Dilekçeler / Tutanaklar

İşyeri disiplin yönetmeliği örneği

Disiplin yönetmeliği örneği

İnternette yer alan birçok işyeri disiplin yönetmeliği örneği var. Bunların çoğu birbirinin kopyası ve anlaşılması zor yönetmelik örnekleridir. Bu defa sizler için özel bir işyeri disiplin yönetmeliği hazırladım. Bu yönetmeliği dilediğiniz gibi genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Çünkü bir işyerinde uygulanacak disiplin cezalarının niteliğini öncelikle o işyerinin yetkililerinin belirlemesi gerekir.

Yine de bu yönetmeliği olduğu gibi kullanmak isterseniz de işinizi görecektir. Genel olarak birçok işyeri için yeterli olacağını düşünüyorum. Disiplin yönetmeliğini işyerinde ilan etmeniz gerektiğini unutmayın; hatta imkanınız varsa işçilere yazılı olarak tebliğ etmeniz yararınıza olacaktır.

Aşağıya kopyaladığım bu işyeri disiplin yönetmeliğinin bir örneğini de word dosyası olarak yazının sonuna ekliyorum. Bu dosyayı indirebilir ve dilediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

İŞYERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, kapsam ve dayanak ve tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmelik, ………………………….. (işyeri unvanı / adı yazılır) işyerinde disiplin işlemlerini ve cezalarını düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik ……………………………… (işyeri unvanı / adı yazılır) işyerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan tüm personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik dayanağını 4857 sayılı İş Kanunundan almaktadır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

 1. İşveren: …………………………………..(işyeri unvanı / adı yazılacak)
 2. İşyeri: İşveren bağlı olarak işlerin yürütüldüğü açık ve kapalı alanları
 3. İşçi: İşverene bağlı olarak çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan personeli
 4. Disiplin cezası vermeye yetkili makam: İşçinin amiri durumunda bulunan ve işçi hakkında uygulanacak disiplin cezasına karar verme yetkisine sahip olan görevliyi/makamı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Disiplin cezaları

Disiplin Cezaları

Madde 5 – İşçiler hakkında uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarı: İşçiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
 2. Kınama: İşçiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
 3. Ücret kesme: İşçinin ücretinden belirlenen miktar kadar kesinti yapılmasıdır.
 4. Haklı nedenle fesih: İşçinin 4857 sayılı İş Kanununun 25inci maddesi kapsamındaki fiili nedeniyle derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarılmasıdır.

Madde 6 – Uyarı cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

 1. Mazeretsiz olarak; mesai başlangıç saatinden sonraki bir saat içinde işe gelmemiş olmak veya mesai bitiminden önceki bir saat içinde işten çıkmış olmak
 2. Verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, araç ve gereçlerin kullanılmasında dikkatsizlik ve özensizlik göstermek

Madde 7 – Kınama cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

 1. Mazeretsiz olarak ; mesai başlangıç saatinden bir saat geçtikten sonra işe gelmiş olmak veya mesai bitimine bir saatten çok süre kalmışken işten çıkmak
 2. Verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, araç ve gereçlerin kullanılmasında kusurlu davranmak
 3. Uyarı cezası gerektiren bir fiilin ikinci kez işlenmiş olması

Madde 8 – Ücret kesme cezası aşağıdaki hallerde ve belirtilen miktarlarda uygulanır

 1. Mazeretsiz olarak her hangi 1 iş günü işe gelmeyen işçiye 1 günlük ücreti tutarında
 2. Mazeretsiz olarak, tatil gününü takip eden her hangi 1 iş günü işe gelmeyen işçiye 2 günlük ücreti tutarında
 3. Kınama cezası gerektiren bir fiilin tekrar işlenmiş olması halinde 2 günlük ücreti tutarında
 4. Uyarı cezası gerektiren bir fiilin üçüncü kez işlenmesi halinde ve sonrasında her tekrarında 2 günlük ücreti tutarında

Ücret kesme cezasının uygulandığı hallerde, İş Kanununun 38inci maddesi gereğince; işçinin maaşından kesilen paralar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen banka hesap numarasına bir ay içinde yatırılır. Aynı kanun maddesi gereğince, bir işçi hakkında uygulanacak ücret kesme cezası miktarı bir aylık süre zarfında 2 günlük ücretini geçemez. Ücret kesme cezası uygulanması halinde işçiye gerekçesiyle birlikte yazılı bildirim yapılır.

işyeri disiplin yönetmeliği

Madde 9 – Haklı nedenle fesih cezası aşağıdaki haller uygulanır

 1. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 2. İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
 3. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 4. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması , işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 5. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 6. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 7. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 3 iş günü işine devam etmemesi.
 8. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 9. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Diğer fiiller ve cezaları

Madde 10 – Bu yönetmelikte açıkça sayılmayan bir fiilin meydana gelmesi durumunda; işçinin bu fiilinin karşılığında, fiile en yakın ve benzer olan fiilin gerektirdiği disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanununun hükümleri göz önüne alınarak da işlem yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Süreler, Savunma , İtiraz ve Zamanaşımı

Süreler

Madde 11 – Bu yönetmelikte geçen disiplin cezaları; fiilin işçi tarafından gerçekleştirildiğinin, cezayı vermeye yetkili makamca öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içinde verilir.

Savunma

Madde 12 – Bu yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarının uygulanmasından önce işçinin savunmasının alınması esastır. Fiilin gerçekleştiğinin, disiplin cezasını vermeye yetkili makamca öğrenilmesini takip eden iş günü savunma talep edilir ve işçiye savunma için 1 iş günü süre verilir.

Yukarıdaki fıkrada yer alan süreler kesin olmayıp gerektiğinde bu süreler değiştirilebilmekle birlikte tüm işlemlerin sonunda 6 iş gününde karar verilmesi esastır.

Aşağıdaki hallerde işçinin savunmasının alınmasına gerek yoktur:

 1. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
 2. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması
 3. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda
 4. Halin gereği olarak, savunma alınmasına yetkili makamlarca açıkça gerek görülmemesi

İtiraz

Madde 13 – Hakkında disiplin cezası uygulanan işçi bu cezaya 3 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın yazılı olarak yapılması gerekir. İşçinin itirazının, disiplin cezasını veren makama ulaşmasından itibaren 3 gün içinde işçiye cevap verilir. Bu yönetmelikte yer alan disiplin cezalarından olan haklı nedenle fesih cezasına itiraz edilmesi ise mümkün değildir.

Zamanaşımı

Madde 14 –  Bu yönetmeliğin 9uncu maddesinde sayılan haklı nedenle derhal fesih cezasını gerektiren bir fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra bu fiil hakkında disiplin cezası uygulanamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık zamanaşımı süresi geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler ve Yürürlük

Çeşitli Hükümler

Madde 15 – Bu yönetmelikte yer almasa bile, İş Kanununun yönetim hakkı kapsamında işverene verdiği yetkileri kullanmak işverenin takdirindedir. 4857 sayılı İş Kanununun işverene açıkça verdiği bir yetkinin, bu yönetmelikte yer almadığı gerekçesiyle kullanılamayacağı iddia edilemez.

Madde 16 – Bu yönetmelik işyerinde uygun bir yerde ilan edilir ve işçilere duyurulur. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, çalışmakta olan ve işe giren her işçi bu yönetmelik hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 17 – Bu yönetmelik ……/…../………. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

………./………./……………

İşyeri Unvanı ve Kaşesi

İmza

İşyeri disiplin yönetmeliği örneği için tıklayınız.

 

 

 

 

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Yorum

 1. Merhaba Sadık Bey, İş yerinde disiplin kurulu üyelerini işveren belirliyır. Burada işçi ve çalışan temsilcisini de işveren belirler. İşçilerin seçimle ve oyları ile belirkemesi söz konuus mudır? Teşekkür ederim.

 2. merhabalar;
  işçi uyarı cezasını imza yetkisi bulunmayan bir kişi verebilir mi (bölüm şefi müdürü ) işçi olarak bu uyarı cezasını almaz isem buradaki süreç nasıl olur Noterden göndermek zorunda mı yoksa imzalamaktan imtina şerhi yeterli midir veya mahkeme de kabul görür mü
  teşekkürler…

  1. Merhaba. Sadık bey, böyle bir durumda noterden bir belge göndermeye gerek yoktur. İmzalanmaması ya da şerh konulması yeterli olacaktır.

 3. Mustafa bey,
  işçilerin imzaladıkları iş aktine ilave mi edilmeli bu yönetmelik hükümleri? her işçinin imzalaması gerekir mi ?

  1. En doğru yöntem budur Mustafa bey. Hali hazırda çalışmakta olan işçilerden ise bir defaya mahsus toplu liste yöntemiyle imza alınarak okundu bilgisi alınması yeterlidir.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu