SGK

Sahte sigortalılık nedir ve sonuçları neler?

Sahte sigortalılık hem işçi hem de işveren bakımından çok ağır sonuçları olan bir durum ve ne yazık ki bazen işçiler, sahte sigortalılık işlerine bulaşmış bir işyerinde çalıştıkları için, fiilen çalıştıkları halde, mağdur olabiliyor. Şimdi gelin, sahte sigortalılık konusuna her yönüyle bakalım: Sahte sigortalılık nedir? Sahte sigorta tespit edilirse cezası nedir?

Sahte sigortalılığın tespit edilmesi

Son yıllarda giderek azalsa da; sigortasız işçi çalıştırılmasına çalışma hayatında sıkça rastlanabilmektedir. Hiçbir işçinin sigortasız çalıştırılamayacağını hepimiz biliyoruz. Ancak bir de bunun tersinin geçerli olduğu bir durum var: Sahte sigortalılık.

Evet, bu durumda kişi aslında o işyerinde çalışmamakta; ancak sanki orada çalışıyormuş gibi gösterilmektedir. Sahte sigortalılığın tespiti halinde sonuçları nelerdir?

Soru cevap:

Sahte sigortalılık nedir?

Sahte sigortalılık; kişinin fiilen çalışmamasına rağmen, bir işyerinde çalışıyor gösterilmesi ve sigorta priminin SGK’ya bildirilmesidir.

Neden sahte sigorta yaptırılır?

Bunun temelde iki nedeni bulunur. Her hangi bir işyerinde çalışmayan ya da kayıt dışı bir iş yapan kimse, sağlık masraflarının karşılanması amacıyla sahte sigortalılık yaptırabilmektedir.

İkinci olarak ise, özellikle emekliliği yaklaşan ancak bir yerde çalışmayan kimseler sahte sigorta yaptırarak emekli olmaya çalışmaktadır.

Bu iki nedenden elbette ikincisi, daha sık karşılaşılan ve hatta sahte sigortalılığın neredeyse tüm tamamında karşımıza çıkan sebeptir.

Soru cevap:

Çalışmadan sigorta yaptırmak suç mu?

Evet hem suçtur ve Türk Ceza Kanunu bakımından yaptırımı vardır hem de tespiti halinde SGK tarafından geriye dönük yaptırımlar uygulanır.

Sahte sigorta nasıl yaptırılıyor?

Bu da genelde iki şekilde yapılır. İlkinde tanıdık bir muhasebeciden talepte bulunulmakta ve muhasebeci de kişiyi her hangi bir işyerinde sigortalı göstermektedir.

İkincisinde ise kişi, şahsen tanıdığı bir işyerinden ricacı olmakta ve kendisini o işyerinde sigortalı göstermektedir. İki durumda da işçinin SGK’ya işe girişi bildirilmekte, primleri tahakkuk ettirilmekte ve işverenin kurumlara ödemesi gereken tutar sahte sigortalıdan her ay nakit olarak alınmaktadır.

Üçüncü ihtimal ise daha da kötü olup daha çok sosyal medya ve internet üzerinden duyuru yaparak insanları dolandıran “sanal işyerleri”dir. Bu seçenekte art niyetli kimseler bir şirket kurar ve aşağıdaki gibi ilanlar yayınlar.

“Sizi emekli ediyoruz. Önce sigorta priminizi e-devlet’te görün, sonra para ödeyin!”

Bu ilanlara kanan kimseler gerçekten de takip eden aylarda E-Devlet üzerinden sigorta primlerini görür ve dolandırıcılara para öder. Ancak bu dolandırıcılar prim tahakkuk ettirmekle beraber asla prim ücretlerini SGK’ya yatırmaz. Aylar ya da yıllar sonra, SGK bu şirketin sahte sigortalılık faaliyetlerini tespit ettiğine, bünyesindeki sigortalıların da geçmişe dönük ilgili tüm dönem sigorta primlerini iptal eder.

Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu da sahte işyerini şöyle tarif etmiştir:

“Sahte işyeri; tabela işyeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkân vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerlerdir”.

https://dosya.corpus.com.tr/mevzuat/11011845/a9ca2efd3858476a99ea8af33ddbe3a4.pdf

Sahte sigorta yasak mı?

İlk bakışta; kişinin sigortalı olarak devlete prim ve vergi ödediği, bu nedenle devletin bir zararının olmadığı düşünülebilir. Öyle ya, insanlar sigortasız çalıştırılırken kişi sigortasını kendisi yatırmaktadır.

Ancak gerçekler biraz farklıdır. Sahte sigortalının prim ve vergileri yatırılsa da bu kişi, belki daha fazla miktarda sağlık ve tedavi yardımından faydalanmaktadır. Daha da önemlisi, emekli olduğunda ölünceye kadar emekli maaşı alabilmektedir. Bu durum, hiç de devletin menfaatine değildir.

sahte sigorta iptali

Sahte sigortalılığın tespiti

Bu tespit de ya şikâyet üzerine yapılan özel incelemelerde ya da genel olarak yapılan denetimlerde ortaya çıkmaktadır. Özellikle asgari işçilik hesabının yapıldığı inşaatlarda yaygın olan sahte sigortalılık uygulamasına, inşaat denetimi yapan SGK denetim elemanları daha çok dikkat etmektedir.

Benzer şekilde; denetim yapılan işyerinde işçinin bulunmaması ya da işçinin sahte sigortalı olduğunun şikâyet edilmesi halinde de tespitler yapılmaktadır.

Sahte sigortalılıktan şüphelenen denetmenler aşağıdaki hususları kontrol eder:

 • İşyerinde yerel denetim yapılarak eylemli çalışanlar tespit edilir.
 • İşyerinde bulunmayanların bulunmama nedenleri araştırılır. Mümkünse bu neden belgeye dayandırılır, dayandırılamıyorsa diğer işçilerin ifadeleri alınarak sigortalının neden orada olmadığı tespit edilir.
 • Sahte sigortalılığından şüphelenen kişiden ifade alınırken bu kimseye; işyerindeki çalışma süreleri, aldığı ücretin tutarı, işyerindeki diğer çalışanlar, işyerinin genel tarifi, işveren isimler vb. sorular sorulur.
 • İşyerindeki diğer çalışanlara, sahte sigortalılığından şüphe edilen hakkında; işyerinde ne iş yaptığı, ne zamandır çalıştığı, onu tanıyıp tanımadıkları vb. sorular sorulur.
 • İşyeri çevresinde, komşu işyerlerinde araştırmalar yapılır.

Sahte sigorta yaptıran kişiye uygulanacak yaptırımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu bir kişinin sigortasının sahte olduğunu tespit ederse, aşağıdaki işlemleri yapmaktadır:

 • Kişinin ödediği primler iptal edilir ve kişiye iade edilmez.
 • Kişi emekli olmuşsa, emekliliği iptal edilir ve ödenen maaşlar geri istenir.
 • Sahte sigortalılık boyunca hem sigortalının hem de yakınlarının yararlandığı tedavi ve ilaç giderlerinin bedelleri geri istenir.
 • Türk Ceza Kanununun 204, 206 ve 207nci maddelerine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunulur.
sahte sigortalılık nedir?

Sahte sigorta yapan işverene uygulanacak yaptırımlar

Sahte sigortanın yapıldığı işyerine de bir takım yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar ise şu şekildedir:

 • Sahte sigortalılığın devam ettiği her ay için bir brüt asgari ücret tutarında ceza uygulanır. 2022 için bu rakam 6.471,00 TL’dir.
 • Türk Ceza Kanununun 204, 206 ve 207nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sahte sigortalılığa ilişkin Yargıtay kararları

Yargıtay, sahte sigortalılığın nasıl ortaya koyulması gerektiğini aşağıdaki kararlarında izah etmiştir:

“… Sahte sigortalılığa dayanan davalar hizmet tespiti içerikli olmakla, davanın yasal dayanağını oluşturan 5510 sayılı Yasa’nın 86. maddesinde bu tür hizmet tespiti davalarının kanıtlanması yönünden özel bir yöntem öngörülmemiştir. Kimi ayrık durumlar dışında resmi belge ve yazılı delillerin bulunması sigortalı sayılması gereken sürelerin saptanmasında güçlü delil olmaları itibariyle sonuca etkili olurlar. Ne var ki bu tür kanıtların bulunmaması halinde somut bilgilere dayanması inandırıcı olmaları koşuluyla bordro tanıkları veya iş ilişkisini bilen komşu işyeri çalışanları gibi kişilerin bilgileri ve bunları destekleyen diğer tanıklarla dahi sonuca gitmek mümkündür. Bu tür davalar kamu düzeni ile ilgili olduğundan özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmeleri zorunlu olup mahkemece, tarafların sunduğu deliller ile yetinilmemeli, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri esas alınarak kendiliğinden araştırma ilkesi benimsenmeli, sigortalılığın kabulü ve hüküm altına alınabilmesi için hizmet akdinin ve eylemli çalışmanın varlığı ortaya konulmalıdır…” (10 Hukuk, 2017/3469 K.).

“… Belirtilen açıklamalar ışığında mahkemece yapılması gereken, davacı isticvap edilerek (davacının söz konusu işyerinde soför olarak çalıştığı belirtildiğinden), hangi plakalı aracı kullandığı öğrenilmeli, aracın kime ait olduğu araştırılmalı, sigortalılığın iptal edildiği dönem içerisinde davacının ehliyeti bulunup bulunmadığı, varsa adına veya belirtmiş olduğu plakalı araca trafik cezası kesilip kesilmediği araştırılmalı, komşu işyeri tanığı olarak dinlenen tanıkların gerçekten davalı işyerine komşu olup olmadığı araştırılmalı, işyerinin kapasitesi tespiti cihetine gidilmeli, yapılacak tespitlerle Kurum denetmenlerince yapılan tespitler karşılaştırılmalı, davalı işyerinden bir kişinin (…) bildirimi yapıldığından başka bir şahsın çalışmasına ihtiyaç duyulup duyulmadığı bu kapsamda araştırılmalı, davacı tanığı …’nin beyanları nazarında, ilgilinin … Muhasebe işyerinden bildirimi olup olmadığı ile … Muhasebe tarafından davalı işyerinin muhasebesinin tutulup tutulmadığı araştırılmalı, … da bulunan işyeri ile davalı işyeri arasındaki bağlantı tam olarak aydınlatılmalı, böylelikle uyuşmazlık konusu husus, hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak biçimde çözümlenip; deliller hep birlikte değerlendirilip takdir edilerek varılacak sonuç uyarınca bir karar verilmelidir…” (10 Hukuk, 2017/4162 K.).

“… Yukarıda anlatılanlar nazarında mahkemece, hizmet tespiti davası gibi araştırma yapılmalı, … Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı işyeri olup olmadığı, bu işyerinin uyuşmazlık konusu dönemde vergi mükellefiyet durumu araştırılmalı, söz konusu işyerinden sigortalılığı iptal edilmeyen ve ihtilaflı dönemde bordrolu hizmeti bulunan sigortalıların beyanlarına başvurulmalı, sahte sigortalılığa ilişkin savcılık ve ceza dava dosyası getirtilip o dosyadaki tanık beyanları irdelenmeli, çelişki oluşması durumunda ilgili tanıkların beyanlarına başvurulmalı, kanaat oluşmaması durumunda, Kurum denetmen raporunda beyanlarına başvurulan tanıklar dinlenilerek uyuşmazlık konusu husus, hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak biçimde çözümlenip; deliller hep birlikte değerlendirilip takdir edilerek varılacak sonuç uyarınca bir karar verilmelidir…” (10 Hukuk, 2018/2528 K.).

SONUÇ

Hiçbir işçi sigortasız çalıştırılamayacağı gibi, aslında çalışmayan bir kimsenin sigortalı gösterilmesi de mümkün değildir.

Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere; sahte sigortalılığın tespiti halinde hem kişi hem de işyeri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sahte sigortalı kişinin yatırdığı primler iptal edilmekte, emekli olmuşsa emekliliği sonlandırılmakta ve ödenen maaşlar geri alınmakta, ayrıca kişinin faydalandığı sağlık ve ilaç giderleri de geri istenmektedir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

33 Yorum

 1. Merhaba ben çalışamayacak derecede engelliyim.Bu yüzden hiçbir iş yerinde çalışmışlığım yok.
  Peki kendimi bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterip emekli olabilir miyim?

  1. Merhaba, sorunuzun cevabını hemen yukarıdaki yazıda bulmuş olmanız gerekirdi Mustafa bey.

 2. Merhaba Mustafa hocam sahte sigortalıyim 2 sene prim yatmış ve ş harfinden sonra primler silinmiş benim bu şuan SGKm aktif görünüyor bu işyerinden nasıl çıkacam nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  1. Merhaba, bu hususu doğrudan SGK’ya giderek sormanızı öneririm. Onların yönlendirmesi daha doğru olacaktır.

 3. Merhabalar 2016 yılında emekli oldum 2009 yılında 4 aylık prim günüm çalışmadığım bir işyerinde görünüyor o işyerinde hiç çalışmadım. SGK. Denetmenliğinden bu şirketle ilgili beni çağırdılar bende çalışmadığımı beyan ettim benim bilğim dışında olduğunu beyan ettim.fazla pirim günüm var olarak emekli oldum. yani 4 aylığı çıkarsalarda pirim günüm emekli olmama engel değil bu konuda benim emekliliğime zarar gelirim ? Bilğileriniz için şimdiden teşekkür

 4. Mustafa bey merhaba . Ben bir yakınımi 9 sigortalı gosterdim. Şimdi bana dava açtı maaşımı alamadim. Diye. Bende para vermek istemiyorum. Gidip kendimi ihbar mi edeyim yoksa davada bunlara paramı vereyim.

  1. Merhaba, size bu konuda ne yapmanız gerektiğini ben asla söyleyemem. Çünkü her şeyden önce ortada bir sahte sigortalılık var ki, bunun cezası çok yüksektir. Diğer tarafta ücret alacakları var ve bu da önemli bir yekun tutar. Muhakkak bir avukattan destek alın ve ona göre hareket edin.

  2. Merhabalar 2016 yılında emekli oldum 2009 yılında 4 aylık prim günüm çalışmadığım bir işyerinde görünüyor o işyerinde hiç çalışmadım. SGK. Denetmenliğinden bu şirketle ilgili beni çağırdılar bende çalışmadığımı beyan ettim benim bilğim dışında olduğunu beyan ettim.fazla pirim günüm var olarak emekli oldum. yani 4 aylığı çıkarsalarda pirim günüm emekli olmama engel değil bu konuda benim emekliliğime zarar gelirim ? Bilğileriniz için şimdiden teşekkür

 5. Mustafa Bey öncelikle ilgilerinize çok teşekkür ediyorum. Hizmet dökümümde 2008 10 Nisan ilk işe giriş tarihim görünüyor, yanında 425tl gibi primde görünüyor. Ayni ay 30 Nisan 2008 de de çıkış yapılmış. Yalnız benim bu işe giriş cikistan haberim yok,aile soruyorum onlarında bilgisi yok. O firmayida tanımıyorum, şimdi arastirdigimda iflas edip kapatmış olduğunu öğrendim. Ben orada fiili çalışmadım ama ilk işe giriş tarihim oradan sigorta başlangıcı. Bu ilerki emeklilik dönemimde bana sahte sigortadan sorun çıkarabilir diye endiselendim şu an. Ayrıca 1 Mayıs 2008 den itibaren yasa değişikliği olmuş, benim şu an uzun yıllar çalıştığım isyerinden de tazminatli ayrilmami engelliyor. 2008 nisan girişli göründüğüm için kideme esas yazıyı sigortalılık yıl suresi (25 yil) bakımından alamıyorum. Benim gerçekte işe başladığım yıl 2010. O tarihteki şartlara göre prim günlerim yeterli oluyor yıl şartı istemiyor öğrendiğim kadarıyla. Ben bu sahte girişi nasıl iptal edebilirim. Kendimi mi ihbar etmiş gibi olacağım, ben o dönem öğrenciydim beni sigorta eden işletmeyi tanımıyorum herhangi bir sağlık vs devleti zarara da ugratmadim. Ben bu 2008 Nisan girişi nasıl iptal ettirir ve başlangıç yilimin gerçek olan 2010 yılına cektirebilirim

  1. Merhaba. Öncelikle bir hatay düzelteyim. 2008’de girişiniz göründüğü için 25 yıl yazısını alamıyor değilsiniz. 2010 girişli olsaydınız da durum değişmezdi. Fakat ileride evet, gerçekten çalışmadığınız bir yer ise, sigortalılığınız iptal edilebilir ve büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu işyerinde çalışmadığınıza ya da bilginizin olmadığına eminseniz, SGK’ya yazılı bir dilekçeyle başvurun ve durumu izah ederek sigortanızın iptalini ya da araştırılmasını talep edin. SGK’nın cevabına göre hareket etmeniz doğru olur.

  2. Mustafa Bey yazım uzun olduğu için yanlış anlaşılmış.sahte sigorta 2008 Nisan girişli olduğu icin 25 yıl 4500 gün yada direk 7000gün istiyor kidem esas yazısını için. Bende 4600gün var simdilik, 25 yılı dolduramiyorum haliyle. Sahte sigorta 2008 Nisan girişi iptal edilirse 2010 girişim ilk işe başlama tarihim olur bu sebeple de yıl şartı aranmaksızın 4800 gün prim yeterli gelecek kidem esas yazısını için. Teşekkür ederim yanıtlarınız için

   1. Tekrar merhaba. Açıkçası 2010 yılı girişiniz olduğu için neden 4800 gün ile yazı alabileceğinizi anlamadım. Benim bilmediği bir kural da olabilir.

 6. Merhaba,
  Babam bundan 4 sene önce emekli oldu , haberleri takip ettiğim için tedirgin oldum ve e devlet ile hizmet dökümünü kontrol ettim. 14 ay Sahte , 5 ay Şüpheli gözüküyor. Sorum şu babam 4 sene içinde pek çok ameliyat geçirdi ve sürekli kullandığı ilaçlar var. Yazılardan anladığım kadarıyla her an emekli maaşı kesilebilir ( henüz kesilmedi ), ve sahte günlerin parası ve sağlık hizmetlerinin ödemesi geri istenebilir.. Şimdi babam tekrar 19 ay çalışsa bir yerde , yine de bu maaş kesilmesi yaşanacak mı , ikinci sorum 2019 da sgk sahte prim mağdurlarına yönelik bir tv haberinde emeklinin maaşının kesilmeyeceğin , sadece sahte günlerin istenileceği duydum, bilginiz var mıdır , emekli olduğu 4 sene süresince aldığı tüm maaşlar da mı istenecek.Bu sgk nın kurumları denetleyememesinin sonucu ise nasıl işçiye fatura edilebiliyor şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba. Ortada gerçekten bir sahte sigortalılık varsa, ne yazık ki hem maaş geri istenecek hem de sağlık harcamaları istenecektir. Bunun dışında, bahsettiğiniz gibi, maaşın geri alınmaması şeklinde bir uygulamadan haberim yok.

 7. Merhaba kolay gelsin eşim in çalıştığı şirketin yatırmış olduğu primlerin önün ş yazıyor bu durumda ne yapabiliriz .şirkenten de çıkış yapamıyor iş veren nasıl çıkış yapabiliriz biz ceza yermiyiz tşkler kolay gelsin

  1. Merhaba. Bu durumda SGK işyerini denetime alacaktır ve eğer sahte sigortalılık tespit edilirse, yazıda belirtilen yaptırımlar gündeme gelir. Bu aşamada sizin yapabileceğiniz bir şey olduğunu söyleyemem.

 8. Merhaba ben bir lmited şirketinde çalışmaktayım. Patronum eşini genel müdür olarak göstermekte ancak eşi şirkete hiç uğramıyor. Bildiğim kadarıyla eşi aynı zamanda şirketede ortak ve emekli de olmuş. Bu durum yasal mıdır? Bu durum şikayet edilebilir mi?

 9. Merhaba
  Emekli olup 3 sene emekli maaşı aldım fakat daha sonra maaşım kesildi.Çalışırken sahte sigorta yapmışlar bazıları da Ş ve K durumda..
  Sonra sgk ya dilekçe vererek şikayette de bulundum.Sonrasında 2 yıl daha o kusurlu günleri tekrar çalışarak doldurdum.Emeklilik başvurusu yaptım 4 ayı geçti ama hala emeklilik işlemlerim sonuçlanmadı.Ne yapmalıyım?

  1. Merhaba. Buradan bir şey söylememiz çok zor. Onlarca nedeni olabilir. Bizzat SGK’dan bilgi almayı ya da resmi yazı ile başvurup cevap almayı denediniz mi?

 10. Merhabalar ben tekstilde çalışmaktayım sigorta günlerim doldu fakat bazı çalıştığım yerlerde çalışmış olmama ragmen (Ş) yazıyor dava açmak istiyorum düzelmesi için nasil bir yol izlemeliyim

 11. Merhaba sahte olmayan bir şirket üzerinden benim adıma 19 gün sigorta yapılmış ağır ceza mahkemesinden suç duyurusunda bulunmuşlar adıma SGK benim hiç bir ilgim Yok bu konuda bana biraz Bilgi verirmisiniz hapis cezası alırmıyım bu durum da

  1. Abdurrahman bey gerekli açıklamalar zaten yazıda var. Tavsiyem, imkanınız varsa bir avukatla görüşmenizdir.

 12. merhaba ben ile eşim 3 yıla kadar bir tekstil atolyesinde çalıştık sigortamız da vardı. orayı bıraktıktan sonra 1,5 yıl kadar sonra sigortamızın iptal edildiğini öğrendik sahte paravan yerde göstermiş bizi. eşim hamileydi o zaman şimdi hastane masraflarını da sgk geri istiyor. taksitlendirdik ödüyoruz. o firma şimdi başaka yerde eşinin üstünden iş yeri açmış. bunun için ne yapabiliriz.nereye şikayet edebilriz.

  1. Zafer bey, bir an önce savcılığa suç duyurusunda bulunmanızı öneririz. Ayrıca SGK’ya da dilekçe vererek durumu ihbar etmelisiniz.

   1. sgk zaten önce uyandı bunlar mahkemelik oldu bizide tanık olarak ifademizi aldı hem sgk hem de mahkeme 2 yıl önce. şimdi halen mahkemeleri devam ediyor ama bizim sigortamız iptal oldu birde hastane parası ödüyoruz 3,5 bin tl

 13. Sgk, yeni çalışmaya başladığım ve 7 aydır çalıştığım işyerini ilk günden itibaren (4a)Ş olarak kodlamış. sgkya gidip sorduğumda işyerimi sgknın şüpheli olarak takibe aldığını ve Sahte işyeri olduğu tesbit edilirse sigorta gün ve primlerinin iptal edileceği ve sağlıktan yararlandıysam verilen hizmetlerin benden faizi ile talep edileceğini söylediler. Ancak calıştığım yer (K) kontrole alınmadı ve (S) olarakta kodlanmadı. 6 aydır bu şekilde ve bu anladığım kadarıyla yıllar sürebilir. yıllarca sigortasız güvencesiz çalışmış olmak istemediğim için istifa etmeyi düşünüyorum ancak istifa ettiğimdede tazminat ve işsizlik sigortasından faydalanamıyorum. İşyeri şüpheli olduğu için istifa etsem ve işyeride çıkışımı kendi isteğimle istifa etmiş gibi sgkya bildirse dava açmadan “haklı fesih” etmiş kabul edilme ihtimalim varmıdır.

  1. Emre bey, nasıl çıkmış olursanız olun, işveren tazminatınızı ödemezse zaten dava açmanız gerekecektir. İşyerinin şüpheli görünmesi ise, bana göre tek başına haklı fesih gerekçesi değildir.

 14. Iyi günler, Yurtdisinda ikamet edip. Tailde bir isyerinde 1hafta calismis göstermek kendini. Sigorta dolandiriciligina giriyormu? Cok yapilan bir olay. Bu konuda sikayet Icin yazili Veya Telefonnumarasi nereye basvurabilirim.

  1. Merhaba. Fiilen çalışılmamışsa evet, bu durum yasal değildir. Alo 170’e şikayette bulunulabilir.

Başa dön tuşu