Kıdem Tazminatı

Özel okul öğretmenleri tazminat alabilir mi?

Özel okullarda görev yapan öğretmenler “Özel Öğretim Kurumları Kanununu” kapsamında İş Kanununa tabi olarak çalışmaktadır. İşçilerin en tabi haklarından olan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı konularında özel okul öğretmenlerinin bazen tereddüde düştüklerini görmekteyiz. Bu tereddüt, öğretmenlerin iş sözleşmelerinin her yıl yenilenmesinden yani belirli süreli olarak yapılmasından kaynaklanmaktadır. O halde bu konuyu netleştirelim; özel okul öğretmeni tazminat alabilir mi?

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı İş Kanununa tabi olarak bir işyerinde çalışan işçinin o işyerindeki çalışmalarına karşılık işten ayrılırken toplu olarak aldığı ve çalıştığı her yıl için bir aylık brüt maaşı tutarında hesaplanan bir ödemedir. Ancak kıdem tazminatının hak edilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartların taşınmadığı durumlarda, kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkar.

Kıdem tazminatı alma şartlarının neler olduğunu şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/kidem-tazminati-alma-sartlari

İhbar tazminatı nedir?

İhbar tazminatı da belirli koşullar oluştuğunda işçinin hak ettiği bir ödemedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş akdi İş Kanununun 17nci maddesi kapsamında feshedilecekse, işçiye belli bir süre önceden bu durumun bildirilmesi gerekir.

Bu süre ise işçinin kıdemine göre belirlenmekte olup en az 2 hafta, en çok 8 haftadır. İşte bu süreleri beklemek istemeyen işveren, işçisini hemen işten çıkarmak istiyorsa bu 2, 4, 6 ya da 8 haftalık sürelerin ücretini peşin ödeyerek işçiyi işten çıkarabilir. Yapılan bu ödeme ise ihbar tazminatı olarak bilinir.

İhbar tazminatının nasıl alındığını daha önce açıklamıştık, şu yazıdan geniş bilgi edinebilirsiniz: mustafabaysal.com/ihbar-tazminati-nasil-alinir/

Öğretmenin iş sözleşmesi (ESKİ Yargıtay içtihadı)

Öğretmen ile özel okul arasında yapılan sözleşmenin niteliği, işçilik alacaklarının niteliğini etkileyecektir. Öğretmen ile özel okul arasındaki iş sözleşmesinin uzun süre asgari süreli iş sözleşmesi olduğu kabul edildi. Yargıtay kararları da bu yöndeydi.

Çünkü 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi açık bir şekilde “öğretmenle yapılan sözleşmenin en az 1 yıllık olması” gerektiğini ifade ediyordu. İşverenler de öğretmenlerle genelde 1 yıllık iş sözleşmesi imzaladığı için, bu sözleşmeler asgari süreli kabul edildi.

özel okul öğretmeni tazminat hakkı

Buna ilişkin ESKİ bir Yargıtay kararı şu şekildedir:

“… 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları kanununun 9. maddesinin 1. fıkrasına göre “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile özel öğretim kurumunu temsil eden kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli (Eğitim ve Öğretim yılı) olmak üzere yönetmelikteki esaslara göre yazılı olarak yapılmalıdır”. Buradaki en az bir takvim yılı ibaresinden açıkça bir asgari süre öngörüldüğü açıktır. Eğitim ve öğretim devam eden bir faaliyet olduğuna göre asgari süre iki yılda, üç yılda olabilir. O halde eğitim personeli ile yapılan sözleşmenin yasadan kaynaklanan asgari süreli iş sözleşmesi olduğunun kabulü gerekir…” (9 Hukuk, 2017/4490 E. ve 2017/6630 K.)

Asgari süreli iş sözleşmesi nedir?

Asgari süreli iş sözleşmesinin ne olduğun sorusunun cevabını da aynı Yargıtay kararına bırakalım:

“…Asgari süreli sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını asgari bir süre için ortadan kaldırdıkları belirsiz süreli sözleşmelerdir. Tarafların öngördükleri asgari sürenin bitimi ile sözleşme kendiliğinden sona ermemekte, sözleşme belirsiz süreli olarak devam etmektedir. Bu özelliği nedeniyle asgari süreli sözleşmeler belirli süreli olarak kabul edilmemektedir. Belirsiz süreli olarak kabul edilmelerinin nedeni tarafların sözleşmenin sona erme zamanını belirlememiş olmalarıdır. Belirsiz süreli kabul edildikleri için asgari süreli sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi halinde işçi şartları varsa iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecek ve yeri geldiğinde ihbar tazminatı talebinde bulunabilecektir. (MOLLAMAHMUTOĞLU, H; İş Hukuku, 3.Bası, Ankara, 2008, s.318).”

öğretmen kıdem tazminatı

Özel okul öğretmeninin iş sözleşmesi türü değişti

Buraya kadar kafanızın karıştığını tahmin edebiliyorum. Bu kafa karışıklığının nedeni, yukarıda bahsettiğimi tüm tespitlerin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun yeni içtihadı neticesinde artık bir anlam ifade etmemesidir. Peki o zaman, özel okul öğretmenin iş sözleşmesinin türü ne oldu?

Özel okul öğretmeninin sözleşmesi belirli süreli (YENİ İçtihat)

Gelin, Yargıtay’ın neden içtihat değiştirdiğinin ve öğretmenlerin iş sözleşmesinin neden belirli süreli kabul edildiğinin açıklamasını da Yargıtay’ın kendisine bırakalım:

“…O halde, 5580 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde belirtilen sözleşmenin belirsiz süreli olduğunun kabulü hükmün amacına aykırıdır. Çünkü hükmün amacı öğrencinin eğitiminin aksamadan sürdürülmesidir. Başka bir deyişle, yapılacak amaca uygun yorum, söz konusu normun işçiyi (öğretmeni) değil, eğitimi ve öğrencileri koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yasa bunu, bir yıl devam eden veya birbirini izleyen ve haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi hukuka aykırı olan belirli süreli iş akitlerinin kurulmasını öngörmekle sağlamaktadır. Başka bir deyişle söz konusu sözleşmelerin asgari süreli olarak kabul edilmesi hükmün amacına aykırıdır.

Bu açıklamalar ışığında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtilen iş sözleşmesinin niteliğinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu anlaşılmakla, kanunda öngörülen bu durumda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11 ‘inci maddesinde belirtilen objektif koşulun gerçekleştiği kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla kanun hükmünün sözleşmenin belirli süreli yapılması zorunluluğunu öngördüğü durumda objektif koşulların varlığı aranmaz. Kanun hükmü ile sözleşmenin belirli süreli yapılması gereken hallerde belirli süreli sözleşmenin zincirleme yapılması da sözleşmenin belirli süreli olma niteliğini ortadan kaldırmaz…” (Büyük Genel Kurul, 2018/ E.).

öğretmen ihbar tazminatı

Öğretmenin kıdem tazminatı

Öğretmenin iş sözleşmesinin belirli süreli olduğunu ortaya koyduktan sonra gelelim kıdem tazminatına. Öğretmenin sözleşmesinin belirli süreli olmasının sonucu, artık belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı konusunun burada da aynen geçerli olmasıdır.

Belirli süreli sözleşmede kıdem tazminatı

Kıdem tazminatını hak etme bakımında işçinin iş sözleşmesinin belirli mi yoksa belirsiz mi olduğunun hiçbir önemi yoktur. Böyle olunca, belirsiz süreli iş sözleşmesinde olduğu gibi, iş sözleşmesinin burada da nasıl sona erdiği önem arz eder.

Aşağıdaki Yargıtay kararı da buna işaret etmektedir:

“… Halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin…” cümlesi ile iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasının kıdem tazminatına hak kazanma açısından önemli olmadığı belirtilmiştir. Burada önemli olan fesih iradesinin kim tarafından ortaya konulduğu ve kıdem tazminatına hak kazanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Örneğin belirli süreli iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesi uyarınca haklı nedenle fesheden işçi bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Elbette kural olarak belirli süreli iş sözleşmesi kararlaştırılmış ve süre sonunda taraflardan herhangi biri fesih iradesini ortaya koymamış ise iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceği açıktır. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe iradesini ortaya koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine göre kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı araştırılmalıdır. İşveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı ödenmelidir…

Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde, davacının çalıştığı iş yerinde halen görev yapan müdür yardımcısının, henüz sözleşme devam ederken 2011 yılı Ağustos ayında davacının sözleşmesinin yenilenmeyeceğini beyan ettiği ve 2011 Eylül döneminde okula yeni bir Türkçe öğretmeni alındığı konusundaki tanık beyanları, davacının davalıya çekmiş olduğu ihtarname ve Kütahya Bölge Çalışma Müdürlüğüne yapmış olduğu başvuru birlikte değerlendirildiğinde, davacının birer yıllık belirli süreli sözleşmeler ile 2006 yılından bu yana Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya devam ettiği ve her yıl sözleşmesinin yenilendiği, 2011 yılında ise davacının, sözleşmesinin yenilenmesini beklemesine rağmen davalı işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sözleşmenin yenilenmemiş olması nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 26.11.2014 gün, 2013/22-1443 E.-2014/958 K. sayılı kararında da aynı türde uyuşmazlıkla ilgili olarak davacının iş sözleşmesinin sürenin sonunda işverence haklı bir neden gösterilmeksizin yenilenmemesi nedeniyle kıdem tazminatı taleplerinin kabulünün gerekeceği kabul edilmiştir…” (Hukuk Genel Kurulu, 2015/922 E. ve 2017/316 K.)

özel okul çalışanı kıdem tazminatı

Öğretmenler mevzuat gereği belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalışmak zorundadır; yani okul ile öğretmen her sene sözleşme yenilerler.

İşte sözleşme yenileme zamanında okul, öğretmenle sözleşme yenilemeyeceğini sözlü ya da yazılı olarak beyan ediyorsa ya da hali hazırda bir başka öğretmenle sözleşme imzaladığı anlaşılıyorsa öğretmen kıdem tazminatına hak kazanmış demektir.

Ama öğretmen, sözleşme yenilemeye yanaşmıyorsa ya da bir başka okulla sözleşme imzalamışsa bu durumda kıdem tazminatı hakkını kaybetmiş demektir.

Şu yazımızda belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı konusunu açıklamıştık: mustafabaysal.com/belirli-sureli-is-sozlesmesiyle-calisan-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi

Öğretmenin ihbar tazminatı

İhbar sürelerini ve dolayısıyla ihbar tazminatını düzenleyen İş Kanununun 17nci maddesi açık bir şekilde, ihbar süreleri için “belirsiz süreli” iş sözleşmesini ön şart olarak ortaya koymuştur. O halde belirli süreli iş sözleşmesinin imzalandığı bir durumda ihbar tazminatı kesinlikle söz konusu olmayacaktır.

Belirli süreli iş sözleşmesi imzalamak öğretmenler için bir zorunluluk olduğundan, özel okulda görev yapan bir öğretmenin ihbar tazminatı hiçbir şekilde söz konusu olmayacaktır.

özel okul öğretmeni tazminat hakları

SONUÇ

Özel okulda görev yapan bir öğretmen için ihbar tazminatı kesinlikle söz konusu olmazken kıdem tazminatı ise aşağıdaki durumlara göre belirlenir. (Öğretmenin işverenlik bünyesindeki kıdeminin en az 1 yıl olduğu kabul edilmiştir.)

 • Sözleşmeyi okul yenilememişse ve okulun haklı bir nedeni YOKSA öğretmen kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Sözleşmeyi okul yenilememişse; fakat haklı bir nedeni VARSA öğretmen kıdem tazminatına hak kazanamaz.
 • Sözleşmeyi öğretmen yenilememişse ve haklı bir gerekçesi VARSA kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Sözleşmeyi öğretmen yenilememişse ve haklı bir gerekçesi YOKSA kıdem tazminatını yitirir.

Özel okul öğretmeninin kıdem tazminatının hesaplanması, tıpkı diğer işçilerin kıdem tazminatının hesaplanması gibi olacaktır. Şu yazıdan bilgi alabilirsiniz: mustafabaysal.com/kidem-tazminati-hesaplamasi-ornegi

Ayrıca özel okul öğretmenleriyle ilgili diğer birkaç yazımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz:

mustafabaysal.com/ozel-okul-ogretmenleri-de-ise-iade-davasi-acabilir

mustafabaysal.com/ozel-okul-calisanlarinin-yillik-izin-hakki

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

137 Yorum

 1. Süreli iş sözleşmeleri tekrarlıyorsa ” FASILALARLA DEVAM EDEN SÜREKLİ HİZMET AKDİ” kimliği kazanır. Bu durumda gelecek yıl sözleşme yenilenmeyeceğini beyan etmeyen ” işveren ” yeni eğitim yılı başladığında yerine başka bir öğretmenle anlaşarak eski ögretmeniyle sözleşme imzalamamayacağı anlaşıldığında İhbar tazmizatı olmak gerekir kanaatindeyim.

  1. Mustafa bey, Yargıtay 9 Hukuk 2011/16405 E. numaralı kararından da anlaşılacağı üzere, belirli süreli iş sözleşmesinin devamlı surette yenilenmesi sözleşmeyi belirsiz hale getirmez. Çünkü bu yenileme “yasa gereği” mecburen yapılmaktadır. Karardan: “2- Davacı, 5580 sayılı Yasa’nın 2/k maddesinde belirtilen özel eğitim kurumunda öğretmen olarak yasa gereği 1 yıllık belirli süreli hizmet sözleşmesiyle ÇALIŞMIŞTIR…..Yasa gereği yapılan belirli süreli hizmet aktinin yenilenmesi, hizmet sözleşmesini belirsiz süreli hale getirmez. Bu nedenle belirli süreli hizmet akitlerinde uygulama alanı olmayan ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.”

 2. Merhaba,ozel okulda calisan bir ogretmen devlet okuljna aramasi gerceklesirse tazminat alabilir mi ? 2 farkli ozel okuldan ayrilan 2 arkadasimiz devlet memurluguna ataninca bu tazmina hak kazandi. Fakat mevzuatta yada haklarda bu konuyla ilgili gercek bilgiyi edinemiylrum. Yarimci olursaniz sevinirim. Iyi calismalar.

  1. Devlet okuluna ataması çıkan öğretmen, kendi isteğiyle işten ayrılacağı için kıdem tazminatı alamaz. Ancak buna rağmen özel okul bu tazminatı ödemek isterse elbette ödeyebilir. Bunun dışında, sorunuzu daha ayrıntılı sorarsanız, daha net cevap verebilirim.

  2. Elif hanim merhaba acaba bu özel okullari hangileri bilginiz varmi?ayni durumdan bende bilgi alamiyorum en azindan okullari arastirip ogreniriz.

 3. Merhaba,

  Aşağıdaki yazınızı detaylı şekilde okudum. Öncelikle paylaşımınız için teşekkür ederim.

  Sakıncası yok ise ek bir sorum olacak.

  Bir yakınım belirtiğiniz koşullarda her sene sözleşmesi yenilenerek 5 yıldır özel bir kurumda çalışıyor. Bu durumda tazminat talebini sadece son yıl için mi? Yoksa 5 yıl için mi talep edebilir?

  Cevap verebilirseniz çok sevinirim.

  Şimdiden teşekkürler

  Saygılarımla

  1. Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu zamanaşımı süresi de, işten ayrılmayla başlar. Bu durumda işten ayrılıktan sonra 10 yıl içinde talep etmek kaydıyla “bütün” yıllara ait kıdem tazminatı istenebilir. Dolayısıyla 5 yıl için talepte bulunabilir.

 4. Erken emeklilik hakkı özel okulda çalışan öğretmenleride kapsayacakmı.Bilgilendirirseniz sevinirim

 5. Özel okulla 3 yıllık sözleşme yaptım ayrılma durumları atanma evlilik ve saglık durumları var.bu gibi durumlardan ayrıldıgımda okul bana veya ben okula bir tazminat öder miyim? Hiçbir bilgim yok bunula ilgili teşekkür ederim

  1. Bu sorunun cevabı iş sözleşmenizde yer alır Seda hanım. Ancak, şu kadarını söyleyebilirim ki; sözleşmeniz bir yıllıktır. Çünkü öğretmenlerin sözleşmesi her yıl yenilenir. Eğer süresinden önce ayrılırsanız, işvereniniz sizden zararının tazminin talep edebilir.

 6. Merhabalar;
  Bir özel okulda dört yıldır kadrolu çalışıyordum. Bu yıl öğrenci yetersizliğinden ötürü beni kadrodan çıkaracaklarını ve ücretli ders vereceklerini söylediler. Bu durumda aynı okulda ücretli öğretmenliği kabul etsem de dört yıllık tazminatı alma hakkım var mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar…

  1. Merhaba. Sizin kadro ya da ücretli dediğiniz kavramlar aslında İş Kanunu bakımından geçerli kavramlar değil. Siz hâlen işyerinin işçisi olmaya devam ediyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim, eğer ücreti çalışma teklifini kabul ederseniz kıdem tazminatı talep edemezsiniz. Çünkü işten ayrılmamışsınız demektir ve kıdem tazminatı talep etmenin ön şartı, işten ayrılmaktır. Ama size yapılan ücretli öğretmenlik teklifini kabul etmeyebilir ve bu nedenle kıdem tazminatınızı talep ederek işten ayrılabilirsiniz. Ancak bunun için, yapacağınız ihtarname vb. işlerde dikkatli olmanız ve hata yapmamanız gerekmektedir.

   1. Peki, çalıştığım kurum ücretli öğretmenliği kabul etmediğimde yani kurumdan ayrılmak istediğimde; biz sizi çıkarmıyoruz, kendiniz çıkıyorsunuz, diyerekten tazminatımı vermeme hakkına sahip mi?
    Ücretli öğretmenliği kabul etmeyeceğim ve kurumdan ayrılacağım, hakkım olan neyse onu istiyorum. Peki bunun için ne yapmalıyım?
    (Çok teşekkür ederim bilginizi paylaştığınız için, Allah razı olsun!)

    1. Eğer iş sözleşmenizde; işverenin talebi halinde ücreti öğretmenliğe geçmeyi peşinen kabul ettiğinize dair bir hüküm ya da buna benzer bir hüküm yoksa, bu teklifi kabul etmek zorunda değilsiniz. Çünkü bu sizin için, çalışma koşullarında esaslı değişiklik anlamına gelecektir. Böyle bir teklifi sözlü olarak reddetmektense, noter vasıtasıyla ihtarname çekmenizde yarar var. İhtarnamede, size yapılan tekliften ve bunu kabul etmediğinizden bahsedin ve haklarınızı talep edin. Tabi bu yazdıklarım, işverenle anlaşamamanız halinde geçerlidir. İşvereninizle anlaşırsanız ve tazminatınızı alırsanız bunlara zaten gerek kalmayacaktır. İyi günler.

 7. Merhaba, ben bir özel öğretim kurumunda 7 yıl öğretmen olarak hizmet verdim ve kurum nisan ayında seneye için benimle anlaşmasına rağmen 3 gün önce sezon bitiminde sürpriz bir şekilde seneye benimle çalışmayacağını söyledi. Evvelki sene biz öğretmenlere istifa kağıdı gibi bir şey imzalatmıştı galiba ama ben şimdi bu 7 yılın kıdem tazminatını almak istiyorum. Nasıl hareket etmeliyim acaba bana yardımcı olur musunuz lütfen ? Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba. Geçmiş olsun. İstifa kağıdı imzalamış olmanız halinde işiniz elbette zorlaşacaktır. Ama bu, kıdem tazminatınızı hiçbir şekilde alamayacağınız anlamına da gelmez. Böyle bir kağıt imzalamış olsanız bile geçersizliğini mahkemede iddia edebilirsiniz. O nedenle vakit kaybetmeden dava açmanızda fayda var. Şu yazıyı okuyarak da işe başlayabilirsiniz.

 8. Merhaba. Devlet okulundan emekli öğretmenim. 58 yaşındayım. 5 yıldır da İstanbul’da bir özel okulda öğretmenlik yapıyorum. Her yıl 1 yıl süreli yeni bir sözleşme yapıyoruz. Çok yorulduğum için artık yeni bir sözleşmeyle çalışmaya devam etmek istemiyorum. Yaşım da düşünüldüğünde 5 yıllık çalışmam için kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır? Kıdem tazminatına hak kazanmam için illa ki kurumun bana yeni bir sözleşme önermemiş olması mı gerekir? Yani onlar çalışmamı istedikleri sürece ben yaşlandığım için ayrılmak istesem bile kıdem tazminatına hak kazanamam mı?

  1. İş Kanununun 24üncü maddesinde sayılı nedenlerden biriyle işten ayrılmadıkça kıdem tazminatınızı hak edemezsiniz. Ne yazık ki, yaşlanmış olmak, haklı nedenle fesih sebebi değildir. Ancak sağlık sorununuz varsa ve bu sorun işinizden dolayı tetikleniyorsa ya da artıyorsa, bu durumu sağlık raporuyla kanıtlamak suretiyle kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 9. Merhabalar ozel bir okulda 3 yil daha sonra baska bir ozel okulda 1 yil daha calistim. Ancak hamile oldugum icin sozlesmem yenilenmeyecek. Belirli is sozlesmesinin bitimi maddesi ile issizlik maasina hak kazaniyorum ancak okul 1eylulde sozlesmemin bitecegini ve istifa vermem gerektigini yoksa meb atamami yenileyecegini soyluyor.. istifa edersem issizlik maasi alamayacagim fakat onlar mebe istifa verecegimi muhasebecinin ise cikisimi yapacagini soyluyor. Boyle bir durum var mi ? Ne yapmaliyim

   1. sözleşmeniz 1 eylülde bitiyorsa istifa vermenize zaten gerek yok ki. sizinle sözleşmeyi yenilemezler ve çıkışınızı ilçeden yada okuldan alırsınız.

 10. merhaba, kizim ozel bir okulda bir senelik kontrat imzalayarak ise basladi. Bir ay calistiktan sonra seni baska okula transfer ediyoruz, biz senden memnunuz diyerek diger okula gonderilince onlar bizim haberimiz yok dediler.onceki okulu ertesi gun arayinca biz yeni bir ogretmen bulduk dediler. kisacasi nedensiz isten cikarilmis oldu.ne sozlu bir aciklama ne de yazili bir aciklama nede bir uyari, ihbar yapilmadi

  1. O halde yapmanız gereken bir an önce ihtarname çekerek haklarınızı talep etmek ve ödenmezse dava açmaktır.

 11. Mrb bwn bi kolejde bir aydır Çlışmaktayım ve bir yıllık sözleşmem var .Çıkmak istiyorum.benim zararıma bişey olur mu?

  1. Böyle bir durumda okulunuzun sizden, kalan aylara ait ücretiniz kadar tazminat talep etme hakkı olabileceği kanaatindeyim.

 12. Ben bir koleje basladm bir aydır çalısıyrm .ama ayrılmak istiyrm .sözleşme var ancak bölümğm olmayan bölümün öğretmenliğinş yapıyrm.herhangi bir tazmşnat hakkı var mı okulun.okul öncesi öğrr bölümü mezunuyym.ama ingilizce öğretmeni olarak çalışıyorum bu kolejde

  1. Normal şartlar altında okulunuz, sizden geriye kalan ayların ücretini tazminat olarak talep edebilir. Ama eğer iş sözleşmesinde yazan branştan başka bir branşta çalıştırılıyorsanız ve bunu mahkeme aşamasında kanıtlayabilecekseniz bu tazminatı ödemekten kurtulabilirsiniz.

   1. Benim sözleşmede ingilizce yazırıldı.ama diplomam okul öncesi öğretmenliği bölümü.bunu kanıt olarak kullanabilirmiyim.ingilizce diplomam yok.okulöncesi diplomam var

    1. İş sözleşmesinde ilgili hükümler yoksa bu da delil olarak değerlendirilebilir. Ama size buradan kesin bir cevap vermem yanlış olacaktır. Mahkemenin takdiri söz konusu olacağından fikir beyan etmem doğru olmaz.

 13. Merhabalar, ben kapatılan okullarda öğretmendim. Kurumum 22 temmuzda kapatıldı. Sözleşmem 7 temmuz da bitti. Yeni sözleşme yapıldı ama işleme konulmadı. Kıdem tazminatı alabilir miyim?

  1. Kıdem tazminat elbette alabilirsiniz. Ancak bunu eski işvereninizden talep etmeniz gerekir.

 14. bir özel okulda 4. yılımı çalışıyorum. müdür yardımcılığı kadrosundayım.fakat sözleşme yaptıktan bir ay sonra bana müdür yardımcısı odası verilmeyeceği 30 saate girmem ve haftada iki gün nöbet tutmam gerektiği söylendi. istenen şartlar altında çalışmaya devam ettim fakat bu defada mobing uygulanmaya başlandı.okul idaresi tarafından benim bu okulda istenmediğim ve çekip gitmem istendi. bende sözleşmemi fesh etmelerini aksi halde gitmeyeceğimi söyledim. sözleşmem fesh edilmediği gibi bu tarz mobingler artarak devam ediyor. ne yapmalıyım?

  1. Sözleşmenizi mobbing nedeniyle feshederseniz sizi zorlu bir süreç bekleyecektir. Şu yazıma göz atabilirsiniz. Diğer gerekçe ise, eğer sözleşmenizde açık açık müdür yardımcısı olarak çalışacağınız yazıyorsa ama öğretmenlik yaptırılıyorsa, bu haklı bir gerekçe olabilir. Yine de öyle ya da böyle son kararı verecek olan büyük ihtimalle iş mahkemesi olacaktır.

 15. merhaba özel bir okulda iki buçuk aydır çalışmaktayım. ancak atamamın olmadığı orta okul kısmından da ders verip daha da orta okul derslerimi artırmak istedikleri için ve bunun akabininde diğer lise öğretmenlerine maksimum 26 saat ders verirken bana 35 saat ders verdiler (atanmadığım okuldan +5 saat dahil) sözleşmemi feshetmek için haklı sevep midir? ayrıca benden önce bir başka öğretmen daha gitti amcam kalp krizi geçirdi onun yanına gitmem gerek mazeretiyle ancak ondan herhangi bir tazminat vs bir şey istenmedi.

  1. Sözleşmenizde size verilecek ders saati açıkça belirlenmişse, başka bir okulda ya da bölümde görev verilemeyeceği yazıyorsa evet feshedebilirsiniz. Ancak bunlara dair açık hükümler yoksa, bu gerekçelerle işi bırakmanız yanlış olur.

   1. sözleşmemde 20+10 saat yazıyor (10 saati ek ders ücretli olarak) diğer beş saati atanmadığım okuldan verilmiş durumda yani resmiyette görünmüyor. sözleşmemde başka okulda görevlendirilemez yazmasına gerek var mı bu durumda? zaten ben sözleşmeyi anadolu lisesi ile yapmışım elbette sözleşme yaptığım yerden farklı bir yerde beni çalıştırmak sorumluluklarının zaten olamaması lazım.

    1. Söyledikleriniz mantıklı, size başka bir okulda görev verilmesini kabul etmeyebilirsiniz. Ama yine de buradan, size kesin sonuç hakkında fikir vermem yanlış olacaktır. Bir avukata danışmanızda fayda görüyorum.

   2. ayrıca ilçe milli eğitim atamam yapılmadığı için ilgili okula, e-okul sistemini dahi kullanamayacağımdan sebep usülsüzlük olarak değerlendirmiştir.

 16. İyi günler, bir özel okulda 3.5 yıldır calışıyordum aynı zamanda doktora da yapıyordum. sözleşme yenileme tarihinden önce doktoram bitti. özel okul bunu bahane ederek siz akademisyen olursunuz ilerde diyerek sözleşmemi yenilemedi çalışmak istememe rağmen.tazmınat alabilir miyim. avukatımın yolladığı tebligata cevap olarak doktorası bitti kendi çalışmak istemedi denmiş.

  1. Zaten avukata vermişsiniz. Evet, doktora sizin çıkarılmanız için haklı bir gerekçe olamaz. Yine de mahkemenin vereceği kararı bilmemiz de mümkün olmaz.

 17. 3aydır kolejde öğretmen olarak çalışıyorum.38 saat hafta içi 5 saat cumartesi günü olmak üzere 43 saat derse giriyorum ve üzerinde haftada 4 tane nöbet tutuyorum(2 si öğle arası 40 dk.) bu şekilde çalşmaktan çok zorlanıyorum.işi bırakmak istiyorum ama müdür bey tazminati ödeyerek bırakabilirsin diyor.tazminatsız işi nasıl bırakabiliirm

  1. Haklı bir gerekçeniz yoksa, sözleşmenizin kalan süresi kadar ücreti toplu halde ödeyerek ayrılabilirsiniz.

 18. Ben halk eğitiminde calisan usta ogreticiyim bu yil emekli oldum tazminat alamıyoruz neden her maasimizdan bizdende ssk prim kesiyor anlamıyorum bizde devlet ten maas alıyoruz açıklama yaparsanız sevinirim

  1. Statünüzü tam olarak bilmemekle birlikte; kıdem tazminatının 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler için getirilen bir hak olduğunu söylemem lazım. Sizin statünüz başka bir kanunla ilişkiliyse almamanız normaldir.

 19. merhaba. 2000 yılında sürücü kursu faliyetine başlamış bir şirketten 2012 yılında devir şözleşmesi ile sürücü kursunu şahış olarak devr aldım çalıştırmaya başladım.2016 yılının 7.ayında sözleşmesi biten 2000 yılından beri bu sürücü kursunda çalışmakta olan direksiyon hocasının sözleşmesini yenilemedim kendisine kıdem tazminatı ödermiyim? öderisem kaç yıllık ödemem gerekir.Belirli süreli iş sözleşmesi mevcut aramızda…Teşekkür ederim

 20. Merhaba, bir özel okulda 15 senedir çalışmaktayım. Ancak son yıllarda okul yönetimi maddi zoruluklar nedeniyle tüm öğretmenlerin sene başında verilen eğitim ödeneğin 3 yıl ödemedi. Ayrıca ödeneği ödediği yıl ise ödediği parayı(1000lira) bağış adı altında geri istedi ve aldı. Son olarak en son sözleşmede ise maaş zammı vereceğine türlü bahanelerle maaş indirimi yaptı. Okulda nöbet sayısını ise haftada 4’e çıkardı. Bu koşullarda sözleşme bitiminde sözleşmeyi yenilemek istemezsem ya da mahkemeye başvurursam kıdem tazminatı hakkı elde edebilir miyim?

  1. Evet alabilirsiniz. Ama eğitim ödeneğini almadığınızı, maaşta indirim yaptığını, nöbet sayısının artmasının hukuki olmadığını mahkemede ispat etmeniz gerekir.

 21. Mrb.Emekliyim halen bir özel okulda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum.Dört yıllık sözleşme imzaladım.Ancak özel sebeplerimden dolayı o okulla bir yıllık sözleşme sonunda çalışamayacağımı söyleyince,mahkemelik olacağımı söylediler.Bu söylemi ciddiye almalımıyım?İlginiz için teşekkürler.

  1. Böyle bir durumda evet, sizden kalan süreler için tazminat talep edebilirler. Mümkünse bir avukatla yüz yüze görüşün ve bilgi alın.

 22. Merhaba. Emekli bir öğretmenim. Özel bir okulda çalışıyorum. 2016 ağustos ayında 1 yıllık sözleşme imzaladım. Birinci dönem çalıştım. Herhangi bir problem yoktu. Bugün okula gittim ve kurum müdürü yönetim kurulu kararıyla sözleşmemin feshedildiğini söyledi. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Yasal olarak hangi yollara başvurabilirim?

  1. Zeki bey işe iade davası açma şartlarınız varsa bu davayı açabilirsiniz. Bunun dışında eğer işverenin haklı bir nedeni yoksa dava açarak kalan ücretlerinizi de talep edebilirsiniz.

   1. Merhabalar
    1 yillik anlasma yaptigim kurum anlastigim okul harici 2.donem diger okullarininda muzik ogretmenligini yapmam konusunda israr edip isten istifa etmeye zorladilar
    Donem basladigi icin baska bir okul bulma sansim da yok ne yapmam gerekir
    Gücüme gidiyor yaptiklari hainlik!
    Lutfen yardimci olun…
    Özel okullarda bizlerin hic bir guvencesi ve koruyucusu yok!
    Isverene esir olduk

    1. Merhaba. İş sözleşmenizde böyle bir husus yer almıyorsa, sizi başka bir okulda görevlendiremezler. Ancak böyle bir durumda yapabileceğiniz fazla bir şey de yoktur. En fazla haklı nedenle iş akdinizi feshedebilir ve hakkınızı dava yoluyla arayabilirsiniz.

 23. Merhaba, Kasım 2016 tarihinden bu yana özel bir okulda çalışmaktayım. Sözleşmem 1 yıl geçerli olarak yapılmıştı ve ben aynı okulla 2017-2018 eğitim öğretim yılında da çalışmak üzere Mart 2017 tarihinde önceden bir sözleşme imzaladım ancak şu an başka bir okula geçmeyi düşünmekteyim. Bu kararımı şu an çalıştığım okuluma henüz bildirmedim, istifamı yaz sonunda yapacak olursam benden yazın aldığım maaşı geri ödememi isterler mi? Ayrıca ihbar süreci içerisinde sözleşmeyi tek taraflı olarak yaz sonunda fesih etmem mümkün mü? Teşekkürler

  1. Merhaba. Böyle bir durumda işveren sizden çalışmadığınız ayların ücretini isteme hakkına sahip olur. Çünkü 2018 yılı eğitim öğretim yılı sonuna kadar çalışacağınıza dair iş sözleşmesi imzalamışsınız. Bir an önce bildirmenizi ve anlaşarak ayrılmanızı öneririm.

 24. MERHABALAR, EYLÜL 2015 TE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ OLDUĞUN KURUMDA 2 YILDIR ÇALIŞMAKTAYIM,
  BU SENE BENİMLE SÖZLEŞME YENİLEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER;SEBEBİNİ BİLMİYORUM BANA GÖRE MUDURUMUM ŞAHSİ ARZUSU, BENDE BU ARADA BAŞKA OKULLAR İLE GÖRÜŞTÜM VE BAŞKA BİR OKULLA ANLAŞTIM .ESKI KURUMUMUM YAPTIĞIM ANLAŞMADAN HABERİ YOK DOĞAL OLARAK, TAZMİNAT ALMAM İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR.
  YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM.

  1. Eğer diğer okulla sözleşmeyi siz önce imzalarsanız, hiçbir şey alamazsınız. Ama şu anki okulunuz sözleşmeyi yenilemezse dava açarak şansınızı deneyebilirsiniz.

 25. Merhabalar eşim özel bir okulda öğretmen olarak calısmakta eşimin gebe olması nedeniyle okul eşimle yeni sözleşme imzalamak istemiyor.bu durumda ne yapabiriz yardımcı olursanız sevınırız

 26. Emekliyim ogretmen olarak ozel saglik meslek lisesinde 2015 yilindan itibaren 10 aylik sözleşme ýaparak calismaktayim.okulun kapandigi gün beni çağırarak sozel olarak kurucunun cani istemedigi icin anlasmak istemediklerini soylediler son ayin maaşını da eksik yatirdilar ne yapabilirim

  1. Meltem hanım, sözleşmenizin bitmesine ne kadar süre kalmışsa, bu sürelere ait ücretlerin ödenmesini talep edebilirsiniz.

 27. Kolay gelsin iyi günler.. Ben 2015 yılının eylül ayından beri kurumda çalışıyordum ancak bu sene için benimle anlaşmayacaklarını bildirdiler sözlü olarak.. Tamamen yönetime yalaka olmadığım için.. Yeni bir kurumla anlaştım ve bunu eski okulum biliyor ancak anlaşmayı eylülde imzalayacağım.. Tazminatımı istediğimi söyledim ,müdür tamam ben verilmesi için uğraşacağım falan dedi fakat hâlâ ses seda yok.. İstifamk vermediğim için yeni kurumumla anlaşma imzalayamayacakmıyım ? Ve biz 12 aylık anlaşıoduk her sene.. Haziran 20 den beri tatile girdik,ama maaşım yatıyor ve yatması da gerekiyor değil mi eylül e kadar,bunu kesemezler ? Şimdi benim tazminatım için yapmam gereken nedir..Aydınlatırsanız sevinirim ?

  1. Merhaba. Kıdem tazminatınız ödenmese ve siz yeni kurumda işe başlasanız, bu durumda istifa etmiş kabul edilebilirsiniz. Çünkü işveren, sizin çıkışınızı vermeden yeni okulda başlamış olacaksınız. Sözleşmenizin sonuna kadar beklemenizi ve yenilendiği size bildirilmezse, ihtarname çekerek haklarınızı talep etmenizi öneririm. Sözleşmenizin son gününe kadar maaşlarınızın ödenmeye devam etmesi gerekir.

 28. Merhabalar, Ben yaklaşık iki yıldır Temel Lisede öğretmenlik yapıyorum. Kurucumuz Yen’i eğitim öğretim döneminde anlaşmayacağını daha önce haber etmeden son anda çağırdı söyledi. İstifa etmemiz istendi. Ben de istifa etmek isteMediğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı söyledim. Daha sonra 21.06.2017 tarihinde SGK’dan çıkışımızı yaptıklarını öğrendik. Ancak Milli Eğitim Müdürlüğüne çıkarılış onayımızı bildirmemişler ve ben eski kurumumda sigortasız olarak 30.09.2017 ye kadar hala görevde görünüyorum. (SGK açısından bu büyük bir suç!)
  Yeni bir kuruma başvuru yapmaya kalktığımda çıkış belgemi veremiyorum, bu nedenle. Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda topu kurumuma atıyor. İlgilenmediler açıkçası. Ve ben yeni bir kurum başvurumu yapamıyorum.
  Hatta eski kurumum ile tekrar iletişime geçmeme rağmen istifa etmem istendi tekrar. Yoksa da 30 Eylül’e kadar bekleyin dedi müdür.
  • Mağduriyetim konusunda ne yapılabilir?
  ‘Teşekkür ederim.’

  1. Merhaba. İş sözleşmeniz hangi tarihe kadardı? Bu tarihin sonuna kadar işveren çıkışınızı vermeyebilirdi. Ama SGK’dan çıkış verdiğini söylüyorsunuz. Açıkçası Milli eğitimle ilgili yapılacak işlemleri tam olarak bilemiyorum. Ama bu nedenle bir hak kaybına uğrarsanız, bir avukatla görüşerek dav açabilir ve uğradığınız zararın tazminin isteyebilirsiniz.

   1. Merhaba Mustafa bey, Milli Eğitim Müdürlüğündeki iş sözleşme bitimi 30.09.2017
    Biz yasal haklarımızı kullanmak adına istifa etmedik. Bunun üzerine sadece sigorta çıkışımız yapılırken Milli Eğitim M’ne çıkış yazımız gönderilmemiş. O yüzden Yen’i kuruma,, atama İÇİN gerekli belgeyi veremiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünden çıkışımız bu tarih ancak müdürümüz “istifa imzanızı atarsanız bu tarihi beklemenize gerek yok “dedi.

    1. Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçesi vermeyi düşündünüz mü? Sigorta çıkış kaydınızı ekleyerek, durumu açıklayan bir dilekçe vermeniz belki sonuç almanızı sağlayabilir.

     1. Dilekçemi ‘aynen’Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettim, karşı tarafa iletilmiş ancak iletişime geçmedikleri için dilekçemi geri çekmedim. (Sözde Milli Eğitime -benimle anlaşıldığını-sile getirmişler ancak böyle bir durum gerçekleşmedi)
      Şimdi mevcut durum inceleme aşamasına girmiş , beklemedeyim Mustafa bey. Umarım uzun sürmez bu aşama Ve mağduriyet oluşturmayacak sürede tarafıma iadesi olur.

 29. Merhaba, öncelikle bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. 01.09.2014 tarihinden itibaren bu güne kadar aralıksız şekilde her sene sözleşmem yenilenerek özel bir okulda çalışmaktayım. 2017 aralık ayında askerlik görevimi yapmam gerekiyor. İş yerine askere gideceğimi belgeleyerek sözleşmemi feshedersem kıdem tazminatı alabilir miyim?

 30. 2 YIL Özel bir okulda öğretmen olarak görev yaptım.Bu yıl da ön sözleşmemi imzaladım.Ama temmuz ayında evlendim ve düğünümü okulun salonunda yapmadığım için iş akdime son verildi.Tabi önce ihtar geldi ve ihtarda 4-6 temmuz tarihleri arasında okula davet edildiğiniz halde gelmediniz iş akdiniz fesholacaktır diyor.Ama bu tarihlerde öğretmenler tatilde,yasanın açığını yakalamışlar özel okullar kanununda yaz tatili 2 hafta diyorlar,nişan ve düğünümüzün olduğu hafta ihtar geldi bize.17 temmuzda da fesholdu.Tazminatta vermediler.Ne yapabiliriz.Tazminat nasıl alırız,1 yıllık maaşım yandı mı?Teişekkürler

  1. Merhaba. Açıkçası özel okul mevzuatını bilmiyorum; ancak gerçekten de o tarihlerde okulda bulunmanız gerekiyorsa ve devamsızlık yaptıysanız, açıkçası işinizin zor olduğunu söylemem gerek. Çünkü bir ay içinde 3 iş günü devamsızlık yapan işçi, tazminatsız olarak işten çıkarılabilir.

 31. Merhaba özel bir okulda çalışmaktayım ve sigortasız 1.5ay çalıştım sigortamın hala başlamadığını dile getirdiğimde kurum yönetimiyle tartıştık ve beni işten çıkartmak için uğraşıyorlar. Şuanda işten çıkarsam dönem ortasındayım ve öğretmen oldugum için heryer kadrosunu tamamladı işsiz kalacağım bu maduriyetimi tazmin edebilirmiyim veya nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Merhaba. Sigortasız çalıştırılmanız yasal değil. Ama tavsiyem; eğer işe ihtiyacınız varsa çalışmaya devam edin ve ayrıldıktan sonra dava açarak tüm haklarınızı alın.

 32. Merhaba biz özel bir okulda 3 yıldır çalışıyoruz bir sorun yaşamadık.bu yıl ayrılmak istiyoruz ayrılmak istediğimizi ocak ayında da bildirmiştik sözleşmeyi 1 yıllık yine prosedür gereği imzalamamızı istediler.çıkarken de sorun olmayacağını söylediler.tazminat hakkımız nedir?

  1. Mine hanım, siz işten ayrılacaksanız ve haklı bir nedeniniz yoksa kıdem tazminatı alma hakkınız yoktur.

 33. Iyi gunler bugun ozel bir okulla sozlesme imzaladim sozlesmem 1 eylul 2018 de baslayip 1 eylul 2019da sonlanacak fakat sozlesmemin bir ornegini bana vermediler eger istersem mebden alabilecegimi soylediler alabilir miyim ve diger sorum da sozlesmede yazan su sekildi eger sozlesmem bitmeden ayrilirsam brut maasin 3 katini odeyecegim ayni sekilde onlar da beni cikarirsa ayni sekilde onlar da odeyeckmis eger donem ortasinda yogun is temposu saglik sorunu vs ayrilmak istersem istifa surecim nasil isleyecek istifa edersem tazminat odemek zorunda miyim simdiden tesekkurler

  1. Merhaba. Elbette, hangi taraf süreden önce ve haklı bir nedeni OLMADAN iş akdini feshederse, cezai şartı ödeyecektir. Sözleşmenizin bir örneğini ilçe milli eğitim müdürlüğünden görebileceğinizi zannediyorum.

 34. Merhabalar mustafa bey benim eşim sözleşmeli anaokulun öğretmeni ve sözleşmesi önümüzdeki ay bitiyor tazminat alabilir mi? Yardımcı olabilirmisiniz.

 35. Merhabalar ,
  Ben özel bir kurumda 4 yıl öğretmen olarak çalışmaktayım. Geçtiğimiz Şubat ayında evlendim. Kurum 2018-2019 sözleşmelerinde bir az aceleci davrandı ve sözleşme imzalattı.
  Sorum şu olacak şu an geçerli olan sözleşmem 31 Ağustos 2018 tarihine kadar geçerli ve ben evlilik sebebiyle ayrılmak istiyorum. İstifamı 1 Haziran 2018 de noter aracılığıyla kuruma ilettim zaman kıdem tazminatımı ne zaman alma hakkı kazanırım ve 31 Ağustos’a kadar olan maaşımı ne şekilde kurum bana ödemesini yapacak?
  İlginiz için şimdiden teşekkürler.

 36. 3 yıldır bir özel okulda çalışıyorum; hamile kaldım kuruma bildirdim bir hafta sonra bebeği kaybettim. Benim raporum bitip okula döndüğümde bana başkasıyla anlaştıklarını söylemediler ben sorunca öğrendim, artık hamile olmadığım halde benimle çalışmayacaklarını söylediler. Şu durumda tazminat hakkım var mıdır? Ona göre davranacağım.

  1. Sevda hanım, size kesin cevap vermem mümkün olmaz. Ama anlattığınız kadarıyla, işten çıkarılmanızın hamileliğinizle alaksı var gibi duruyor. Bir avukatla yüz yüze görüşmenizi tavsiye ederim.

 37. Merhaba. 3 yıldır çalıştığım kurumdan sözleşme bitiminde ayrılacağım. Tazminat almak için ne gibi haklı neden olabilir.

 38. Özel bir okulda çalışmaktayım. 1 eylül 2017 ile 1 eylül 2018 tarihleri arasında sözleşmem var. 1 ağustos 2018 de askere gideceğim. 1- son ayki maaşımı alırmıyım ? O tarihte tatilde olacağız. 2- Tazminat alabilirmiyim ? Şimdiden teşekkür ederim.

 39. Merhabalar, 2016 eylülünden beri özel bir okulda çalışıyordum fakat maaş konusunda anlaşamadığımız için sözleşmemi yenilemedim, istifa etmemi istediler. İstifamı verirken” 31 ağustos itibari ile istifamın kabulunu arz ederim” şeklinde bir ifade kullandım. Okul yazdığım tarihe takıldı ve 30 haziran olarak yazman gerek dediler. Kabul etmedim . Okuldan nasıl çıkışımı alabilirim . yardımcı olur musunuz lütfen

  1. Sedef hanım okul bunu neden kabul etmedi ki? Bu durumda işten ayrıldıysanız, MEB’e giderek durumu bildirebilirsiniz. Ama bu durumda, işveren kalan ayların ücretini sizden tazminat olarak talep edebilir.

 40. Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum.ben 3 senedir özel bir okulda çalışıyorum.her sene belirli süreli sözleşme imzalıyorum.bu önümüzdeki yıl için başka bir kurumla anlaştım.3 senedir çalıştıgım kurum sözleşme teklif etti, bende kabul etmedim zammı begenmediğim için.anlafıgım kadarı ile bu durumda ben kıdem tazminatı alamıyorum.ancak haklı bir sebep olursa ayrılma gerekcesi olarak tazminatı alabılcegim yazıyor.ilk 2 sene eğitim öğretim ödenekleri bizlere ödenmedi 3. Yıl ödendi sadece.ben bu ilk 2 yıl eğitim öğretim ödenekleri ödenmediği için ayrılıyorum dersem haklı fesih olurmu.nasıl bir yol izliyim teşekkürler

  1. Burak bey, ne yazık ki olmaz. Çünkü bunların üzerinden neredeyse yıllar geçmiş. 6 iş günlük süreyi kaçırmışsınız. Yine de bir başka bakış açısıyla, bu ücretlerin halen ödenmemesi nedeniyle 6 iş günlük fesih süresinin dolmadığı da düşünülebilir. Bir avukatla görüşürseniz, sizi daha iyi yönlendirecektir.

 41. merhaba.ben bi özel öğretim kursunda çalışmaktayım.sözleşme bittikten sonra kıdem tazminatı alabilir miyim diye soracaktım.kanun maddelerini inceledim en az bir yıllık sözleşme yapılması gerekiyomuş kanuna göre ama işverenler 11 yada 10 ay süreli yapıyor bizde mecburen imzalıyoruz.benim gibi 10 binlerce öğretmen var durumumuz nedir, sözleşme sonunda tazminat hakkımız var mıdır?

 42. Merhabalar.Ben özel bir etüt merkezinde sözleşme imzaladim.Sözleşme bir senelik ve temmuz başladı.Sözleşmede tazminat .Sorum şu ben kurumla konuşsam ve gitmesem tazminat alırlar mi .(Meb atamam okul açılınca olucak)

  1. Burak bey devlete mi atandınız? O halde işten ayrılırsanız, etüt merkezi sizden kalan ayların ücretini talep etme hakkına sahip olur.

 43. Iyi gunler ozel bir kolejde sozlesme imzaladim seneye 1 eylül 2019 de sozlesmem bitecek yani tam bir yillik imzaladim ve dun itibariyle işe basladim benim merak ettiğim eger ozel sebeplerden dolayi o tarihten once cikmam gerekirse ne yapmam lazim bu arada imzaladigim sozlesmemin ornegi elimde degil veremeyeceklerini söylediler

  1. Merhaba. Eğer haklı bir nedeniniz yoksa, kalan sürelerin ücretini işveren sizden talep edebilir. Bir başka deyişle, işverenin bir kusuru olmaksızın işi erken bırakırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 44. Merhabalar 1yildir öğretmenlik yaptığım kurumla okulun kapanmasına 2-3 gün kala konuştuk. Okulun 2kampusunde çalışıyordum tek kampüste olmayı onerdim.Onlarda değerlendirip haber vereceğiz dediler şu tarihte arayın bilgi vereceğiz denildi aradım bir kaç defa ulaşamadım mesaj attım… Bugün okula gittiğimde yerime yeni bir öğrenen buldukları söylediler ben istifamı vermeden! Böyle bir şey olabilir mi ? Haklarım nelerdir yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhaba. İş sözleşmenizin bitiş tarihi neydi ve tam olarak hangi tarihte işten çıkarılmış oldunuz?

 45. haklı sebepler ile yeni sözleşme imzalamayan personel kıdem tazminatı alır demişsiniz haklı sebepler nelerdir hangi sebeple sözleşme yenilemezsem tazminat alabilirim

 46. Merhaba özel bir okulda çalışmaktayım bu yıl haziran ayında evleneceğim için sözleşme imzalayamayacağım evlilik dolayısıyla işten ayrılacağım için tazminat hakkım oluyor mu? Sözleşme tarihinden önce evleneceğim bilgi verirseniz çok sevinirim.

 47. İyi günler.çalışmakta olduğum okulla eylül ayında 2 yıllık sözleşme imzaladım. Kurucu 2. Dönem çalışmak istemediğini ima etti ancak yazılı bir bildirim falan yok. İşimi yapmadığıma dair bir durum yada bildirimde yok.işten çıkartılırsam tazminat hakkım varmı

  1. Merhaba. Elbette, hatta işverenin geçerli bir nedeni olmazsa, sözleşmenin kalan aylarına ait ücretleri toplu olarak talep etme hakkınız da olacaktır.

 48. Merhabalar ben özel bir sağlık kolejinde yaklaşık 3 yıldan fazla süredir öğretmen olarak çalışmaktayım. Ancak yakın zamanda bir üniversitede öğretim görevlisi kadrosunu kazandım. Tabii belgelerimi götürdüm ama güvenlik soruşturması başlayacak bu da yaklaşık 1-2 ay sürecek belkide. Sorum şu; ben 1 yıllık sözleşme imzalamıştım ama güvenlik soruşturması sözleşmemin bitiş tarihinden önce açıklanacak belkide ve ben 15 gün içerisinde özel okuldan ayrılacağım. O zaman okul bana herhangi bir hak iddia edebilir mi? Tazminat davası ya da farklı bir şeyler açabilir mi? Benim ayrılmadan 8 hafta önce bildirmem gerekiyor koleje ancak güvenlik soruşturmasının tam olarak ne zaman biteceğini bilmiyorum sonuçta en fazla 2 ay sürebilir yönetmelik gereği. Bu konularda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler

  1. Merhaba. Sözleşmeniz belirli süreli mi? Öyleyse ihbar süresi geçerli değildir. Siz sözleşmenin bitiminden kaç ay önce işi bırakırsanız, kalan aylara ait ücreti işveren sizden tazminat olarak talep edebilir ve dava açarsa da büyük ihtimalle kazanır.

   1. Evet sözleşmem 1 yıllığına.. Ama bizim sözleşmeler eskiden içerisinde tazminat miktarı olarak 20.000 lira olarak yazıyordu. Bu sözleşmemde herhangi bir tazminat ücreti bulunmuyor. Bize şöyle denilmişti ne biz sizden tazminat talep edeceğiz ne de siz bizden ama bu yazılı bir beyanı yok sadece dediğim gibi sözleşme böyle. Bu dediğim ihbar tazminatı dışında mı oluyor o zaman? Birde sözleşme süresi belirliyse ihbar tazminatı geçerli değil demişsiniz de evet benimki 1 yıllıktı yani geçerli olmuyor mu? 8 hafta önceden bildirmeme gerek yok mu? Yardımcı olursanız sevinirim Zeynel Abidin Bey, şimdiden çok teşekkür ederim

    1. Evet, 8 hafta önceden bildirmenize gerek yok. Ama haklı bir nedeniniz yoksa, sözleşmede özel bir hüküm bulunmasa bile, işveren sizden kalan ayların ücretini talep edebilir. Çünkü hukuken işvereni mağdur etmiş kabul edilirsiniz.

     1. Haklı bir nedenim ancak şu olabilir; devlete atanmam öğretim görevlisi olarak. Bunu iletsem bile de mi dava hakları doğmuş oluyor? Bu haklı bir sebepten sayılır mı?

     2. Zeynel Bey o zaman ben ihbar süresini bildirmeden çıkabilirim. Dava açıp açmamak da kurumumun insiyatifinde; eğer dava açarsa kazanabilir ama dava açmazsa da sorun oluşturmaz. Doğru mu anlamışım?

     3. Evet, işveren dava açmazsa elbette sorun olmaz. Ama açarsa, sonucu şimdiden kestirmek mümkün olmaz. Hareket etmeden önce bir avukatla görüşmeniz yararınıza olacaktır.

 49. Ben özel bir temel lisede 3 senedir çalışmaktayım. Kurumumuzdaki çoğu öğretmen gibi ben de endeşeliyim. Temel Liseyi kapayıp Özel öğretim kursu açacaklar. Ama ben kursta çalışmak istemiyorum. Hocam biz sizinle çalışmak istiyoruz. Ama siz istemiyorsunuz vs diyor müdür. Bize tazminat vermek zorundalar mı?

 50. Ben özel okulda çalışmaktayım 2.yılım bitecek. Okulumuzda sözleşmeleri sene başında okullar açıldıktan sonra yapiyorlar. Eğer okul benim ile çalışmak istemez ise ben okullar açıldığı için is bulamıyorum. Eylül ayında okula geldiğimiz de bana bu sene çalışmak istemediklerini bildirirler se ben mağdur olurum. Bu yüzden (başka nedenlerimde var )ben bu kurumda calismak istemiyorum. Tazminat hakkım olmuyormu? Yada bana yeni sözleşme teklifini ne zaman yapabilir? Eğer sene başında yani Eylül ayında teklif yapma yada yapmama hakkı varsa ben mağdur olmuyormuyum

 51. 15 eylül 2017 den beri bir özel eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışmaktayım 15 eylül 2018 de ilk sözleşmem bitti ikinci sozlesmemizi yaptik ikinci sozlesmem de 15 eylul 2019da sonlanacak ve ekim 2019 da devlete atamam gerçekleşecek ve bunu çalıştığım kurum da biliyor çıkarken tazminat alma gibi bir hakkım varmı

 52. Merhaba 2016 marr ayından beri bir özel okulda sınıf ogretmeni olarak çalışmaktayım. Her yıl ağustos ayında sozlesmelerimiz yenileniyor. Şu anda hamileyim ve bu nedenle benimle sözleşme imzalamayacaklar. Fakat okul şu ana kadar hiç bir öğretmenine tazminat vermedi. Nedeni sözleşmelerin 360 gün olarak imzalanması diye duyduk sadece. Benim bu durumda herhangi bir hak talep etme şansım var mı?

 53. merhaba ben ozwl anaokulunda sözleşmeli olarak calisiyorum 1 yillik sözleşmem bitti.okul bana 3 aylik sizlesme yapalim yaz doneminde eylulde 1 yillik yapariz dedi.bu 3 aylik sözleşme benim ilwrdw tazminatimi etkiler mi.

  1. Merhaba. Net bir şey söyleyemeyiz. 1 yıllık imzalamak, sizin için daha avantajlı olabilir. Ama mevzuatınıza göre bunun mümkün olup olmadığını bilemiyorum. Ayrıca işveren 3 aylık sözleşme imzalama hakkına yasal olarak sahipse, bunu imzalamanızın kıdem tazminatınıza doğrudan bir etkisi olmayacaktır.

 54. Merhabalar ,
  Ben bir özel okulda 4 yıldır çalışıyorum . Her sene okul açıldığı dönemde yeni yılın sözleşmesini imzalıyoruz . Yaz tatiline girmeden de yazın sigorta ve maaş yatırmamak için ücretsiz izin belgesi imzalatıyorlar . Ancak işten çıktı gösterilmiyor . E devletten sigorta pasif görünüyor sadece . Ben bu dönem sözleşme tarihim bitmeden evleniyorum ve evlilikten dolayı işten çıkmak istiyorum . 4 yıllık tazminat alabilir miyim ? Ve sadece evlilik cüzdanı ile dilekçe vermem yeterli mi, nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Teşekkürler

 55. Merhaba iyi çalışmalar ben 3 yıldır bir özel okulda öğretmen olarak çalışmaktaydım. Bu yıl sözleşmem yenilenmedi. Son anda haberim oldu. İbrarname imzaladım ., fakat bilgiler yazmıyordu.Bu tazminat ile ilgili değil dediler. Emin olamadım. Hakkım gitmiş midir. Kıdem tazminatı alabilir miyim. (şimdiden teşekkür ederim)

  1. Merhaba. Ah keşke cevap verebilsem; ama neyi imzaladığınızı ve ne içerdiğini bilmeden bir şey diyemem. 🙁

 56. Merhaba..
  Özel bir kolejde 27 mart 2019 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzaladım ve işe başlama tarihim 15 ağustos olarak sözleşme düzenlendi.. lakin 8 ağustosta bir seminer için başka bir şehire günübirlik gitmek mecburiyetnde olduğum söylendi.. benim için problem olmayacağı için kabul ettim (ki daha sözleşme tarihim başlamamıştı yani sigortasız çalışmam istendi). Lakin sağlık problemim nedeniyle(mide ve karın ağrısı) son ana kadar iyi olmayı bekledm ve iyileşemeyince yolculuk yapamayacağm için mesajla bilgi verdim… aynı gün öğleden sonra kurum beni aradı ve biz sözleşmenizi feshettik, bizim prensiplerimize uygun değil bu dediler. Ben mart ayından beri biçok kolejden teklif gelmesine rağmen kabul etmeyip bekledm lakin şimdi okul açılmasına 5 gün kala mağdur oldum ve iş bulma sıkıntısı yaşıyorum..
  Size soracağım acaba yasal anlamda hakkımı aramak için ne yapabilirim? 1 yıllık mağduriyetim için tazminat alabilir miyim? Ne yapmam gerekiyor?? Acil yardım istiyorum….

  1. Merhaba. Öncelikle bir avukattan yardım almanızı öneririm. Kanaatimce; eğer iş sözleşmesi imzalanmışsa ve işveren fesih için haklı bir gerekçeye sahip değilse, hakkınızı arayabilir ve tazminat alabilirsiniz. Ama bu durumun yorumunu yapacak olan da mahkemedir ve peşinen sonuç tahmin etmek şu aşamada mümkün olmaz.

 57. Merhaba bir özel okulda öğretmen olarak çalışmaktayım. Kurum kapanacakti ve kıdem tazminatlarini vermemek icin herkesi istifaya zorladı. Sözleşme süresi 31 temmuzda bitmesine rağmen çeşitli anlaşmalarla herkesi istifaya ikna etti.Ben işsizlik maaşı alabilmek için istifa yazmak istemedim.31 inde zaten sözleşmenin bittiğini ve okula gelmememi söyledi kurum.Fakat 3 ağustosta beni 3 gün ise gelmemekle suçlayarak 29 .koddan çıkışımi verdi.Kapanan kurum sözleşmeyi yenilememisken ve gelmemeZi söylemişken böyle birşey yapabilir mi ? Kötü niyet davası acabilirmiyim ? Yardimci olursanız sevinirim .Birkaç hukukçuyla görüştüm kıdem hakkım olmayabileceğini söyledi. Kurum kıdem vermek zorunda değilse ve sözleşme bitiminde yenilemek zorunda değilse neden bana zorla istifa yazdirmaya çalışıyor ?

  1. Selam Hülya hanım, aradan baya süre geçmiş, son durum ne oldu acaba? Sözleşme içeriğinizi bilemediğimizden bu gibi hususlarda uzaktan yorum yapmak inanın çok sağlıklı olmayabilir. En doğrusunu yapmışsınız ve bir hukukçuya danışmışsınız.
   Aslında yaşanan olgular pek de yabancı değil, taaa 1848’de ünlü filozof Karl Marx, manifestosunda bugünleri haykırmış:
   ”Feodal toplumun çökmesiyle oluşan modern burjuva toplumu, sınıf karşıtlığını ortadan kaldırmış değil. Yalnızca, eskilerin yerine yeni sınıflar, yeni ezme koşulları, yeni mücadele biçimleri getirmiştir.”

 58. Merhaba bir özel okulda çalışıyorum bir yıllık sözleşme imzaladım ancak okul sözleşmenin bitmesine 2 ay kala yani okulun kapanmasına yakın öğretmenlerine sözleşme yenilenmesini isteyip istemediğini soruyormuş ben devam etmek istemiyorum ancak şunu merak ediyorum okula haziran ayında devam etmek istemediğimi söylersem yazın maaşımı alabilir miyim?

  1. Merhaba. Bu aranızdaki sözleşmeye bağlıdır. Ama devam etmek istemeseniz, kanaatimce işveren ya çıkışınızı vermeli ya da sözleşmenin bitimini beklemelidir.

 59. Merhaba çalışmaya başladığım özel okul imzaladığım ön protokoldeki maaşı yapacağı resmi sözleşmeye asgari ücret olarak yazmış merak etmeyin bankaya anlaştığımız ücret yatacak dediler bu sözleşmeyi imzalamam dedim ve kabul etmedim bundan sonraki süreçte okul beni çıkarırsa izleyeceğim yol ne olmalı? Veya bu sözleşmeyi imzalarsam beni yakın gelecekte ne gibi olaylar bekleyebilir bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden

 60. Merhaba 5 yildir bir özel eğitim de calismaktayim. Evleneli 4 ay oldu ve evlilik nedeniyle işten ayrılmam gerekiyor.sozlesmemin bitmesine 4 ay var ve işveren 5580 sayılı kanun 9/1 gereği sözleşmeyi fesh edersem tazminat alamayacağımi söylüyor. Ne yapmalıyım lütfen yardımcı olurmusunuz.

  1. Sözleşmeniz belirli süreli mi, belirsiz süreli mi? Her dönem/sene yeni bir sözleşme mi imzalıyorsunuz? Hangi gerekçeyle size bunu söylediler bilemiyorum ama konuyla ilgili bir hukukçuya yüz yüze danışmanızı öneririm. (Mümkünse sözleşmenizin de bir kopyası ile birlikte giderek)

 61. BEN 2013 YILINDAN BERİ ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÖĞRETMENLİK YAPIYORUM HER YIL BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALIYORUM YALNIZ HER HANGİ BİR ÇIKIŞ YOKTUR 7 YIL OLDU ŞİMDİ BU DURUMDA BEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRMİYİM

  1. Sayın hocam, normalde yazı dilinde salt büyük harf yazdığınızda bağırma duygusu olarak yorumlanır ya, biz şuan bunu bizlere bağırmadığınıza inanarak cevaplamak istiyoruz : )

   Sorunuzun cevabına gelince, belirli süreli sözleşme şartları yine belirli kriterlerde geçerlidir. 2’den fazla yenilenmiş bir takım sözleşmelerden bahsediyorsunuz, kıdem tazminatınız konusunda ancak iş ilişkiniz bittiğinde değerlendirilmesi gereken konu olup uzlaşmazlık durumunda dava açarak alabilmeniz olanaklıdır.

 62. Merhabar ben özel okulda 4 yıldır süreli sözleşme ile çalışmaktayım . Hazıranda sözleşmem bitmekte ve ben başka bir şehire taşınmaktayım. Suan Haziran ayındayız ve ay sonu sözleşmem sonlanıyor. Okul bana istifa etmem gerektiğini söylüyor. İstifa edersem işsizlik maaşı da yatmıyor. Sürem bittiğinde herhangi bir çıkış işlemi yapmak gerekiyor mı onlar beni isten çıkaramayacağı dile getiriyorlar. Ayrıca sanırım kıdem tazminatı da alamıyorum

  1. Merhaba, kıdem tazminatınızı bu durumda alamazsınız. İşsizlik maaşı ise alabilirsiniz. Bunun için okulunuzun çıkış kodu olarak 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin feshini bildirmesi yeterlidir (Tabi işsizlik maaşı için gereken diğer şartları sağladığınızı varsayıyorum).

 63. Devlet okulundan emekli ögretmenim .6 yıldır özel okulda çalışmaktayım.Her yıl sözleşmemiz yenilenmektedir.Hem yoruldum hem de kronik rahatsızlığım var.Kendi isteğimle ayrılmak istesem kıdem tazminatı almayı hak edebililirmiyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu