SGK

İşveren rapor onaylama ve bildirim süresi

İşçi sağlık raporu aldığında, işverenin de yapması gereken işler vardır. Bunların başında da rapor onayı vermek ve gerekli bildirimleri yapmak gelir. Peki, ama sağlık raporu bildirimi nedir ve nasıl yapılır?

Sağlık raporu alan işçi

İşçi sağlık raporu aldığında çoğu zaman işverene bunu haber verir ya da vermese bile işverenin bundan otomatik olarak haberi olur.

İşçi raporunu işverene verse de vermese de işverenin yapması gereken işler vardır. İşçinin raporunu işverene vermemesi halinde ne olacağını daha önce şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/isci-saglik-raporunu-bildirmemesi/

Rapor bildirimine dair mevzuat

Konuyu açıklamadan önce ilgili mevzuatı sıralamak isterim. Böylece siz de aklınıza bir şey takıldığında, bu mevzuatları inceleyebilirsiniz.

Öncelikle bir hususu hatırlatmak icap eder. Buna göre; sağlık raporları hakkında işverence yapılacak işlemler konusunda 30/09/2021 tarihine kadar geçerli olan mevzuat “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” idi.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Ancak bu tebliğ 30/09/2021 tarihinde yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla sağlık raporu bildirimine ilişkin aşağıdaki üç mevzuat temel olacaktır:

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 • SGK’nın 2016/21 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşlemleri Genelgesi
 • SGK’nın 2017/26 sayılı Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri Genelgesi

İşveren sağlık raporu ile ilgili hangi işlemleri yapmalı?

İşveren tarafından yapılması gereken iki işlem vardır: Çalışmadığına dair bildirim ve rapor onayı. Aslında bunların ikisi de online olarak ve birlikte yapılır.

SGK çalışmama bildirimi

Akla şöyle bir soru gelebilir: Madem işçi sağlık raporu aldı ve bu rapor SGK sisteminde de görünüyor, neden bir de işverenin ONAY’ı isteniyor?

Bunun sebebi çok basit. İşçiye geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası ödenmesi için işçinin çalışmamış olması gerekiyor: https://mustafabaysal.com/rapor-parasi-ya-da-gecici-is-goremezlik-odenegi-nedir/

Çünkü 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara iş göremezlik ödeneklerinin ödenebilmesi için, işverenlerince istirahat süresince işyerinde çalışılmadığına dair bildirimin yapılması gerekir.

İşçinin çalıştığını ya da çalışmadığını SGK’nın bilmesi mümkün olmadığına göre, bu sağlık raporu onayı sayesinde işçinin çalıştığına ya da çalışmadığına dair işveren beyanı da alınmış olur.

SGK rapor bildirimi

Çalışılmadığına dair bildirim esasları

Konu ile ilgili hususiyet arz eden durumları aşağıda maddeler halinde listeledim, böylece konunun daha iyi anlaşılacağını zannediyorum:

 • Sağlık raporu alan işçi için “çalışılmadığına dair bildirim” yapılmadığı müddetçe işçiye rapor parası ödenmeyecektir (Bildirim yapılması gerekmeyen özel haller hariç).
 • Çalışılmadığına dair bildirim, raporun bitiş tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık hizmet prim belgesinin verileceği son güne kadar yapılmalıdır (Rapor bitimini takip eden ayın 26’sına kadar).
 • Bazı durumlarda işçinin aldığı rapor süresi çok uzun olabilir. Örneğin 40 gün rapor alan bir işçi için raporun son günün beklenmesi ve bunu takip eden ayın 26’sında “çalışmadığına dair bildirim” yapılması halinde, işçi rapor parasını çok geç alacaktır. Böyle bir durumda “işçinin talep etmesi” halinde, işveren çalışılmadığına dair bildirimi daha erken ve en az 10’ar günlük dönemler (20 ve 30 gün de olur) halinde yapabilir. Böylece işçi belirlenen dönemler sonunda rapor parasını almış olur (Bunun için işçinin aldığı raporun en az 10 günlük olması gerekir).
 • Sigortalının yatarak tedavi gördüğü sürelerde, işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim yapılmasına gerek yoktur.
 • 1 ya da 2 günlük raporlar için rapor parası ödenmeyeceğinden, 2 gün ve altında sağlık raporlarında bildirim yapılmasına gerek yoktur.
 • İşten çıkarılan veya statü değişikliği yapan sigortalılar için işveren tarafından sigortalının işten ayrıldığı tarihten sonraki süreler için çalışılmadığına dair bildirimin yapılmasına gerek yoktur.
 • Eğer sağlık raporu yanlış işverenin ekranına düşmüşse, işveren rapor onay aşamasında “personelim değildir” butonuna tıklanması gerekir.
 • Normalde yasal zorunluluk olmasa da SGK, istirahat raporları hakkında işverenlere e-posta gönderir. Bunun için işverenlerin veya işveren vekillerinin kendilerine ait e-posta adres bilgilerini SGK internet sayfasında yer alan e-SGK/Diğer Uygulamalar-Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranı içinde yer alan “İşveren İletişim Bilgileri” panelinden giriş yapmaları gerekir.
 • İşçi işten çıktıktan sonraki ilk 9 gün içinde işçi sağlık raporu alırsa, işverenin bu işçi için “çalışmadı” bildirimi yapmasına gerek olmaz.

Rapor bildirim süresi

Hemen yukarıda belirttiğim üzere; raporlu işçi için çalışılmadığına dair bildirimin, raporun bittiği tarihi takip eden ayın 26’sına kadar yapılması gerekir.

Örneğin 20 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında raporlu olan bir işçi için “çalışılmadığına dair bildirim” raporun son gün olan Mayıs ayını takip eden Haziran ayının 26’sına kadar yapılmalıdır.

rapor onay süresi

Çalışılmadığına dair bildirim yerine eksik gün bildirimi

Aylık hizmet prim belgesinde işçinin eksik günleri için 01 (istirahat) eksik gün nedeni olarak seçilmişse, artık ayrıca “çalışılmadığına dair bildirim” yapılmasına gerek yoktur. Bu bildirim yapılmasa bile işçiye rapor parası ödenir.

İşçinin raporluyken çalışması

Raporluyken çalışan işçi hakkında işverenin mutlaka “çalıştı” bildiriminde bulunması gerekir. Böylece bu işçiye SGK yersiz rapor parası ödemeyecektir.

Rapor bildirmeme idari para cezası

Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılmalıdır ki; raporlu bir işçi hakkında işverenin şu üç işlemden birini yapması gerekir:

 • Aylık hizmet prim belgesinde 01-İstirahat eksik gün nedenini girmelidir.
 • “Çalışmadı” beyanında bulunmalıdır.
 • “Çalıştı” beyanında bulunmalıdır.

Eğer işveren yukarıdaki işlemlerden hiçbirini yapmazsa aşağıdaki idari para cezasına maruz kalacaktır:

 • Bu bildirimlerin hiçbirini yapmayan işveren hakkında bir aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
 • Bildirim geç yapılırsa, bu defa daha az idari para cezası uygulanır. Uygulanacak olan idari para cezası aylık brüt asgari ücretin ondan biri tutarında olacaktır.

SGK bu bildirimi yapmayan işveren için brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulamış; fakat bu cezayı tebliğ için henüz postaya vermeden işveren bildirimde bulunmuşsa, bu durumda caza tutarı düşürülür ve brüt asgari ücretin onda biri olarak uygulanır.

çalışmama bildirimi sgk

Kâğıt ortamında düzenlenen raporlar için bildirim

Çeşitli nedenlerle sağlık raporu elektronik ortamda düzenlenmeyebilir ve kâğıt ortamında elle düzenlenebilir. Böyle bir durumda, yapılacak rapor bildirimi için birden fazla seçenek söz konusudur:

 • Kâğıt ortamında düzenlenen ve SGK’ya gönderilen raporları Kurum, e-ödenek manuel rapor kayıt giriş ekranına girer. Girildiği anda da işverenin ekranında rapor görüneceği için, artık bildirim yapmayan işveren hakkında idari para cezası uygulanır.
 • Ancak kâğıt ortamında düzenlenen bu rapor SGK tarafından sisteme girilmezse ve işveren de bildirim yapmamışsa, işverene idari para cezası uygulanmadan önce işverene mutlaka uyarı için tebligat yapılması gerekir. İşte tebligatın yapıldığı ayı takip eden ayın 26’sına kadar işverenin çalışılmadığına dair bildirimi yapması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacaktır.

Rapor bildirimi nasıl yapılır?

Rapor bildirimi online olarak ve kolayca yapılabilir. Bunun nasıl yapılacağıyla ilgili aşağıdaki video gayet yeterli gelecektir:

SONUÇ

Hâlihazırda SGK’nın sistemine düşmüş bir sağlık raporu için SGK’nın “onay” istemesi ilk bakışta gereksiz görülebilir. Ancak rapor parası yalnızca raporluyken ÇALIŞMAYAN sigortalılara ödenir.

Böyle olunca “çalışılmadığına dair bildirim”in süresinde yapılması önem arz eder. İşveren rapor bildirimini zamanında yapmalıdır ki; işçi rapor parasını zamanında alabilsin.

Rapor bildirmeme cezası uygulanan ve bunun işçinin raporu kendisine bildirmemesinden kaynaklandığını iddia eden bir işverene şu yazıma göz atmasını öneririm: https://mustafabaysal.com/isci-saglik-raporunu-bildirmemesi/

Sağlık raporu onay ve bildirim süresi ile ilgili sık sorulan sorular:

İş göremezlik raporu ne zaman onaylanır?

İş göremezlik raporu, raporun bitiş tarihini takip eden ayın en geç 26’sına kadar işveren tarafından onaylanmalıdır.

Rapor bildirimi yapılmazsa ne olur?

Rapor bildirimi yapılmazsa işveren hakkında brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Bildirim yapılır; ancak süresi geçtikten sonra yapılırsa, bu defa brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

22 Yorum

 1. Merhaba,
  2 Haziran – 30 Haziran arası raporumu işveren 19 Haziran da onaylamış görünüyor. Raporun kalan günlerinde benim hala çalışma şansım yok ne yapmam gerekiyor? İk ya ulaşamıyorum. E devlete göre çalışmam gerekiyor anladığım kadarıyla. İşveren 19 unda onayladığı için rapor bitiş tarihi de 19 ü görünüyor. Bilgi verebilir misiniz.

 2. Merhaba 3 günlük raporum sistemde gözükmediği için işverenim yapabilceğim birşey yok dedi ve üstünden rapor onay süresi geçmiş bulunmakta. yapabilceğim bişey varmı bu durumda işveren para cezası alabilirmi

 3. Hocam merhaba
  07.02.2023- 08.03.2023 heyetten onaylı hastalık raporum var raporumun süresi bitti işveren bildirim yapmadığı için ödenek alamadım fakat yeni oluşturulan bir raporum daha var 09.03.2023- 18.03.2023 halen devam etmekte raporum var işveren bildirimi onaylamıyor ve konu üzerine yetkili bulamıyorum görüştürmüyorlar. bu konuda nasıl yönlendirilebilirim? sorunsuz bir iş yeri olduğundan işten ayrılacağım ayrılırsam ödeneğimi alabilir miyim?

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Açıkçası uygulamada böyle bir durumda ne yapıldığını bilemiyorum. Konuyu SGK’ya giderek bizzat sordunuz mu?

 4. Hocam rapor onaylama süresi ne kadar?30.12.2022-04.01.2023 tarihli raporu ne zaman kadar onaylamam gerekir

 5. Hocam merhaba benim ayrı ayrı 2 raporum vardı 10 günlük ve 5 günlük .raporları Kasım 2022 de aldım ve iş yeri kapanmaya gitti rapor aldigim sürede ücretsiz izindeydim ve kanser tedavisi gören babamın yanındaydım. Doğrusu 3 ayrı rapor aldım sadece bir raporun ödemesini aldım.sigortayi aradım iki raporum parasini alamadım dedigimi belirtim. İşveren belirtmemiş dedi.aralikta cikişimi aldım ve şuan işsizlik ödemesi aliyorum üstünden nerdeyse 2 ay gececek sizce hala işleyebirmi raporu yoksa şikayetmi ediyim. Daha önce arayıp sordugumda işlemişiz demişlerdi yalan söylemişler.

  1. Merhaba. Açıkçası uygulama bakımından ne yapılabileceğini bilemiyorum. Bu süreleri en iyi bilen yine SGK olacaktır. Oradan bilgi almanız yararınıza olur.

 6. merhaba. Bir işçimiz 5 günlük istirahat raporu aldı. Bu işçinin prim gününe ihtiyacı olduğu için işçi çalışmadığı halde işyeri 30 günlük primini kesmek istemiyor ve rapor parasını da almasını istiyor. nasıl bir yol izlemeli? daha önce bu tür bir durumda işveren tam maaş vermek istiyorsa verebilir aynı zaman da raporu onaylayabiliyordu değişti mi?

  1. Merhaba. İşçinin raporlu olduğu günlerde priminin bildirilmesi için işçiye ÇALIŞTI bildirimi yapmanız gerekir. Bu durumda işçiye rapor parası ödenmez. Bir başka deyişle işçinin hem priminin 30 gün yatması hem de rapor parası alması mümkün değildir.

 7. Merhaba bir tane çalışanım
  01.12.2022 / 01.02.2023 arası 2 aylık rapor aldı
  personelim rapor parasını alabilmesi için parça parça raporu onaylayabilir miyim ?
  01.12.2022/31.12.2022 arası rapor onayı versem ocak ayı içinde rapor sistemde görünür mü ?

 8. Merhaba mustafa bey 07.12.2022 tarihinde Yüzde 42 engelli rapor aldım. Bu raporu iş yerime bildirmem gerekiyormu eğer iş yerime bildirmezsem nasıl bir sıkıntı yaşarım bir de 01.11.1995 ilk ise giriş tarihim ve 8150 prim günün var bu raporla normal emekli olabilirmiyim.

  1. Merhaba, yaptığınız işi bilemediğim için raporu işverene vermenizin zorunlu olup olmadığını söyleyemiyorum Ayhan bey. İşçi statüsünde iseniz 55 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz; fakat EYT yasası çıkınca durumunuzu tekrar değerlendirmeniz gerekecektir. Ayrıca bu oran ile vergi indirimi ile emekli olabilirsiniz; fakat bunun için vergi dairesinin size rapor almaya sevk etmesi gerekir ve ayrıca aynı oran çıkmayabilir. En kısa sürede vergi dairesine giderek süreci ve emeklilik hakkınızı sorun. Öncesinde ise muhakkak SGK’dan kesin emeklilik bilgisi alın.

 9. Merhaba işveren raporu bildirmezse eğer raporlu olan para alamayacak mi cevabınız için teşekkürler

  1. Bilal bey merhaba, bu ancak işverenin yapacağı sigorta prim gün bildirimine bağlıdır. Örneğin işçinin 5 gün raporu olsa ve işveren “çalışmadı” bildirimi yapmasa ne olur? Mesela 25 gün prim bildirse, SGK işçiye rapor parası ödeyecektir. 30 gün prim bildirse, ödemeyecektir. Ayrıca işveren eksik gün bildirirse, bunun neden kodu da önemli olur. Dolayısıyla sorunuzun kesin bir cevabı olmaz.

 10. mustafa bey merhaba çalişanımızın çıkışını 16.06.2022 tarıhınde işten cıktı daha snradan kendısı rapor almıs bıze haber vermedı sımdı ceza geldı odeme yaptık ama benımm manuel olarak elle gırmemı onaylamamı istiyolar yapmaya calısyrm sıstem sureklı elektronık ortamda tek seferlık onaylayınız dıyor yardımcı olursanız sevınırım.

  1. Merhaba, açıkçası uygulama hakkında bu kadar detaylı bilgim yok. Olmazsa, SGK’ya giderek bizzat sorup cevap aramanız işinizi kolaylaştırabilir.

  1. Hayrettin bey, sorunuzun cevabı yazıda zaten mevcut. Dikkatli okumanızı tavsiye ederim.

Başa dön tuşu