vermem gerektigini yoksa tazminat alamayacagimi arti birde ihbar tazminati odeyecegim soylendi. Suan halen 2018 temmuz, eylul, buayida sayarsak ekim aylarinin maaslarini alamadim.arti birde geriye dönuk alacagim var ikibin- ikibin besyuz tl arasi. Bu durumda ne yapmam gerekir. Bu duzensizlik hep boyle devam edicek gibi tazminat alip isten ayrilabilirmiyim. Nasil biryol izlemeliyim. Tesekkrler

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz koşullar altında, ihbar süresine uymanız gerekmez. Haklı nedenle fesih yapıp derhal işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınız ile diğer alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

 78. Ben çalisisdıgım yerden agustos ayından itabrrinden maasımı alamıyorum ne yapmalıyım tsk

  1. Merhaba. Yazıda da belirttiğimiz gibi, haklı nedenle fesih yapabilir ve arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı arayabilirsiniz.

 79. Merhaba ben restoran çalışanıyım işyeri isim degiştirdi ama sigorta eski isim yeni isime geçerse haklarım kaybolurmu yeni isme direk geçiş olurmu ve çıkış giriş olursa napmalıyım saygılarımla teşekkürler

  1. Merhaba. Her hangi bir kaybınız olmaz. Özellikle yeni işyeri de, eski işyeriyle aynı kişilere aitse sıkıntı olmayacaktır.

 80. BEn bir firmada Demir doğrama ustası olarak çalıştım 48 gün benım maaşlarımı vermeden çıkış yapıldı ayagıma ağır bu parça düştü bu arada rapor aldırmadılar dınlen biz paranı ödeyeceğiz dedıler guvendım kişiler diye rapor almadım şimdi ise bacağımda ağırılar var hastaneye gıtım çapraz baglarımda yırtılma olmuş çalıştığım
  parasını alamadım nasıl bu yol ızlemelıyım TSK ederım

 81. BEn bir firmada Demir doğrama ustası olarak çalıştım 48 gün benım maaşlarımı vermeden çıkış yapıldı ayagıma ağır bu parça düştü bu arada rapor aldırmadılar dınlen biz paranı ödeyeceğiz dedıler guvendım kişiler diye rapor almadım şimdi ise bacağımda ağırılar var hastaneye gıtım çapraz baglarımda yırtılma olmuş çalıştığım gunlerınde parasını alamadım nasıl bu yol ızlemelıyım TSK ederım

 82. Merhaba ;
  24 nisan da sekreter olarak ise başladım ssk girişim 30 nisan deneme sürem olmadığı belirtildi.Is sözleşmesi olmadan yol.yemek olmadan 1603 tl karşılığı çalıştım aradtirma yapan bir yayin kurulusuydu çalıştığım yer.Tere birsey düşürmek yaşanan dusururseniz vay halinize asker gibi Diker sizi kızardı bedas in yaptığı elektrik kesintisi sebebi ile iş durunca çalışanları eve gonderip yarım gü ücretleri maaslarinizdan kesti 118 li numaraların aranmasindan dolayi maasimdan 100 tl kesi ti yapmış ki isim numara bulmak kendiside biliyor bunu fatura yüksek gelmiş esasen nedeni ni sormayı niyetim işten kovdu peki dedim sonra vazgeçti çalışalım dedi ona da peki dedim mecburum calismaya diye işte yoktu ve işsizlik için günüm yetersizdi o zaman toplamda 5 ay 4 fun resmi olarak çalıştım görünüyor
  Son gün yine.obsesif reaksiyonları gösterince işten attı beni peki dedim
  Sonra dedi ki yok çalışalım
  Hayır dedim
  Neticede 5.10.2018 de bu kişinin yanından ayrıldım. MUHASEBE YE GIDIP ÇIKIŞ KAGIDIMI IMZALADIM
  17 GÜNDÜR MAASIM YATMIYOR
  VE IYI NIYET GÖSTERİP ISTEN KOVMASINA RAĞMEN ISTIFA YAZDIM
  EVET HATA ETTİM KESK YAZMASAYDIM
  ANCAK BU GEÇEN SÜREDE HALA MAASIM YATMIYOR SOSYAL HAKLARIM NEDİR?
  Kendisinin ses kayıtları ben de mevcut
  ISTEN KOVMASINA rağmen insanlık yaptım. Önemli değil dedim cimere başvurdum.Daha başka ne yapabilirim

 83. Ekonomik krizden dolayı Ağustos ayının maaşını tam alamadik maasimiz üç parçadan ödeniyor avans asgari ücret bankaya yatan ve artan Ağustos ayının avansini kurban arifesi aldık bankaya yatan asgari ücreti Eylül’ün 30 nda aldik maasimizin üçüncü parçasını henüz almadik ve Eylül ayının maasi tamam i halen içerde beklemekte paralarının olmadığını söyleyip maaş odemelerimiz yapmamaktalar bize nasıl yardımcı olursunuz . Nasıl bı yol izlemeliyiz..

 84. Merhabalar;
  9 senedir özel bir firmada çalışıyorum. 9 sene maaşım ayın 7 sinde düzenli olarak yatırıldı. geçen sene 9 senelik emeğim karşılığı olan kıdem tazminatımı maddi zorluklar yaşadığımı belirterek talep ettim kabul etmediler. Bunda haklı olduğum bir durum yok. yakın zamanda çıkan bedelli askerlik sebebi ile kıdem tazminatımı talep ettim vermediler. fon talep ettim yardımcı olmadılar. bunların üzerine şirket maddi zorluklar yaşamaya başladı ve ağustos ayının maaşını eylül 7sinde almamız gerekirken 28 gün geciktirdiler bu arada 7 ekimde almamız gereken eylul ayının maaşının günüde geldi ve şu an bir günlük gecikme söz konusu. aldığım duyumlara göre yine 20 günden fazla bir bekleme olması muhtemelmiş. geçen ayki 28 günlük gecikmede ihtar çekmemiştim. eylül ayının maaşındaki gecikme 20 gün olmadan ihtar çekersem ve belirttiğim gün içerisinde maaşımı yatırmazlarsa haklı fesih imkanım olur mu ?. maaşlarımız bankaya yatıyor herşey ispat edilebilir. geçen ay kredilerim senetlerim kiram aksadı herşey faize bindi. bu ayda aynı durumu yaşamak durumunda kalıcam. (geciken ağustos ayının maaşını gecikme faizi ile yatırmadılar.)

  1. Merhaba. Burada kesin bir süre vermek zor. Ama madem geçen ay da gecikme oldu, her ihtimale karşın 20 gün beklemenizi öneririm. Bundan sonra haklı fesih yapmanız yararınıza olur. Yine de beklemek istemezseniz, kanaatimce daha erken haklı fesih yapmanız da her zaman mümkündür.

 85. Merhabalar çalıştığım çaydanlık fabrikasında ayliklarimizi uzun zamandır sürekli düzenli alamıyoruz iki aydır da aylık alamıyorum. Artı is yeri iki aydır düzenli çalışmıyor sürekli 1 hafta veya on gün kadar iş duruyor ham madde sıkıntısından dolayı. 1.5 yıldır sigortalı çalışıyorum. İşi biraktirmiyorlar sürekli iyi kalacak düzelecek para vereceğiz diyolar üretimi yapıyoruz ama para günü geldiğinde harçlık ile gecistiriyorlar. Ayrıca 4 ay önce samimiyete binaen 6.5 tl patronların birine borç verdim sgk ödemesi yapacağız para yetişmedi dediler. Ben alacağım evimin parasından verdim şimdi onu da alamiyorum. Ne yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Adem bey, önünüzde iki seçenek var. Ya bu şekilde çalışmaya devam edeceksiniz ya da yukarıda belirttiğiniz sebepler nedeniyle haklı fesih yapacaksınız. Sonrasında ödeme yapılmazsa hakkınızı mecburen yasal yollarla aramanız gerekir.

 86. Merhaba 26 eylül 2018 de mobbing çalışma saatlerinin uzunluğu ve mesai ücretlerinin ödenmemesi ayrıca maaşların geç yatması gerekçesiyle noter kanalıyla sözleşmemi fesh edip haklarımın 7 gün içerisinde ödenmesini talep ettim. Fakat 7. Gün olmasına rağmen hala ödenmedi önce çıkış evrakini imzalayacaksın sonra ödeme dediler. Bende hakkımı almadığım halde bir evrak imzalamak istemiyorum. Bu durumda hakedişim ve izlemem gereken yol nedir. Zaten fesh yani ihtarname göndererek çıktığımı bildirdim neden evrak imzalamak zorundayım. Yardımcı olursanız memnun olurum.teşekkürler.

  1. Merhaba. Çıkış evrakı imzalayabilirsiniz; ama dikkat edin, evrakta nakit ödeme yapıldığına dair bir ibare olmasın. Bunun yerine, banka hesabınıza ödeme yapılacağına dair ibare ve miktar olursa ve ödeme yapılmazsa, aksini kolaylıkla ispat edebilirsiniz.

 87. yaşanan ekonomik kriz sebebi ile çalıştığım şirket Ağustos maaşını ödeyemedi Eylül maaşınında bugün ödenmesi gerekmekte, Ekim ayı sonunda alacakların ödeneceği bilgisini verdiler.
  Maaş ödenene kadar işe gelmeyeceğini söyleyen ve işten ayrılmayan birisine iş verenin yaptırımı olabilir mi?
  maaş ödenmediğine dair bir ihtar vs çekilmedi resmi bir başvuru yapılmadı, çalışan kendi kendine karar almış o kişi hak kaybına uğrar mı? işe mazeretsiz devamsızlıktan işten çıkarılabilir mi?

  1. Merhaba. Normalde, ücreti 20 gün boyuca ödenmeyen işçi iş görmekten kaçınabilir. Ama burada, işverenin mücbir sebebinin olmaması gerekir. Bu ise çok net bir kavram değildir. Bu nedenle tavsiyem, bu tür durumlarda, işten ayrılma ve yeni bir iş bulma imkanı varsa, haklı fesih yapılmasıdır. Yine de son karar size aittir. İsterseniz, çalışmadan bekleme yolunu da seçebilirsiniz.

 88. 2007 yedinci ayından bu güne kadar aynı şirkette çalışıyorum iş veren maaşımızı ödemedi her ayın sekizinde bankadan alır dik şimdiye kadar hiç geciktirme di bir bahane de söylemedi Türkiye de ki ekonomik krizi bahane ederek tazminatlarımızı ödemeyebilirmi işveren kaç ay maaş ödemeyebilir iflas ettim derse haklarımızı alabilir miyiz

  1. Erhan bey maaşınız bir ay dahi ödenmese, haklı fesih yapma hakkına sahip olursunuz.

 89. Merhaba, umarim cevap verirsiniz. Ben 13 agustos bilpe medya diye bi yabanci sirkette calismaya basladim. 4500 diye aylik maas icin imza attim. 16 gun calistim ve tam
  31 agustos proje durduruliyor dendi ve bizi eve gonderdiler. Maas gunu 14 eyluldu ve zar zor 18 eylul maaslarin sirketten gidip elden alabilecsgimiz soylendi. Tabiki bu hesabimiza yatirilmiyor. Banada 1075 tl vereceklerini soylediler. Tabiki sirkete gitmedim ve alacagim para onum olmadigini soyledim. Suanda ben hakkimi ariyorum. Ve hakkim olan 3bin tl maasimi almak istiyorum. Ara bulucu ile iletisimemi gecmem gerek? Ve bunun icin ne gibi ucretler odemem gerekiyor? Yardimci olursaniz cok sevinirim. Haa bide sgk 29-30 agustos sadece gozukuyor 🙂

 90. Hocam.merhaba yaklaşık 3 aydır çalışıyorum ve 2. Maaşım 5-10 arasında yatacaktı ancak atın 21 ı oldu haken yatmadı işyeri de iflasın eşiğinde çalışmak istemiyorum istifa etsem alacaklarımı alabilir miyim?

  1. Selçuk bey bu durumda istifa etmeyin, haklı fesih yapın. Ücretiniz yine de ödenmezse, arabulucu başvurusu yapmanız gerekir.

 91. Selam hocam,ben inşaat sektörü özel bir şirkette 5 aydır çalışıyorum 2,5 aydır maaş alamıyorum artık ayrılmak istiyorum 1) işsizlik maaşı alabilmek için ne yapmalıyım
  2 yasal olarak ne yapayım

   1. Hocam maaşımı zamanında aladım diye fesh edersem haklı bir çıkış olmuyormu yani işsizlik maaşı talep edemem mi

 92. Ben özel sektörde 2 senedir calışıyodum temmuzun 20 sinde kendi istegımle cocuklarıma bakan olmadığından istifa edip cıktım Ogün muhasebeci bana bordro imzalattı ben neden imzalıyorum diyince gecen aylardan kalan eksik bodrolar dedi ve 20 günlük maaşımı yıllık izin paralarımı halen alamadım aradığımda hep geciştiriyolar bugun yarın diye benim yasal yoldan Bi hakkım varmı imza atıp cıktım ama cıkar Ken güvenip.

  1. Merhaba, ne tür bir evraka imza attığınızı bilmiyorum, o nedenle bir şey söylemem çok zor. Ama ödenmeyen bir hakkınız varsa, bunun için arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmanız gerekir.

 93. Benim 7inci ayda Askerim yattı elden verilmedi ..taşeron vermedi bügün yarı deyip erteledi şimdi 9uncu aya girdik ..Ana firmadan kimden alacaz Paramızı bilgi verirmisiniz .

    1. Bekir bey bu durumda tahminimce, bir alt işveren asıl işveren ilişkisi söz konusu değil. Yine de ana firmadan talep etme hakkınız olabilir. olabilir diyorum; çünkü ana firma ile şirketiniz arasında iş ilişkisinin irdelenmesi gerekir. İmkanınız varsa, bir avukata doğrudan danışmanız daha yararlı olur.

  1. Ali bey, sonuç olarak ay sonu geldiğinde, o ayın maaşını eksiksiz olarak almış oluyor musunuz?

 94. İyi günler.Ben inşaat sektöründe işçi olarak özel bir şirkette 1,5 aydır çalışıyorum.1,5 aydır tek kuruş ödeme yapılmadı.Üstelik hemen hemen her gün mesaiye kalarak maaşımın daha fazla yatacağını düşündüm.İşten çıkmak istiyorum ama paramı hangi yollarla nasıl alabileceğimi,alırsam mesailerimin ücretini alıp alamayacağımı ve tazminat alıp alamayacağımı bilmiyorum.Yardımcı olursanız çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hasan bey bu durumda haklı nedenle fesih yaparak işten ayrılmalısınız. Sonrasında arabulucu başvurusu yaparak yasal süreci başlatırsınız. Alacaklarınızı almanız elbette mümkündür.

 95. Merhaba,
  Nisan 2018 den beri düzensiz ve eksik maaş alıyoruz, henüz,temmuz,ağustos aylarının maaşını alamadım,daha önceki aylarıda eksik olarak aldım. haklı fesihle işten çıkmak istiyorum ancak,firma sahibi sürekli yeni firmalar açıyor ve borcu olduğu firmayı kapatıp bi şekilde borçlarından kurtuluyor. şuan sgk girişimin yapıldığı firmanın üzerine hiçbir mal varlığı vs. yok. mahkeme yoluna gidersem alacaklarımı alamayacağım muhtemelen firma sahibinin geçmişteki firmalarının ve kendisinin birçok icra takibi var nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. Emel hanım, ne yazık ki bu genel bir sorun. Siz haklı fesih de yapsanız, dava açıp kazansanız da, eğer işveren üzerine her hangi bir mal varlığı yoksa, alacağınızı tahsil etme şansınız olmaz.

 96. 5 aydır çalışıyorum temmuz maaşını daha alamadım taşerona çalışıyorum bizim taşeron firmanın bağlı olduğu firma kendi bünyesindeki işçilerin asgarilerini yatırdı bizim paramızı yatırmıyor yok ülkede kriz var bahaneler buluyor ne yapmamız gerekiyor yardımcı olabilecek arkadaş var mı?

  1. Sedat bey bu durumda haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz. Alo 170’i arayarak şikayette bulunsanız bile, eğer firmanın maddi durumu yoksa yine ödeme yapmayacaktır. Ama ana firmanın ya da taşeron firmanın ödeme gücü olduğunu düşünüyorsanız, Alo 170’e şikayette de bulunabilirsiniz.

 97. Özel güvenlik olarak bi şirkette çalışıyorum. İşe girerken bir yıllık sözleşme yaptık ve şu an işe gireli 2ay oldu. İstifa edeceğimi belirttim şirket sahibine. İşten çıkış sebebim ise maaşın düzenli yatmaması. İki ayın içerisinde 900tl para aldım. İşveren benden tazminat veya vaşka birşey talep edebilir mi?

  1. Ali bey maaşınızın eksik ödenmesi bir haklı feshi sebebidir. İşveren sizden bir hak talep edemez.

 98. Mustafa bey ben 10 aydır inşaat sektöründe haritacı olarak çalışmaktayım ve ayın 15’inde yatması gereken maaşım yatmadı ayın 21 gibi yattı oda yarım maaş olarak şuan içerde 1.5 aylık alacağım var asgari ücret bile değil ben şimdi ihbar süresi vermeden çıkışımı verebilir miyim?
  Ve içerde kalan paramı alabilir miyim?

  1. Evet, haklı nedenle fesih yaparsanız ihbar süresini beklemeden ayrılabilirsiniz. Alacağınızı almak için ise, işveren ödemezse, arabulucu başvurusu yapmanız gerekecektir.

 99. Sayin yetlili
  2012 yilindan beri isyerim de calismaktayim son bir bucuk yildir sirket maasimi tam anlamiyla odeyememekte arti kendim de sirkete borc para verdim suan 24 bin tl kadar alacagim var. Patronumu severim lakin ekonomik anlamda bittiler cok zor durumdalar benimde dayanacak gücüm kalmadi alacaklarimi alabilmem ve isten ayrilmam icin hangi yolu izlemeliyim
  Yardiminiza ihtiyacim var
  Şimdiden teşekkür ederim

  1. Serkan bey yapmanız gereken bir haklı fesih ihtarnamesi hazırlamak ve bunu işyerine resmî yollarla ulaştırmaktır. Sonrasında işveren ödeme yapmazsa mecburen arabulucu başvurusu yapmanız gerekecek. Orada da anlaşamazsanız dava yolu sizi bekleyecek. Açıkçası uzun bir süreç sizi bekliyor olabilir, bu nedenle mümkünse sorunlarınızı sulhla çözmeye çalışın.

 100. Merhabalar bir yemek şirketine 1.5 yıl önce Kosgeb üzerinden mühendis olarak işe girdim. İstihdamı zorunlu personel sözleşmem de var kasım 2018 de doluyor süresi. Yalnız sigorta primini az yatırmak için maaşımı asgari ücret üzerinden gösterdiler. Ancak bana 3000 tl maaş veriyorlardı. Haziran ayından beri maaş alamıyorum kendi isteğimle de çıkış yaparsam tazminat alamayacağım. İş verende oyalıyor habire. Nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Esin hanım kendi isteğiyle işten ayrılan işçi bazı durumlarda tazminat alabilir. Siz de maaşınız ödenmediği için haklı nedenle fesih yaparak tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 101. Meraba ben tasaron iscisiyim elden paramiz verilmedi ve maaslarimiz gec veriliyor bizde ise cikmama karari aldik ve bunlar bize sorman imzamiz olmadan cikis veriyorlar bizim de cikisimizi bizim imzamiz olmadan verilir se ne yapabiliriz

 102. Merhaba, ben özel bir okulda 1yıllık sözleşmeli eğitmenim. (11.09.2017 / 11.09.2018)
  Sigorta başlangıcım 11.09.2017 ancak müdürümüz sözleşme tarihinin bitmekte olduğunu istifa imzamı atmamı istedi dün(09.08.2018).
  Temmuz ,son,maaşınızı yatıracağız imzanızı atın”dedi. Ben haftaiçi imza vermeye gidersem son temmuz ayı maaş Ve sigortamı yatırmama durumu var mı?

  1. Merhaba. İşten çıkarılıyorsanız istifa evrakı imzalamayın. İşveren, sözleşme bitimine kadar maaşınızı ödemek zorundadır.

 103. Merhaba,, Mustafa bey,,
  Öncelikle bilgilendirmeleriniz için çok teŞekkür ederim.
  Mevzum;
  Özel bir kurumda 1yıllık sözleşmeli çalışanım. Belirli süreli iş sözleşmem 11.09.2017-11.09.2018
  Sözleşme bitimi diye kurum müdürümüz istifa imzam İÇİN aradı bugün (09.08.2018)
  Peki ben haftaya//13 Ağustos’ta imzalarsam eğer temmuz ayı son maaş Ve sigortam ödenmezse diye endişeliyim . Bu konuda ne yapmalıyım?

  1. İstifa evrakını imzalamazsanız, sözleşme süresi sonuna kadar size ücretin ödenmesi gerekir. İmzalarsanız alamazsınız.

 104. Merhabalar ben taşaRon olarak belediye bunyesinde calisiyorum gece geri dönüşüm cam bölümünde vinçli araç kullanıyorum fakat is programlarını belediyeden alıyorum çalışmış olduğum taşeron firma elaman eksikliğinden yanımda yardimci elamanimla birlikte beni diğer işlerinde kullanmak istiyorlar cam bizi kurtarmiyor belediyede taşeron firmaya mecburu bu cam aracı gece çıkmak zorunda diyor yok efendim haftanın 2 günü çıksın 3 günü çıkmasın maaşlarını geç yatiyor 15 20 günü buluyor yemek paralarını nerdeyse 2 ci yemek parası geldiyinde veriyor ben belediyede ki mudurlerimle konustuyumda ben sadece maaş taşeron firmadan alıyorum biz belediyeye baligiz ki bu durumda çoğu zaman cayirdiklarinda taşeron firma calismaya gittiğimizde mesai paralarını vermediler kafam çok karışık ne yapmalıyım

  1. Ekrem bey belediyede alt işveren işçisi olarak çalışıyorsanız, tüm ücret alacaklarınızın zamanında ödenmesi belediyenin sorumluluğundadır. Belediyeye durumu bir dilekçe ile açıklamayı düşündünüz mü?

 105. Merhabalar. Ocak ayında yeni kurulan bir firmada işe başladım.Sigortayi da sürekli ertelediler ve yapmadılar. ilk ay maaşı aldım ama daha sonra 1.5 ay maaşı alamadım. Mayıs itibariyle işi bıraktım. Isten ayrilmama ragmen hâlâ maaşı alamadım. Ne yapabilirim?

  1. Serpil hanım o halde daha fazla beklemeden arabulucu başvurusu yapın ve hakkınızı yasal yollarla arayın. Başka türlü sonuç elde etmeniz çok zor.

  1. Samet bey, yapmanız gereken arabulucu başvurusu yaparak ücretinizi talep etmektir. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.

 106. ben kendi isteğimle işten ayrıldım fakat işverenim halen paramı vermedi ne yapmalıyım 25 günlük çalışmışlığım var ama halen param yatmadı dier calısaanlarla halen irtibattayım onların parası yatmış fakat benim param yatmadı ne yapmalıyım bilgilendirirmisiniz lütfen

  1. Merhaba. Bu konuda yapabileceğiniz en doğru şey haklı fesih yapıp arabulucu başvurusu yapmaktır.

 107. 2 bucuk aydır maaşım ödenmedi bununla ilgili sgk ya şikayette bulundum ifadeye çağrıldım haklı bulundum iskurdan alacağınız karşılanır sgk olarak ifadenizi iskura yonlendirecegiz onlar size haber verecekler dendi 5 milyara yakın alacağım için iskur yardımcı olabilirimi?? ?

  1. Hayır Adem bey, böyle bir uygulama yok. Ya sizi yanlış yönlendirmişler ya da siz yanlış anlamışsınız. İşverenin rızası olmadan ücreti ödetebilecek tek merci arabuluculuk sonrası mahkeme olabilir.

 108. Merhaba 4 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum iş sözleşmemde her ayın ilk 10 günü maaşlar yatar yazıyor fakat yaklaşık 1 senedir hiç bir şekilde ayın ilk 10 günü yatmadı.
  Ayın 20, 21 ,24 hatta diğer aya sarktığı bile oldu bir kaç defada geç yatan maaşları elden verdiler
  noterden ihtar çekip iş akdini fesih etsem kesin olarak tüm alacaklarımı alabilirmiyim.

  1. Betül hanım hiç kimse size “kesin” cevap veremez. Ama ücretin zamanında ödenmemesi işçi bakımından en temel haklı fesih nedenlerinden birisidir ve ispatı da oldukça kolaydır.

 109. Merhaba
  Her ayın 5.inde maaş yatıran şirketin dökümünü bankamdan çıkarsam orda her ay 5 6’sinda maaş yatırdıkları belli yine de ispat edilmiş olmaz mı illa iş sözleşmesinde yazması mi gerekir tarihin..

  1. Merhaba. Bu durum, maaşın ödeme günü bakımından çok geçerli bir delil teşkil edecektir.

 110. Merhabalar ben ozel sektorde calisiyorum biz ayin 10 unda maas aliyoruz 20 sindede avans aliyoruz ben bu ayin 15 inde istifa ettim 20 sinde gecen ayin avansini almam gerekirken butun arkadaslarima avans yatmis bana yatmamis ne yapmaliyim

  1. Merhaba. Avanstan kastınız tam olarak nedir? Eğer çalıştığınız günün ücretini alamadıysanız arabulucu başvurusu yaparak yasal süreci başlatmanız gerekir.

 111. merhabalar ben ozel bir sirkette calismaktayim normalde maaslarimiz her ayin 5/6 ci gunleri yatmakta idi simdi bu 3 4 aydir 18 ila 22 de yatmakta hesap kesim tarihi ay sonu bu duruma gore noterden ihbar ceksem is hakkimi fes etsem tazminatimi alabilirmiyim

 112. Cevap için teşekkürler aynı şekilde iş arkadaşlarım işi bıraktılar ve işveren istifa göstermiş haklarını alamadılar mahkeme açtılar böyle bi duruma düşmemek için napmalıyım noterden protesto çekince devam etmeliyim mi işe

  1. Noter kanalıyla fesih bildirimi gönderirseniz artık işe gitmeniz gerekmez. Sonrasında işveren ücretinizin kalanını ödemeZse arabulucu başvurusu yapmanız gerekir.

 113. Mrb ben lokantada kurye olarak işe başladım ve her işe koşturdular yani şöförlük yemek taşıma gibi günlük para alıyodum sigortam aylık yatıyo şimdi aylığa döndürdüler ve 10günü içerde tutuyor bu yasalmı? Şuan maaş 1ay 21 gün oldu alamıyorum napmalıyım saygılarımla teşekkürler

  1. Ersin bey elbette yasal değildir. Ücretiniz eksik ödeniyorsa ya da zamanında ödenmiyorsa yapabileceğiniz tek şey, haklı nedenle fesih yaparak işten ayrılmak olabilir.

 114. Merhaba
  4yildir özel sektörde bir şirkette çalışıyorum
  Geçen seneye kadar maaşlar ayın 5inde yatıyordu
  Sonra bı sözleşme yaptılar 10una çektiler

  1yildir maaşlarımiz 3ile 10gun arasında geç yatiyor
  4 5aydir yemek kartlarımiza para geç yatiyor
  Bu ay maaş 8gun ticket yemek kartımizda 18gun oldu hala ses yok
  Maaş yok yemek parası yok herhangi bir açıklama yok aylardır çok magduruz noterden ihbar çeksem tazminatı alıp cikabilirmiyim

  1. Ümit bey, yazıda da belirttiğimiz üzere, ücreti zamanında ödenmeyen işçinin haklı fesih yapma hakkı vardır.

 115. Merhaba

  Yaklaşık 1,5 yıldır özel bir şirket adına,ajans üzerinden istihdam ediliyorum.İlk yılımı doldurduğumda zam talebinde bulundum,cevap dahi verilmedi.Şimdi de ücretim bugün itibariyle 14 gündür ödenmedi.Ajans şirketin ödeme yapmadığını söyledi.Noterden ihtar çekmeyi düşünüyorum fakat muhatap almam gereken ajans mı şirket mi ya da her ikisi mi bilmiyorum.Şirketin ödeme yapmaması,ajansa bağlı olduğum ve ödemeleri onlardan aldığım için mücbir sebep sayılır mı?Maddi gücüm sıfıra indi. Ücret,tazminat ve yan haklarımı almak için hangi yolu izlemeliyim?

  1. Evet haklı fesih yapabilirsiniz. Maaşınız kimin tarafından ödeniyorsa o işverene bildirim gönderebilirsiniz.

  1. Hasan bey elbette alabilirsiniz. Bir gün bile çalışsanız ödenmesi gerekir. Ödenmezse arabulucuya başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 116. merhaba ben 17 yaşındayım ve yaklşık 19 gündür bir mağazada çalışıyorum sigortam yapıldı fakat maaş gününden 10 gün önce girdim 5 gün önce maaşlar yattı ve benim maaşımı bankaya yatırmışlar havale ile yaşım küçük olduğum ve annem babamla görüşmediğim (annemin üzerine kayıtlıyım fakat onunla yaşamıyorum vasim kardeşim)için ben parayı alamıyorum öğrenciyimde hayliyle ihtiyacımda var şuan hala çalışıyorum havaleyi iptal edip eldende vermiyorlar ve müdür yardımcısı parayı elden veremezseler boşuna çalışmış olucağımı söylüyor nereye şikayet ediceğim ne yapıcağım hiç bimiyorum ve ilk işim bana yardımcı olup yol gösterirseniz sevinirim

 117. Özel bir şirkette çalışıyorum 5 aylık mesaimi ve son ayın yarım maaşını aldım. Geri kalan yarısı hala yatmadı. Yeni maaşımın zamanı geldi ve onu da alacağımız meçhul. Yarım maaş aldığımızda avans olarak gösterip şikayet etmemizi engelleme durumları olabiliyor mu? Yasal olarak neler yapabilirim. ÇSGB ye Şikayette bulunsam cevap alır mıyım? Bize olumlu yansır mı?

 118. Selâm ben bodrumda 12 yıldır bir sahsa
  Salismakdayim bu zaman sağında çalıştığım şahıs bir sürü mutaite iş yapmaktadır vede zaman sonra kensiside mutatit olmaktadır şimdi parayı bulunca şahsımı karalamakdadir
  Şimdi iş hukuki yone giderse Ne yapabilirim beni bilgilendirirseniz memnun olurum
  Ve kanıt vede bir dünya fotaraflarim mevcuttur

  1. Birol bey, işten çıkarılırsanız, elinizdeki belgeler elbette işe yarayacaktır. Size tavsiyem şu olabilir; eğer işten çıkarılırsanız, derhal bir ihtarname hazırlayın ve noterden göndererek durumu kayıt altın alın.

 119. Merhaba,

  4,5 yıldır turizm firmasında 2018 in başından beri şuan 2.500,00 TL maaş + 500 TL maaş almaktayım. 2018 başında itibaren maaşlarda gecikme oldu. İşveren yeni biryer açtı bu nedenle yapılan masraflar yüzünden işçilerin maaş ödemesi aksamakta , en son Nisan ayında bugüne 3 aylık maaşımdan sadece 2.500,00 TL bankaya yatırdılar.Çevreme danıştığımda noter e gidip ihtarname çek dediler . Yetkili olarak sizlerden bilgi almam daha mantıklı olacağını düşündüm. Başvurmam gereken kurum neresidir ve kuruma giderken herhangi bir evrak götürmeli miyim? Teşekkürler.

  1. Merhaba. Eğer amacınız çalışmaya devam etmekse, yapabileceğiniz tek şey Alo 170’i aramak olabilir. Ama işten ayrılmayı düşünüyorsanız, evet noter kanalıyla ihtarname çekerek haklı fesih yapmalı ve hem ödenmeyen ücretlerinizi hem de kıdem tazminatınızı talep etmelisiniz.

 120. İyi günler Mayıs 2018 aylığımı almadım şuan haziranın 27 yurt dışndayım maaşını almadığımdan dolayı işi bıraktım ödeme yapılmadı buarada türkiyede sigortam var devam ediyor ödeme yapılmasını bekliyorum kanunen yasal hakları nelerdir paramı ödemelerde nasıl alırım şimdiden teşekkür ler

 121. Mrhabal kolay gelsin 3 aylik calisma suremde sigorta yapilmadan son ay ki maasmi alamadn 15 gun icinde bna sure verilmedn istrn cikisimi veren patron kiligndaki ucube noterden ihtar cekerek gec kaldgm gunleri kestimeyr koyulmus bu yapma durumda bu adama nasil bir durum izlemeliymki zor duruma dusureyim

  1. Hatice hanım artık yapabileceğiniz tek şey, arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmak olacaktır.

 122. Merhabalar bir kafede garson olarak 3ay19gün çalıştım fakat ben bu süre zarfında sadece 19günlük ücretimi aldım.Kafenin sahibi olsun müdürü olsun ben hepsiyle görüştüm ve hiçbiri beni umursamayıp hep erteledi bende ha bugün ha yarın diyerek çalıştım fakat geçen günlerde kafemizin yeni bir şubesi açıldı fakat hâlâ ücretim ödenmedi ayrıca iş arkadaşlarimda ayni durumdan muzdarip .Ne yapacağım konusunda en ufak fikrim yok bu konu hakkında bilgisi olan bir arkadaş yardımcı olabilirmi şimdiden teşekkürler.

 123. 8 ay Sabiha Gökçen metrosunda 60 metre yerin altında iş makinaların tamirini yaptım ama şivket maaşımı ın onbeşi ile yirmili arasında ödeme yapıyordu anlaşmamız öyleymiş ama bu on yedi bazı aylar yirmisi oluyordu beş ayımız sorunsuz geçti altıncı ayda bizim maaş yirmisini geçti bugün yarın derken 27 si oldu 100 kişilik bir gurup maaşımızı istedik Ogün yatırdılar ama benim çalışma azmi biranda gitti bize bundan sonra 10 ile 15 arası yatacagını söylediler ama bana inandırıcı gelmedi 2 ay 13 de yattı sonrasında 20 sini geçti bende 21de noterden ihtar çektim ve 24 de maaşımı z yattı bende ayın sonunda istifa ettim haklarımı alabilir iyim maaşımı 4000 yatıyordu mesaiye bodroda yoktu 12 saat çalışıyordum 40 pazar çalıştım ama çıkışta parasını alcagımı söylediler

 124. Arabuluculukta işverenle anlastik,fakat işveren parayı odemedi,ne yapabilirim paramı nasıl alabilirim…

 125. Merhaba iyi günler bi iş yerinde 3.5 ay sigortalı olarak çalıştım 1 aylık paramı elden aldım ama hiç imza falan atmadım bi evrak yok yani 2.5 aylığım kaldı vermiyorlar sigortamı da 1 ay önce haberim yokken kesmişler mahkemeye verirsem kazanabilir miyim ?

  1. Ahmet bey, bunu bilmemiz mümkün olmaz. Ama tanık vb. yollarla ispat edebilirseniz, elbette alabilirsiniz.

 126. Kolay gelsin … Eşim x belediyesinde taşeron olarak çalışmaktadır. Maaş ödeme günleri her ay in 1 i dir. Ama sozlesmelerine gore maaş alma günü her ay in 15 olarak belirlenmiştir. ( Mesela mayıs ayı 30 gün çalışıp hak ettikden sonra maaşlarını haziran ‘ın 15 ‘ün alıyorlar.) 1 inden 1 ine hesap yapılırsa esimin içer de şuanda 2 aylık maaşı bulunmakta ve kurum ödeme yapmıyor yani maaşları geç yatiriyor Mart ayının maaşını mayıs ‘ta aldı nisan çalışıp hak ettiği mayısta alamadı yatırmadılar hala mayıs da çalışıp hak ettiği maaşı haziranda alması gerekirken maaşlar geç ödendiği ic8n bu ay nisan ‘ın maaşını yatıracaklar sorum su istifa etse tazminat alma hakkımız varmıdır kurum 2 ay 60 günü geçerse istifa ederse tazminat alabilir diyor ama ben iş kanununa baktigim da maaş ödeme gününu 20 gün geçmişse istifa ederse alabilir diyor maaş ödeme günü de sözleşmelerine göre ay in 15 ve 20 günü geçti

 127. Merhaba iyi gunler. Ozel bir okulda ogretmen olarak calismaktayim yaklasik 5,6 aydir. Maasimi sadece 1 kez zamaninda aldim. Surekli 10-15 gun gecikmeli olarak yatiyorBankaya maas odemesi olarak asgari ucret yatiyor. Kalanini ise genelde 2 hafta sonra elden veriyorlar. Gereginden fazla mesai yaptim. Ise girerken senet imzalatmislardi. Haklarimi fesh ederek isten ciksam bir sorun olur mu acaba?

  1. Emine hanım bahsettiğiniz koşullarda haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ama burada önemli olan, bu hususları gerekirse mahkeme aşamasında da ispatlayabilmenizdir.

 128. Merhabalar. Gecen sene bir mekanda çalışıyordum. 1.5 ay falan çalıştım. Anlastigimiz parayı vermediler gecistirdiler. Bende bunun ardından işten ayrildim. 1500 TL gibi bir alacağım kaldı. Aylardır salliyorlar. Hem müdür hemde işyeri sahibi telefonumu açmıyor. 4 aydır da aramiyorum. Ne yapmam gerekli. Sigortam varken bankadan maaş adına da hiçbir para yatırmadin.

 129. 16 ay çalışıp hakaret yüzünden işi bıraktım içerde alacagım var ayrıca 15 gün iznim ve yıllık iznim de var
  Bunlara ek tazminat ta var
  Henüz 3 hafta geçmesine rağmen ödeme yapılmadı ne yapmalıyım

 130. Eski çalıştığım yerden alacağım vardı asgari ücret 1600 tl iken 1400tl den hesapladılar ve paramı öyle verdiler sigortam filan herseyim yatıyodu şuan ne gibi haklarım var

  1. Esat bey, aradaki fark ne kadar ise, arabulucuya başvurarak hakkınızı talep edebilirsiniz.

 131. Iyigunler efendim bn geçen sene nisan ayında asgari ücret ve sigortayla bi işyerinde başladım maaş konusunda düzenli hiç maaş almadim ama sigortam yatıyor yaklaşık 5 bin tk alacağım var bugün yarın gecistiriliyorum ve çok sıkıldım ne yapmam gerekiyor?

 132. 2 aydır çalıştığım şirketten maaş alamadım duydum ki başka işçilerin maaşı yatmış ama benim yatmadı ne yapmalıyım

  1. Melis hanım, haklı fesih yaparak işten ayrılabilir ve arabulucuya başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 133. 7 yıldır çalıştıgım iş yeri sözde ayın bir ile beş i arasında maaş almamız gerekirken her ay 10 undan sonra hatta 15 inden sonra yatırıyor onuda asgari ücreti diger kalan kısmınıda ileri bir tarihte yatırıyor bu kalan kısmı ne olarak gösteriyor olabilir bununla ilgili haklı fesih hakkım olurmu

 134. Merhaba ben 3 aydır bir yemek şirketi şoför olarak çalıştım 1 aylık maaş alabildim 2 aylık maaş alamadım arabuluculuk tutanağı sonrası ödeme yapılmadı ne yapmam gerekiyor

 135. Merhabalar.8 ay 15 gündür çalıştığım iş yerimden maaş+agi alamıyorum nasıl bir yol izlemeliyim ve 8 ay 15 çalışma süresine tazminat hakkı olurmu.Verceğiniz cevaba şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ramazan bey, 1 yılınız dolmadan olmaz. En az 1 yıl çalıştıktan sonra hem kıdem tazminatı hem de izin parası talep edebilirsiniz.

 136. İyi günler 1yıl biyerde çalıştım işten çıktım alacağım var vereceğiz diyolar ama vermediler ne yapmam gerekir

 137. Merhabalar; 4 yıldır şahsa ait 15 kisilik tekstil atölyesinde calışmaktayim. Son 1 yıl icerisnde bazen 1 ay maaş bazen 2 aý maaş ödemeyerek toplamda 4 aylık maaşımı vermedi. Düzenli maaş vermiyor her ay 20 gün ileride odemektedir. Maaslarimizi elden vermektedir. Yeni bir iş buldum. alamadigim maaslarimı ve kidem tazminatimi nasil alabilirim. Kılıfına uyduran insanlar bunlar yardimci olursaniz sevinirim saygilar

  1. Emine hanım, bu durumda ihtarname çekerek haklı fesih yapmalısınız. Sonrasında haklarınız ödenmezse, arabulucuya başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 138. İşimden ıstıfa ederek ayrıldım ama müdürüm aylık maaşımı yatırmıyor yatırmıcam dıyor ne yapmam gereklı

  1. Metin bey, işten nasıl ayrılmış olursanız olun, maaşınızın ödenmesi şarttır. Arabulucuya başvurmanız gerekir.

 139. 3 aydır maaşım ya eksik yatıyor yada hiç yatmıyor bunun için ne yapmaliyim tazminat hakkım bulunuyormu bu durumda ve sirketde 2.5 senedir çalışmaktayım

 140. Merhaba ben 5 yıla yakın aynı firmada çalışıyorum. Ve maaşlar düzensiz yatıyor sürekli ve çıkmak istiyorum nasıl bütün haklarımı alıp işten çıkabilirim yardımcı olur musunuz

  1. Mert bey, iyi bir ihtarname hazırlamalı ve noterden göndererek haklı fesih yapmalısınız.

 141. Calistigim isyeri maasimi odemedi aradan 20 gunden fazla gecti kanunen ne yapmaliyim tesekkurler

 142. Ocak 29 dan beridir çalışıyorum fakat maaş alamıyorum gün gün oyalıyor ve sigorta çıkış işlemi de yapmıyor bu durumda nasıl maaşı mi alabilirim?

  1. Tayfun bey, bu durumda önce arabulucuya ve sonuç alamazsanız da mahkemeye başvurmaktan başka yol yok.

 143. MERHABA;
  1 yılı aşkın bir süredir bir iş yerinde çalışıyorum 7 aylık sigortam var, ve gelir olmadığı gerekçesiyle hafta hafta derken 1 yıl oldu ben hiç maaş alamadım. hep 3 gün beş gün sonra diyerek oyalandım. şimdi nasıl bir yol izlemem gerek. mahkemeye başvursam 7 aylık sigortalılık sürecimdeki parayı mı alırım. 1 yıllık çalışma karşılığımı nasıl alabilirim.

 144. Merhabalar.3 aydır çalışmış olduğum firmada her ay maaşımızı geç alıyoruz.Sigortamız asgari ücretten yatıyor ve işten çıkan personeller maaşlarını 3 aydan önce almıyorlar.Sizden öğrenmek istediğim işimi ihbar kullanmadan bırakıyorum fakat nasıl bir tek taraflı fesh akdi yapmalıyım ki ödemememi nisan ayı içerisinden firma sahibinden alabileyim yardımınız için teşekkürler

 145. ÇALIŞTIĞIM İŞYERİNDE 4 AY MAAŞ ALAMADIM İŞ HAKKIMI FESİH ETTİM NE YAPMAM GEREKIYOR? İŞ MAHKEMESI KONUSUNDA BAŞARILI OLAN AVUKAT TANIDIGI OLAN VARMI?

 146. Merhaba, iş yerimde yaklaşık iki yıldır maaşlarımızı düzensiz alıyoruz. Şu an içeride ödenmemiş 4 maaşımız bulunmakta. Bazen her ay bir dönemin ödemesi yapılıyor fakat günler tamamen belirsiz. Şu durumda bu ay için bir maaş ödemesi yapılsa dahi içeride bulunan ödenmemiş maaşlarıma istinaden, herhangi bir süreyi beklemeksizin fesih hakkımı kullanıp tazminatıma hak kazanabilir miyim? Ilginiz için teşekkürler, iyi çalışmalar.

  1. Merhaba. Elbette, bu durumda haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 147. Merhabalar. Ben tekstil fabrikasında asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Sadece benim değil fabrikadaki işçilerin hepsinin maaşları, maaş gününde değil de hep 10-15-20 gün gecikmeleyle ödeniyor. Bu durum sürekli böyle oluyor. Fabrika yetkilileri paranın olmadığını bahane ederek bizleri geçiştiriyor. Bu durumda şikayet edilecek mecra neresidir? Kıdem tazminatı alma hakkımız böylesi bir durumda mevcut mu?

 148. İyi günler özel bir şirkette çalışıyorum işveren maaşımızın 3 te birini yatırdı ve bu 3 4 ay devam edecek diyor ben işten tazminatlı ayrılmak ve 4 yıllık izin paramı almak istiyorum bu konuda ne yapmam gerekir yardımcı olurmusunuz

 149. İyi günler, Haziran 2017 tarihinde iş yerinden ayrıldım,sgk primlerim ödendi,4 ay maaşım ödenmedi, işveren görüştüm maaşlarınızı ödeyeceğim demesine rağmen hala ödenmedi, bununla ilgili ne yapabilirim.

 150. merhaba.. eşim 01.03.2016 yılında başlamış olduğu işinden,04.10.2016 da doğum izniyle ayrıldı.
  27.01.2018 de doğum izni bitiyor.asıl mesele eşim son çalışmış olduğu aylığı alamadı.işveren son eylül maaşını ödemedi.yasal olarak ne yapmamız gerekiyor ?burada tekrar çalışmakta istemiyor. çünkü maaşları hiçbir zaman gününde yatırmıyor.bu durum karşısında ayrıldığı zaman tazminat ve işsizlik maaşı alabilirmi ? teşekkürler.

  1. İsmail bey, yazıda belirtilen hususlar sizin için de geçerlidir. Buna göre karar vermelisiniz.

   1. nereye başvuru yapmalıyız.noterden protestomu,sgk mı yoksa başka bir kurumamı ?teşekkürler.

    1. İhtarname çekerek haklı fesih yapmanızı öneririm. Ardından ödeme yapılmazsa, arabulucuya başvurmanız gerekecektir.

     1. ihtarname çekip haklı fesih yaptıktan sonra,işsizlik maaşına başvurabilirmiyiz.bu durumda işsizlik ücreti alabilirmi?teşekkürler.

 151. MERHBA İYİ GÜNLER KOLAY GELSİN . BEN ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDEN 20 GÜNDEN FAZLA AYRILALI OLDU FAKAT DAHA BORDROLARIMIZ BİLE YATIRILMADI VE BİZE NE ZAMAN YATACAĞI KONUSUNDADA NET BİR BİLGİ VERİMİYOR .SİGORTALI ÇALIŞANDIM ÇIKIŞIMI VERDİKLERİNDE İBRANAME İMZALATTILAR . AMA DAHA MAAŞIMIZI YATRMADILAR . BO KUNUDA AYDINLATABİLİRMİSİNİZ

 152. yi günler , 21 eylülden beridir yaklaşık 3 aydır bir şirkette çalışıyorum , ve sadece Eylül ayının maaşını yatırdılar. Sözleşmede maaş günü her ayın 15 i olarak yazıyor. Bu durumda ne yapmalıyım .

  1. Yazıda da belirtildiği gibi, haklı fesih yaparak işten ayrılabilir ve hakkınızı arayabilirsiniz.

 153. Merhaba eşim çalıştığı iş yerinden 27 Ekim tarihinde çıkarıldı ve tazminatini 12 taksit e böldüler ve Mayıs 2018 ödemeye başlayacak larina dair senet teslim ettiler. Bunun yanında Eylül ve Ekim maaşlarında hala odemediler ve net bir tarihte vermiyorlar yasal olarak yapabileceğimiz birşey varmı birde arabulucu için nereye basvurmamiz gerekiyor

 154. merhaba öncelikle … otelin spa merkezinde çalışıyordum ücretlerimi karta yatırmak yerine elden veriyor her defasında geçiktiriyordu en son çıkış yapıldı zaman da ucreti 1 hafta içinde verecem dedi 1 ay geçti hayla vermedi ne yapabilirim bunla ilgili bilgilendirirseniz sevinrim herhangibi maaş aldıma dahi de imza attırmadı işverenin kendisi

  1. Enes bey, sigortanız var mıydı? Varsa, arabulucuya başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

   1. evet sigortam var şaka gibi bugün bana 110 dolar verip 2-3 hafta daha idare etmemi söylediler teşekürler arabulucuya başvuru yaparım başka yapmam gereken birşey var mı ?

 155. İyi günler. Benim şöyle bir sorum olacaktı: 4 kişi dava açmak istiyoruz aynı şirketten alacaklıyız, bir dilekçe ile bu davayı açabilir miyiz ve ayrıca avukatsız dava açmak istiyoruz ve dava dilekçesi için ispat beLgelerini de dilekçeye eklemek gerekir mi?

 156. işten ayrıldım işveren parayı ben isteğim zaman veririm diyor. ben dava açmak istiyorum avukat ve dosya masraflarını dava lehime sonuçlanırsa karşı tarafa yükletebilirmiyiz.

 157. İyi günler. Bir inşaat şirketinde işçi olarak çalıyorduk. Paranın bir kısmını hesap üzerinden diğer bir kısmını elden veriyordu. Son zamanlarda ücretleri ödeme de gecikme yaptı ve bizi de oyaladı.Bizde ekip olarak gecikmeden dolayı işi bıraktık ve işi bırakmadan önce belirli bir zaman söyledi ücretleri odemek için ama o zaman da geçti. Sigortayı yatırıyordu. Sanırım şuan halen sigorta çıkışı da verilmiş değil çünkü e devlet sistemine yansımış bir çıkış tarihi mevcut değil. Bundan sonraki aşamada yasal yollar ya da ne yapmamız konusunda nasıl bir yol izlemeliyim bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

 158. merhaba 24ağustos tarihinde işe başaldım. sigorta ve işe girişim 6 eylülde yapıldı. işe girirş tarihinden bu yana herhangi bir ücret alamadım. işten ayrılmak istiyorum ama içeride kalan paramı almak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor acaba.

 159. 13 senedir aynı firmada çalışıyorum. 3 yıldır parça parça maaş yatıyor ve içeride yaklaşık 7 maaşımız var. İşten çıkmadan hakkalarımın verilmesi için dava açabilirmiyim. Alo170 şikayet ettim. Bölge müdürlüğüne gönderildi işlem aşamasında deniliyor. Başka ne gibi haklarım var. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

 160. işçinin sözleşmeyi fesh etmesi işten ayrılması demek zaten birçok işyeri de bunu istiyor bugün 3-5 kuruş tazminat alsan ne olur işsiz kaldığınla kalırsın bunun başka bir çözümü yok mu belediyede çalışıyorum ve en ufak bir sallantıda hemen işçi maaşları güme gidiyor kadrolu işçilere iller bankası pay göndermekle beraber bu para direk işçinin hesabına değil belediyeye geliyor belediyede bu parayı sanki işçinin ihtiyacı yokmuş gibi başka işlerde kullanabiliyor bence bu işin kamudakş tek çözümü maaşların direk işçinin memurun hesabına yatırılmasıdır

 161. 2 ay bi insaat firmasinda calistim. Bigun telefonla aradilar isten cikarildigimi soylediler. 2 aylik maasimida alamadim ne yapmaliyim.

 162. merhabalar yazın dönemlik bir işte çalıstım sigortam falan vardı fakat daha sonra jamdarmalar tarafından kapatıldı mekan maaşım içerde kaldı napabilirim suan ?

  1. Firma aleyhine dava açabilirsiniz. Başkaca yapacak bir şey ne yazık ki yok.

 163. bir firmada 4 aydan beri çalışıyorum her seferin de sigortanı başlatıcaz deyip öteliyorlar 2 maaşta içerdeyim şikâyet edersen maşını ödemeyiz diyorlar çalıştıgınıda beyan edemezsin diyorlar benim elimde mesajlarım ve wahatsapp konuşmaları var çalıştığıma dair ne yapabilirim .
  işide bırakamıyorum evliyim zor durumda kalırım diye ne yapabilirim .

  1. Mücahit bey, ya böyle çalışmaya devam edeceksiniz ya da ihtarname çekerke işten ayrılıp dava açacak ve şansınızı deneyeceksiniz. Olmaz diye bir şey yok, tanık vb. delillerle durumu ispat edebilirsiniz. Tercih sizin.

 164. Çağrı merkezinde çalışıyorum ve çalıştığım yerden 4 aydır maaş alamıyorum ve tek ben değil nerdeyse tüm şirket aynı durumda nereye şikayet etmeliyim ?

  1. Yasemin hanım, Alo 170’i arayabilirsiniz. Müfettiş tarafından inceleme yapılacaktır. Ya da haklı nedenle fesih yaparak hakkınızı mahkemede arayabilirsiniz.

 165. merhaba, kıdem tazminatına hak kazanmak için 1 yıldan fazla çalışma zorunluluğu olduğunu düşünürsek; 8 ay çalışmış ve ücreti düzenli ödenmediğin (2 ay geriden gelmektedir) istifa edecek işçinin, ihbar tazminatı da mı yanar?

  1. Murat beyi işten kendisi ayrılan işçi hangi gerekçeyle olursa olsun zaten ihbar tazminatı alamaz. Ancak, haklı sebebi varsa ihbar tazminatı ödemekten kurtulabilir.

 166. ben 2.5 senedır bır sırkette calışıyorum 1 seneden berı maaslarımızı sıkıntılı alıyoruz ıcerde en az 3 maasım kalıyor 2.5 senedır cumartesı pazar ve resmı tatıl gunlerı de dahıl hergun calısı yorum daha dayana mıyorum ne yapmam gerek ayrılsam tazmınat alabılır mıyım.bırde ayrılan arkadaslarım vadı mahkemeye verdıler sırketı sırket benı sahıt yazdı mahkemede ben herseyı soyledım cumartesı pazar calıstık resmı tatıllerı fazla mesaılerı bende dava acınca bana faydası olurmu bunların

 167. Ben 4 yıldır bir tur şirketine bağlı olarak çalışıyorum fakat özel bir hastanenin işini yapıyorum 3 aydır maaşımı alamıyorum veya yarım yamalak yatırıyorlar yemek hakkımı da aldılar ofis için gerekli masraflarıda karşılamıyacaklarını söylüyorlar fakat hala işe devam ediyorum bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler.

  1. Elif hanım, hastanede işçi olarak çalışmadığınızı anladım. Bu durumda farklı bir hukuki ilişki var demektir ki; bu da İş Kanunu dışında kalır. Bir avukata danışmanızda yarar var.

 168. Merhabalar ben is yerimden haziran 15 de istafa ettim fakat maaslar 31ine kadar hesaplandigi icin suan 15 günlük alacak maaşım var normalde ayin 10ile 20si arasi yatiriyorlar maasi fakat haziran maasi temmuzda yatmasi gerekirken agustos oldu hala yatmadi ne yapabilirim?

  1. Merhaba. İşverenle görüşmenizi öneririm. Maaşınızı yatırmayacaklarını söylerlerse, dava açarak alabilirsiniz.

 169. Merhaba mustafa bey ben 7.2 2014 tarihinden itibaren bir özel sektörde calismakdayim 3 aylık ödeme yapmadılar sürekli oyaliyolar noterden ihbar çekmek istiyorum kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim tskler

  1. İbrahim bey iş sözleşmesini feshedecekseniz kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ancak iş sözleşmesini sona erdiren taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından, siz de ihbar tazminatı alamazsınız.

 170. Merhabalar Mustafa Bey , Ben Makina Mühendisi olarak Şubat 2017 de doğalgaz firmasında göreve başladım.
  Görev yaptığım iş yeri ile herhangi bir iş sözleşmesi yapmadım. Sigortam işe başladığım gün itibari ile eksiksiz ödeniyor ama bu güne kadar işler iyi gitmediğinden çalıştığım iş yerini zora sokmamak için toplamda 700 tl elden ücret aldım. Bu zamana kadar 11.800 tl içeride alacağım var ve her geçen gün tedirginliğim artıyor.Sonuçta ev geçindiriyoruz doğrusu eşim evi geçindiriyor. Durum bundan ibaret alacağımı yasal yoldan alabilir miyim? yoksa “Zararın neresinden dönersen kardır” mantığı ile işimden biran önce ayrılmalı mıyım? Dediğim gibi maddi olarak bir sıkıntım yok ama ileride firma sahibi firmayı kapatma ihtimallerini düşünerek emek ettiğim maaşımı alabilir miyim ?

  1. Ek olarak doğal gaz şirketleri Makina Mühendisi bulundurmak zorunda ve SMM belgesi olmak zorunda. Firmanın SMM li mühendisiyim bu da bir iş sözleşmesi yerine geçebilir mi?

  2. Engin bey, bunun kararını sizin vermeniz gerekir. Ama şu yazıma göz atmanızı öneririm. Ücret alacağınız arttıkça, mahkemede bu durumun ispatı zorlaşacaktır. Hele sizin gibi, aylarca ücret almadan çalıştığını iddia eden bir işçiye mahkemeler her zaman soru işaretiyle yaklaşırlar. Çünkü, bir işçinin ücret almadan aylarca çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. İşverenle aranızda özel bir güven ilişkisi yoksa, bir an önce başka bir iş bakmanızı öneririm.

 171. merhaba. ben 2 yıldır bir kurumsal bir firmada çalışıyorum. ağustos 23 de emekli olacağım. mağazamızda sayım sonrası birçok personelden maaş kesintisi yapıldı. ben haziran ayına ait tam maaşıma el koydular. hakları olmadığı halde.. 20 gün sonra emekli olacağım için ihtar çekmedim. nasıl bir yol izlemem gerekiyor..yardımcı olursanız çok memnun olurum. Saygılarımla

  1. Merhaba. Bana kalırsa şimdilik hiçbir şey yapmayın. Emekli olun, haklarınızı işyerinden alın. Ardından bir ihtarname göndererek ödenmeyen maaşınızı talep edin ve ödenmezse dava açın.

 172. merhaba iyi günler ben ankarada özel bir hastanede çalışıyorum.Bir kaç aydır maaşımı alamıyorum herzamna bi tarih verip oyalıyolar.İşe gitmek istemiyorum ama istifada edemiyorum çünkü içerde param var.Ne yapabilirim bana yardımcı olabilirmisiniz.Haklarım nedir işe gelmeme gibi bi hakkım varmı.En kısa sürede bana dönüş yaparsanız sevinirim

  1. Merhaba,
   ücretiniz ödeninceye kadar işe gidip iş yapmayabilirsiniz. Yani işyerinde bulunup istirahat edersiniz. Yasal olarak tüm işçilik alacaklarınız ödeninceye dek iş görme ediminden kaçındığınızı beyan edersiniz. (Dikkat edin bu bir grev değildir)
   Ya bıkarlar ve size ödeme yaparlar. Yada çıkaracağız derler. Tazminatınızı ve tüm alacaklarınızı ödeyip çıkarabilirler.
   2. seçeneğiniz de noter aracılığı ile ücretlerinizin ödenmemesi sebebi ile iş akdinizi haklı sebeple fesh ettiğinizi içeren ve 1 hafta içinde hesabınıza ödenmesini talebinizi içeren bir ihtarname çekip o andan itibaren işe gitmeyebilirsiniz. (Ödenmezse yine mahkemeye başvurursunuz)

 173. merhaba mustafa bey 2010aralık itibari ile bi firmada çalışmaktayım mayıs-haziran iki aylık maaşımı alamadım ve geçen yıldan bu zamana sendikal haklar verilmedi zam,kıdem,iyileştirme,ikramiye vs. ve alo170 şikayette bulundum fakat firma tmsf’de olduğu için birşey yapamayacaklarını söyleyerek yargıtaya başvurmamı gerektirdiler maaşlarımız için. ben noterden ihtarname çekersem eğer kıdem tazminatı,ihbar tazmiatı, 17gün yıllık izin ücreti ve sendikal hakların getirdiği farkları alabilirmiyim

  1. Emrah bey elbette alabilirsiniz. Ama yine aynı sorunla karşılaşmanız mümkündür. Çünkü davayı kazansanız bile, tahsilatın yapılabilir olması gerekir. Bu nedenle bir avukata danışmanız daha yararlı olacaktır.

 174. Merhaba mustafa bey.gecen ki yazınızda ara bulucuya git demiştiniz arabulucu avukat kadar etkili olurmu yani tüm haklari mi savunurmu sonuç alamazsak verdim ücret boşa gidermi. Tesekkurler

  1. Abdurrahman bey, arabulucu ücretleri, avukat ücretlerine nazaran daha düşüktür ve eğer açık şekilde haklı olduğunuzu düşünüyorsanız size iki faydası olur. İlk olarak, dava açmadan sonuç alabilirsiniz. İkinci olarak da, arabulucunun davetine karşı taraf uymazsa, bu mahkemede lehinize kullanılabilir. Ama net biçimde haklılığınızın anlaşılamayacağı, bunun için mahkemenin takdirine ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız, doğrudan dava açmanızı öneririm.

 175. Meraba mustafa bey. 17 aydir 3000ytl karşısında pasta ustası olarak çalıştığım is yerinden 11500ytl maaş alacağım ve yıllık iznim bir yıllık hafta talim bayram ve yılbaşı ucretlerini söyledim halde vermedi yerime başka bir isci aldı işyerinde 3. Kişiler tarafından psikolojik baskı uygulandı (siddet hakaret boyutunda) bunu bildigi halde müdahale etmedi çıkmam için di yer iscilerlerle birlik olup elinden geleni yaptı isveren dahil kimse benle konusmuyordu açıkçası kovdu diyebiliriz bu konuda bir sahidim var ama sigortasi yok yaşı tutmuyo diye yapmadı oda ayrildi.bu duruma daha fazla katlanamadim ve 170 aradım şikayet oluşturdum bi takip numarası verdiler ve 3 is günü sonunda bilgi verilecek dendi.bekledim sanırım sikayet eline ulaşınca hemen gidip ihtar çekmiş ve is aktimi fesetmiş bu konuları bilemedim için geç kalmış oldum şikayetin yeterli olduğunu düşündüm.ve hemen notere kostum dilekce yazip ihtar cekmemi soylediler arzuhalciye gittim oda beni çıkardılar basladim tarihten itibaren duzenli maas alamdimdan 11500tl maas alacam birikti ve diyer alacaklarimi kidem ve ihbarida ekledi. Ayrıca arastirdim sigorta askariden yatirilmis hiç bodro i mzalamadim için bilmiyordum.ihtarin suresi doldu vermedi gidip konuşmaya calistim hakaret etti sadece maaş alacağımı 4 ay sonra verceni söyledi bildin yere sikayet et dedi haksiz duruma düşmemek için kendimi zor tuttum aylarca parami kullaniyo ben parasizim 4 ay daha bekle diyo. Şimdi ben hiç birşey alamiycakmiyim haklarim neler ne yapmaliyim dava acsam kac ay surer ve alacaklarimi nasil ispatliycam askariden odeyebilirmi mahkemede aldım maaş üzerinden 11500tl 4ay almadım desem askaride 5000tl yapar avukat parasina yetmez okadar bekleyip birde zararmi edicem. Uzun bi yazi oldu ozurlulerim. lutfen bana bir yol gosterin zor durumdayim. Çok tesekkur adetim.

  1. Abdurrahman bey; neticede kararı verecek olan mahkemedir. Ama siz şunları yapın:
   – Mutlaka davanızı açın.
   – Avukat tutarken, en azından yüzde üzerinden anlaşabilirsiniz.
   – Hiç paranız yoksa davayı kendiniz açabilirsiniz.
   – Bütün haklarınızı mahkemeden talep edin ve mümkünse şahit bulun.
   – Mahkeme, size asgari ücret ödendiğini görse de, mahkemeye bunun mümkün olmadığını, usta olarak görev yaptığınızı anlatın.
   Sonucu bilemesek de, mutlaka hakkınızı arayın ve kimsede bırakmayın.

 176. Merhaba Mustafa Bey,
  Öğretmen olarak görev yaptığım özel okulda Ekim ayından beri geç ödenen maaş ödemesi son aylarda bir ay geriden ödenmeye başlamıştı. Nisan ayı maaşımı Haziran ayı sonunda alabildim ve Mayıs-Haziran maaşım hala ödenmedi. Noterden ihtarname gönderdim sözleşmemi tek taraflı fesh ettim ve ödemelerimin 3 iş günü içinde ödenmesini ayrıca hakkım olan ancak şimdiye kadar ödenmeyen nöbet vs ücretlerimin de ödenmesini istedim. İhtarname ellerine ulaşalı 2 hafta oluyor ancak hala ödemem gerçekleşmedi. Bu durumda ne yapabilirim lütfen yardımcı olun. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. Tuğba hanım, zaten doğru şekilde hareket etmişsiniz. Bundan sonrasında arabulucuya başvurmanızı öneririm.

 177. bir firmada 7 kişi çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı her ay geç veriyordu. 1 aydır maaş vermiyor. bende ertesi gün paramı alamadığımdan dolayı işe gitmedim ve o gün herkesin ücreti verilmiş ben gittiğimde ise bana para verilmiyor para yok diyerek geçiştirdirler. bende 170 alo yu arayarak olayı anlattım ve teftişe gideceklerini söylediler. Bugünde diğer elemanlardan haber aldım. Benim için işe gelmediğimden dolayı çalışanlara imza attırılmış. Böyle bir durumda ne yapabilirim 6 yıldır orada çalışıyorum.

  1. Mehmet bey, önünüzde iki seçenek var. Ya çalışmaya devam edecek ve işverenle anlaşacaksınız ya da bir an önce notere giderek ihtarname gönderecek ve maaşınız geç ödendiği için haklı fesih yapacaksınız. Bunu yapacaksanız, en kısa zamanda, işveren tutanak tutarak sizi çıkarmadan yapmanızı tavsiye ederim.

   1. Merhaba 11 gün … adlı taşeron bir firmada yeni havaalanı bilgilendirme personeli olarak çalıştım işten çıkarıldım ve maaşım ödenmedi defalarca yüz yüze ve telefonda sorduğumda eğitim kapsamında işten çıkarılan personel parası ödenmeyecek dediler sizce ne yapmam gerekir teşekkürler.

    1. Merhaba. Sigortanız yapıldı mı? Öyleyse, bir an önce arabulucuya başvurun. Çalışılan günün maaşının ödenmemesi diye bir şey olmaz.

     1. Evet sigortam yapildi ancak cikisi daha gostermemisler nedense Arabulucu dediğiniz nedir tüketici hakları mi yoksa başka birşey mi ?

 178. Merhaba mustafa bey 17 aydır çalıştığım işyerinden son bir yıldır düzenli alamadığından içeride 11500tl maaş alacağım birikti ayrıca yıllık izin verilmedi ve bir yıllık haftalık iznim verilmedi ayrıca bayram ve yılbaşında islerimizin yoğun olmasına ragmen hic bir ücret ödenmedi. Ben 11500 alacağım olan parami istediğimde 1ay sonra ödeyeceğini söyledi tekrar devam ettim çalışmama 2gun sonra yerime başka bir isci aldı bana bilgi vermedi benimle konuşmuyor ve di yer işçiler bana psikolojik baskı yapıyordu yani kendim çıkıp gitmem için ne gerekse yaptı o şekilde 1 hafta daha çalıştım anlasmamizda haftalık odeme yapicakti fakat benle konuşmadığı gibi haftalıkta vermedi bende ise gitmedim 170 i aradım 3 is günü sonunda bilgi verilecek denildi 3.gün cumartesi sabah noterden ihtar geldi is aktimi fes etmiş bunun üzerine bende notere gittim yukarda belirttiğim gibi alacaklarını arzuhalci yardımı ile dilekçe yazıp noterden ihtar cektim parasız oldum halde 250 tl ödemek zorunda kaldim ve 7 is günü süre verildi süre cuma günü doldu ama para verdiğim banka hesabıma yatmadı galiba yatirmayada niyeti yok kira günü geldi ödemelerin var ne yapmaliyim bu süreç çok uzarmi yardımcı olursanız sevinirim.bu arada hiç bordro imzalamadim ve parami elden alıyorum. Simdiden cok tesekkur ederim..

  1. Abdurrahman bey, önce siz ihtarname çekseydiniz daha iyi olurdu. Ama bu durumda bile, hakkınızı halen arayabilirsiniz. Şu aşamada, önce arabulucuya başvurun ve oranın sonuçlanmasını belleyin. Arabulucu çözüm bulamazsa, dava açmaktan başkaca bir çareniz yoktur. Açıkçası, haklı da olsanız, alacaklarınızı kısa sürede tahsil etmeniz çok zor, bir müddet beklemeniz gerekecek.

 179. merhaba mustafa bey otelde yiyecek içecek departmanında çalışıyorum 07 mart 2016 girişliyim halen devam ediyorum ancak maaş ödemeleri geç yatıyor 10 una kadar ödenmesi gereken maaşlar 25 i 30 unu bulup diğer ay a sarkabiliyor yani maaşımızı 2 inci ayda anca alabiliyoruz.bu sebeblerden işi bırakmak istiyorum bu durumda tazminat hakkım kıdem tazminat hakkım doğuyormu bu konuyla ilgili ne yapabilirim teşekkürler.

  1. Maaşların geç ödenmesi elbette bir haklı fesih sebebidir ve kıdem tazminatı hal edersiniz. Ama fesih işlemini, mümkünse noterden ihtarname göndererek yapın.

 180. Merhaba Mustafa Bey;
  1 Haziran 2017 tarihi itibari ile işe başladım ve bir ayım dolduktan sonra işi bırakmak istiyorum sebebi ise çalışma saatlerinden dolayı. 24 saat çalışıp 24 saat dinleniyoruz. Firma işten ayrıldım diye 1 aylık ücretimi ödememe hakkına sahip mi eğer değilse ve ödemezse ne yapabilirim?

  1. Şeref bey, işten hangi gerekçeyle ayrılırsanız ayrılın, emeğinizin karşılığı mutlaka ödenmelidir. Eğer ihbar süresine uymak istemiyorsanız, haklı fesih yapın. Ya da 2 hafta daha çalışmak üzere bildirimli fesih yapın.

 181. 2016 yılında Antalya Expo 2016 içerisinde … isimli firmadan kiralık … isimli özel firmanın expo şubesinde teknik servis olarak 8 ay sözleşmeli görev yaptım. Ekim-kasım-aralık 2016 maaşlarımı alamadım, toplam 3 aylık 2500×3=7500 tl . Gün bu gün 19-06-2017 oldu hala 1 kuruş para alamadım. Ana taşıyıcı … firması ile görüştüm onlarda istersen mahkemeye verebilirsin biz … firmasına kiraladık bizim personel anlaşmamız yok mahkemeye verebilirsin ama bize birşey tutturamazsın cevabı aldım. Bimer Sgk ve sigortaya şikayette bulundum fakat sonuç iş mahkemesine gidilmesi yönünde. Şirketin İzmir merkezinin taşındığını öğrendim yani artık kayıplar. Yeni adresleride büyük ihtimalle boş bir depo yani üzerlerinde bir toplu iğne bile yok gibi gözüküyor. İcradan dolayı maddi gücüm yok dava açmaya. Allah rızası için bir yol gösterin çoluk çocuk rezil olduk bunların yüzünden…

  1. Levent bey, mevzuatımız gereği bir şirketin bir başka şirkete kiralık işçi vermesi mümkün değildir. Sizin iş sözleşmeniz hangi firmayla ise o firmayı muhatap almak zorundasınız. Alacağınızı tahsil edemeyeceğinizi düşünüyorsanız bir şey diyemem; ama böyle bir ihtimal olduğuna inanıyorsanız, davanızın konusu çok basit olduğu için, kendiniz avukat tutmadan dava açabilirsiniz.

 182. Merhaba, ben özel bir şirkette çalışıyorum. Yaklaşık 4 buçuk aydan beri maaşımı alamıyorum. Buna iş yerindeki 3 arkadaşım da dahil. Bu süreçte ne gibi bir yol izleyebiliriz. Daha önceki maaşlarımı elden teslim alıyorduk. Herhangi bir belge veya dekont olmadı. Ama sigortalarımız hala devam ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim

 183. Merhabalar,ben bundan 2 yıl önce bir işyerinde işe başladım,fakat adam bana 3 ay boyunca hiç maaş vermedi sigorta girişi bile yapmadı,sürekli şu gün yapacağım bugün yapacağım diye erteleyip durdu,en sonunda ben işten ayrılmak zorunda kaldım,şu andada farklı bir şehirde yaşıyorum ve alıcak olduğum parayı bana hala ödemedi,arıyorum telefonlarıma bakmıyor baksana bahaneler uyduruyor,ne yapacağımı şu an bilmiyorum elimde resmi bir belgede yok orada çalıştığıma dair ama şahitlerim var ve o işyerinde çekilmiş fotoğraflar mevcut,yardımcı olursanız çok sevinirim lütfen

  1. Merhaba Züleyha hanım, öncelikle size ve diğer çalışanlarımıza bir tecrübe olması açısından BU yazımızı da bir okuyunuz.
   Yapabileceğiniz ALO 170 hattına bir şikayette bulunun, gelen rapora göre yol haritanızı çiziniz.

 184. merhaba;
  22/03/2017 tarihinde girdiğim işyerinde 28/04 te 8 günlük maaş yatırdılar
  31 /05 te maaş yatacağını söylüyorlar fakat ben işi bıraktım .. son 2 günüm ..
  çıkarken bütün haklarımı istediğime dair bir istifa verdim fakat yinede 1 maaşım içeride kalacak diye tahmin ediyorum zira çıkan işçilerin son raddeye kadar maaş ödemeyen uğraştıran bir şirket !
  benim sorum şu bu şirket genelde maş ödemelerini ay sonu yapıyor ben ay başı çıkış aldığım için maaş gününden 20 gün geçmiş olmayacak . işkura şikayet edebilmem için 20 gün beklemem gerekiyor mu? beklemem gerekiyorsa da mayıs maaşım için haziran sonuna kadar bekleyip +20 gün mü eklemem gerekiyor?

  teşekkürler.

  1. Özge hanım bunun için işçinin 20 gün beklemesi gerekmez. Maaşın gününde ödenmemesi her zaman haklı fesih nedenidir. Önemli olan, işverenin mücbir bir sebebinin olmamasıdır. Bu nedenle istediğiniz zaman İşkur’a başvurabilirsiniz.

 185. merhaba mustafa bey
  3 aydır güvenlik(DANIŞMANLIK) işinde çalışıyorum ve bi kere elden para aldım bankaya yatırmadılar. bi kağıda imza attırdılar bi kereye mahsus elden aldım diye ama hala 2 aylık maaşım duruyo. Çıkmak için dilekçe yazıcam. Dava açarsam en kısa ne zaman alırım maasımı

  1. Barış bey dava sürelerini kesin olarak bilmek mümkün değil ancak en az 1 sene sürecektir.

 186. Merhaba Mustafa bey otelde sigortali kat gorevlisi olarak calistim maasimiz cok gec yatirldigi icin isimden istifa dilekcesi vererek ayrildim maasimi (40 gun) hala banka hesabima yatirmadilar ne yapabilirim.

  1. Merhaba. Ödemeyecekleri kanaatindeyseniz, yapılacak en doğru hareket bir an önce dava açmak olacaktır.

 187. merhaba mustafa bey abim turk telekomda yaklasik 3 aydir calisiyor maas gunu geldi fakat patronlari gecmis yillarda yapilan hatalardan dolayi ceza yemis ve bu yuzden maaslarini bu ay yatirmayacagini soylemis bu konuda ne yapabiliriz tesekkurler

  1. Turan bey net cevap vermem zor. Çünkü işveren mücbir sebep varsa, işçilerin maaşını ödeyemeyebilir. Bu durum da mali bir zorunluluk olarak görülebilir. Yine de dediğim gibi, buradan kesin bir cevap vermem yanlış olacaktır.

 188. Çalıştığımız şirket yaklaşık 3 aydır maaş ödeyemiyor. Tüm haklarımızı alabilir miyiz İyi Çalışmalar

  1. Can bey bu durum bir haklı fesih gerekçesidir. Elbette tüm haklarınızı talep ederek işten ayrılabilirsiniz.

 189. Mustafa bey merhaba …
  3 aydır maasimi anlamıyorum .. SSK yok ilk defa çalıştığım işyeri giriş yapacaktı ısrar etmeme rağmen giriş yapmadı . paramı vermezlik yapıyor .çalıştığına dair resmi begemde yok
  Not. İlk başta her şeyi konuştum hegun yalanla geldi bana .
  Yemek vermiyor . mutfakta yatiyorum ve daha neler . kanıt olarak arasira fotoğraf cekiyorum yeterli mi .bide ne yapmalıyım teşekkürler.

  1. Mehmet bey sizi anlıyorum ancak sgk girişiniz olmadığı için tek çareniz dava açmaktır. Dava açmalı ve çalıştığınızı kanıtlamalısınız. Fotoğraflar ya da şahit beyanları delil olarak kabul edilecektir.

 190. bir isyerinde teknik eleman olarak 3 ay calistim maas alamadim ve sigortam odenmedi nereye basvurabilirim

  1. Merhaba. Yaşar bey, sigortanız hiç yatırılmadıysa tek çareniz iş mahkemesine dava açarak hakkınızı aramaktır.

   1. mustafa bey merhaba 4 bucuk yıldır sigortalı çalışıyorum 2 aydır maaş alamıyorum iştende cıktım çıkışımda verilmedi ne yapmam gerekiyor ofisi kapatıyorlar beni oyalıyorlar para konusunda

    1. Bu durumda dava açmanız gerekecektir. Bir an önce dava açarak hakkınızı aramanızı öneririm.

 191. merhabalar mustafa bey benim sıkıntım bir iş yerinde birbuçuk yıl kadar çalıştım firma yeni kurulduğu için maaşlar düzensizdi daha sonra bana kar ortaklığı teklifinde bulunuldu ama sözlü olarak yani herhangi bir resmi yolla değil kabul ettim fakat daha sonra patronum benim bunu kabul etmediğimi bizim ortak olmadığımızı ve benden memnun olmadığını söyledi aramızda yaşanan sözlü tartışmadan sonra istifa etmem gerektiğini düşündüm ve istifa ettim.daha sonra maaş hesabını yaptık ve 9000 tl kadar alacaklı oldum bunu da karşılıklı kendi aramızda bir evrağa imzalayıp o borcunu bende alacağımı kabul ettim. alacağım kısmın 5000 tl sini bana elden nakit olarak verdiler fakat kalan kısmı 2 aydır alamıyorum. son görüşmemizde ise vermeyeceğini ve istediğin yere şikayet et diyerek kendi ofisinde beni darp etmeye kalktı ne yapabilirim bana yardımcı olursanız sevinirim . çalışmalarınızda da başarılar dilerim

  1. Mesut bey böyle bir durumda yapabileceğiniz en doğru şey dava açarak hakkınızı aramaktır. Elinizdeki evrak da işe yarayabilir. Bunun dışında bir çözüm yolu olduğunu sanmıyorum.

 192. yaklaşık 7 ay … şirketinde çalıştım. Şirket ekim kasım aralık maaşlarını bize 3 ay boyunca ödemedi, tam işten ayrılacakken sadece ekim maaşını ödedi. Ve ben de işten ayrıldım. Şirketten alacağım ekim kasım ve ocak(15 gün) 2.5 ayarıl maaşım var fakat şirket ödeme yapmıyor, bimere (170) başvuruda bulundum ve dilekçe verdim dilekçem işkur çalışma bakanlığına yönlendirildi. Şirkete gönderdikleri ihbarnamede 7 mart tarihine kadar ödeme yapmazsa çirkete cezai yaptırım uygulanacağı yazıyordu fakat şirket hala ödeme yapmadı ne yapabilirim Mustafa Bey ?

  1. Merhaba. Zaten son aşamaya gelmişsiniz. Daha fazla beklemeden dava açmalısınız. İşkur’un kararı da lehinize delil olacaktır.

 193. Iyı gunler mustafa bey
  ben 16.12.2016 gemıcı olarak bır fırmanın gemısınde calısmaktayım bu sırketın ıkı tane gemısı bulunmakta bırısı calısır durumda dıgerı ıse bakım ıcın tersanede durmakta ben tersanedekı gemılerınde calısmaktayım sıgorta gırısım 17.12.2016 yılıdır personel muduru ıle kontrat ımzalayıp maasların 15 de ondendıgını soyledı bu zamana kadar 300 tl avans verdıler maasımı sureklı ıstememe ragmen vermeyıp yalan soyleeyıp tlf lara bakmıyorlar ve bunu sadece bana degıl herkeze yapıyorlar bız suanda 11. 12 kısı duruyoruz benden oncekılerde aynı sorunu yasadı ve yasıyorda ben son olarak soyledım benım hesabı kesın ve ben ısı bırakacagımı onlarda 20.02.2017 tarıh verdıler o tarıhte muhtemelen hesabımı.kesmeyecekler bellı bır mebla verıp yollamaya calısacaklar ıcerıye soylemeden once 170 ı arayıp kayıt yaptırdım aradan 3 gun gectıkten sonra donus yaptıgımdaysa ısten hala ayrılmadıgım ıcın bımer e evraklarımı sevk ettıler bımerı aradıgımdaysa sonucu en erken 3 ay sonra alırsınız dedıler . onceden herkeze yaptıkları gıbı bu durum karsısında ne yapmam gerek bellı meblayı alıp gerı kalanı alana kadar beklemekmı yoksa gıtmekmı gıdenlerınde maaslarını hıc vermıyorlar ve son olarak mustafa bey maas vermedıklerı ıcın calısmama hakkına sahıbım kanun olarak bu calısmadıgım gunler ıs gunu olarak sayılıyormu yoksa sayılmıyormu sımdıden teşekkür ederım ıyı gunler
  Saygılarımla

 194. ben yaklaşık 5 yıldan beri x mabilya dekarasyon imalat ve montaj işinde çalışmaktayım 4 sene boyunca hiç bir sıkıntı olmadan maaşımızı alıyoruz maaşlar 1 ile 5 arası bankaya yatıyordu… maaşımız 1300 tl nin üzerinde olduğu için geri kalan parayıda ayın 15 de veriyorlardı şu 1 yıldır maaşımızı ve 15 de verdikleri avansı düzgün zamanında alamıyoruz şuan ayın 6 tı ve halen para almadık bu ayın 17 sine kadar beklediğimiz ay bile oldu ve bunun yüzünden ne kredi kartı nede kredi borcumuzu ne de ev kirasını veremiyoruz piskolojimiz bozuk bi şekilde çalışıyoruz maaşla ilgili sıkıtımız bu….. öteki sıkıntılar ise 15 günlük senelik izin kegıdını imzalatıp 7 gün izne gönderiyorlar maaşımız 2000tl üzeri ama asgari ücretten ssk gösteriyorlar …. siz şimdi diyeceksiniz şikayet edin yada hakınızı arayın yada başka bi işyerine başlayın çok güzel kelimler ama ne yanındaki arkadaşın yüreği var nede daha düzgün bi işyeri nede kanun ben şikayet ettim geldiler baskın yaptılar ama bişe çıkmadı herşeyin bi kılıfı olmuş bu türkiyede okadar sırtımızdan geçinen insan varki sanki müslüman bi devlet değil yahudi bi devlette yaşıyoruz ben izmir li bi vatandaşım evlenmedne önce 25ten fazla işyerinde çalıştım ben daha düzgün bi patron görmedim zaten görseydim orda sebat ederdim ve burda bunlarıda yazmak zorunda kalmazdım umarım kafanızı şişirmemişimdir bir cevap veririseniz bu konuya çok mutlu olurum ne yapmam lazım

  1. Erol bey sizi çok iyi anlıyorum. Yıllar boyunca iş teftişi yaparken de aynı sorunlarla defalarca karşılaştım. Dediğiniz gibi bu durumlarda şikayet, genelde sonuç getirmiyor. Eğer işçi bazı şeyleri göze alırsa, yapılacak en iyi şey bu nedenlerle haklı sebeple işten ayrılmak ve ödenmeyen tüm alacakları işverenden dava yoluyla almaktır. Ne yazık ki daha pratik bir yolu yok.

 195. Merhabalar ben bir tekstil atölyesinde çalışıyorum maaşımı ayin 12 si 18 i 29 tarihler belli olmuyor ve benim işyerine giriş tarihim normalde ayin 7 mesela ama sigortam gelecek ayda ayin 1 inde başladı burada benim işyerini ve çalışmamı feshakkim varmı bu tarihler maaş kartında belirtilmiş yani bu şekilde xtekstil aralık ayı maaşı diye yaziyor

  1. Servet bey, bu şekilde düzensiz yapılan maaş ödemelerinin işçiye haklı nedenle fesih imkanı vereceği kanaatindeyim.

 196. Merhaba esim sendika işçisi beş yıldır bir sirkette çalıştı fakat son On Aydır maaş almıyor sebep ise şirketin iflas eşiginde olması. Sirket sahibinin farklı isyerleride var. 110 kisiyle beraber esimde isten atıldı ne yapmalıyız tazminat ve maaşları da ödenmedi SENDİKAYLAMI BERABER HAREKET ETMELİ TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba. Elbette ki böyle durumlarda sendikayla hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. Ama durumu tam olarak bilmediğim için size kesin bir şey söylemem yanlış olur.

 197. Ben 3 yıldır bir güvenlik şirketinde çalışıyorum çalıştığım süre içinde resmi tatiller bayram tatilleri hafta sonları dahil devamlı çalışıyorum hic izin kullandirmiyorlar mesai paralarinida vermiyorlar senelik izinleride kullandirmiyorlar ücretlerini ödemiyorlar pisikolojim bozuldu bu haklarimi alabilirmiyim nasıl alırım.