SGK

Sigorta hizmet tespit davasında hak düşürücü süreler

Yıllar önce sigortasız çalıştınız ve yıllar sonra bunun önemini anladınız. Şu sorunun cevabını arıyor olmanız muhtemel: Hizmet tespit davası açabilir miyim? Sigorta hizmet tespit davasında hak düşürücü süre ne kadar? Hizmet tespit davasında zamanaşımı var mı?

Ön bilgi: Bu yazıda “zamanaşımı” kavramı geçen her yerde “hak düşürücü süre” anlaşılmalıdır; çünkü hizmet tespit davasında zamanaşımı değil, hak düşürücü süre geçerlidir. Uygulamada ve vatandaş arasında genelde zamanaşımı denildiği için, ben de bu ifadeyi kullanmayı tercih ettim.

Unutulmamalı ki; zamanaşımı ile hak düşürücü süre farklıdır. Zamanaşımında, karşı taraf bunu öne sürmezse, kişi halen davayı kazanabilir. Hak düşürücü sürede ise, karşı taraf bunu öne sürmese bile, mahkeme KENDİLİĞİNDEN bu süreyi dikkate almak zorundadır.

SGK sigorta primleri zamanaşımı

İşçiler ne yazık ki çeşitli sebeplerle sigorta yapılmadan ya da sigortaları eksik bildirilerek çalıştırılabilmektedir. Çalışırken bu durumda itiraz edemeyen işçilerin, işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açmaları ve geriye dönük sigortalarının yatırılmasını sağlamaları mümkündür.

Ancak burada devreye zamanaşımı kavramı girmektedir. Sigortasız çalışan bir işçi, en geç hangi tarihe kadar dava açabilir?

hizmet tespit davası zamanaşımı

İşçinin sigortasız çalıştırılması

Daha önce de yazdığımız gibi, işçinin sigortasız çalıştırılması mümkün değildir. Bu durum hem önemli idari para cezalarıyla yaptırım altına alınmıştır hem de olası bir iş kazası durumunda, işverenin sorumluluğu azami seviyeye çıkmaktadır.

Buna rağmen halen sigortasız işçi çalıştıran işverenler olduğunu biliyoruz. Bu durumda işçiler çoğu zaman, işlerini kaybetme korkusuyla ses çıkarmamakta ve bazen de işveren tarafından oyalanmaktadır. Sebep ne olursa olsun, işçi işten ayrıldıktan sonra dava açarak, sigortasız çalıştırıldığı bu sürelerin tespitini iş mahkemesinden isteyebilir.

Geriye dönük sigorta davasında zamanaşımı

İşçiler bakımından zamanaşımı süreleri nettir. Örneğin maaşını ya da fazla mesaisini alamayan bir işçi, 5 yıl içinde dava açmazsa, alacağı zamanaşımına uğrar. Ama bu netlik, SSK primleri bakımından yoktur. Başka bir deyişle; SGK primleri açısından zamanaşımı 5 yıl olsa da, bazı hallerde zamanaşımı işletilmemektedir. Gelin, bunları aşağıda açıklayalım.

Sigorta primlerinde 5 yıllık hak düşürücü süre

Geriye dönük SSK hizmet tespiti davasında bilinmesi gereken ilk süre budur. Buna göre;

 • İşten ayrılan işçi, işten ayrıldığı yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde, bildirilmeyen sigorta primleri için dava açmak zorundadır.
 • Bu süre hak düşürücü bir süre olup, dava açılması durumunda mahkeme tarafından resen dikkate alınmaktadır.
 • Eğer işçinin sigortasız çalışması kesintisiz sürmüşse; geriye dönük tamamı için 5 yıl içinde dava açılabilir. Örneğin; 2014 yılında işten ayrılan ve ondan önce kesintisiz olarak 4 yıl boyunca sigortasız çalışan işçi, 2019 yılı sonuna kadar bu 4 yıllık sürenin tamamı için dava açabilecektir.
hizmet tespit davası zaman aşımı

Sigorta primlerinde 5 yıllık hak düşürücü sürenin dikkate alınmadığı durumlar

Başlığın biraz uzun olduğunun farkındayım; ancak biraz karışık olan bu hususu ancak böyle ifade edebiliriz. Buna göre; aşağıdaki hallerin varlığı söz konusu ise; artık 5 yıllık hak düşürücü süre yoktur. Yani, aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, hizmet tespit davası açılabilir:

 • İşçi için sigortalı işe giriş bildirgesinin SGK’ya verilmiş olması
 • İşçi için aylık sigorta primleri bildirgesinin SGK’ya verilmiş olması
 • İşçi için dört aylık sigorta primleri bildirgesinin SGK’ya verilmiş olması
 • İşyerindeki çalışmanın sigorta müfettiş ya da denetim raporuyla kayıt altına alınmış olması

Hizmet tespit davasında zamanaşımı bakımından özel durumlar

Bunu örneklerle açıklamak daha doğru olacaktır.

Birinci örneğimizde; işçi 2003-2007 tarihleri arasında sigortasız çalışmış olsun. Bu işçi için işe giriş bildirgesi verilmemiş ya da bir günlük bile prim bildirilmemiştir. İşte bu işçi için 5 yıllık hak düşürücü süre, 2012 yılı sonunda dolacak ve işçi bundan sonra, bildirilmeyen sigorta primleri için dava açamayacaktır.

İkinci örneğimizdeki işçi de 2003-2007 tarihleri arasında çalışmış olsun. Ancak bu işçi için, işe ilk girdiğinde yani 2003 yılında işe giriş bildirgesi verilmiştir. Bundan sonra da sigortası hiç yapılmamış da olabilir bildirilmiş de olabilir. İşte, bu işçi için sigortalı işe giriş bildirgesi verildiğinden, artık hak düşürücü süre söz konusu olmaz. İşçi, dilediği zaman, eksik sigorta günleri için hizmet tespit davası açabilir.

Üçüncü örneğimizdeki işçi 2003-2013 yılları arasında kesintisiz çalışmış olsun. Bu işçinin 2003-2007 arasında sigortası yapılmamış; ancak 2007’den sonra sigortası yapılmış olsun. İşte bu işçinin sigortasız çalıştığı son tarih 2007 olsa da, çalışması kesintisiz (kesinti olsaydı, hak düşürücü süre devreye girerdi) olarak devam ettiği için, en son işten ayrıldığı tarih olan 2013’ten itibaren 5 yıl içinde, yani en geç 2018 sonuna kadar dava açması gerekir. (Yargıtay 10 Hukuk, 2016/4101 E.)

Dördüncü örneğimizde işçi sigortasız ve mevsimlik çalışmış olsun. Bu işçi her sene 11 ay çalışmakta ve 1 ay sözleşmesi askıda kalmaktadır. 2003-2007 yılları arasında çalışan bu işçi için, çalışmaları kesintisiz olmadığından, her yıl için tek tek zamanaşımı hesaplamak gerektiği düşünülebilir. Örneğin 2003 yılı sigortasız çalışması için en geç 2008 sonuna kadar ya da 2007 çalışması için 2012 sonuna kadar dava açabileceği iddia edilebilir. Ancak bu yaklaşım doğru değildir. Yargıtay’a göre; mevsimlik çalışma yıllar boyunca devam etmişse, işçinin çalışmadığı süreler askıda değerlendirilir ve işçinin en son çalışması hangi yıl ise, o yıldan itibaren hak düşürücü süre başlar. Örneğimizde bu işçi, 2002 yılının sonuna kadar dava açabilir. (Yargıtay 21 Hukuk, 2015/10202 E.)

Beşinci örneğimizde işçi 2003-2004 ve 2006-2007 yıllarında sigortasız çalışmış olsun. Aradaki boşlukta, zorunlu askerlik görevini yerine getirmiştir. Bakıldığında; bu işçi için de kesintisiz çalışma olmadığı ve bu nedenle 2004 ve 2007 yıllarının ayrı ayrı hak düşürücü sürelere tabi olduğu düşünülebilir. Ama Yargıtay’a göre, zorunlu askerli görevi için işten ayrılmak, kesinti olarak görülmemektedir. Yani bu işçi, 2003-2007 yılları arasında kesintisiz çalışmış kabul edilecek ve 2007 yılı sonundan itibaren 5 yıl içinde hizmet tespit davasını tüm sigortasız süreleri için açabilecektir.

Altıncı örneğimizde işçi 2003-2004 ve 2012-2013 yıllarında sigortasız çalışmıştır. İşçinin çalışmaları arasında kesinti olduğundan; ilk dönem yani 2003-2004 için dava açma süresi en geç 2009 sonu ve ikinci dönem yani 2012-2013 için dava açma süresi en geç 2018 sonu olacaktır.

hizmet tespit davası hak düşürücü süre

Hizmet tespit davasında hak düşürücü sürelere ilişkin Yargıtay kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yeni sayılabilecek bir kararında, çok önemli bir içtihatta bulunmuştur. Hukuk Genel Kurulu’nun 2021/755 karar sayılı kararına göre; sigortasız çalıştırılan kişi hakkında az yukarıda saydığım belgelerin herhangi birisinin verilmiş olması halinde; artık bu çalışanın tüm dönemler için dava açma hakkı vardır.

Sizin için olayı önce somutlaştıracağım, sonra da Yargıtay kararının ilgili kısmını aşağıya ekleyeceğim. Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelen olayda şöyle olmuştur:

 • Kişi 1999-2002 arası 3 sene sigortasız çalışmış.
 • 3 senenin sonunda çalışanın SGK’ya bildirimi yapılmış ve bir yıl böylece sigortalı çalışan işçi 2003’te işten ayrılmış.
 • Aradan 14 sene geçmiş ve bu çalışan 2017’de, sigortasız geçen 3 yılı için hizmet tespit davası açmış.

Şimdi tam burada; bazıları yanlış bir yorumda bulunarak şöyle diyebilir: Bu çalışan için işe giriş bildirgesi ilk defa 2002’de verildiğine göre; bundan sonrası için artık zamanaşımı işlemez ve bu kimse; isterse 2017’de dava açar ve 2002 sonrası sigortasız çalışmalarının tespitini ister.

Nitekim ilk derece iş mahkemesi de benim gibi düşünmüş ve 2002 öncesi hizmet tespitini hak düşürücü süre nedeniyle reddetmiştir; fakat Yargıtay kararı bozmuş, iş mahkemesi direnmiş ve sonunda Hukuk Genel Kurulu özetle şu karara varmıştır:

“Çalışan için bir kere sigorta girişi yapılmışsa ve bundan önceki sigortasız dönemle BLOK çalışma varsa, artık önceki dönemler için de hak düşürücü süre geçerli olmaz”.

Buradaki BLOK ÇALIŞMA’nın anlamı “kesintisiz” çalışmadır. Yani bu kararda olduğu gibi; kişinin sigortasız çalıştığı dönem ile sonrasında sigortasının yapıldığı dönem arasında bir kesinti olmamalıdır.

Daha somut bir örnekle; kişi 1999’dan 2002’ye kadar sigortasız çalışmış ve örneğin işten ayrılıp 1 ay sonra yeniden işe başlamış olsaydı, bu kimse için 1999-2002 arası hak düşürücü süreye maruz kalacaktı. Bu kararda ise; kişinin sigortasız çalıştığı 3 yıl ile sonraki sigortalı 1 yılı arasında kesinti olmadığına dikkatini çekerim:

“… İşverenin, çalıştırmış olduğu sigortalılara ait hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği 506 sayılı Kanun’un 79. maddesinin 1. fıkrasında açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. Atıf yapılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde işverence verilecek belgeler düzenlenmiştir. Bunlar, aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, vs.dir. Yönetmelikte sayılan bu belgelerden birisinin dahi verilmiş olması hâlinde artık Kanun’un 79. maddesinin 10. fıkrasında düzenlenen hak düşürücü süreden söz edilemez.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre; eğer sayılan belgelerden birisi işveren tarafından verilmişse burada Kurumun işçinin çalışmasından haberdar olduğu ve artık hizmet tespiti davası için hak düşürücü sürenin varlığından söz edilemeyeceği kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, Kurum tarafından yapılan bir tespitin olması hâlinde de aynı sonuca ulaşılmaktadır. Bu kabulün temelinde yatan neden; hiç bildirim yapılmayan sigortalılarla, kısmi bildirim yapılan sigortalıların aynı hukuksal statüye tabi tutulmalarının hukuka ve hakkaniyete aykırı olacağının düşünülmesidir.

Somut olayda; davacının 04.09.2002-13.11.2003 tarihleri arasında davalı şirket işyerinden bildirimlerinin yapıldığı, ihtilaflı dönem olan 01.07.1999 – 04.09.2002 tarihleri arasında ise Kuruma yapılmış bildirim bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının 04.09.2002-13.11.2003 tarihleri arasında Kuruma bildirilen hizmetleri nedeniyle, dava konusu dönem ile birlikte birleşen blok çalışmalarının bulunması hâlinde 506 sayılı Kanunun 79. maddesinde düzenlenen hak düşürücü sürenin dolduğundan söz etmek mümkün değildir…” (Hukuk Genel Kurulu, 2017/2230 E. ve 2021/755 K.).

SONUÇ

Yazının uzun olduğunun farkındayım. Ancak hizmet tespit davasında zamanaşımı gibi önemli bir konuyu anlatmak için yukarıdaki örneklere yer vermem şarttı. Kısaca özetlemem gerekirse şunları söyleyebilirim.

İşyerinde sigorta girişiniz hiç yapılmamışsa, yani tamamen kayıt dışı çalışmışsanız işiniz zor. Bu durumda; işten ayrıldığınız yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde hizmet tespiti için dava açmanız gerekiyor. Bu süreden sonra ne yazık ki dava açamazsınız.

Ama işyerinde bir gün bile olsa sigortanız yatmışsa ya da işe giriş bildirgeniz SGK’ya verilmişse o zaman işiniz kolaylaşıyor. Böyle bir durumda artık 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu değil. İsterse 1979 yılında sigortasız çalışmış olun; eğer yukarıdaki şartı sağlıyorsanız, dilediğiniz zaman dava açabilir ve sigortanızı saydırabilirsiniz.

BİLGİLENDİRME: Yazım içeriğinde belirtilen ve hak düşürücü süreyi ortadan kaldıran belgeler ya da bunlardan başka olup da sizin o işyerinde çalıştığınızı ispatlayabilecek diğer yazılı ve görsel belgeler varsa, lütfen ÖNCE bir dilekçeyle SGK’ya başvurun ve geriye dönük sigorta yapılmasını talep edin. SGK bazen kendiliğinden düzeltme yapabiliyor. Burada sonuç alamazsanız, o zaman dava açmayı deneyebilirsiniz.

Hizmet tespit davasında zamanaşımı ile ilgili sık sorulan sorular:

Hizmet tespit davası kaç yıl geriye gider?

Hizmet tespit davası kural olarak 5 yıl geriye gider. Fakat, yazıda belirtilen özel durumlarda bu süre sınırı ortadan kalkar.

Hizmet tespit davası nasıl ispat edilebilir?

Hizmet tespiti yazılı, sözlü, görsel, tanık ve diğer her türlü delille ispat edilebilir: Sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır?

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

352 Yorum

 1. Mustafa bey merhabalar 2000-2001 yılları arasında bir şirkette çalıştım kesintisiz çalışmama rağmen 4 aylık bordrolarda hesaplayabildiğim 192 gün açık var eksik göstermişler sadece 1 bir bordro tam bu konu ile ilgili ne yapabilirim? Zaman aşımı geçerli mi bu durum için hiç giriş çıkış yapmadan eksik gösterilmiş ne raporlu idim nede başka bir şey cevap verirseniz çok memnun olurum.

 2. Merhaba,
  Çalışmış olduğum firma İşe girişimi 06.141996 Nisan olarak SGK ya bildirim yapmış ama hiç prim yatırmamış.Bu bildirim SGK müfetişleri tarafından tespit tutanağı üzerinden yapılmış.Yani ben firmada çalışırken müfettişler gelmiş orada sigortasız çalıştğımı tespit edip bunu raporlamışlar, belgeye ulaştım.Firma kapanmış bende 1 günlük prim yatırılması için SGK ya dava açtım.İlk duruşmam görüldü 1 tane bodro şahidim dinledi.İkinci durşmam için 3 ay sonraya gün verildi ve hakim 2 tane daha bodro şahidi belirledi.İkinci duruşmada sizde dava nasıl sonuçlanır.Hakim lehime karar verirse SGK müfretişleri raporu varken bile yargıtay yolu açık mıdır?
  Vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim.

 3. Merhaba Yani ozaman ben blok calisma yani kesintisiz calisma olarak faydalanabiliyomuyum 98 ise basladim yapicam ssk giris derken yil oldu 2002 girs yapildi 2008 cikis kesintisz ayni yerde calistim ama hic hakkimida aramadim calistigim ozel sektor Avukat yaniydi ugrasmak istemedim fakat bunca yil gecip Eyt cikinca cok uzuldum bi sansim varmi zaman asimi beni etkiliyomu tesekkurler

 4. Merhabalar Bir çalışanım eyt’den faydalandı emekli dilekçesi verdikten sonra sigorta primini asgari ücretten yatırıldigini emekli maaşının az bağlandığını bu yüzden de sigorta primini geriye dönük arttırılarak yatırılmasıni talep ediyor çalışan 2003 işbaşı yaptı 2016′ Aralık ta işten ayrıldı 10 ay sonra 2017 Kasım ‘de yine işbaşı yaptı başka bir yerde de çalışmadi emeklilik için de en son 2023 Mart ayında EYT için çıkışı verildi bu kişinin talebi ne kadar geriye dönük karşılanabilir işverene nasıl bir külfet getirir

  1. Merhaba, işçinin sigorta primini bu şekilde artıramazsınız Uğur bey. SGK belirli bir süreye kadar düzeltmeye imkan verir; fakat bu son derece sınırlı bir süredir (Kesin süreyi SGK’ya sormalısınız).

 5. Merhaba mustafa bey 1996 da orman da bakım dikim işinde çalıştım elimde orman yevmiye defterinde ismim var hiç sigirta yapılmamış zaman aşımı varmı dava aça bilirmiyim teşekkürler

 6. 1998-99 yıl arası eş ile 6 aya yakın çalıştığımız işyerinde bana sigorta yapılmamış girişim olduğunu sanarak eyt için gittim fakat hiçbir giriş yada işe girdiğime dair bildirge sgk ya verilmemiş eşin sgk su yapılmış o suan eyt hak kazandı ben Malesef bu konuda belge olmadığı iÇin tespit davası acamıycağımj avukat söyledi ????bu durumda ne yapılır yardımcı olurmusunuz bilmiyorum ????

 7. Merhabalar
  Bir firmaya 01-09-1999 işe girdim işveren işe giriş bildirgesini vermiş ve sigorta kartımıda çakardı yaklaşık 2 ay çalıştıktan sonra askere gittim 2002 de başka firmada işe başladım e devletten hizmet dökümü baktığımda 01-09-1999 da çalıştıgım günler gözükmüyor ama işe giriş tarihi olarak 01-09-1999 olarak hizmete başlama tarıhı 2002 olarak gözüküyor buna ğöre firmaya dava açma hakkım varımdır yoksa 5 yıl geçtiği için dava acamazmıyım

 8. Merhaba Mustafa bey ben 1999 1ay yada öncesi ise girdim 2000 0.1.0.1 giriş yapılmış bir süre çalıştıktan sonra işi bıraktım sonra 2011 yılında yine aynı yere işe başladım 19.06 2020 işi bıraktım 1982 doğumluyum dava açsam nasıl sonuçlanır teşekkür ederim hayırlı günler

 9. Merhaba mustafa bey 01-04-1999 ise başladığım tarih sigorta baslangicim 01-04 -2001 haziran 1982 doğumluyum 15-07-2021 yılında işi bıraktım davami açtım sahitlerimde var bu durumda dava ne kadar sürer 18yasini doldurmadıgim için yinede eytden faydalanabilirmiyim teşekkür ederim şimdiden

  1. Merhaba, davanın süresini ne yazık ki bilmem mümkün değil. 18 yaş altı olması ise EYT’den faydalanmanızı engellemez; yeter ki hizmet tespit davasını o tarihe kadar olacak şekilde kazanın.

    1. Kastettiğim husus; davayı kazanmanız gerektiği ve kazansanız bile, 1999 öncesine kadar mahkemenin karar vermesi gerektiği idi.

     1. Avukatım yüzde/90 kazanacağımızı söyledi teşekkür ederim efendim

 10. Ünye ordu kara yolunda 2.5 yıl çalıştım fakat SSK mı müteahhit yatırmadı bonservis vermişti bana usta olarak 1 yıldır Ordu Piraziz yolunda bizde çalıştı diye ondan sonra birkaç ay yatırdı ben bu yıllarımı SSK ya geçirebilirmiyim

  1. Merhaba, sigorta girişinizi hiç yapmadıysa, işi bıraktığının andan itibaren 5 yıl içinde hizmet tespit davası açabilirsiniz.

 11. merhabalar ben1999/2004 arası Bir yerde sigortasız çalıştım askere gittim 2005/2020 arası kesintisiz aynı iş yerinde çalıştım tespit davası açabilir miyim teşekkürler

  1. Merhaba. Eğer sigortasız döneminiz + askerlik süreniz + sigortalı döneminiz arasında boşluk yoksa, hak düşürücü süre işlemeyecektir Erken bey.

 12. 1985 dogumluyum 1997 de orta 2 den ayrilip cocuk isci olarak 12 yasimda bir dershanede calismaya basladim.
  1 sene sonra orta okula tekrar basladim.
  orta okulu bitirip 1 sene lise okuduktan sonra 2002 yilinda tekrar ayni derhanede calismaya basladim 2005 yilinda askere gidene kadar 1 gun bile sigorta yapmadilar.
  2006 yilinda askerden gelince haziran ayinda yine ayni yerde ise basladim 2006 aralik ayinda 26 gun 2007 ocak ayinda 1 gun sigorta yaptilar
  2008 yilinda isyerimden ayrildim gecmis gunler icin nasil bir yol izleyebilirim yardimci olurmusunuz

 13. Merhaba
  12 temmuz 2012 yılı işe başlama tarihim ancak işveren sgk girişimi yapmadığı gibi primlerimi de ödemedi, ben 30 ağustos 2020 tarihinde işten ayrıldım, bu 8 yıllık primlerimi işveren şimdi sgk ya ödeyebilir mi?
  Cevabınız önemli benim için, teşekkür ederim.

 14. Merhaba, 2003~2011 arası çalıştığım işyeri maaşımı asgariden göstererek sigorta primleri yatırdı, 2001 de de işten ayrıldım. Şimdi o zaman ki aldığım maaştan primlerimi yatırtabilir miyim?

 15. mustafa bey 99 eylül ayında çalışmaya basladım 2000 ocak 29 da ssk girişim yapıldı 2000 mart ayında işten ayrıldım hizmet tespit davasını kazanabilirmiyim ssk girişimi eylül ayına çekebilirmiyim

  +1

 16. çok teşekkür ederim Allah razı olsun verdiğiniz bilgiler için emeğinize sağlık

 17. mustafa bey eylül ayında çalışmaya basladım 2000 ocak 29 da ssk girişim yapıldı 99 mart ayında işten ayrıldım hizmet tespit davasını kazanabilirmiyim ssk girişimi eylül ayına çekebilirmiyim

 18. selamünaleyküm 1988 yılında sıgorta girişi olan bir işçimiz 2005 yılında ayrıldı 2023 benim sg pirimlerimi eksik yatırmışsınız diyerek dava açıp bir hak kazanırmı bu süre içinde biz emekli olup iş yerimizi kapatık

  1. Aleyküm selam, elbette dava açabilir ve mahkemeyi ikna ederse kazanabilir. Sizin işyerini kapatmanız, davanın açılmasına engel olmaz. Eğer şirket türü olarak, sorumluluğunuzun devam ettiği bir durum söz konusu ise, SGK size de ayrıca rücu eder.

 19. Merhaba 1998 den 2002 yılları arasında bir firmada çalıştım ama sigortamı 2001 yılında yatırmaya başlamış ne yapmalıyım saygılarımla

  1. Merhaba, sigortanızın ilk yapıldığı tarih ile öncesi arasında boşluk yoksa, hizmet tespit davası açmanız mümkün olabilir.

 20. Merhaba,

  2000 Şubat-Nisan aylarında biryerde sigortasız olarak çalıştım. Hiçbir bildirim yapılmamış bu süre zarfında. Aynı yerde çalıştığım biri ve işyerindeki birkaç fotoğrafla hak iddia edebilir miyim?

  1. Hak düşürücü süreye takılırsanız, hak iddia edemezsiniz Cem bey. Hak düşürücü süreyi ise yazımda izah ettim.

 21. merhabalar mustafa bey
  ben şuan faliyette olan bir firmada 96 97 yıllarında bi süre çalışmıştım.ogünler bize ssk mız yapıldıgını düşünüyordum fakat sorguladıgımda firmanın ismi bile çıkmıyor ssk sayfamda da. o gün benle çalışam tanıklarım da var geriye dönük ne yapabilirim?teşekkür..

 22. Mustafa bey merhabalar,

  öncelikle değerli vaktinizi halkı bilgilendirmek için ayırmanız dan dolayı çok teşekkür ederim.

  Benim size sormak istediğim ise,

  1995 yılında işe girdim … servisinde teknisyenlik yaptım, teknisyen kodum halen mevcut,
  2000 yılında askere gittim ve bu süre zarfı içerisinde sigortam yapılmadı, elimdeki belgeler ile hizmet tespit davası açmam mümkünmü,

  Çok teşekkür ederim.

  iyi çalışmalar

  1. Merhaba, sigorta girişiniz yapılmadı mı? Öyleyse, hak düşürücü süre geçerli demektir.

 23. Merhaba ben 1984 yılında sigorta girişim var 2006 yılında bir şirkette ise başladım bir ay sigorta yapmışlar gerisi yok buradan 2009 yılının sonunda işten ayrıldım kanıtlayacak şahitlik yapacak arkadaşlarım var işyeri şuan faal çalışıyor iş mahkemesine başvursam hakkım zaman aşımına uğradığı bilgi almak istiyorum tesekkurler

  1. Merhaba, işyerinde sigorta girişiniz varsa hak düşürücü süre işlemez. Bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 24. Merhaba;
  1999 mayıs ayında çalişmaya başladığım işyeri sigortamı 30.09.1999 da başlatmıştı.İşyeri kapanmıştı ancak işverenimi buldum,durumu izah ettim.O da dava aç sana şahitlik ederim dedi.Ancak elimde belge yok sadece o dönem çalıştığım şahitler ve işverenin beyanı var.Bu durumda dava açsam sigortamı geriye çektirebilir miyim ?.

  1. Merhaba. Davanın sonucunu benim bilmem mümkün olmaz. Ama bahsettiğiniz kadarıyla hak düşürücü süre sizi etkilemez. Bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 25. 1996 99 yılları arası çalıştım sonra çıktım kıdem ve ihbar davası açtım ve kazandım .ssk yaptırılmadı bu mahkemenin kararı ile geriye dönük hizmet tespit davası açabilirmiyim

  1. Merhaba, olma ihtimali yüksektir. Kesinleşmiş kararı ekleyerek bir dilekçe ile SGK’ya başvurun ve gelecek cevaba göre hareket edin.

 26. Selamlar ben 1975 doyumluyum 1997 yılında … şirketi ile rusyada çalıştım pasaportum ve banka cuzdanım elimde pasaportumda işçi kaşesi yok birde giderken sigorta istemiyorum diye imza aldılar sigorta girişim 2002 hizmet tespit davası açsam 97 yediye çekebilirmiyim yada yapabileceğim birşey varmı.

  1. Hüseyin bey, sorunuza kesin cevap vermem zor. Bir avukatla görüşmeniz gerekir. Özellikli bir durum olduğu için, araştırma sonucu karar vermek doğru olur.

 27. Merhabalar ben eyt liyim fakat pirim günüm az fakat 2006 dan 2014 de kadar bir durakta kahyalık(hareket şefliği) yaptım sgk girişi yapılmadı 2015 tede başka bir yerde ögg olarak çalışmaya başladım. Durağın kiralarını elektrik ve su faturalarını o dönemde kendi kredi kartlarımla ödedim durağın yönetimi dahil şahitlik yapacak şahıslar var ben bir hak talep edebilirmiyim geriye dönük

 28. Öncelikle vermiş olduğunuz değerli bilgiler için nekadar teşekkür etssek azdır Musstafa bey ben günlerdir işin içinden çıkamıyorum birçok kişiye danıştım olmadı net bilgi veren yok sorunu kısaca anlatayım ben eyet den yararlanmak istiyorum benim askere gidiş tarihim 16/09/1999 eyt kanunundan 8 gün sonraya denk geldi benim askerden önce 09/03/1999 tarihinde çalıştığım bir moto kurye şirketi vardı bu şirket beni ve aynı dönem çalıştığım arkadaşlarımı siğorta yapmamış yanlız biz çalışırken şirketin şirkete ait olan motosikleti çalındı ve biz çalışanlar hepimiz ifade vermeye gittik karakola o şirkette çalıştığımızı ve durumdan habersiz olduğumuzu beyan ettiik bu ifadeler karakol tutanaklarında var ise aradan 24 yıl geçti o şirket kapalı şuanda sahibide rahmetli olmuş olabilir ben o şiirkette çalıştığımı dava açsam iş mahkemesine o karakol tutanağı ile ıspat edebilirmiyim tutanağın tutulduğu tarihte o işyerinde çalıştığımı ve ıspat edersem eyt den yararlana bilirmiyim bu durumda ne yapmam gerekli cevap verirseniz sevinirim saygı ve sevgilerimle teşekkür ederim

 29. Merhaba Mustafa bey 03.12.2004 ssk girişim var 4590 günüm var engelli indirimi nden yararlandı %46 raporum var 2003 ila 2008 arası ssk girişi olanlardan 20 yıllık sigorta istiyor ssk askerlik borçlanma dilekçesi istedi ssk girişim askerlikten önce olduğu için ödeyemez sin de demediler neyse askerliği ödedim etrafımdan duyunca araştırıp geriye gidip iadesi için dilekçe verdim onlarında dikkatsizliği galiba ben şimdi 2 yıl daha beklemek mi zorundayım acaba?

 30. Merhaba Mustafa Bey, 1997 yılında bursa da bir tekstilde yaz döneminde bir çalışmam oldu o zaman benden ve ablamdan kimlik fotokopilerimiz istendi ama sonra bize ne numara ne de bir kart verildi o zaman da kimliklerimizde o yıllarda TC kimlik numarası yoktu ssk girişimle ilgili bir bilgi bulabilir miyim.

  1. Merhaba, sorunuzun cevabı ancak SGK arşivlerinde olabilir. Bir dilekçe vererek durumu izah edip arşivin araştırılmasını ve size cevap verilmesini SGK’dan isteyebilirsiniz.

 31. MustFaa bey yazınızı baştan sona okudum ÖNCELİKLE TEŞEKKÜRLER

  ögrenmek istediğim

  Ben 1974 doğumluyum 1991 4/A SSK girişim VAR bu işten 1992 ayrıldım ANCAK İŞE ASIL GİRİŞİM 1989 EYLÜL
  dava açarsam şahit yada şahitler istenirmi ? aradan 30 yıl GEÇMİŞ sonuçta iş yerinin sahibi vefat etmiş çoçukları yaşıyor fakat birlikte çaşıştığım kişliere ulaşamıyorum bu durumda hangi yol izlemk dogru yukarıdaki yazdıklarıa cevablarınız nasıl olur vede bu durumum nasıl lehime sonuçlanır bilgendirseniz

  1. Merhaba, davanın nasıl görüleceğini açıkçası bilemiyorum. Şahit ya da belge gibi birçok delil elbette gerekecektir. Aradığınız sorunun cevabını bulmak için tek yok, dava açmak ve görmek olabilir. Diğer türlü, kimse size kesin bilgi veremez.

 32. Merhaba Mustafa bey..
  01.10.1998 ile 15.10.2001 yılları arası bir firmada çalıştım.. çok kez ısrar etmeme rağmen sigorta girişim yapılmadı ve işten çıkarılmakla tehdit edildim..
  En son rica minnet 10. Ay 2001 de 15 günlük sigorta primim ödendi.. 16.10.2001 tarihindede işten ayrılıp yurt dışına gittim..
  Zaman aşımına uğramadan sigorta girişini 1998 tarihine çekmem mümkünmüdür?
  Elimde 1999da o işyerinde çalıştığıma dair fotoğraf ve tanıklar var..
  Cevap verirseniz sevinirim..

  1. Merhaba, sorunuzun cevabı yazımda mevcut Kadir bey. Blok çalışma ile ilgili bölümü dikkatli okumanızı öneririm.

 33. 1999 öncesi girişim var ama ssk bildirim 2002 yılında yapılmış 5 yıllık hak düşürücü sebeb olabilirmi

  1. 2002’de girişiniz yapılan işyerinde, 08/09/1999 tarihi öncesine kadar KESİNTİSİZ sigortasız çalışmanız varsa, hak düşürücü süre işlemez. Aksi takdirde, hak düşürücü süre devreye girer.

 34. Slm Mustafa bey benim durumum biraz karışık ben 11 11 1980 doğumluyum 1999 da bi avukatlık bürosunda temmuz ve ağustos aylarında 2 ay çalıştım ancak sigortam yapılmamış aynı yere 2000 nisanda tekrar işe başladım o dört aylık sürede sigırtam yapılmış ve ödenmiş benim eyt den yararlanabilmem için hizmet tespit davası açmam mümkün mü şu an 7500 günüm var

  1. Merhaba, dava açıp açmama kararını bir avukatla görüşerek vermeniz doğru olur. Ancak yazımda belirttiğim blok çalışma sağlanamamış gibi görünüyor, yazımı dikkatlice okumanızı öneririm.

 35. Mustafa bey merhabalar
  Bu açıklayıcı yazıyı bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim.Benim size bir sorum olacaktı.Ben 24.10.1977 doğumluyum 01.08.1994 yılında bir tekstil firmasında çalışmaya başladım.Yaklaşık 60 tane bayan çalışıyordu bazılarının sigortası vardı bazılarının yoktu defalarca söylememize rağmen şimdiki gibi girip kontrol edeceğimiz bir internet ortamı olmadığından sürekli erteleniyordu.01.04.1996 yılında sigorta girişimiz yapıldı bir kaç kere eğişik avukatlarla görüştüm bir sonuç çıkmayacağı bu davaların çok uzun zaman aldığı ve elimizde ispat için herangi bir belge olmadığından bizim için iyi bir netice çıkmayacağı konusunu anlatıldı. Evet üzerinden yıllar geçti şimdi o zaman aralığı yatırılsaydı şimdi EYT ‘den emekli olabiliyordum. Bu konuda herhangi bir umudumuz olabilir mi yoksa avukatların söylediği gerçekten doğru muydu ? Teşekkürler…..

  1. Merhaba, sigorta girişiniz yapıldıysa, EYT’lisiniz demektir. Prim açısından soruyorsanız, evet dava açıp kazanma ihtimali de var kazanmama ihtimali de var. Kararı, avukatlarla görüşerek sizin vermeniz lazım.

 36. Merhaba mustafa bey ben 1996 97 yillari lokantada calistim sigortasiz 1981 digumluyum sinrasinda da liseye gittim ama yaz tatilleri bu lokantada calistim delil olarak zadece komsu esnf veya calisanlari gosterebilirim herhangi bir evrak yok sigorta numaram staj basladiginda alindi bu sigorta numarasini geri yani 98 yilina cekebiliyormuyuzyas olarak 18 i ozaman dolduruyorum okul yaz donemindede calistim birde ikulun doner sermayesi var yani mesai 98 99 yaz arasinda calistik para aldik okulun mesai para verdigi evraklar okulda vardir dusunuyorum e m lisesi mobilya dekorasyon bolumu 99 2000 mezunuyum

 37. Mustfaa bey yazınızı baştan sona okudum hak sahipleine anlaşılır şekilde kıymetli bigiler vermişssiniz vicdanlı ve karşlıksız bu yazınız için kendi adıma teşekkür ederim
  ögrenmek istediğim
  Ben 1974 doğumluyum 1991 ssk girişim ilk sigorta tarim olarak yapılmı bu işten 1992 ayrıldım
  öncelikle sigorta olmak için en az yaş kaç olmalı alt sınırı varmıdır ?bununla bağlantılı olarak sorumun devamı
  bu işyerinde 1989 yılında işe girdim 15 yaşındaydım fakat sigortam 1991 yılında yapldı bu durumda dava açsam lehe sonuçlanırmı ?
  dava açarsam şahit yada şahitler istenirmi ? aradan 30 yıl GEÇMİŞ sonuçta iş yerinin sahibi vefat etmiş çoçukları yaşıyor fakat birlikte çaşıştığım kişliere ulaşamıyorum bu durumda hangi yol izlemk dogru yukarıdaki yazdıklarıa cevablarınız nasıl olur vede bu durumum nasıl lehime sonuçlanır bilgendirseniz

  1. Merhaba, teşekkür ederim. 18 yaş altında sigortalı olabilirsiniz, sadece sigorta başlangıcınız 18 yaştan itibaren sayılır: 18 yaş altı sigorta yapılır mı ve emekliliği etkiler mi?
   Durumunuz ise karışık. Çünkü işyerinde çalışmanıza rağmen anladığım kadarıyla tarım bağkuru yapılmış. Böyle bir durumda ancak bir avukatla görüşerek doğru hareket edebilirsiniz. Benim buradan yapacağım yorumlar sizi yanıltabilir.

 38. Merhaba çıraklık ğirişim 01 10 1996 uzun vade 05 10 1999 çıraklıktan beri aynı firmadayım askerlik iki kere giriş çıkış yaptım çalıştığım tek firma çıraklık okulunun mayıs haziranda bittiğini düşünürsek geriye dönük hizmet davası açabiliryiz askerlik giriş çıkış blok çalışmayı etkiler mi

  1. Merhaba. Durumunuz ayrıntılı tetkik etmeden bir şey demek mümkün olmaz. Yazımdaki blok çalışma mantığını anladıysanız, buna göre sizin bir karara varmanız ya da bir avukata şahsen danışmanız gerekir İbrahim bey.

 39. Merhaba ben 1998 ve 20-08-2000 tarihi arasında sigortasız çalıştırıldım sonra o tarihle 14-02-2002 arası askerlik yaptım sonra aynı şirkete 21-05-2002 de SSK başlangıç ile tekrar girdim ve 2 ay sonra çıktım 1998 yıllı girişime dava açabilirmiyim eyt den faydalanmak İçin 1998 e ait hiç bir belge yok başvuru amaçlı ama şahit çok

  1. Merhaba, verdiğiniz bilgilere göre hak düşürücü süre konusu net değil. Eğer bu işyerinden doğrudan askere gittiyseniz ve askerlik sonrası başka yerde çalışmadan -makul süre içinde- ssk başlangıcı ile işe başladıysanız, hak düşürücü süre işlemeyebilir. Yine de bir avukata danışmadan hareket etmeyin.

 40. Merhaba,
  İlk sigorta girişinden önce 06.1998 – 11.1999 tarihleri arasında askerlik yaptım. 03.2000 – 11.2004 tarihleri arasında bir firmada ilk kez çalıştım ve sonra işten ayrıldım. Ancak ilk sigorta girişim 11.2001 tarihinde yapıldı. Geriye dönük hizmet tespit davası açabilir miyim? 5yıllık zaman aşımı süresi işler mi? Yazınızı okudum ama tam emin olamadım sorumu cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

  1. Merhaba, bahsettiğiniz bu firmada 03/2000’den ilk sigortalı olduğunuz tarih olan 11/2001’e kadar BLOK yani kesintisiz çalışmanız varsa, evet hak düşürücü süre sizi etkilemez. Bir avukata danışmadan lütfen hareket etmeyin.

 41. Merhaba Mustafa bey,
  ben Turizm otelcilik okulunda okurken (meslek lisesi) 1998-1999 yıllarında okulda 2 sınıf olarak Türkiyenin büyük bir Futbol takımına yemek hizmeti veriyorduk. fakat bizlere hiçbir şekilde maaş ödenmedi ve girişimizde yapılmadı. 5 mayıs 1999 yılında mayıs ayında staja gittik ve bu staj döneminde aldığımız sicil noyu hala aktif olarak kullanıyoruz. 1998 ve 1999 yıllarında her öğrenci hafta da belirli günlerde (eğitimden geri kalmamamak için belirli süre giderdik) 4 büyük takımdan bir tanesinin yemeklerini vermeye giderdik. sabah öğlen akşam yemeklerini veriyorduk… bunun için dava açabilir miyiz. bazı arkadaşlarımız burada çalıştıklarına dair ellerinde resimler mevcut.

 42. Merhaba ben 1998 yılında tekstil atölyesinde işe başladım 1980 doğumluyum askere gidene kadar sigorta girişim yapılmadı 21.02.2000 yılında askere gittim askerliğim bittikten sonra isyeri başka bir komşu ilçede bir mahalleye tasinmisti tekrardan aynı işlerinde çalışmaya başladım 2002 yılının 6.ayinda sigorta girişimi yaptılar 2 yilkadar çalıştım sonra başka yerlerde çalıştım 1998 yılında çalıştığımı ispat edebilirim o tarihte beraber çalıştığım arkadaslarimla gorusebilirim şahit olurlar fakat iş yeri kapandı bu durumda ne yapilabilir

  1. Merhaba. Askerlik dönüşü sonrası ara vermeden aynı işyerinde başladıysanız ve 2002 yılında sigortanız yapılana kadar kesintisiz çalıştıysanız, evet hakkınızı aramanız mümkün olabilir. Ama detaylı bilgiyi bir avukattan almadan hareket ederseniz, yanlış yapma ihtimaliniz yüksek olur.

   1. Merhaba Mustafa bey.

    1999 yılında bir tekstil firmasında çalışmaya başladım sigorta yapmadı. 2000 yılınin Ocak ayinda SGK dan müfettişler geldi ve bunun üzerine SGK girişi yaptılar ama 2 ay ödeyip çıkış yaptilar. Bir süre daha çalışıp işten ayrıldım. O tarihlerde benimle aynı sartlarda çalışan arkadaşım var şahit olarak. Bir avukata sordum 5 yıl geçmiş bir şey yapamazsın dedi. Sizin yazinizi okuyunca ise sigorta girişimi geri alabileceğimi anlıyorum.
    Sizden ricam dava açma hakkım varmı soylermisiniz. Şimdiden tşk ederim.

    1. Merhaba. Eğer SGK müfettişlerinin sizi tespit ettikleri tarih ile 1999’da fiilen çalışmaya başladığınız tarih arasında BOŞLUK yoksa, 5 yıllık hak düşürücü süre sizi etkilemez. Durumu, yazımı da göstererek başka bir avukata danışmanızı öneririm.

     1. Merhaba mustafa bey cevabınız için tşk ederim içimi rahatlattı öz fakat bir avukat ile görüştüm daha önce böyle bir dava gormediğini ve 5 yıllık zaman aşımı suresini söyledi ben Bursa’da ikamet ediyorum onerebileceginiz bir avukat varmıdır işinin ehli olan yardımcı olursanız sevinirim. Sizlerde olmasanız haklarımız hiç olup gidecek Allah razı olsun sizden yüreği güzel insan

     2. Merhaba, sizden de Yunus bey. Açıkçası tanıdığım bir avukat yok; fakat görüşeceğiniz avukata yazımın bir çıktısını götürürseniz, konu daha net anlaşılacaktır. Avukatların da gözünden kaçan hususlar olabilir.

 43. Merhabalar Mustafa bey ismim Oktay 1979 doğumluyum 1993 den 1999 yılına kadar bir iş yerinde çalıştım ve sigortam da yapılmadı o yıllardaki çalıştığım işyeride üç dört yıl önce kapandı ne yapmam gerekiyo o yıllarda sigortalı gözükmem için cevaplarmısınız teşekkürler

 44. merhabalar, benim 1994 1şubatta sigorta başlangıcım var. 94,95,96 yıllarında işçi olarak kesintisiz çalıştım. yalnız 6 ay sigortalı gösterilmişim. sonrasında eğitim fakültesini bitirdim.2002 de kppss puanımla öğretmenliğe müracaat ettim. öncelikli olmama rağmen yerimize başkaları atandı. mahkemeye verdik ve 2003 aralıkta kazandık. 1 ocak 2004 te de mahkeme kararı ile atandık. lakin memuriyete başlama 22 ocak gözüküyo. (valilik bizi geç başlattı 21 gün kaybettik) 2002 de de 3 aylık vekil öğretmenliğim var(emekli sandığı). haleen çalışmaktayım. o hakkımızın yendiği 2-2,5 yıllık dönem iade edilmedi. halbuki ben 2002 2.atama dönemine bağlı olarak ve o kpss puanım kullanılarak ocak 2004 te göreve başlatıldım. 2002 de ki tercihime bakılarak 4.tercihime atandım. eyt çıktığında ben yine yeniden mağdur olacağım. çünkü o 3 yıllık sigortam tam yatmış olsa ve 2002 de ki yasal özlük haklarım verilse eyt ile 2 -3 yıl sonra 25 yılı doldurup memur olarak emekli olabilecektim. şimdi 60 ı bekleyecem ve arada 11 yıllık bir kayba uğruyorum. bu saçmalığı düzeltmenin bir yolu yok mu?

  1. Merhaba, böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Ortada çalıştığınız bir dönem yok ama çalışamadığınız bir dönem var ve siz çalışamadığınız bu dönemin hizmet süresini saydırmak istiyorsunuz. Açıkçası bu hususa yorum yaparak sizi yanıltmak ya da yanlış yönlendirmek istemem, bu hususu bir avukata danışmanız daha doğru olacaktır.

   1. Merhaba ben 1998 yılında tekstil atölyesinde işe başladım 1980 doğumluyum askere gidene kadar sigorta girişim yapılmadı 21.02.2000 yılında askere gittim askerliğim bittikten sonra isyeri başka bir komşu ilçede bir mahalleye tasinmisti tekrardan aynı işlerinde çalışmaya başladım 2002 yılının 6.ayinda sigorta girişimi yaptılar 2 yilkadar çalıştım sonra başka yerlerde çalıştım 1998 yılında çalıştığımı ispat edebilirim o tarihte beraber çalıştığım arkadaslarimla gorusebilirim şahit olurlar fakat iş yeri kapandı bu durumda ne yapilabilir

 45. 1997-1998 yıllarında ilköğretim okulunda ücretli öğretmenlik yaptım. Fakat sigorta yapılmamıştı. Sigorta başlangıcım 2001 ylıdır. Okulda ve ilçe milli eğitim müdürlüğü muhasebe kayıtlarına rastlanmadığı söylendi. Fakat ilçe milli eğitim müdürlüğü özlük kayıtlarında ismim geçerse bu kayıtla
  SSK’ ya başvurmam yeterli olur mu? SSK başlangıcının geriye çekilmesi mümkün mü?

  1. Merhaba. Açıkçası hak düşürücü süre bakımından durumunuz sıkıntılı görünüyor. Yine de sizi peşinen yanıltmak istemem. SGK’ya yazılı olarak başvurun ve gelen cevaba göre hareket edin lütfen.

 46. Merhaba iyi günler bir konu hakkında paylaşa bilirmiyim 20 yıl önce sigorta girişim 2002-1ay oldu eski işyerim sigorta giriş tarihimi 18 ay geç başlatı.dava açabilirmiyim bunun ıçın eyt yararlanmıyorum sigorta girişimi 18 ay geri çekse eyt yararlanacam mağdurum

 47. Merhaba 2008 yılı 2 ocakta maden işine başladım
  Firma sigortamı 16 ocakta baslatmış ilk sigorta sicili alındı
  Firma sigortamı yer altı değil yer üstü yatırmış
  43 gün sigorta yatırıldı bnu yer altı sıgortasına cevırme sansımız varmıdır

  1. Merhaba. Geriye dönük çevirmekten mi bahsediyorsunuz? Öyleyse, bu hususu SGK’ya sormanız daha doğru olur. Benim vereceğim cevap sizi yanıltabilir.

 48. Merhaba benim 1999 ağustos ayında sigorta işe giriş belgem hazırlanmış hiç pirim ödenmemiş. Ben orada 4 ay çalıştım ve işyeri 2002 yılında kapanmış. Hizmet tespit davası açabilirmiyim veya ssk ya başvurup hiç olmazsa geçmişe dönük prim gün kazanabilirmiyim.elimde delil olarak işe giriş belgem,ssk kimliği ve sağlık karnesi var ne yapabilirim. Hizmet tespit davası zaman aşımı süresi beni etkilermi TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba. İşe giriş belgesinden kastınızın ne olduğunu bilmiyorum; fakat yazımda belirttiğim evraklar hak düşürücü süreyi ortadan kaldırır. Yapmanız gereken, elinizdeki belgeleri ekleyerek SGK’ya başvurmak ve reddedilirse bir avukatla görüşmek olmalıdır.

   1. Merhaba ben hizmet tespiti zaman aşımı süre 2. Örneğe uyuyorum fakat işyerim 20 yıl önce kapandı ne yapabilirim. Teşekkür ederim

    1. Merhaba, öncelikle bir avukatla görüşün. İşyerinin kapanması önemli değil; önemli olan burada çalıştığınızı ispat edebiliyor olmanızdır.

 49. Merhaba Mustafa bey.
  01/06/2000-01/08/2006 tarihleri arasında kayıt dışı olarak çalıştım. 2015 yılında iş mahkemesine alacak davası (kıdem ve ihbar) açtım ve kazandım. firma Temyize götürdü ve 2021 de Kesin karar ile bu süre zarfı için belirlenen ücret kabilinde tazminatımı aldım.
  sorum şu: hak düşürücü süre 5 yıl olmasına rağmen elimdeki kesin karar ile SGK ya başvurursam bu 2160 günlük süre prim günlerime işlenebilirmi yada hizmet tespit davası açabilirmiyim/açmam gerekirmi

  1. Merhaba. Açıkçası uygulamayı bilemiyorum. SGK bu kararı yeterli görmeyip bir de hizmet tespit davası açmanızı isteyebilir. Nitekim, hizmet tespit davası da açmış olsaydınız, mahkeme davalardan birini bekletici mesele yapacak ve süreç öyle ilerleyecektir: Hizmet tespit davasının alacak davasına etkisi
   Yine de SGK’ya mutlaka başvurun ve böylece kesin cevabı almış olun. En doğru yöntem bu olacaktır. Hatta sonuçtan beni de haberdar ederseniz, ben de yeni bir şey öğrenmiş olurum.

 50. Merhaba

  1999 Ağustos ve Eylül aylarında çalıştım aynı şekilde 2000 yılı haziran ve Temmuz aylarında çalıştım (Yaz dönemleri) ancak firma sigorta girişimi 2000 yılı haziran ayında 2 aylık yapmış, firma ile görüştüm sağolsunlar hatayı kabul ettiler ve SGK ya yazılı bir dilekçe ve firmadan ve firma ortağından o dönemlerde tarafıma yapılan ödemelerin ekstreleri ile birlikte sigorta girişinin 1999 Ağustos ve eylül ayında da yapılması için başvurdular. 2022 / mart da başvuru yapıldı, firma sahibini ifadeye çağırdılar ifadede de çalıştırdığını söyleyip tutanağı imzaladı sizce sonuç ne olur?

  Saygılarımla,

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz duruma göre; sigorta girişinizin hak düşürücü süre nedeniyle 1999’a çekilmesi zor görünüyor. Yine de sonuçtan bizi haberdar ederseniz, biz de uygulama ile ilgili bilgi sahibi olmuş oluruz.

   1. Başvuruyu yapan firma olduğu için olma ihtimali yüksek diyor mali müşavir arkadaşlar. Hatta bir mali müşavir arkadaş örneği olduğunu böyle bir firma başvurusu ile konuyu SGK da mahkemeye gitmeden çözdüklerini söyledi. Başvuruyu firma yaptığı için kendini ihbar ettiğinden kabul olması gerekli dediler

    1. Bu bilgiyi size veren mali müşavir arkadaşlara “hak düşürücü süre” konusunu da sormanızı öneririm. Hak düşürücü süre hizmet tespitinde, aşılması gereken ilk duvar gibidir. Hak düşürücü süresi geçmiş bir talebi hiçbir kuvvet ne yazık ki karşılayamaz.

 51. Merhaba,
  15 yaşlarında 1997 – 1998 yıllari arasinda yaz döneminde ortalama 4 ay civarı sigortasız olarak gida firmasinda çalıştım. Daha sonra okuldan dolayi 2009 a kadar herhangi bir yerde calismadim.Bu Firmanin faaliyeti hala devam ediyor. Ücretimizi isim listesi olan bir kagida imza atarak aliyorduk. Sgk dan arastirdigimda o dönemde hiç bir kaydima rastlanmadi. Bu firmada çalıştığımi tespit ettirebilirmiyim? Orada çalıştigim donem sigortali calisanlarda bulunmaktaydi. Sgk dan dava acsam orada calisanlardan sahitlik yapan olursa, o tarih icin sigorta baslangic tarihim atilirmi acaba? Bilgilerinizi rica ederim.
  İyi çalışmalar.

 52. Mrb mustafa bey hayırlı akşamlar, ben 1977 doğumluyum, gençliğimin verdigi cahillik nedeniyle 1995 yılında işe başlayıp 97 yılında askere gidip, 98 haziranında geri donup aynı yerde 2004 yilinda çalıştığım yerde hiç sigorta başlangıcı olmadan çalıştım, ben nasıl bir yol izlemeliyim,o işyerinde calistigima dair kanıtlayacak kişi ve kurumlarda vardır. Cvplarsaniz çok sevinirim, Allah’a emanet olun hayırlı akşamlar.

  1. Merhaba. Bu işyerinde bir gün bile sigortanız yok mu? Öyleyse, 5 yıllık hak düşürücü süre geçmiş demektir ne yazık ki.

 53. Merhaba Mustafa bey 18 yaşından önceki çalışmalar için hizmet tespit davası açılabilir mi? Açılırsa ve kazanılırsa işe giriş tarihi olarak SGK tarafından belirlenir mi? İnternette yaptığım araştırmalar 18 yaşından önceki uzun dönem sigortalılıklarının prim olarak sayıldığı ama 25 senelik sigortalılık süresi için 18 yaşın doldurulduğu tarihe bakıldığı yönünde. Sözün özü 1999 Eylül öncesi için 18 yaşından küçük olduğum döneme dair hizmet tespit davası açıp sigorta başlangıç tarihi olarak belirletme şansım var mı? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Elbette dava açılabilir ve kazanırsanız, ilk sigortalılık tarihiniz o yaşa çekilir ve fakat sigorta hizmet başlangıcınız 18 yaşınınız doldurduğunuz gün olur. Yani sigortalılık süresi için elbette 18 yaş baz alınır; ancak emeklilik şartları için 18 yaş altında ne zaman ilk sigortalılık olduysa, o tarih esas alınacaktır. Hizmet tespit davası için ise şu yazıma mutlaka göz atmalısınız: Sigorta hizmet tespit davasında hak düşürücü süreler

 54. Merhaba mustafa bey 14.09.1999 yılında sigorta müfettişi beni sigortasiz çalışırken yakaladı o gün firmaya ceza yazıldı ve bana 14 günlük sigorta girişi yapıldı ben kime sordum sa zaman aşımı olur dediler sizin yazınızı okudum dava açmaya karar verdim yanlız o tarihte ben 16 yaşındaydım bir mahsuru olur mu

  1. Merhaba. Müfettiş tespitinden sonra, sigorta girişiniz hangi tarihte yapıldı ve bu tespitten önce ne kadarlık süredir aynı işyerinde kesintisiz çalışmanız vardı?

   1. 14.09.199 da tespit edildi aynı gün sigorta yapıldı 30.09.1999 da çıkış yapıldı ama ben çalışmaya devam ettim

   2. 01.06.1999 da girdim işe 14.09.1999 da müfettiş tarafından çalışırken yakalandik o gün giriş yapıldı ve 30.09.1999 da çıkış yapıldı ama hala çalışmaya devam ettim

 55. Merhaba ben 85 tarihinden 92 tarihine kadar orman işletmesi bünyesinde fidanlama işinde çalıştım yilda 500 kisiye sigorta yapılmış ama ben ve benim gibi çoğu kişinin sigortası yapılmamış ben bunu mahkemeye verdim
  ve bugun 3.mahkemeye gittik bi oncekinde sahitlerin dinlenmesi diye süre vermişti bugun sahitlerle oraya gittik ve mahkeme basladi sahitler kapida kimlikleri alindi cagirilmak bekliyolar di ve benim ismim okundu iceriye girdim ve hakim aynen şunu dedi bana mahkemen zaman aşimindan dolayı red edildi dedi ve benim kapidaki sahitlerimi dinlemedi yani demem o ki tm zaman aşımı var neden ilk dilekçemi kabul etti ve ondan sonra iki mahkeme daha olduk sahitlerin dinlenmesi diye gun atti sahitlere tebligat gonderildi bugun hepsi geldi sahitlerin kimlikler alindi cagirilmayi beklerken ben içeriye alindim ve mahkemen red edildi denildi şahitler dinlenmeden mi hakime hanim dedim evet dedi dinlemiyecegi sahitleri neden oraya cagirdi buna anlam veremedim lutfen bana bi yol gosterin bu yapilan dogrumu teşekkür ederim

  1. Merhaba, sizi anlasam da bu aşamada artık yorumların hiçbir önemi yok. Avukatınız gerekli itirazları yapacaktır. Dosyayı görmeden yorum yapmam hem doğru olmaz hem de sizi yanıltabilir.

 56. Merhaba . Ben de bişey sormak istiyorum 1997 yılında işe girdim. Tabi sigortam yoktu.ayni işyerimde 2004 yılında sigortam başlatıldı. 2007 yılında aynı işyerinden çıktım. Daha sonra başka işyerine girdim. Aslında eyt liyim. Ama sigorta girişi 2004 olduğu için kurtarmıyorum. Eski işyerimi mahkemeye versem olurmu yada zaman aşımına ugramismidir. Eyt den faydalanabilirmiyim.. Teşekkür ediyorum .

  1. Merhaba. Sigortasız çalıştığınız bu işyerinde sigortasız dönem ile sigortalı döneminiz arasında BOŞLUK YOKSA, hak düşürücü süre de işlemez ve istediğiniz zaman dava açabilirsiniz. Yazımda örnek Yargıtay kararını tekrar okumanızı öneririm.

 57. Mustafa bey merhaba, hizmet tespit davasi icin yazinizi okudum, 1996 yılında bir is yerinde 11 gun kadar calistim ancak sgk sisteminde girişim bulunmuyor, calistigim firmanin buyuk bir firma olmasi ve gorev aldigim isin uluslararasi bir organizasyon olmasi nedeniyle sgk girisinin yapilmis oldugunu düşünüyorum. Firma ile iletisime geciyorum ancak tarih eski oldugu icin yardimci olmuyorlar, sgk dan dosyanizi bulun diyorlar. Sgk, o tarihte beraber calistigim birinin tc sini yada o projenin sgk dosya numarasini talep ediyor. Her ikisinide bulmam sanirim cok zor. Firmayi sıkıştırıyorum ama yardimci olmayacaklar sanirim. Firmada calistigima dair o zamandan bir kimlik kartim var. Ne yapabilirim

  1. Merhaba. Sorduğunuz sorunun cevabını aslında zaten vermişsiniz. Yani yapmanız gerekenleri yapmışsınız. Bahsettiğiniz SGK girişini ya da yazımda belirttiğim diğer belgeleri bulmadan, hak düşürücü süreye muhatap olursunuz. Bir şekilde, varsa bu belgeyi bulmanız gerekir.

   1. Peki Hizmet tespit davasi acarsam ise giris evraki bulunabilirmi hocam, benim bireysel olarak bulmam mumkun degil, cok tesekkur ederim ilginiz icin

    1. Takdir edersiniz ki; bunu benim bilmem mümkün olmaz. Artık, siz bir kanaate vararak hareket etmelisiniz.

  1. Merhaba, yazımda belirttiğim hak düşürücü süreyi ortadan kaldıracak bir durum varsa, SGK’ya başvurup, sonuç alamazsanız dava açabilirsiniz.

 58. merhaba, 1997-2000 yılları arasında bir firmada çalıştım sigorta girişim yapılmadı. 2000 yılında sgk müfettişlerinin tespiti sonrası sgk girişim yapılmış ancak öncesi için yapılmamış. o tarihte orada çalıştığıma dair şahitlerim var dava açma hakkım var mıdır. Teşekkürler.

  1. Merhaba. Şahitler ne yazık ki hak düşürücü süre nedeniyle tek başına bir anlam ifade etmez. SGK müfettişleri tespitinde, daha geriye giden bir tespit yoksa, ancak yazımda belirttiğim özel durumlar varsa hak düşürücü süre ortadan kalkar ve hakkınızı arayabilirsiniz.

 59. Hocam merhaba 2005 yılında iş yerinde çalışmaya başladım 2010 yılında sigortami yaptı hâlen de aynı is yerinde çalışıyorum şuan 2022

  Bir aksilik durumda yada parasal bir anlaşmazlık durumunda da is yerinden geriye dönük bu kayıp 5 yılı ve tazminatımı alabilir miyim kendin bile isten çıksam yada çıkma hakkım varmı bunu gösterip . Açıkçası tazminatım yanmasın diye asgari ücrete çalışıyorum ayrılmak istiyorum haklarım yanarmi

  Böyle Bir dava ücreti nedir Mustafa Bey’in

  1. Merhaba. Normal şartlar altında hizmet tespit davası 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olsa da sizin durumunuzda, bu 5 senelik hak düşürücü süre işten ayrıldığınızda başlar. Haliyle, eğer bu beş yıllık sigortasız çalışmanızın ardından kesintisiz bir şekilde aynı işyerinde çalışmışsanız, yukarıda söylediğim durum sizin için geçerli olur. Dava ücreti ise açıkçası benim uzmanlık alanım değil. Bunu bir avukata sormanız daha doğru olur.

 60. 04.07.1989 işe girişim var ilk ay 24 gün ardından 120 gün yine ssk pirimim ödenmiş.
  1994 2. Ayın 12 sinde işten ayrıldım
  askere gittim.ssk da işten çıkış tarihim belli değil.ama başka gün gözükmüyor. patron ben ödedim sen en az 6 yıl sigortalı çalıştın diyor. 89 /94 arasında çalıştığım günler yok ssk kayıtlarında ama işten çıkış tarihi gözümüyor.ne yapmalıyım.dava açarsam ne kadar sürer.

  1. Merhaba. Bunun için SGK’ya yazılı olarak başvurup iddianızın araştırılmasını istemelisiniz. Olumsuz cevap alırsanız da evet, dava açmanız gerekir. Bunun süresini ve sonucunu ise kimse kestiremez İbrahim bey. Bu konuda bir avukattan destek almadan hareket etmemenizi öneririm.

 61. Merhabalar ben 97,98,99 da bi firmada çalıştım sonra askere gittim geldim 2002,2003,2004 yılında da çalıştım ama ssk girişim 2004 ün 8. Ayında oldu 2007 firma degişikligi oldu bi kardeşten öteki kardeşe devir oldu 2012 nin 7. Ayında çıkış aldım ve sonra tekrardan işe geri alındım 2015 yılında sonra tekrar çıkış aldım 2016 nın 6. Ayında sonra bu firmaya 2018 de dava açtım ve çogu haklarımı kazandım bazı haklarımı zaman aşımından alamadım şimdi sene 2022 10. Ayı ve ben eyt li olmak için tekrardan dava açıp geriye hizmet için 97,98,99 için ssk am için dava açabilirmiyim açarsam kazanabilirmiyim zaman aşımı olmuşmudur haklarımı alabilirmiyim bu firmalar aynı ama kardeşten kardeşe geçmiş lütfen cevap çok önemli şimdiden tşk

  1. Bekir bey sizi anlıyorum; fakat burada benim yaptığım genel bilgi vermek ve çerçeveyi çizmektir. Bu kadar somut ve net bilgiye ihtiyaç olduğunda bunun cevabının alınacağı yer ancak bir avukatlık bürosu olur. Diğer türlü, alacağınız her cevap sizi yanıltabilir.

 62. Merhaba ben 1999 yılının Mart ayında bir şirkette işe başladım ama işe giriş bildirgem 1999 yılının Kasım ayında verilmiş bu yüzden işe girişim 16.11.1999 şeklinde gözüküyor ama benim elimde bu şirketin ismi ile banka hesabıma Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında para yatırıldığını gösteren iş bankasına ait hesap cüzdanı var ben işe girişimi Mart ayına çekmek istediğimde 5 yıllık hak düşürücü süre oluyor mu olmuyor mu karar veremedim, olaya yıl bazında mı yoksa ay bazında mı bakmak lazım? SGK ya bununla ilgili bir dilekçe yazdım reddedilirse hakkım varsa dava açmayı düşünüyorum ama bu süre olayını tam çözemedim sigortasız çalıştığım 8 ay için hak düşürücü süre var mı yok mu? Bu soruyu size facebooktan da sordum bugün ama belki oraya girmiyorsunuzdur diye bir de buradan sormak istedim. İşten çıkış tarihim 2001. Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba. Teknik olarak olmaması gerekir Şahin bey. Yine de çok ince bir konu ve net yorum yapmak zor. Yerinizde olsam, elimdeki evraklarla birlikte SGK’ya yazılı olarak başvurur ve ilgili günlerin sigortama sayılmasını talep ederdim. Sonrasında ise olumsuzluk olursa, hukuki süreci başlatabilirsiniz.

   1. Tekrar merhaba Mustafa bey yazınızın sonuna eklediğiniz yeni yargıtay kararından anladığım kadarı ile benim durumumda hak düşürücü süre işlemiyor. Bir de bir şey daha aklıma geldi benim durumumda şirket Kasımda işe giriş bildirgesi vermiş ve sistemde ilk olarak 1999 yılının 3. dönemine ait 4 aylık bordroda Kasım maaşım gözüküyor en azından öncekiler olmasa bile 1 Eylüle çekme şansım olabilir diye umuyorum 4 aylık bordro sayesinde ne dersiniz? Teşekkürler.

    1. Merhaba. Bu kadar spesifik sorulara cevap vermiyorum; çünkü sizi yanıltma ihtimalim mevcut. En doğrusu, gidin ve bizzat SGK’ya bu durumu sorun. Böylece doğru cevabı almış olursunuz.

     1. SGK’ ya defalarca gittim durumu anlattım ve dilekçe ile başvurdum ama sadece bahsettiğim dönemde bordro verilmiş mi diye arşivlerine yazı yazıp onu kontrol ettiler sonrada bana belirttiğiniz dönemde hizmete rastlanılmamışlardır diye yazı verdiler bu yazı ile dava açın delilleriniz çok güçlü kesin kazanırsınız diye akıl verip yolladılar maalesef. Hak düşürücü süre falan anlatmaya çalıştım ama maalesef muvaffak olamadım. Şimdi staj sigorta başlangıcı olur belki diye bekliyorum onda da umut yok gibi. Çıkmazsa dava açıcam ama işte bende ikilemdeyim var mı zaman aşımı yok mu yine de çok teşekkürler.

 63. Merhaba 1998 1999 yıllarında ıst bı fırmada yaklaşık 15 kısı calistik ben ve dıger hıc kımsenın sigortası yoktu.benım durumum o dönem fırma Sahıbı benı mahkemeye verdı evraklarım suıstımal ettı vs dıye yanı yanında calistıgım açtığı davadan ötürü alelen ortada sımdı dava açsam Sıgorta gırısımı yaptırmadı dıye sonuç alırmıyım

  1. Merhaba, ulaşabiliyorsanız, o davanın belgelerini alın ve SGK’ya yazılı olarak başvurun. Duruma göre, ondan sonra ne yapmanız gerektiğine karar verirsiniz.

 64. Merhaba mustafa bey 1997 yılında Gaziantep başpınar organize de makarna fabrikasında 3 ay çalıştım 3 ay boyunca sigorta girişimi hiç yapmadılar bunu nasıl ispatlarım dava açsam ilerleyebilirim. Bilgili işini yapan bir avukat olarak gördüm anlattıklarınızı okudum en iyi cevabı sizin vereceginizi düşündüm şimdiden cok teşekkür ederim iyi çalışmalar

  1. Merhaba, aslında size verebileceğim tüm cevabı yazımda verdim. Lütfen daha dikkatli okuyun, ekstra bir şey söylememe gerek yok.

 65. Mustafa bey merhabalar
  1997 yılı Nisan ayından 2000 Ocak ayına kadar bir şahıs firmasında çalıştım hiç birsekilde SGK girişim ve primim yatirlimamis taki 1999 nisan ayinda ilk defa bildirimde bulunulmuş 6 ay kesintisiz ödenmiş çıkışa kadar 4 aylık sürede yok mlsf öğrenmek istediğim bu sebeble 2 yıldan fazla primim kayıp iş yeri sahibi hayatta işletme faal değil tespit davası acabilirmiyim acaba ( bu arada o tarihte orada çalıştığıma dair sahitlerimde vardır) cevabınız için teşekkürler iyi çalışmalar dilerim

  1. Gökhan bey sorunuzun cevabı yazımda mevcut. Açıkçası yazımdan daha detaylı bir cevap verebileceğimi zannetmiyorum, lütfen tekrar okuyunuz.

 66. Hocam merhaba
  1997-1999 yillari arasinda staj icin (40 is günü) girdigim belediyede 2 yil calistim fakat hic bir sigorta girisim yapilmadi .Fakat oldukca cok şahidim var simdi belediyeyi dava etmeye hakkim var mi teşekkürler

  1. Merhaba, yazımda yer verdiğim özel durumlar söz konusu değilse, hak düşürücü süre nedeniyle hak kaybına uğramışsınız demektir.

 67. Merhaba Mustafa bey
  2003 giriş 5721 prim günü 18 yıl sigortalı olarak gözüküyor benim
  İşten ayrılmak istiyorum kısmi emekli olup tüm haklarımı alarak çıkabilir miyim

  1. Merhaba, hayır kıdem tazminatı alarak işten ayrılamazsınız. Haklı fesih sebebi varsa, ancak buna dayanarak işten ayrılabilirsiniz.

  2. Merhaba Mustafa bey.Ben 2003 yılında işe giriş yaptım 2008 yılında ayrıldım.Bana 2007 yılında sigorta başlangıcı yapıldı.Calıştığım yer 2009 yılında kapandı.herseye rağmen hakkımı alabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

   1. Merhaba, bu söylediğinize göre 5 yıllık hak düşürücü süre geçmiş görünüyor.

 68. Merhaba ağustos 1999 yılında bir inşaat firmasında işe girdim. Aralık ayında işten ayrıldım. E devletten baktığımda bu yıl ve bu ayda çalıştığım günlerin primi yatırılmamış gözüküyor. Eyt den yararlanmak için bu aylarda çalıştığıma dair SGK da görünmeyen gün için dilekçe verdim. Ancak ilgili bayan senin işin zor gibi olumsuz ve kırıcı cümleler kullandı. Sicil numarasını benden talep etti bende bilmediğimi söyledim kendi imkanlarımla buldum. Şirket kapanmış ve davalık olmuş. Büyük ihtimalle sgk giriş bildirgemi göndermiş olabilirler. Bunu nasıl öğrenebilirim

  1. Merhaba, açıkçası hak düşürücü süre konusunu yazımda zaten izah etmiştim. Burada belirttiğim belgeler olmadan işiniz zor. Yine de yazıda özellikle belirttiğim belgelerin var olup olmadığını, bunları özellikle zikrederek SGK’ya yazılı olarak tekrar sorabilirsiniz. Bu belgeler olmadan hak düşürücü süre nedeniyle işinizin olması mümkün değil.

   1. teşekkür ederim
    o yıllarda hastalanmıştım hastahaneye gitmiştim bir de hastahanaye mail attım artık ordan bir şey çıkarmaya çalışacağım
    bunu hastanahaneden bireysel olarak mı talep etmem gerekir yoksa sgk aracılığıyla mı sizce nasıl bir yol izleyeyim

    1. Rica ederim. Bahsettiğim belgelerle hastaneye gitmenizin bir alakası olmaz Halil İbrahim bey. Hastaneden ne tür bir evrak alacağınızı anlamadım; ama ilgili belgeleri yazı içeriğinde listelemiştim.

     1. Barkod alacağım orda yazar çalışan diye Umut ediyorum ?

 69. Merhaba,
  01.07.1997-30.11.2003 tarihleri arasında bir muhasebe ofisinde çalışmaya başladım , fakat sigorta girişim 15.02.1999 tarihinde gösterilmeye başlanmış.
  Bu duruma istinaden geriye dönük olarak ilk işe giriş tarihimi 01.07.1997 tarihine çekilmesi için başvuru nereye yapabilirim.
  Konu hakkında bilgilendirmenizi rica ederim.
  Teşekkürler,
  Saygılarımla

  1. Merhaba, hiçbir yere başvuramazsınız Selçuk bey, sigorta hizmet tespit davası açmanız gerekir. Kanaatimce hak düşürücü süreye takılabilirsiniz, sebebini yazının içinde ve örnekler kısmında bulabilirsiniz.

 70. 2013 te … İşe Başladım Rusyada 6 ay çalıştım fakat geriye dönük sigortama baktığımda sigortam yatmamış bunlara şimdi dava açabilirmiyiz teşekkürler

  1. Merhaba, yazımdan da anlayacağınız üzere 5 yıllık hak düşürücü süreyi kaçırmışsınız. Yine de makalede belirttiğim istisnai durumlara dahil olup olmadığınızı siz de kontrol edebilirsiniz.

  2. ben bu konuyu avukatımla konuştuğumda bana geriye dönük dava açabileceğimi söyledi fakat henüz bir gelişme olmadığı için bu soruyu size yönlendirdim

   1. Avukatınız eminim benden iyi biliyordur. Yine de yazımı dikkatli okumanızı ve mümkünse avukatınıza da okutmanızı tavsiye ederim Mehmet bey.

 71. 1997de devlet ilköğretim okulunda işe başladım fakat midür hiç sigorta girişi yapılmamış.Bu durum beni çok üzmekte 3 yıl boyunca 1 gün bile sigorta girişi olmamış hak talep edebilir miyim acaba mustafa bey

  lütfen yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba, size verebileceğim cevabı yazımda zaten bulabilirsiniz. Açıkçası üstüne söyleyecek bir şeyim yok ne yazık ki.

 72. Merhaba ,ben 1989 yılında bir eczanede bir fiil 6 sene calistim.1995 yilindada ikamet değişikliği sebebiyle referans belgemi alarak işten ayrildim.bu dönem içinde bir gün bile SSK yatirilmamis.bu konuda dava açsam kazanirmiyim.(referans belgem antetli kağıda giriş ve çıkış tarihim gün ay yil olarak yazılı haldedir)

  1. Merhaba, anlattığınıza göre hak düşürücü süre geçmiş. Yine de elinizdeki belge ile bir avukata danışmanızı öneririm.

 73. Merhaba..Öncelikle çok açıklayıcı biz yazı olmuş..Ancak bazı tereddütleri gidermek için sormak istedim..1992 eylül ayında bir devlet üniversitesinde vakıf işçisi olarak göreve başladım..ancak 2 yıl sigortasız çalıştırmışlar..yani ocak 1994 te sigortamız başlamış..çok fazla şahidimiz var..bunun için hizmet tespit davası açabilirmiyim..emekliliğimde 3 yılıma mal oluyor..vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim..

 74. 1998 yilinda konya da karatay kooperatiflerinde çalıştık orada komiklerimizi topladılar ssk yaptıracağız diye ama iki arkadaşlarım kayıtları bulunuyor benim hiç kanıyım bulunmuyor o dönemde çalıştığım iş yerini ve kooparatif başkanın ismini vede benimle birlikte çalışan arkadaşları şahit göstersem dava aça bilirmiyim açma hakkım varmı bir yol göstere bilirmisiniz saygilarimla

 75. hizmet tespit davasında noter yoluyla gönderilen ihtarname zaman aşımını kesermi şimdiden teşekkür ederim cevabınız için

 76. Merhabalar . Ben 1996 yılından beri bir apartmanda temizlik görevlisi olarak calışıyorum. 2010 yılinda sgk lı oldum aynı yerde. Başlangıç yılımı 1996 ya alabilmek için 1996 yılında 1 ve 2 aylık sigortalılık davası açabilirmiyim. İkinci olarak apartman yönetimi kendisi başvurup sgk girişim için 1996 yılında 2 aylık sigorta yapmak için başvurbilir mi? Teşekkür ederim.

 77. Merhaba
  2008-2009-2010-2011-2012 yıllarında toplam kırk ay maaşım SGK ya net 3500 tl/ay bildirilmesi gerekirken 1000 tl/ay gösterildi. 2013 yılında tüm haklarımla birlikte kardeş firmaya naklim yapıldı ve firma kapandı. Nakil yapılan firmadandan 31 mayıs 2016 da ayrıldım… Hizmet tespit davası için 2021 yılı sonuna kadarmı dava açabilirim yoksa , 31 mayıs 2021 e kadarmı ? Ayrıca firmanın kapanması hak kaybıma yol açarmı ? (Her iki firmanın sahibide aynı )

 78. Merhabalar 1993 senesinde izmir selbest bölgesinde kot fabrikasında çalıştım sigorta yapılıp yapılmadığını nasıl ögrenebilirim selbest bölgenin kapısında imza atıyordu yardımcı olursanız sevinirim çalıştığım dair şahitlerim var

 79. Merhabalar 1993 senesinde izmir selbest bölgesinde kot fabrikasında çalıştım sigorta yapılıp yapılmadığını nasıl ögrenebilirim selbest bölgenin kapısında imza atıyordu yardımcı olursanız sevinirim

 80. Merhaba, Ben 1.1.1990 yılında işe girdim, 1996 yılında ayrıldım. İşveren ilk 4 aylık sigortamı yatırmış. Sonrasında hiç sigortam yatmamış. Bu durumda işvereni mahkemeye verip kıdem tazminatı alabilirmiyim? Zaman aşımına uğramış mıdır?

  1. Merhaba, kıdem tazminatınız elbette zamanaşımına uğramıştır Sıddık bey.

 81. Mustafa bey 2018 yılında 8 yıl çalıştığım işyerinden emekli oldum bu sürede sigorta primlerim aldığım maaş üzerinden değil asgari ücretten yattı tazminatlarımıda asgariden hesaplayıp verdiler halen aynı iş yerinde çalışıyorum bu haklarımı almak için ne yapmalıyım zaman aşımı varmı hizmet tespit davası son 5 yıl içinmi yoksa hizmete başladığım 2010 yılındanmı hesaplanır teşekkür ederim

  1. Merhaba, işten ayrıldığınız günden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre başlar Mustafa bey.

 82. Merhaba ;
  2007 de işe girdim 15/16 yaşlarında 2011/2012 askerlik geldiğim gibi aynı iş yeri devam ettim 2020 deyiz ve halen aynı iş yerindeyim kesintisiz çalıştım askerlik hariç o zamanlar sigortanın bile ne olduğunu bilmiyordum 2007 / 2008 yılları sigortam yatmamış 2013 yılından itibaren farketim yaklasik 15. Yıkıma girmem gerekirken yasal olarak sigorta girişi 2009 gösteriyor ve askere giderken de hiç bir ödeme alamdim cvp verirseniz sevienirm Teşekkürler

  1. Yazımızda da göreceğiniz üzere, zorunlu askerlik görevi hizmet tespit davası bakımından kesinti sayılmaz. Fakat size kesin cevap vermemiz doğru olmaz. Yerinizde olsam bir avukatla görüşür ve detaylı bir inceleme sonucunda avukatta oluşacak hukuki kanaate göre hareket ederdim.

 83. abi 1998 den 2001 e kadar toplam 14 ay bir is yerinde calistim isverenle anlasamadik bolge calismaya sigortasiz calistigimi sikayet ettim.isverenle beni bolge calismaya cagirdi mufettis orda anlastik biz diye karsilikli imza attik ve bana elden tazminatimi verdi fakat sigorta gorisim yapilmadi.bu sene sgk dan sikayet dosyami istedim sadece arsivden isveren dosyasindan mufetisin isyerinde calismamistir gorus yazisi ve benim dilekce ornegim cikti..ama mufetisin isyerine gidip calisma arkadaslarimin imzasini veya benim orda calisip calismadigima dair herhangibir yazi veya tespit yapilmamis.sorum su olacak 1998 de ilk sigorta gorisim yapulmadigi icin cok buyuk hak kaybina ugradim suanki gorisim 2004 suan sirket calisiyor isveren ve eski calistigim her kes hayatta sigorta tespit davasi acma hakkim varmidir. saygilarimla

 84. merhaba 29 mart 1968 dogumlu bayanım ssk girişim 09-09-1986 şu an prrim günüm 3030 ayrıca 400 gün de dogumdan hak kazanıyorum. yani toplamda 3430 sormak istediim ne zaman emekli olabilirim.çalışmakta oldugum iş yerinde 2005 işe başladım.fakat sigorta ödemem 2013 ten bu güne kadar geriye dönük hak talep edebilirmiyim.tesekkur ederim

  1. İlk sigorta girişinize göre 42 yaş ve 5075 güne tabisiniz. Dolayısıyla 5075 günü tamamladığınız anda emekli olabilirsiniz.

 85. Sayın Zeynel Bey,
  Devlet memurluğundan emekli karı kocayız.Eşimin babasından dolayı SGK ile ilgili bir sorunumuz oluştu.
  Eşimin babası serbest inşaat işleri ile bireysel olarak uğraşan bir kişi idi. Arada yanında yardımcı olamak üzere günlük eleman çalıştırır imiş.
  Eşimin babası, bireysel işlerde çalıştıktan, isteğe bağlı prim yatırdıkdan ve son yıllarda Bağ kur lu olarak prim ödedikten sonra 1990 lı yılların başında emekli oldu. 2012 yılında vefat etti..
  Günlük çalışanlardan bir kişi emekli olamadan 2005 yılında vefat etmiş. Bu çalışanın kızı 2018 yılında ,babasının 1969 – 1983 yıllarında çalışma yerleri ve prim günlerinin belirlenmesi için SGK na dava açmış.
  2019 yılında bir dilekçe daha vererek babasının, eşimin babasının yanında çalıştığını iddia ederek (zaman ve süre yok ) , eşimin babasını dahili davalı olarak kabul edilmesini istemiş. Eşimin babası 2012 yılında vefat ettiğinden dolayı veraset ilamlarından yola çıkarak eşim ve iki kardeşinin daha davaya dahil olmasını istemiş.
  19.12.2019 tarihinde iş mahkemesinde yapılan duruşma sonunda,
  1. SGK dan kayın pederin iş yeri tescil evraklarının ve bordolarının dökümünün istenmesine,
  2. Eşim ve iki kardeşinin dahili davalı olarak kabul edilmesine karar verilerek duruşma Nisan ayına ertelenmiş.

  Sonuç olarak, bizim açımızdan , olayla yakından uzaktan bilgimiz olmamasına rağmen mirasçısı olarak davaya dahil edildiğimiz için, sorumluluklarımız açısından
  Zaman aşımı ve hak düşürücü konusunda itiraz hakkımız var mı dır ?
  Bu tarihin başlangıçı çalışanın çalışmadan ayrıldığı tarihten itibaren mi ? ( Bu tarih bilinmiyor ) ,
  Çalışanın vefat ettiği 2005 yılından itibaren mi ?
  Kayın pederin vefat ettiği 2012 yılndan itibaren mi ? başlar.

  Not : Babamızın, bu kişinin çalıştığı iddia edilen 1969-1983 tarihleri arasında SGK na bildirge, bordro v.b. evrak verdiğine dair bilgimiz yok.
  Ayrıca 1990 yılları başında emekli olduğunda emeklilik işleminin tamamlanması için tüm resmi kurumlara, (Vergi dairesi, esnaf odaları, ve bağku , Sigorta kurumlarına ) borçlarımızı ödedik. Emekli oldu.

  Sayın Zeynel Bey , yazı uzun oldu biliyorum ama sorunu tam olarak anlatmak istedim. İlginiz için şimdiden teşekkür eder kolaylıklar, iyi günler dilerim. 15.01.2020 İzmir

  1. Merhaba. Sorunuz uzun ve cevap beklediğinizi de tahmin ediyorum. Ancak bu kadar çok detayın olduğu bir konuda yorum yapmak sizi yanlışa götürebilir. Konuyu muhakkak avukatla istişare etmeli ve profesyonel destek almalısınız. İnternetten yapacağınız araştırmaların size bir katkı vermesi çok zor olacaktır.

 86. Merhaba Ekim 2019’da işe başladım 3 gün sonra işten çıkarıldım. Bu süre zarfında sigortam yapılmadı herhangi bir hak talep edebilir miyim? Dava açabilir miyim?

 87. 1999 Haziran işe başladım. İle veren 2000 şubatta SGK girişi yaptı. SGK tescil davası ile SGK başlangıcını ilk işe başlama tarihi olarak geri kazınırmıyım. İş veren suçunu kabul ederse lehime bir sonuç alırmıyım?

  1. İşe giriş tarihiniz, işyerinde çalışan sayısı, iş yerindeki kıdem yılınız nedir?

   1. *Pardon Polat bey, yukarıdaki soruyu dikkate almayın, yanlış yere yazdım.
    Sizin sorunuza gelince, bu ancak yüce mahkemenin takdiridir. Süre zaman aşımından bi kaybınız oluşmazsa ve kanıtlarınız da yeterince varsa elbette lehinize sonuçlanabilir. (Yüksektir ihtimali)

 88. mrb ben 2008 yılında emekli oldum ama maaşım aldıgım paradan düşük gösterildiği için düşük maaş bağlandı aradan 11 yıl geçti şuan halen aynı işyerinde çalıştığım için çalışmak zorunda kaldığım için ses çıkaramadım şuan hukuksal olarak maaşıma itiraz etsem bi hak alabilirmiyim maaşım düzenlenirmi tekrar

  1. Merhaba. Emekli maaşınıza itiraz etmekten mi bahsediyorsunuz? Bu saatten sonra bunun bir anlamının olacağını zannetmiyorum. Yine de SGK’ya giderek böyle bir itirazın mümkün olup olmadığını bizzat sormanız en doğru seçenek olur.

 89. 2009/2011 yıllarında … büyük şehir belediyesinin Taşören bir firmasında çalıştım her 5 ayda bir girdi çıktı yapmış ayrıca 3 yıl içinde her ay olmasada 2 aya bir sigorta günlerimi 11gün 21 gün 1 gün 7 gün ve buna benzer hep eksik yatırmış hizmet dökümüme baktığımda puantaj yazıyor eksik günlerin olduğu aylarda

 90. Merhaba ben çeşitli spor klüplerinde profosyonel futbol oynadım ve şu anda birçok kulüpte antrenörlük yaptım. Benim sgk primlerim hem futbolculuk hemde antrenörlük döneminde ödemeyen kulüpler var. Bu kulüplerde oynadığımı ve hocalık yaptığımi tff kayıtlarından ispat edebiliyorum sgk primlerimin yatırılması için ne yapabilirim.

 91. Merhaba ben 2002 yılında özel bir okulda part time öğretmen olarak işe girdim. Haftada 13 saat şeklinde eylül 2002 de başlayıp haziran 2003 te biten bir sözleşmem var .daha sonraki yıl eylul 2003 haziran 2004 Arası tam zamanlı çalıştım. Bugün sgk hizmet dökümünü incelediğimde 2002 sgk primlerim yok. 2003 sgk primlerim 150 gün 2004 primlerim 40 gün şeklinde yatırılmış. Primlerimin eksik yatırıldığını düşünüyorum. Ne yapabilirim.

 92. Merhabalar 1998 den baslayarak bi is yerinde calistim.2001 subata kadar okul aralari dahil olmak uzere 17 ay isten cikinca isyerini sikayet ettim.mufettis geldi pattonla beni anlastirdi o zamanin sartlarinda tazminatimi elden odediler.ama sigortam baslamadi gecenlerde sirket ssk dosyasinin icinden dilekcem ve mufettis raporunu aldim sigortali oldugu tespit edilememistir.diyo geriye donuk sadece sigorta tescilimi yapmak icin dava acabilirmiyim.bana elden para veren benle o donem calisanlar sirket sahibi hayatta

  1. Merhaba, bunu ispatlarsanız dava açtığınızda elinizi güçlendirir tabiki. (O iş yerinde çalıştığınızı delillerle kanıtlamalısınız)

 93. Emekli bekçi olarak çalışan bisey geriye benden 5 yıllık alacaklarını istiyor. Mesai tazminatını bu arkadaş ise girerken emekliyim zaten sigortaya gerek yok dedi ve yapılmadı ve ihtarname çekti bu konuyla ilgili ne yapilabilir

  1. Kerem bey %100 kusurlusunuz. Emekli de olsa her işçi SGK’lı çalıştırılmalıdır. Kendi isteği de yok hükmündedir bu konuda.
   Neticede görüyorsunuz, böyle kötüye kullanımı da olabiliyor. Kaçak istihdama giriyor ayrıca.
   Kendisi ile görüşüp bir hukukçu desteği de almanızı öneririm, yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

 94. merhaba 12 yasında calısmaya basladım işe giris belgem ssk da mevcut ama 1 gün bile prim yatmamış bu durum emeklilik durumumu etkiliyor dava acsam sonuç olumlu olabilirmi.

 95. Merhaba .2007 yılının sonunda sigortasız işe alındım 2011 yılının 7. Ayına kadar sigortasız çalıştırıldım. Sigorta giriş tarihim 11.07.2011 olarak görünüyor . 29.11.2012 tarihinde askerlik sebebiyle çıkışım yapıldı. Askerlik sonrası 19.09.2014 tarihinde işe askerlik sonrası işe devam ettim .ve iki gün önce işten çıkarıldım tazminatsız olarak. Şimdi ben eskiye yönelik sigortasız çalıştırıldığım dönemlere dair dava açabilirmiyim ?

  1. Muhammet bey, açabileceğiniz kanaatindeyim. Ama bir avukatın tüm bu süreleri be boşlukları tek tek irdelemesi de gerekir. Bu nedenle yardım almanızı öneririm.

 96. Mrh 12 ay çalıştığım iş yeri sigorta girişimi yapmamış ve bana hiç bir şekilde tazminat ödenmedi arabulucu kanalıyla görüştük anlaşamadık. Nasıl bir yol izlemeliyim ve arabulucukra ssk prim için para isteyemeyecegimi söylediler.Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Bu durumda iki ayrı dava açmanız gerekebilir. Birisi alacaklarınız için, diğer ise sigortalarınızın işlenmesi için. Bir avukattan yardım almanızı öneririm.

 97. merhabalar ilk işe giriş tarihım 1 5 1993 bır ay gğsterıp cıkış vermışler 97 senesınde gösterıp 2010 kadar aynı terde calışt
  ştım. 93 ve 97 senesı arası yok o boşlüğü alabilirmiyim iş yeri halen faal

  1. Merhaba. 5 yıllık hak düşürücü süre geçmiş olabilir. Yine de en doğru bilgiyi, yüz yüze görüşerek bir avukattan alabilirsiniz.

 98. Merhabalar, 1998 yılında bir firmada çalışmıştım sigorta işe bildirgem yapılmış elimde ıslak imzalı belgelerim mevcut lakin muhasebeci 4 aylık dönem bordosunu yapmamış sigortayı giriş yapmamış, işveren ve çalışanlar çalıştığıma dair şahitlik yaparım diyorlar ne yapmalıyım???

  1. Merhaba. Tanıklar hak düşürücü süreyi kesmez. Islak imzalı evraktan öte, yazıda açıkça belirttiğimiz evraklardan birisi varsa dava açabilirsiniz. Aksi takdirde hak düşürücü süre nedeniyle dava reddolunacaktır.

 99. Merhaba;
  23.02.2019 tarihinde bir şahısa ait küçük bir giyim mağazasında işe başladım, fakat yaklaşık 1 ay sonra muayene olmak istediğimde sigorta başlangıcımın yapılmadığını farkettim. işyeri sahibiyle görüşüp sigorta başlangıcımın yapılmamış olduğunu söyledim. tabiri caizse; daha deneme süresi, dur bakalım daha kaçgün oldu başlayalı, sigortanı yapıcaz gibi cümlelerle bir de fırça yedim. doğal olarak sigortanın yapılmasını bekledim. kendi araştırmalarım sonucu ilk işe başlayış tarihimden 46 gün sonra yani 10.04.2019 tarihinde sigorta başlangıcı yapıldığını öğrendim. 20.05.2019 tarihinde ise sözel olarak işime son verdiğini Haziran 01-05 tarihleri arasında Mayıs maaşı ve Nisan prim alacağımın hesaplanıp tam olarak hesabıma yatacağımı söyledi. Bugün (10.06.2019) halen maaşım ödenmemiş durumda.
  İşverene, hem sigortamı zamanında başlatmadığı, hem de maaş ve prim alacağımı ödemediği için dava açacağım. Yol göstermek adına bilgi verebilir misiniz.
  Teşekkür ederim.

 100. iyi gunler benim 1995 ssk girisim var 2000 yilina kadar calistigim kurum beni kismi ssk li yapmis ornegin 3 ay calistirip cikis yapmis tekrar yapip cikarmis bu 2000 yilina kadar devam etmis 95 ila 2000 arasinda 800 gun prim gozukuyor ben bu yillar arasi icin dava acabilirmiyim eksik primlerim icin tesekkur ederim..

  1. Merhaba. Kanaatimce, sigorta girişiniz olduğu için açabilmeniz gerekir. Yine de bir avukata yüz yüze danışmanız çok daha doğru bir adım olacaktır.

 101. Merhaba.15.09.1998 yılında öğrenci olarak staja başladığım iş yerinde 14.06.1999 yılında stajımı bitirerek normal işçi olarak çalışmaya devam ettim.dönem şartlarına bağlı olarak biraz da tecrübesizlikten önemsemeyip takip etmedim fakat normal işçi olarak sigorta girişim aynı şirkette 26.04.2000 gözüküyor.bir iki yıl çalışıp ayrıldım.2007 yılında firma kapanışını vermiş.sahibi de vefat etmiş.o dönemde bana şahitlik yapabilecek onlarca iş arkadaşım mevcut.elimde her hangi bir belge ya da resmi kayıt bulunmamakta.geçmişe dönük hizmet tespit davası açabilir miyim?açsam dahi kazanma ihtimalim var mıdır?malum 08.09.1999 tarihinden önce ki şartlara tabi olma ihtimalim olabilir mi?

 102. Merhabalar. Annem 2001-2003 yılları arasında tuhafiye dükkanında çalıştı. Bu sürede hiç sigortası yatırılmadı. Şimdi 58 yaşında olan annem sigorta pirim borcunun ödeyerek emekli olmak istiyor ama sigortası ödenmediği için emeklilik hakkını elde edemiyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

  1. Merhaba. Annenizin o dönemde, yazıda belirtilen şekilde bir sigorta girişi vs. olmamışsa, hukuken yapılabilecek bir şey kalmamış demektir.

 103. Merhaba, 1999 yılında Mart ayında bir otelde çalışmaya başladım fakat şirket sigorta girişimi eylül 2000 yılında yapmış. Sigorta primini 2001 yılında yatırmaya başlamış. 2003 yılında askere gidip 2005 yılında tekrar aynı firmaya başladım ve halen devam ediyorum. Bu işyerinden ayrıldığımda 5 sene içerisinde dava açıp sigorta giriş tarihimi öne çekip, eksik yatan prim günlerini hak kazanabilir miyim? Maaş bordrosu ve şahitlerim mevcut. Teşekkürler.

  1. Tamer bey, aradaki boşluğun tamamı askerlikse işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde 1999’daki sigortasız çalışmalarınız için dava açabilirsiniz. Ama askerlik haricinde de boşluğunuz varsa, kanaatimce 5 yıllık hak düşürücü süre dolmuş demektir.

 104. Eskiden sigortami yapıyorlardı denetleme yoktu ister çalış ister çalışma diyolardi hele 2000 öncesi 1998 ise girdim 2000 yaptılar aradan 19 yıl geçmiş kime dert yanalim 1 yıl yüzünden 15 yıl değilde 25 yıl ayıp be kardeşim duzeltin şu uygulamayı. Herkes mağdur

 105. Merhaba, 1998 yılında şahıs firmasında calismaya başladım. İlk sigorta girişim 0cak/2003 yılında yapıldı. Nisan/2014 yılında çıkışım yapılarak 0cak/2004 yılında yeniden girişim yapıldı. Aralık/2014 yılına kadarda aynı işveren yaninda sigortam devam etti. (İşveren mesleki faaliyetine son verdiginden vergi kaydini kapatti) Sigortasız çalıştığım ilk 4-5 yıl icin dava açma hakkım var mi?

 106. 1973 yılında kurulmuş şahıs firmasıyız.2004 yılında firma sahibi vefat etmiş olup 2005 yılında mirasçıları ltd.şti olarak faalıyetıne devam ediyor.1996 yılından aralıksız sigorta girişli çalışan 2017 aralık ayında işten ayrılıyor ve hizmet tespiti davası açıyor 1992 ve 1996 yılları arasında da çalıştıgını iddaa ediyor bu davadan ceza gelirmi gelen ceza mirascıları baglar mı?

 107. 1990 yılında 2001 e kadar çalıştığım yer sigortamı eksik yatırmış şimdi dava açsam olurmu?

 108. Zeynel bey merhaba.1987-1989 ticaret lisesi zorunlu staj.1990-üniversite 90 gün garanti bankasında gönüllü staj.1991-Yapı kredi bankasında 90 gün gönüllü staj.Zorunlu staj sigorta başlangıcının emeklilik başlangıcı sayılmadığını yıllar sonra öğrendik.Üniversitede 2 yıl boyunca toplamda 180 gün gönüllü staj yaptım.e-devlette bu 1990 ve 1991 yılları giriş olarak görünmüyor.1992-1994 Muhtelif işyerlerinde çalıştım.Şirketler arşiv verilerine ulaşamıyormuş.İmha edilmiş.Askerliği 1994 yılında tamamladım.1996 yılı ilk sgk prim ve başlangıç olarak görünüyor.Gönüllü Üniversite stajı için hizmet tespit davası açılabilir mi?Hak düşürücü süre burda da mı işliyor?Hiç mi zaman aşım süresi 5 yılı durduran bir sebep yok?Askerlik borçlanması yapılıp sgk giriş tarihi öne çekilebilir mi?Cevaplarsanız Memnun olurum.Saygılarımla,

  1. Merhaba. Askerlik borçlanması hakkında şu yazıdan gerekli tüm bilgileri alabilirsiniz, sigorta başlangıcını geriye çekecektir: mustafabaysal.com/askerlik-borclanmasi-nedir-ve-nasil-yapilir
   Hizmet tespiti konusunda ise staj ya da hangi adla olursa olsun, yazıda belirttiğimiz istisnai durumlar yoksa, karşı taraf ikrar bile etse hak düşürücü süre kendiliğinden dikkate alınacaktır.

 109. Merhaba ben 2006 yılında ticari bir araçta şöför olarak işe başladım araç sahibi olan şahsın yeğeninin üzerine kayıtlıydı 2008 yılında kendi üzerine kayıtını aldı 2013 yılı10 Cu ayında işi sigorta girişim çalıştığım tüm süre boyunca yapılmadığı için bıraktım burada nasıl bir yol izleyebilirim (ayrı bir sorum olacak)zaman aşımı iş bıraktıktan sonra 5 yılmı yoksa sigorta yapılmayan süreden sonramı 5 yıl ilginiz için teşekkürler

  1. Merhaba. Çalışmanız kesintisiz devam etmişse, işi bıraktığınız andan itibaren hak düşürücü süre işlemeye başlar.

 110. Merhaba; Ben özel bir şirkette 2008 senesinde işe başladım fakat sigortam 2010 senesinde başladı 2013 senesine kadar kesintisiz devam ettim 2013 2014 senelerinde askerlik görevimi gerçekleştirdim devamın da aynı firmaya tekrar giriş yaptım ve 2018 yılında tamamen çıkış gerçekleştirdim 2008 ila 2010 senesi için dava açma sandım varmıdır.

  1. Merhaba. Askerlikle ilgili örneği gözden geçirmenizi öneririm. Buna rağmen sorunuz olursa, cevap vermeye çalışırım.

 111. Merhaba; Ben Liseyi bitirdikten sonra 1996 yılının 10 ayında işe başladım ancak işveren sigortamı iki yıl sonra yani 1998 Eylül ayında başlattı , bir iki ay yatırdıktan sonra tekrar çıkış vermiş , askerlik dolayısı ile 1999 da ayrıldım sonra askerlik derken özel sektörde bankacılığa başladım şu an dava açsam 1996 ile 1998 arası için hak elde edebilirmiyim, teşekkür ederim,iyi günler.

 112. 10 yıldır halı yıkama firmasinda calısıyorum son 3 yıldır sigortam yatıyor ama eksik yatiyor mart ayında ise başlıyoruz haziran ayında sigortam başlıyor isi bıraktim isveren bana alacagım olmadıgına dair imza attırdı ne yapmam lazım yardimci olabilirmisiniz

   1. Sigortali calistigim yillarin imzasini attim günde 15 16 saat calisiyorduk dava acsam tüm haklarimi alabilirmiyim

    1. Size kesin bir cevap veremeyiz. Evraklarınızla birlikte bir avukata danışırsanız daha doğru bilgi alabilirsiniz.

 113. Merhaba.2002 yaz ayında öğrencilik dönemimde Bodrumda otelde 2 ay sigortalı olarak supermarketinde işçi olarak çalıştım.e devlet üzerinden yaklaşık 1.5 yıl öncesinde sorgulama yaptığımda sgk hizmet dökümünde görebiliyordum.Fakat şu an nedense sgk tescil kaydınız bulunmamaktadır uyarısı yer almaktadır.Bu konuda ne yapabilirim?elimde otel ile imzaladığım sezonluk iş sözleşmesi bulunmaktadır fakat maaş bordrosunu bulamadım.

  1. Merhaba. Bugüne kadar görüyorsanız ama artık yoksa, öncelikle SGK’ya başvurmalı ve nedenini sormalısınız. Buna göre hareket etmeniz daha doğru olacaktır.

 114. merhaba 2012 basından 2013 ılk ayına kadar calıstım benım calıstıgımı sıstemden goruyorum ısveren ıkı ay yatırımıs ama eksık bırde calıstıgım yer … cam adında ama yatan prım … adına kayıtlı bu adam ısverenın muhasebecısıydı edevletten gozukuyor bunu ısım farklılıgından ıspat edebılırmıyım sahıtlerım mevcuttur tessekkurler ıyı aksamlar

 115. Merhabalar 1992_1995 arası bir sürücü kuşuna 3 yıl boyunca tam gün mesai yaparak çalıştım fakat daha sonra sigorta girişimin bile yapilmadigimi farkettim fakat maddi imkansızlıklar dolayısıyla dava açıp hakkımı arayamadım daha sonra milli eğitimden hizmet dökümünü istedim orada 1 yil (1992_1993)boyunca stajer direksiyon öğretmeni olarak çalıştığım resmi belgede gozukuyor şu anda 5513 günüm var fakat girişim 1995 olarak gözüktüğü için 55 yaşında 5750 gunde emekli olabiliyorum fakat girişim 1992 olsa 51 yaş 5350 günde emekli olabiliyorum bu konuda ne yapabilirim bana lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 116. ben bir iş yerinde 3 yıl çalıştım ama 1 gün bile sigortam yatmadı üzerinden 5 yıl geçti sadece şahitlerim var hak talep edebilirmiyim

  1. Merhaba. İşten ayrıldığınız tarihin üzerinden 5 yıl geçtiyse, hak düşürücü süre nedeniyle talep edemezsiniz.

 117. Merhaba Zeynel Bey
  2011-2015 döneminde bir pastanede çalıştım ama sigortamı sadece 2015’in son 3 ayında yatırılmış diğer geri kalan yılların hiçbiri yatırılmamış 2015 ağustos ayında işten atıldım hiçbir gerekçe göstermeden çıkartıldım ve bana birkaç evrak imzalatıldı aradan 3 yıl geçti o işten çıkartıldığıma bu gibi durumlarda ne yapabilirim ödenmeyen sigortam için daha açabilir miyim? Işten çıkartıldığım içinde tazminat alabiliyor muyum? Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. Sorularınıza cevabım olumlu; ancak sonucu şimdiden kestirmek zor. Bir şekilde, arabulucu başvurusu yaparak hukuki hak arama sürecini başlatmanız gerekiyor. Sonrası ise, mahkemenin takdirinde olacaktır.

 118. Merhabalar 1999 yılının 11 ayı sigorta girişi olarak gözüküyor.ama benim işe başlama sürem 1999 7. Ayı işyeri kapandı tabi şuan bununla ilgili ne yapabilirim. Yanı sigorta başlangıcını 4 ay öncesine çekebilirmiyim.

 119. 2011 yılında ayrıldığım özel şirket ssk primlerimizi düşük yatırdı. Bu durumda hak kaybının telafisi mümkün mü acaba?

 120. Merhaba,
  90’lı yıllarda Libya’da bir Türk firmasının şantiyesinde mühendis olarak çalışıyordum. Eşim de benimle birlikte bulunduğu dönemde, 1993 yılında aynı işyerinde yaklaşık 3 ay çalıştı. Aynı dönemde benim sigortam yatırılmış, eşimin ise yatırılmamış. Herhangi bir işe giriş bildirgesi olduğu bilgisine ulaşamadık. Elimizde eşimin çalışmasını gösteren şirketin bordroları var. Pasaport ve oturumlarımız var. Şahitlik edebilecek insanlar var.
  Sonraki yıllarda, eşime isteğe bağlı olarak 2008 yılında giriş yaptık. 90’larda benimle beraber bulunduğu 4 yıllık süreyi yurtdışı ev hanımlığı kapsamında borçlandık ve ödedik. Ancak bu 2008’deki girişini 2004’e geri çekmeye yarıyor. Başlangıcı 1993’e çekmek için dava açabilir miyiz? Bizim durumumuzda da zamanaşımı işler mi?
  Saygılar

  1. Merhaba. Evrakları görmeden net konuşmak zor; ancak bahsettiğinize göre zamanaşımı işlemez gibi görünüyor. Bir avukata danışarak nihai kararınızı vermelisiniz.

 121. Merhaba 2004 ise başladım 2011 de 9 gün sigortalı göstermişler 2013 işi bıraktım hak düşürücü süre bende geçerli

 122. Merhaba benim babam ve amcam ortak fırın çalıştırdı.ikiside vefat etti.işcisi biz varislerine dava açmış. 1982 ve1984 yılları arasında SSK giriş yapılmış ama hiç ödeme olmamış.sonra askere gitmiş.işyeri1992 kapandı babam 2006 vefat etti.şimdi bize hizmet tespit davası açtı.iş mahkemesinde bozuldu.sgk mahkemesinde görülecek ne yapmamız gerekiyor

  1. Merhaba. Yapabileceğiniz bir şey yok. Avukatınız aracılığıyla davayı takip edebilirsiniz. Sonucu mahkeme belirleyecektir.

 123. Zeynel bey benim pirimlerim yaklaşık 8000 ğün var. İlk sgk ya giriş kaydım 01-06-1991 de yapılmış fakat ilk iş yerim girişimi yapmasına rağmen hiç pirimimi ödememiş,askerden gelinçe bir fabrikaya iş başı yaptım ve 01-06-1996 da ilk pirim ödenmesi bu tarihte başlamış.Benim sorum ilk iş yerime dava açarsam sigorta girişimi 91 yılına cekebilirmiyim emekliliğimi öne cekebilirmiyim teşekkürler..

  1. Merhaba. İşe giriş bildirgenizin verilmiş olması, hak düşürücü süreyi ortadan kaldırabilir. Bir avukatla yüz yüze görüşerek bilgi almalısınız.

 124. Hocam iyi günler benim sigorta girişim 01.06.1991.elimdeki SGK giriş kartımla kuruma gittiğimde Birğün bile primim ödenmediği söylendi iş yerimin ismi kaydı her şey çıkıyor bende geriye dönük dava açabilirmiyim. Patronum hala hayatta fakat iş yerini babasının adına açmış babasıda rahmetli oldu bunun bir sıkıntısı olurmu. Çünkü aynı dönem çalıştığım arkadaşlarım var bunlara bir ayda olsa prim ödenmiş bu arkadaşların şahitliğide var dava acarsam kazanabilirmiyim Teşekkürler…

  1. Merhaba. Elinizde nasıl bir belge olduğunu bilemiyorum. Ancak yazıda belirttiğimiz türden bir belge ise, zamanaşımı işlemeyecektir. Bu nedenle bir avukatla görüşerek bilgi almanızı öneririm.

 125. Bende bir madurum 1980 doğumluyum 1996 tarihinden 1998 tarihine kadar calistim tabi sigorta yapmadılar sonra 98 den askere gidene kadarda biyerde çalıştım çok cahillik ettim hep sigortasis calistim ve Sigorta istediğimizde kapıyı gösterdiler ve şuan bu çalıştığım yerler hala aktif bunlar la ilgili bir yol izleye bilirmiyiz sigorta istedik askerliği bahane etdiler varsa yapılacak birşey yaparım

  1. Merhaba. Soner bey, eğer bu işyerlerinde hiç sigorta bildirimi yapılmadıysa ya da işe giriş bildirgesi vs. verilmediyse, ne yazık ki yapabileceğiniz bir şey yok demektir.

 126. Degerli yazar arkadaşlarım. Konu çık dalı budak olduğundan sormak durumunda kaldım. 1993 yılında ise girişim yapıldı. O tarihten 2005 yılına kadar kesintisiz bü is yerinde çalıştım. Fakat benim sigorta primlerimin tamamı eksik. Ya giriş çıkış yapılmış. Ya yarım gün ya da ayda 10-15 gün çalışmış olarak yatırılmış. Emekliliği geldi ama bu 11 yıllık süremde yaklaşık 1500 günüm eksik. Dava acmayi dusunuyorum. Zaman aşımı uygulanır mi? Ne yapmam gerekli? Bir yol gosterirseniz cok memnun olurum.

  1. Ahmet bey, hak düşürücü sürenin geçerli olduğunu düşünüyorum. Yine de bir avukata mutlaka sormalısınız.

 127. Sigortam 1 gün bile yatsaydı oluyor du hani şimdi ne değişti yukarıda öyle yazıyor

  1. Önder bey bir avukattan de destek almanızı öneririm. Ancak yazı içindeki üçüncü örnek kısmına bir daha bakmanızı öneririm. Daha anlaşılır olacaktır.

  1. Bu durumda işten ayrıldığınız tarihten 5 yıl sonra yani 2010’da hak düşürücü süre gerçekleşmiş demektir. Geriye dönük dava açamazsınız.

 128. 01.08.2000 de işe girdim 20.02.2004 de sigorta başlangıç aynı işyerinde geriye dönük nasıl dava açarım işveren öldü işyeri kapandı

 129. 1977 doğumluyum, 1994 yılı haziran ve eylül arası çalıştığım işyerinden sigortamı yaptıramadığım için ayrıldım, o tarihte sigortalı çalışan 4-5 kişi şahit bulabilirim, geriye dönük sigorta başlangıcı alabilirmiyim.

 130. Merhabalar 1979 doğumluyum, 19.07.1999 yılında işe bir arkadaşımla birlikte başladık fakat sigortamızı 01.05.2000 yılında yaptılar. En az 2 şahidim var. Sigorta başlangıcımı 19.07.1999 tarihine çekmek için dava açabilir miyim? Zaman aşımı var mıdır benim için?

 131. Merhaba
  Işe girişim 01.04.1992 cikis 09.06.1995 dir.
  İşveren aralarda girdi çıktı yapmış bu nedenle sigortam eksik olarak ödenmiş eksik olan pirimlerimi hizmet tespit davası acabilirimiyim aradan uzun yillar geçmiş bunun için ne yapabilirim yardimci olup cevap verirseniz sevinirim tsk ederim.

 132. Ben 1982 yılında çalışmaya başladım o zaman 1 sene çalıştım ve ayrıldım. Geçmiş yıllarda bilgisayar sisteminden yararlanıp bakamıyorduk.isveren ssk girişimi bile yapmamış. Şimdi yaşı bekliyorum .avukatla görüştüm eğer işveren kabul ederse veya şahit bulursan dava açabilir geriye dönük giriş yapılır dedi .ne yapmam gerek veya kazanabilirmiyim davayı

  1. Ümit bey, o dönemde o işyerinde HİÇ kayıt-giriş vb yoksa, yani tamamen sigortasız ve sigorta girişiniz dahi yapılmadan çalışmışsanız, işveren kabul de etse sonuç değişmez. Bir hak elde edemezsiniz.

   1. Bilgilendirdiginiz için çok teşekkür ederim.insanların sorunlarına bir çözüm bulup cevap verdiğiniz çok teşekkür ederim

 133. Zeynel bey merhabalar,

  2011-2016 yılları arasında çalıştığım firmada maaşımın 1150 tl den 2200 tl ye çıkartılması sonucu giriş çıkış yaptırıp eski maaşımdan primimi verdiler İlk 3 yıl için. daha sonra 2 yıl daha çalılıp kendi isteğimle işten ayrıldım 2 yıllık tazminatımı almadan. Çalıştığım süre boyunca maaşın bir kısmı elden birkısmı bankadan yatırıldı ayrıca satışlardan aldığımız primlerde elden verildi. Geriye dönük bu primler için dava açma hakkım var mıdır acaba?

  1. Evet, size ödenen ama SGK’ya bildirilmeyen ücretleriniz varsa, bunları için sigorta hizmet tespit davası açma hakkınız elbette vardır.

 134. İyi akşamlar bir x firmada ağustos 1995 yılında işe başladım sigortam aralık 2001 de yapıldı 2003 de askere gittim.95 ve 2001 arası sigortasiz çalıştım şu an aynı firmada çalışıyorum ileride cikarsam dava açma hakkım olur mu?cevaplarsaniz sevinirim…

 135. Ben orman işletmesinde 1995 yılında 4 gün ağaç temizlenmesinde çalıştım 4 gün çalışma karşılında işletmenin resmi defterine imzamı atıp ücretimi aldım.sorum bu 4 günlük çalışma için sgk girişim yapılmamış dava açabilirmişim.?

  1. Necati bey hal düşürücü süre geçmiş olabilir. Ama ortada bir resmî evrak varsa, mutlaka bir avukatla görüşün ve ona göre karar verin. Davayı kazanma ihtimaliniz de mevcuttur. Sizin yerinizde olsam bir şekilde şansımı denerdim. En çok biraz maddi kaybınız olacaktır.

   1. Zeynel bey ali tezel in bir yazisinda okumustum dava acilacak isletme resmi kurum oldugu icin yani orman isletmesi durum farkli imis hak dusurucu sure ortadan kalkar diyor.sizce son durum nedir?

    1. İşte tam da bu nedenle bir avukatla görüşün dedim. Tahminimce, olumlu bir cevap alabilirsiniz. Bu konuyu araştırdıktan sonra yorumu sizin için güncelleyeceğim.

 136. 2006 ecz çalıştım 2009 çıktım sigortasız çalıştım sigorta isteyince kapı dışı edildim şimdi geriye dönük sigorta primi olabilirmi nereye şikayette bulunucum

  1. Sibel hanım sigorta girişiniz hiç yapılmadıysa, ne yazık ki 5 yıllık hak düşürücü süre sona ermiş demektir ve yapılabilecek bir şey yoktur.

 137. İyi günler Zeynel bey, SSK kartımda ilk işe giriş tarihi 11/09/1991 çıraklık eğitimden başlangıç var ama prim ödemesi yok, 1991 den 2017 yılına kadar aynı iş yerinde çalıştım, fakat prim ödemesi 2004 ün 6.ayında başladı, eski iş yerime dava açsam SSK başlangıcı geriye düşermi, düşer isede başlangıç olarak hangi tarihe kadar geri gidebilir, 18 yaşını doldurduğum günemi, yoksa 1991 yılına kadar gidebilirmi, teşekkürler

 138. Zeynel Bey Merhaba;

  Babam 2007 ve 2008 yılları arasında bir özel firmada 12 ay boyunca çalıştı. Babamın firmaya girişi 01.01.2007 ama sigorta girişi 01.07.2007 olarak görünüyor. Babam Nisan 2018 yılında vefat etti. Anneme aylık bağlana bilmesi için 4a dan 900 4a+4b den 1800 gün istiyorlar. bizde 4a dan 535 ve 4b den 490 gün var. Askerliğide borçlandığımız zaman 175 gün açığımız kalıyor. Biz 2007 yılından yatırılmayan 6 ay için dava açabilir miyiz? Açarsak kaç ay sürer acaba sonuçlanması bilgi verirseniz çok sevinirim. Çünkü ona göre avukat ayarlayıp mahkeme açıcaz.

  1. Tuğba hanım kanaatimce 5 yıllık hak düşürücü süre 2013’te dolmuştur. Ama siz yine de bir avukatla mutlaka görüşün ve ona göre karar verin.

 139. merhabalar , 1973 doğumluyum.sigorta başlangıç tarihim ise 2001.
  daha öncesinden 1991 yılında kuşadasında bir otelde bir sezon çalıştım. o zamanlar ekrak istediler sigorta girişi için götüremedim ve yapılmadı. diğer arkadaşlarımın sigorta girişleri yapıldı.
  geçen tv de izlediğim bir programda seninle birlikte çalışıp sgk sı yapılmış olan bir inin ifadesiyle geriye dönük giriş yapılabileceği söylendi. ne kadar doğru öğrenebilirmiyim.
  o dönemler beraber çalıştığım arkadaşla görüşüyorum. onun beyanıyla sigorta giriş tarihimi geriye çekebilirmiyim. teşekkürler.

  1. Ahmet bey yazımızda da açıkladığımız üzere o dönem hiç sigorta girişi ya da başlangıcı olmadıysa, 5 yıllık hak düşürücü süre geçmiş demektir ve geriye dönük sigorta girişi hiçbir şekilde yapılmaz.

 140. Merhabala ben 2006 yilinda ise girip 2010 yilinda isten ciktim fakat 2008 ocak yilinda sadece bana 15 gunluk prim yatmis diger kalan gunlerimide hak talep edebilir miyim?

 141. Merhabalar ben 2004 yilinda ise girdim 2010 yilinda isten ciktim fakat beni sigortasiz calistirdilar 2008 ocak ayinda sadece 15 günlük sigorta yatirip tekrar cikisimi yapmislar.Ben calistigim firmaya hak talep bunabilir miyim?

 142. Merhabalar bende birşey soracaktim ben 1999 yılinda bir fabrikada çalistim ama benim sigortami yatirmamislar sadece giriş yapmislar 2016 yılinda sgk gittigimde bana sgk dan dediler senin 1999 yilinda girişin var ve bana dedilerki dava aç 2 tane şahit bul 10 sene geriye atar 10 sene sigortali görünürsün dediler bende pek unuttum gittim ve benim soracagim soru şu zaman aşımı olmuşmudur iş mahkemesine başvurcamada sizlerden bilgi almak istedim

  1. Perihan hanım, eğer işe girişiniz o dönem yapılmışsa, artık zamanaşımı işlemez. Dilediğiniz zaman davanızı açabilirsiniz.

 143. merhabalar bn 2002 iş başladim sgk girişim 2004 yapilmis sadece bir ay gosterilmis ve 2008 mayis ayina kadar ay yerde calistim bunn icinde askerede gitim geldim devam ettim 2002 ile 2008 askerlik dahil 6 sene calistim sadece 150 gun pirim yatirilmis 2004 giris 2007 2008 gosterilmis 10 seneyi yeni gecmis simdi bisey yapabilirmiyz

 144. Zeynel bey merhaba..

  Çok kısa bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim.

  1982 doğumluyum. 1997 yılı 15 yaşım da bir iş yerin de 3 sene çalıştım. 2 defa sigorta giriş çıkışı yapılmakla birlikte toplam 134 gün prim yatırılmış. Ben o döneme ait hizmet tespit davası açabilirmiyim..? Yani 18 yaş öncesi prim günleri talep edilir mi? Teşekkürler

 145. 2 yil sigortasiz calistirmislar tazminat davasini kazandim ama zaman asimindan alamadim sigorta davasindada zaman asimina giriyormu

 146. 1987 yilinda bankada staj yaptim 2 yil devlet bankasinda 15 tatilde ve uc ay tatilde calistim okul bittikten sonrada kisa bir sure calistim daha sonra biraktim 1 gun bile normal sigortam yok hizmet tespit davasi acabilirmiyim?Bankalar kapandi (emlak bankasi ve turk ticaret bankasi)

  1. Lale hanım, hiç sigorta girişi vb. resmi bir belge yoksa, hizmet tespit davası açma hakkınız düşmüş demektir.

 147. Zeynel bey merhaba, ben 1982 dogumluyum. 1997 de bir işyerinde yani 15 yaşım da işe başladım 3 sene çalıltım iki defa giriş çıkış yapılmış ve toplam 133 gün ssk yatmış. %63 engelyim. Günlerim için dava açma hakkım var mı? 18 yaş altı olduğu için çünkü günlerimi alırsam emekli olucam. Teşekkürler

 148. Merhaba, babam 3 yıl önce akciğer kanser hastalığına yakalandığı icin işinden ayrılmıştı. 17 yıl şoför olarak çalıştığı iş yerinde sgk primleri eksik gösterilerek asgari ücret üzerinden ödendi. Ve bu durumda da alması gereken tazminatı ve emekli maaşını alamadı. O Zaman ki patronu durumu düzelteceğini babama söylemişti fakat hiç bir şey yapmadı. Babamda bizde hastalığı ile uğraşmaktan mahkeme yoluna gidecek vakit enerji ve maddi durumumuz olmadı. Babamı yakın Zamanda kaybettim. Emekli maaşı anneme yatacak bundan sonra. Öğrendiğime göre firmada kapanmış. Ben babamın yerine bu kapanmış firmaya dava açma Hakkına sahip miyim ? Şimdiden tesekkürler

 149. 2016da bir yerde çalıştım. İkinci ayda sigorta yapıcam dedi yapmadı. İsler kötü diye maasımi ertedi. Okul kazanıp başka sehre gittim almam gereken 3000 tl kaldı. Arıyorum vericem para gelicek deyip duruyo. Sigortam olmadığı için dava açmaya korkuyorum. Birkaç ses kaydı var elimde. Birde şahiltle spatlayabilimiyim?

 150. 1976 ise giriş tarihim 1992 çıkış tarihin ben ilkokul mezunuyum yurtdisindaydim ve geldim burada emekli olmak için skk baktimki günüm yaptırılmamıştır. 14 sene içinde 7 sene calisdim ama mevsimlik boru odunu prima yapiyorduk günüm eksik yatırılmıştır.695 gün bu konuda ne yapabilirim şimdiden tesekkurler

  1. Bülent bey, sorunuza cevap verebilmek için evraklarını görmek gerekir. Bir avukata yüz yüze danışmanız daha doğru olacaktır.

   1. Zeynel bey merhabalar. Lütfen bir cevap… 18 yaş altı prim günler talep ediliyor mu? Girişim ve 134 günüm var.

 151. merhaba Zeynel bey…
  01/06/2017 tarihinde işe başladım… şuan 1 yılı doldurdum zam istedim yıllık izin istedim… patron bir yılın olmadı dedi… meğerse sigortam 24/08/2017 de başlamış… yaklaşık 2.5 ay sonra… zam da vermiyor yıllık izin de vermiyor..elimde çalışırken ürün teslim alırken imzaladığım fatura var en erken tarih 05/06/2017 tarihli… işten çıksam zam ve yıllık izin vermiyor diye haklarımı tam olarak alabilir miyim… ihbar tazminat ve yıllık izin parasını?

  1. Recep bey ihbar tazminatı alamazsınız ama kıdem tazminatı ya da izin parası alabilirsiniz. Ama unutmayın, işyerinde fiilen 1 yılınız dolduğunu bir şekilde ortaya koyabilmeniz gerekir.

   1. çok teşekkür ederim…peki işten bu yüzden çıktığım için… işsizlik sigortasından yararlanabilir miyim … Bir de anlamadığım konu şu … mağdur olduğum halde neden ihbar alamıyorum… işten kendi rızamla çıkmıyorum… sigortam eksik yatmış ve yıllık izin hakkımı vermiyor…

 152. Selamu aleykum ben 20.09.1995 ve 04.01.1997 bu sure zarfinda sadece 1997 de 4 ay ssk yatirmi sirket rusyaya isci bulma kurumu kanaliylan gitim sözlesmem maas bodrolarim butun resmi evraklarim mevcut dava acabilirmiyim birkac gun icinde dava acmayi dusunuyorum calistigim eski sirket daha aktif duruyor bana istedigin yere sikayet et diyiyorlar

  1. Mustafa bey, cevap vermek için evrakları görmek gerekir. Neden bir avukata giderek bizzat sormuyorsunuz?

 153. Mrb ben 2011 ocak. işe giriş tarıhım 2013 eylül tarihleri arasında asıl iş yaptığım halde beni süreli kadroya alıcaz vaatleriyle kandırmış bulundular bende 2017 aralık ta alt iş veren ve üst iş vereni mahkem ye verdim süreç başladı alt iş veren zaman aşımı olarak itiraz etti bu davanın gidişatı nasıl olur bilgilendirir deniz sevinirim şimdiden teşekkürler.

 154. 1999, 2001 yılları arasında bi restorantta çalıştım sigorta girişim veya calistigima dair herhangi bi resmi belgem yok ancak orda beraber çalıştığım arkadaşlarım var şahit oluyorlar bende şu anda engelli olarak çalışıyorum sigorta girişim geç olduğu için (2007) emekli olamiyorum dava açma hakkım varmı..

  1. Yusuf bey, bahsettiğinize göre ne yazık ki, hak düşürücü süre dolmuş. Dava açamazsınız.

 155. Meraba ben 2004 te ise girdim 4 sene sigortasiz calistim 2007 de giris yapildi ve 3 ay sonra isten cikarildim suan 4 yilim icin bisey yapabilirmiyim

  1. Funda hanım, kanaatimce hak düşürücü süre geçmiş. Yine de bir avukata ayrıca danışabilirsiniz.

 156. ssk girişim 1992.2001 2004 yılları arasında sigorta girişim hiç yapılmadan 2.5 yıl çalıştım.ödenmeyen primlerimi alabilir miyim.zaman aşımına uğrar mı.ssk girişim hiç yapılmamış ne yapabilirim.saygılar sağolun

 157. Elinize sağlık çok güzel ve açıklayıcı bir makale olmuş.
  Severek takip ediyoruz…. Açılış sayfalarından birisi yaptık…
  Kolay gele…

  1. Çok teşekkür ederim. Böyle yorumlar, çalışma şevkimizi artırıyor ve bizi mutlu ediyor.

 158. merhaba ben bir şirkette 4 yıl sigortasız çalıştım 4 yıl sonunda şirket taşındı ve şirketi kardeşi devraldı 1 yılda orda çalıştım 5 ay önce çıktım bu durumda nasıl bir dava açılabilir.

  ilk 4 yıl çalıştığım şirket devredilmiş gibi görünmezmi bilgilendirseniz sevirim .

  1. Cumali bey, sigortasız çalıştığınız dönemler için eski işveren aleyhine hizmet tespit davası açabilirsiniz. Henüz hak düşürücü süre dolmamış.

 159. 1973 doğumluyum 1992 tarihinde kurulan anonim şirkete ortak olmuşum bu tarihte anonim şirketlerin ortaklarının Bağ-Kur’lu olarak sayılsa da primlerim ödenmemiş ,geriye yönelik bu primleri nasıl ödenerek başlangıcı sağlayabilirim

  1. Bunun için öncelikle SGK’ya yazılı olarak başvurmanız ve olumsuz cevap gelirse dava açmanız gerekir Gonca hanım.

 160. Merhaba benim eşim 11 ay sigortasız çalıştı sonradan işten çıkartılar dava açmak istiyoruz ama şahidimiz yok ne yapabiliriz

  1. Selçuk bey, eşinizin o işyerinde çalıştığını bir şekilde kanıtlamanız gerekir. Yoksa dava için yaptığınız harcamalar ve emek boşa gidecektir.

 161. merhabalar .ben 2007 yılında bir işyerinde çalışmaya başladım ama ücretim asgari ücretin altındaydı ve sigorta girişim 5 yıl yani 2012 yılına kadar da yapılmadı ayrıca elımde her aya dair maaş aldığıma dair evrağım var. nisan 2018 de hizmet tespit davası açtım . suanda o iş yerınde calışmıyorum.2015 yılında hiç bir hak ver vermeden işten cıkartıldım. benım acmıs oldugum hizmet tespit davasını kazanma olasılıgım nedır.saydılarımla.bana mail olarak atarsanız cevabınızı cok sevınırım.

  1. Özgül hanım, bunu bilmemiz mümkün olmaz. Dava dosyasını görmeden yorum yapamayız.

 162. Merhaba;
  1996 yılından staj ile sigorta numaram var.1997-2000 arasında bir işyerinde çalıştım.Bugün yarın derken sigortamı hiç yapmamışlar.O zamanlarda böyle kontrol etme imkanımızda yoktu.2000 Yılından sonraki çalışmalarımda sigortalarım görünmekte.Ben ve benim gibi birçok kişi başlangıç tarihi için sigorta kartımızdaki tarihi biliyorduk fakat bunlar Emeklilik için başlangıç tarihi sayılmıyormuş.Şimdi geriye dönük 97 yılındaki çalıştığım yere hizmet tespiti davası açabilirmiyim?İşyeri şuanda kapanmış olup patronlarımla zaman zaman görüşmekteyim.Çalıştıklarımı inkar etmeyeceklerdir. Mahkemedede sgk yapmadıklarını kendileri itiraf ederlerse ne yönde karar çıkar acaba? İşyerine ne kadar cezası olur?Başlangıç tarihim olarak 97 yılı geçerli sayılabilirmi? Sayılırsa emeklilik yaşımda 5 yıllık fark olacaktır.
  Teşekkürler..

  1. Merhaba, bahsettiğiniz dönem için hiç sigorta girişiniz yoksa, işveren kabul etse de etmese de, hak düşürücü süre nedeniyle bir hak elde edemezsiniz.

 163. Selamlar 08.05.2012 tarihinde sigortam yapılmış 2 aylık Toplam 49 gün ben ise 4 yıla yakın çalıştım ve zaman Aşımı Beş (5) yılı geçti şu anda dava açabilir,miyim ve dava açarsam sadece ssk da görünen döküman ve 1 şahit yeter,mi çünkü iş yeri kapanmış.Ancak iş sahibi Çalıştığım Günleri inkar etmiyor , Bana cevap verirseniz çok sevinirim,Teşekkür eder Hayırlı Çalışmalar Dilerim. Cemal Polat

  1. Cemal bey işten ayrılalı 5 yılı geçti mi? O halde hak düşürücü süre geçerli olur.

 164. Merhaba ben bir iş yerinde10, 10 2001 yılında işe girdim fakat sigorta girişim 10,03,2002 Yılında yapıldı hizmet tespit davası açabilirmiyim

  1. Varol bey, halen aynı işyerinde ve kesintisiz çalışıyorsanız dava açabilirsiniz. Ayrıldıysanız, ne zaman ayrıldınız?

 165. Merhabalar

  Ben 1996 yılında yani 14 yaşım da işe başladım ve sigortam 1997 yılının şuat ayın da yapılmıl olup iki defa giriş çıkış yapılarak toplamda 2002 ye kadar olan süre zarfın da 134 gün yatırılmış. Şahitlerim var o döneme ait. Yalnız 18 yaş altı hizmet tespşt davası açılıyor mu? Ve girişimi 96 yılından gösterebilirmiyim yoksa 97 giriş mi esas alınır.

 166. Kolay gelsin Zeynel bey benim de küçük bir sorum olacaktı babam adına; Babam 1993-1999 yılları arasında kesintisiz olarak işveren yanında çalıştı. bu çalışmalar da 3-4 ayda bir iki gün üç gün şeklinde sigortası yapılmıştı ve arada girdi çıktı gösterilmişti. Zamanaşımı ve hak düşürücü süre sorunu bizim olayımızda da var mı acaba. Teşekkür ederim..

 167. merhaba kolay gelsin. ben 1997 yılında bir işyerinde 6 ay süreyle çalıştım fakat sigorta girişim hiç yapılmadı. yazınızdan da anlaşıldığı üzere dava açma sürem geçti biliyorum fakat sormak istediğim şu. o zamanki işverenimle hala görüşüyorum ve onunda rızası ve şahitliği ile o zaman aralığında çalıştığımı ve sigortamın yapılmadığını ispatlar isem sigorta girişimi onaylatabilir miyim? malum emeklilik yaşına epey bi etki ediyor.

  1. Mehmet bey, SGK bu durumu hiçbir şekilde kabul etmemektedir. Ne yazık ki, yapılabilecek bir şey yok.

   1. Ben adana sosyal hizmetlerde 1995dan 1998 kadar sgk sız çalıştım arkadaşlarım 5 yıl içinde dava açıp kazandılar bende emsal dava olarak gösterip alabilirmiyim resmi kurumda sigortasız çalışmak devletin kurumu ayrıca sgk da dava alabilirmiyim teşekkür ederim

 168. Kolay gelsin. Halen devam ettiğim kamu kurumunda ilk göreve başlama tarihim 21/12/1998 di. Fakat sigortalılık tarihim 01.02.2000. Aradaki fark için mahkemeye şu anda başvuru yapamam çünkü halen çalışmaya devam etmekteyim. Eğer ileriki zamanlarda işten çıkarsam şayet mahkemeye başvurma zaman aşımı sürem 5 yıl olarak hesaplanacak değil mi? Yani işi bıraktıktan sonraki 5 yıl içinde dava açabiliyorum anladığım kadarıyla.

  1. Arzu hanım arada hiç boşluk yoksa, yani kesintisiz devam etmişseniz hak düşürücü 5 yıllık süre, işten ayrıldığınızda başlayacaktır.

 169. İyi günler , 2003 yılında çalışmaya başlamış olduğum işyerim 2012 – 2014 yılları arasında mali krize girdi bu süreç içerisinde sigortamız ve maaşımız rızamız olmadan 1/3 olarak yatırıldı ,2014 kasım ayında işten çıkartıldım tazminatımı aldım ve tazminatım eksiksiz olarak ödendi fakat geriye dönük hesap yaptığımda toplamda 1 yıl sigortam eksik yatmış ve 1 yıllık maaşım eksik yatırılmış, bu kesintileri iş yerinden ve SGK dan talep edebilirmiyim, zaman aşımı süresi nedir. Teşekkürler.

  1. Şenol bey, çalışmanız kesintisiz olarak devam ettiyse ve 2014 yılında çıktıysanız, 2019 yılı sonuna kadar hizmet tespit davası açabilirsiniz.

 170. Merhaba. Annem 2004 yılından 2014 yılına kadar özel bir şirkette kesintisiz olarak 10 sene boyunca çalıştı, 1 gün bile sigortası yatırılmadı. Zaman aşımı süresi devam ediyormu bu 10 sene için dava
  açabilirmiyiz. Çalıştığı iş yeri tamamen kapandı. Kanıt olarak sadece aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşları var onların sigortası yatmış, ne yapabiliriz. Teşekkürler.

  1. Tamer bey, zamanaşımı süresi, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde dolar. Bir an önce bir avukatla görüşerek dava açmanızı öneririm.

 171. Merhaba Zeynel bey 9 sene ücretli öğretmenlik yaptım Devlet okulunda(2008- 2017 ) eksik yatan sigorta günlerimle ilgili bir hak talep etme şansım var mı?

 172. selamlar. 1990 ve 1997 yılları arasında calıştıgım firma aylık primlerimi 15 gün üzerinden göstermiş. arada giriş çıkıs yapılmış. üstelik firma kapandığı için 1997 yılında isten ayrılmıştım. şimdi emeklilik için günlerimi toplattırdıgımda ögrendim. maalesef yas ve yıl doldugu halde gün eksigim çıkıyor ve emekli olamıyorum. ne yapabilirim

  1. Yasemin hanım, bu durumda hizmet tespit davası açarak, bildirilmeyen günlerin tespitini istemeniz gerekir.

 173. Merhaba,

  1978 doğumluyum. İlk sigortalı işime 2002 yılında mühendis olunca başladım.

  Çıkan yasa gereği, 2000 yılından sonra sigortalı olan çalışanlar için bilindiği gibi emekli olma yaşı arttırıldı. Dolayısıyla, 2000 öncesinde fiilen birkaç firmada çalışmış olmama rağmen, sigortam başlatılmadığı için emeklilik yaşım yükselmiş oldu. Eminim benimle benzer durumda birçok vatandaşımız vardır.

  Örneğin, 1997 yılında bir Asansör firmasında yaklaşık 1 yıl sigortasız çalıştım. Daha sonra üniversite sınavlarını kazanarak 1998’de işten ayrıldım. Bu firma şu an kapanmış durumda. Fakat sosyal medyada (Linkedin) eski patronumu bularak kendisiyle mesajlaştım, kendisi de o günleri hatırlayarak samimi bazı cevaplar yazdı.

  Bu konuda eski sigortalılık tescili için bir dava açma şansımız var mıdır? Danışmanlık veriyor musunuz?
  Bilgi ve yardımlarınız için teşekkürler.

  Saygılarımla,

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz dönemde sigorta girişiniz yapılmadıysa ya da hakkınızda sigorta giriş bildirgesi vs. verilmemişse, 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduğu için, geriye dönük sigorta girişi yaptıramazsınız.

   1. Mustafa bey, bu durum istismara açık, fakat bende aynı durumdayım 5 yıllık bir sürenin olduğunu bilseydim kesinlikle işi gücü bırakıp bununla uğraşırdım. Çok büyük hak kaybımız oluyor. Çok kötü bir durum.

    1. Evet, ancak hak düşürücü süre söz konusu ve ne yazık ki geri dönüşü yok.

  2. İyi akşamlar ben bir Teks til fabrikasında 8 yıl çalıştım 94 yılında Eylül ekim gibi girdim ama 95 ocak ayında başlat mışlar buna dava edilebilir mi 10 arkadaşım la beraber girmistik onların sigorta giriş leri baska firmada yapildigi icin 94 senesinden aynı aydan devam etmiş bende emeklilik te yasa takıldım 2yil fazladan yaş beklicem ? şimdiden tesklr

 174. Merhaba. Ben 1999 Yılı Temmuz ayında bir işyerinde çalışmaya başladım. Ancak sigortamı 01.01.2000 yılında yapmışlar. İşyerinde 2 yıl sürekli olarak çalıştım ve toplamda 444 gün sigorta pirimim yatırılmış olarak görünüyor. 1999 yılında işe başladığım halde 2000 yılında sigorta girişim olduğu için, sigorta pirim günü 5000’den 7000 güne çıkmış oluyor. O işyerinde çalıştığıma dair, birlikte çalıştığım ve sigortası işyeri tarafından yapılmış olan bir arkadaşımda şahidim var. Sorum şu: Şuan o işyerine dava açsam, 1999 yılında yapılmamış olan sigortam için 1 gün dahi olsa işe giriş işlemi yaptırabilir miyim?

 175. 1988-1989 yillari arasinda ısparta / egirdir ‘de kamuda cocuk isci olarak calistim benimle beraber calisan tum arkadaslarin sgk kurumundan ve calistigimiz kurumun arasivinden kayitlari cikiyor ancak benimki hicbiryerde bulunamiyor ne zaman yapmam lazim…calistigim kamu kurumuna muracaat ettim bizde kaydiniz yok deniliyor ancak beraber calistigimiz arkadaslarin hemen hemen hepside sahit

  1. Ahmet bey, hiç kaydınız / işe girişiniz yoksa, ne yazık ki zamanaşımı süresi geçmiş demektir. Şahitlerinizin olması, sonucu değiştirmez.

   1. İşyeri gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına bağlı kamu dairesi bu nedenle devlet dairelerinde zaman aşımı uygulanmamaktadır demişlerdi bana …. eğer zaman aşımı süresi uygulaması yok ise nasıl bir yol takip etmem gerekli

    1. Ahmet bey, zamanaşımı süresi devlet daireleri için de uygulanmaktadır. Yine de bir avukattan yüz yüze bilgi alabilirsiniz.

 176. Merhabalar Benim sorum ben 1996 da işe girdim ama Sigorta girişim 1999 kasım ayında oldu. 1 ay sigortam ödenmiş Ben bu ödenmeyen günlerimi ödettirebilirmiyim bunu ögrenmek istiyorum mahkemeye dava açsam kazanırmıyım? Ayrıca işyeri sahibim hayatta degil oglu için dava alabilirmiyim

  1. Veysel bey dava açabilirsiniz; ancak baba-oğul ilişkisi açısından net cevap almak için bir avukata danışmanızı öneririm.

Başa dön tuşu