Devlet Memurları Kanunu

Memur hakem hastaneye nasıl gönderilir?

Herkes gibi devlet memuru da hastalanabilir ve sağlık raporu alabilir. Fakat her durumda olduğu gibi, burada da bu hakkını suiistimal etmek isteyecek memurların olabileceği mevzuat tarafından öngörülmüştür. Böyle bir durumda sağlık raporu nedeniyle memurun hakem hastaneye sevk edilmesi gündeme gelir. Peki, ama memur hangi durumlarda hakem hastaneye gönderilir? Memur hakem hastaneye nasıl gönderilir?

Memurun hakem hastaneye gönderilmesi

Memurun hakem hastaneye gönderilecek aşamaya gelmesi, aşağıdaki süreçlerin geride bırakıldığı anlamına gelir:

 • Memur sağlık raporu almıştır.
 • Raporunu kurumuna teslim etmiştir.
 • Kurumu, memurun raporunun geçerliliği konusunda tereddütleri vardır.

Gelin, memurun hakem hastaneye gönderilmesi konusunu tüm yönleriyle ele alalım.

Hakem hastane mevzuatı

Hiçbir kamu kurumunda işlemler idarecilerin keyfine göre yapılmaz ve belirlenmez. Hakem hastane kavramından ve memurun buraya gönderilmesinden bahsediyorsa, elbette bunun bir altyapısının olması gerekir.

Nitekim Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bu durum düzenlenmiştir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 7’nci fıkrasına göre; Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve eki hakem hastane listesi de konuyla ilgili diğer temel mevzuat metnidir.

Bir soru bir cevap:

Hakem hastane nedir?

Hakem hastane; düzenlenmiş bir istirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda bir tereddüt bulunması halinde, rapor alan kişinin sevk edildiği ve rapor hakkında nihai kararı veren hastanedir.

Hangi durumlarda memur hakem hastaneye sevk edilir?

Memurun hakem hastaneye sevk edilmesi için yukarıda bahsedilen yönetmeliğe göre aranan tek şart “sağlık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması”dır.

Soyut ve sübjektif olan bu ifadeye göre; idare memurun raporundan “şüphe” ettiği anda memurun hakem hastaneye sevkini isteyebilecektir.

Bu şüphenin ve tereddüdün ne olması gerektiği ne yönetmelikte açıklanmış ne de başka bir yerde belirlenmiştir.

O halde şöyle söyleyebiliriz: İdare, herhangi bir sağlık raporundan şüphe ettiği anda memuru hakem hastaneye gönderebilir.

memur sahte rapor alması

Hakem hastaneye sevk nasıl yapılır?

Aslında bu sevk, bildiğimiz anlamda bir “sevk” değildir. Normalde sevk işlemlerini sağlık kuruluşları kendi aralarında yapar. Örneğin bir devlet hastanesi hastayı şehir hastanesine sevk eder. Bu durumdaki sevk, memurun bir yazı ekinde hakem hastaneye gönderilmesinden ibarettir.

Hakem hastaneye sevk yazısı örneği

Bu yazı son derece basit olup yönetmeliğin ilgili maddesinden bahsedilmesi yeterli olacaktır. Aşağıdaki hakem hastane sevk yazısı örneği işinizi görecektir:

“Kurumumuzda ………………… olarak görev yapan ………………… TC kimlik numaralı ……………….. ………………….. tarihinde ……………………………….’den ekte bulunan sağlık raporunu almış ve raporu kurumumuza teslim etmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 7’nci fıkrasında “Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 36’ncı maddesinde de “istirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, bağlı bulunduğu kurumca memurun doğrudan hakem hastaneye sevk edileceği” ifade edilmiştir.

Yukarıda kimliği belirtilen kurumumuz çalışana ait ekteki sağlık raporunun yönetmeliğin 7’nci maddesi ve yönergenin 36’ncı maddesi kapsamında değerlendirilerek sonucun tarafımıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz.”.

Memur hakem hastaneye sevk yazısı örneği

Hakem hastanenin kararı kesin mi?

Memur, kurumu tarafından hakem hastaneye sevk edildiğinde, kurumca yapılan itiraz bu hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilir. Hakem hastanenin sağlık kurulunun kararı KESİN’dir ve buna itiraz edilemez.

Memur hakem hastaneye gitmezse ne olur?

Yönergenin 36’ncı maddesinde açık bir şekilde; hakem hastaneye sevk edilen kişinin sevk yazısı ile birlikte hakem hastaneye şahsen başvuracağı belirtilmiştir.

Buradan anlaşılmaktadır ki; kurumu memura sevk yazısını tebliğ eder ve bunu tebellüğ eden memur, sevk yazısını yanına alarak hakem hastaneye şahsen gider.

Peki, ama memur hakem hastaneye gitmezse ne olur? Bu sorunun cevabı doğrudan mevcut olmamakla birlikte, memur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı açıktır.

Nitekim bazı kamu kurumları yayımladıkları izin ve rapor genelgelerinde bu hususa değinmiştir. Örneğin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzin Genelgesi’nin 8’nci maddesinde; hakem hastaneye gitmeyen personel hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Yine örneğin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2015/15 sayılı Hastalık Raporları konulu genelgesinde de disiplin hükümlerinin tatbik edileceği belirtilmiştir.

Hakem hastaneye gitmeyen memur

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları beş tür olup hangi fiilin hangi cezaya neden olacağı ilgili maddelerde yazılmıştır.

Ancak buradaki fiiller her zaman somut değildir ve bazı fiiller geniş kapsamlı olabilir. İşte memurun hakem hastaneye gitmemesi durumunda, karşılaşabileceği disiplin cezasını ancak yorumla tespit etmek mümkün olabilir.

Kanaatimce burada uygulanabilecek en doğru fiil; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddesinde yer alan ve AYLIKTAN KESME cezasını gerektiren “Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak” fiilidir.

Nitekim bir Danıştay kararında yüksek mahkeme, hakem hastaneye gitmeyen memura kurumunca verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun bulmuştur (Danıştay 12. Daire, 2021/2572 K.):

“… İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 21/11/2016 tarih ve E:2016/9984, K:2016/6569 sayılı bozma kararına uymak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:…sayılı kararla; sevk edildiği hakem hastanesine gitmemek suretiyle ”Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek” fiilini işlediği anlaşılan davacıya bu eyleminden dolayı verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı...”

usulsüz rapor alma cezası

Usulsüz rapor alan memurun cezası

Diyelim ki memur hakem hastaneye gitti ve hakem hastanenin sağlık kurulu, memura verilen sağlık raporunu fenne aykırı olduğu kararına vardı. Bu durumda memur hakkında hangi disiplin cezası uygulanır?

Bu sorunun cevabı da son derece muğlaktır ve net bir cevap vermek zordur. Yaptığım araştırmada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fenne aykırı 2 raporu tespit edilen memuru hakkında UYARMA cezası uyguladığını ve bu cezayı Danıştay’ın onadığını gördüm (Danıştay 2016/409 K.):

“… öte yandan, söz konusu 6 adet raporun usule ve fenne uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla davalı idare tarafından hakem hastane sıfatıyla incelenmek üzere Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildiği, bu hastanede yapılan incelemede 2 adet raporun usule ve fenne aykırı olduğunun belirtildiği, dolayısıyla cezaya dayanak alınan eylemin sübuta erdiği yapılan inceleme sonucu anlaşılan davacının, uyarma ceza ile tecziye edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir…”

Yine zannımca; burada da memura 125/C-a uyarınca aylıktan kesime cezası uygulanabilir. Burada akla hemen şu soru gelebilir: Memurun raporu sahte çıkarsa, işe gelmediği günlerde devamsız mı sayılır?

Raporu usulsüz olan memurun devamsızlık durumu

Öyle ya; memur sağlık raporu almadığı için belki bir gün veya belki de 1 ay işe gelmedi. Sonra hakem hastane bu raporun fenne aykırı olduğuna hükmetti. Bu durumda memur, raporlu olduğu için işe gelemediği günlerde devamsız mı kabul edilecek?

Cevabınız evet ise, 20 gün ve üstünde rapor alan her memurun bu durumda memuriyetten çıkarılması gerekir; çünkü 657 sayılı Kanunu’nun 125/E-d maddesinde göre, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün işe gelmeyen memurun devlet memurluğundan çıkarılması gerekir.

Halbuki böyle bir yaklaşım doğru olmayacaktır. Her ne kadar memurun raporu fenne aykırı bulunmuş da olsa, memurun işe gelmediği bu günlerde, bu fenne aykırılığı bilmesi beklenemez.

Nitekim Danıştay bu konuda şöyle demektedir (Danıştay 16. Dairesi, 2016/2811 K.):

“… Buna göre Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uyulmaksızın düzenlenmiş olan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmeyeceği açık olmakla birlikte, bir kamu personelinin usul ve fenne aykırı olarak hastalık raporu kullandığının, istirahat süresi dolduktan ve ilgili personel görevine başladıktan sonra tespit edilmesi durumunda, o tarihte görevi başında olan bir personel için izinsiz ve özürsüz görevini terk ettiğinden söz edilemeyeceği gibi; usul ve fenne aykırı olan hastalık raporunda gösterilen ve istirahatli geçirilen sürenin, “hastalık iznine” dönüştürülmemesi neticesinde izinsiz ve özürsüz göreve gitmediği süre şeklinde değerlendirilmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Zira ilgili kamu personeli, kanunen yetkili hekim tarafından düzenlenen hastalık raporunu o tarih itibariyle usul ve fenne uygun olmadığını bilmeden geçerli kabul ederek ve bu raporda lüzumu gösterilen süre kadar istirahatli olduğu düşüncesiyle görevine gitmediğinden, bu sürenin izinsiz ve özürsüz görevi terk şeklinde nitelendirilmemesi gerekir.”.

memurun hakem hastaneye sevk edilmesi

Hakem hastane listesi

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin ekinde yer alan Ek 12’de hakem hastanelerin tamamı ve Ek 13’te de bölge hakem hastaneleri görülebilir.

Bunlardan ilk liste, esas olarak memurun sevk edileceği hastane olup eğer memurun tartışma konusu raporu bu hastaneden alınmışsa, bu defa bölge hakem hastanesine ya da önceki hastaneyle aynı düzeyde bir başka hakem hastaneye (en yakın olanı) gidilmesi gerekir.

Örneğin memur Adana ili Kozan ilçesinde aile hekiminden rapor almışsa, bu raporun hakem hastanesi Kozan Devlet Hastanesidir.

Eğer bu memur sağlık raporunu zaten Kozan Devlet Hastanesinden almış olsaydı, bu defa hakem hastane, Adana bölgesi hakem hastaneleri olan Adana Şehir Hastanesi ya da Adana Seyhan Devlet Hastanesi veya örneğin Ceyhan Devlet Hastanesi olacaktı. Bu durumda, Ceyhan ilçesi Kozan’a daha yakın olduğu için, hakem hastane olarak Ceyhan Devlet Hastanesinin belirlenmesi daha doğru olacaktır.

Bir soru bir cevap:

Hakem hastaneyi kim belirler?

Hakem hastane listesi ve bölge hakem hastane listesi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olup memurun gönderileceği hakem hastanenin hangisi olduğunu, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 36’ncı maddesi doğrultusunda kamu kurumunun belirlemesi gerekir.

Aşağıdaki bağlantılardan hem ilk itiraz mercii olan hakem hastaneleri hem de son itiraz merci olan bölge hakem hastanelerini görebilirsiniz:

Hakem hastane listesi

Bölge hakem hastanesi listesi

SONUÇ

Memurun hakem hastaneye sevk edilmesi konusunu tüm yönleriyle ele aldım. Sormak istediğiniz diğer soruları, aşağıdaki yorum kısmından bana iletebilirsiniz.

Memurların sağlık raporlarıyla ilgili daha çok bilgi almak için aşağıdaki yazılarıma da göz atabilirsiniz:

Devlet memuru rapor aldığında maaşı kesilir mi?

Memur izinde rapor alırsa ne olur?

Memuriyet mahalli dışından rapor alınır mı?

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

53 Yorum

 1. Mustafa bey bu konuyla ilgili sormak istediğim bir şey var. Kısa süreli (1günlük) alınan raporlarda rapor süresi bittikten sonra idare hakem hastaneye gönderebilir mi?
  Devlet Personel Başkanlığı’nın 05/10/2012 tarih ve 14654 sayılı görüşünde; “Devlet memurunun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem hastaneye gitmesi gerektiği” belirtilmiştir.
  Bu durumda idarenin rapor süresi bittikten sonra hakem hastaneye göndermesi yönetmeliğe aykırı olup usulsüzlük oluşturur mu. Bu durumla karşılaşanlar nasıl bir yol izlemeli. Teşekkür ederim

  1. Merhaba, kanaatimce gönderebilir. DPB görüşü genel durumu ifade etmekte olup 1 günlük raporda böyle bir uygulama yapılması zaten hayatın olağan akışına aykırı olacaktır.

 2. Mustafa bey teşekkür ederim yazınız için. Merak ettiğim idare hakem hastaneye sevk etmesi durumunda bunu memura tebligat ile bildirmesi gerekmez mi?

 3. Ben özel hastanede hemşire olarak görev yapmaktayım. Başka bir hastaneden bir haftalık rapor aldım ve raporum fenne uygun bulunmayıp hakem hastaneye gönderildi. Sağlık kuruluna girdim ve 1000tl ücret ödedim.Hakem hastane tarafından raporum uygun bulundu. Bunun sonucunda ödediğim 1000tl lik kurul ücretini kendi kurumumdan talep edebilir miyim

 4. Selamünaleyküm Mustafa bey ben sağlık bakanlığı bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım 2 gün soğuk algınlığından dolayı rapor aldım rapor almadan 2 gün iznim vardı ve toplam 4 gün dinlendim ilaç kullandım hastalığım hafifledi bana raporumun son günü hekem heyetine gitmem için üst yazı gönderdiler ben de aynı gün içerisinde hastane müracaat ettim ve hastanede şu an doktor yok 2 gün sonra gelmemi söylediler ben de bunu kurumuna söyledim kayıt açtırdım hastaneden çıktım sorum şu rapor almadan 2 gün izinliydim 2 gün rapor aldım ve şu an doktor olmadığı için 2 gün sonra gelmemi söylediler toplam hastalığımın üstünden 6 gün geçmiş oluyor hastalığım benim geçtiği için doktora gittiğimde doktor bana sen şu an hasta değilsin dese raporun geçersiz dese ben ne yapacağım cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

 5. Mustafa bey merhaba. Bana dorsalji tanılı 10 günlük bir rapor uygun görüldü genel cerrah tarafından. Hastane hakeme gönderildiğimi bana 7 temmuzda saat 14 te mesai saatlerim içerisinde bildirdi yazıyla. Ben ise daha öncesinde 10-14 arası yıllık izin yazdırmıştım. Yani 1 hafta boyunca hakem hastaneye başvuramayacağım. Bazı kanallarda bir bazı kanallarda üç gün içinde hakem hastaneye müracaat etmem gerektiği yazıyor. Bana verilen nüshada bir süre belirtilmemektedir. Bu durumda eğer ki süre 1 ve yahut 3 günse ve ben yıllık iznimde şehirdışında olacağımı personel işlerine bildirdiysem bana disiplin hükmü uygulayabilirler mi? Teşekkür ederim.

 6. Merhaba. Değerli anlatımınız teşekkürler. Sorum şu; heyetten onay aldık, rapor geçerli, hastalığımız var. Bu sefer biz amirimizden keyfi şekilde fenne yolladığı ve ya benzer konudan olabiliyor muyuz?

 7. Merhabalar, Devlet Memuruyum. 4-6-20-20-30-30 rapor aldım. 4 ve 6 tenisçi dirseği için (ağır işte çalıştırıldım) sonraki 20-20 ise arazide düştüm ve kemik iliğinde sıvı birikimi, kuyruksokumu batması ve bel fıtığı içindi. sonra elim kırıldı ve 30-30 gün rapor aldım. kurumum 6 raporumu heyete yolladı ve ikinci alınan 20 günlük raporun FENNE uygun olmadığını iddea ederek sonuç verdi. (Gerekçeleri ufak bir bel fıtığı için 2. 20 günlük rapor fazla dedi)

  Özetle; geçmişteki tüm raporlarmın sonradan yollanmış olması mümkünmü, mantıklımıdır. ikincisi geçmişteki 5-6 ay önceki almış olduğum raporumun fenne uygun olmadığı sonucuna göre o almış olduğum 20 günlük raporun karşılığı yıllık iznimden kesilmesinin hukuka uygunluğunu sormak isterim.

  Teşekkür ederim.

 8. Merhabalar. Ben TSK mensubu bir uzman çavuşum. 11 Mayıs’ta 20 gün süre ile 30 Mayıs’ta bitecek sekilde özel hastaneden rapor aldım. Birlik komutanım raporu kurula sevk etmiş. 26 Mayıs’ta bana bir tebligat yollamışlar bulunduğum şehire. Tebligat bana 9 Haziran’da ulaştı yani bahse konu rapor bittikten 10 gün sonra. 31 mayıs itibari ile de bulunduğum şehirde devlet hastanesinden farklı bir rapor alma durumum oldu. Yani sağlık kuruluna hali hazırda raporlu iken gittim. Kurulda sevk ettikleri doktor “hastalık için mr cekilmemis ancak verilen rapor doktor muayene bulgusu ile verilebilir” şeklinde bilgi yazısı geçti. Kurul başkanı bunu kabul etmedi ve MR cekilmesini istedi. Mr çektirdim sonucu bekliyorum. Olayı detaylı anlattıktan sonra esas soruma gelmek istiyorum ; kurumun bana gonderdigi tebligat rapor süresi bittikten sonra elime gectigi için olası bir fenne aykırı sonucu çıkması durumunda nasıl bir yaptirim ile karsilasabilirim. Sonuçta verilen karar rapor sürem bittikten sonra verilmiş olacak. Teşekkür ederim

  1. Merhaba, sorunuzu anlıyorum; fakat bunun cevabını benim bilmem mümkün olmaz. Durumu değerlendirecek ve bir karara varacak olan kurumunuzdur.

 9. Merhabalar, ben kamu hastanesinde çalışan bir hemşireyim.Rahatsizligim nedeniyle bana ikinci defa otuz günlük heyet raporu verildi,fakat çalıştığım kurum hakem heyetine sevk etti ve bu bana sadece telefonla tebliğ edildi.Rahatsizligimdan dolayı yolculuk yapamayacağım için üst kurula gidemeyecegimi mail yoluyla bildirdim.raporumun henüz 10. günündeyim.Size sorum hastanem hakem hastanesi statüsünde,çalıştığım hastanedeki hakem heyetine sevk edilebilir mi?Bildirimden kaç gün sonra gitmem gerekiyor hakem hastaneye?Rahatsızlığımdan dolayı rapor bitince gitsem olabilirmi? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Sibel hanım öncelikle geçmiş olsun; ancak sorularınız tüm cevapları yazımda zaten mevcut. Daha dikkatli bakınız lütfen.

  2. Mustafa bey benim calıştığım hastane hakem hastanesi statüsünde,beni aynı hastanede hakem heyetine vermiş olmaları dogrumudur?Yoksa bulunduğum şehirde farklı bir hastanede hakem heyetine sevk etmeleri gerekmiyor mu?bunu merak ettim

   1. Yazı içeriğinden alıntı yaparak cevap vereyim: “Bunlardan ilk liste, esas olarak memurun sevk edileceği hastane olup eğer memurun tartışma konusu raporu bu hastaneden alınmışsa, bu defa bölge hakem hastanesine ya da önceki hastaneyle aynı düzeyde bir başka hakem hastaneye (en yakın olanı) gidilmesi gerekir.”.

    1. Mustafa Bey ben farklı ilde çalışıyorum farklı ilde ikamet ediyorum benim raporumu hakem hastane olarak bulunduğum ildeki hastaneye mi verirler yoksa çalıştığım yerde ki bi hastaneye mi hemşireyim hamileliğimde rapor aldım

 10. Merhaba 3. Basamak bi hastaneden alınan rapor yine hakeme gönderildiğinde değerlendirecek yer neresi oluyor

  1. Merhaba, yazımda belirttiğim Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin eki listeleri inceleyebilirsiniz.

 11. Ben askeri personelim 10 gün rapor aldım birligim beni hakem hastaneye sevk edildi akut bronsitten almıştım rahatsızlığımdan dolayı tebligat evragi nin bana ulaşması ve benim hastaneye gitmem benim raporumun bittiği güne denk geldi hastaneye gittiğim de bir şeyim çıkmadı raporum bitmiş ilaçlarımı kullanmışım normal olarak iylesmem normal burda bunun sonucu ne olur

 12. Merhabalar raporum hastalık iznine çevrildikten sonra Herhangi bir amir tarafından tekrar hakem hastaneye gönderebilirler mi ?

  1. Merhaba, bunun önünde yasal bir engel olduğunuzu zannetmiyorum; fakat makul olan, izne çevirmeden derhal sevk etmek olsa gerekir Ahmet bey.

 13. Merhabalar Mustafa Bey. Hakem raporu kesin itiraz edilemez demişsiniz. Ben gece vardiyasında çalışamayacağıma ilişkin rapor aldım ardından hakem hastaneye sevk edildim haklı olduğumu hakem raporuyla da teyit ettim. Ancak idare amiyane tabirle ben bu hakem raporunda yazanı anlamadım. Anlamında bir müphemlik var açık şekilde tekrar hakem raporu al şeklinde de 2.kez hakeme gönderme keyfiyetine sahip değil diye düşünüyorum. Size de sormak istedim.

  1. Merhaba, evet mevzuata göre hakem hastanenin kararını iki taraf da kabul etmek durumundadır.

 14. Merhaba Mustafa bey hakem heyetine sevki istenen memur kendi imkanıyla (sağlık veya maddi sebeplerle ) gidemeyen memur nasıl bir yol izlemeli

  1. Merhaba, bu söyleyeceklerim tamamen şahsi kanaatimdir; maddi sebeple gidemeyecek memurun bu durumu yazılı bir dilekçeyle kurumuna bildirmesi gerekir. Ancak normal bir görevlendirmede dahi memurun önce göreve gidip dönüşte harcırah aldığı düşünüldüğünde, böyle bir talep anlamsız kaçacaktır.
   Sağlık nedeniyle gidememek ise ancak hareket edemeyecek derecede hasta olmak durumunda mümkün olabilir ki; böyle bir durum varsa mutlaka kuruma yazılı olarak bu durum bildirilmeli ve kurumdan gelecek cevaba göre hareket edilmelidir.

  2. Merhaba.
   Hakrm hasteneye sevk bayrama denk geliyosa ve hasteneye gidebilecek maddi imlanimiz yoksa nasil bi yol izlemeliyiz ve cumartesi pazara denk geliyorsa bide

 15. Merhabalar hocam . Memur hakem heyetine rapor bitişinde mi gitmek zorunda yoksa halen raporlu iken mi ?

 16. Merhabalar sözleşmeli er mülakatında sağlık kurulunda ortopedi bölümünden elendim ve e devletimde sözleşmeli er olamaz yazıyor daha sonrasında itiraz ederek sırasıyla hastanelere gitmem söylendi ve iki hastaneden ortopedi bölümünden sağlam raporunu aldım aldığım sağlam raporlarını ilgili kurumlara göndermem gerekir mi yoksa bu belgeleri hastaneler mi gönderiyor ? Benim bu süreçte yapmam gerekenler var mı ? Varsa nedir ?

 17. Sevgili Mustafa Bey, psikiyatriden alınan heyet raporları hakem heyete gönderilebilir mi?

  1. Merhaba, hakem heyetine gönderme yetkisi bakımından, hiçbir bölüm ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Dolayısıyla gönderilebilir.

 18. Fenni muayeneye kaç gün içinde gidilmelidir ? Rapor süresi henüz bitmedi ise ve gerçekten yataktan kalkamıyor ve hareket kısıtlılığı varsa ne olacak ? Ayrıca başka bir şehre hakem hastaneye gönderilen devlet memuruna günlük yövmiye ve yol harcırahı ödeniyormu ? Bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Merhaba, bunun için belirlenmiş bir süre yok Metin bey. Kanaatimce makul süre içinde gitmek ve gidilemiyorsa da bu durumu rapora bağlamak gerekir. Harcırah konusunda bilgim yok; ancak yine KANAATİMCE ödenmesi icap eder. Bazen sorulara kesin cevap vermek ne yazık ki mümkün olmuyor.

  1. Merhaba. Burada bir süre sınırlaması yok. Haliyle, bu kadar uzun süre önce olmasına rağmen tetkiki mümkünse, gönderilebilir.

 19. Hakem heyetine sevk edilmiş 30 günlük bir heyet alan kişi sevk edildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde Hakem heyeti hastanesinebaşvurmalıdır?

  1. Merhaba. Tebliğ edilen yazıda bir süre varsa, bu süre içinde başvurmak gerekir. Süre yoksa, makul sürede başvurmak gerekecektir. Size benim bir süre söylemem ne yazık ki mümkün olmaz.

 20. veya işyerini terk etti gitti deyip ihbar tazminatı talep edebilir mi işveren kendi devamszlıktan sözleşmeyi feshettiği halde?teşekrlr

 21. Merhaba Mustafa Bey (işçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir)maddesine göre haber vermekszdn kast devamsızlık yapan veya devamsızlıktan çıkarılan işçi buna dahil midir tşkrlr

  1. Merhaba. Bu durumda iki ihtimal olur: Devamsızlık nedeniyle işveren işçisini çıkarırsa işveren ihbar tazminatı talep edemez. İşveren işçiyi istifa etti kabul eder ve buna göre işlem yaparsa, ihbar tazminatı talep edebilir.

 22. Hocam merhaba hakem hastaneye sevk edilen memurun yol ücretini ve yemek ücretini kurum karşılaması gerekmez mi?

  1. Merhaba, böyle bir konu ile ilk defa karşılaşıyorum. Bu nedenle ancak kanaatimi ifade edebilirim. Kanaatimce, görev mahalli içinde bir hastaneye sevk yapılmışsa, yol ve yemek ücreti ödenmesi gerekmez. Harcırah kanunu kapsamında bir mesafeye gidilmişse, harcırah ödenmesi icap eder.

   1. Hocam cevap için teşekkür ederim. Bununla ilgili emsal olursa sizinle paylaşacağım sizi yakından takip ediyorum infaz ve koruma memuru olarak. Kolay gelsin.

 23. Merhaba doğum sonrası 2.kez heyet raporu almak istiyorum fakat 112 istasyonunda sorumlu arkadasim doğum sonrası 2.raporumun hakem hastaneye gidebileceği ile ilgili bir yazı gönderdi resmi bir yazı olmasada bunu idari amirim isterse mi gönderebilir acil bilgi verebilir misiniz

  1. Merhaba, yazımda da belirttiğim üzere, yetkili amir istediği zaman memuru hakem hastaneye gönderebilir. Bunun için şüphelenmesi yeterlidir.

 24. Merhaba bolu da bir kurumda memur olarak görev yapmaktayım 7 aydır psikolojik destek almaktayım 3 adet rapor aldım psikolojiden müdür her raporumu hakem heyetine gönderdi hepsinden usule uygundur raporu aldım mudirin bu keyfi yaptirimlarina beni. Yapacagim bir şey yok mu

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Bu hususta idarenin takdir yetkisi olup hakem hastaneye sevk ile ilgili bir sınır bulunmuyor. Ancak siz yapılandan rahatsızsanız, kurum içi şikayet kanalları ile hakkınızı arayabilirsiniz. Şu yazımda bunu izah etmiştim: Memur amirini şikâyet edebilir mi?

  2. Merhabalar 2016 yılında pskiyatri polikliniğinde bir kere muayene oldum herhangi bir tedavi görmedim 2018 yılında uzman çavuşluk için girdiğim heyet beni psikiyatriden bıraktı itiraz ederek hakem hastaneye gittim iki hastanedende tam sağlam raporu aldım bu sene tekrardan sözleşme yenileme için heyete gireceğim hakem hastanenin kararı geçerli olurmu yoksa yine sorun çıkarta bilirler mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

   1. Merhaba, bunu ben bilemem Oğuzhan bey, yorum yaparak da sizi yanıltmak istemem.

  3. Recep bey raporları üst üste mı
   Aldınız. Heyet raporu bitimi kontrol e mı gittiniz. Yoksa mesaiye başlayıp sonra mı rapor aldınız.

   1. mesaiye başladım 1 ay sonra yine aldım bu ay yine aldım psikiyatriden yine raporumu hakem kuruluna gönderdi bu 4.sefer oldu artık savcılığa suç duyurusunda bulunacagim

    1. Recep bey iyi akşamlar bende ay o durumdan muzdaribim

     Psikiyatriden 3 ay 1 er ay ol ak üzere doktor rapor görüyor istemediğim halde Buda tedavi deyip. Ama malesef amir beni fenne uyguna gönderiyor.

     Yargı sürecine taşıdınız mı bu konuyu veya nasıl bi yol izlediniz bende aynı şekilde bi işlem başlatmak istiyorum

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu