SGK

SGK 46 çıkış kodu nedir?

SGK çıkış kodu 46, sahip olduğu gerekçeler itibariyle işçilerin karşılaşmak istemeyecekleri çıkış kodlarından birisidir. Bu yazımda SGK 46 çıkış koduna her yönüyle göz atacağım ve şu sorunun cevabını arayacağım: 46 numaralı SGK çıkış kodu nedir ve sonuçları nelerdir?

Çıkış kodları

Bir işçisinin iş sözleşmesi sona eren işveren, bu durumu SGK’ya işten ayrılış bildirgesi ile bildirir ve böylece işçinin sigorta ilişkisi de kesintiye uğrar.

İşte bu bildirimi yapan işverenin, işçisini hangi gerekçeyle çıkardığını da belirtmesi gerekir. Bunun temel nedeni, bu çıkış kodlarının işçiye işsizlik maaşı bağlanıp bağlanmaması noktasında kullanılacak olmasıdır.

1’den 50’ye kadar devam eden SGK çıkış kodlarının tam listesini şu yazımda görebilirsiniz: https://mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi/

İlgili Makaleler

SGK 46 çıkış kodu nedir?

SGK çıkış kodu 46; İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması olarak tanımlanmıştır.

sgk 46 çıkış kodu

46 numaralı çıkış kodunun dayanağı

Sosyal Güvenlik Kurumu çıkış kodlarını belirlerken İş Kanunu’nun fesih ile ilgili maddelerinden yola çıkmış ve haliyle Kanun’un 24 ve 25’inci maddelerini de esas almıştır.

Bildiğiniz üzere işçinin haklı nedenle derhal feshi 24’üncü maddede ve işverenin haklı nedenle derhal feshi 25’inci maddede düzenlenmiştir:

https://mustafabaysal.com/9-maddede-iscinin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri/

https://mustafabaysal.com/14-maddede-isverenin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri/

SGK 46 çıkış kodu da dayanağını İş Kanunu’nun 25/II-e maddesinden almıştır ve fıkra tam olarak şöyledir:

“İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması”.

46 çıkış kodu hangi nedenle bildirilir?

Kanun maddesinden ve çıkış kodunun adından da belli olacağı üzere; ancak işçinin aşağıda yazılı sebeplerden birisine dayanarak çıkarılması halinde 46 çıkış kodu kullanılmalıdır:

 • İşçinin işverenin güveninin kötüye kullanması
 • İşçinin hırsızlık yapması
 • İşçinin işverenin meslek sırlarını açıklaması
 • İşçinin yukarıda tahdiden sayılanlar dışında, bu hallere benzeten ve “doğruluk ile bağlılık” kavramlarına uymayan diğer davranışları

Hemen üstte yer alan gerekçelerden bazıları son derece somut iken (işçinin hırsızlık yapması gibi), bazıları çok geniş kapsamlıdır.

O halde, 46 çıkış kodunu daha iyi anlamak için Yargıtay kararlarında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesine ilişkin hükümlere göz atmakta yarar olacaktır.

sgk çıkış kodu 46 nedir

Yargıtay kararlarında SGK 46 çıkış kodu

Aşağıda yer alan Yargıtay kararları, hangi durumlarda SGK çıkış kodu 46’nın kullanılıp hangi durumlarda kullanılamayacağını anlamak noktasında faydalı olacaktır:

 • Davalı işyerinde portföy yöneticisi olarak çalışan davacının şirkete ve şirket müşterilerine ait dosya ve belgeleri 5 büyük çöp torbası içinde şirket dışına çıkardığı dosyada toplanan deliller ve dinlenen tanık beyanlarıyla sabittir. Davacının bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymadığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi gereğince işverene iş sözleşmesini derhal fesih hakkı verdiği… (22 Hukuk, 2011/1175 K.)
 • Davacının mağazada yapılan aramada ayakkabı dolabında poşet içinde satış için bulundurulan 1 adet Disel marka t-shirt, bir adet Armani gömleğin alarmları ve barkodları çıkarılmış olduğunun tespit edildiğine ilişkin davalı işveren yetkilileri tarafından düzenlenen tutanaklar dosyaya sunulmuş ayrıca tanık dinletilmiştir… Davacı işçinin eylemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi gereğince fesih için haklı neden olduğu kabul edilmelidir… (22 Hukuk, 2011/2679 K.)
 • Somut olayda, davalıya ait işyerinde tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının … sözleşmesi,… Tıp Fakültesi…Kliniğinde Dr. …’a 26/07/2013 tarihinde, tanıtım amaçlı ziyaret gerçekleştirmemiş olmasına rağmen, ziyaret gerçekleştirdiği yönünde gerçeğe aykırı raporlama yaptığı iddiasıyla, haklı sebep bulunduğu ileri sürülerek işverence feshedilmiştir… Davacının eylemi, doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğinde olduğundan, fesih 4857 sayılı Kanun’un 25/II-e maddesi uyarınca haklı sebebe dayanmaktadır… (22 Hukuk, 2018/22871 K.)
 • Davacı işçinin engelli olduğu ve bu yönde raporu nedeniyle… tarafından ücretsiz temin edilen kart sayesinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandığı halde kendi kullanımında olmayan başkalarına ait olduğu anlaşılan akbil ve diğer ulaşım bedellerini işverene ibraz ederek karşılığını almış olması karşısında, davacının sözü edilen eylemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi kapsamında doğruluğa aykırılık oluşturduğundan… (9 Hukuk, 2019/786 K.)
 • Davacı hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda, iş sözleşmesi müşterilerin bilgisi dışında otomatik ödeme talimatı tanımlaması yaptığı, müşterilerin bilgisi dışında temel bankacılık paketi satışı gerçekleştirdiği ayrıca müşterilerin imzalarını taklit ederek sahte belge düzenlediği gerekçesiyle 4857 sayılı İŞ Kanunu m.25/II-e uyarınca feshedilmiştir… (9 Hukuk, 2015/688 K.)
 • Davacının mesai saatleri dışında da olsa başka bir işyerinde çalışması, doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranış olduğu gibi, taraflar arasında ki iş sözleşmesinin 8. maddesinde ve iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesinde, davacının davalı işyerinde çalışırken, başka bir işyerinde geçici veya sürekli, ücretli veya ücretsiz hiçbir şekilde çalışamayacağı belirtilmiştir.Davacının da kabul ettiği bu eylemin, taraflar arasında ki iş sözleşmesine, iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesine ve işçinin işverene karşı olan sadakat borcuna aykırılığı nedeniyle, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih işlemi haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır… (9 Hukuk, 2015/36853 K.)
 • Somut olayda, davacının uzman kulak burun boğaz doktoru olarak davalı hastanede çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacının kendisine gelen hastaları işitme cihazı alması için eşine ait merkeze yönlendirdiğine dair şikâyet dilekçeleri ve tanık beyanları dosya içerisinde mevcuttur. Davalı işveren, bu iddialarla ilgili davacının yazılı savunmasını almak istemiş ise de davacının savunma vermediği görülmektedir. Dosya içerisindeki fesih bildiriminden iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e bendi gereği haklı sebebe dayanılarak feshedildiği anlaşılmaktadır… (22 Hukuk, 2013/15745 K.)
 • Somut olayda davacının amirinin yasa dışı işlem yapılması talebine karşı çıkmadığı gibi durumu yetkililere bildirmeyerek işverene doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan, sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, davacının müfettiş raporuyla tespit edildiği üzere fesih sebebi yapılan eyleminin İK 25/II-e maddesindeki sebebi oluşturduğu açık olmasına rağmen… (22 Hukuk, 2011/1525 K.)
 • Somut olayda davacının 17.07.2008 ile 18.09.2009 tarihleri arasında tanker şoförü olarak görev yaptığı, davacının 12.09.2009 tarihli seferinde Göztepe akaryakıt bayiisine gelerek boşaltım yaptığı sırada 1-1,5 litre benzini pet şişeye süzdürerek araç içerisine aldığından bahisle iş akdinin İş Kanunu 25/II-e maddesi gereği feshedildiği ,mahkemece davacının 1-1,5 litre benzini pet şişeye doldurarak yapmaması gereken davranışı gerçekleştirdiği ve savunmasının dosya kapsamı ve hayatın olağan akışına uygun düşmediği gerekçesiyle davasının reddine dair karar verildiği anlaşılmaktadır… (22 Hukuk, 2011/1038 K.)
sgk çıkış kodu 46 nedir ve sonuçları neler

SGK çıkış kodu 46 ve işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı almanın şartlarından birisi de “işten işveren tarafından ve kusuru yokken çıkarılmak ya da işten haklı bir nedenle ayrılmak” olarak belirlenmiştir.

İşçiye işsizlik maaşı bağlama ya da bağlamama kararını verecek olan İşkur, yukarıdaki şartın mevcudiyetini ancak çıkış kodlarından anlayabilir.

46 no’lu SGK çıkış koduna ise işsizlik maaşı bağlanmamaktadır. Bir başka deyişle, işçinin işten ayrılışı SGK’ya 46 kodu ile bildirildiği anda bu işçiye işsizlik maaşı bağlanması artık mümkün değildir.

İşçinin daha sonra mahkeme kararıyla işsizlik maaşı alması mümkün olsa da bu zorlu ve uzun süreci anlattığım şu yazımdan daha net bilgi alabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi/

SONUÇ

İşçinin işten ayrılışının SGK 46 çıkış kodu ile bildirilmesi, işçi açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçlardan ilki, bu işçiye İşkur’un işsizlik maaşı bağlamayacak olmasıdır.

Ayrıca 46 çıkış kodu ile ayrılışı bildirilen bir işçiye işvereni haliyle kıdem ve ihbar tazminatı da ödemeyecektir.

Bu işçi için meydana gelecek başka bir olumsuzluk da 46 çıkış kodunun kendisi olacaktır. Çünkü bu kodun kullanıldığı durumlar, yazının ilgili bölümünde de belirtildiği üzere, işçinin hırsızlık yapması veya güveni kötüye kullanması gibi nedenleri ihtiva edecektir ve ileride işçinin özellikle iş aradığı dönemlerde, bu kod ile karşılaşması muhtemel olacaktır.

Son olarak; 46 kod hayatımıza girmeden önce kullanılan; fakat 2021 itibariyle iptal edilen 29 çıkış kodu hakkında bilgi almak isteyen okuyucular şu yazıma göz atabilir: https://mustafabaysal.com/29-kodu-ile-isten-cikarilan-iscinin-haklari/

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Merhaba ben dün 46 kodu ile işten çıkarıldım mesai saati dışında toptancı halinde domates aktarmak için izinsiz kasa aldım.Polis çağırdılar ve beni açıktan hırsızlıkla suçlayıp beni işten çıkardılar. Bu durumda hiç bir hak kazanamaz mıyım?

 2. 06.07.2021 tarihinde çalıştığım şirketten 25/II e bendine gore cikarildim sgk dan edindiğim bilgi de 46 kodla cikarilmisim şimdi başka yerlere başvurduğumda bu benim karşıma çıkacak mi marketlere başvuracağım. Acil bilgiye ihtiyacım var çok kötü durumdayim

  1. Bu sorunun cevabını bende arıyorum ama bulamadım. Siz bulabildiniz mi. Karşılaştınız mı herhangi bir sorun ile.?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu