İzinTaşeron

Taşeron işçilerinin yıllık izinleri

İş Kanunu genel olarak yıllık izin uygulamasını ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bu kurallar çerçevesinde yürümesi gereken yıllık izin uygulaması özellikle asıl işveren-alt işveren ilişkisi açısından da geçerlidir. O halde taşeron işçisinin yıllık izni nasıl uygulanır?

Yıllık izin süreleri

İş Kanununda yıllık izin süreleri, işçinin kıdemine göre belirlenmiştir. Buna göre yıllık izin süreleri şu şekildedir:

 • Kıdemi 1 ile 5 yıl arasında olanlar için 14 iş günü
 • 5 yıldan çok 15 yıldan az olanlar için 20 iş günü
 • 15 yıl ve üstünde olanlar için 26 iş günü

Yukarıdaki süreler en az olup iş sözleşmesinde ya da başkaca bir metinde hüküm olması halinde artırılması elbette mümkündür. Yıllık izin uygulaması hakkında detaylı bilgi almak isterseniz öncelikle şu yazıma göz atabilirsiniz: mustafabaysal.com/20-maddede-yillik-izin-hakkinda-her-sey

Taşeron işçisi ne demek?

Taşeron kelime anlamıyla ve hukuki olarak, günümüzde kullanılan anlamından çok farklı bir anlama gelir. Halbuki uygulamada ve kamuoyunda taşeron olarak adlandırılan sistem aslında bir asıl işveren-alt işveren ilişkisidir ve bu ilişkinin tabi olduğu kurallar İş Kanunu ile alt mevzuatında belirlenmiştir.

Biz de bu yazıda taşeron kelimesini kullanacağız; çünkü bu yanlış tanımlama adeta doğru kavramın yerini almış ve onum yerine kullanılmaktadır. Taşeron kavramından kastedilenin ne olduğunu şu yazımızda ayrıntılarıyla açıklamıştık, o yazımıza bakarak daha çok bilgi edinebilirsiniz: mustafabaysal.com/taseron-iscisi-ne-demektir

Alt işveren işçisinin yıllık izin hakkı

İş Kanunu bakımından işçinin kadrolu ya da taşeron olmasının, yıllık izin konusunda bir etkisi bulunmaz. Böyle olunca, yukarıda belirtilen yıllık izin süreleri ve hakkı aynen taşeron işçileri için de geçerli olacaktır. Ancak asıl işveren ile alt işveren arasında düzenlenen alt işverenlik sözleşmesinde daha çok yıllık izin süreleri öngörülürse, elbette bu sürelerin arıtılması mümkündür.

Taşeron şirketlerde yıllık izin sorunu

Hukuki ismi her ne kadar alt işveren işçisi de olsa uygulamada taşeron işçisi olarak bilinen ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin yıllık izinleri her daim sorun olmuştur. Bunun temel nedeniyse, neredeyse her yıl değişen alt işverenlerdir.

Örneğin 2020 yılı için ihaleyi kazanan firma; işçi A’yı çalıştırmaya devam ettiğinde bir sorunla karşılaşıyordu. Kamu kurumu bünyesinde 8 yıldır çalışan ve bu arada 3 taşeron firma değiştiren işçi A, her ne kadar kamu kurumu nezdinde 8 yıllık kıdeme sahip olsa da, ihaleyi yeni kazanan firma işçi A’nın henüz kendi bünyesinde 1 yılını doldurmadığını iddia ediyor ve ona yıllık izin vermiyordu.

Aynı sorun bir sonraki sene de devam ediyor ve firma işçiye bu kez de 14 günlük izin vermek istiyordu; halbuki 8 yıllık hizmeti olan işçinin beklentisi ise 20 günlük yıllık izin oluyordu.

alt işveren yıllık izin süreleri

Yargıtay taşeron iznine ne diyor?

Yargıtay kararları bu konuda zaten bir standart oturtmuştu ve farklı alt işverenlerle bile olsa aynı kamu kurumu bünyesinde aralıksız olarak çalışan işçilerin tüm hizmet yıllarının esas alınmasını ve yıllık izinlerinin buna göre kullandırılmasını istemekteydi.

Ama ortada bir kanun hükmü olmadığından firmalar yine de bu kararları mecbur kalmadıkça esas almayabiliyordu. Bu noktada kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu açıktı ve bu düzenleme de yapıldı.

Yargıtay’ın alt işveren işçilerinin yıllık izinlerine dair temel hükümlerini aşağıdaki kararda bulabilirsiniz:

“… Aynı şekilde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Bununla birlikte, işçiye önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değildir. Önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenmelidir…

… Davacıya ait işe giriş ve çıkışları gösteren … kayıtları incelendiğinde; davacının davalı … nezdinde değişen işverenlerde geçen çalışma süresinin bazı dönemler kesintiye uğradığı, davacı yanca da çalışmanın kesintisiz devam ettiğinin yöntemince ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. O halde, davalı … nezdinde değişen işverenlerdeki çalışmanın hukuki nitelendirilmesi yapılırken, bir alt işverendeki çalışma süresinin sona erdiği ve diğer alt işverendeki çalışma süresinin başladığı tarih arasında 10-15 gün gibi makul süreyi aşan çalışma aralıklarının varlığının tespiti halinde artık işyeri devrinden söz edilemeyeceği kabul edilmelidir. Davacının bu süreyi aşan bir kesintiden sonra başlayan çalışması, yeni bir iş sözleşmesine dayalıdır. Bu kabule göre davacının kesintisiz kaç dönem halinde çalıştığı belirlenmeli ve belirlenen çalışma dönemlerinin her biri için, o dönem için belirlenen çalışma süresi ve dönemin son bulduğu tarihteki ücret seviyesine göre zamanaşımı savunması da gözetilerek kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacakları hesaplanmalıdır…” (22 Hukuk, 2017/22180 E. ve 2019/10811 K.)

yargıtay taşeron yıllık izin

Taşeron işçilerinin yıllık izin hakları kanun kapsamına alındı

Beklenen değişiklik 10/09/2014 tarihinde geldi. İş Kanununun 56’ncı maddesine eklenen bu yeni hükme göre; taşeron işçilerinden, taşeron şirketi değişmesine rağmen aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin süresi, aynı işyerinde çalışmış oldukları süreler dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Ayrıca asıl işverenler (kamu kurumları), taşeronlar tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle ve ilgili yılı içinde kullanılmasını sağlamakla, taşeron firma ise işçi izin kayıt belgesinin bir suretini asıl işverene (kamu kurumuna) vermekle yükümlü tutulmuştur.

 

Taşeron işçisinin yıllık izni ne olacak?

Buna göre olması gerekenleri maddeler halinde sıralayalım.

 • Taşeron firma kaç defa değişirse değişsin, işçinin o kamu kurumu bünyesindeki toplam hizmet süresi yıllık izin için esas alınacak.
 • Kamu kurumları ilgili birimlerini kurarak ya da personel görevlendirerek; taşeron işçilerinin yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığını denetleyecek ve kullanılmamış izinlerin zamanında kullanılmasını sağlayacak.
 • Taşeron firma, işçilere ait izin kayıt belgelerinin bir suretini her daim kamu kurumuna sunacak.

kamuda taşeron yıllık izin hakkı

SONUÇ

Taşeron işçisinin yıllık izin uygulaması bakımından yaşanan sorunlar artık ortadan kalkmıştır. Taşeron firmaların kaç kez değiştiğinden bağımsız olarak, taşeron işçisinin ilgili kamu kurumundaki toplam hizmet süresi esas alınarak yıllık izni kullandırılacaktır.

Üstelik bu izinlerin kullandırılıp kullandırılmadığını takip etmek ve kullandırılmamışsa kullanılmasını sağlamak yükümlülüğü de kamu kurumlarına aittir. Kamu kurumları yetkililerince bu kontrollerin ve takibin yapılmaması halinde hukuki sorumluluklarla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.

Bütün bunlar göstermektedir ki; taşeron işçilerinin kadroya alınması sürecini müteakip özellikle halen alt işveren işçilerinin yoğunlukta olduğu belediyeler gibi kamu kurumlarında, özel birimler/müdürlükler kurulmalı ve alt işveren işçilerinin yıllık izin kullanımları özenle takip edilmelidir.

Aksi takdirde hem taşeron işçilerinin İş Kanununun 24’üncü maddesi kapsamında haklı nedenle derhal fesih yapma hakkı meydana gelebilecek hem de kamu kurumları idari para cezalarına maruz kalabilecektir. Aşağıdaki yazılarda hem yıllık izin kullandırılmamasının feshe etkisini hem de güncel idari para cezalarının miktarlarını bulabilirsiniz:

mustafabaysal.com/isveren-yillik-izin-vermezse-ne-yapmali

mustafabaysal.com/is-kanunu-idari-para-cezalari

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merhabalar mustafa bey ben limanda taşaron işçisiyim 4 sene 6 ay oldu bu aralarda ihaleyi kaybetti çalıştıgım firma senelik iznim falan yoktur yeri geldi 16 saat yeri geldi 24 saat çalıştım sizce benim haklarım ne olur mustafa bey

  1. Eğer ihaleyi yeni alan şirket sizinle çalışmak istemezse eski şirketinize ya da limana dava açarak haklarınızı talep etmelisiniz. Böyle bir durum olursa iletişim formu vasıtasıyla bilgi verin, yardımcı olmaya çalışayım.

 2. Ben anlaştım mustafa bey yeni gelen şirketle eski şirkete gene dava açamıyormuyuz peki o 16 saat lar 24 saat lar yıllık izin ler bayram izinleri

 3. Merhabalar mustafa bey 5 yildir bi kamu kurumunda taseron olarak calismaktayim. Gecen gun izin hakkimi almaya gittigimde ise ekim ayinda girmissiniz ekimden once izin kullanamazsiniz deyip vermediler 5 yildir ayni kurumda calisiyor olmama ragmen bu isin asli nedir varmi bole birsey

  1. Beş yıldır aynı kamu kurumunda ve farklı taşeron firmalarla görev yapmışsanız, yıllık izin bakımından tüm çalışmalarınızın dikkate alınması gerekir. Her firma değiştiğinde işçiye, yıllık izne hak kazanması için yeniden 1 yıl çalışması gerektiği söylenemez.

 4. Merhaba Mustafa Bey. Ben de Hakan Bey gibi 10 yıldır taşeron şirkette çalışıyorum. Her yıl istediğimiz zaman çıktığımız yıllık iznimize bu yıl yeni kanun çıktı artık ilk işe başladığınız ay hangi aysa o aydan itibaren izine çıkabilirsiniz. İzin hakkınız o aydan itibaren geçerli diye bir yanıt aldık. yani eğer girişiniz aralık ise aralık itibari ile yıllık izin hakkı doğuyormuş. E bu yılın izinini sonraki seneye de bırakmıyorlar. Sizden ricam böyle bir kanun varsa bizi bilgilendirebilir misiniz? Teşekkürler.

  1. Sanırım kurumunuz 1 yıllık süreyi yanlış anlamış. Örneğin Aralık ayında ilk işe girişi olan işçinin izni bir sonraki aralık ayından itibaren 1 yıl içinde kullandırılmalıdır. Yoksa ekim ayında işe giren bir işçinin tüm izinlerini ekim/kasım/aralık aylarında ya da aralık ayında işe giren bir işçinin izinini sadece aralık ayında kullanması beklenemez. Önemli olan, işçiye yıllık iznini her bir yıllık periyotta kullandırmış olmaktır.

 5. Mustafa bey ben kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum fakat bizim çalıştığımız yer daireye 60 km uzaklıkta ve servis hakkımız yok ancak yol ücretini alıyoruz gunde 3 vardiyalı çalışıyoruz ( 8 saat) bizde 24 yada 16 talebinde bulunuyoruz işçi 8 saatten fazla çalışması yok deniyor
  Not.gittiğimiz işyerınde sadece nöbet tutuyoruz bekçiyiz anlayacagınız

  1. Mehmet bey, işçinin günlük 16 ya da 24 saat çalışması kanunen yasaktır. O nedenle şu anki uygulamanız doğru olandır.

 6. Mustafa bey merhabalar. Aynı taşeron firmada 5 yıl TELEKOM’da çalıştıktan sonra yine aynı taşeron firmanın ihale aldığı İŞKUR’da çalışmaya başladım. Yıllık izin süresi bakımından İŞKUR’da işe başladığım tarih mi dikkate alınacak yoksa başka bir kamu kurumu olan Telekom’da işe başladığım tarih mi dikkate alınacak?

  1. Şahsi kanaatim, telekomdaki ve işkurdaki çalışmalarınızın ayrı değerlendirilmesi yönünde olmakla beraber, bu konuyu araştırıp en kısa zamanda bu yorumu yenileyeceğim. Lütfen takip edin.

 7. 01-07-2007 tarihinde devlet hastanesinde basladim. Birkac ay once mudur yardimcisi onceki senelere ait izinler diyerek izinlerimi zorla kullandirtti. Bende kullanmak zorunda kaldim. Simdi 7. Aydayiz diye izn istiyorum sag sun mudur yardimcimiz hak etmedigim izi leride katmis icine kullandigim izinlerin icine ne yapmam lazim izne ihtiyacim var

  1. Belki yetkili mercilere durumu anlatabilirsiniz. Ama ileride, dava konusu olursa, puantaj kaydı vb. yollarla aslında izninizi kullanmadığınızı kanıtlayabilirsiniz. Ancak imza attıysanız işiniz zorlaşacaktır.

 8. Merhaba lar Mustafa bey senelikben 5 senedir taşeronfirmada çalışıyorum yıllık iznimi patronun belirlediği tarihte kullanmak zorunda mıyım

 9. Mustafa bey ben kamu kurumunda güvenlik olarak çalışıyorum. Bizim normal izin süresi 14 gün. 5.yila girince mi 20 oluyor yoksa 5 inci yıl dolması mi gerekiyor. Benim şef lerim 6.inci yılı doldurmam gerektiğini söylüyor lar. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin

 10. merhaba, belediye şirketinde taşeron olarak çalışmaktayım.teknikerim.Ohal olduğu izin izinler sıkıntılı ve benim düğünüm var.düğün izinleri de bu kapsama dahil mi yani ben yasal olarak düğün izni alabilir miyim.

  1. Sadece yıllık izinler kapatılmış durumda. İşçi ya da memur fark etmez, mazeret izinlerinin verilmesi gerekir.

 11. merhaba Mustafa bey. biz 6 arkadaş olarak sitede güvenlik personeliyiz. çoğumuz by sitede 1 yıldan aşkın olarak çalışıyoruz. bundan 6 ay önce site firma değişti. değişim zamanı firma yetkilileri bütün haklarınızı devir aldık dediler. bende 2 hafta önce acil olarak izin talebinde bulundum dilekçemi yazdım kabul6edildi. neyse maaş günü geldi ve maaşım eksik yattmıştı. firma yı aradım yıllık izinim ücretli olmadıgını ordan kesinti yaptıklarını söylediker. bu durum diğer arkadaşlarıma da örnektir. sizce nasıl bi yol izlemeliyim. ayrıca firma bize aldıgımız maaş üzerinden sigorta yapmıyor bir kısmı banka bir kısmı6elden yatırıyor. biz artık bu fırmayla çalışmak istemiyoruz. sizce nasıl bi yol çizmeliyiz. teşekkürler

  1. Eğer çalışmak istemiyorsanız, ihtarname çekerek işten ayrılabilir ve haklarınızı talep edebilirsiniz. Eski firmanızdaki kıdeminizin yıllık izin hesabında dikkate alınması gerekirdi. Ayrıca elden maaş ödenmesi de İş Kanununa aykırıdır. Takdir sizin.

   1. çok teşekkürler. firma bize size hiç bir şey ödemiyorum ne haliniz varsa görün işten ayrılabilirsizin diyerek bize işten çıkmamız konusunda baskı uygulama ya başladı. bizde çalışma arkaşlarımızla firmaya dava açtık. ilginiz için çok teşekkürler.

 12. Meraba mustafa bey taşeron işçisiyim iki yılımı doldurdum ve hiç yıllık izin kullanmadım ve patronun da izin vermeye niyeti yok ne yapmalıyım

  1. bu durum, bir haklı nedenle çıkış gerekçesidir. Ancak çalışmaya devam edecekseniz, sorunu diyalogla çözmeniz gerekecek.

 13. Mustafa bey merhaba bir kamu kurumunda 5 ay 29 gün mevsimlik işçi olarak çalışıyorum birkaç gün ara verdikten sonra aynı kamu kurumunda taşeron işçi olarak çalışmaya devam edip yılımı tamamlıyorum yıllık izinim nasıl hesaplanacak iki şekilde de çalıştığım toplanabilir mi yıllık izin için yada mevsimlik işçi iken hak ettiğim 8 günlük izini taşeron işçi iken kullanabilir miyim.

 14. Merhabalar mustafa bey ben 20.04.2012 tarihinden beri bi kamu kurumunda caliaiyorum ve 20.04.2017 de 5 tilim doluyor yani 20 gunluk iznim olacak ama sirket bize 20.04.2018 den sonra 20 gun izin kullanabilrsiniz diyor sizce ne yapmaliyim

 15. Merhabalar Mustafa bey… Ben aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı çocuk evlerinde taşeron a bağlı cocuk bakım elemanı olarak çalışıyorum. Bizler iş kanununa dahil olmadığımız için 24 saat çalışıyor 48 saat izinli oluyoruz ama izin in 2.günü icap günümüz oluyor ve bu durumlarda fazla mesai ücreti almıyoruz. Bunun yanı sıra yıllık izinlerde evlerde çalışan 3 arkadaştan biri izine çıkınca gün aşırı 24 saatlik nöbete geliyoruz oysa bu yıllık izin değil sadece birbirimizin yerine nöbet tutmuş oluyoruz ve izin sürecinde birde yol ücretini kesiyorlar. Oysa toplamda 14 günlük izin hakkım varken diğer 2 arkadaş yıllık izin e çıkınca toplamda 28 gün fazladan nöbete gelmiş oluyorum ve fazladan yol ücreti de ödemiş oluyorum bu konuda neler yapabiliriz Haklarımız nelerdir sizden bu konuda yardım istiyorum. Yıllık izin konusunda idarecilere söyleyince işi yokuşa sürüyorlar ben resmi olarak yazılı olarak neler yapabilirim gün aşırı nöbetler yüzünden hem sağlığımız bozuluyor uykusuzluktan hemde aile bütünlüğümüz zedeleniyor detaylı olarak bilgi verebilirseniz cok sevinirim saygılar…

  1. Ben ne kadar detaylı bilgi versem de, bu çalışma düzenini değiştirmesi gereken sizin kurumunuzdur. Bu nedenle gerekirse isminizi gizleyerek Alo 170’e başvuruda bulunmanızı tavsiye ederim. Belki işyerine gelebilecek iş müfettişleri çalışma sistemini değiştirebilirler.

 16. Kamu hastanesinde güvenliğim ve yıllık izin hakkımı istedim dugunum olacağı için 3 gün dugun izni verildi ve kalan senelik iznimi istedim bayram girdiği için yıllık iznini veremem dedi yani bayramda is basi yapmam gerekiyormuş bu konu hakkında bilgi istiyorum biz alnimizin teri ile çalışıp cemiyetimizde bayram girdiği için izne cikamiyacakmiyiz

  1. İzinleri düzenleme yetkisi işverenin elindedir. O nedenle bu konuyu karşılıklı anlayışla çözmenizde fayda vardır.

 17. slm ben taşeronum 22.10.2010 tarihinden bu yana hiç izin kullanmadım geriye dönük izinlerim yanıyormu ? ve kalorifer yakıyorum yaktığım bu süre zarfında bana yoğurt parası veya başka ücretlerin ödenmesi gerekiyormu tskler

 18. MERHABALAR MUSTAFA BEY BEN BİR BELEDİYENİN TAŞERON İŞÇİSİYİM 9 AY ÇALIŞTIM SONRA AYNI BELEDİYE ALTINDAKİ BAŞKA TEŞARON FİRMASINA GEÇTİM 9 AY DİGER YERDEN BU YENİ FİRMADA DA 4 AYDIR ÇALIŞMAKTAYIM SENELİK İZNİMİ HAK ETMİŞ OLUYOMUYUM YOKSA BU YENİ FİRMADA SENE Mİ DOLDURMAM MI GEREKİYOR HAK ETTİYSEM HANGİ KANUNDA BUNU GÖREBİLİRİM.BANA CEVAP YAZMANIZI RİCA EDERİM

  1. Elbette hak ediyorsunuz. Aynı kamu kurumu bünyesindeki taşeron firmalarda yaptığınız çalışmaların birleştirilmesi gerekir. İş Kanununun 56. maddesinde göre “(Ek fıkra: 10.09.2014 – 6552 S.K / Madde 6) Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”.

 19. Merhaba mustafa bey ben bir kamu kurumunda 2013 haziran ayından beri çalışmaktayım şimdiye kadar hiç yıllık izin kullanmadım bu sene yıllık izin istedim taşeronda yıllık izinlerin 10/09/2014 tarihinden itibaren geçerli olduğu bu yüzden 2013 – 2014 çalışma yılı için izin hakkım olmadı söylendi bu doğrumudur

   1. Mustafa bey bugün yazı işlerine tekrar sordum sizin dediğinize göre 2013 hazirandan – 20016 haziran ayına kadar normalde 3 yıllık çalışma dönemi için yıllık 14 günden toplamda 42 günlük yıllık iznimizin olması gerekiyor ancak bana ve arkadaşlarıma bugün yine yasanın 10/09/2014 tarihinde çıktığı için taşeron işçilerde yıllık izin bu tarihiden sonra geçerli olduğunu bu nedenle 3 değil 2 yıllık izin hakkım olduğu söylendi bu durumu nereye şikayet edebilirim ve birde bu yıllık izinlerde yine taşeron işçilerde memurlarda olduğu hafta tatlinin yıllık izinden düşülmeyeceği söylendi. örnek vereyim biz vardiyalı sistemde 6 gün çalışıp 2 gün izin şeklinde çalışıyoruz ben 16 gün yıllık izine çıkmak istedim bu 16 günün içinde 4 gün hafta tatilim denk geliyor bu nedenle yıllık iznimden 12 gün düşülmesi gerektiğini söylediğimde bana bana taşeron işçi olduğum için 16 günün tamamının yıllık izinimden düşüleceği söylendi bu doğrumudur.

    1. Merhaba. Kurumunuz uygulaması mevzuat bakınından doğru görünmektedir. Yani, 10/09/2014 tarihinden itibaren alt işveren işçilerinin tüm çalışmalarının yıllık izin hesabında dikkate alınacağı açık bir biçimde İş Kanununun 56ncı maddesinde yer almıştır. Ancak sanırım dikkatten kaçan husus, bu tarihten önce de Yargıtay içtihatları gereğince alt işveren işçisinin asıl işveren bünyesinde geçen fasılasız çalışmalarının yıllık izin hesabında dikkate alınacağına dair uygulamadır. Şikayette bulunsanız da sonuç alamayabilirsiniz. Çünkü kanunen zorunluluk 10/09/2014 tarihinden itibaren başlamıştır. Ancak işten ayrıldıktan sonra dava açıp geriyle dönük yıllık izin ücretlerinizi talep ettiğinizde, mahkeme büyük ihtimalle bu süreleri de hesaba katacaktır. İkinci sorunuza gelince; 6 gün çalışıp 2 gün izin yapıyor olsanız da hafta tatilinizin bir gün esas alınmasının normal olduğunu düşünüyorum. Yani 16 gün izne ayrıldığınızda izninizden 14 gün düşülmesi gerekir.

 20. Mustafa bey kamu kurumunda taşeron olarak çalışılanlar için yıllık izin kullanımında hafta tatili yıllık izinin içinde sayılıyor iş yasasındaki bayram günleri hafta tatilleri yıllık izinden sayılamaz hükmü taşeron işçileri içinde geçerli değilmi acaba iş yerinden söylenen taşeron işçileri kapsamıyor deniliyor

 21. Merhabalar.
  Ben bir belediyede taşeron adı altında çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum ama sene başında 3yıllık yapıldı sözleşmemiz. Şimdi kısa dönem askerlik için kasımda 6 aylığına askere gideceğim. Döndüğümde tekrar işe devam edebilirmiyim. Bunun için ne yapmam gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için.

 22. Merhaba Mustafa Bey ben bir kamu kurumunda çalışmaktayım ve hizmet personellerin geçmişten bu yana izin ve tazminatlarını hesaplamam için görevlendirildim. bu konularda tecrübem yok sizde takdir edersiniz ki konuya tam hakim olmayan biri için epey karmaşık bir iş. personellerin dosyalarına göz attığımda 2012 den önce hiç izin kullandırılmadığını ve birçok firmanın tazminat ödemediğini gördüm. personel puantajlarına gelince eksikler yanısıra personeller sık sık giriş çıkış yapmış ve giriş çıkışlar arasında belirli zaman dilimlerinde çalışmamışlar ancak işten neden çıktıklarıyla ilgili herhangi bir belge tutulmamış personelin işten istifa ederek mi yoksa işveren tarafından mı işten atıldığını anlamak bu durumda mümkün görünmüyor. anlatmaya çalıştığım konu defalarca tekrarlanmış öyle ki bir personelin 7-8 defa işten çıkmış ve işe tekrar girmiş olanlar var (çıkış ve giriş tarihleri arasında boşluklar var). hal böyleyken işçinin gerek izinleri gerekse tazminat hesaplamalarında nasıl bir yöntem geliştireceğimi bilemiyorum işten neden çıktığını bilmediğim personelin geçmişteki çalışmaları hesaplanır mı? bu konuda bir standart var mıdır? haklarla ilgili bir zaman aşımı durumu var mıdır? bir yerde izin hakları için zaman aşımının 5 yıl olduğunu okumuştum doğruluğu var mıdır? şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

  1. Merhaba. Bu sorunun ben farkındayım. Bununla ilgili bir yazı yazdım. Yarın sabah itibariyle sitede yayımlanacak. Cevaplarınızı orada bulabileceğinize inanıyorum. Ayrıca izin hakkından kastınız, kullanılmamış izinlerin kullandırılması ise bunun bir zaman aşımı yoktur. Ancak işten ayrıldıktan sonra, kullanılmamış izin ücretlerini talep etmenin 5 yıllık zaman aşımı vardır.

 23. merhabalar ben daha önçe eüaş ait bir santralde taşeron işçi olarak 2 yıl çalıştıktan sonra ayrıldım. aradan 5 ay sonra tekrar eüaş ait başka bölgesinde yine santral işinde taşeron işçi olarak başladım .3 yılda burada çalışmaktayım.bu 20 günlük izin hakkı son çalıştığım yere göre mi yoksa önce ki 2 senede mi sayılır

  1. Eğer işveren, aynı işveren ise tamamı toplanır. Ancak benim bunu bilmem mümkün değil. Burada temel kıstas, işverenin değişmemiş olmasıdır.

   1. taşeron şirket aynı ama eüaş bağlı müdürlükler farklı.birde yeni ihalemiz oldu taşeron şirket değişti

 24. Merhaba Mustafa bey. Ben bir belediye de taseron firmasinda 11 aydir calisiyorum. Benim yillik izin vb. Izinleri kullanma hakkim var mi. Varsa bu kac gundur. 2.ogretim univ. egitim amacli Icin izin kullanimi gibi haklar var midir

  1. Eğitim izni hakkı yoktur. 1 senenizi doldurmadığınız için de henüz yıllık izin hakkınız bulunmamaktadır.

 25. Mrb ben 12.11.2015 yılında işe girdim ben 2 gün sonra 1 sene oluyor ben ve bütün iZinlerimi ocak ayına kadar kullanıcım 2017 sonra izin hakım doğuyorumu efendim

 26. merhaba mustafa bey geçen yıl 8 ay bir kamu kurumunda çalıştıktan sonra beni işten çıkardılar bu sene 6ay aradan sonra aynı şirtekle tekrar çalışmaya başladım. yaklaşık 7 aydır çalışıyorum. yıllık izin alabiliriyim yada daha önce çalıştığım 8 ayıda bu yılki 7 ay çalışmama ekleyebiliyor muyum.

 27. slm mustafa bey 5 yılık çalışan bir taşeron işçiyim 2016 da bulunan yılık iznimi 2017 izni ile birleştirmek istiyorum böyle bir yasa varmı.

  1. Birleştirmekten kastınızın ne oduğunu anlayamadın. Ama 2016 yılında izin kullandırılmamışsa birleştirebilirsiniz. Ancak normalde size 2016 yılı izninizin mutlaka 2016 yılı içinde kullandırılması gerekir.

 28. Merhaba Mustafa bey Eşim belediyede de taşeron işçi olarak 2014 yılı Ekim ayında işe başladı. Eylül 2015 yılında evlendik. Eşim 1 yılını doldurmadığı için izin kullanamadı.2016 yılında 10 gün izin kullandı. Muahasebe müdürü diyor ki sen işe Ekim ayında başladığın için ancak Ekim ayından Ekim ayına kadar 14 gün izin kullanabilirsin Ekim ayını geçtiğin zaman izin kullanamazsın diyormuş. Bize bu konuda yardımcı olmanızı diliyorum

  1. Eşinizin yıllık iznini sadece ekim ayı içerisinde kullanabileceği mi söylenmiş? Bu, bir yanlış anlamadan kaynaklanıyordur. Çünkü hak edilen yıllık izin, takip eden yıl içerisinde her hangi bir zamanda kullanılabilir.

 29. Selam Mustafa Bey, ben resmi bir kurumda taşeron işçi izinleri ile sorumlu personelim, taşeron işçilerin keyfi olarak 2016 yılı iznini kullanmak istemeyip, 2017 yılında ikiyılın iznini birlikte kullanma hakları varmı dır yasası nedir

  1. Merhaba. İşçi istese de istemese de, işveren ona yıllık iznini senesi içinde kullandırmakla yükümlüdür. İşyerinde bir teftiş yapılsa, işçilerin böyle bir talebi olsa da işverene cezai işlem uygulanır. Bu yüzden iki yılın izninin birlikte kullandırılması kural olarak mümkün değildir.

 30. mustafa bey ben guvenlik gorevlisi olarak bi projede 11 çalıştım işten çıkarıldım başka projeye gonderildim ve şuan 13 aylık personelim yıllık iznim devam ediyormu yoksa ilk projemden istifa ettiğim için yandımı iznim?

 31. Mustafa bey kolay gelsin. Ben bir kamu kuruluşunda taşeron olarak temizlik şirketinde 9 yıldır çalışmaktayım. bu ayın 14 ünde istifa edip 15 inde güvenlik şirketinde çalışmaya başlayacağım. Aynı kurumun. Benim izin hakkım sıfırlanıyormu.

 32. Merhabalar. 10/04/2014 tarihinde yapılan değişiklik ile taşeron işçilerin izin sürelerindeki karışıklığın giderildiğini belirtmişsiniz. Peki taşeron işçilerine 2014 yılından önce çalıştığı ve kullanamadığı izinleri ne olacak? İlgili düzenleme 2014 yılından önceki hak ettiği ve kullanmadığı izinleri de kapsıyor mu?

  1. Serkan bey, bundan böyle taşeron işçilerin izinlerini kullanıp kullanamadıkları kurumlarca takip edileceğine göre; birikmiş izinlerinin de dikkate alınması ve bunların kullanılmasının da sağlanması gerekir.

 33. slm mustafa bey, benim sorum ben 98 den bu yana aynı iş yerinde çalışıyorum. ilk işe girişim 98 in 10. ayı.
  2003 de askere gittim sonra 2004 ün 7. ayında işe başladım. işveren firma bana bu sene izne ilk işe giriş tarihim olan 10.ay çıkabileceğimi söyledi. bende askerden gelince ben işe 7.ayda başladım bu sebeple izin hakkım 7. ayda doğuyo dedim.acaba doğrusu hangisi yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  1. Murat bey, ilk işe giriş tarihinizden itibaren izin hakkınız vardır. Tüm kıdem hesaplandığına göre, 10. ayın esas alınması doğrudur.

 34. 27.04 .2007 tarihinde EÜAŞ a. bağlı taşeron firmasında işe başladım taşeron firmalar değişse de 26.02.2012 tarihine kadar çalıştım 27.02.2012 tarihinde eüaşta kadroya geçtim şuana kadarda çalışmaktayım ama iznim artmadı işyerim taşerondan taşerona geçişte izin artar taşerondan devlete geçişte izin artmaz diye iznimizi artırmadı ne yapabiliriz

  1. Adem bey, işverenin söylediği doğrudur. Taşeron firma ayrı bir işyeridir ve siz kadroya geçtikten sonra kıdeminizin sıfırlanması normaldir.

 35. Mustafa Bey meraba.sorum suki bir kamu kurumunda çalışan temizlik görevlisi müdürün insafiyetine göre çalıştığı kuruma haftalik çalışma saati 45 saat olmasi gerekirken 25 saat anca geldiği gibi.ayda 15 16 gün gelmektedir .çalıştığı ilçe müdürü boyle bir izin verebilirmi.bunun cezası yaptırımı nedir.normal yıllık izinler hariç. Yani kafasına göre izin.bilgilendirirseniz sevinirim Teşekkürler.

   1. Mustafa Bey taşeron un parasini devlet veriyo yani mudur vermiyor. Kul hakkı var biryana.80 milyonun vergisiyle maaşını alan temizlik ci. Mesai de olması gerekirken kendi işine yada başkasına yovmiyeye gidiyor bu nasıl hak olur.bunun bi cezası olmalıdır .hem suç hem suça ortaklık. Kusura bakmayin.ilk yazımı tam anlamadin iz sanırım. Teşekkürler.

    1. Mehmet bey, aslında çok iyi anladım. Ancak iş hukuku açısından cevap verdim ve cevabımın arkasındayım. Şunu demek istedim; içinin işe gelmemesi ya da az çalışması kurumla ilgili bir iç prosedürdür. Burada görmesi gerekenler görmeli, işini yapması gerekenler yapmalıdır. İç işleyişi bakımından bir sıkıntı varsa, gereği yine kurum içinde yapılmalıdır.

  1. Aslı hanım, yıllık iznin bu işçiye, 31 Ekim 2017’den itibaren 1 yıl içinde kullandırılması yeterlidir.

 36. Merhabalar hocam. Ben 20.04.2011 tarihinde belediyede taşron işçi olarak çalışmaya başladım. Halende aynı belediye de çalışmaya devam etmekteyim. Bilindiği gibi hocam 4857 sayılı kanunun 53. maddesi 1 ile 5 yıl arası çalışanlara 14 gün izin 5 yıl 15 yıl arası çalışanlara 20 gün 15 yıl ve üzeri çalışmışlığı olanlara 26 ve üzeri izin verilir diyor. Hesap işleri müdürümüz ve yazı işleri müdürümüz bana zorluk çıkartıyor 20 gün izin konusunda. Geçen hafta sonu eğitim seminerinde Celal Yardımcı hoca olması lazım ona da sorduk oda aynı yazdığım gibi dedi ama hesap işleri müdürümüz ben sizin 1 yıl çalışıp çalışmadığınızı bilmem diyor . Ayrıca izin hakkımızın çalıştığımız yıl bazında arttığını bildiği halde bizden saklıyor hocam bana bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum.

  1. Merhaba. Bu konuda ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Taşeron işçisinin, o kamu kurumundaki tüm çalışmalar esas alınarak kıdemi belirlenmeli ve buna göre yıllık izni kullandırılmalıdır.

 37. Ben 16kasım2016da askeriyeye temizlikçi olarak girdim bizim taşoran firmamızın 31nısan2018de sözleşmesi bitti yeni bir firma ihaleyi aldı ve bize tazminatlarrımız ödendi eskı fırma tarafından ve şuan bize çalıştığımız askeriye ilk giriş tarıhlerımızın iptal olduğu bundan sonra izin hakkımızın 1yıl sonra başlayacağını söyledi bu konuda yardımcı olur musunuz

  1. Yasemin hanım, yanlış bilgi vermişler. Böyle bir şey olmaz, yıllık iznin en baştan devam etmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu