SGK

SGK çıkış kodu değişikliği nasıl yapılır?

İşçi işten ayrıldığında işveren, işçinin çıkışını bir kodla SGK’ya bildirir. Bu kod birçok açıdan önem arz eder. Ancak hangi nedenle olursa olsun; işveren SGK çıkış kodunu değiştirmek isteyebilir. Peki ama SGK çıkış kodu değiştirme mümkün mü ve değiştirmenin cezası var mıdır?

SGK çıkış kodları

SGK çıkış kodlarının neler olduğunu ve ne anlama geldiğini daha önce yazmıştık: mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi

SGK çıkış kodları 1’den başlar ve 40’a kadar çıkar. Her bir kod farklı anlama gelir ve işçinin hangi sebeple işten ayrıldığını ya da çıkarıldığını gösterir.

SGK çıkış kodunun önemi nedir?

Çıkış kodunun en önemli olduğu husus işsizlik maaşıdır. Şu yazıda daha önce açıklamıştık: mustafabaysal.com/issizlik-odenegi-alma-sartlari

İşsizlik maaşı almanın 3 şartı vardır ve bunların birlikte sağlanması gerekir. İlki son 3 yılda en az 600 gün primi olmak, ikincisi son 120 gün kesintisiz olarak bir hizmet akdiyle işverene bağlı çalışıyor olmak ve üçüncüsü ise haklı bir nedeni varken işten ayrılmak ya da işveren tarafından haklı bir neden yokken çıkarılmaktır.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşten ilk iki şartın sağlanıp sağlanamadığı İşkur tarafından SGK sistemi üzerinden kolaylıkla belirlenirken; üçünü şartın sağlanıp sağlanmadığı ancak SGK çıkış koduyla belirlenmektedir.

Yazdığımız bir makalede, hangi SGK çıkış kodlarına işsizlik maaşı bağlandığını anlatmıştık: mustafabaysal.com/hangi-sgk-cikis-kodlarina-issizlik-maasi-baglanir

İşte örneğin işçinin istifa ettiğinin gösteren 03 koduna işsizlik maaşı bağlanmazken, işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın çıkarıldığını gösteren 04 koduna işsizlik maaşı bağlanmaktadır.

Bazı işçiler ise, işsizlik maaşından bağımsız olarak, bazı kodların sisteme girilmesinden rahatsız olabilmektedir. Örneğin 29 koduyla yapılan bir bildirim, işçinin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı” fiili nedeniyle çıkarıldığını gösterir.

Oysa işçi bu ifadeden ve koddan rahatsız olabilir. Ya da benzer şekilde, işveren tarafından bildirilen kodun yanlış olduğunu düşünen işçi, bunun değiştirilmesini talep edebilir.

Bazen de işveren yanlışlıkla farklı bir kodla bildirim yaptığını fark edebilir ve bunu değiştirmek isteyebilir. Kendiliğinden işverence yapılan be değişikliğin de çalışma hayatında mümkün olduğunu görüyoruz.

SGK çıkış kodu nasıl bildirilir?

İşçi işten ayrıldığında işveren tarafından, sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenir. İşte bu belgenin içeriğindeki bir kısım da çıkış nedeni olmaktadır. Böylece işçinin çıkış nedeni, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin ilgili kısmında belirtilir.

sgk çıkış kodu değiştirme

İşten ayrılış bildirgesi verme süresi

Bu konuda detaylı mevzuat, SGK tarafından çıkarılan ve 2016 ila 2019 yıllarında güncellenen 2013/11 sayılı genelgedir.

Genelgeni altıncı bölümünde de belirtildiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 9uncu maddesine göre, işçinin işten ayrılmasını müteakip 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesinin SGK’ya verilmesi gerekir.

Eğer 10 günlük sürenin sonu resmi tatile rastlarsa, süre resmi tatil sonrası ilk iş gününe kadar uzamaktadır.

Genelgeye göre; “Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin meslek adı ve kodu, sigortalının işten ayrılış tarihi ve nedeni ile sigortalının işten ayrıldığı aydaki ve bir önceki aydaki kazancı işten ayrılış tarihi esas alınarak on günlük süre içerisinde düzeltilebildiği gibi bildirge iptali de bu sürede yapılabilir”.

Böyle olunca, açıkça görülmektedir ki; işçinin çıkış nedeni de, işten çıktığı tarihten itibaren 10 gün içinde düzeltilebilir.

Yine genelgede şöyle denilmektedir: “İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesinde on günlük süreden sonra yaptıkları işten ayrılış nedenine yönelik düzeltme talepleri ise sigortalı işten ayrılış bildirgesine ait bilgilerin sigortalıların işten ayrıldığı tarihten itibaren 11. gün İŞKUR tarafından Kurumumuz bilgisayar sistemine erişim sağlanarak alındığından bu süre dışında Kurumumuzca yapılan düzeltmeler İŞKUR tarafından kabul edilmediğinden işverenlerin ya da sigortalıların düzeltme nedenlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle İŞKUR müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.”

SGK çıkış kodu değiştirme cezası

Yukarıdaki genelge hükümleri gayet açıktır. Buna göre; kural olarak işten ayrılış bildirgesinde düzeltme ya da iptal, işçinin iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde yapılabilir.

11’ini gün itibariyle ise artık düzeltme ya da iptal mümkün olmayacaktır. Peki ama işveren yine de değişiklik yapmak isterse ne olur?

İşten ayrılış nedeni değiştirilebilir

Yukarıdaki sorunun cevabını yine 2013/11 sayılı Genelgenin bu kez yine 6. Bölümünün 3. Alt bölümünde bulunabilir:

“Sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. İşverenlerin işten ayrılış nedenine yönelik talepleri buna ilişkin belgelerle müracaat edilmesi halinde değiştirilecektir.”

sgk çıkış kodu nasıl değiştirilir

SGK çıkış kodu değiştirme davası

Aşağıda yer alan mahkeme kararında görülecektir ki; işveren işçisinin çıkışını 29 kodu ile vermiş, bunun üzerine işçi kıdem ve ihbar tazminatı için iş mahkemesine başvurmuş ve davayı kazanmıştır. Davayı kazanınca, bu defa SGK’ya başvurmuş ve haklı olduğunun ortaya çıktığını beyan ederek yazılı şekilde kodun düzeltilmesini istemiştir.

SGK bu talebi reddetmiş; işçi açtığı davayı kazanmış, sonra istinafı da kazanmış ve fakat Yargıtay kararı bozmuştur. Bu bozma kararına yerel mahkeme uymuş ve karar kesinleşmiştir. Yargıtay’a göre, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmış olması ile SGK’nın kod değişikliği yapması arasında bir ilişki yoktur ve bunun için SGK’ya dava açılamaz:

“… somut uyuşmazlıkta işten ayrılış kodunun Kod 29 (İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) olarak gösterilmesi nedeniyle davacının işsizlik ödeneğinden yararlanamadığının iddia edildiği, dolayısıyla güncel hukuki yararın var olup olmadığını bu iddia kapsamında yapılacak değerlendirmeye göre belirlenmesi gerektiğini, davalı işveren aleyhine açılmış olan alacak davası sonucunda … Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin 18.12.2019 tarihli ve 2019/1170 Esas, 2019/1942 Karar sayılı kararı ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazandığının kesin olarak hüküm altına alındığı, davacının kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne ilişkin kesinleşmiş bu Mahkeme kararını İŞKUR’a sunarak işşizlik ödeneğinden yararlandırılmasını talep edebileceği, şu hâlde davacının İŞKUR’a başvurmak yerine işbu tespit davasını açmasında hukuki yararı bulunmadığından işveren yönünden açılan davanın, hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken kabulünün hatalı olduğu, işten ayrılış kodunun düzeltilmesine yönelik tespit davalarının yasal muhatabının işveren olup SGK ya da İŞKUR’a husumet yöneltilmesinin doğru olmaması nedeniyle davalı SGK’ya yönelik davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken bu hususun gözetilmemesinin bir diğer hatalı yön olduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir…” (9 Hukuk, 2023/11773 K.).

Bir başka mahkeme kararı ise şu şekildedir:

“… Belirtmek gerekir ki işten ayrılış kodunun düzeltilmesine yönelik tespit davalarının yasal muhatabı işveren olup SGK’ya husumet yöneltilmesi doğru değildir. Davalı SGK’ya yönelik açılan davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile davanın kabul edilmesi bozmayı gerektirmiştir…”(9 Hukuk, 2023/5948 K.).

Yine bir kararda şöyle denilmektedir:

“… davacının işten çıkış kodunun Kuruma (03) olarak bildirilmiş olduğu, Kurum mevzuatı gereği işten çıkış kodlarını düzeltme yetki ve talebinin işveren uhdesinde olup işverenlerin yazılı başvurusu hâlinde düzeltme işlemi yapılabileceğinden davanın doğru hasma yöneltildiği…”(9 Hukuk, 2023/3119).

Yukarıdaki kararlardan da görülmektedir ki; hakkında işverenin SGK’ya bildirdiği çıkış kodundan memnun olmayan kimse davayı SGK’ya DEĞİL, işverene karşı açmalıdır. Aksi takdirde davası, husumet yokluğu nedeniyle reddedilecektir.

SGK çıkış kodu düzeltme davası işveren aleyhinde açılmalı ve mahkeme çıkış kodunun düzeltilmesi kararı verirse, işte o zaman işveren bu mahkeme kararı gereğince, SGK’ya kararla birlikte başvurarak kodun düzeltilmesini SGK’dan talep etmelidir.

SONUÇ

Yukarıda yazdığım mevzuat hükümlerinin kafa karıştırdığının farkındayım. Bu nedenle sizin için aşağıya güzel bir özet bırakıyorum:

 • İşçinin işten ayrılış nedeni yani SGK çıkış kodu, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde her zaman değiştirilebilir.

Örneğin; işçi 03/10/2023 tarihinde işten ayrılmış ve bu işçi için 08/10/2023 tarihinde işten ayrılış bildirgesi verilmiş olsun. Çıkış nedeni de 03 olarak bildirilsin. İşveren, 13/10/2023 tarihine kadar bu çıkış nedenini dilediği gibi değiştirebilir.

 • İşçi işten ayrıldıktan sonra 11. Gün ve sonrası olduysa, artık işveren kafasına göre çıkış kodu değiştiremez.

Ancak bu durumda bile çıkış kodu değişikliği mümkün olabilir. Nasıl mı?

 • İşveren, bir dilekçeyle SGK ‘ya müracaat etmeli ve dilekçeye ilgili BELGELERİ de eklemelidir. Bu belgeler kanıtlayıcı nitelikte belgeler olmalıdır. (Başvuru işsizlik maaşı amacıyla ise, işçi tarafından İşkur’a da yapılabilir. Ama İşkur çoğu zaman, mahkeme kararı hariç zorluk çıkarmaktadır).

Örneğin 10 günden sonra bile işveren SGK’ya dilekçe verir ve işçinin çıkış kodunun 3 – istifa değil de 4- İşveren tarafından fesih olduğunu iddia edebilir. Eğer dilekçe ekine, kıdem tazminatının ödendiğine dair bordro ve banka dekontu koyarsa ya da ibraname vb. bir evrak eklerse, yani SGK’yı evrakların yardımıyla, gerçek çıkış koduna ikna edebilirse, 10 günden sonra bile çıkış kodu değiştirilebilir.

 • 10 günden sonra, ortada belge/evrak olmaksızın işverenin yapacağı çıkış nedeni değişiklik talebi SGK tarafından kabul edilmeyecektir.

Gördüğünüz gibi, buradaki kritik süre 10 gündür. İşçinin işten ayrılmasının ardından 10 gün geçmemişse, hiçbir sorun olmayacaktır ve işveren işten ayrılış kodunu dilediği gibi değiştirebilir.

Ama 10 günlük süre aşılmışsa, çıkış kodunun değiştirilmesi için artık SGK’ya işveren tarafından dilekçe verilmesi ve bu dilekçe ekinde de durumu kanıtlayıcı belgelerin yer alması gerekir.

İşçi, SGK kodunun değiştirilmesi için isterse dava açma hakkına ayrıca sahip olup bunun ayrıntılarını ve davanın kime karşı açılması gerektiğini yukarıda izah ettim.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

70 Yorum

 1. Merhaba Mustafa bey.:ben 20.03.2023 işyerine baskı ve mobbing den dolayı noterden onaylı ihtarname verdim.işverende bana 48 kodu ile çıkışımı vermiş.ben işkura bu elimdeki belge ile başvursam işveren çıkış kodu değiştirip haklarımı alabilir miyim

  1. Haklarınızdan kastınız kıdem tazminatı vb. ise ve işveren ödemiyorsa, bunun için kodun bir önemi olmaz. Arabulucu başvurusu yaparak hukuki hak arama sürecini başlatmanız gerekir.

 2. Merhabalar, Şu anda halihazırda sigortalı bir işte çalışmaktayım, bugün E-Devlet’ten barkodlu SGK tam hizmet dökümü çıktısı aldım ve işten çıkış kodlarında 2004 yılında işten ayrıldığım şirketten işten ayrılma nedeni olarak verilen SGK işçi çıkış kodu 11 olarak görünüyor, bu kodun anlamı ise belge açıklamalarında (4a)iş kazası sonucu ölüm olarak açıklanmış. Ben bu firmadan istifa ederek ayrılmıştım yani SGK çıkış kodum 3 olarak gösterilmeliydi, bu kodun düzeltilmesi için iş yerine mi başvurmalıyım yoksa bu kodun girişini yapan işveren mi değişiklik talebinde bulunmalı. 11 kodunu veren iş yerinden ayrıldıktan sonra 3 iş yerinde daha sigortalı olarak çalıştım ve SGK hizmet dökümümde mevcut, acaba 2004 yılındaki 11 işten ayrılış kodunun anlamı farklı mıydı?

 3. Beni işyeri 45 maddeden çıkardı ve şu an mahkemelik oldum 45madde ile ilgili hiç bir konu yokken çıkarıldım ve tazminat odemediler ve işsizlik alamıyorum.mahkeme bittiği zaman bu çıkış kodu değişecek mi ve alamadığım isssizlik maaşını nasıl alacagim

 4. 46 bildirgesi yüzünden güvenlik kimliğim elimden alındı. Şuanda herhangi bir yerde çalışabilir miyim güvenlik dışında neresi olursa olsun razıyım ödemelerim çok ayrıca konu ile alakalı dava açmayı dusunuyorum

 5. İşten çıkış kodu 3 olarak girildi 4 olması gerekiyordu.10 günlük süre geçti. SGK ya kodun değiştirilmesi için dilekçe ile başvurdugumuz da dilekçe ekine eklenecek kanıtlayıcı belgeler nelerdir?

  1. Merhaba, bu başvuruyu işveren yapacaksa, durumu izah eden bir dilekçe ve en önemlisi işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğine dair belge ve dekontlar eklenebilir. Başka hangi belgelerin gerekeceğini bizzat İşkur’a da sorabilirsiniz.

 6. Mustafa bey mesela işyerinde bir tartışma oldu 2 işçi arasında. Savunmalar alındı ancak bir işçi savunmasında iftira attı, küfür. Etti, tehdit etti felan dedi.diğer şef felanda bu kişiyi tuttu ama haksız. Daha sonra bu işçi çıkarılmadı, diğer işçi çıkarıldı sonuç ne olur?

 7. Merhaba,

  30/09/2019 tarihinde işveren 25 kodu ile SGK çıkış bildirgemi verdi. Alacak davası açtım. Davayı kısmen red kısmen kabul olarak kazandım. SGK mahkeme kararı ile başvurmam halinde çıkış kodunu değiştirebilir miyim?

 8. Merhaba 1 sene önce 29 koddan işten çıkarıldım işveren ile birlikte sgk başvurup 29 kod 3 ile değiştirilirmi

  1. Neler yaptın işverenin değiştirmesi için 10 günlük süre geçmişmiydi acaba cvp verirmsniz

 9. Merhaba 29 üncü maddenin kalktığını gördüm yazmış olduğunuz bilgiler arasında sigorta çıkışında yazan 29 üncü madde işlendiği için iptal olmuyomu acaba mahkeme açmak sartmi yada farklı şekilde değişiklik yapılabiliyomu

 10. Hocam merhabalar ben 2016 yılında özel bir hastanede çalışıyor dum hastane ohal khk kapsamında kapatıldı sonrası 5 yıl boyunca benim için bi sıkıntı olmadı ama 2021 yılında khk 36 maddesi çıktı karışıma işkur vb kurumlar da iş başlayışı yapamıyorum benim çıkış khk 36 maddesinden yapılmış bu madde kaldırılabilir mi acaba bu maddeden dolayı işkur dan ve kamu alımlarından faydalanamıyorum dava VS filan bi yolu varmı acaba değiştirilebilir mi bu madde hayatımda engel teşkil etmek tedir değiştirmek yada düzeltmenin bi yolu varmı teşekkürler şimdiden iyi çalışmalar

 11. Merhaba hocam. Ben 11-03-2021 tarihinde 9.5 yıldır çalıştığım şirketten 29 koduyla çıkarıldım. Gerekçe olarak işyeri personel araç servisinde huzursuzluk yarattığımı söyledir (ki böyle birşey yok).Mesai saatleri içerisinde işyerinde alkol aldığım hakkında şikayette bulunmuşlar (evet bir kere kullandım yalan söylemedim ve bunu verdiğim savunmada dile getirdim) kamera kaydının olup olmadığını bilmiyorum. Olaydan bir gün önce savunmamı aldılar. Ertesi gün çıkışımı verdiler. İşyeri çıkış belgesinde ise son ayın maaşı, ve kullanılmayan izin günlerinin ücretini aldığıma dair imza attım ve diğer geçen ayların maaş bordrolarını imzaladım. Acaba mahkemeye başvursam tazminat haklarımı alabilirmiyim? Ve bu 29 kodu diğer iş basvurularında önüme bir engel olarak çıkarmı acaba?
  Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar

 12. Merhaba hocam 7 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum.bugune kadar güvendiğim için hizmet dokumumu hiç kontrol etme gereği duymamıştım.tesadufen öğrendiğime göre dört defa şirket isim değişikliği yapmış ve üçü 16 ,biri 22 koduyla yılda bir giriş cikisim sağlanmış.bu durum kıdem tazminatında nasıl bir etki gösterir.alabilirmiyim ,ne yapmam gerek yada.bilgi verirseniz sevinirim.tesekkurler..

 13. Hocam selamın aleyküm sene 2014 de işten 29 kodu ile cikartildim o ara dükkan açtığımız için hic ilgilenmedim şimdi pandemi de dükkan kapadı ise giricem bu madde önüme çıkıyor hırsızlık yapmışım gibi yasal olarak 6 sene geçmesine rağmen hakkım varmıdır ?

 14. Mrb Mustafa bey beni 29 koduyla işten çıkardılar bana kumpaz kuruldu ve oyun çevrildi bana benımle oynadılar eskiden dayanaklı bir olayı 1 hafta önce intikam amaçlı bana kullandılar ve 29 koduyla şirket beni işten çıkardı daha önce tasarlanmış bir olaydır ve bana uyguladılar ve benım ne yapmam gerekiyor

  1. Mehmet bey, sebebi ne olursa olsun, haksız bir fesih olduğunu düşünüyorsanız, arabulucuya başvurmanız icap eder. İşe iade talebinde bulunacaksanız 1 aylık süreyi sakın kaçırmayın.

   1. Merhaba bende ayni market de calsirken gonderdikleri magazaya gitmedim ve istifa da etmeden bu kodu vermsler is bulmamda sorun olur mu bu kod napacagim

 15. merhabalar mustafa bey eşim anaokulu öğretmeniyken 27 kod nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldı.5 ay sonrada çıktığı ilk mahkeme beraat kararı verdi.fakat bu 27 kodu değiştirmek istiyoruz.diğer işlerde engel olurmu.diğer işverenler bu 27 kodu görebiliyormu.bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz.nereye mürecaat etmeliyiz.

 16. Merhaba mustafa bey. Benim Sorum, işten çıkarma yasağında işten istifa ederek ayrıldım. Daha sonra iş veren benimle tekrar çalışmak istedi ve işe girişimi yaptı (10 gün süresi aşıldı). Fakat ücretsiz izin ödeneğinden faydalana bilmem için iş verenin çıkış kodunu değiştirmesi gerekiyor. Bu durum da kod değişikliği yapıldığı zaman iş veren her hangi bir ceza öder mi ? Teşekkür ederim.

 17. Merhaba mustafa bey , ben istifa etmeme rağmen 29 kodu ile tehdit edildim ve o koddan çıkarıldım elimde istifa dilekçe örneğim var arabulucu sonucu bekliyorum bu kod ile tehdit edildiğim için savcılığa suç duyurusunda bulunabilirmiyim ? İşvereni sgk ya şikayet ettim beni bu kodla çıkarması için kanıt sunması gerekmiyor mu ?

  1. Merhaba, işverenin kodu yanlış bildirmesi zannetmiyorum ki bir tür suç olsun Merve hanım. SGK’nın yaklaşımını tam olarak bilmiyoruö. Hatta gelişme olursa ve bizi bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum.

 18. Merhaba Mahmut bey 2012 de 29. Madde ile isten çıkarıldım dava açtım mahkeme 2016 da isverenin haksız fesih ile işime son verdiği kararina baglandi. Basvuru yaptığım is basvurulari hep olumsuz sonuçlanıyor. Bu 29. Madde sicilimemi islendi bunu basvuru yaptığım sirketler görüyor mu ? Oysa bana iftira atıldı. Elimde gerekceli karar var onla birlikte Sgk ya basvursam dilekce ile bu kodu duzelttirebilirmiyim ?

  1. Merhaba, bu konuya takılmamanızı öneririm. İnanın memlekette her yıl yüzbinlerce işçinin çıkışı 29 kodu ile bildiriliyor ve ben daha bu kod nedeniyle işe alınmayan bir işçi duymadım. Bu konunun hiçbir etkisinin olmadığına emin olabilirsiniz. Umarım en kısa sürede iş bulursunuz.

   1. Mustafa Bey, Merhaba. Bu 25/2 ile yani 29 kod ile ben de iş yerinden çıkarıldım. Arabuluculuk görüşmesi oldu anlaşamadık vs. sonuç olarak bende mahkemeye verdim sonucunu bekliyorum. Eklemek istediğim konu şu, siz çoğu yorumunuzda her yıl yüzbinlerce işçinin çıkışı 29 kodu ile bildiriliyor ve ben daha bu kod nedeniyle işe alınmayan bir işçi duymadım. Bu konunun hiçbir etkisinin olmadığına emin olabilirsiniz, tarzında yorum yapmışsınız. Fakat atladığınız konu şu, mutlaka sizde biliyorsunuzdur ama, işe yeni başlayan biri en son çalıştığı yerden orada çalıştığına dair yeni iş yerine verilmek üzere ÇALIŞMA BELGESİ(4A işe giriş çıkış bilgilerini) getirmek zorunda ve bu bütün işyerleri tarafından istenir. Verilen çalışma belgesi kağıdın da işçinin en son çalıştığı yerden hangi sebeple ayrıldığının maddesi yazar. Bunu gören yeni iş veren işçiyi 25/2 den 29. maddeden işten çıkarıldığını anlar ve işe almaktan vazgeçer veya onu işe almaz. Bu %90 hatta çoğu zaman böyledir, ve işçiyi bu sebepten ötürü (varsayıyorum) haksız yere işten çıkarılan birinin bile iş bulmasına engel olur. Demem o ki İnsanlar bu sebepten ötürü sürekli mağdur edilmekte ve sonraki hayatlarında iş bulma zorluğu yaşamaktadır. Dediğiniz gibi işçiyi işe alıp almamak tamamen yeni işverenin elinde. Ama tekrar söylüyorum çoğu işveren 25/2 maddesinden çıkarılan işçiyi maalesef işe almıyor buda işsiz kalan haklı yada haksız olsun o kişinin iş bulmasını zorlaştırıyor. Çünkü kendimden biliyorum kaç tane iş görüşmesine gittim 25/2 den çıkarıldığımı ve sebeplerini anlatmama rağmen işveren bana inanmıyor ve işe almıyor. İnsanları karalamak, zor durumda bırakmak bu kadar basit olmamalı. Bununla ilgili bir kanun, düzenleme, değiştirme var mı bilmiyorum. Varsa da bahsederseniz sevinirim. Bilginize.. Not: e devlet üzerinden arama ikonuna 4A, 4B vs. İşe Giriş Çıkış Bildirgesi diye yazarsanız daha önceki çalıştığınız iş yerleriyle ilgili detayları görebilirsiniz. İyi çalışmalar..

    1. Murat bey öncelikle detaylı bilgiler için teşekkür ederim. Sizi anlıyorum; ama bir işverenin Türkiye’de bu kodlara takılması bana çok mantıksız geliyor. Biliyoruz ki ülkemizde işverenlerle işçiler çoğu zaman tatsız ayrılıyor ve işçisini mağdur etmek isteyen birçok işveren 29 koduna sarılıyor. Hal böyleyken, 29 kod nedeniyle bir işveren işçi almak istemezse, inanıyorum ki çalıştıracak işçi bulamayabilir.
     Ayrıca işverenlerin şunu da anlaması gerekir ki; 29 kodu ile çıkarılan işçi illa yüz kızartıcı bir suç işlemiş değildir. Bu nedenle, 29 kodu nedeniyle işe almama kanaatimce bir tür bahane olarak kullanılıyor.
     Mevcut yasalarımızda 29 kodu değiştirmek çok zor. Buna özel bir düzenleme de yok.

   2. Slm aleyküm duymuş olun ben bu kod yüzünden ise giremiyorum Mustafa bey işveren baheneler üretiyor her defasında kodu değiştirmek istemiyor istifa dilekcemi almak istemediler biz senin çıkışını burdan veririz sorun sıkıntı olmaz dediler büyük sıkıntı yaşıyorum gerçekten

 19. İyi günler ben 6 ay bir yerde çalıştım fakat 1 ay tek sigortami yatırdılar elim kesildi ama iş kazası olduğunu söylemedim hastanede rapor verdiler rapor bitti ise gitim pandemiden iş yok diyerek imzam olmadan istifa diye cikisim yapıldı bende şikayet ettim şikayet etigimi duyunca çıkış kodunu 03 di 29 yaptılar bende mesajlarda var çıkış koduda var ne yapmam gerekiyor

  1. Mahmut bey bir an önce arabulucu başvurusu yapmanız gerekiyor, imkanınız varsa bir avukatla görüşebilirsiniz.

 20. Zeynel bey ben 2014 te 29 kodla işten çıkarıldım ve bunu daha yeni farkettim bunu değiştirmem mümkün müdür mümkünse nasıl değiştirebilirim yardımcı olursaniz sevinirim

 21. Merhaba ben 2008-2010yilinda fabrika da çalıştım tüm çalışanlar maaş alamadıkları için yemek vs sorunlar yüzünden işten ayrildik 1 avukat tuttuk bizi yönlendirdi bize ne dediyse yaptık işe iade davası açtı bizden kişi başı ücret aldı bize dediki su mahkemeye bu mahkemeye gitmenize gerek yok zaten kazanacaksınız dedi bize enson olarak iş yerinize gidin imzanızı atın dedi avukat hepimiz gittik çıkış imzamızı attık sonra bize avukat bürosuna çağırdı bize dediki kesin bu davayı kazanacağız dedi bizde sevindik herkes tazminat haklarını alacak umudu ile eve gittik sonra bizim avukat işyerinin avukatı ile anlaşmış bizim davaya gitmemizi engellemiş ve biz 8 ay sonra davayı kaybettik ve üstüne bize dava açılmış bize 2500 TL den fazla ceza geldi işten çıkış kodu 29 olarak yazılmış bizim tekrar dava açma imkanımız varmı benim 3 yıllık emeğim var ne yapabilirim teşekkür zaman ayırdığınız için

 22. Merhabalar Zeynel bey ben 2016 yılında işten çıkarıldım kod 36 diye girmişler ben bütün hakkımı kazandım ama şirket suan kapanmış elimde mahkeme kararlarım var bunu nasil düzeltecegim iskur gittim sosyal güvenliğe yönlendirdiler sosyal güvenlik nasil düzeltecegiz bilgi sahibi degiliz dediler bundan dolayı hic bir kamuda iş başvurusu yapamıyorum işsizlik maaşı da almamıştım onuda iskur gittim evlaklari verdim msj gelecek dediler şimdi ben bu kodu nasil halledeceğim

 23. 29 madde ile bir isten cıkartıldım daha sonra Baska bir iste calıstım ordan kendim cıktım kurumsal Bı yere gireceğim hala 29 madde gozukurmu acaba

 24. Merhaba, işveren tarafından çıkış yasak olduğu gerekçesiyle şirketim benim bilgim olmadan çıkışımı istifa olarak gosterdi. Bu nedenle işsizlik maaşı alamıyorum. Fesih kodunu değişirse alabilirim ancak şu dönemde şirketin çıkış vermesi yasak iken kodu işveren kaynaklı bir kodla değiştirmesi mümkün mü?

  1. Değiştirebilir. Size bir suç atfeder ve 25/2’den sizi tazminatsız derhal çıkarır. Ama tabi o işler öyle olmuyor…

   Eğer ellerinizle yazdığınız bir istifa belgeniz de yoksa;
   derhal vakit geçirmeden önce İşkur bünyesindeki işçi şikayetleri birimine, veya Alo 170’i arayarak (Pek tavsiye etmiyorum çok pasif kalıyorlar çünkü artık telefon hattı) durumu anlatıp denetim talepli şikayetinizi resmi olarak yapınız, ardından da arabulucuya giderek süreci başlatınız.

   *Eğer bir istifa, vb. belgeniz varsa, hiç bir şey yapmadan bu mesajı da yok sayınız…

 25. hocam 29 kod ile işten cıkarılmıstım ,,, başka iş yerinde çalısıp o işyerin baska kod ile (işsizlik maasına engel olmayan) cıkarılırsam ve dıger sartları saglarsam işsizlik maaşı alabilir miyim ?

 26. 21.05.2020 tarihinde Patron bana başkasının yanında bağırması ve rencide etmesi sonucunda ofisten ayrıldım , o hatali olduğundan dolayı onun aramasını ve ise çağırmasını bekledim 5.5 sene çalıştım e devlet üzerinden çıkış bildirgemde kod 29 du daha sonra arayıp dava açacağımı söyledim avukatımla görüştüm arabuluculuk toplantısı yapıldı sonuçlandırılmadi dava süreci devam edecek bu süre içerisinde kod 25 olarak değiştirilmiş. Bu kod ile işsizlikten ve tazminattan yararlanabiliyormuyum? Birde fazla çalışma ücretim ayrıca yıllık izin hiç kullanmadım 5.5 yildir .sgk asgari ücretten görünüyordu maaşım asgari ücretin üzerindeydi tazminat neye göre hesaplanır ve bu dava nasıl sonuçlanır?
  Kodu tekrar değiştirme ihtimal var mi ?

 27. 05.08.2020 tarihinde işyerime fazla mesai ödenmiyor diye ihtarname çekip işi bıraktım 14.08.2020 cikisim 25 nolu kodla verildi ardından bir gün sonra 26. Kodla değiştirildi şimdi ne yapmalıyım hicbisey taleb edemedim tazminat fazla mesai yıllık izn param SSK ve ya nere şikayet edebilir im ne yapabilirim tazminat ve fazla mesailer i almak için

 28. Kolay gelsin hocam ben belediyede temizlik şirketinden güvenlik şirketine gecisim yapıldı. Sonradan e devletten baktim ki temizlik şirketinden SSK ya çıkış kodu 3 yani işçi kendi fesih diye bildirilmiş. Ama ben kendim çıkmadım onlar gecisimi yaptılar işe giriş tarihi temizlik değil de güvenlige geçiş tarihi görünüyor.
  İşe giriş tarihi: 16.04.2015
  Temizlik şirketinden çıkış tarihi:30.04.2017
  Güvenlik giriş tarihi:01.05.2017
  Bunla ilgili hak kaybı yaşamamak için ne yapmalıyım. SSK çıkış kodu nasıl değiştirilir. Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, arada boşluk yoksa ve iki şirket de belediyeyle ilgiliyse bir sorun olmayacaktır. Sorun olsa bile, aradaki bağlantıyı kolayca ispat etmeniz mümkün olabilir.

 29. ve diyelim ki belediyeden dönüs yapıldı görüşmeye gittim, en sonki ailemin calıstıgı yerdeki cıkıs kodu mu dıkkate alınır yoksa 2018de(yukarda tarıhi yanlış belirtmişim) 29 cıkış kodlu hastanedeki cıkısım mı dıkkate alınır? bu etkıler mı yada gözükür mü

 30. Merhaba, bende 29kodla işten cıkarıldım. hemsirelik 2014 mezunuyum. 2016da iş yerınde yöneticimle yaptıgım sözlü hakaret tartısmasında 29 kodla işten cıkarıldım. cıkarılmamın arkasından bır ay sonra ailemın yanında calısmaya basladım. Yalnız belediyeye alımda kendı bölümümle alakalı bır alım var ve basvuru yaptım. Bu 29kodlu cıkıs karsıma cıkan bu fırsatta engelleyici olur mu ? hatta devlet atamalarında da karsıma cıkar mı?

   1. bazı kaynaklarda 29cıkıs kodunun sürekli karsımıza cıkacagı belirtiliyor, ki is yerınden ayrılırken yöneticimin iğneleyici bir lafını hatırlar gibiyim. tüm hayatını mahvetmiş olucaksın çıkısını yaptıgımızda her yerde karsına cıkacagıydı. aile akraba işyerınde calıstıgım ıcın sorun olmadı işe girişiim ama bu sözler aklımdan cıkmıyor ? iş verenler cıkıs kodlarını ssk veri tabanında görüntüleyemiyorlar mı ?

    1. Merhaba, bu kodu kimin görüntülediğinin pratikte hiçbir önemi yok. Çünkü aklıbaşında bir işveren bilir ki; neredeyse her durumda işverenler 29 kodunu kullanır ve çoğu zaman amaç tazminat vermemektir. Bu nedenle, 29 koduna takıldığını söyleyen bir işveren, zaten işe almayacağı bir işçi için bahane arıyor demektir. Bu kodu çok önemsememenizi öneririm.

     1. merhaba bende iş yerinden ahlak ve kötü niyet kodu ile çıkarıldım şu an mahkemeye verdim haksız çıkarıldığım için 4 personelle davalık oldum şimdi çalışmak istiyorum sanırım 42 kod çıkıyor sgk dökümünde bu sıkıntı olurmu

 31. İyi günler çalıştığım matbaa firmasından 05/06/2020 haziran da çıkarıldım ve bnm gibi 20 kişi ye yakın çıkış oldu hemen avukatla anlaşıp o gün ihtar çektim 2.5 yılım vardı tazminatı mı ve maaş ve mesaim i almak için ellerine ulaştı ve 2 sefer görüşme oldu arabulucu ile anlaşma ya varılamadı şimdi dava açıyorz avukatımla ve ben başka yerde işe başladım 22 haziran da diger firma da sgk’da başladı maaşımıda aldım . Ama 14/07/2020de sgk dan 29 koduyla çıkış yapılmış aradan baya zaman geçti tazminatım için sorun cıkarmı çıkışımı 1 ay sonra gibi yapmış oldu ama elimde ihtarım var sorun çıkarmı ve çalışmakta oldugum firmayada tehtitler edip çıkarın diye konuşmalar yapıldı Ama patronum yanımda olarak işime devam ediyorum sorun olmadı ve şuan mahkeme açıldı zaten sonuçunda ne olabilir açaba şahit tim çok ve diğer arkaşlarımda aynı şekilde ihtar çekip mahkemeyi bekliyoruz saygılar

  1. Merhaba, ihtar çektiğiniz tarih esas alınır. İşverenin çıkışınızı bir ay ya da iki ay sonra vermesi bir anlam ifade etmez. Önemli olan gerçekten de ne zaman işten çıkarıldığınız ve buna mahkemenin inanıp inanmayacağıdır.

 32. Meraba ben 31.03 2020 den beri ise gitmiyorum işveren beni sözlü olarak kovdu bende avukata verdim daha yeni çıkışımı vermiş 29 koduyla davayı kazanır miyim sizce

  1. Merhaba, bu sorunun cevabını bilemeyiz. Bu kadar az bilgiyle de kimse bilemez; çünkü kıdem tazminatı alıp alamayacağınız birçok değişkene göre değişir.

 33. merhaba 30.03.2020 tarihinde virus sebebi ile isten cikarildim.issizlik maasi alabiliyorum.bugun eski isyerim aradi senin istifani alalim issizlik maasinida biz sana elden verelim dediler.bende 10 ay boyunca hakkim oldugunu hepsini pesin verirseniz olur dedim.issiz maasindan 2 ay faydalandim.iskur benden bu parayi geri istermi.isten cikarilmam 3 ay oldu cikis kodunu degistirmeleri mumkun mu.nasil bir yol izlemeliyim.
  desteginizi rica ederim.

  1. Merhaba, hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Siz işsizlik maaşı alırken, bunu cebinden ödemeyen işveren hem de 3 ay sonra neden size elden para versin ve çıkış kodunuzu değiştirsin? Bu zaten ilk 10 gün sonrası için çok zor bir işlem. Bu anlattıklarınızın altında başka bir neden yatıyor olsa gerek.

 34. Merhaba Zeynel bey. Ben 17.10.2018 tarihinde isverenim tarafından haksız fesih verildi. İş çıkış kodu olarak 25/2 (29. Madde). Verildi. Mahkemeye başvuru yaptım arabulucu ile anlaşamadığımız için dava açıldı ve tazminatımı aldım fakat şuan bu iş fesih kodu yüzünden farklı şirketlere iş başvurum onaylanmıyor ne yazık ki iş bulamıyorum o tarihten belli. Bu kodun değişimi için nereye başvuru yapabilirim şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba, sorunuzun cevabı yazımızda var. Fakat açıkçası SGK çıkış kodu nedeniyle işe alınmama diye bir şey olmaz; bunu söyleyen bir işveren zaten bahane aramaktadır.

 35. Zeynel bey işten ayrılalım 1 ay oldu yalnız işveren beni 2 hafta sonra 3 kodu ile çıkışımı göstermiş maaş ve mesailer geç verilmesinden dolayı çıktım mecburen. Şimdi ben bu kodu değiştirebilir miyim nasıl değiştiririm

 36. Merhaba, çalıştığım işyeri haksız olarak iş akdime son verdi, kıdem tazminatı davası açtım ve Kazandım ama buna rağmen 29 numaralı kod değiştirilmedi. İşverene başvurdum değiştirmedi, SGK’ya işvereni şikayet ettim sonuç yok. Şimdi bu kodun değişmesi için davayı kime ne kadar süre içerisinde açmam gerekiyor?

  1. Merhaba, bu kodun değişmesi için öngörülen bir dava yoktur. Bırakın öyle kalsın, bunun size bir zararı olmaz. İlla dava açma istiyorsanız da önce SGK’ya dava sonucunuzla başvurup değiştirmesini istemeli ve değiştirilmezse de bu kararın iptali için idare mahkemesine başvurmalısınız.

   1. Peki ben yurtdışı vize işlemi sırasında karşıma çıktı ve bu yüzden vizem çıkmadı. Acaba nasıl değişimini sağlayabiliriz. İşveren birde beni 2 gün sonrası işe tekrar aldı, haksız yere çıkarıldığımı anlayınca. ve çıkışımı veren mühendisi işten çıkardı

  2. Merhaba çalıştığımız iş yerinde 29 numaralı kod çıkışım verilmiş. Kurumsal markette çalışmak istedim SGK hizmet ve tescil belgesinde önüme çıktı ise girmeme engel oldu ne yapmam gerekiyor

 37. Merhaba çalıştığım isyerinden 04.06.2020 tarihlerinde isyerinden çıkarıldım çıkış kodum SSK 27 kod bu kodun ssk04 kodla işveren deyitirebilirmi üzerin 2ay gibi süre geçti sebebi ise yaptırmış olduğum özel işsizlik sigortalarında faydalamiyorum sebebin ssk27 kod oldunu söylüyorlar iş verenizle görüşün kodunuzun SSK 04 kodla değiştirdikleri taktirde ödeme yapicaklarini söylüyorlar.Bu kod değişikleri için nasıl bir yol izlenmeli.Tesekürler

  1. Merhaba, zaten bunu değiştirmeyecektir. Ayrıca sizin açınızdan bunun bir önemi yok, işsizlik maaşı için soruyorsanız, İşkur için kesinleşmiş mahkeme kararı yeterlidir.

   1. Merhaba,
    İşe iade davasını yerel mahkemede kazanmışsak işsizlik maaşı ve çıkış kodunun düzeltilmesi için istinafın beklenmesine gerek var mıdır?

    1. Merhaba, İşkur’un çıkış kodunu değiştireceğini zannetmiyorum. Geriye dönük işsizlik maaşı için ise bildiğim kadarıyla kesinleşmiş karar arıyorlar. Yani işveren istinafa giderse, yerel mahkeme kararı işe yaramayacaktır.

 38. Zeynel bey ben işten haklı fesih yaparak çıktım işveren hakkımı vermedi arabulucu da da anlaşmadı mahkemeye verdim yedi ay geçti çıkış kodunu da istifa diye verdi yedi ay önce işsizlik maaşı alamadım şuan da anlastık bı protokol hazırladı avukatlar orda yazıyor işçinin iş akdi haklı neden arz ettiğinden kıdem tazminatı on bin lira vs diye yazıda geçiyor işverenle karşılıklı imzalar da atıldı iki gün sonra mahkemenin tanık dinleme günü var 6 sında avukatlar anlaşmaya varıldı diye protokolü hakime sunacaklar merak ettiğim işveren çıkış kodunu değiştirebilir mi ben işkura bu protokol ile mi basvuracam yoksa mahkemeye anlaşma protokolü sunulduktan sonra mahkeme bi karar mı verecek de o kagıtlamı basvuracam çıkış kodu değişmeden protokol yada mahkeme kararı ile başvuru olur mu izlenilmesi gereken yol nedir lütfen yardımcı olun o kadar araştırdım net bı açıklama bulamadım avukat da tam bilmiyor

Başa dön tuşu