Fesih

Sık sık rapor alan işçinin işten çıkarılması

Hastaneden rapor alan bir işçinin iş göremez durumda olduğu kabul edilir. Bu nedenle işçinin raporlu olduğu günlerde işe gelmesi beklenemez. Peki ama işçi sık sık rapor alıyorsa ne olacaktır? Sık rapor alan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşçinin sağlık raporu alması

İşçi hastalandığında ya da bir rahatsızlık geçirdiğinde doktor tarafından işçiye istirahat raporu verilmesi mümkündür. İş göremezlik raporu olarak adlandırılabilecek bu evrakı alan işçi, raporun bir suretini işyerine ulaştırmakla mükelleftir. Bunun sonucunda ise raporlu olduğu günler için işçi işe gelmez.

Ayrıca işçi gerekli şartları sağlıyorsa, bu günler için SGK tarafından işçiye rapor parası da ödenecektir: https://mustafabaysal.com/rapor-parasi-ya-da-gecici-is-goremezlik-odenegi-nedir/

Sağlık raporu kaç ayı aşarsa işçi çıkarılabilir?

İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince; işçinin raporlu olduğu ve işe gelmediği gün sayısı, işçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süresini 6 hafta aşmışsa işçi haklı nedenle ve derhal işten çıkarılabilir. İşçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süreleri ise şöyledir;

 • 6 aya kadar hizmeti olanlar için 2 hafta
 • 6 ay ila 1,5 yıl arasında hizmeti olanlar 4 hafta
 • 1,5 yıldan çok 3 yıl ya da daha az ise 6 hafta
 • 3 yıldan fazla ise 8 hafta

Ancak buradaki sürenin KESİNTİSİZ olması gerekir. Durumu iki örnekle somutlaştıralım. Örneğimizdeki işçinin kıdemi 2 yıl olsun. Bu işçinin tabi olduğu ihbar süresi 6 haftadır. O halde işçinin aldığı rapor gün sayısının 6 hafta + 6 hafta yani 12 hafta olması halinde işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı olacaktır.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İlk örneğimizde işçinin kesintisiz bir şekilde 12 hafta rapor aldığını varsayalım. Bu işçi 12 haftanın dolduğu günü takip eden ilk gün işveren tarafından işten çıkarılabilir.

İkinci örneğimizde aynı işçinin aralıklarla yıl içinde toplam 12 hafta rapor aldığını varsayalım. Bu işçinin aldığı rapor günleri de şöyle olsun: 1 hafta, 3 gün, 2 hafta, 4 gün, 4 hafta, 3 hafta, 2 gün, 5 gün… Bu günlerin toplamı yine 12 hafta yapsa bile, kesintisiz bir 12 haftalık rapor söz konusu olmadığı için işverenin işçisini 25’inci madde gereğince işten çıkarma hakkı olmayacaktır.

sık rapor alan işçi

İşçi sık sık rapor alıyorsa

İşçinin raporlu gün sayısının yukarıda belirtilen duruma uymadığını ama işçinin sık sık rapor aldığını varsayalım. İşçinin bu kadar sık rapor almasından rahatsız olan işveren, buna dayanarak işçisini kıdem tazminatı ödemeden işten çıkaramayacak mıdır? Yoksa kanuni hakkını kullanan işçisinin bu raporlarına ses çıkarmadan bunları kabul etmek zorunda mıdır?

Sık alınan rapor işyerinde olumsuzluğa sebep oluyorsa!

İşçinin sağlık raporu almasının kanuni hakkı olduğu herkesin malumudur. Neticede, rahatsızlanan ya da hastalık geçiren bir işçiye kimse neden rapor aldığını soramaz.

Ama işçinin sık sık aldığı raporlar işyerine olumsuz etki ediyorsa ya da işin yürümesini bozuyorsa bu durumda işveren, işçisinin iş sözleşmesini İş Kanununun 18 inci maddesi gereğince geçerli bir nedene dayanarak ve bildirim süreleri dahilinde feshedebilir.

Kaç günlük rapor sık alınan rapordur?

Bu sorunun net bir cevabı yoktur. Her olayın kendi içinde değerlendirilmesi ve iş ile işyerine göre karar verilmesi gerekir. Bir işyerinde toplam 10 günlük rapor sık olarak kabul edilebilecekken bir diğerinde bu rakam 100 bile olabilir.

Sürekli rapor alan işçinin işten çıkarılmasının sonuçları

Sık sık rapor alan işçinin bu durumunun işyerine olumsuz etkisi oluyorsa ya da işin yürütülmesi bu nedenle güçleşiyorsa, işveren işçisini İş Kanununun 18 inci maddesi gereğince işten çıkarabilir. Bunun sonucunda ise işçisine kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

İş Kanununda sık rapor alma

4857 sayılı İş Kanunu’nun hiçbir maddesinde işçinin sık sık hastalanması ya da rapor alması bir fesih gerekçesi olarak sayılmamıştır.

Ancak kanunun gerekçesi incelendiğinde 18’inci madde gerekçesinde “sık sık hastalanma”nın, işçinin yetersizliğinden kaynaklanan bir geçerli fesih nedeni olduğunun açıkça ifade edildiği görülür.

sık hastalanan işçinin çıkarılması

İşçinin sürekli rapor almasına dair Yargıtay kararları

Aşağıdaki kararlar incelendiğinde, sık sık rapor alan işçinin hangi şartlar altında işten çıkarılabileceği daha net anlaşılacaktır:

“… İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlardan biri de sık sık hastalanarak rapor almadır. Sık sık rapor alma halinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır. Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının işyerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu’nun gerekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindendir.

Dosya içeriğine göre; makine operatörü olarak çalışan davacıya sık rapor almaya bağlı devamsızlık nedeniyle 08.09.2015 tarihli ihtarname ile “ uyarı” verildiği, davacının bu tarihten sonraki çalışma süresince sık aralıklarla rapor almaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Davacının sık sık rapor alması nedeni ile çalışma düzeninin aksayacağı, iş gücü planlamasının değişeceği açıktır. Davacının sık sık rapor alması işyerinde olumsuzluklara yol açmış ve iş ilişkisi işveren açısından çekilmez hale gelmiştir. Makul süre içinde gerçekleşen işverenin feshinin davacının yeterliliğinden kaynaklanan geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından…” (9 Hukuk, 2018/4226 E. ve 2018/9997 K.)

“… Dosya içeriğine göre, davalı işverenlikte aşçı olarak çalışan davacı işçinin çalışma süresi boyunca sık sık rapor aldığı görülmüştür. Davalı işveren farklı sağlık kuruluşlarından sık sık ve kısa süreli istirahat raporları alan davacı işçinin bu durumunu hayatın olağan akışına uygun bulmayarak hasta olmadığı halde hastaymış gibi hatıra binaen gerçeğe aykırı raporlar aldığını düşünerek davacı işçinin iş akdini İş Kanunun 25/2 maddesine göre haklı nedenle feshetmiştir. Davalı, davacıya ait söz konusu raporların gerçek bir rahatsızlığa dayanmadığına ilişkin iddiasını ispatlayamamıştır ancak davacı işçinin farklı sağlık kuruluşlarından sık sık ve kısa süreli istirahat raporları aldığı ve işe gelmediği bu durumun da iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı, ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının fesih için geçerli sebep oluşturduğu kabul edilmelidir…” (9 Hukuk, 2019/6197 E. ve 2020/136 K.)

“… Dosya içeriğine göre, davalı işverenlikte kabin memuru olarak çalışan davacı işçinin 17.04.2014-08.11.2016 tarihleri arasında büyük çoğunluğu 2’şer günlük olmak üzere toplam 44 gün rapor aldığı görülmüştür.

Davacının haklı neden niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının fesih için geçerli sebep oluşturmaktadır…” (9 Hukuk, 2018/8229 E. ve 2019/7373 K.)

çok rapor alan işçi işten çıkarılabilir mi?

SONUÇ

İşçinin uzun süreli sağlık raporu almasını ikiye ayırarak incelemek gerekir. İlk olarak; eğer işçinin aldığı sağlık raporu KESİNTİSİZ şekilde, tabi olduğu ihbar süresini 6 hafta aşmışsa, işveren işçisini kıdem tazminatını ödeyerek ve ihbar süresi kullandırmadan İş Kanunu’nun 25/1 maddesi kapsamında derhal işten çıkarabilir.

İkinci senaryo ise; işçinin kesintisiz şekilde ve yukarıda belirtilen süre kadar raporlu olmaması, ancak çok sık rapor alıyor olmasıdır.

İşçinin sağlık raporu alması tek başında asla bir fesih nedeni olmasa da; sık sık alınan sağlık raporu ancak aşağıda sayılı iki nedenden birinin varlığı halinde işçinin 18 inci madde gereğince kıdem tazminatının ve ihbar tazminatının ödenerek ( ya da ihbar süreleri kullandırarak) işten çıkarılmasına gerekçe olabilecektir:

 • Bu durumun işyerine olumsuz bir etkisinin olması
 • Bu durumun işin yürütülmesini güçleştirmesi, bozması ya da engellemesi

Yukarıdaki durum dışında; eğer işçinin aldığı sağlık raporlarının doğruluğundan şüphe duyuluyorsa, ilgili hakem hastanelere başvurularak raporların gerçekliği soruşturulabilir.  Böyle bir durumda işçinin aldığı raporun gerçek olmadığı tespit edilirse, buna dayanarak işçinin iş sözleşmesi İş Kanununun 25/II-e maddesi gereğince kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmeksizin derhal feshedilebilir.

Son olarak özellikle işverenlere bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. İşçinin sık sık rapor alıyor olması, aldığı raporlar sahte olmadığı müddetçe, size haklı fesih hakkı vermeyecektir. İşçinin sürekli rapor alması sizi rahatsız ediyorsa, başvurmanız gereken yöntem 18’inci madde kapsamında ihbar süresi kullandırarak ve kıdem tazminatı ödeyerek fesih olmalıdır.

Özel hastanelerde alınan sağlık raporlarının geçerliliğini merak ediyorsanız, şu yazımıza göz atmalısınız: mustafabaysal.com/ozel-hastaneden-alinan-raporu-isveren-kabul-etmek-zorunda-midir

Sık rapor alan işçinin işten çıkarılmasını sizin için bir de anlattık. Aşağıdan bu ses kaydının Spotify Podcast’ine ulaşabilir ve kaydı dinleyebilirsiniz:

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

91 Yorum

 1. Mustafa bey mrblar 3.5 yıllık bir kidemim mevcut olup son 6 ayda 4 haftalık kesintili ve aralıklı olup en yüksek 3 gün Olan raporlarından dolayı (işyerinde olumsuzluklara yol açmış ve iş ilişkisi işveren açısından çekilmez hale gelmiştir.) Buna danayarak tazminatsiz işten çıkarıldım SGK çıkış kodu ise 46 dan oldu neler yapmam gerekir yardımcı olurmusunuz?

  1. Merhaba. İmkânınız varsa bir avukattan destek alarak, yoksa kendiniz bizzat arabulucu başvurusu yapmalısınız.

 2. İşyerinde iş kazası geçirdim el ve ayak bileğim kırıldı ameliyat oldum ve birer ay üstüste toplam 1 yıl iş kazası raporu aldım işten çıkartılırmıyım ikinci sorum ise çıkartılırsam ne gibi haklarım olur

  1. Merhaba. Bu sorunun cevabı kıdeminize göre değişir ve yazımda ilgili süreleri belirtmiştim. Geçmiş olsun.

 3. Merhaba, 3 buçuk yıldır cagri merkezinde çalışmaktayım.
  Bu işe başladıktan sonra boyun fıtığı ve boyun duzlesmesi oluştu. Kolum da ara ara güç kaybı oluşuyor.bu problem den dolayı kolumu dinlendirmek için ayda 5 ila 10 gün rapor alıyorum.agrilrim dah çok arttı ama tazminatimi da yakmak istemiyorum.ne yapabilirim

 4. Hocam kolay gelsin. Mahkemede Hakim şunu dedi.Fabrika geçerli bir Fesih yapmış ama kesinlikle Haklı nedenle fesih yapmamış. Ayrıca işe iade davam da reddedildi. Ben şimdi Kıdem ve İhbar tazminatımı almak için tekrar mahkemeye başvursam bu sefer kazanma ihtimalim olabilir mi ? Çünkü haklı nedenle fesih yapsaydı fabrika,kıdem ve İhbar Tazminatımıda kaybedicektim. Cevaplarsanız sevinirim Hocam kolay gelsin.

 5. Hocam kolay gelsin.Benim bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim. Ben 2015’in Aralık ayında bir fabrika’ya üretim elemanı olarak girdim ve 2018’in Nisan 6’sına kadar çalıştım. 2018’in Nisan ayının 6’ında Fabrika benim son 1 yıl içerisinde aralıklı 113 gün ameliyat,iş kazası ve hastalığımdan ötürü almış olduğum raporları öne sürerek beni 25/2 Bendi 29 koddan ( İyi niyet ve ahlak kurallarından ) ve İhbar ve kıdem haklarımı vermeden beni işten çıkardı.Bende işe iade davası açtım ve mahkemeye verdim. Şu an 2 mahkeme oldu. En son ki mahkemem de hakim tanığımı dinledi. Sizce fabrika beni haklı bir fesih sebebi ile mi sözleşmemi fesh etti. Yoksa en azından kıdem tazminatımı vermeleri mi lazımdı. Sizce kazanma ihtimalim varmı ? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Sedat bey mahkeme sonucunu tahmin edemeyiz. Neticede somut durumu takdir edecek olan hakimdir ve kararı o verecektir.

 6. merhaba 3.5 senedir pegasus hava yollarında operatör olarak çalışmaktayım dün beni sık sık rapor almamdan dolayı tazminatsız işten çıkardılar yanlız benim aldığım rapor burun ameliyatı oldum doktor 10 + 10 gün istirahat verdi sonrasında gribal enfeksyondan dolayı 3 gün bi 2 gün bi raporlarım var bu nedenle iş veren nasıl beni tazminatsız bir şekilde işten atabilir

 7. Merhabalar İyi çalışmalar 4 Kasım’da 4 üncü mahkememiz oldu işveren işçi mahkemesi 3 mahkemede karşı tarafın Bir tanığı gelmemişti bu mahkemede karşı taraf tanığı dinlememe kararı verdik dediler ve bu sonuçla Dosya Bilir kişiye yönlendirildi 4 Ocak’ta 5 inci duruşmamız olacak Toplamda mahkeme 1.5 yıla tekabül ediyor bu duruşmada Bi karar çıkarmı acaba Tşk ederim iyi çalışmalar Diliyorum

 8. Merhaba ben sağlık sorunum nedeniyle ameliyat olucağım bu süre zarfında 1 yada 2 ay raporlu olabilirmişim doktorumun dediğine göre, bunu iş yerime bildirdim benim görev yerimi değiştirip başka bir yere verdiler.Şimdi ben ameliyat olmamdan önce veya ameliyattan sonra tazminatım ve tüm haklarım ödenerek işten çıkarılırsam işyerimden haksız çıkarıldığımı sağlık sorunlarım olup ameliyat olucağım yada olduğum için çıkarıldığımı belgelerle ispat edersem bir 3. tazminat hakkım doğarmı?

 9. Merhabalar. Ben 4 yıldır kurumsal bir şirkette çalışmaktayım. Yaklaşık 2.5 hafta önce iş yerinde alt raftaki ürüne bakmak için eğildiğimde dizimden sen geldi ve ön çapraz bağlarım yırtıldı. O an bunu anlamadım tabi sadece ağrı girdi dizime ve ne yazıkki doktora gitmedim. 3 4 gün sonra acısına daha çok dayanamayıp hastaneye gittiğimde çekilen mr sonucu ön çapraz bağlarımın koptuğunu söyledi doktor ve ameliyat olmamı söyledi. Ameliyat tarihi aldım ve 31.10.2018 de ameliyat oldum. Minimum 3 ay heyet raporu vericeğini söyledi doktorum ve ben bunu iş yerime bildirdim. Ameliyat olduğum günün ertesi günü yani 01.11.2018 tarihinde şirkette mağaza destek yetkilisi olarak çalıştığım görevime son verilip tezgahtar görevine düşürüldüm. Ve bu olay bana 13.11.2018 tarihinde mağaza müdürüm tarafından bir yazılı belge ile haberdar edildim. Tabiki o kağıdı imzalamadım. Müdürün bana telefonda dediği uzun bi süre işe gitmiceğim için görevine son verildi dedi. Sonradan öğrendimki iş yerinde ‘kadrosunu alamadığı için bilerek keyfi ameliyat oldu rapor alsın diye ‘ şeklinde konuşmalar olmuş ve bunun sonucunda görevimden oldum. Size sorum bu konu hakkında ne yapabilirim yani herhangi bir hakkım varmı mahkemeye versem maddi manevi tazminat elde edebilirmiyim.konuyla ilgili açıklamada bulunursanız çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.
  ( mr sonuçları dahil tüm herşeyin raporları elimde var )

  1. Merhaba. Bu durumda arabulucu başvurusu yaparak kıdem ve ihbar tazminatınızı talep edebilir ya da şartları varsa işe iade davası açabilirsiniz. Açıkçası birçok hakkınız olduğunu söyleyebilirim; ama bunları tek tek burada saymam mümkün olmaz. İşe iade başvurusu için gereken 1 aylık süreyi unutmadan, bir avukata danışmanızı tavsiye ederim: mustafabaysal.com/ise-iade-davasi-acma-suresi

 10. 04.08.2018 tarihinde yıllık izne ayrıldık 3 buçuk yıldır çalışıyorum fabrikada döşemeci olarak, işin zorluğu nedeniyle sol omzunda kas lif ezilmesi oldu.. doktora gittiğimde doktor işin gerekçesiyle ağrın olcak fizik tedavi olman lazım istirahatli olarak 15 gün.. bizim şirket 15 gün çok fazla öğlene kadar çalış öğleden sonra fizik gör dedi beni fizik tedavisi görene kadar çok zorluk yaşattılar şirket doktoruna tanış dediler tanıştım şirketimizin doktoruda rapor alması uykundur tedavisi yapılsın diye yazılı Kağıt verdi şirkete verdim şirket bunuda kabul etmedi yine öğlene kadar çalıştım öğleden sonra fiziğe gittim.. bu rahatsızlık 2018in Nisa’n ayında oldu.. yukarda beklettiğim tarih sonrasında benim parmaklarım uyuşmaya his kaybı yaşamaya başladı doktora gittim nöroloji 4 boyun fıtığı çıktı bana emar sonuçunda.. benim parmaklarımın uyuşması yine geçmedi fizik doktoruna gittim sinir sıkışması oldun dedi yaptığın iş nedeniyle sinirleri öldürmüşsün.. doktor bana 10 gün rapor verdi.. rapor bitikten sonra şirkete gittim benim parmaklarım iyleşmedi dedim beni idare edin dedim bu halde seni idare edemeyiz deyip çıkışımı verdiler 6.700₺ sadece tazminat verdiler.. iş yerine girmeden hiç bir rahatsızlığım yoktu işin ağır olması durumunda benim sağlık sorunum bozuldu.. bankalarda borçum oldu halde işten çıkaraldım.. işsizlik maaşına başvuru yaptım hak kazanamadım.. ben şuan çok mağdurum kirada oturuyorum ne yapabilirim..

 11. iyi günler benim boynunda omurga düzleşmesi var ağır iş yaptığımda boynumda ağrı oluyor bende ağrı olduğunda rapor alıyorum 4 senedir çalışıyorum bu iş yerinde geçen gene rapor aldım sefimiz benim 4 yılda aldığım raporu hesaplatmis 46 gün rapor almışım beni tazminatsız çıkarabilirler mi

 12. Merhaba. Ozel bir otomotiv sirketinde calismaktayim montaj operatoruym isim hep sabit ayakta basim egik ve kol gucuyle calismaktayim 09 12 2015 girisliyim bu iayerine son 1 senedir inanilmaz boyun agrisi cekmekteyim boynum arka arkaya tutulmaya baslayinca uzman hekime basvurdum cekilen emar sonucunda boyun duzlesmesi ve boyun fitigi oldugumu ogrendim yasim geregi su anlik ameliyat olmaya gerek olmadigi ameliyatin son care oldugunu ve fizik tedaviye gitmem gerektigini soyledi isyerimiz ise raporu pek sevmiyor ben su ana kadar rapor almadim gecen haftaya kadar artik dayanamadim cunku kollarimda guc kaybi olusmaya basladi ve birsey kaldiramaz oldum cuma gunu dayanamayip gittim. 2 gun rapor aldim ve rapor kullanan biri degilim ve lafini yapmislar hafta sonuna denk getirildigini ve kimsenin vazgecilmez olmadigini ben bayramdan sonra fizik tedaviye baslicam cunku canim cok yaniyor ilaclar fayda etmiyor. Arastrmalarima gore en fazla 21 gun suruyor fizik ben bu sebepten isten cikarilirsam eger issizlik kidem ve ihbar alabiliyormuyum

  1. Evet, işçi sadece rapor aldığı için işten çıkarılamaz. Böyle olursa, hakkınızı arayabilirsiniz.

 13. Meraba ben 7 yıldan beri aynı yerde calismaktayim 2012 yılında Dr gitmiştim fıtık var dedi fizik tedavi gördüm o zman geçmişti fazla sorun olmadı ama 4 ay önce tekrar belim ağrıdı tekrar doktora gittiğimde 3 tane fitigim olduğunu söyledi fizik tedaviye gittim 1 ay boyunca ama pek faydası olmadı yaklaşık 2’5 aydan beri çalışamıyorum evdeyim işim ağır bu işte çalışmak istemiyorum kendim çıkarsam tazminatımı alabilirmiyim iyi günler dilerim.

 14. 15 yıldır bi fransız şirketinde çalışıyorum arada raporlarım tabiki oldu her rapor alanlara belge dağıtıldı rapor alınmasını önlemek için ben imzalamadım 2 yıl önce yıllık iznimde ayağım burkuldu 20 gün rapor aldım yirmigünün sonunda iş veren dağıttığı rapor pusulasına 20 günüde ekleyerek noterden gönderdi imzaladım ve aldım bu olay 2015 oluyor 2016 tıdada ara ara raporlarım oldu 25 gün ara ara 2017 20 gün ara ara alınan raporlar sürekli değil 2018 7 gün ve bunlardan 2 uyarı düzenlemiş iş veren geçenlerde hastalandım takım liderime haber verdim rapor aldediler hastaneye gidemedim ve izin kağıdı yazılacaktı yazılmadı bu yüzden disipline verildim ve raporları öne sürerek tazminatsız işten çıkarmak istiyolar nasıl bi süreç izlemeliyim bu olayla birlikte üç uyarı yazıp işten çıkaracaklar tazminatsız

  1. Özge hanım, şu anda yapabileceğiniz bir şey yok. Ama geçmiş dönemlerde aldığınız raporlar, işten çıkarılmanız için haklı gerekçe değildir. Bu şekilde çıkarsalar bile hakkınızı aramanız mümkündür.

 15. Merhaba,

  4 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ve görevim iş tanımım haricinde bir sürü iş yapıyorum, yaklaşık 1 buçuk yıl zorla 10 saat çalıştırıldım.artık bu firma da çalışmak istemiyorum çünkü iş sözleşmem de, yapılan zam enflasyon oranı altında olamaz diyor, yılda bir kez zam alıyorum ve aldığım zam enflasyon oranının çok altında.veya devamlı sağlık raporu alsam tazminat alabilir miyim.işveren tazminat vermemek için kimseyi işten çıkarmıyor.yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler

  1. Elif hanım, madem ki iş sözleşmesi şartları uygulanmıyor; o halde neden raporla uğraşacaksınız ki? Haklı gerekçe ile fesih yaparak işten ayrılabilir ve ödeme yapılmazsa dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 16. İyi günler Mustafa bey ; ben 24.01.2018 tarihinde açıklanan askerlik sevk tarihimin subat celbi değil de , 2. Gruba düşmem nedeni ile 13.03.2018 tarihi itibariyle vatani görevimi yapmak üzere ,uzun dönem asker olacağım.tüm planlarımı 1.grup olup şubatın ilk haftası askere gideceğimi varsayarak diğer ev arkadaşlarım ile kaldığımız evi boşaltıp ailemizin yanına döndük ve asker Sevkinin geç çıkması yüzünden subat ayını kışlada değil de iş yerinde devam etme durumum doğmuş oldu .yaklaşık 3 yıldır çalıştığım iş yerinden tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum . Fakat söyle bir durumla karşılaştım , askerlikle yapacağım yerin belli olmasına rağmen şirketim sülüs belgesi çıkmadığı icin tazminatımı vermiyor ve sülüs belgesi cıkana kadar çalışmak zorunda olduğumu söylüyor . Elimde askeri şubeden aldığım ve askerlik yapacağım yerin,zamanın gösterildiği belgeyi kabul etmiyor . Ben su süreç içinde herhangi bir sağlık ocagından veya devlet hastanesinden rapor alıp 5hafta boyunca aralıksız , işe gitmeme tercihimi kullansam , bu süreçte aldığım raporlar hakem hastanelerinde incelenip ,haksız yere rapor aldığım kararı çıkar ve kıdemsiz ihbarsız işten KOVULma durumum olur mu?

  1. Hasan bey aslında cevabı siz vermişsiniz. Hakem heyeti vb. bir yöntemle raporunuzun sahte olduğuna hükmedilmedikçe, bir sıkıntı olmayacaktır.

 17. Merhaba ben farkli bir konu hakkinda birsey sorucaktim ama is yerinde mobbing yaşiyorum. Ve bunu nasil ispatlayabilirim tazminat vermek istemiyorlar acaba sık sık rapor alsam bir cozum olabilirmi isten cikartmalari icin iş aksayacak cünkü.

 18. ben bir şirkette 5 yıldır çalışıyorum görevim motorsiklet li kurye 4 yıl önce şeker hastalığına yakalandım ve zaman zaman özellikle de yorulduğum zaman görme bozukluğu yaşıyorum ve 15 günde 2 defa kaza geçirdim
  işverenden başka bir pozisyon da çalışma talep ettim vermeyince istifa etmek zorunda kaldım fakat istifa sebebini sağlık sorunum olarak belirttim kıdem tazminatı alabilirmiyim…

  1. Orhan bey, arabulucuya başvurmalı ve şansınızı denemelisiniz. Kesin cevap vermem mümkün olmaz.

 19. Merhaba benim yıl içinde kullanmış olduğum rapor gün sayısı yeterli midir 14 hafta arada 1 gün yani Ekim 13 de çalışmıştım 2ekim2017 rapor 13 Ekim Birgün çalıştım 14 Ekim 2017 ve 14 Ocak arası raporluyum bu süre yeterli midir

  1. Hacer hanım, kimin için yeterli midir? İşveren için ise, rapor süreniz ihbar sürenizi 6 hafta aşmışsa, evet sizi işten çıkarabilir. Ama bu, işverenin takdirinde bir durumdur.

 20. Merhaba ben 02 Ekim 2017 rapora çıktım 13 Ekim’de işbaşı yaptım 14 Ekim’de tekrar rapora çıktım ameliyat oldum 14 Ocak 2018 e kadarda raporluyum isyerim beni sağlıktan işten çıkarıp tazminat ve işsizlik maaşı alabilirmiyim isyerimde 5 yıldır çalışıyorum

  1. Hacer hanım, sorunuzun cevabı yazımızda mevcuttur. Bu nedenle işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatınızın ödenmesi gerektiği gibi işsizlik maaşı da alabilirsiniz.

 21. iş veren işciyi raporlarından dolayı işten çıkartırsa ihbar sürelerini aştığı için fesh eder demiştiniz peki ihbar ve kıdem de ödemek zorundamıdır.

  1. Merhaba. Bu durumda ihbar tazminatı ödenmez; ancak kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.

 22. Merhaba
  05.09.2017 itibari ile istifa ediyorum,1.5 aylik ihbar surem var bu sure icinde ameliyat olabilirim 6 haftayi asan rapor alirsam isveren kidem tazminatimi veeip fesih yapabilir mi?

  1. Merhaba. Bu tamamen işverenin takdirindedir. Yani sizin 6 hafta + 6 hafta rapor almanız halinde işveren sizi işten çıkarma hakkına sahip olur. Ama bu hakkını kullanmak zorunda değildir.

    1. İstifa ederseniz mi? Hayır, kıdem tazminatı ödenmediği gibi işsizlik maaşı da alamazsınız.

     1. Merhaba Mustafa Bey sormak istedigim tam olarak bu degildi soyle aktarayim 5 eylul de istifa ettim 1.5 aylik ihbar surem islemeye basladi ve ben 7 eylulde bir ameliyat gecirdim cok sık rapor aldim (6 haftayi da gecebilir)isveren bu durumda is akdimi feshetme hakkina sahip ise is akdimi feshederken kidem tazminatimi odemekle yukumlu mu?issizlik maasimi alaniliyor muyum?bir de ben istifa dilekcemi whatsup hattindan resmini cekip gonderdim islak imzali hali onlarda yok o istifa dilekcesi gecerli oluyor mu?izinde oldugum icin insan kaynaklari ile henuz gorusmedim

     2. Daha önce de yazdığım gibi, siz 6 haftayı geçen rapor alırsanız, işveren sizi çıkarmak zorunda değildir. Ancak 6+6 yani 12 hafta rapor alırsanız, sizi çıkarma hakkına sahip olur ki, bu durumda bile çıkarmak zorunda değildir. Siz istifa etmişseniz, kıdem tazminatınızı yitirmişsiniz demektir. Bu saatten sonra almanız neredeyse imkansızdır. Ancak işveren dilerse, elbette ödeyebilir.

 23. Slm mustafa bey 30 Ağustos ta yola çıkmam gerekiyor fakat 30 Ağustos ta çalışma var .. fakat izin istesem bile ustabaşım izin vermeyeceğini biliyorum ise gitmesem .. özel bir gıda firmasında çalışıyorum.. yada bir gün önce rapor alsam bildiğim kadarıyla raporluyken ertesi günü resmi tatilse..işe gitmesem sıkıntı olurmu.. tşk ederim şimdiden..

  1. Şule hanım, raporlu olmanız durumunda kanunen, raporlu olduğunuz günler için işe gitmeniz gerekmez. Ancak bitiminde göreve başlamanız gerekir. Eğer göreve başlamanız gereken gün, işyerinde bayram dolayısıyla çalışma yoksa, işe tatilden sonra da başlayabilirsiniz.

 24. Merhaba.

  6 Aralık 2016 da işe giren, 16 Aralık 2016 tarihinde iş yerimizde iş kazası geçirerek rapor alan bir çalışan, o tarihten başlamak üzere sürekli olarak günümüz tarihine kadar birbirini takip eden raporlar alıyor ve kendisine ait facebook adresinde iş kazası neticesinde hasar gören ve bu sebeple sürekli olarak rapor aldığı elini rahatça kullanabildiği görülüyor. Tedavi gördüğü üniversitedeki profesörün de herhangi bir olumsuzluk göremediğini öğrendiğimiz için ve başka şekillerde de elini kullanabildiği görüdüğümüz için, şahsı haksız olarak rapor parası aldığından dolayı ihbar tazminatı vermeden işten çıkartmak istiyoruz. Bu durumda yapılması gerekenleri bizlerle paylaşırsanız sevniriz. İyi çalışmalar.

  1. Merhaba. Böyle bir adım atmadan önce mutlaka Hakem Hastaneye sevk edin yazılı olarak. Sahte/uygunsuz rapor kararı gelirse rahatlıkla 25/2 çıkış işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde risk alırsınız.
   Bulunduğunuz ilde kamu hastanesi sayısı fazla ise; bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak hakem hastanenin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz..
   Genel anlamda Türkiye’de hakem hastane Ankara numune eğitim ve araştırma hastanesidir.

   Ayrıca, işçinin normal ihbar bildirim süresinin 6 hafta aşan kısmında rapor süresi devam ediyorsa 25/1 ‘den tazminatlı derhal çıkışını verebilirsiniz. (Sürelere dikkat). Sanıyorum ki o da bunu istiyor galiba, tutumundan bunu bir ihtimal tahmin ettim…

 25. merhaba mustafa bey aldığım raporlardan dolayı işten çıkartılırsam tazminat alma şansım varmı

 26. iyi günler mustafa bey şimdiden kolay gelsin ben 01.03.2003 den beri bir firmada çalışmaktayım rahatsızlığımdan dolayı 20.02.2017 de dizimden ameliyat oldum doktor 45 günlük heyet raporu verdi rapor bitimi 20 gün daha heyet raporu verdi ve 27.04.2017 dera rapor bitimi 2 gün yıllık izin ilave yaptırdım pazarıda kattım 1 mayıs resmi tatildi 2mayısta işbaşı yaptım ama rahatsızlandım ve çalışamadım iş yeri hekimi ameliyat doktoruma sevk etti doktor 30 gün heyet raporu verdi şu andada fizik tedavi görüyorum ve 30 gün daha ilave ederek heyet raporu verdiler toplamda 127 gündür raporlu oluyorum o 2 gün yıllık izin ve 1 gün işbaşı yaparak çlışamadığım bir etken olurmu işveren beni işten çıkarabilirmi şimdiden teşekkür ederim

  1. Hacı bey bir yıllık zaman diliminde aldığınız rapor sayısı 14 haftayı geçerse işveren sizi işten çıkarabilir. Ama bu durumda bile kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir. Sizin aldığınız rapor sayısı da 18 haftayı geçmiş görünüyor.

 27. esim bel fıtıgından ameliyat oldu 45 + 45 rapor aldı esim bi şirette cay ve temizlik işi yapıyor iş veren işden cıkarılması ve kendi istifa etmesi durumunda kıdem tazminatını alamayacagını beyan etti. suan calısamayacak durumda Tazminat alması için ne yapabilirm tekrar rapor alırsak ne olur.

  1. Mustafa bey kendisi ayrılırsa kıdem tazminatı alamayabilir. Ama işvernen tarafından çıkarılması durumunda kıdem tazminatının ödenmesi gerekecektir.

 28. Mustafa Bey,
  Bir ilaç firmasında çalışıyorum ve boyun fıtığımdan dolayı ilk önce 30, bir hafta sonra 20 günlük iş göremez raporu verildi. Çok fazla araç kullandığımızdan dolayı yöneticilerime onları da zor durumda bırakmak istemediğimi söyledim ve sosyal haklarımı istedim. Maalesef benim istifa etmem gerektiğini belirterek sosyal hakları verme taraftarı değiller. Benim işsizlik maaşı hak kazanmam için sizce ne yapmam gerekir?
  Ayrıca yaşadığım ruhsal çöküntü için rapor almama gerek var mıdır?

  1. Selçuk bey geçmiş olsun. Daha önceki yorumlarda da belirttiğim gibi, sağlık nedeniyle işten ayrılmak işçinin hakkı olsa da, işveren bunu kabul etmediğinde durumu nihai olarak takdir edecek olan mahkemenin kendisi olacaktır. Bu nedenle risk almanız gerekecektir. Size kesin bir şey söylemem mümkün olmaz.

 29. Merhaba, ben 21 yıllık kamu ‘da kadrolu işçi olarak çalışıyorum. Sorunlu bir hamilelik dönemi geçirdim,erken doğum oldu. Doğum iznim bitti, 3 aydır heyet raporu alıyorum. iznimde bitti. Bebeğim 2 ay komada kaldı. Halen sağlık proplemi devam ediyor. Refakatçi izni alabilir miyim 657 ler gibi 3-6 ay arası. 1 yılda kaç defa heyet raporu alabilirim. 20 yıl boyunca hiç rapor almadım. Teşekkürler.

  1. Meral hanım İş Kanununda refakatçi izni yoktur. Ne yazık ki İş Kanunu bu hususta oldukça katıdır. 21 yıllık işçi olduğunuza göre, bir yıllık süre zarfında 8+6 hafta yani toplamda 14 hafta raporlu olmanız durumunda işveren, kıdem tazminatızı ödeyerek sizi işten çıkarma hakkına sahip olacaktır. Dikkat etmeniz gereken en önemli husus budur.

 30. Bir kamu kuruluşunda 4 sene gemi motor bakim ve onarim işçisi olarak çalışmaktayım. 3.senemin sonunda öksürük şikayetiyle ve işitme problemiyle ilgili meslek hastensine sevk edildim.Meslek hastalıkları hastanesi alrjik astim tanısı koydu sağ kulagimdada biraz isitme kaybı oluşmuş. Raporum sonucu meslek hastalığım olmadığını ama tozsuz dumansiz kimyasalsiz ve gurultuden uzak çalışmam önerilmiştir sağlığım açısından. Uyduruk test olcumlerine atifta bulunarak calistigim ortamin tozsuz dumansiz kimyasalsiz olması ve uygun gurultu ortamina sahip olmasina binaen isyeri degisikligim yapilmamistir.bir yil boyunca tekrar maruziyet ve sikayetleeim devam etti ve isyeri hekimime durumu anlattim beni meslek hastanesine sevk etmedi ilgilenmedi.Kendi imkanlarimla gittim raporumda hastaligimin arttığını soyledi doktor.Ben hastaligimdan dolayı istifa etmek istiyorum tum haklarımı alabilirmiyim.teşekkürler

  1. Coşkun bey sizi iyi anlıyorum. Ancak sorunuzun net bir cevabı yok. Çünkü işten bu nedenle ayrıldığınızda ve işveren tazminatınızı ödemezse, mahkeme sizin raporunuzu değerlendirecek, gerekirse yeni rapor isteyecektir. Dolayısıyla her şey mahkemenin takdirinde olacaktır.

 31. Merhaba
  Bir iscim var her carsamba veya persembe gunu 2-3 gunluk rapor aliyor. 4 haftadir surekli takip eden bir durum var. Ve arastirmalarim sonucunda bir sertifika kursuna gittigini ogrendim. Bu durumda ne yapabilirim

  1. Mahkemede bu durumu ispat edebileceğinizi düşünüyorsanız kıdem ve ihbar tazminatını vererek 17nci madde kapsamında işten çıkarabileceğinizi düşünüyorum.

 32. 5 yildir ayni is yerinde çalışıyom son 3 ayda rapor almak isten cikarildigimda tazminata engel mi

  1. Hayır, aldığınız raporlar nedeniyle işten çıkarılacaksanız kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir. Başka bir gerekçeyle çıkarılırsanız, sonu. değişebilir.

 33. iyi günler mustafa bey işçim 1 günlük ücretsiz izne ayrıldı bodro düzenlerken sistem 1 günü dikkate almıyor neden acaba

 34. Merhaba;
  İş yerinde aldığımız raporlar yıl sonunda sıfırlanmıyor mu?sonuçta 20 sene çalıştığımız yerde belli bi gün sayısı olması çok Or durumda bırakmaz mı çalışanları

  1. Bu raporların 1 yıllık süre zarfında kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

 35. Bir iş yerinde bir sene 6 günlük çalışmışlığım var bu süre içerisinde 42 – 43 günlük raporum var işveren beni işten çıkardı ve ihbar kıdem tazminatı vermemekle beraber yıllık izin kazanmadığımı bildirmekte ben bu haklara sahip miyim

  1. Yıllık izne esas kıdem hesaplanırken; işçinin aldığı sağlık raporlarının bir kısmı dikkate alınır. İşçinin kıdemine göre belirlenen ihbar sürelerine altı hafta eklenmesiyle bulunan süre kadar raporlar kıdemden sayılmalıdır. Sizin durumunuza 4 + 6 hafta yani 10 haftaya kadar raporlarınızın, yıllık izin kıdeminden sayılması gerekir.

 36. merhaba 10 günlük bi yatiş raporum var taburcu olduktan sonra 2 gün ara ile tekrar bi 12 günlük yatisim oldu bu 22 günlük toplam süreç bir ay içinde oldu bunun için iş yeri heyet raporu istedi yardımcı olursanız çok sevinirim

 37. 3.5 yıllık işçiyim kurumda 2016 yılında 10+10+10+5+3=38 gün rapor aldım kaç gün daha rapor alabilirim

  1. Toplam rapor sayınız 14 haftayı aştığında tazminatsız çıkarılabilirisiniz. Ama bu durumda da işveren sizin devamsızlığınızın işyerine olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorsa, tazminatınızı ödeyerek sizi her zaman işten çıkarabilir.

   1. Mrb mustafa bey. Toplam rapor 14 haftayi geçerse is veren isyerine olumsuz etki diyerek tazminatsiz cikarilir yazmissiniz kidem tazminati da verilmez mi bu durumda

    1. Hayır, bu durumda işçiye ihbar tazminatı ödenmez ama kıdem tazminatı ödenir.

 38. Merhaba Kastamonu’da sivil toplum örgütünde çalışıyorum Ağustos ın 1 in de böbrek nakli oldum ve 3 ay rapor verildi rapor bittik dem sonra 2 gün çalıştıp be rahatsızlandım be Dr 3 ay daha verdi bana bir sıkıntı olurmu teşekkürler

 39. İşci Kaç gün arayla Rapor alabilir örnek 08-11-2016 tarihinde 2 günlük rapor aldı rapor bitiş tarihi 10-11-2016 yeniden gidip 11-11-2016 tarihinde işci rapor alabilirmi ?

  1. Elbette alabilir. Adı üstünde, bu bir sağlık sorunudur. Ancak sık rapor alan işçinin işten çıkarılıp çıkarılamayacağını yazımda anlatmıştım, haricinde söyleyecek fazla bir şey yok.

 40. merhabalar ben kocaeli izmitte özel bir sektörde 4 yıldır çalışmaktayım fakat bazı sebeplerden dolayı il değişikşiği yapmam gerekiyor izmir e yerleşicem we bunu müdürüm ile görüşüp durumu izah ettim ve çıkışımı istedim ancak kabul etmediler bu konuyla ilgili izlemem gerekeken bi yol var mıdır yardımcı olursanız sevinirim

  1. Bu şekilde bir ayrılma gerekçesi nedeniyle kıdem tazminatınızı yitirebilirsiniz. Tamamen işvereninizin takdirindedir.

 41. İşçinin sık sık rapor alması, haklı nedenle tazminatsız fesih nedeni değildir. İşçinin aldığı raporların fenne ve usulüne uygun olmadığı kanaati var ise bir üst sağlık kuruluşuna her zaman başvurulabilir. Bu durumda, eğer aldığı rapor, gerçekten hastalığına dayanmıyor ise, o tespite dayanılarak haklı fesih nedeni olur ki o zaman 4857/25-2-e maddesine göre “doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışından dolayı tazminatsız fesih yoluna gidilir. Aksi halde, sık sık rapor alarak işin akışını aksatıyor diye tazminatsız fesih nedeni 25/2.maddeki hallerden bire girmez. Nitekim, Yargıtay da bir çok kararında sık sık rapor alınarak işin düzenini bozan işçilerin geçerli nedenle yani 18.maddeye göre işten çıkarılabileceğini belirtmiştir.

  1. Üstat söylediklerinizi anlıyorum. Aslında yorumunuzla yazımdaki bir eksikliği kapattığınız kanaatindeyim. Yazımda, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkına sahip olmasını, işçinin rapor almayı alışkanlık haline getirmesine bağlamıştım.

   Ancak sizin de vurguladığınız gibi bunun takdirinin işverende olmasındansa, yetkili makamlarca raporların sahteliğinin tespit edilmesi ancak haklı nedenle derhal fesih nedeni olarak kabul edilmelidir.

   Bu bağlamda yazımdaki eksikliği düzelttiğiniz için hem size hem de Mehmet Karadurmuş üstata teşekkür ediyorum.

 42. İşçinin sık sık rapor alması işyerinin düzen ve çalışma verimliğini etkiliyorsa 4857/18. m göre geçerli çıkış nedeni oluşturur ve işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenir. 25/II göre bildirimsiz fesih hakkı vermez. Rapor süresi ihbar öneli + 6 hafta sürerse sadece kıdem tazminatı ödenir.

  Mehmet KARADURMUŞ

  1. Üstat merhaba. Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Öncelikle bir konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. İşçinin sağlık nedeniyle devamsızlığı ihbar önelini 6 hafta aşarsa, işçinin iş akdi kıdem tazminatı ödenerek derhal feshedilebilir.

   Anlaşmazlığımız, bu süreler dışında, işçinin sık sık rapor alması halinde ve bu raporların işyerine ve işe olumsuz etkisinin olması halinde feshin nasıl yapılacağıyla ilgili olsa gerek.

   Siz bu noktada bana katılmıyor ve bu feshin 18. maddeye göre yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Benim kanaatim ise şöyle; işçinin uzun süreli rapor alması tek başına 18. madde için bir gerekçedir. Çünkü bu durumda, alınan raporların, işin aksamasına neden olabileceği için başlı başına bir gerekçe olacağını düşünüyorum.

   Ama işçinin sık sık rapor alması durumunun farklı olduğu kanaatindeyim. Burada derhal fesih olması gerektiğini düşünmemin sebebi, işçinin sık sık rapor alması ve rapor almayı alışkanlık haline getirmesidir. Bu durum bana göre 25/II- e ya da 25/II-h kapsamında değerlendirilebilir.

   1. Merhabalar;

    Ben 2014 mayıs ayında dayanıklı tüketim malları (beyaz eşya tv satış pazarlama) işine giriş yaptım

    2016 yılında aynı şirkette çalışma esnasında bel fıtığı oldugumu ameliyat olmazsam felç kalabileceğimi beyin cerrahi doktoru iletti.
    Bunun üzerine bel fıtığından ameliyat oldum.

    Çalıştığım iş yerinde 12 saat ayakta çalışmaktan ve gelen ürünleri taşımaktan bel fıtığı olup ameliyat olmak zorunda kaldım.
    Ameliyattan sonra agrılarım devam etti kas gevsetici kullanmaya başladım.

    2018 yılında çalıştığım şirket beni evimden 60 km uzak mesafe de başka bir şubeye gönderdi günde sabah akşam 5 saat ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldım yaklaşık 2 aydır da bu şubedeyim baskılardan dolayı maddi sıkıntılar ve rahatsızlığımdan dolayı bunalmış durumdayım şirketime burda çalışamadığımı 5 saat ayakta yolculuk yapıp pazar hariç her gün 11 saat mesaimin zor geldiğini gelip gitmekte çok zorlandığımı bildirdim fakat aldığım cevap sen bilirsin gitmeyebilirsin oldu. İçeride 5 yıllık tazminatımı bırakmak istemiyorum lütfen bana yardımcı olun. Size sorum şu dur.

    Şirketimden hak nasıl talep eder tazminatımı alabilirim ?

    Heyet raporu ile tazminat alabileceğimi bir arkadaşım söyledi beni ameliyat eden doktora gittim yardımcı olması için ancak hastane rapor birimi doktorun ankara dışına tayini çıktığı ilettiler eskiye dönük evrakların sadece doktorda olduğunu söylediler.

    Meslek hastalıkları hastanesinden alacağım raporun içeriği ne olmalıdır iş yerim hiç bir şekilde tazminat ödemiyor

    Alacağım rapor daha sonrasında iş hayatımı etkilermi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum

    Saygılarımla.

Başa dön tuşu