SGK

SGK 46 çıkış kodu nedir?

SGK çıkış kodu 46, sahip olduğu gerekçeler itibariyle işçilerin karşılaşmak istemeyecekleri çıkış kodlarından birisidir. Bu yazımda SGK 46 çıkış koduna her yönüyle göz atacağım ve şu sorunun cevabını arayacağım: 46 numaralı SGK çıkış kodu nedir ve sonuçları nelerdir?

Çıkış kodları

Bir işçisinin iş sözleşmesi sona eren işveren, bu durumu SGK’ya işten ayrılış bildirgesi ile bildirir ve böylece işçinin sigorta ilişkisi de kesintiye uğrar.

İşte bu bildirimi yapan işverenin, işçisini hangi gerekçeyle çıkardığını da belirtmesi gerekir. Bunun temel nedeni, bu çıkış kodlarının işçiye işsizlik maaşı bağlanıp bağlanmaması noktasında kullanılacak olmasıdır.

1’den 50’ye kadar devam eden SGK çıkış kodlarının tam listesini şu yazımda görebilirsiniz: https://mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi/

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

SGK 46 çıkış kodu nedir?

SGK çıkış kodu 46; İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması olarak tanımlanmıştır.

sgk 46 çıkış kodu

46 numaralı çıkış kodunun dayanağı

Sosyal Güvenlik Kurumu çıkış kodlarını belirlerken İş Kanunu’nun fesih ile ilgili maddelerinden yola çıkmış ve haliyle Kanun’un 24 ve 25’inci maddelerini de esas almıştır.

Bildiğiniz üzere işçinin haklı nedenle derhal feshi 24’üncü maddede ve işverenin haklı nedenle derhal feshi 25’inci maddede düzenlenmiştir:

https://mustafabaysal.com/9-maddede-iscinin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri/

https://mustafabaysal.com/14-maddede-isverenin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri/

SGK 46 çıkış kodu da dayanağını İş Kanunu’nun 25/II-e maddesinden almıştır ve fıkra tam olarak şöyledir:

“İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması”.

46 çıkış kodu hangi nedenle bildirilir?

Kanun maddesinden ve çıkış kodunun adından da belli olacağı üzere; ancak işçinin aşağıda yazılı sebeplerden birisine dayanarak çıkarılması halinde 46 çıkış kodu kullanılmalıdır:

 • İşçinin işverenin güveninin kötüye kullanması
 • İşçinin hırsızlık yapması
 • İşçinin işverenin meslek sırlarını açıklaması
 • İşçinin yukarıda tahdiden sayılanlar dışında, bu hallere benzeten ve “doğruluk ile bağlılık” kavramlarına uymayan diğer davranışları

Hemen üstte yer alan gerekçelerden bazıları son derece somut iken (işçinin hırsızlık yapması gibi), bazıları çok geniş kapsamlıdır.

O halde, 46 çıkış kodunu daha iyi anlamak için Yargıtay kararlarında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesine ilişkin hükümlere göz atmakta yarar olacaktır.

sgk çıkış kodu 46 nedir

Yargıtay kararlarında SGK 46 çıkış kodu

Aşağıda yer alan Yargıtay kararları, hangi durumlarda SGK çıkış kodu 46’nın kullanılıp hangi durumlarda kullanılamayacağını anlamak noktasında faydalı olacaktır:

 • Davalı işyerinde portföy yöneticisi olarak çalışan davacının şirkete ve şirket müşterilerine ait dosya ve belgeleri 5 büyük çöp torbası içinde şirket dışına çıkardığı dosyada toplanan deliller ve dinlenen tanık beyanlarıyla sabittir. Davacının bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymadığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi gereğince işverene iş sözleşmesini derhal fesih hakkı verdiği… (22 Hukuk, 2011/1175 K.)
 • Davacının mağazada yapılan aramada ayakkabı dolabında poşet içinde satış için bulundurulan 1 adet Disel marka t-shirt, bir adet Armani gömleğin alarmları ve barkodları çıkarılmış olduğunun tespit edildiğine ilişkin davalı işveren yetkilileri tarafından düzenlenen tutanaklar dosyaya sunulmuş ayrıca tanık dinletilmiştir… Davacı işçinin eylemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi gereğince fesih için haklı neden olduğu kabul edilmelidir… (22 Hukuk, 2011/2679 K.)
 • Somut olayda, davalıya ait işyerinde tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının … sözleşmesi,… Tıp Fakültesi…Kliniğinde Dr. …’a 26/07/2013 tarihinde, tanıtım amaçlı ziyaret gerçekleştirmemiş olmasına rağmen, ziyaret gerçekleştirdiği yönünde gerçeğe aykırı raporlama yaptığı iddiasıyla, haklı sebep bulunduğu ileri sürülerek işverence feshedilmiştir… Davacının eylemi, doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğinde olduğundan, fesih 4857 sayılı Kanun’un 25/II-e maddesi uyarınca haklı sebebe dayanmaktadır… (22 Hukuk, 2018/22871 K.)
 • Davacı işçinin engelli olduğu ve bu yönde raporu nedeniyle… tarafından ücretsiz temin edilen kart sayesinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandığı halde kendi kullanımında olmayan başkalarına ait olduğu anlaşılan akbil ve diğer ulaşım bedellerini işverene ibraz ederek karşılığını almış olması karşısında, davacının sözü edilen eylemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi kapsamında doğruluğa aykırılık oluşturduğundan… (9 Hukuk, 2019/786 K.)
 • Davacı hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda, iş sözleşmesi müşterilerin bilgisi dışında otomatik ödeme talimatı tanımlaması yaptığı, müşterilerin bilgisi dışında temel bankacılık paketi satışı gerçekleştirdiği ayrıca müşterilerin imzalarını taklit ederek sahte belge düzenlediği gerekçesiyle 4857 sayılı İŞ Kanunu m.25/II-e uyarınca feshedilmiştir… (9 Hukuk, 2015/688 K.)
 • Davacının mesai saatleri dışında da olsa başka bir işyerinde çalışması, doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranış olduğu gibi, taraflar arasında ki iş sözleşmesinin 8. maddesinde ve iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesinde, davacının davalı işyerinde çalışırken, başka bir işyerinde geçici veya sürekli, ücretli veya ücretsiz hiçbir şekilde çalışamayacağı belirtilmiştir.Davacının da kabul ettiği bu eylemin, taraflar arasında ki iş sözleşmesine, iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesine ve işçinin işverene karşı olan sadakat borcuna aykırılığı nedeniyle, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih işlemi haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır… (9 Hukuk, 2015/36853 K.)
 • Somut olayda, davacının uzman kulak burun boğaz doktoru olarak davalı hastanede çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacının kendisine gelen hastaları işitme cihazı alması için eşine ait merkeze yönlendirdiğine dair şikâyet dilekçeleri ve tanık beyanları dosya içerisinde mevcuttur. Davalı işveren, bu iddialarla ilgili davacının yazılı savunmasını almak istemiş ise de davacının savunma vermediği görülmektedir. Dosya içerisindeki fesih bildiriminden iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e bendi gereği haklı sebebe dayanılarak feshedildiği anlaşılmaktadır… (22 Hukuk, 2013/15745 K.)
 • Somut olayda davacının amirinin yasa dışı işlem yapılması talebine karşı çıkmadığı gibi durumu yetkililere bildirmeyerek işverene doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan, sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, davacının müfettiş raporuyla tespit edildiği üzere fesih sebebi yapılan eyleminin İK 25/II-e maddesindeki sebebi oluşturduğu açık olmasına rağmen… (22 Hukuk, 2011/1525 K.)
 • Somut olayda davacının 17.07.2008 ile 18.09.2009 tarihleri arasında tanker şoförü olarak görev yaptığı, davacının 12.09.2009 tarihli seferinde Göztepe akaryakıt bayiisine gelerek boşaltım yaptığı sırada 1-1,5 litre benzini pet şişeye süzdürerek araç içerisine aldığından bahisle iş akdinin İş Kanunu 25/II-e maddesi gereği feshedildiği ,mahkemece davacının 1-1,5 litre benzini pet şişeye doldurarak yapmaması gereken davranışı gerçekleştirdiği ve savunmasının dosya kapsamı ve hayatın olağan akışına uygun düşmediği gerekçesiyle davasının reddine dair karar verildiği anlaşılmaktadır… (22 Hukuk, 2011/1038 K.)
sgk çıkış kodu 46 nedir ve sonuçları neler

SGK çıkış kodu 46 ve işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı almanın şartlarından birisi de “işten işveren tarafından ve kusuru yokken çıkarılmak ya da işten haklı bir nedenle ayrılmak” olarak belirlenmiştir.

İşçiye işsizlik maaşı bağlama ya da bağlamama kararını verecek olan İşkur, yukarıdaki şartın mevcudiyetini ancak çıkış kodlarından anlayabilir.

46 no’lu SGK çıkış koduna ise işsizlik maaşı bağlanmamaktadır. Bir başka deyişle, işçinin işten ayrılışı SGK’ya 46 kodu ile bildirildiği anda bu işçiye işsizlik maaşı bağlanması artık mümkün değildir.

İşçinin daha sonra mahkeme kararıyla işsizlik maaşı alması mümkün olsa da bu zorlu ve uzun süreci anlattığım şu yazımdan daha net bilgi alabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi/

SONUÇ

İşçinin işten ayrılışının SGK 46 çıkış kodu ile bildirilmesi, işçi açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçlardan ilki, bu işçiye İşkur’un işsizlik maaşı bağlamayacak olmasıdır.

Ayrıca 46 çıkış kodu ile ayrılışı bildirilen bir işçiye işvereni haliyle kıdem ve ihbar tazminatı da ödemeyecektir.

Bu işçi için meydana gelecek başka bir olumsuzluk da 46 çıkış kodunun kendisi olacaktır. Çünkü bu kodun kullanıldığı durumlar, yazının ilgili bölümünde de belirtildiği üzere, işçinin hırsızlık yapması veya güveni kötüye kullanması gibi nedenleri ihtiva edecektir ve ileride işçinin özellikle iş aradığı dönemlerde, bu kod ile karşılaşması muhtemel olacaktır.

Son olarak; 46 kod hayatımıza girmeden önce kullanılan; fakat 2021 itibariyle iptal edilen 29 çıkış kodu hakkında bilgi almak isteyen okuyucular şu yazıma göz atabilir: https://mustafabaysal.com/29-kodu-ile-isten-cikarilan-iscinin-haklari/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

117 Yorum

 1. Açıklaması olmayan IBAN da bana gönderilen paranın müdüre verdiğim halde yatırılan para benim üzerime olduğu icin 46 kodu ile işten cikarmislar ben itiraz edebilirmiyim

 2. Merhabalar, özel bir firmadan işter ayrıldım 2 yıl önce 46 kodu ile çıkış verilmiş yeni farkettim kpssye çalışıyorum memurluk için bana engel olurmu bu çıkış kodu ?

 3. Merhaba Mustafa bey iş yerimiz bize haber vermeden anafirma dan SGK çıkışımız i verip tasoren firmaya SGK girismizi yapmış bu suçmudur suçsa hakkımı nasıl ararım tşk ederim

  1. Merhaba, suç kısmıyla ilgili yorum yapamam, bir avukatın değerlendirmesi gerekir. Ancak idari bakımdan, sizin iradeniz dışında bunun yapılması mümkün olmaz. İşverene durumu iletip sebebini sordunuz mu?

   1. Evet sorduk yaklasik 30 kişiye yapılmış biz şirket kurduk size şirketimize aldık denildi ama sosyal haklarımız alamadik

 4. 46 kodla çıkış vermişler normal maaş 20 den 20 yatıyor bana tazminat değil normal maaşım yatarmi tşk ederim

  1. Merhaba, ne için çıkış verilmiş olursa olsun, işçinin o ana kadar hak ettiği ücreti ödenmelidir Hakan bey.

 5. Merhaba. Kod 46 ile özel bir bankanın saha satışından işten cikarildim. 3 yıl oldu iş bulamıyorum. Ben dava açsam bu durum düzelir mi acaba

  1. Merhaba işten çıktıktan sonra iş bulamamanizin sebebi sadece bu kod mu çünkü aşağıda soru cevapları okudum işe girenler tabiki var

 6. Merhabalar ben 2021 senesinde calistigim marketten tazminat odememek icin 46 kodu ile cikarildim.Simdi İs kur üzerinden devlet dairesine ise girebilir miyim bir sorun yasar miyim?

 7. Merhabalar , işyerimden kıdem ve ihbar tazminatı vermemek için 46 koduyla çıkarıldım. Kpss öğrencisiyim , bu durum Memuriyetimi olumsuz etkiler mi ?

 8. merhabalar,

  işyerinden 04 kodu ile çıkışım yapıldığı durumda daha kpss ile atanırsam güvenlik soruşturmasında bu kod herhangi olumsuz bir sorun oluşturur mu

 9. Meraba 46 nodan çıkış verildi başka bir işe başladım 3 yıl ful sigortaliydim bu işten 120 gün doldurup çıkış verilirse işsizlik maaşı alabilirmiyim

   1. Ne gibi işlerden ret alıyosunuz nasıl olumsuz sonuçlar doğurdu sizin için bahsedebilirmisiniz

 10. İşyerinden çıkışın 46 no dan verildi. Haklı veya haksız olmam ile ilgili nasıl bir durum yaşarım. Haksıkzlık durumumda yeni bir iş için iş başvurusu yapabilir miyim?

  Yeni iş başvuru yaptığımda iş veren bunu nereden görebilir.

 11. Merhaba çalıştığım firmada 2020 yılında 46 koduyla çıkarıldım başka firmalarda çalıştım halende çalışmaya devam ediyorum işsizlik sigortası doldu velevki işten çıkarılır yada işsizliği hakedecek şekilde işten çıkarsam halen bu koddan dolayı işsizlik alamayabilirmiyim

 12. Merhaba 46.kodu ile bende işten çıkarılmışım bende e devlet üzerinden işsizlik maaşı Başvurusunda bulundum. Daha sonra 170 bir şey danışmak için aradığımda öğrendim ve beynimden vurulmuşa döndüm. Bana kısa çalışma ödeneği bağlanmış 2150 TL ben bunu alırsam daha sonra ceza gelirmi yada iptal edebilir iyim.

  1. Merhaba, bunun neden ve nasıl bağlandığını bilmediğim için size almanızı ya da almamanızı söyleyemem Elmas hanım.

 13. 46 maddeden işten çıkarıldım ama hem çalıştığım ayın hemde hakettığim yıllık izin ücretini ödemediler bu hukukimi

 14. Şirketin google konum adresine yorum yaptım.(Mükemmel bir is yeri tavsiye ediyorum.diye yorum yazdim) ikramiyemiz verilmedigi icin bende yorumu degistirdim su şekilde yazdim(Mükemmel bir is yeri tavsiye ediyorum.yanilmisim arkadaşlar kesinlikle çalışılmaz verilen sözler tutulmuyor iscileri eziyorlar mesleginiz disinda isler yapiliyor)diye yorumu degistirdim bunu gören işveren beni 46 kodundan çıkışımi verdi ben kağıda imza atmadım nasil bir yol izlemem gerekiyor

  1. Merhaba, bu durumda alacağınız olduğu kanaatindeyseniz arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreci başlatabilirsiniz. Tavsiyem, öncesinde bir avukatla görüşmeni yönünde olacaktır.

 15. Merhabalar 46 kodla işten çıkarıldım ama olay olduktan sonra Maaşım yatırıldı bende yeni öğrendim bu kodu olay bunla alakası yok ama şuan farklı bir işte çalışsam bu önüme çıkarmı

 16. 46 kod sürekli görünürmü yeni işe girerken yada karşısına çıkarmı bu kodun belli bi süresi varmı 1 yıl 2 yıl gibi

  1. Merhaba, hizmet dökümünde bu kod her zaman görünür. Belirli bir süre sonra silinmez.

 17. Merhaba, kod 46 işten çıkarıldım. Yeni bir işte ssk girişi yapıldığında anlaşılırmı? Yeni bir işe engelmi? Yada bu koddan çıkartılıp iş bula bilen varmı ?

 18. Merhaba istifa etmeme rağmen firma yetkilisi istifa mektubunu yırtıp 46 kod ile işten çıkışımi vermiş.ben baska yerde. İse başladım ama daha sonra emeklilik te sorun olurmu veya çocuğumun sicilinde gözükür mü

  1. Merhaba, hayır bu kodlar emeklilikle ilgili olmadığı gibi hele çocuğunuzun sicilinde hiç görünmez Ayşe hanım.

    1. Teşekkür ederim. Birşey sormak istiyorum size mümkünse, lütfen,
     abdullahnecla instag ulaşabilirmisimiz. İyi günler

    2. Teşekkür ederim. Birşey sormak istiyorum size mümkünse, lütfen,
     abdullahnecla instag ulaşabilirmisimiz. İyi günler

 19. Ben … de çalışıyordum. 09.01.2023 tarihinde 46ncı koddan iş çıkışım verildi hemde işlemediğim bir suçdan dolayı ama bundan benim hiçbir şekilde haberim olmadı, daha sonrasında öğrendim bu koddan çıkışım verildiğini. Şuan sigortalı işe girmek istesem girebilir miyim. Bana yardımcı olabilir mısınız.

 20. ARKADAŞIM 8 AYLIK ÇALIŞTIĞI YERDEN İSTİFA ETTİ İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ FAKAT ÇIKIŞ KODUNU 03 YERİNE 46 OLARAK YAZMIŞLAR DÜZELTME DE YAPMIYORLAR, AMA İSTİFAYI TOPLU ŞEKİLDE YAPTILAR YARISININ İSTİFASINI KABUL ETMİŞLER YARISINI 46 KODUYLA ÇIKARTMIŞLAR NE YAPILMASI GEREKİYOR

 21. Özcan bey kod 46 sadece SGK tescilli hizmet dökümünde görünen bir şey.Sicillik bir durum değil.Bende kod46 dan işten çıkarıldım,1 ay önce silahlı kimliğim geldi.Kod46 ile çıkıp jandarma uzman olan bile var.


  Devletin bir çözüm yolu bulması lazım bu konuyla ilgili.Bir kod bir insan ömrünü belirleyemez.Bizler basit bir nedenle işten çıkarıldık bizler hırsız değiliz.Adli sicil kayıtlar bile 5 yıl sonra arşive geçiyor,normalde görünmüyor.Ömür boyu bu kodun görünmesi bir çok vatandaş için tamamen kaderine terk edilmesi demek.

 22. Merhaba 46. Maddeden işten çılartıldım Özel güvenlik sınavını kazandım kartı alabilmek için Arşiv araştırmasında sorun yaşarmıyım?

  1. Merhaba, burada önemli olan kod değil, fiilen yaşanan durumlardır Özcan bey. Bu nedenle benim olur ya da olmaz demem şu aşamada mümkün olmaz.

 23. 46 madde den işten çıkarıldım ocak 2023 den bu 46 madde iş hayatımda ömür boyu kalacakmı yoksa şu kadar zaman geçerse silinir diye birşey varmı yani otomatikman şu zaman zarfında silinirmi yoksa ömür boyu benim sicilim de kalırmı emekli olunca başka bir yerde çalışmak istersem de sistemde gözükürmü yoksa emekli olunca gözükmeźmi çünkü sigorta emekliye yatmadıģı için soruyorum tşk ederim kolay gelsin

  1. Merhaba, SGK çıkış kodları silinmez Erkan bey. Ancak herhangi bir sicilde de tutulmaz. Bunu çok merak eden bir işveren, sizden hizmet dökümünüzü talep edip bunu görebilir.

 24. Merhabalar Mustafa bey,
  SGK hizmet dökümünde ilgili işletmenin pirimini gizlemek mümkün mü,bu kodlar tescilli hizmet dökümünde görünüyor sadece.

  1. Merhaba, sorunuzu açıkçası anlayamadım. Hizmet dökümünde işverenin bildirdiği prim neden gizlensin?

   1. Merhabalar,
    Kod46 çıkışımı gizleme şansım olmadığı için komple aynı firmayı SGK gizlerse pirim dahil bunlar görünmeyecek.

 25. Merhaba Ben Almanya türkfirmasıyla gittim Orda anlaşmazlık yaşadım Darb ve hakaret işittim 14 günlük maaşım da kaldı yatırmadılar ve kavgalı olaylar oldu firmayı bırakıp başka bir şehre geçtim .Bu firma benim vizemle gittin geri gelmeyeceksin diye 64 çıkış yapdı ve Türkiye gelince düzelteceğiz dedi şimdi düzeltmiyorlar. Bu çıkış kodum düzelirmi mahkemeye vereceğim bu firmayı. Saygılar

 26. Merhabalar
  Ben 5 yıl çalıştığım yerden 46 koduyla cıkıs verıldı şimdi başka iiş yerinde 7 ay calısıp işten ayrıldım işsızlık maası alabılırmıyım

  1. Merhaba. Son 120 gün şartını sağlamışsınız. Bu durumda geriye 600 gün ve çıkış kodu şartları gelir. Bunu ise ben bilemem, başvurarak sonucu öğrenmeniz lazım İlhan bey.

 27. Mustafa Bey bir şey sormak isterim bir işçi eğer 46 kodu ile işten çıkışı verildiğinde bu işçi başka bir işe girdi belli dönem çalışıp ordan çıkış başka bir işe girecek peki o zaman 46 kodu yine gözükecek mi acaba yoksa iş yerleri en son verilen çıkış koduna mı bakar

 28. Merhaba Mustafa bey 02/01/2023 tarinde 46 kod dan işten çıkarıldım
  12 yıldır çalıyorum tazminat vermemek için bu yolla attılar çünkü eyt den emekli oluyorum ben mahkeyeme vericen onda sorun yok benim emekliligimi etkilermi bı de mahkeme sonucu nasıl olur teşekkürler

  1. Merhaba, burada önemli olan tek şey, işverenin haklı fesih gerekçesi olup olmadığıdır. Yoksa, davayı kazanmanız muhtemel olur. Ayrıca bu durum ile sizin emekliliğinizin bir alakası olmaz.

 29. Mustafa bey merhaba ben büyükşehir belediyesine ait özel kuruluşta sgk 29 dan işten çıkarıldım sgk hizmet dökümümde ise statü olarak Kamu görünüyor dava açtım davayı da bazı kamu kuruluşlarında istenilen özel şartlarda disiplin ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak yazıyor olayın üstünden 2 yıl geçti farklı yerlerdede çalıştım
  Memur olmama engel bi durum varmı yardımcı olursanız çok sevinirim saygılar

  1. Yorumda yazım yanlışı yapmışım açtığım davayı kaybettim adli sicilim yok

  2. Merhaba, olayın detayını bilmemekle birlikte, şu kadarını söyleyebilirim ki; 29 koddan çıkarılmış olmak tek başına hiçbir sonuç doğurmaz.

 30. Ben özel bir şirkette mağza yöneticisi olarak çalışıyodum 46 kod ile çıkışım yapıldı . Yıllık iznim içerde duruyor onun parasını alabilirmiyim ? Ve başka marketlere başvurduğumda karışma çıkar mı ?

  1. Merhaba, hangi gerekçeyle çıkış olursa olsun, işçinin bakiye yıllık izinlerini ücreti MUTLAKA ödenmelidir. Diğer konu ise, başvuracağınız işverenlerin bu konudaki merakına kalmıştır. Her işveren için aynı şeyi söylemek mümkün olmaz.

 31. Merhaba ben 05.09.2022 de işlerine noterden ihtar çektim.ihtar ellerine geçince, patron yerine bir işçisi beni arayarak görüşelim diye mesaj attı.bende ihtar çektiğimi,görüşmek istemediğimi bildirdim. Birgün sonra telefonuma sgk dan 46. Kodla 28.08.2022de ilişigimin,kesildigine dair mesaj aldım.30 .08 2022de resmi bir dairede montaj yaptığıma dair elimde servis formları var.bu iş şimdi arabuluculukta sizin tecrübelerinize göre nasıl sonuçlanır.tesekkur ederim.

 32. Arkadaşlar hepinize merhaba.Öncelikle fazla kendinizi üzüp yıpratmayın, yaşayacakmışsınız yaşamızsınız,olan olmuş.Bu kod memurluğa engel değil,yeni iş bulmaya engel değil,sadece işverenin insifayetine kalmış.Bu kod lekesinden kurtulmak için 10 seneye yakın bir işte çalışın.Daha sonra o kod içinde gizlenecektir.(sırıtmaz)Sonrasında o dönem işveren gördüğünde hata yaptım kavga ettim yanıldım deyin işveren görmemezlikten gelecektir.Kendinize iyi bakın iyi akşamlar.

  1. Hayatımda bukadar saçma bir yazı görmedim. İnsanları nasıl kandırırsınız ya bunu buraya yazıp

 33. Meraba arkdasım bir gıda sektorunde çlşyor skt satmkve slmekten kovldu fakat bunu bi ust sorumlu yapması soluyordu msjlar var
  fakat sıldırdgne dair msj yok ve senelık izinden dondugu gıbı ıs akdını fes edip 46 koddan çıkardılar nasıl sonuçlanır

  1. Merhaba, açıkçası bunu benim bilmem mümkün olmaz. Arkadaşınız haklı olduğunu düşünüyorsa, hakkını aramalıdır. Bazı konular vardır ki; kimse kesin bir şey söyleyemez. Bu da o konulardan birisi olsa gerekir.

 34. Merhaba eşimi 46 kodla işten çıkardılar Ve hiç bir dayanağı yokken bu kodu değiştirebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor ve memur olmak için engel teşkil eder mi Lütfen yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, memur olmak için yasal olarak engel teşkil etmez. Değişiklik konusunu ise sitemde ayrıca yazmıştım, arama yaparak bulabilirsiniz.

 35. Merhaba benim bilgim dışında kod 46 ile çıkışım yapıldı ve son maaşım ödenmedi. Bu yuzden isyeri bana dava açabilir mi ve bu durumda ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim

  1. Merhaba, işveren size dava açabilir ya da açmayabilir. Bunu ne yazık ki işveren haricinde kimse bilemez. Ben size ancak şu kadarını söyleyebilirim ki; eğer haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, hakkınızı aramanız mümkündür.

  1. Merhaba, normalde çıkmaması gerekir; ama bazı işverenler çok meraklı olup eski çıkış nedenlerini araştırabiliyor. Bu durumda öğrenmeleri mümkündür.

  2. Merhaba, 46 kodu ile işten çıkarıldım. Memurluğa hazırlanıyorum. 46 kodu Memur olmaya engel olur mu?

 36. Merhaba
  Ben turizm acentasında çalişiyordum kendi akrabalarim eşim dostum ve çevremdekiler iş yeri ile alakası olmayıp kendi kartım ile bilet aliyordum ve işyeri öğreniğinde beni dolandırıcılıkla şuçlayıp benden tazminat istediler kabul etmeyınce senet imzala dediler onuda yapmadim ve benim çıkışimi 46 kod ile çıkış vermişler ve dava açacaklarini söylediler konu hk da nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  1. Merhaba, iş hukuku haricinde anladığım kadarıyla bir de dolandırıcılık vb. ithamlar da mevcut. Böyle ciddi durumlarda yapılacak en doğru iş, bir avukattan yardım almak olacaktır. Diğer türlü sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 37. Bu işverenler için 46 kodu çıkardılar çalışanların %80 i hırsız oldu bu kod cıktı 46 kod çıkış artık. meğer Türkiyede hırsız çokmuş patronlar ise huri melek biz onlara yazık etmişiz başıma böyle birşey geldi neler neler sen 7.5 sene çalış burda yeni işe gir 4 ay olsun hırsız çıkart o kadar çalıstığım yerde niye böyle bir sey yoktu sizde mi olduk sorsan zenginler avukat parasını öderler yoksula ya biz nerden karşılayak sineye çekeriz işsiz kalırız zorla katıl oluruz anca

 38. Beni de 46 cı koddan cıktım hic bir hak alamıyorum yanlız is veren noterden tasdikli istifa dilekçesi alırsan kodu degistirecegim dedi bunu yapmam uygun mudur yine her hakkımda n vaz gecerek

  1. Merhaba, böyle bir şey olabilir mi? Hem istifa etmiş olacaksınız hem de bütün haklarınız zayi olacak. Haklarınızı alamadıysanız bir avukatla görüşün, hukuki yollara başvurun. Böyle işverenlerle muhatap olmanın bir anlamı yok.

   1. Olay şu benim bozuk para temin ediyoruz dışarıdan bende birgün para aldım kasadan bozuk para tedarik etmek için fakat parayı çaldırdım veya düşürdüm tam emin değilim tutanağını tuttum, iş yerine bildirdim 46 dan çıkışımı vereceklerini söylediler veya istifa etmemi, istifa etmedim çıkışımı verdiler 46 dan avukata olayı anlattım istifa etme dedi sizce ne olur durum davada

 39. Merhaba, bende 46 ile cıkarıldım ancak tazminatımı ve bütün haklarımı vermesine ragmen işsizlik maaşı alamıyorum bunu yapabiliyorum?

  1. 46 kodu bildirildikten sonra İşkur size işsizlik maaşı bağlamaz Mustafa bey. Eğer bir yanlışlık varsa İşkur bu kodu değiştirmelidir. İşkur’a giderek durumu izah edin, onlar size yol gösterebilir.

  2. merhaba çağrı merkezinden 46. koddan işden çıkarıldım şirketin verdiği mobil hat vardı ama kendi adıma kayıtlı hattır bu hattan yasa dışı bahis falan oynamıştım bu olay hat kendi adımada olsa şirket verdiği için güveni kötüye kullanma maddesini karşılıyomu

   1. Merhaba, bu kadar özellikli sorulara somut cevap vermem mümkün olmaz Emre bey. Ancak bir avukata şahsen danışarak cevap alabilirsiniz.

 40. Merhaba yanlış anlasılmayla işten cıkardılar özel Bı kurum 46kodla ve tazminat ihbar ve butun haklarının verılesı dıye ama 46 kod tazminat alamaz yazıyo kodla alakalı cvp yazarsanız tşk ederım

  1. Merhaba, sorunuzu tam anlayamadım. İşveren mi hatalı kod bildirdi? Öyleyse 10 gün içinde bunu değiştirebilir.

 41. Maaş alamadığım için 14.06.2021 tarihinde noter vasıtasıyla tebligat gönderdim. İş aktimi feshettim. Fakat işveren bugün benim sigortamı 46. Maddeden çıkış yaptırmış. İşverenle mahkemeliğiz şuan. Hiç bir dayanağı olmadan nasıl böyle bişey yapabilir. Bu kadar kolay mı? Nr yapmamı önerirsiniz. Teşekkürler.

 42. Merhaba , 4 ay önce noterden ihtar çekip haklı fesih yaptim ama çıkışım yapmadılar ,işyeri 4 ay sonra tasfiye karari verildi kapandi ve kendi kafalarına göre 46 koddan çıkarmışlar yıpranma payı davasi açabiliyormuyum

  1. Merhaba, bahsettiğiniz dava İş Hukuku dışında bir alan olup bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 43. Merhaba kardeşim de işten bu kod ile çıkarıldı işveren ile uyum sağlandı bu kodun feshi konusunda işverenin de bir bilgisi yok sanırım ona bu kodu koyarken biri yol gösterdi şimdi bize yardımcı olmak istiyor nasıl bir yol izlememiz lazım

  1. Merhaba, çıkış bildirimini SGK’ya kim yapmışsa, aynı kişi 10 gün içinde değişikliği de yapabilir Suzan hanım.

   1. sgk dan edindiğim bilgi de 46 kodla cikarilmisim şimdi başka yerlere başvurduğumda bu benim karşıma çıkacak mi marketlere başvuracağım. Acil bilgiye ihtiyacım var çok kötü durumdayim

    1. Merhaba, normalde işçinin önüne çıkmaması gerekir; fakat bazı işverenler bu kodları özellikle araştırıp ona göre karar veriyor. Yani işiniz biraz da şansa kalmış diyebilirim.

     1. 46 kodla işten çıktım kendim çıkmak istedim bana çıkarsan fraud olarak çıkarırım dediler yanlış bir anlaşılma oldu bana tutanak tuttular benimde zoruma gitti çıkmak istedim bunu söylediler madem ben hırsızım hırsızın kalmasını niye istiyorsunuz 6 gün oldu ne yapabilirim kamerada herhangi bir sey yok sadece benim yazdığım tutanak var imza attırdılar geleceğimi yaktılar işten çıktım bu kodla bu kod düzelmezse asıl dolandırıcı hırsız kimmis diye çalıştığım yerin bütün açıklarını yazıp şikayet edeceğim beni düşünmeyenleri ben hiç düşünmüyorum hala çaldın diyorlar ya

    2. Merhaba

     Olay ince ayrıntısını anlatıyım 7 Senelik elemandım bi fabrikada 7 seneden beri hiç bi savunmam bile yok bi sabah iş arkadaşım bana sen giriş kartlarını al giriş yap dedi bende çay pogca sırasında beklemeyelim diye tamam ver dedim. Bir şikayet mi etmiş artık ne olmuş bilmiyorum bu arada arkadaşımı sabahtan herkez görmüş ve ondan sonra acilen cıkması gerekmiş kartı cıkışa basmayı unutmuş öğlende bizi işten cıkartılar TAZMİNAT alabilirmiyim acaba ?

     1. Merhaba, anlattığınız kadarıyla cevap vermem gerekirse; geçerli nedenle fesih olabileceğini ve fakat haklı fesih olmayacağını söyleyebilirim. Yani işe iade davası açsanız kazanamayabilirsiniz; fakat kıdem tazminatınızın da ödenmesi gerekir.
      Not: Son derece kısıtlı bilgilere dayanan bir ön yorum olarak değerlendirmenizi rica ederim.

   2. İş yerini kapandığı için işveren tarafından çıkışım verildi tazminatımı istedim o da verilmedi işsizlik maaşı alabilmek için işkura başvurdum fakat bu kodlara işten çıkarıldığım için İŞKUR işsizlik maaşı alamayacağımı belirtti 10 gün içinde itirazda bulunabilirmişim ama o sürede geçmiş. Ben nerden bilebilirim böyle çirkince çıkarıldığımı hiç bir tutanak vs olmadan iş veren haklarımı ödememek için bu şekilde çıkışımı nasıl verebiliyor nasıl bir yol izlemem gerekiyor

     1. Merhaba hocam bende bir marketler zincirinde çalışıyorum. Arkadaşlardan bir kaç tanesinin hırszlk yapmasından dolayı hepimizi işten çıkaracağını söylediler. Eğer kendi isteğinizle istifa etmezseniz sizi 46. Madde ile çıkarırız dediler herkes istifa etti ben hakkımı savunacam dedim ve istifa etmedim beni 46. Madde ile çıkardılar. Hırszlk yaptığıma dair hiçbir delil yok üstelik bizi istifaya zorladılar. Dava açarsam ne olur kazanma şansım var mı hocam zor durumdayım lütfen yardım edin.

     2. Merhaba, davayı kazanma şansınız hakkında yorum yapamam. Bunu kimse bilemez. Ancak öyle ya da böyle, haksız yere çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, arabulucu başvurusu yaparak hukuki hak arama sürecini başlatmanız gerekir. Bütün bunlar için bir avukattan destek almanız yararınıza olacaktır.

 44. Peki bende bi soru sorayım sendikaya üye oldun 2/3gun sonra 46.maddeden tazminatsız işten çıkardılar nasl bir yol izlemek lazim

 45. 06.07.2021 tarihinde çalıştığım şirketten 25/II e bendine gore cikarildim sgk dan edindiğim bilgi de 46 kodla cikarilmisim şimdi başka yerlere başvurduğumda bu benim karşıma çıkacak mi marketlere başvuracağım. Acil bilgiye ihtiyacım var çok kötü durumdayim

  1. Bu sorunun cevabını bende arıyorum ama bulamadım. Siz bulabildiniz mi. Karşılaştınız mı herhangi bir sorun ile.?

 46. Merhaba ben dün 46 kodu ile işten çıkarıldım mesai saati dışında toptancı halinde domates aktarmak için izinsiz kasa aldım.Polis çağırdılar ve beni açıktan hırsızlıkla suçlayıp beni işten çıkardılar. Bu durumda hiç bir hak kazanamaz mıyım?

  1. Merhaba benim eşim 15 11 2021 de 46 madde den dolayı çıkartıldı iki tane uyarısı varmış bide uyukalmis bunu vidyo çekilmiş bizde dava açtık ama ara bulucu da gitti çözüm olmadı şimdi biz normal dava açacağız bizim ne kadar şans mız var kazanmak için birde eşim

   1. Merhaba, bunu kimse bilemez İsmail bey. Her dava, somut duruma ve delillere göre kendi içinde değerlendirilir.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu