Kıdem Tazminatı

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı her halde ve şartta alınmaz. Hatta alınmasının çoğu zaman zor olduğunu söylemem gerekir. Özellikle işçinin ortada haklı bir nedeni yokken ayrılması yani istifa etmesi halinde işler karışır. Peki, ama istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa etmek ne demek?

İstifa etmek İş Kanunu bakımından, ortada bir haklı fesih nedeni yokken işten ayrılmak demektir. Bir başka deyişle, istifadan bahsetmek için aşağıdaki unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekir:

 • İşçi kendisi işten ayrılmış olmalıdır.
 • İşçinin işten ayrılması için HAKLI bir nedeni olmamalıdır.

Bu durumda, istifa kavramından önce haklı fesih kavramını doğru anlamak gerekir.

Haklı fesih nedir?

Teknik olarak istifa etmek ve haklı nedenle fesih yapmak birbirine çok benzer. İkisinde de iş akdini sona erdiren taraf işçi olup fark, fesih gerekçesinde yatar.

Haklı nedenle fesihte işçi öylesine ya da durup dururken değil, İş Kanunu’nun 24’üncü maddesinde tek tek sayılan gerekçelerden birisi nedeniyle işten ayrılıyordur. İşçi için haklı fesih nedenlerinin neler olduğunu şu yazımda açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/9-maddede-iscinin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri/

İstifa ile haklı fesih arasındaki fark

İstifa ile haklı fesih kavramı arasındaki benzerlikler ve farklılıkların daha iyi anlaşılması için aşağıdaki tabloyu hazırladım.

İstifa & Haklı Fesihİş akdini sona erdiren tarafİşten ayrılma sebebiKıdem tazminatıİhbar süresini çalışma yükümlülüğüİşe iade hakkı
İSTİFAİşçiÖylesine / Haklı sebebi yokAlamazVarYok
HAKLI FESİHİşçiİş Kanunu’nun 24’üncü maddesinde sayılı nedenlerleAlabilirYokYok
İstifa ve haklı fesih farkı

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı

İşçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanacağını daha önce açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/kidem-tazminati-alma-sartlari/

Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere kıdem tazminatı almanın belirli şartları vardır ve işçi işten ayrıldığında her zaman kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatıyla ilgili en yaygın bilinen husus istifa edenin bu tazminatı alamayacağıdır. Bu genel bilgi doğru olmakla birlikte eksiktir.

İstifadan kasıt hiçbir gerekçe göstermeksizin işten ayrılmadır. Aşağıda belirteceğimiz durumlarda ise işçinin aslında bir sebebi vardır işçi haklı fesih nedenine sahip olmasa da kıdem tazminatı alabilir.

istifa eden işçi kıdem tazminatı alır mı?

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alabileceği haller

Hiçbir geçerli nedeni yokken kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alamazken bunun 3 istisnası vardır. Sırasıyla bu nedenler şunlardır:

 • 15 yıl ve 3600 gün / emeklilik
 • Askerlik için ayrılma
 • Kadın işçinin evlenmesi

Emeklilik ve 15 yıl 3600 gün nedeniyle istifa

İlk sigorta girişi 08/09/1999 tarihinden önce ve toplam prim günü sayısı en az 3600 olan işçi, SGK’dan alacağı “kıdem tazminatına hak kazandığına dair” yazıyı işveren ibraz ederek, istifa ettiği halde kıdem tazminatı alır.

Bu durumun ayrıntılarını şu yazıda anlatmıştım: https://mustafabaysal.com/15-yil-ve-3600-gun-ile-kidem-tazminatinin-yasal-dayanaklari/

Ayrıca emekliye ayrılacak olan işçi de işten istifa eder ve kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Çünkü emeklilik, en başta gelen kıdem tazminatı hak etme gerekçelerinden birisidir.

istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı

Askerlik nedeniyle istifa

Askerlik görevini yapmak üzere işten ayrılan işçi, bu durumu kanıtlar evraklarını işverene ibraz etmek kaydıyla kendi isteğiyle ayrıldığı halde kıdem tazminatını alır.

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi için dilekçe örneğini şu yazımda bulabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/askerlik-nedeniyle-isten-ayrilma-dilekcesi-ornegi/

Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesiyle ve bu konuda yapılan özel düzenlemeler neticesinde, bedelli askerlik için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağı konusu tartışmalı hale gelmiştir. Bu konudaki kanaatimi de şu yazıda belirtmiştim: https://mustafabaysal.com/bedelli-askerlik-yapan-isci-kidem-tazminati-alir-mi/

Evlilik nedeniyle istifa

Evlenen kadın, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatını alır: https://mustafabaysal.com/evlilik-tazminati-var-midir/

İstifa eden işçinin hakları neler?

İstifa eden işçi kıdem tazminatı yanında başkaca haklarını da yitirirken, diğer birtakım haklarını almaya devam eder. Bu işçi örneğin ihbar tazminatı alamazken işe iade hakkını da kaybedecektir.

Fakat aynı işçi varsa yıllık izin ücretlerini ya da fazla mesai ücretleri gibi diğer alacaklarını almak hakkına sahip olacaktır.

İstifa eden işçinin hak ve yükümlülüklerini şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/istifa-eden-iscinin-haklari/

istifa eden kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı ile ilgili Yargıtay kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları tetkik edildiğinde, istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı konusu daha iyi anlaşılacaktır:

“… Somut olayda, davacı davalı işyerinde ilk olarak 23.11.2010-31.5.2013 tarihleri arasında çalışmış olup dosyaya sunulan 31.5.2013 tarihli noterde düzenlenmiş istifaname başlıklı belgeyle “…yukarıda yazılı şirketinizde 23.10.2010 tarihinden beri şoför olarak çalışıyorum. Gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren istifa ediyorum…” diyerek istifa etmiş olup işverence de işten ayrılış kodu olarak kod 3(istifa) bildirilmiştir.

Davacı her ne kadar bu istifanın 2000 TL avans istemesi sonrasında işverence avans verilmesinin istifa şartına bağlanması nedeniyle verildiğini belirtmişse de istifa belgesinin noterde düzenlenmiş olması aksine başka bir delilde bulunmaması karşısında istifa belgesine değer verilerek davacının 23.11.2010-31.5.2013 tarihleri arasındaki çalışması istifayla sonlandığından bu dönem çalışması için kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır…” (9 Hukuk, 2020/12770 K.).

“… İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde, işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanamaz. İstifa durumunda işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi yükümü ortaya çıkabileceğinden, istifa türündeki belgelerin titizlikle ele alınması gerekir…” (9 Hukuk, 2019/19683 K.).

“… Somut olayda, davacının el yazılı istifa dilekçesi ile kendi işyerini kurduğunu belirterek davalı iş yerinden istifa ettiğinin yazılı olduğu görülmüştür. Davacı tarafça ilgili istifa dilekçesinin baskı altında alındığına yönelik herhangi delil sunulmamıştır. O halde, davacının kıdem tazminatına yönelik talebinin reddi gerekirken…” (22 Hukuk, 2020/5972 K.).

SONUÇ

Ortada haklı bir neden yokken istifa ederek isten ayrılan işçi normal şartlar altında kıdem tazminatı hakkını kaybederken; aşağıdaki şartlardan birini sağlayan işçi istifa etse bile, en az 1 yıl kıdemi varsa, kıdem tazminatı almaya hak kazanır:

 • 08/09/1999 tarihinden önce ilk sigorta girişi yapılan ve toplamda en az 3600 gün primi olan işçi / Emekliye ayrılan işçi
 • Askerlik görevi için işi bırakan işçi
 • Evlendikten sonraki 1 yıl içinde işten ayrılan kadın işçi

Bu üç hal dışında, ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılan yani bildiğimiz anlamda istifa eden işçi, kıdemi kaç yıl olursa olsun, kıdem tazminatı alamayacaktır.

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alamayacağı gibi, ihbar tazminatı ödemek zorunda bile kalabilir. Bunun nedenini ise şu yazımızda açıkladık: https://mustafabaysal.com/istifa-eden-isci-ihbar-tazminati-odemek-zorunda-mi/

Son olarak özellikle hatırlatmak isterim ki; bu yazının konusu olan istifa, işçinin öylesine ve ortada bir haklı nedeni yokken işi bırakması olup işçinin haklı nedenle fesih yapması durumunda kıdem tazminatı hakkı tabi olarak gündeme gelecektir.

Bazı durumlarda işçiden zorla istifa dilekçesi alındığı görülür. Hangi nedenle olursa olsun, işçinin aslında istifa etmek niyeti olmadığı halde işverenin zorlamasıyla istifa dilekçesi imzaladığı bu durumda, işçinin kıdem tazminatı alması yine de mümkün olabilir: https://mustafabaysal.com/zorla-istifa-dilekcesi-imzalatilan-iscinin-haklari/

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı konusunda sık sorulan sorular:

Kaç yıl sonra kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilir?

Böyle bir süre kesinlikle yoktur. İşçinin 5 yıl ya da 10 yıl çalışmış olması ona kendiliğinden kıdem tazminatı alma hakkını vermez: https://mustafabaysal.com/10-yil-calisan-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi/

İstifa eden işçi ne talep edebilir?

İstifa eden işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade hakkı dışındaki tüm alacak ve haklarını talep edebilir.

İstifa edince maaş yatar mı?

İşçinin hak ettiği ücretin mutlaka ödenmesi gerekir. İşçinin istifa etmesi, onun maaşının ödenmemesini gerekmez. İşçi işten nasıl ve hangi gerekçeyle ayrılmış olursa olsun, hak ettiği ücretinin ödenmesi şarttır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

50 Yorum

 1. Merhaba ben borcum dan dolayı tazminatımı istedim patron dan oda tamam dedi ve verecek ben işime devam edecem neye dikkat etmeliyim yardımcı olur musunuz sekiz senem doldu

 2. Merhaba Mustafa Bey. 08/09/1999 tarihinden önce ilk sigorta girişim var. 4a lı olarak çalıştığım kuruma 15 yıl 3600 prim günü hakkımdan da faydalanacağımı belirterek 04.01.2022 tarihinde noter ihtarlı istifa dilekçemi verdim. Bu arada bir kamu kuruluşuna atamam yapıldı fakat işyerinden istifam halen onaylanmadı. Bu kurumdan ilişiğimi kesmeden kamu kuruluşunda işe başlayabilir miyim? İstifa onayını beklersem de atamam boşa çıkar mı? Teşekkürler.

  1. Merhaba, işçi aynı anda birden fazla yerde sigortalı olabilir. Burada belki kamu kurumu sorun çıkarabilir ve fakat onlara da durumu izah edebilirsiniz. Elbette, burada sorun çıkaracak ya da çıkarmayacak olan, nihai kararı verecek olan kurumunuzdur.

 3. Merhaba ,
  Sgk girişim 2005 yılı ve 2010 yılı ile birlikte aynı şirkette mağazacılık sektöründe çalışmaktayım ,
  maaşlarımız asgari ücret olarak ödenmekte ,yani devletin yaptığı zam haricinde 12 yılımı bitirmek üzere olduğum halde şirket bana yıl kıdemime istinaden ekstra bir zam yapmıyor.dolayısıyla her işe başlayan ile aynı maaşı almaktayım.
  Zam istediğimde ise maaş farkının ancak statü değişikliği ile olduğunu Müdür yardımcı olarak maaş farkı olacağını söylüyorlar.
  ben ise bu durumu reddediyorum çünkü benim istediğim kıdeme dayalı fark ,statü değil.
  fakat piyasa koşulları gözetildiğinde yılıma göre az alıyorum, işten ayrılamıyorum,kıdem tazminatım olduğu için.
  Benim gibi muhakkak mağdur olanlar vardır ve bizler için iş kanununda muhakkak maddeler ya da açılmış davalar olduğunu düşünüyorum.
  başka bir iş bulabilirim ancak bunca yılımı emeğimi bırakamıyorum.
  Öneriniz var mı?

  1. Merhaba, geniş bilgi için bir avukata danışmanızı öncelikle öneririm. Ancak şunu söyleyebilirim ki; işverenin işçiye kıdemi fazla diye ayrıca ücret ödemesi yasal olarak zorunlu değildir. Burada önemli olan işçi ile işveren arasındaki sözleşmenin şartları olup ücretiniz asgari ücret olarak belirlenmişse ve ödeniyorsa, fazlasının ödenmesini beklemeniz yasal olarak doğru olmaz.

 4. 1995 SGK girisliyim 3600günden yararlanarak 2020 yılında istifa ettim ve tazminatımı aldım fakat kıdem tazminatını vermeme hakları olduğu için hesaplamadılar. Şimdi yeni düzenleme ile kıdem tazminatı hak ettiğim için geriye dönük Beşyıl içinde başvurma hakkım olduğunu öğrendim dilekçe ile hak ettiğim yazısını aldım bunun için nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor.

  1. Merhaba, nasıl yararlandınız? SGK’dan yazı alarak işverene verdiniz mi? Kıdem tazminatınızı neden ödemediler?

 5. Merhaba Mustafa Bey,
  Yazınızda hep işçi olarak bahsedilmiş. Ben 1997 de SGK girişi olan 2005 ten beri kesintisiz memur olan 15 yıl 3600 gün şartlarını saglayan birisiyim. Özel sektörde daha iyi şartlarda iş buldum ve ayrilacagim. Yazıda anlatilan şartlar memurlar için de geçerli mi, bir de benim durumda tazminat yaşı doldurduğum zaman mı alabileceğim. Şimdi mi, teşekkürler. Saygılarımla.

 6. kamuya ait bir is yerinde calisiyorum.7 senelik isciyim.borclarimdan dolayi tazminatimi alip gene devam etmek istiyorum.ssk ya girisim 2003.toplam 5072 gunum var

  1. Merhaba. Böyle bir şey mümkün olmaz; işçisine bu şekilde tazminat ödeyen bir kamu görevlisi hakkında da işlem yapılması gerekir Turgay bey.

 7. Selamlar ozel br sirketde calsiyorum glda uzerine sorunlu br musterimizin sikayeti uzerine istifa etmemi istedi mudur imzalamadan ciktim ihtar gonderdim noterden ve arabulucuya bas vurdum 15ay calistm 29kodla cikisim yaplmls hak kazanabilirmiym veya kaybedermiyim tesekurler simdiden aydnlatirsaniz sevinirim

 8. Merhaba 10 yıl bir şirkette çalıştım tazminat ödeyeceklerini söylediler fakat benden istifa dilekçesi istediler bende yazdım verdim fakat tazminatımı odemediler 2009 da bu kurumdan istifa ettim 9 yıl önce ben hala hakkımı arayabilirmiyim

  1. Mustafa bey evet halen dava açabilirsiniz; ama ortada bir istifa mektubu varken işiniz zor olacaktır. Yine de zamanaşımı süresinin henüz geçmediğini söylemem gerek.

 9. Selamünaleyküm ben özel bir şirkette 2013 tarihinden itibaren çalışmaktayım fakat maddi sıkıntılar yaşamaktayım
  Ben tazminatımı ne gibi bir yol izleyerek alabilirim işten ayrılmak istemiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim saygılarımla

 10. merhaba. ben kızılay xxxxxx’nde 1 ekim 1999 tarihinden beri görev yapıyorum. kıdem tazminatımi almak koşuluyla istifa etmeyi düşünüyorum. gerekli şartları şimdiye kadar sadece 7000 günü doldurmak olarak biliyordum. bugün öğrendiğime göre 25 yılı da tamamlamak gerekiyormuş. doğru ve net bilgiyi sizden almak istiyorum. herkes başka birşey söylüyor. 7000 günü doldurmak için 700 gün civarı çalışmam gerekiyor. 25 yıl şartı da varsa 2024 yılını beklemem gerekecek. doğru olanın hangisi olduğunu öğrenebilir miyim. iyi çalışmalar.

 11. Merhaba,
  2 yıl 5 ay 2 gündür çalışmış olduğum şirketten istifa etmek istiyorum,içeride 15 günlük yıllık iznim var ve istifa dilekçesini verdikten sonra izne çıkacağım, sormak istediğim soru;
  bu 15 günlük izinde olduğum süre, 6 haftalık ihbar süreme etkisi nasıl olur?
  ben sayılmasını ve iznim bittikten sonra kalan 4 hafta ihbar sürem için çalışmaya devam etmek istiyorum,
  yasal olarak bu mümkün müdür?

  1. Turan bey merhaba. İhbar süresinde izin kullanırsanız, kullandığınız izin süresi kadar ihbar süreniz artar. Bunun yerinde izne ayrılmamanızı ve izin parasını almanızı öneririm.

 12. mrb 1994 den beri özel şirkette çalişmaktayım çalıştığım ortam gürültülü oldugu için sol kulagımda % 24 gürültüden dolayı işitme sorunum var yasal olarak ne yapa bilirim

  1. Şaban bey sağlık raporu alabilir ve Alo 170’e şikayette bulunarak işyerinde teftişe gelen müfettişe de durumu bildirebilirsiniz. Bunların üzerinde işten ayrılabilirsiniz. Ama işveren tazminatınızı ödemezse, nihai kararı verecek olan mahkemedir.

 13. Merhabalar Öncelikle kolay gelsin size bir sorum olacak 22 04 2013 ve 22 04 2015 tarihleri arasında taşeron bir firmada guvenlik personeli ve daha sonrasında bu güvenlik şirketinin başka bir proje sinde 24 02 2017 tarihine kadar danışma olarak çalıştım ancak bu işyerinde ki müşteri bana isim dışında temizlik işleri ve asansör arıza giderme gibi işim dışında hayati tehlike oluşturabilecek işler yaptırdı bunu sözlü olarak belirttigimde yapmayın dedi ancak müşteri olan iş verenle bu konu hakkında görüşme sağlamadı bana bu işleri yaptırdıkları na dair ilgili Çalıştığım işyerinde farklı firmalarda çalışan şahitlerim mevcuttur ve ben işyerime noter üzerinden ihtar çekip bunu belirttim ve haklı nedenlerle iş akdimi fes ettim işyeri beni ise davet ettiklerine dair ihtar göndermiş 3gun içinde gelmezsem iş akdimi fesh edeceğini belirtmiş ihtar tarihlerimiz ayni ben ihtarname de maaşımın asgari ücretten gösterilmesi (elden ödeme yaparken bodro imzalatiyordular)haftalık 45 saati Aşan sürelerde çalışmamı belirttim(bununla ilgili ise devir teslim defteri nin fotokopileri mevcuttur) ilk maddede belirttgim iş dışında iş yaptırılması olayini tespit etmek için şahidim mevcuttur ikinci maddede belirttiğim asgari ücret olayı ise konuyla ilgili iş arkadaşlarım iş kaybetmesi korkusuyla şahitlik edemeyeceklerini belirtiler Bununla ilgili tazminat hakkım varmıdır cevaplarsanız çok sevinirim…

  1. Sinan bey size kesin bir cevap vermem mümkün olmaz. Ama ihtarname çekerek en doğrusunu yapmışsınız. 45 saat aşan çalışmaların olması fesih sebebi değildir; ancak bunların ücretinin ödenmemesi fesih sebebi olabilir. Elden ödeme fesih nedenidir, ama bunu da ispat etmeniz gerekir. Buna göre değerlendirebilirsniz.

 14. merhaba 1.06.2009 dan beri ozel bi firmada on muhasebe elemani olarak calisiyorum ilk ise girisim 1.10.2000
  calistigim is yerinden kendim istifa edip ayrilsam hangi haklarimi alabilirim. 3600 gunu dolduracagim ekim ayinda cikarsam alabilirmiyim tazminatlarimi. tesekkurler simdiden

 15. Mrb ben 1sene 3 aydır aynı yerde çalışıyorum 12saat çalışıyorum mesayi almıyorum askeri ücret artı yemek parası alıyorum işten ayrilsam tazminat artı fazla saatlerin ücretini alabilirmiyim

  1. Eğer mahkeme sizi haklı bulursa kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ve varsa diğer alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

 16. Eşim 6yildir aynı iş yerinde çalışıyordu istemediği halde mesaiye bırakıldıgi için maaşlarin geç yattigi ve sorumlu müdürün işine gelen çalışır gelmeyene kapı orda dediği için sgkya dilekçe vererek ayrildi ve mahkemeye verdi tazminatını alabilir mi

  1. Maaşların geç yatması elbette bir haklı fesih nedenidir. Ama sonuç olarak takdirde bulunacak olan mahkemedir. Yorum yaparsam yanlış bilgi verebilirim.

 17. 2 sene bir firmada calistim sosyal haklarim olmadigi icin isi biraktim. 1 yillik mesailerim kullanamadigim yillik izinlerim icin dava acsam tazminatimi alabilirmiyim

 18. Merhaba bir yerde guvenlik görevlisi olarak çalışıyorum fakat bulunduğum yerde proje bitiyor 2001 sigorta girişim var tazminat alabilirmiy.

  1. Proje bitiminde sizlere çıkış verilecekse elbette kıdem tazminatınızın da ödenmesi gerekir.

 19. Şuan çalıştığım şirketinde 2. Yılım yat imalati yapiyoruz yat bitti sayılır ama en az 2 ay kadar daha işimiz var ve maaş larimız ilk günden beri yarısı elden yarısı bankaya şekilde yatıyor son iki aydır asgari tutar bankaya yatıyor ama elden kalanlar ödenmiyor noterden yada sgk dan ihtar çekip tazminat ve haklarımızı alabilirmiyiz

  1. Elbette alabilirsiniz. Ama elden maaş aldığınızı mahkemede ispat etmeniz gerekecek. Bunun hesabını yaparak iş yapmanızı tavsiye ederim.

 20. Merhaba, kamuda (GTHB) engelli sürekli işçi olarak 3 yıl 2 aydan bu yana çalışıyorum. Bir hafta sonra EKPSS ile yine kamuda bu kez memur olarak göreve başlamak için istifa edeceğim. Bu durumda istifa edersem, kıdem tazminatı alabilir miyim?
  Teşekkürler…

  1. Memur olmak için istifa ederseniz kıdem tazminatı alamazsınız. Hatta ihbar süreleri kadar beklemeniz de gerekir. Şu hesaplama aracını kullanarak ihbar sürenizi hesaplayabilirsiniz.

 21. isyerımde her gun on saat calısıyorum cumartesı dahıl ancak gunluk yedı bucuk saat calısma gerı kalan mesaı olarak resmıyete dokuluyor sureklı assalayıp laf soyluyorlar kımı zaman sabah 8 gece 1 calısıyoruz bayram yogunlugu nedenıyle ve haftalık ıznımı ıptal ediyorlar bu sırketten ayrılsam tazmınatımı nasıl alırım ıkı cocuk annesıyım yardımınız ıcın tsk edrım

  1. Bütün bu hususları açıklayan bir ihtarnameyi işverene göndererek işten ayrılabilirsiniz. Ödeme yapılmazsa dava açarsınız. Dava açarsanız mahkeme, iddialarınız doğruluğunu inceleyecektir. İspat edebilirseniz haklarınızı alırsınız.

 22. Ocak 2014 ten beri çalıştığım is yerinden yönetim kurulu başkanı değişmesi ve tutumları sebebi ile istifa etmek istiyorum. Fakat görüştüğüm yetkili kişiler tazminat vermeyeceklerini bildirdi.
  Zaman zaman hakkımız yendi şöyleki
  1. 2,6 yıl maaşımın belli kısmı elden verildi ve sigortam düşük gösterildi. Ağustosta yatırılan temmuz ayi maaşımızin (zam almamamiza rağmen ) tümü bankaya yatırıldı.
  2. 2014 yılının 2. 6 ay zammı verilmedi ilerleyen zamanlarda telafi edeceğiz dendi fakat edilmedi.
  3. 3 vardiya olarak çalışmamıza rağmen gece vardiya için verilmesi gereken ekstra ücret verilmiyor.
  4. Yakacak gibi ikramiye gibi hic bir sosyal hakkimiz yok.
  Bunların hangisi tazminat almam için ornek teşkil edebilir tesekkur ederim.

  1. Sigortanı düşük gösterilmesi haklı nedenle fesih sebebidir. Zam verilmemesi duruma göre değişir. Şu yazıma bakabilirsiniz. Gece vardiyasında yapılan çalışma 7,5 saatin üzerindeyse ancak fazla mesai gündeme gelir. Yakacak vb. sosyal yardımlar verilmesi zorunlu değildir. Takdir sizin.

 23. mrb ben işyerinde yapmadığım bir suçdan dolayı tutanak tutuldu ve savunma verdim sonuç olarak benim doğruyu söylediğim ortaya çıktı ama işyerinde bir daha çalışmak istemiyorum tazminatımı alabilirmiyim.5 şubat 2010 işe giriş

  1. Bu sorunu cevabı tamamen olayın içeriğine ve gelişimine bağlıdır. Bilmeden buradan yorum yapmak istemem.

 24. 5 yil oldu ayni isyerinde calisiyorum ama bu sene Zam alamiyorum zam ayi geceli 7 ay oldu isten ayrilsam tazminat alabilirmiyim

Başa dön tuşu