Devlet Memurları Kanunu

Memuriyet mahalli dışından rapor alınır mı?

Memur görev mahalli dışında olabilir ve bu sırada rahatsızlanabilir. Çok doğal olan bu durum sonucunda doktor, memura istirahat raporu vermeyi uygun bulabilir. Peki, ama görev mahalli dışındayken alınan rapor geçerli mi? Bir başka deyişle; memur başka ilden rapor alabilir mi?

Sağlık raporu nedir?

Sağlık raporu; hastalanan ya da kaza geçiren veya benzer bir sorun yaşayan kimsenin istirahat etmesinin doktor tarafından uygun bulunduğu bir rapor türüdür.

Sağlık raporu alan bir memurun da haliyle çalışmaması ve dinlenmesi beklenir. Dolayısıyla; sağlık raporunda belirtilen süreler kadar memura, amiri tarafından “hastalık izni” verilir. Görüldüğü üzere; memur sağlık raporu aldığı için değil, bu rapor amiri tarafından hastalık iznine çevrildiği için izinli sayılır.

Memurların sağlık raporlarına ilişkin mevzuat

Memurların aldığı sağlık raporlarının hangi durumlarda geçerli olduğunu ve bu raporların nasıl hastalık iznine çevrildiğini merak eden birisinin bakması gereken ana mevzuat Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olmalıdır.

Nitekim memurun görev mahalli dışında rapor alması konusu da bu yönetmelik tarafından düzenlenmiştir.

Memuriyet mahalli dışında sağlık raporu almak

Gelin, önce bu konudaki ana kuralı ortaya koyalım ve sonrasında, memurların sık sık sorduğu özel soruları ayrı başlıklar halinde ele alalım. Böylece memurların görev mahalli haricinde rapor alması konusunda cevaplanmamış soru bırakmayalım.

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 6’ncı bendinde kural şu şekilde belirlenmiştir:

“Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur”.

Yukarıdaki hükmü âdeta ögelerine ayırdığımızda, memurun aldığı raporun hastalık iznine çevrilmesi için aşağıdaki şartların en az birisinin sağlanması gerekir:

 • Sağlık raporu memuriyet mahallinden alınmalıdır.
 • Sağlık raporu memurun SEVK edildiği yerden ve sevk edildiği sağlık kuruluşundan alınmalıdır.
 • Sağlık raporu memurun geçici görevli bulunduğu yerden alınmalıdır.
 • Sağlık raporu memurun kanuni iznini (örneğin yıllık izin) geçirdiği yerden alınmalıdır.
memur il dışından rapor alabilir mi?

Acil hallerde memurun rapor alması

Yukarıdaki dört durum haricinde, bir ihtimal daha vardır: Memurun görev mahalli dışında ÖYLESİNE ya da GEZERKEN ya da buna benzer şekilde; bir başka deyişle, yukarıda sayılan haller dışında bir sebeple bulunması ve bu esnada hastalanmasıdır.

Olayı aşağıdaki örneklerle somutlaştırabiliriz:

 • Memur Ankara’da görev yapıyordur; ama akşamları Kırıkkale’ye dönüyordur. Gece Kırıkkale’de rahatsızlanır.
 • Memur Konya’da göre yapıyordur; ama hafta sonu gezmek için Kütahya’ya gider ve orada hastalanır.
 • Memur İstanbul’da görev yapıyordur; ama mesaisi bitince uçağa biner ve gece Kars’a iner. Kars’ta rahatsızlanır.

Yukarıdakilere benzer durumlarda, tek bir hâl hariç, memurun alacağı hastalık raporları izne çevrilmez: ACİL DURUM.

Evet, yönetmeliğin 7’inci maddesinde açık bir şekilde “ACİL VAKALAR HARİÇ” ifadesi kullanılır. O halde memur, görev mahalli dışında başka bir ilde ya da ilçede olsa ve hastalansa ANCAK ACİL’den rapor alırsa, aldığı rapor hastalık iznine çevrilecektir.

Bu durumu da örneklerle somutlaştıralım:

 • Ankara’da görev yaparken akşam Kırıkkale’ye dönem memur, gece ACİL’den rapor alırsa, bu raporu geçerlidir.
 • Konya’da görev yaparken hafta sonu Kütahya’da tatil yapan memur, özel hastanenin “dahiliye” doktoruna görünür ve ondan rapor alırsa, aldığı rapor GEÇERSİZDİR. Raporu mutlaka herhangi bir ACİL servisten alması gerekir.
 • İstanbul’dan Kars’a uçan memur, sabah mesai saatinden önce ACİL’de rapor alırsa, onun da aldığı rapor geçerlidir.
görev mahalli dışından rapor

Mesai saatlerinde memuriyet mahalli dışından rapor alınır mı?

Yukarıdaki örnekler haricinde bir durum da memurun mesai saatleri içindeyken görev mahalli dışında olmasıdır. Bu durum size mantıksız gelmiş olabilir; öyle ya, memur nasıl mesai saatindeyken ve görevli de değilse başka yerde olabilir?

Evet, olabilir; yine yukarıdaki örnekte Kırıkkale’de oturan ve Ankara’da görev yapan memur sabah kalkmış ve işe gitmek için hazırlanırken birden rahatsızlanabilir ve amirini arayarak ondan “sözlü” izin alabilir.

Ardından özel hastanenin ya da devlet hastanesinin genel cerrahi bölümüne gider ya d aile hekimine gider ve muayene olur. Bunun üzerine doktor bu memura istirahat raporu yazabilir. Hatta memur bu durumda ACİL’den de rapor almış olabilir.

Alınan bu rapor, hangi bölümden alınmış olursa olsun, geçersiz olacaktır; çünkü mesai saatleri içinde alınmıştır. Nitekim mülga Devlet Personel Başkanlığı da 07/09/2012 tarih ve 14312 sayılı bir görüşünde bu durumu şöyle ifade eder:

“Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mezkûr Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamakta olup, bahsi geçen personelin yıllık izninin bitimini takip eden 30/07/2012 Pazartesi günü mesai saatinde görev yerinde bulunması gerekirken yıllık iznini geçirdiği Sivas İlinde kalarak Pazartesi günü saat 13:23”de acil polikliniğinden almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilemeyeceği mütalaa edilmektedir.”.

Memuriyet mahalli tanımında ikametgah kavramı

Memuriyet mahalli tanımlanırken 6245 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların…” ifadesi kullanılır. Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Memurun ikametgahı ile çalıştığı yer farklı ise ne olur?

Örneğin memurun resmi ikametgahı Osmaniye’de olsa fakat memur Adana’da çalışsa, bu memurun Osmaniye’den aldığı rapor izne çevrilir mi?

Memurun böyle bir durumda mesai saatleri içinde Osmaniye’den alacağı sağlık raporu hastalık iznine çevrilmeyecektir.

Ancak bu memur örneğin Adana’da çalışsa ve Adana’nın ilçesi olan Kozan’da ikamet etseydi; bu defa memurun Kozan’dan mesai saatleri içinde aldığı aile hekimi raporu hastalık iznine çevrilmeliydi. Aşağıdaki Devlet Personel Başkanlığı görüşü de bu yöndedir:

“…mezkur yönetmeliğin 7’nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “memuriyet mahhallindeki sağlık hizmeti sunucuları” ifadesinden memurun görev yaptığı ilin sınırları içinde bulunan sağlık hizmet sunucularının anlaşılması gerekmekte olup Ankara’nın Polatlı ilçesinde görev yapan devlet memurunun, ikametgahının bulunduğu Ankara merkezdeki aile hekiminden aldığı raporun … hastalık iznine çevrilmesi gerektiği…” (16/05/2012 tarih ve 6855 sayılı Devlet Personel Başkanlığı görüşü)

Memur hafta sonu başka ilden rapor alabilir mi?

Evet, memur hafta sonu başka ilden ya da ilçeden, görev mahalli dışındaki herhangi bir yerden sağlık raporu alabilir; fakat bu raporun izne çevrilmesi için MUTLAKA ACİL’den alınmış olması gerekir.

Raporluyken başka ilden rapor alınır mı?

Devlet memuru raporluyken başka bir yere gidebilir. Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükteyken, raporlu memurun görev yerini izinsiz terk etmesi mümkün değildi.

Fakat bu yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve yerine yazının başında belirttiğim “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” geldi. Bu yönetmelikte ise, hastalık iznini kullanan memurun görev yerini terk etmesi herhangi bir izne bağlanmadı.

Dolayısıyla raporlu ve raporu hastalık iznine çevrilmiş bir memur istediği yere gidebilir ve haliyle il dışından bile olsa, yine ACİL’den rapor almak kaydıyla sağlık raporu alabilir. ACİL’den alınan bu raporun da amir tarafından hastalık iznine çevrilmesi gerekir.

memur hafta sonu rapor alabilir mi?

Öğretmen il dışından rapor alabilir mi?

Öğretmen de diğer memurlarla aynı kurallara tabidir. Dolayısıyla mesai saatleri DIŞINDA olmak kaydıyla; öğretmen de memuriyet mahalli dışındaki ilçeden ya da ilden yalnızca ACİL hallerde rapor alabilir.

Acil haller haricinde, öğretmenin il dışından ya da memuriyet mahalli dışındaki başka ilçeden alacağı rapor geçerli olmayacaktır.

Rapor üstüne rapor olur mu?

Evet, rapor üstüne rapor elbette olur. Bunun sonuçlarının ne olduğunu şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/rapor-ustune-rapor/

Memurun il dışından rapor almasına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı görüşü

Aşağıdaki mülga Devlet Personel Başkanlığı görüşü, konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır:

“Bakanlığınızda laborant olarak görev yapan …’ın 17/12/2011-18/12/2011 tarihleri arasındaki hafta sonu tatilini geçirmek üzere il dışına çıktığını, 19/12/2011 tarihinde saat 07:20’de Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurarak 19/12/2011-21/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere 3 günlük rapor aldığını, bu raporu takiben 21/12/2011 tarihinde de Eskişehir İyiler Ana Sağlık Merkezindeki 26-14-042 nolu Aile Hekimi … tarafından ilgiliye 21/12/2011-30/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere 10 günlük rapor verildiğini belirterek, söz konusu raporların geçerli olup olmadığı ile ilgilinin 19/12/2011 tarihinde almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü, söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Devlet memurlarının mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışında; – Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, – Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği, mütalaa edilmektedir.

 Diğer taraftan, mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, – Bakanlığınız personelinin 19/12/2011 tarihinde saat 07:20’de Eskişehir Devlet Hastanesinin Acil Servisine başvurarak 19/12/2011-21/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere aldığı (3) günlük hastalık raporunun, mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucu acil servisi tarafından verilmesi sebebiyle söz konusu raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, – mezkur Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre Devlet memurunun kanuni izinlerini(hastalık izni de dahil) kullanması sırasında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi gerektiğinden, Eskişehir İyiler Ana Sağlık Merkezinde 26-14-042 nolu .. tarafından 21/12/2011 tarihinde ilgiliye verilen 10 günlük raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.” (Devlet Personel Başkanlığı 10/01/2012 tarih ve 25118 sayılı görüşü).

öğretmen memuriyet mahalli dışında rapor alabilir mi?

SONUÇ

Memur başka ilden rapor alabilir mi? Daha doğru bir deyişle, memur görev mahalli dışından sağlık raporu alabilir mi?

Elbette alabilir; ama bu raporun hastalık iznine çevrilmesi için MUTLAKA ama MUTLAKA ACİL’den alınmış olması gerekir.

Görev mahalli dışındayken acil haricinden başka bir bölümden alınan raporun geçerli olması için memur o yerde ya kanuni iznini kullanıyor olmalıdır ya geçici görevle orada bulunuyor olmalıdır ya da başka bir hastalık nedeniyle oraya sevk edilmiş olmalıdır.

Bütün bu istisnai durumları yukarıda hem de örnekleriyle açıkladım, sormak istediğiniz soruları yorum yaparak bana ayrıca da iletebilirsiniz.

Konuyu bir de benim sesimden dinlemek isterseniz, aşağıya tıklayabilirsiniz:

Memuriyet mahalli dışından sağlık raporu ile ilgili sık sorulan sorular:

Mesai saatinde başka ilden rapor alınır mı?

Memurun başka ilden rapor alması belirli hallerde mümkün olmakla birlikte; mesai saatleri içindeyken başka ilden ya da ilçeden rapor alması kesinlikle mümkün değildir. Daha doğrusu memur bu şekilde rapor alabilir; fakat bu raporu hastalık iznine çevrilmez.

Cumartesi rapor alınır mı?

Cumartesi ya da pazar gününün bir önemi yoktur. Önemli olan memurun, mesai saatleri dışında rapor almasıdır. Dolayısıyla; cumartesi günü memur görev mahalllinde ise istediği doktordan rapor alabilir. Memuriyet mahalli dışında çıkılmışsa, artık sadece ACİL’den rapor alınabilir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

109 Yorum

 1. Merhaba Mustafa bey ben sağlık çalışanıyım yıllık izin bitimine yakın rahatsızlandım ve acil servisten rapor aldım ama başka bir şehirde çalışıyorum raporumu gece 12den sonra aldım mesaim sabah sekizde başlıyor. Ertesi gün personel işlerinden arayıp hakem hastanesine sevk ettiler. İstirahatim bitmeden sevk edilen hastaneye gitme zorunluluğum var mı?

 2. Merhaba Mustafa Bey,
  Ben öğretmenim, yönetmelikte ayrı belirtilmemiş ama, şuan doğum iznindeyim 9 Ekim’de bitecek. Doğum izninin içinde heyet raporu farklı ilden alabilir miyim görev yerimde değil memleketteyim? Geçerli olur mu? Bebeğim prematüre kontrolleri devam etmekte ve bulunduğum doğu il ilçede koşullar yeterli değil. Bu şartlarda yani bizim konumumuzda heyet hakkı doğuyor diye biliyorum.

  Bir de yorumlara cevbınızı okudum. Teyit etmek istedim.

  Eşimin mazaret izni pazar günü bitiyor. Pazar gece 23.55 te acile giriş yapıp ertesi gün pazartesiye geçiyor pazartesi rapor alsak ve pazartesi raporlu iken görev yeri dışında aile hekiminden bir kaç gün daha alabilir miyiz? Ücretsiz izine ayrılacak eşim ama onay geç olduğu için 3-4 gün bir fark oluşacak ve ayrıca raporlu rahatsızlığı da var bu süreçte kontrole gidiyor. Ama hafta sonuna denk geldiği için rapor alamadık.

 3. Merhaba ben ögretmenim bazı durumlar hariç diyor ya makalenizde ben ameliyat oldum memleketteyim yaz tatili dolayısıyla haftaya da okullar başlıyor ama benim de acilden almam mi şart yoksa normal poliklinikten alabiliyor muyum raporu

 4. “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur”.

  yazılmış.

  Nikah izni kanuni izinden sayılır mı? Nikah izninin son günü il dışından ancan acil servis dışından alınan istirahat raporu izne çevrilir mi?

  Teşekkürler

 5. Merhaba
  Öğretmenim ve heyet raporluyum bu süreçte yurt dışına çıkmam gerekecek heyet raporum var iken
  Yeşil pasaportla çıkış yapacağım raporun varlığı sorun teşkil eder mi

 6. Merhaba ben nöbet usulü çalışıyorum 3-4 günlük boşluğum olması dolayısıyla mesai saatlerim dışında il dışında bulundum, sağlık ocağından bir günlük rapor almamın ertesi günü yine mesai saatlerim dışında sabah 06:45 civarı acile kayıt yaptırıp istirahat raporu aldım raporum geçerli midir?

 7. Merhaba il içinden alınan rapordan sonra il dışına çıkarsak ve il dışından acilden rapor alırsak ilk raporu hemen elden teslim etmek zorunda mıyız yoksa il dışından aldığımız raporun süresi bitince iki raporu da elden teslim etsek olur mu

  1. Merhaba, bu konuda net bir kural olmamakla beraber; her iki raporun birer suretini, aldıktan hemen sonra en azından Whatsapp’tan idarecinize iletmeniz doğru olacaktır.

 8. Merhaba Mustafa bey, yıllık izinde iken şehirdışından(izinde olacağımı belirttiğim yerden) yatarak tedavi sonrası heyet raporu düzenlendi. Raporu teslim edeli 4 gün oluyor. Hakem heyetine gönderilebilir dendi ve hastalık iznine çevrilmedi. Bu durumda rapora itiraz edilme ve heyetin karar verme süresi uzarsa mazeretsiz işe gitmemiş kabul edilir miyim? Ayrıca hala il dışında olduğum için yazılı bildirim yapılır ise bana ulaşmamış olacak. Bu durumda nasıl bir yol izlemek gerekir?

 9. Merhaba, yıllık iznimi çalıştığım ilden başka bir ilde geçirdim ve o ilden 10 günlük sağlık raporu aldım. Aynı yerden ilaveten 10 gün daha rapor almak istiyorum. İlk rapor hafta içi bitiyor ve kontrollü yazıldığı sürece ikinci rapor bitişik gibi sayılıp kabul edilir mi? Cevaplarsanız çok sevinirim, teşekkürler.

 10. Merhabalar ben izindeyken rapor aldım, raporum bittikten sonra başlama yapacağım gün hemen gece 00:15 sıralarında tekrardan rapor aldım ve bağlı bulunduğum kurum raporumu fiili göre iv yaptığım ilden almadığımdan dolayı hakkımda mazaretsiz 1 gün işe gelmemekten soruşturma açtı. Yazınızı okudum ancak mesai kavramı sabah 08:00 olarak mı baz alınacak, yazınızda rapor alan kişiyr yazılı tebliğ yapıldıktan 24 saat sonra iş başı yapması getektiği söylenmesine rağmen ben yazıyı beklemeden hemen gidip başladım… bu konuda aydınlatırsanız beni sevinirim. Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, kurumların iç uygulamaları hakkında fiili yorumlar yapmıyorum; ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, memurun mesai saatinden önce memur istediği ilden, acilden olmak kaydıyla rapor alabilir. Örneğin bu memur gece 1’de İstanbul’da olup uçakla sabah 6’da mesela Ankara’ya inebilir ve uçağa binmeden rahatsızlanabilir.

 11. Merhaba şuanda doğum iznindeyim şehir dışındayım. Pazartesi göreve başlamadan rapor almak için hangi gün rapor almam gerekiyor. Pazartesi günü mü alınmalı

  1. Merhaba, acilden olmak kaydıyla istediğiniz gün başka şehirden rapor alabilirsiniz.

 12. Merhaba deprem bölgesindeyim görev yerimde 10 +10 olarak rapor aldım sonra raporlu olduğum süreçte il dışına gitmek zorunda kaldım il dışında acilde ayni hastalığa bağlı olarak 10 gün sonra bir daha 10 gün yazıldı 40 günlük rapor hakkim dolmuş oldu (tek hekim raporu)şimdi tekrar il değişmem gerekiyor başka ilde heyet raporu alabilir miyim

 13. Öğretmenim. 14 mayısta oy kullandıktan sonra il değiştirdim . Pazartesi idari izinli olduğumuz için . Ancak pazartesi rahatsızlandım ve il dışından 4 gün rapor almak zorunda kaldım . 15 Mayıs pazartesi dahil. İdari izinli bir günde il dışından rapor alınabilir mi ?

 14. Merhaba Mustafa bey. Hatay’da görev yapıyorum. Deprem sonrası oluşan bir rahatsızlık sebebiyle 1 mayıstan 10 mayısa kadar geçerli ve işbaşı tarihi 11 mayıs olan tek hekim raporumu Hataydan alıp, il dışına çıktım. Raporun son gününde rahatsızlanıp hastaneye gittiğimde hastaneye yatışım verildi ve burada tarafıma dahiliye bölümünden 30 günlük heyet raporu verilmesi uygun görüldü. Sorum şu bu rapor geçerli midir? Geçersiz olma gibi bir durum söz konusu olur mu? Çünkü il dışından alınan raporların muhakkak acilden alınması gerektiği üstünde defalarca durduğunuz yazınızı okudum ve aklım karıştı. Cevabınız için şimdiden teşekkürler

 15. Merhaba mustafa bey. Urfa da ogretmenim. Yariyil tatilinde antep ten heyet raporu aldim. Raporumda kontrol ibaresi var. İs basi yapmam gereken gün ayni zamanda kontrol günüm de. İş başı yapmam gereken gun urfa dan tek hekim raporu alip antep e gittim ve ordan kontrolümu olup heyet raporuma devam ettirdi doktor. Sorum şu tek hekim raporluyken antep e gidip antep ten heyet raporu almam usulsüz rapora girer mi acaba ? Teşekkürler

 16. İyi akşamlar, ctesi günü özel hastaneden heyet raporu alacağım. (hastane il dışında) önce hastanenin acilinden giriş yapıp sevk edileceğim polikliniğe, orada da heyet raporum yazılacak, malum heyet acilden yazılmıyor. Çok rahatsızım çalıştığım ile gidecek durumda değilim. Bu şekilde il dışından alınan rapor geçerli olur mu? Acil vaka yerine geçer mi, ilk giriş acilden olacağı için, teşekkür ederim.

 17. Antep’te öğretmenim salı günü saat 4 te dersim bitiyor akşam 5 ten sonra mersin’de acilden rapor alabilir miyim Çarşamba ve Perşembe günü için
  Bir de Mersin’den rapor alırsam salı günü ek dersim kesilir mi

  1. Merhaba, evet acilden olmak kaydıyla alabilirsiniz. Salı günü fiilen derse girdiyseniz, o günün ek dersinin kesilmemesi icap eder.

 18. Ben şimdi deprem bölgesine 15 günlüğüne gönderildim. Sonrasında görevim bi 15 gün daha uzatıldı. Ailevi sebeplerden dolayı önce 1 hafta yıllık izin kullandım. Normalde izinler kapalı dedikleri halde buradaki müdür izin dilekçesine Uygundur ibaresi kullandığı için izne çıktım. İznim 04.05.23 günü bitti. Ben akabinde 05.05.23 günü saat gece 1 den izne geldiğim ikametimden acil bölümünden 1 hafta rapor aldım sağlık sıkıntıları sebebiyle. Bunu hem deprem bölgesindeki ilgili kişilere hemde kendi büroma ilettim. Bugün kendi büromdakiler beni arayarak soruşturma yiyeceğimi söylüyorlar. Göreve başlamam gereken günde rapor alamazsın gibisinden konuştular. Benim görev saatimin başlamasına daha 16 saat varken rapor aldığım halde. Bunun kanunen hükmü varmı

  1. Merhaba, teknik olarak mesai başlangıcınızdan önce rapor alabilirsiniz. Memur işe giderken yolda kaza geçirse ve rapor alsa, bu rapor geçersiz mi kabul edilecek? Tabi kurumunuzun ve amirinizin bu husustaki yaklaşımını benim yorumlamam doğru olmaz.

 19. Merhabalar Mustafa bey, Mersin de ikamet ediyorum. Adana da çalışıyorum. Her gün gidiş geliş yapıyorum. Müdürümün bilgisi dahilinde hiç mesaiye sabah başlamadan direk Mersin deki bir hastaneden rapor alıyorum. Bu rapor usule uygun mudur? Teşekkürler.

  1. Merhaba, normal şartlar altında yalnızca acilden ve mesai saatinden önce olursa izne çevrilmesi mümkündür Melike hanım. Başkaca bir alandan ya da bölümden olmaması gerekir.

 20. Merhaba Mustafa bey ben yeni atanan sağlık teknikeriyim 3 ay oldu işe başlayalı İzmir’de bir devlet hastanesinde görev yapıyorum fakat bayram tatilinden sonra 24 nisandan itibaren 5 gün rapor almak istiyorum memleketime gitmek için, yeni atandığım için bir sıkıntı olur mu veya maaşım da kesinti falan olur mu 5 gün rapor alınca ? Ayrıca acilden mi almam gerekiyor raporu?
  Cevaplarsanız çok memnun olurum.

   1. Öncelikle teşekkür ederim Mustafa bey. Ben yazılarınızın çoğunu okudum ve tam anlamadım diye sormak istedim çünkü çok bilgim yok bu konularda hastalık iznine çevrilmesi için acilden alınması gerekli diye yazılmış ben hastanedekilere sorunca biri acilden al biri de gerek yok acilden almaya demişti sonra biri sehrinden al biri izmirden al dedi ondan kafam karıştı 🙂 Teşekkür ederim 🙂

    1. Rica ederim, sorulan soruların çoğunun cevabını zaten yazılarımda verdiğim için okuyucuları yazılarıma yönlendirmeyi tercih ediyorum. Böylece bir kişiye yapacağım açıklamanın çok daha fazlasını aktarma şansım oluyor.

 21. Merhabalar hocam izmirden yozgata geçici görevle geldim bugün itibariyle asıl çalıştığım yerde göreve başlayacaktım ağır tansiyon hastasi olduğum için acilden bugün 2 gün rapor aldım, yarın normal doktorumdan 10 gün rapor alsam izne cevrilirmi

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Geçici görevli olduğunuz yerden alacağınız rapor izne çevrilir. İzne çevrildiğinde, kanuni izne dönüşür ve bu süre içinde istediğiniz yerden rapor almanız mümkün olsa gerekir.

 22. Merhaba Mustafa Bey.Sorum şu şekilde: Görev yaptigim Çorum’daki okulumdan bayram tatili sebebiyle Bartın şehrine gittim.Pazartesi mesai başlıyor.Gittigim Bartın ilinden pazar günü acilden 3 günlük rapor aldim amirime gönderdim izni çevrildi. Raporumun 3. günü şehir degistirerek Zonguldak ilinde polikinlikten muayene olarak rapor aldim. Geçerliği olur mu?

  1. Merhaba, raporunuz izne çevrildiğinde kanuni bir izninizi kullanmaktasınız demektir ve kanaatimce artık başka illerden de rapor alabilirsiniz. Yine de en doğru bilgi için kurumunuza başvurmanızı öneririm.

 23. Mersin üniversitesi hastanesinde 4bli hemşire olarak çalışmaktayım adana da ikamet ediyorum gidiş geliş yapıyorum. İkamet ettiğim yerden adanadan rapor alabilir miyim

 24. Deprem dolayısıyla Gaziantep’te görev yaptığım halde istanbuldan heyet raporu aldım heyet raporum 6 nisan da bitecek ben de Malatyada ailemin yanındayım 7 sinde burdaki aile hekiminden rapor alabilir miyim

  1. Merhaba, 7’sinde nerede olmanız gerekiyor? Görev yerinizde mi? Öyleyse, görev yeri dışından alacağınız heyet raporu izne çevrilmeyebilir. Yazımdaki kurallara göre hareket etmenizi tavsiye ederim.

 25. 06.02.2023depremi nedeniyle çalıştığım ilde değilim. 27martta okulların açılması durumunda
  1)acilden alacağım rapor 26yı 27ye bağlayan gece olabilir mi?
  2)24 mart cuma günü acil dışında tek hekim raporu alabilirsem geçerli olur mu?
  3) heyet raporu alsam cumadan mı almam gerek heyet olduğu için pazartesi alabilir miyim?
  4) aldığım raporlar OHAL sebebiyle kabul görmez/ soruşturma açılır gibi bilgiler doğru mu?

  1. Merhaba. Okullar 27’sinde açılacaksa, 27’si mesai saatinden önce alacağınız acil raporunun kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Acil dışındaki rapor hususunu kurumunuza sormanız daha doğru olur. Çünkü bu sürenin yasal izinleriniz kapsamında olup olmadığı konusu tartışmalı.

 26. Deprem sebebiyle görevli olduğum ilden başka ile taşındım bulunduğum ilden alacağım rapor acilden değilse izne çevrilir mi?

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Başka ile olduğunuza göre, raporu mutlaka acilden almalısınız. Ancak şu aşamada bulunduğunuz ilde iken, bir idari izin kapsamında iseniz, bu durumda kanaatimce raporu herhangi bir bölümden almanız mümkün olmalı. En doğrusu, bu soruyu çalıştığınız kuruma sormak olacaktır.

 27. Merhabalar bulunduğumuz ildeki okullar deprem sebebiyle 1 Mart’ta açıldı. Bu sürede idari izinli sayıldık. Ben 28 Şubat’ta devlet hastanesi poliklinikten 4 günlük rapor aldim şehir dışından. Bu rapor geçerli sayılır mı ?

 28. merhaba Mustafa bey, 26.02.2023 tarihinde görev ilimin dışında, hastanenin acil servisinden 2 günlük rapor aldım, raporum pazar-pazartesi gününü kapsıyor, salı günü yani bugün hastalığım devam ettiğinden il dışındayım hala, bugün aile hekiminden alacağım rapor geçerli sayılır mı? müdürüm bu konuda ısrarcı, ben bunun usulünün bu şekilde olduğunu hatırlıyorum ama yazılarınızı okudum bu konuya değinmemişsiniz, cevap verirseniz sevinirim, iyi günler ????????

 29. Merhaba Mustafa Bey. 19 subat pazari 20ye baglayan Pazartesi gunu 00. 45 de gorev yerim disindan mesai saatim oncesi(mesaim 8 de basliyor) 5 gunluk rapor aldim fakat raporum pazartesi gunu alindigi icin gecersiz hatta sıkıntı cikartacak bir rapor oldugu soylendi. Raporumda ayin 20 si yaziyor fakat gece 00. 45 mesai saatim oncesi aldigim bu rapor bana sıkınti cikarir mi? Cunku bu rapordan dolayi baskı altindayim

 30. Merhaba. Öğretmenim, pazar günü acilden üç günlük rapor aldım. Bugün bitiyor tekrar rapor almak istiyorum. Gece 12 den sonra çalıştığım ilin dışından rapor almam mümkün müdür?

 31. Merhaba Mustafa Bey, başka bir şehirde öğretmenim pazartesi günü sabah 8de dersim var fakat ben pazar gecesi il dışından 12den sonra acilden rapor alsam bu sorun olur mu pazartesi gününe bağlanmış olduğu için. Cevaplarsanız memnun olurum

 32. Merhabalar Mustafa bey izmirde öğretmenim ve Erzurumda seminerim var pazartesi , sali ve çarşamba günü.
  1) pazartesi çalıştığım ilden 3 günlük rapor alsam yeterli mi
  2) pazar acilden 4 günlük rapor mu almalıyım
  3) pazar acilden 2 günlük rapor verdiler pazar ve pazartesi için mesela kalan 2 gün için aile hekiminden ya da normal poliklinikten rapor alabilir miyim

  1. Merhaba. Pazartesi semineriniz varsa, mesai saati başlangıcında Erzurum’da olmanız gerekir. Haliyle, mesai saati başlangıcından sonra Erzurum’dan başka yerden aldığınız rapor sıkıntı çıkarır. Pazar günü acilden elbette rapor alabilirsiniz. Acilden 2 gün rapor alırsanız ve raporunuz izne çevrilirse, kanaatimce sonraki rapor her yerden alınabilmelidir. Yine de bu hususu kurumunuza sormadan hareket etmemenizi öneririm.

 33. Merhaba Mustafa Bey eşim memur ve kontrollü olarak 30 günlük rapor aldı çalıştığı yerde refakat edecek kimse yok ailesinin yanında başka sehire gitti, iyileşme süreci 3 ayı bulacak, kontrol günü başka bir şehirden raporunu uzatması yani yeniden heyet raporu alması sorun teşkil eder mi? Zira ilk raporu kontrollü olduğu için rapor bitiminde çalışabilir raporu almadan mesaiye baslayamaz bu durumda izinli sayılır diye biliyorum.bu konuda net bir yazı bulamadım şimdiden katkılarınızı dolayı teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Kanaatimce rapor bitmediği müddetçe, tekrar herhangi bir yerden rapor alabilir. Bu hususta net bir yazı bulmanız ne yazık ki mümkün değil; çünkü kurumların uygulamaları farklı olabiliyor. Bu soruyu memurun kurumuna sormak ve ona göre hareket etmek en doğrusu olacaktır.

 34. Mustafa bey merhaba, ben bir kamu kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıyorum. ocak ayında ameliyat oldum. ameliyat sonrası 10 gün rapor verdiler. fakat kontrol yazmadılar. yani rapor bitişi işbaşı yapmam gerekiyor. raporum haftaya perşembe günü bitiyor. benim çalıştığım ilde ameliyat sonrası refakatçim olabilecek kimsem yok, daha da sıkıntılı olarak bakım çağında çocuğum var. bu nedenle çocuğumu da alarak iyileşene kadar hem benim hem çocuğumun bakımını üstleneceğini söyleyen kardeşimin kardeşimin yanına memuriyet mahallim dışında kalan bir ile gitmem gerekiyor. şu andaki durumumu değerlendirdiğimde iyileşmemin 10 günden fazla süreceğini düşünüyorum. bu nedenle tekrar rapor almam gerekecek. ilk raporumun hafta içi perşembe günü biteceğini düşünerek;
  a) yeni rapor için perşembe günü mesai saatinde il dışında hastaneye gitsem tekrar rapor alabilir miyim, yoksa sen zaten raporlusun tekrar rapor yazamayız yarın gel mi derler. forumlarda sağlık kurumlarının bu hususta farklı uygulamalarda bulunduğu ve bu nedenle pek çok kişinin mağdur olduğu şeklinde yorumlar bulunuyor, doğrusu nedir?
  b) eğer yarın gel demeyip raporun son günü 5 günlük yeni rapor yazsalar ikinci raporum yazınızda bahsi geçen ilgili yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilir mi yani hastalık iznine çevrilir mi.
  c) raporum çalışabilir yerine kontrol şeklinde düzenlense idi ve kontrol tarihi raporun son günü olarak belirlense idi, kontrolü memuriyet mahalli dışındaki bir ilde yaptırarak raporumu uzattırmamda ilgili yönetmelik gereği bir sıkıntı olur muydu.
  uzun yazdığım için kusura bakmayın. yaklaşık 4 saattir forum forum geziyorum net bilgi bulamadım. teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Duyduğum kadarıyla raporluyken yeni rapor yazılmıyor. Bunu okurlarımız bilgi olarak son zamanlarda iletiyor. Ama yine de emin olduğum bir konu değil.
   Eğer raporunuz bitmeden size rapor verirlerse, evet bu rapor geçerli olsa gerekir.
   Buradaki kriter son derece basit: Raporunuz bitmeden kanunen izinli olduğunuz için, istediğiniz yerde ve zamanda rapor alabilirsiniz. Raporunuz bittiği anda artık genel kurallara tabi olursunuz. Bu kapsamda durumunuzu değerlendirebilirsiniz.

 35. Vardiyalı olarak çalışan bir memur hafta tatili hafta içine denk gelmekte hafta tatilim Perşembe ve cuma günleri perşembe günü il dışından sağlık ocağından alınan hastalık raporu geçerli ölümü.

  1. Merhaba, burada hafta içi ya da sonu olmasının bir önemi yoktur. Görev mahalli dışında bir yerden rapor alacaksanız, bu rapor “yazımda belirttiğim özel durumlar haricinde” ACİL’den olmak zorundadır.

 36. Merhaba Mustafa bey. Gebeliğimden ötürü kontrol izni aldığım gün; kanuni izinli sayılmış olduğumdan ötürü, il dışında normal polikliniklerden rapor aldığımda izne çevrilir mi? Teşekkürler.

  1. Merhaba, tartışmalı bir konu olduğunu söylemeliyim. Ancak kanaatimce, kontrol izni memuriyet mahallinde geçerli olsa gerekir. İl dışında kontrol için geçerli bir nedeniniz yoksa, sıkıntı yaşanabilir. Yine de bu sözlerin benim yorumumdan ibaret olduğunu hatırlatmalıyım.

 37. İyi günler Mustafa bey. Ben 22 aralık perşembe günü mesai saatim dışında akşam 2 günlük rapor aldım. Rapor 22-23 aralık için geçerli. Rapor 22 aralık perşembe günü için geçerli olur mu bu durumda bir sorunla karşılaşır mıyım? Çünkü perşembe günü mesai saati içinde mesaide olmam gerekiyor rapor perşembe gününü kapsıyor bu benim için sıkıntı oluşturur mu? Nasıl olması gerekiyor?

  1. Merhaba. Sorunuzu tam olarak anlayamadım; ama eğer raporunuz mesai sonrası alınmışsa, elbette mesai saatlerinde kurumda olmanız gerekirdi.

 38. Merhaba Mustafa Bey ben hafta şehir dışında acilden alınan raporlarda Pazar gün saat mefhumu önemli mi onu sormak istiyorum mesela rahatsızlandınız saat 14 .00 da acile gittiniz muayene olduğunuz ve size rapor verildi bu geçerli midir ya gece saat 12’den sonra mı acile gitmek gerekiyor, çok teşekkür ederim

  1. Merhaba. Mesainiz örneğin pazartesi sabah 8’de başlıyorsa, acilden raporu pazar gündüz ya da pazartesi gece alabilirsiniz. İkisinin arasında fark yoktur.

 39. Merhaba, gerçek hastalık için değil de başka sebeplerden dolayı, mesela acil durumlar için(misal cenaze) aldığımız raporun uygunsuz olduğu tespit edilse bir öğretmene verilecek ceza nedir, bunu emsali var mıdır?

 40. İyi günler ben muğlada öğretmenim 5 gün pazartesi _ cuma Adanada seminerim var fakat gidemeyeceğim . Bir önceki hafta çalıştığım yerden 3 günlük rapor aldım cuma- cumartesi – pazar.adanaya gitmek için pazardan yola çıkmam gerekir.Bu arada gorev yerindeyim. Pazartesi günü raporu sağlık ocağından alabilirmiyim yoksa mesai saatleri dışında acilden mi almalıyım

  1. Merhaba. Raporunuz pazar günü bitiyorsa, pazartesi sabah görevinizi başında olmanız gerekir. Haliyle pazartesi mesai saatleri içinde rapor alacaksanız, bu raporu tabi ki geçici görevli olduğunuz Adana ilinden almalısınız. İmkan dahilinde ise mesai saatinden önce acilden almanızı, yoksa ilgili amirden izin alarak mesai saatinde hastaneden almanızı öneririm.

   1. Teşekkür ederim. Raporu pazar günü acilden 4 günlük aldım. Fakat rapor çarşamba bitiyor ve perşembe, cuma seminer devam ediyor. Perşembe ve cuma için raporu uzatmam gerekirmi okula gitsem kendi görev yerimde olur mu ?

    1. Rica ederim. Perşembe ve cuma, görevlendirildiğiniz seminer devam ediyorsa, elbette ki seminerde olmanız gerekir Dilek hanım. Sağlık raporu olmadığı müddetçe, seminere katılmaktan geri duramazsınız.

 41. Merhaba
  görev yaptıgım il dışında kanuni izinli iken 30 günlük kontrollü heyet raporu aldım. kontrol muayenesinde görev yaptıgım ildeki hastaneye mi gitmeyelim. yoksa raporu veren doktoramı? raporu veren doktora gidersem ve ve raporu kontrol günü uzatırsa usule uygum mu olur?

  1. Merhaba, Doğan bey kontrol günü raporunuzun bittiği gün mü göreve başlamanız gereken gün mü? Raporun son günü ise, raporlu olduğunuza göre istediğiniz yere kontrole girebilirsiniz. Fakat kontrol gününüz, raporunuz bittikten sonraki ilk gün ise, elbette bu günde görevinizin başında olmanız gerekir.

 42. Merhaba

  pzt günleri dersim olmadığı için(o gün mesaim yok ) pzt herhangi bir saatte şehir dışından rapor alsam gecerli olur mu yoksa mutlaka pazar gece 12 den sonra mi almalıyım? cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, dersinizin olmaması size mesai saatlerinde rapor alma hakkı vermez. Burada gece ya da gündüzden ziyade; önemli olan normal okul başlama saatinden ÖNCE bu raporu almanızdır. Yani örneği salı günü sabah 8’de mesainiz başlıyorsa, raporu pazartesi mesai bitiminden itibaren salı sabah 08:00’e kadar da acilden alabilirsiniz. Burada önemli olan, mesai saatleri dışında ve acilden rapor almış olmanızdır.

 43. Merhaba diyelim ki il dısındayız. haftasonu acilden rapor aldık. Pzr pzt için.diyelim ki iyileşemedik bu raporu salı çarşambaya uzayabilir miyiz haftasonu raporu aldıgımz ilden

  1. Merhaba, eğer bu raporunuzu kurumunuz izne çevirmişse, kanuni izninizi kullanmaya başlamışsınız demektir. Böyle olunca, raporu aldığınz yerden yeniden uzatabilmeniz gerekir. Not: Lütfen harekete geçmeden önce kurumunuzdan kesin bilgi alınız.

 44. Merhabalar.
  Çalıştığım işyeri Diyarbakır’ın bir ilçesinde ve ikametgahım Diyarbakır da. Ben mesai saatleri içerisinde ikametgahım olan Diyarbakır ilinde rapor alsam ve bunu mesaj ile işyerime iletsem bu hastalık iznine çevrilir mi? Sorun olur mu?
  Teşekkerler.

  1. Merhaba, mesai saatleri içinde aldığınız raporun izne çevrilmesi için kanaatimce amirinizden izin alarak sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir. Böyle bir izin var olduğu müddetçe, sağlık raporu izne çevrilebilir. Yine de en doğrusu, bu durumu öncelikle kurumunuza sorarak bilgi almanız ve ona göre hareket etmenizdir.

 45. Mustafa bey iyi günler ben saglik nedeniyle calistigim il de 10 gün tek hekim raporu aldım daha sonra kontrole uygundur diyerek 10 daha aldım aynı hekimden rapor bitişi mazeret izni alıp mazeret izni bitmeden il dışındaki doktoruma muayene olacağım 10 günlük rapor daha alabilir miyim
  Toplamda 40 günü geçmiyor ama 20 +10 gibi oluyor tam kesin bilgi ariyorum ama tek hekim raporu 20 günü geçemez diye biliyorum ama 10 10 bir hekimden diger 10u başka hekimden alacağım diğer sorum mazeret izinli iken il dışından aldığım rapor geçerli olur mu şimdiden teşekkür ediyorum

  1. Merhaba, mazeret izinliyken il dışından rapor alabilirsiniz; ancak raporluyken rapor alacaksanız, bunun yine (acil haller dışında) çalıştığınız yerden olması gerektiğini düşünüyorum.

   1. Çok sagolun mustafa bey ama rapor ustune rapor değil 10 gün +10 gun raporum bitti mazeret izni aldim il disindaki hekimimden 10 gün daha alabilir miyim 30 gün oluyor ya onu sormak istemiştim

    1. Kesin bir cevap vermek istemem, sonra sizi yanıltabilirim. Kanuni izinlerin kullanılması sırasında mümkündür; yine de mazeret izninizin kanuni izinlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda kurumunuzun farklı görüşleri olabilir.

 46. Merhaba hocam,bilgilenmek ve teyit etmek adına 657’ye gore birkaç soru sormak istiyorum.Yazilarinizi okudum. Hazırcılık yapmiyorum.Maddeler halinde sorular sordum.Cevaplamak zorunda değilsiniz,ama maddeler halinde cevaplarsanız sevinirim.:) Hem yorumlara bakan diğer arkadaşlar da sorularına cevap bulmus olur.Ya da bu soruları soru cevap şeklinde sayfanızda yayınlarsınız belki.

  1)Çalıştığım ilden rapor alıp başka bir ile gittim.Gittigim ilde tekrar rapor alabilir miyim?
  a)Alabilmem için hastalık iznine çevrilmiş olması mi gerekir?Otomatikmen çevriliyor diye anladım.
  b)Raporun son gunu mu yoksa işe başlayacağım gün mu alabilirim?
  c)Raporun son gunu rapor üstüne rapor yazılıyor mu?
  d)Ise başlayacağım gun rapor almak istersem sadece mesaiden önce acilden mi alabilirim?
  e)Raporda doktorun ise başlama yapilacagi gün için kontrol yazmasi il dışından mesai saatleri icerisinde rapor alinabilmesini olumlu yönde etkiler mi?

  2)Yıllık iznim 20 gün diyelim. 2. Gününde 10 gün rapor aldım.Raporum bitti.Galiba yıllık iznim devam edecek.Bu durumda 2. Kez il disindan mesai saati icinde de rapor alabiliyorum?

  3)Yıllık iznim 10 gundu.2. gununde calistigim il disindan 10 gun rapor aldim.Iznim raporundan kisa.Bu durumda
  a)Sadece mesai saati başlamadan raporun bittiği gece acilden aldığım rapor mu geçerli olur?
  b)Ise baslama gunu kontrol yazması mesai saati icinde il disinda rapor alinabilmesini sağlar mı?
  4)Yıllık izni aldim.Calistigim ilden 10 saat uzaklıktaki bir ile gittim.Iznin ilk günü rapor aldım.Bu raporun günün hangi saatinde alındığının önemi var mi?Dusununce calisilan Ilden baya uzak.

  Teşekkürler.Belki sorular ayrıntılı olabilir,ama öğrenmek istiyorum.Bu konularda genel olarak zayıfız.

 47. Merhaba hocam,bilgilenmek ve teyit etmek adına birkaç soru sormak istiyorum.Yazilarinizi okudum. Hazırcılık yapmiyorum.Maddeler halinde sorular sordum.Cevaplamak zorunda değilsiniz,ama maddeler halinde cevaplarsanız sevinirim.:) Hem yorumlara bakan diğer arkadaşlar da sorularına cevap bulmus olur.Ya da bu soruları soru cevap şeklinde sayfanızda yayınlarsanız belki.

  1)Çalıştığım ilden rapor alıp başka bir ile gittim.Gittigim ilde tekrar rapor alabilir miyim?
  a)Alabilmem için hastalık iznine çevrilmiş olması mi gerekir?Otomatikmen çevriliyor diye anladım.
  b)Raporun son gunu mu yoksa işe başlayacağım gün mu alabilirim?
  c)Raporun son gunu rapor üstüne rapor yazılıyor mu?
  d)Ise başlayacağım gun rapor almak istersem sadece mesaiden önce acilden mi alabilirim?
  e)Raporda doktorun ise başlama yapilacagi gün için kontrol yazmasi il dışından mesai saatleri icerisinde rapor alinabilmesini olumlu yönde etkiler mi?

  2)Yıllık iznim 20 gün diyelim. 2. Gününde 10 gün rapor aldım.Raporum bitti.Galiba yıllık iznim devam edecek.Bu durumda 2. Kez il disindan mesai saati icinde de rapor alabiliyorum?

  3)Yıllık iznim 10 gundu.2. gununde calistigim il disindan 10 gun rapor aldim.Iznim raporundan kisa.Bu durumda
  a)Sadece mesai saati başlamadan raporun bittiği gece acilden aldığım rapor mu geçerli olur?
  b)Ise baslama gunu kontrol yazması mesai saati icinde il disinda rapor alinabilmesini sağlar mı?
  4)Yıllık izni aldim.Calistigim ilden 10 saat uzaklıktaki bir ile gittim.Iznin ilk günü rapor aldım.Bu raporun günün hangi saatinde alındığının önemi var mi?Dusununce calisilan Ilden baya uzak.

  Teşekkürler.Belki sorular ayrıntılı olabilir,ama öğrenmek istiyorum.Bu konularda genel olarak zayıfız.

  1. Merhaba Gökhan bey, hazırcılık yapmaktan ziyade bazı soruların cevapları yazı içinde olduğu halde tekrar soruluyor ve her soruya cevap vermem ne yazık ki mümkün olmuyor. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalışayım:
   1- Gittiğiniz ilde rapor alabilirsiniz; ancak bu raporun ACİL’den olması gerektiğini değerlendiriyorum. (Bu konunda yüzde yüz emin değilim; sebebi ise hastalık izninin KANUNİ İZİN’lerden olup olmadığı konusunda net bilgiye ulaşamadım, bu nedenle ACİL dışından alınması da mümkün olabilir).
   Önceki raporunuzda bir sıkıntı yoksa, zaten hastalık iznine çevrilmiştir.
   İşe başlayacağınız gün rapor ya da öncesi alabilirsiniz, fakat mesai saatiniz başlamadan önce almanız gerekir. Aksi takdirde kabul edilmez.
   İşe başlayacağınız gün rapor alacaksanız, görev mahallinizde iseniz her bölümden alabilirsiniz. Görev mahalli dışındaysanız, sadece acilden alabilirsiniz. (Mesai başlamadan)
   Raporda doktorun ise başlama yapılacağı gün için kontrol yazması bir şeyi değiştirmez, il dışından mesai saatleri içinde rapor alamazsınız.
   2- Evet, arada aldığınız 10 günlük rapor yıllık izin süresi içinde olduğundan, izne devam eder ve 20 günün bitiminde görevinize başlarsınız. Bu arada 2 değil 5 kez daha rapor alabilirsiniz. Sağlık raporu doktorların hastalar için yazdığı bir iş göremezlik durumu olduğuna göre, bunun bir sınırlaması olmaz. Önemli olan, mevzuata uygun şekilde alınmış olmasıdır.
   3- Yıllık izin memurun kanuni izinlerinden olduğundan, memur istediği yerden ve zamanda rapor alabilir. Memurlara bu hususta tek tavsiyem, her ihtimale karşılık, yıllık izin talep formlarında iznin geçirileceği yer kısmına rapor alınabilecek yerleri de yazmaları yönündedir.
   4- Yukarıdaki cevap aynen geçerlidir.

   Son olarak şunu söylemek isterim. Bu hususta kafanızı çok karıştırmanıza gerek yok. Aslında tüm sistematik yukarıda yazıda zaten izah edildi. Kafa karışıklığı olduğunda ayrıca kurumunuza sormanız da yararınıza olacaktır. Beklediğinizden daha detaylı cevaplar alabilirsiniz.

 48. Eşim Batman da öğretmen. Ben Yozgat ta sağlık personeliyim. Eşim Kayseri de doğum yapacak. Sonrasında Kayseri den heyet raporu alırsak geçerli olur mu.

  1. Merhaba, yaz tatilinde olduğu müddetçe eşiniz her yerden rapor alabilir. Ancak görevinin başında olması gerektiği andan itibaren artık yazıda izah ettiğim kurallara tabi olacaktır.

  1. Merhaba, buradaki kurallar her memur için geçerlidir. Özel olarak sorma sebebiniz, yaz dönemi midir?

   1. Hocam eşim askeri personel. Görev yerim hatay yaşadığımız yer edirne. Eş durumu tayinim çıkmadığı için bu yıl görevlendirmeyle edirneye gelmiştim. Hamileyim 1 hafta sonra doğum yapacağım. Yıl içinde sık sık rahatsızlandıgim için istirahat raporu hakkım kalmadı. Doğum iznim bittiğinde hatay a hemen dönüp göreve başlamam mümkün görünmüyor. Edirne den bir özel hastaneden heyet raporu alıp zaman kazanabilir miyim? Hatay da geçerli olur mu?

    1. Merhaba, rapor hakkı diye bir şey olmadığını söylemem gerek. Yıl içinde memurun alabileceği bir rapor sınırı olmaz. Yine de bunun haricinde; doğum izniniz sona ermeden Edirne’den rapor almanız mümkün olsa da bittiği andan itibaren artık Hatay’da göre başlamanız gerekir. Dolayısıyla, doğum izni bitmeden başka yerden rapor almazsanız, muhakkak göreve başlamanız gerekir.

 49. Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Çok yeni başıma gelen bir olayı size soracağım. Fikrinizi almak isterim. 657 sayılı kanuna tabi devlet memuruyum; 19 temmuzdan 29 temmuza kadar 11 gün şehir dışında olmak üzere yıllık izin kullandım ve 1 ağustos tarihinde iş başı yapacaktım. Ama talihsiz bir şekilde 31 temmuzda şehir dışında ayak parmağımı kırdım hemen acile giderek muayene oldum, kırık olduğunu belirterek ortopedi doktorunun görmesi gerektiğini, şuan 2 gün rapor vereceklerini, nöbetçi ortopedi doktoru bulunmadığını belirttiler. Ertesi gün yani 1 ağustos da ortopedi muayenesi oldum, kırık olduğu teyitlendi, alçı yapıldı ancak 1 ağustos’ da raporlu olduğum belirtilerek, 2 ağustos dan itibaren rapor vereceklerini çünkü en az 10 gün calısamayacagim belirtildi. Çalıştığım kurumda 2 ağustos da izinli ve raporlu olmadığım için raporu kabul etmiyor. Böyle saçma bir durum olabilir mi? Ben kırık parmakla nasıl gideceğim memuriyet mahalline, beni 1 ağustos da gören doktor iş göremezlik raporu veriyor. Ben acilden hiç rapor almasam ve 1 ağustos da ortopedi doktoru görüp rapor verse yine olmazdı çünkü onların mantığı ile 1 ağustosda da rapor alamam. Gerçekten arada kaldım; ayağımin alcili olmasına mı yanayım? Bu saçma duruma mı? Görüşünüzü arz ederseniz çok sevinirim.

  1. Merhaba, öncelikle çok geçmiş olsun. Ancak teknik olarak şunu anlamanız gerekiyor ki; 1 ağustos’ta işinizin başında olmanız icap ediyorsa ve olamadıysanız, kurumunuzun size o tarih itibariyle rapor sorması normaldir ve hatta gerekir. Olanların artık geri dönüşü yok; sizin bu konuda savunmanızı alırlarsa, olayları tam olarak olduğu gibi yazarsınız ve kurumunuz değerlendirir. Nihayetinde bir günlük devamsızlığın 657 bakımından muhtemel tek sonucu 125’inci madde kapsamında aylıktan kesme cezası uygulanması olabilir; ki siz de böyle bir uygulama olursa idare mahkemesine dava açabilirsiniz.

   1. Sevgili mustafa bey tekrar merhaba, benim acilden verilen 31 temmuz ve 1 ağustos için 2 günlük iş göremezlik raporum ile ortopedi doktoru tarafından verilen 2 ağustos ve 12 ağustos için 10 günlük iş göremezlik raporum var. Bu iki raporda şehirdışından… Bu durumda yorumunuz nedir?

    1. Merhaba, size genel olarak bilgi verdim Ahmet bey. Rapor içeriklerini vs. görmeden yapacağım yorumlar artık yanıltıcı ve yanlış olabilir. Önceki cevabım çerçevesinde, ne yapacağınıza sizin karar vermeniz gerekecek.

  2. Merhaba. Öğretmenim,Şehir dışından on günlük rapor aldım raporumun bittiği gün şehir dışından heyet raporu alabilir miyim?

   1. Merhaba. Örneğin raporunuzun son günü 12 aralık olsa, en geç 12 aralıkta ya da 12’sini 13’üne bağlayan gece rapor almanız gerekir. Aksi takdirde, 13’ünde görevinizin başında olmanız icap eder.

 50. Merhaba . Kadrolu personelim eş durumundan 1200 km uzağa geçici görevlendirmem yapıldı harcırahsız ve izinsiz şeklinde. Cuma ilişik kesip aynı gün yine aynı şehirden rapor alındığında sıkıntı olur mu? Bir de rapor ilişik kestiğim kurumam mı bildirilir yoksa geçici görevlendirildiğim kuruma mı? Teşekkürler

  1. Merhaba, açıkçası net bir cevabım yok. Yine de ben olsam, bu raporu iki kuruma da teslim ederdim ve risk almazdım.

 51. Merhaba öncelikle kolay gelsin.ben polis memuru olarka görev yapıyorum ben istirahatli zamanım da il dışına çıkabilir miyim çıktığım zaman rapor alabilir çünkü EGM de il dışına çıkarken amirine bildirmek gerekiyor.il dışındayken rapor alsam sorun olur mu. kanun maddeleri varken iç yönetmelik maddeleri geçersiz diye biliyorum

  1. Merhaba, aslında sorunuzun cevabı yazımda var ve evet, memur olarak alabilirsiniz. Yine de polis teşkilatı söz konusu olunca, özel hükümler söz konusu olabilir ve uzmanlık alanım olmadığı için sizi yanıltmak istemem.

 52. Öncelikle merhaba kolay gelsin. Sözleşmeli öğretmenlik te bu anlattıklarınizin tamamı geçerli mi? Birde pazar gece yarısından sonra tarih pazartesiyi gösterdiğinde (saat 01.00’de) başka ilin acil servisinden alınan rapor hastalık iznine çevrilir mi?

  1. Sözleşmeli memurluk konusunu bilmiyorum, en kısa zamanda yazarım inşallah. Pazar gece yarısından sonra alınan acilden alınan rapor elbette geçerlidir. Mesai başlangıç saatine kadar alınan raporların geçerli olması gerekir.

Başa dön tuşu