İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı ile ilgili sitemde onlarca yazı yazsam da rehber niteliğinde bir yazının eksik olduğunu fark ettim. Bu yazımda işsizlik maaşını her yönüyle ele almaya karar verdim. Gelin, birlikte bakalım: İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı kimlere bağlanır?

İşsizlik maaşı nedir?

İşçi işten ayrıldığı her koşulda işsizlik maaşı hak etmez. Ancak belirli şartların varlığı halinde işsizlik maaşı bağlanır. İşte işsizlik maaşı; işten ayrılan ya da çıkarılan işçinin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda hak ettiği bir ödemedir: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/

İşsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı şartları temelde 3 ana kuraldan oluşur. Bu üç şart alt başlıklarına ayrılabilir ve fakat temel bir bilgi olarak bu şartların bilinmesi önemlidir.

İşsizlik maaşı alma şartları şunlardır (Bu şartların tamamının birlikte sağlanması gerekir):

1. Şartİş akdi sona ermeden önceki son 120 gün boyunca kesintisiz olarak bir işverenin işçisi olmak
2. Şartİş akdi sona ermeden önceki son 3 yılda EN AZ 600 gün primi bulunmak
3. Şartİş akdi belirli şartlar altında sona ermiş olmak (Fesih nedeni)
İşsizlik maaşı alma şartları

Şimdi gelin, bu 3 ana şartı tek tek ve ayrıntısıyla inceleyelim.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşsizlik maaşında son 120 gün şartı

18/01/2019 tarihinden önce bu 120 gün şartı son derece katı ve acımasızca uygulanıyordu. Bir başka deyişle; işçinin son 120 günde tek bir gün bile olsa sigortası eksikse, işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyordu.

Bu tarihte yapılan bir değişiklikle son 120 gün şartı yumuşatıldı ve işçinin son 120 gün boyunca hizmet akdi ile çalışmış olması yeterli kabul edildi. Anlaşılması için konuyu iki örnekle somutlaştırabilirim:

 • Önceki sistemde işçinin son 120 gününde örneğin 1 gün devamsızlığı olsa bu işçi işsizlik maaşı alamıyordu.
 • Yeni sistemde bu işçi son 120 günde mesela 5 gün devamsızlık yapsa bile, işçinin çıkışı verilmediği müddetçe, bu kimse işsizlik maaşı alabilmektedir.

İşsizlik maaşında son 3 yıl şartı

İşsizlik maaşı için ikinci ana şart, işçinin iş akdinin sona erdiği tarihten geriye doğru son 3 yılda en az 600 gün priminin bulunmasıdır.

Burada kademeli bir sistem vardır ve kişinin prim sayısına göre, işsizlik maaşı alacağı süre artacak ya da azalacaktır:

 • Son 3 yıldaki prim gün sayısı 600-899 arası olan işçilere işsizlik maaşı 180 gün ödenir.
 • Son 3 yıldaki prim gün sayısı 900-1079 arası olan işçilere işsizlik maaşı 240 gün ödenir.
 • Son 3 yıldaki prim gün sayısı tam 1080 olan işçilere işsizlik maaşı 300 gün ödenir.

Burada çok önemli bir detay vardır: Hemen yukarıda bahsettiğim ve son 120 günde sıkıntı çıkarmayan boşluklar burada sorun çıkarır. Örneğin işçi son 120 günde tek bir gün devamsızlık yapsa son 120 gün şartını sağlar ve fakat bu tek günü son 3 yıl hesabında dikkate alınmaz. Haliyle son 3 yılda tek bir gün devamsızlık yaptığı için primi bir gün eksik bildirilen işçi 1080 gün şartını sağlayamayacağı için 300 yerine 240 gün işsizlik maaşı alır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; son 3 yıl içinde kişi işsizlik ödeneği almışsa; haliyle eski maaşa esas olan süreler, son 3 yılın hesabında dikkate alınmaz.

işsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşında fesih nedeni şartı

İşsiz kalan kimse son 120 gün ve son 3 yıl şartını sağlasa bile, sağlaması gereken bir şart daha vardır: Fesih şartı.

Bilindiği üzere işçi işten ayrıldığında ya da çıkarıldığında, SGK’ya işveren tarafından işten ayrılış bildirgesi verilir ve bu bildirgede iş akdinin sona erme nedeni bir kod ile belirtilir.

İşte İşkur da işsizlik maaşı bağlama ya da bağlamama kararını bu kodlara göre verir. Hangi çıkış kodlarına işsizlik maaşı bağlandığını ve hangilerine bağlanmadığını şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/hangi-sgk-cikis-kodlarina-issizlik-maasi-baglanir/

İşsizlik maaşının miktarı

İşsizlik maaşı son derece basit bir hesaplamaya tabidir. İşçinin işten ayrıldığı tarihten geriye doğru son 4 aylık prime esas kazançları toplanır ve bunların 1 günlük karşılığı bulunur.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay; geriye doğru son 4 ayın mutlaka hesaba dahil edilmesinin gerekmediğidir.

Geriye doğru içinde prim gün sayısı ve kazanç bulunan son 4 ay esas alınacaktır. Örneğin işçi 5 Temmuz’da işten ayrılsa ve bu işçi için SGK’ya bildirilen son 4 ay geriye doğru sırayla Haziran, Mayıs, Ocak ve Aralık olsa, bu 4 ay hesaba dahil edilir.

Bu içinde prim günü ve kazanç bulunan son 4 ay bildirimi toplanır, bildirilen gün sayısına bölünür ve işsizlik maaşının bir günlük miktarı böylece bulunur.

İşsizlik maaşından kesilecek vergiler

Hesaplanan işsizlik maaşının işçiye ödenmesi aşamasında sadece damga vergisi kesilir. Bu damga vergisinin oranı binde 759 olup yüzde 0,759 olarak da ifade edilebilir. Bir başka deyişle, hak edilen işsizlik maaşından yapılacak kesinti %1’in altında olur.

işsizlik ödeneği

İşsizlik maaşına itiraz

İşsiz kalan kimse ya da işveren işsizlik maaşına itiraz edebilir. Bu itiraz işsizlik maaşı bağlanmaması kararına olabileceği gibi işsizlik maaşının miktarına da olabilir.

İşsizlik maaşı reddedilen kimse İşkur’a itirazda bulunduğunda, maaş bağlanmama nedeninin aksine delillerini ve evraklarını da iletir. İşkur bunları değerlendirerek itirazı kabul edebilir ya da reddedebilir.

İşsizlik maaşının haczedilmesi

İşsizlik maaşı kural olarak haczedilemez ve devredilemez. Bunun tek istisnası nafaka borcu olup nafaka borcu söz konusu olduğunda işsizlik maaşının haczedilmesi mümkündür.

İşsizlik maaşı alırken ölen kimse

İşsizlik maaşı alan kişi ölürse, bu kimsenin öldüğü tarihe kadar hak etmiş olduğu ve fakat henüz ödenmemiş işsizlik ödeneği tutarı yasal varislere ödenmektedir.

Ölen kimseye fazladan ödenen işsizlik maaşı tutarları ise kural olarak tahsil edilmez. Yalnızca, eğer PTT’ye gönderilmiş ve henüz çekilmemiş fazla işsizlik maaşı ödemesi varsa, bu fazladan ödenen tutarlar henüz çekilmeyen maaştan mahsup edilerek PTT’den İşkur’a geri çekilir.

İşsizlik maaşının PTT’den çekilmemesi

İşsizlik maaşı PTT’den 6 ay içinde çekilmezse, İşkur tarafından geri alınır ve emanet hesabına aktarılır. Bu tarihten sonra işsizlik maaşını almak isteyen sigortalı, İşkur’a başvurursa, gerekli kontrollerin sonucunda bu işsizlik maaşı ilgiliye ödenecektir.

İşsizlik maaşı alırken işe girmek

İşsizlik maaşı alırken işe giren kimsenin bunu işe girdiği günü takip eden günden başlayarak en geç 15 gün içinde İşkur’a bildirmesi gerekir.

Bu bildirim şahsen giderek İşkur’a dilekçe vermek suretiyle yapılabileceği gibi elektronik ortamda da kesme/durdurma dilekçesi verilebilir.

İşkur’un davetini reddedenin işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı almakta olan kimseye İşkur bir iş ya da kurs için davette bulunursa ve kişi mazereti olmadığı halde bu davete icabet etmezse, işsizlik maaşı kesilir.

Ancak bu davetin mutlaka iadeli taahhütlü yapılması gerekir. İadeli taahhütlü yapılmayan, örneğin telefonla yapılan bir davete icabet etmemek işsizlik maaşının kesilmesini gerektirmez.

İşkur tarafından işe yerleştirilenlerin de haliyle işsizlik maaşı kesilir. Bir kimseyi İşkur işe yerleştirse ve fakat nu kimse haklı bir neden olmaksızın işi reddetse, bu kimsenin de işsizlik maaşı kesilecektir.

İşsizlik maaşı alırken rapor parası

İşsizlik maaşı almaktayken rapor parası hak eden bir kimseye, rapor parası aldığı müddetçe işsizlik maaşı ödenmez. Raporun bittiği günü takip eden gün işsizlik maaşı tekrar ödenmeye başlanır.

İşsizlik maaşı alanın GSS primi

İşsizlik maaşı almakta olan herkesin genel sağlık sigortası (GSS) İşkur tarafından ödenmektedir.

İşsizlik maaşı alan kişi sağlıktan yararlanabilir mi?

İşsizlik maaşı alırken GSS İşkur tarafından yatırıldığı için bu kimse sağlıktan da yararlanabilir. Hatta sağlıktan yararlanamama durumu olursa, bunun İşkur’a bildirilmesi gerekir. Böylece yaşanan sorunu İşkur çözecektir.

Sahte evrakla işsizlik maaşı alanlar

Eğer kişinin ya da işverenin sahte evrak düzenleyerek işsizlik maaşı alınmasına sebep olduğu anlaşılırsa, buna neden olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

SONUÇ

İşsizlik maaşı ile ilgili bilinmesi gereken ilk husus, bu ödemenin her halde ve şartta yapılmadığı ve belirli ön koşullara tabi olduğudur.

3 ana başlıkta belirlenen bu şartlar sağlandıktan sonra ancak işsizlik maaşı ödenebilecektir. İşsizlik maaşı bağlanmaması kararına karşı itiraz hakkınız olduğunu son olarak hatırlatmak isterim.

Özellikle SGK çıkış kodu nedeniyle işsizlik maaşı bağlanmadığında; bankadan yapılan tazminat ödemeleri, arabuluculuk sonuç tutanakları ya da ibraname gibi evraklar sonucu değiştirilebilmektedir.

İşsizlik maaşı şartları ile ilgili sık sorulan sorular:

İşsizlik maaşı nereden ödenir?

İşsizlik maaşları PTT aracılığıyla ödenmektedir: İşkur banka ve PTT hesap tanımlama nasıl yapılır?

6 ay çalışan işsizlik maaşı alabilir mi?

Eğer son 3 yılda bu kişinin en az 600 gün primi varsa ve SGK çıkış kodu da işsizlik maaş almaya uygunsa, elbette 6 ay çalışan kişi de işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik maaşı almak için kaç ay çalışmak gerekir?

İşsizlik maaşı almak için 2 farklı çalışma süresi şartını sağlamak gerekir. İlk olarak son 3 yılda en az 600 gün çalışmış olmak gerekir ve ikinci olarak da son 120 gündür çalışıyor olmak gerekir.

1 yıl çalışan ne kadar işsizlik maaşı alır?

Burada önemli olan kaç yıl çalışıldığı değildir. Prim günü olan ve prim bildirilen son 4 aya ait brüt ücretlerinizin toplamının gün sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun %40’ının alınmasıyla bir günlük işsizlik ödeneği miktarı bulunur.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

137 Yorum

 1. işyerinin isim değişikliği nedeniyle 31.12.2023 tarihinde çıkışım verildi. 02.01.2024 tarihi olarak girişim yapıldı. Ocak ayı 30 gün olarak sgk hizmet dökümünde gözüküyor. 10.03.2024 tarihinde işten çıkışım verilecek. Son 3 yılda 600 günden fazlam var. işsizlik maaşı için diğer şartlar uygun. Yalnız girişim 01.01.2024 değilde 02.01.2024 olması işsizlik maaşı almamda sıkıntı olur mu?(ocak ayı sigorta primi 30 gün yatırılmış olmasına rağmen)

  1. Merhaba, evet olabilir. Son 120 günde bir gün boşluğunuz var gibi görünüyor. Bu durumu, imkanınız varsa doğrudan İşkur’a sorarsanız, size kesin bilgi vereceklerdir.

 2. Slm 04/07/2018 de işyeri fazla mesai paramı vermediği için noter tazyikli ihtar çektim avukat aracılığıyla mahkemeye gittik mahkeme 28/12/2023 de beni haklı buldu mahkemeyi kazandım.Yaklasik 2 yıl işsiz gezdim fakat işsizlik ödeneği alamadım. Su tarih itibariyle geçmişe yönelik işsizlik maaşı alabilirmiyim o eski tarihlerin

  1. Merhaba, buna kesin cevap veremem; ancak bir an önce kesinleşmiş kararı İşkur’a götürerek cevabı bulabilirsiniz.

 3. 6 ay ucretsiz dogum iznimi bitirdikten sonra isyeri beni 23 koduyla isten cikardi. diger sartlari sagliyorum 2020 den beri sigortam var.. simdi benim sorum su an maas 8500 ben izne ayrilrken bu sekilde degildi benim issizlik odenegim bu maas uzerindenmi hesaplanicak

 4. Merhaba Mustafa Bey 11 Ocakta gerekçeli karar ve 3 Mart’ta dosya kapandı. İşsizlik maaşı almak için nereye başvurmam gerekiyor. Nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Hayırlı Akşamlar

  1. Merhaba. Bir an önce, elinizde kesinleşmiş karar ile İŞKUR’a gidin. Onlar sizi yönlendirecektir.

 5. Mustafa bey ben 2022 8.ayda işten çıkarıldım işsizlik maaşı alıyorum işe giremedim henüz eytliyim emekli olunca işsizlik maaşım kesilirmi bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim

  1. Merhaba, elbette emekli maaşı alan kişinin işsizlik maaşı alması mümkün değildir Sultan hanım.

 6. Merhabalar efendim, 2023 nin 10. Ayında işten çıkartırdım 2023 5 ay a kadar issizlik maasi alabiliyorum şuan ki aldığım ücret 2.5 k lakin merak ettiğim güncellenen fiyatlardan asgari ücretten ötürü aldığım issizlik maaşında artış olacak mı acaba ?

 7. Mustafa bey Merhaba,
  Arabuluculuk ile isverenle anlasma sagladik, kidem ve ihbar tazminatlari odendi.daha sonra iskura issizlik maasi icin basvuru yaptik iskur anlasma belgesinde talep edilemeyecek kalemler kisminda yer alan ikale bedeli yazmasi sebebi ile talebimizi reddetti. İkale sozlesmesi ile is akdi sona ermemesine ragmen yalnizca anlasma belgesinde ikale bedeli yazmasi reddetme gerekcesi olabilir mi, cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim iyi calismalar.

  1. Merhaba, ikale söz konusu olduğunda İşkur işsizlik maaşı bağlamaz. Yine de bir avukata şahsen danışarak daha net bilgi alabilirsiniz.

 8. Merhaba Mustafa bey ben sizden bir ricada bulunmak istiyorum beni bir konu hakkında bilgilendirirseniz memnun olurum bundan iki ay önce iş yeri kapanacak diyen iş veren benim çıkışını verdi benim tam olarak çışış tarihimi bilmediğimden işsizlik maaşını geç yaptım ama olmadı kodu düzetmemiş iş veren niye zamanında yapmamış kodu bunu merak ediyorum ve şu anda düzetik dediler bir aýım bitmişti yine aradım iş kuru ve iki ayım bitmek özere halen kod düzelmemiş diyor beni aydınlatırmısınız kodu zamanıda niye düzetmediler şimdiden ekür ederim

 9. merhaba , ben şuan 2500 lira işsizlik maaşı alıyorum bu işsizlik maaşı zammından ben faydalanabiliyor muyum ? E devlete baktığım zaman diğer aylarda 2568 lira yatacağini gördüm sizce bu durum değişirmu değişirse ne yapmalıyım

 10. Merhaba mustafa bey ben ilk işsizlik maaşımı aralık ayında aldım şuan yapılan işsizlik maaşı zammı bize de yansır mı yoksa bu fiyatı mı almaya devam edeceğim

 11. Mustafa Bey ben doğum iznine ayrılacağım doğum iznim bittikten sonra iş yeri beni işten çıkarırsa hem doğum parası hem işsizlik maaşı alabilir miyim

  1. Merhaba. Doğum parası dediğimiz zaten rapor parasından ibarettir. Doğum izniniz bittikten sonra zaten rapor parasını da almışsınız ya da alacaksınız demektir. işsizlik maaşı ise bu yazımda bahsettiğim şartlara bağlıdır ve bu şartlara göre sizin değerlendirmeniz doğru olur.

   1. Cevabınız için teşekkür ederim
    Bide özel hastaneden alınan rapor kabul görür mü acaba

 12. Merhaba benim 2020yılında 140 2021 yılında 153 gün prim ödemem var 2022 yılında ise 250 tek işyerinden 60 gün ise 2. İş yani ekstra olarak gittigim işyerimdem sigortam var son 3 ayda toplamda 2 işyerinden 150 gün prim ödemem yattı sorum şu aynı ayda 2 işverenden sgk prim ödemesi işsizlik maaşına yansırmı yoksa tek işveren primimi yansır

 13. Mustafa abi iyi gunler ben buyuksehir belediyesin calisiyorum 2012 yilinda girdim belediyeye 2021 son aylarina dogru rahatsizlastim yillik izinimi kullandim yetmedi 2 sefer 10 10 rapor aldim devlet hastanesinden son 10 gunluk rapor bitince benim hastaligim devam ediyor bu surecte yataktan kalkacak halim yoktu 2 gun boslugum oluyor ve 2 gun son ben zorla hastaneye gidiyorum 10 yine rapor aliyorum ve benim raporum ayin 29 na bitiyor buyuksehir belediyesi beni raporluyken 24 de isime son veriyor ve benim rahatsiz oldugumu gerektiren evraklarim herseyim var beni tazminatsiz sekilde isten cikariyor issizlik maasi onaylamiyorlar allahrizasi icin ne yapmam lazim abi benim avukata versem kazanirmiyim ve bu arada pazar gunleri ozel gun izinli gunumde benim calisipta izinlerimi vermedikleri gunler var icerde o 2 gunu ona sayabilirlerdi abi bana lutfen yol gosterirmisin

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Dava sonucunu benim şimdiden kestirmem mümkün olmaz. Fakat durumunuzda zaten bir avukatla görüşmeniz ve hukuki süreci bir an önce başlatmanız gerekir. İnternette sorularınıza cevap aramayı bırakmanızı ve dediğim gibi hareket etmenizi öneririm. Gerisi zaman kaybı olacaktır.

 14. Merhaba Mustafa bey ben özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştım 13.05.2013/01.06.2018 arası sağlık bedenimden ve fazla mesai ödenmemesinden avukat yoluyla kendim fesih kararıyla ayrılamak zorunda kaldım işsizlik ödeneği alamadım kendim istifa ettiğim için,dava açtım 2,5 sene sürdü istinafa yolladılar istinafta tavayı kazandım kıdem tazminatımı ve mesai ücretimi aldım.mahkeme kararıyla işsiz kaldığım 10 aylık bir süre işsizlik ödeneği için ışkura başvurdum evraklarla dilekçemi doldurdum mesaj gelir dediler size akşam geldi baş vurmuş olduğunuz işsizlik ödeneğine hak kazanamadıniz diye ,Alma hakkım yokmudur! Cevaplarmısınız mümkünse

 15. Merhaba.15 nisan 2020 de doğum istirahat iznim doldu. Beni bana sormadan pandemi nedeniyle ücretsiz doğum iznine çıkardılar.6 ay ücretsiz iznimi kullandıktan sonra işten cikarilsam işsizlik maaşı alabilir miyim.(son üç ay prim ödenmemiş oluyor izinli olduğum için)

  1. Merhaba, ücretsiz izin işsizlik maaşını etkilemez, meraklanmanıza gerek yok. Ancak ücretsiz analık izni için sizin yazılı talepte bulunmuş olmanız gerekirdi. İşveren sizi kendiliğinden 6 ay ücretsiz analık iznine çıkaramaz.

 16. mrb ben haklı fesih ile işyerimden ayrıldım işsizlik maaşı ile ilgili 120 günlük yasal süreçte 17 günlük raporluydum ve sgk kayıtlarında istirahat olarak geçiyor bu durumda işsizlik maaşı alabilirmiyim acaba
  Örneğin :
  mart30
  nisan 20 istirahat
  mayıs 26 istirahat
  haziran 30
  temmuz 30
  ağustos 20 iş çıkış tarihi

  1. Merhaba. İşten ne zaman ayrıldınız? Yeni ise, evet bu halde son 120 gün şartını sağlamanız mümkündür.

 17. İşsizlik maaşı almak için son 120 gün bir iş yerinde çalışıyor olmak şartı var. Ben 6 yıl çalıştığım kurumdan ayrıldım. Ertesi gün yeni bir işyerinde işe başladım bir ay gibi bir deneme süresinden bahşediyor firma bir ay sonunda işten atılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim.

  1. Merhaba. Diğer şartları taşırsanız, kesinti olmadığı müddetçe son 120 günde fiilen çalışıyor olmanız yeterli olmalıdır. Yani son 120 gün şartını taşıdığınız kabul edilmeli.

 18. Merhaba 7 ay önce bi şirketten evlilik tazminatımı alarak çıktım ve şu an 7 aydır başka bir şirkette çalışıyorum kendim çıkarak işsizlik maaşımı almak istiyorum şirketin bazı olumsuz yönleri var gerçek ücreti gizleme gibi elden para gönderme gibi bununla ilgili sgk ya dilekçe yazarsam kendim çıksam bile işsizlik maaşı ödeneğine başvurabilir miyim ? Hak kazanır mıyım ?

  1. Merhaba. Nereye başvurursanız başvurun, işsizlik maaşı bağlama ya da bağlamama kararı, SGK’ya bildirilen çıkış kodunuza göre belirlenir. Böyle olunca, siz dünyanın en haklı işten ayrılan işçisi de olsanız, işveren çıkışınızı örneğin 29 koduyla verirse, İşkur size işsizlik maaşı bağlamaz. Peki ne yapabilirsiniz? Cevabı şu yazıda: https://mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi/

 19. Merhabalar2018 7 ayından itibaren 7 ay işsizlik maaşı almaya hak kazandım fakat bundan yeni haberim oldu bu maaşı ilerleyen günlerde alabilirmiyim Bi süresi varmı postanede hesabımda dururmu

  1. Merhaba. Bunun için başvurdunuz mu? Geç kaldığınız süreler, maaşınızdan düşülür. Bir an önce doğrudan İşkur’a giderek bilgi almanızı tavsiye ederim.

 20. Merhaba 27.10.2010 tarihinde işe başladım ve 15.07.2018 tarihinde evlilik tazminatımı alarak işten ayrıldım. Bu arada 5 aylık hamileydim. 01.08.2018 tarihinde başka bir işe başladım. 01.11.2018 tarihinde doğum iznine ayrıldım. 04.12.2018 tarihinde doğum yaptım ve ilk üç aylık ücretsiz iznimi kullanıyorum. İş yerimin haziran ayına kadar kapatılması söz konusu ve ara ara işçi çıkışı yapıyorlar. 19.05.2018 tarihinde ikinci üç aylık ücretsiz iznimi almak için gideceğim. Gittiğimde çıkışımı vermelerini mi isteyeyim yoksa ücretsiz iznimi mi kullanayım. Hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilirim. Teşekkürler.

   1. Merhaba

    2 yıldır çalıştığım kurumda doğum izni olan 16 haftalık ücretli iznimin bitmesine 4 gün kaldı ücretsiz izin için dilekçe vereceğim fakat ilk etapta 3 aylık talep edeceğim sonrasında bakıcı bulamazsam bir 3 ay daha talep edip 6 ay kullanacağım.

    İşveren 3 ay talep ettiğim sonra 3 ay daha isteyemezsin diyebilir mi?

    Birde 6 aylık ücretsiz izinde işsizlik maaşı alabiliyormuyuz?

 21. Merhaba hayirli gunler issiz maaslari ptt yerine ziraat atm ye yatar boyle bi uygulama var mi

 22. Merhaba. Ben 8 yıl 11 ay sürekli olarak aynı işyerinde çalıştım ve ekonomik nedenlerle 03.12.2018 tarihinde işten çıkarıldım. Takip eden bir hafta icerisinde işsizlik maaşına başvurdum ve kabul edildi. Ancak ben 10 ay olarak beklerken 8 ay olarak kabul edildiğini öğrendim. İŞKUR dan araştırdığımda da son 120 günde 2 gün rapor kullandığım için prim kesilmesi nedeni ile böyle bir durumun oluştuğu belirtildi. Bu durumla alakalı yapabileceğim herhangi birşey var mıdır? Teşekkürler…

  1. Merhaba. Maaşın kaç ay ödeneceği, sizin son 3 yıldaki prim sayınıza göre belirlenir. Bu durumu değiştirmeniz mümkün olmaz. Ancak gerçekten de çalıştığınız halde, SGK’ya bildirilmeyen primleriniz varsa bunlar için hizmet tespit dava açmanız gerekir. Eğer eksikliğin nedeni sadece raporlu günlerse, bu konuda yapabileceğiniz bir şey olmaz.

 23. Merhabalar hocam,eşim 5 yıldır aynı firmada soğuk bir ortamda çalışıyor soğuk nedeni ile boyun fıtıkları , bel fıtığı belde daralma gibi rahatsızlıkları oluştu tedavi oluyor ancak ortam soğukluğu ve işin ağır olması sebebi ile şifa bulamıyor yani kronikleşti.yeni müdürleri hastaneye gitmesi için izin vermiyor,zorluk çıkartıyor yollarımızı ayırırız diyor psikolojik baskı yapıyor.3600 den ayrılsa hastane sınuçlarını işkura nasıl belgeler. Göstereceğiniz yol için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. 15 yıl ve 3600’den ayrılacaksa, İşkur’a sunması gereken herhangi bir belge olmaz. Kıdem tazminatını alabilir; ama işsizlik maaşı alamaz.

 24. Son 4 ayın pirimi 3568 lira 2019 issizlik maasim ne kadar olacaktır şu an 1410 lira galiba bu degisirmi

 25. Merhaba, iyi günler. 4 gün önce çalıştığım iş yerinde başka bir işçinin ağır tahriğine maruz kalarak kavga ettim ve tazminatsız çıkışım verildi. Muhasebeciye sordum işsizlik maaşınada baş vuramayacağımı söyledi. Suç benim değildi ama zarar gören ben oldum. Ayın 22 sinde beni gönderdiler ama bugün sgk’ya gittim çıkışımı vermemişler daha. 4 gün yıllık iznim vardı onun bitmesini bekliyorlar tahminimce ama izin kağıdı falan imzalamadım. Şimdi napmalıyım lütfen bana yol gösterin çok mağdur ettiler beni. İşsizlik maaşı neden alamıyorum? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Sizi anlıyorum ama acele ettiğinizi söylemem gerek. Madem çıkışınız henüz verilmemiş, işsizlik maaşı alamayacağınızı nereden biliyorsunuz? Çıkışınız belli olduktan sonra tekrar yazarsanız, yardımcı olmaya çalışırım.

   1. Zeynel bey tekrar merhaba. Çıkışımı 29 koduna göre vermişler. Tazminat ve işsizlik maaşı hakkım yok malesef. Ama kavga ettiğim kişi hala çalışıyor. Ne yapmamı öneriyorsuz lütfen yardımcı olun.

    1. Yapmanız gereken şey basit. Arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreci başlatmanız gerekir. Sonunda kazanan siz olursanız hem tazminat hakkınızı alırsınız hem de işsizlik maaşınızı geriye dönük almanız mümkün olabilir. Ama ne yazık ki, bunun daha kısa ve kolay bir yolu yok.

 26. Usta öğretici olarak a ilinin b ilçesindeki bir halk eğitim merkezinde görevlendirildim. 09 Nisan 2018 tarihinde Yabancılara Türkçe Kursum başladı. Kursum 23 Temmuz 2018 tarihinde bitecekti. Hamile olduğum için 31 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Hastanesi’nden çalışır analık raporu alıp kursuma devam ettim. Ancak hamileliğimde zorlanmaya başladığım için 04 Mayıs 2018 tarihinde çalışamaz analık raporu aldım. Raporum 15 Temmuz 2018 tarihinde bitecekti. 06 temmuz 2018 tarihinde doğum yaptığımdan dolayı tekrar rapor düzenlenerek ayakta başlama tarihi 09 Temmuz 2018 doğum sonrası analık raporu verilerek, 23 Eylül 2018 tarihinde sona erecekti. Bu sürede sigorta haklarımdan faydalanmak için SGK’ya başvuruda bulundum. Doğum öncesi maddi sigorta hakkımdan faydalandım. Ancak rapor sürem 23 Eylül 2018 tarihinde bitecekken analık raporlu olduğum halde 01 temmuz 2018 tarihinde işten çıkışım verilmiş ve işten çıkarıldığıma dair bana herhangi bir tebliğde bulunulmamıştır. Analık raporu aldığım sürede işten çıkarıldığım için doğum sonrası sigorta haklarımdan faydalanamadım. Ayrıca eşim çalıştığı kurumdan işten ayrıldığımın haberimiz olmadığı ve raporlu olduğum için aile yardımı alamamıştır. Çalıştığım kuruma analık raporu verdiğim halde neye dayanarak işten çıkarıldığım hususunda açıklayıcı neden sunulmamıştır. Elimden alınan usta öğretici haklarımın ve aynı zamanda tarafıma analık sigorta bedelimin ödenmesini ve gereğinin müfettişler tarafından incelenmesini arz ederim. şeklinde cimere şikayette bulundum. Onların ise bana verdiği cevap ise bu şekilde:

  Başvurunuz ile ilgili yapılan yazışmalar neticesinde, …….TC.Kimlik numaralı ………..isimli şahıs, Kurumumuzca 09/04/2018-23/07/2018 tarihleri arasında açılan Yabancılar Türkçe Seviye A1 kursunda usta öğretici olarak görevlendirilmiştir.Kurumumuza ibraz ettiği 04/06/2018 tarihli çalışamama analık raporuna istinaden 05/06/2018 tarihinde eğitici değişikliği yapılmış ve ve adı geçen …..isimli şahsın yerine kursta başka bir usta öğretici görevlendirilmiştir.
  11 Nisan 2018 tarih ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları etmeliğinin 4.maddesinin z fıkrasnın (bb) bendine göre ”Usta Öğretici Hayat Boyu öğrenme kurumlarında kadrolu veya ekders ücreti karşılığında görevlendirelen öğreticiye” ifade eder ibaresi bulunmaktadır. Adı geçen şahıs ekders ücreti karşılığında kursta görevlendirilmiş usta öğreticidir. Maliye Bakanlığı Bütce ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09/07/2010 tarih ve 10283 Sayılı genelgelerine göre Sosyal Güvenlik Yönünden 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekders ücreti karşılığında çalıştırılanlardan ;
  İlgili mevzuatı çerçevesinde ‘uzman ve usta öğretici olarak çalışanların prim ödeme gün sayısının 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandığı brüt ekders ücreti toplamının prime esas günlük kazanç alt sınırına (brüt asgari ücret) bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerektiği mütelaa edilmektedir’ denilmektedir.
  Mevcut yönetmelikler çerçevesinde kadrolu olmayan personel kurumumuzda ekders ücreti karşılığı çalışmaktadır. Sigorta prim ödeme gün sayısı ise bir takvim ayı içerisinde hak kazandığı brüt ekders ücreti toplamının prime esas günlük kazanç alt sınırına (brüt asgari ücret) bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
  Buna göre adı geçen usta öğretici isimli şahsın kurumumuza ibraz ettiği 04/06/2018 tarihli analık çalışmaz raporu ile 05/06/2018 tarihinde görevi sona ermiş, prim hesaplamalarında bir takvim ayı esas alındığından ve en son haziran ayında ekders ücret karşılığı görev yaptığından takvim ayının son günü itibarıyla 01/07/2018 tarihinde SGK çıkışı yapılmıştır.” denilmektedir.Bilgilerinize. şeklinde cevap yazdılar. Ama bende bunla yetinmedim ara buluculuk mahkemesine başvurdum bu işin peşini bırakmayacağım. Bana bu konu hakkında başka neler yapabileceğimi söyler misiniz. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba. Durumunuzu anlıyorum, yazıyı da okudum. Ancak buradan fikir beyan etmem çok zor. Siz zaten arabulucu başvurusu yapmışsınız ve uzlaşma olmazsa son kararı mahkeme verecektir.

 27. Merhabalar işveren beni işten çıkardığı halde çıkış kodumu işkura yanlış girmiş.düzeltilmesini istedim düzeltmediler..ben mahkeme açarsam erken sonuçlanirmı acaba.çünkü hem işten atıldım hemde kod dan dolayı işsizlik ödeneği alamadım.nasil bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız çok sevinirim kolay gelsin

 28. Merhaba ben 10.12.2018 tarihinde işten çıkarıldım evraklari imzaladim ama hala e devletten sigortam aktif gözüküyor hala neden acaba

  1. Merhaba. İşveren çıkışınız vermiş de olabilir vermemiş de olabilir. Bunu ancak takip eden ayın 23’ünden sonra e-devlet üzerinden görebilirsiniz. Öncesinde öğrenmek istiyorsanız, bizzat SGK’ya giderek sorabilirsiniz.

 29. Merhabalar beni işveren kendi çıkardığı halde işkura yanlış kod girmiş.kodun değiştirilmesini işverenden istedim.dilekçe verdiklerini söylediler.işten çıkarıldığıma dair fesih kağıdıniñ fotoğraf ı bende var.işverenin dilekçe verdiğini nasıl öğrenebilirim.ve vermişse ne zaman sonuçlanır.vermediyse ben işten çikarildiğima dair kağıdın fotoğrafını işkura versem.işsiik maaşı alabilir miyim

  1. Merhaba. İşverenin kod değişikliği için başvurup başvurmadığını öğrenemezsiniz. Ancak bir süre beklemeniz ve İşkur’a işsizlik maaşı için başvurarak sonucu görmeniz gerekir. İşveren kodu değiştirmezse, elinizdeki evrak ile İşkur’un maaş bağlayacağını zannetmiyorum. Yine de şansınızı deneyebilirsiniz.

 30. Merhabalar ben en son çalıştığım yere 16/01/2014 tarihinde başladım işten çıktığım tarih 20/07/2017 ama çıkış tarihim 28/07/2017 olarak görünüyor ve sigortam kesintisiz,boşluk olmadan yatırıldı işten çıktığımda hemen aynı gün mahkemeye başvurdum ve fazla mesai, kıdem tazminatı, resmî ve senelik izinler için hak talep ettim avukatım geçenlerde aradı ve bilirkişi raporunun eline ulaştığını karşı tarafın mahkemeyi uzatmayıp bu meblağ da anlaşıp davayı düşürmek istediğini söyledi İŞKUR ile görüştüğümde mahkeme kararıyla kazandığına dair evrakları getir işsizlik maaşını toplu şekilde ödeyelim dediler yanlız biz anlaşırsak dava düşecek nasıl bir yol izlemeliyim cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum şimdiden çok teşekkür eder iyi günler dilerim.. 🙂

  1. Merhaba. İşte bu sorunuzun net bir cevabı yok. Çünkü davada sulh olsanız bile, işveren size yapacağı ödemeye ilişkin sulh belgesinde kıdem tazminatınızı ödediğini açıkça kabul ederse ya da bankaya yapacağı ödemeye kıdem tazminatı şerhi düşerse, bana göre İşkur’un size işsizlik maaşı bağlaması gerekmez. Ama İşkur’daki memurlar her zaman böyle düşünmüyor ve bazen mahkeme kararında diretiyor.

 31. Merhaba,

  Eşim özel bir okulda çalışırken sözleşme yenileme tarihinden 3 ay önce şöyle bir bildirimle işten çıkartıldı: “performans düşüklüğünüz sebebiyle İş kanunu 18. madde kapsamında sözleşmeniz feshedilmiş olup, göreviniz 31 Ağustos’ta son bulacak, sözleşmeniz yenilenmeyecektir”

  Biz de 1 aylık yasal süre içinde işe iade davası açtık. Eşim hamile olduğu için o süreçte raporla izne ayrıldı. Malum mahkeme süreci uzun oluyor, daha ilk celse görülmeden işveren işten çıkış işlemini yaptı. Ancak çıkış kodunu 4 (haklı sebep olmadan fesih) ya da 5 (belirli süreli sözleşmenin son bulması) seçmesi gerekirken dava açtığımız için kasten 29 (ahlak ve iyi niyet kuralları) olarak seçti. Okulun mali müşaviri ile telefonla konuşup sebebini sorduğumda açıkça “dava açtığınız için avukatımız bunu seçmemizi istedi” dedi.

  İŞKUR’a işsizlik maaşı için başvurduğumuzda bu (kod 29) sebeple işsizlik ödeneği alamadık. Okul, fesih bildiriminde kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarının da ödeneceğini belirtiyordu. Bunu İŞKUR’a söyledik, “kıdem tazminatı ödenince tekrar gelin” dediler. Nitekim 1 ay içinde kıdem tazminatı ödemesini de yaptılar. İŞKUR’a yeniden kıdem dekontu ile başvurduk ancak bu sefer de “işverene sorduk, fesih kapsam dışıymış, dava açmışsınız, dava sonuçlanınca tekrar başvurun” şeklinde yazılı cevap aldık. Hatta o kadar komik ki ilgili birime telefon edip “kıdem dekontu istediniz getirdik niye ödeneği bağlamıyorsunuz” dediğimde İŞKUR’daki yetkili memur “peki niye ihbar tazminatınız ödenmedi” şeklinde bir soru sordu. Kendisine iş kanunundaki ihbar önelini anlatmak zorunda kaldık ancak sonuç değişmedi. İlk derece mahkemesi davayı, eşimin daha önce performansı ile ilgili herhangi bir savunması alınmamış olmasına karşın reddetti, hakim kararında özetle “fesih geçerli, senin performansının düşük olduğuna ikna oldum” dedi. Kararı istinafa taşırken İŞKUR’a yeniden müracaat ettik, İŞKUR yine işverene sordu ve “davanız temyizdeymiş, temyiz aşamasından sonra başvurun” dedi. İstinaf mahkemesinde de davamız reddedildi. İstinaf, ilk derece mahkemesinin kararını bozup “Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin daha önce de karar verdiği gibi, siz özel okul öğretmenleri belirli süreli sözleşme ile çalışıyorsunuz ve sözleşmeniz zincirleme olsa dahi belirsiz sayılmaz, bu davayı zaten en başından usulen açamazsınız” dedi ve dosyayı kapattı.
  Daha önceki emsaller ve hukuk kuralları gereği davayı kaybedeceğimizi düşünmemiştik dahi. Onun için de mahkemede işveren feshin geçerliliğini bizse geçersizliğini savunurken çıkış kodu hiç gündeme gelmemişti.
  Şimdi İŞKUR’a yeniden başvurduk, cevap bekliyoruz.
  İşveren, fesih bildiriminde açıkça 18. maddeye dayanmasına, fesih bildiriminde belirttiği tarihte çıkış yapmasına ve kıdem tazminatını ödemesine rağmen, İŞKUR işsizlik ödeneğini vermemekte direnebilir diye düşünüyorum. Çünkü İŞKUR yetkililerinin geçerli sebeple fesih ile haklı sebeple fesih arasındaki farkı bilmediğini düşünüyorum. Dava süreci bizi hem madden hem de manevi olarak çok yordu ve sırf kod değişikliği için bir dava daha açmak istemiyoruz. Sonuç olumsuz olursa nasıl bir yol izlemeliyiz. Hak ettiğimiz 6 aylık işsizlik ödeneğini toplu alabilmemizin çaresi için sizden danışmanlık almak istiyoruz. Teşekkürler.

  1. Merhaba. Konuyu o kadar iyi özetlemişsiniz ki, dava süresince mevzuata haki hale geldiğiniz açık. Şöyle söyleyebilirim; düz mantıkla, davayı kaybettiğiniz için İşkur işsizlik maaşı bağlamak istemeyebilir. Ama bu bir işe iade davasıdır ve bunu kaybetmeniz, feshin geçerli bir nedene dayandığını gösterir. Sizin haksız olduğunuzu göstermez.
   Böyle olunca, aslında İşkur’un size yapılan fesih bildirimini ve kıdem tazminatı ödendiğine dair dekontu dikkate alarak, çıkış kodunuzun fiilen 4 olduğunu kabul etmesi ve işsizlik maaşı bağlaması gerekir.
   Şu aşamada ne yapabilirsiniz? Açıkçası öncelikle İşkur’dan yazılı bir red cevabı alabiliyorsanız alın. Olmazsa veya maaş bağlanmazsa, ne tür bir dava açılacağını tam olarak bilemiyorum. Tam bu noktada, yani açılacak davanın niteliği hakkında, bir avukattan bilgi almanız daha doğru olacaktır.

 32. Merhabalar Ben 12.03.2015 tarihinde A firmasında işe Başladım, 31.01.2018 Tarihinde İşten Çıkarıldım İşsizlik Maaşı İçin Herhangi Bir Başvuruda bulunmadım, B Firmasında 01.02.2018 İtibariyle işe Başladım 16.11.2018 Tarihinde İş veren tarafından İşten çıkarıldım Yani 9 Ay aralıkla 2 defa Üst üste işten çıkarılmam İşsizlik Maaşı Almama Engel olurmu?

  1. Merhaba. Bu durum, özel olarak engel olmaz. Önemli olan son 120 gün, 600 gün ve çıkış şartlarını taşıyabilmenizdir. Bunun için de en doğru yol, İşkur’a başvurmak olsa gerek.

 33. Merhaba Abidin bey . 1 nç sorum eşim Doğum yaptı 4 ay Doğum raporunu kulandı. Öcretsiz izine ayrılmak istiyorum izin kağıdında işe giriş tarihini istiyor yanlız işe başlama tarihim 2001 ama resmî olarak 2014 patronda kabul etmiyor mahkemeye versek olurmu. 2 nçi sorum 18 sene aynı vilada SGK kodum Bekçi . Ama ben her türlü işi yapıyorum 24 saat oradayım müştemilatı . Villa sakini birisi dediki artık şu kapıdan çıktığın an sitenin haberi olacak ekmek almaya giderken bile . Ben de SGK ya gittim kıdem tazminatını alabilir yazısını site sakinine imza karşılığında verdim ve burda artık çalışmıyorum dedim şimdi paramı vermiyorlar bende boş ibraname ve işimden İSTİFA EDİYORUM diye yazı istiyorlar patron
  Lar ne yapmamız lazım ben ve eşim işsizlik maaşı alabilirmiyiz teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Madem 15 yıl ve 3600 gün yazısını işverene verdiniz, o halde hiçbir şeye imza atmayın. Ödeme yapılmıyorsa, avukatla görüşür ve yasal süreci başlatarak hakkınızı ararsınız. İşsizlik maaşı, işverenin göstereceği SGK çıkış koduna bağlıdır, yine de şunu söylemeliyim ki; 15 yıl ve 3600 günden ayrılan bir işçi işsizlik maaşı alamaz.

    1. Tam olarak neyi ve neden mahkemeye vermek istiyorsunuz? Açacağınız davanın konusu ne olacak?

     1. Eşim 2001 den beri villada temizlik yapıyor .sigortasını 2014 ten beri yatırılıyorlarmış .. mahkemeye versek olurmu şahitlerde var

     2. Bu konuyu bir avukata yüz yüze sorun. Ama ilk izlenimim şu ki; eğer 2011-2014 arası yani sigortasız dönemin tamamı kesintisiz ise, evet sigorta hizmet tespit davası açmanız mümkün olabilir.

 34. Iyı gunler bir fırmadı uzun suredır calısıyorum işten cıkarıldım işlerin durgun olmasından ama şu sorun var son 4 ay için 2 gunlugune cıkarılıp gırılme yapılmıs işe iş kura gıttım cıktı gırıldı yapıldıgı için o iki gün yuzunden maas alamıyorum ne yapmalıyım

  1. Merhaba. İşkur’a, işverenden alıp getirebileceğiniz herhangi bir yazının işe yarayıp yaramayacağını sorun. Onlar sizi yönlendirecektir.

 35. Ayhan bey,
  3600 gun ve 15 yil kapsaminda isten kendi isteğimle işten ayrıldım. 1 ay sonra farklı bir işyerinde işe başladım. 5 ay sonra bu işyerinden çıkış verildiğinde işsizlik maaşı alabilir miyim.
  Teşekkür ederim.

 36. Son 4 ayda 119 gun pirim yatmis ekonomik kriz nedeniyle isten cikarildim 120 gunu tamamlamak icin is kurla göruşmemin faydasi olurmu issizlik maasi icin mustafa bey

   1. Bilmiyorum hiç bir bilgi verilmedi bana 04 koduyla beni isten cikarmis is kur neden bunu arastirmasi gerekmiyormu acaba

    1. İşkur bunu araştırmaz. Ama siz o 1 gün için, örneğin ücretsiz izinli olduğunuza dair bir evrakı işvereninizden alıp İşkur’a götürürseniz, İşkur size maaş bağlayabilir. Bu seçeneği değerlendirmenizi öneririm.

 37. kurumsal bir markette çalışıyorum hiç bir neden yokken işten çıkartılmak istiyorum ve tazminat verilmedigi için işsizlik maaşıda alamazsın denildi tazminat almadan işssizlik maaşı alabilirmiyim

 38. Merhabalar. Çalıştığım yerde huzurum kalmadı. Her gelen baskı uyguluyor. İş verenimden çıkışımı vermesini istiyorum ancak beni çıkarmayacağını söylüyor, kendim çıkmam için baskı yapıyorlar. İşsizlik sigortasından yararlanmak istiyorum ama bunun için imza atmayacağını belirtiyorlar. Ne yapmam gerekiyor Hakkımı arayamıyorum.

  1. Merhaba. Yapabileceğiniz tek şey sabretmektir. Ya da somut bir gerekeçeyle haklı fesih yapmanız gerekir.

 39. merhabalar son 120 gün sartı nasıl doldurulur yanı son 4 ay bir fiil her ayı doldurarak mı çalışmış olmak yoksa çıkış yapılan tarih ay ortası olsa bile ondan önceki 120 gün sürekli çalışmış olmak mı?

  1. Fatma hanım, çıkış yaptığınız tarihten geriye doğru 120 gün saymanız gerekir.

 40. Merhaba benim çıkışım ağustosta iş verenim tarafından verilecek 600 gün primi doldurmuş bulunuyorum ama son 120 gün sürekli şartını doldurmak için ağustos 31 çekiyor yani benim 1 eylülde mi çıkışım verilmeli yoksa 31 ağustos mu yardımcı olursanız sevinirim?

  1. Cansu hanım, 120 gün şartını hangi gün dolduruyorsanız, çıkışınız o gün ve hatta mümkünse bir gün sonra verilmeli.

 41. Merhabalar , ben işsizlik maaşını hakettim 6 aylık. 3 ayın sonunda bir işe girdim ve şuan işimden ayrılmak istiyorum. İş yerimde daha 70 gün oldu. Eğer işimden ayrılırsam işsizlik maaşımı almaya devam edebilirmiyim? Şimdiden teşekkür ederim

 42. 14 yılını doldurduğum işyerinde, performansım bahane edilerek bu yıl maaşıma zam yapılmadı.
  İşten de çıkarmıyorlar. Bir çözümü varmıdır? Nasıl bir yol izlemeliyim?

 43. merhaba Mustafa bey ben 8.ayda işten ayrılıcam bu son 3 yıl 600 gün şartı geriye dönük 8. aylardan mı oluyor? ikinci sorumda ikamet değişikliği nedeniyle ayrılcam yani şehir değişikliği yapmak istiyorum. işsizlik maaşı alabilirmiyim? anlaşmalı ayrılırsam işverenim bunu hangi kodla göstermesi gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

 44. merhaba mesela birisi bir iş yerinde çalışıyor kendi isteği ile ayirliyor sonra başka bir işe giriyor hiç boşluk olmadan 1 ay sonra veya bir kaç gün sonra işveren çıkışını veriyor bu kişi işsizlik maaşı alabilir mi

  1. Kadir bey, arada boşluk yoksa ve diğer şartlar da sağlanıyorsa elbette alabilir.

 45. Merhaba uzun yıllardır bir yakınımın şehir içi otobüsünde asgari ücretle sigortalı personel olarak çalışıyorum fakat son 2 aydır maaşımı alamıyorum(Maaşımı elden alıyordum almadığımı nasıl ispat edebilirim?),başka ödemeleri olduğunu bahane ederek idare etmemi istiyor ve ben bu iş yerinden ayrılıp sadece işsizlik maaşı almak istiyorum izlemem gereken hukuki yol nedir ?Teşekkürler.

 46. Merhaba, sorum şu şekilde olacak yardımcı olabilirseniz sevinirim. Önceki iş yerimden kendi isteğimle ayrıldım. Çıkışım cuma günü verildi ve pazartesi günü bu işime başladım. İşverenim performans sebebi ile iş akdimi feshediyor. İki işim Arasında iki günlük boşluk haftasonuna geldiği için işsizlik maaşı olabilir miyim?

  1. Hayır, alamazsınız. Önceki işyerinden kaynaklı olarak alabilirdiniz; ama orası da çıkışınızı istifa olarak bildirmişse, yine alamazsınız.

 47. toplam 604 gün sigortam var işten çıktım fakat 3 ay sonra başka bir işe başladım ordada 1 ay çalıştım sigortam yattı işten ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Davut bey, son 120 gündür kesintisiz sigortanız olmadığı için işsizlik maaşı alamazsınız. Ama önceki işyerinden ayrılırken, işsizlik maaşı alma şartlarını taşıyor idiyseniz, en azından kalan aylar için almanız mümkündür.

 48. Merhaba sitenizi inceledim. Yorumları ve cevapları okudum. Ancak emekli olup da bir kurumda çalışan ve işten atılan biri ile ilgili bir bilgi görmedim. Ben yaklaşık üç yıla yakındır bir kurumda Gen. Sek. Vekili olarak çalışıyordum. Sokakta bulunan bir miktar paranın 5/6 ay zimmetimde kalmış olması (kurum yöneticilerine bilgi vermemiş olmak)oysa tüm personelin haberi var. Belediyenin iki hafta anonsu var. Çevre esnafların haberi var. Sırf kendilerine dememiş olmam bahane edilerek onur kırıcı bir tavırla iş aktim fesih edildi ve SGK’ya 29 koduyla bildirim yapılmış bana tebliğ edilmedi. Bu konuda tavsiyeniz nedir ve benim konumda olan işsizlik maaşı alabilirmi? Saygılarımla

  1. Merhaba. Çıkış kodunuz 29 olarak bildirildiği için işsizlik maaşı bağlanmayacaktır. Dava açmanız ve kıdem tazminatınızı hak etmeniz gerekir. Ancak bundan sonra, İşkur’dan geriye dönük işsizlik maaşınızı alabilirsiniz.

 49. merhaba hızlı trn şantiyesinde sabah 7 akşam 7, 4 pazar 3.5 yıldır çalışmaktayım.gwçwn bize ilk defa bordro diye 7 sayfa kağıt imzalattılar.hiç bordro görmemişim ne biliğim.sonrada onların puantaj olduğunu öğrendim.orda 8 saat çalışıyorum ve 4 pazar tatil yapıyorum yazdığını öğrendim .bu puantajı imzalamayan arkadaşları işten çıkardılar .ne yapmalıyım

  1. Cengiz bey, imzalarsanız elbette bu aleyhinize olur. Ama ileride mahkeme aşamasında tanık vb. delillerle aksini de ispat edebilirsiniz. Bunun kararını sizin vermeniz gerekir.

 50. Mustafa Bey merhaba
  15 yıldır bir firmada çalışıyorum. 4 yıl önce kalp krizi geçirdim. Bugüne kadar çalıştım. İş yerindeki is ortamı çok stresli olduğundan sağlık problemi yüzünden kendim ayrılmak istiyorum. İşsizlik parası alabilirmiyim.Teşekkürler

  1. Ünsal bey, bu işverenin sizin çıkışınızı hangi kod ile SGK’ya bildireceğine göre değişir. Bunu da peşin bilmemiz mümkün değildir.

 51. merhaba kolay gelsin mustafa bey ben çalıştığım iş yerinden benim çalıştığım makinanın ustası olan şahısla kavga ettim yanlız dediği işi yapmadığım için bana sinkaflı küfür edip ve kafa attı kamera var bende buna karşılık kendimi korumak adına buna vurdum ve bende kafa attım bu şahıs 20 yıldır orda çalışıyor ben yedi ay oldu bugün müdür bana gelerek istifanı yaz beni uğraştırma dedi ve bende ben çıkmıyorum siz çıkarıyosunuz yazmam dedim çünkü çocuğumun ilk okul günü ve ben iş bulana kadar kiramı elektiriği suyu kim bakacak bize dedim işsizliğe başvurabileceğimi söyledim ve ikimizede tutanak tuttular ve işten çıkarıyolar yarın kalan işlemleri yapacağımızı söylediler bu konuda neye dikkat etmem lazım onuda mecbur çıkarmak zorundamı yoksa sadece beni çıkarırsa bi hakkım varmı işsizlik maaşı almam için ne yapmam lazım nasıl bi çıkış yaparlar bilmiyorum kavgadan çıkana yok heralde ama bana ilk küfür edip kafa atan o yardımcı olun teşekkürler

  1. Merhaba. Önce şunu söylemeliyim; işveren çıkış kodunuzu SGK’ya bildireceği için, onun bildirdiği koda göre size işsizlik maaşı bağlanacak ya da bağlanmayacaktır. Ancak anlattığınıza göre, eğer siz işten çıkarılırsanız ve arkadaşınız çıkarılmazsa dava açarak haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu konuda daha önce bir yazı yazmıştım. Şu yazıya göz atabilirsiniz.

 52. Merhaba Mustafa bey benim eşim yıllık izindeydi iznin bitmesine 1 gün kala eşimi arayıp işe gelme 1 ay boyunca. Ücretsiz izin veriyoruz demiş eşim kabul etmemiş beni sigortadan. Çıkartın bende ekmeğim bakıyım demiş ve 1 hafta oldu hala eşimi sigortadan. Çıkarmadılar 4600 iş günü var. Nasıl bir yol çizebiliriz

  1. Merve hanım, öncelikle eşinizin bir an önce ihtarname çekmesi gerekirdir. Aksi takdirde, devamsızlıktan çıkışı verilebilir. Sonrasında ise, dava açarak hakkını arayabilir. Ama gelişmelere göre haber verirseniz, sizi yönlendirmeye çalışırım.

 53. Merhaba mustafa beybenım işyerimdeservıs var fakat ben ters istkamette oturdugum icin ben kendi imkanlarımla gidiyorum .buda bana maddi bakımdan kayıp hemde iş yerim cok uzak buda yorucu oluyor .3600 den yararlanıyorum benim cıkmam iş şizlik maasindan haklı cikiş olabilirmi.bu yuzden işede geç yetişiyorum .bana yardimci olursanız sevinirim teşekkürler

 54. Merhaba Mustafa Bey,
  Ben 20 yıl çalıştığım şirketten kendi isteğim ile ayrıldım ve başka bir işe girdim.Bu iş yerinde 1 ay çalıştıktan sonra benimle çalışamayacaklarını söyleyerek işten çıkardılar.İşsizlik maaşı alabilirmiyim.

  1. Aysun hanım, yazıda belirtilen prim günü şartlarını taşıyorsanız alabilirsiniz. Ama özellikle son 120 gün kesintisiz prim şartını taşımıyor olabileceğinizi düşünüyorum.

 55. Merhaba Mustafa bey;
  İşssizlik maaşı alabilmenin en önemli şartlarından biri de son 120 gün sigortalı olmak;
  Benim çalıştığm fabrikada bazen iş olmuyor ve ayda 2 veya üç gün sigortamız eksik yatıyor biz bu eksik günleri sgk ya giderek elden ödeme yapsak ve bu şekilde 120 günü doldursak işsizlik maaşı alabilirmiyiz

  1. Merhaba. Mehmet Ali bey, ne yazık ki bu mümkün olmaz. Geriye dönük bu şekilde bir ödeme yapılamaz. Ama bu günlerle ilgili İşkur’la görüşülüp, onların yönlendirmesiyle işyerinden evrak ya da beyan alınabilir. Yine de bunu ancak, maaş için başvurduğunuzda görebilirsiniz.

 56. Merhaba ben 01.04.2010 tarihinde calışmaya başladım evlilik gerekçesıyle 29.08.2017 tarihinde işten ayrılmam gerekiyor maaş bodromda 1777.50 brüt olarak yazıyor tazminat hakkım neler öğrenebilir miyim bu sebeple işten ayrılınca işsizlik maaşı alınır mı ve işten ayrılınca başka yerde çalışabilir miyim bu durumda işyerimin tazmınatımı ödememe gibi hakları varmı teşekkürler

 57. Merhaba. işveren tarafından haklı sebepten dolayı kovulduğum işyerinden işsizlik maaşı alabilmek için sgk ya çıkış bildirimimi 23 numaralı kod ile bildirsem işsizlik maaşı alabilirmiyim? yani şunu sormak istiyorum kısaca. işveren tarafından haklı bi sebepten dolayı kovulursam işsizlik maaşı alamam. ama bu maaşı alabilmek için benim haklı oldugumu belirtsem işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışı nedeniyle çıktım desem. işsizlik maaşı alabilirmiyim?

  1. Caner bey merhaba. İşkur, işsizlik maaşı bağlarken işçinin beyanını esas almaz. İşveren hangi kodla bildirmişse, onu dikkate alır ve böylece maaş bağlar ya da bağlamaz. Sizin tersine bir iddianız varsa, işveren aleyhine iş mahkemesinde kıdem tazminatı vb. bir dava açmanız, davayı kazanmanız ve mahkeme kararını İşkur’a götürmeniz gerekir. Böylece geriye dönük işsizlik maaşlarınızı alabilirsiniz.

 58. verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.30.09.2014 tarihli işsizlik başvurum onaylandı.4 ay işsizlik maaşı aldım.sonra askerlik nedeniyle dilekçe yazıp işsizliği durdurdum.Askerden gelince 6 ay çalıştım 08.11.2016 tarıihinde tekrar işsizlik başvurum onaylanmadı.30,09,2014 başvurumdan kalan 2 ay işsizlik maaşı aldım.01,03,2017 tarihinde tekrar işe başladım.05,09,2017 tarihinde işten çıkarılacagım.İşsizlik maaşı alabilirmiyim.son üçyılda (2017-2016-2015) da 602 günem olacak.Eski başvurum sıfırlanmaso 2014 Başvuru tarihimmidir yoksa son işsizlik maaşı aldıgım 08,11,2016 tarihimidir?teşekkürler.

  1. Abdulkerim bey, işsizlik maaşını daha önce aldığınızda, hangi tarihte işten ayrılmıştınız? Örneğin 15/09/2014 olsun. O halde, bu tarihten itibaren 600 günü doldurulması gerekir. Yani, sıfırlanma işsizlik maaşına esas olan işten ayrılma tarihinizden itibaren başlar.

   1. Teşekkür ederim işten ayrılma tarihim 29/09/2014 idi .Lakin benim bir sorum daha olacak ben 2016 tarihinde özel nedenlerle çalıştıgım şirketten ayrıldım lakin 5 ay sigortam ödendi.Bu 5 aylık süreçte iki farklı firmada 58 gün birnde 75 gün birinde ayrı ayrı çalıştım dolayısıyla bazı aylarda bir ayda 45-60 gün gibi sigorta günlerim oldu.İşsizlik maaşı hesaplamasında hangi günler dikkate alınır.Örnegin ocak 2016 da 30 gün A firmasında 25 gün B firmasında ,mart 2016 da ise 15 gün A firmasında 30 gün B firmasında.buraya görsel atamadıgım için bu şekilde anlatmaya çalıştım teşekkür ederim.

    1. Abdulkerim bey bu çok teknik bir soru olmuş. İşkur’a sormanız daha doğru olacaktır. Yanlış cevap vererek sizi yanıltmak istemem.

 59. Mustafa bey merhaba

  İş aldimi 24. Maddeden mesai ücretlerim ödenmiyor diye noter kanalıyla ihtaren fesih ettim tüm haklarımı da talep ettim fakat iş yerim bana herhangi ödeme ve bildirim yapmadan sgkden çıkışomı 3 kodla yapmış istifa diye ellerinde herhangi bir istifa dilekçem yok bu durumda nasıl bi yol izlemem gerek lütfen yardımcı olun faydalı yorumlarınızı bekliyorum şimdiden çok teşekkürler

  1. Bu, zaten genel olarak işverenlerin tercih ettiği bir yoldur. Yapmanız gereken artık dava açmak ve hakkınızı aramaktır. Davayı kazanırsanız, İşkur’a mahkeme kararını götürmeniz halinde, alamadığınız işsizlik maaşlarını geriye dönük alma hakkınız bile olacaktır.

 60. merhabalar 31.03.2017tarihinde işten ayrıldım 3 ay süre ile işsizlik maaşı aldım.01.06.2017 tarihinde işe başladım ancak 05.06.2017 tarihinde işten ayrıldım yani 5 gün çalıştım tekrar işsizlik maaşı alabilirmiyim.

  1. Kemal bey, toplamda hak ettiğiniz işsizlik maaşı kaç ay ise, o ayın sonuna kadar alabilirsiniz. Örneğin 6 ay boyunca işsizlik maaşı alıyorsanız, tekrar işsiz kaldığınızda, ilk işsizlik maaşı aldığınız tarihten itibaren 6 ay geçinceye kadar işsizlik maaşı ödenir. İşkur’a başvurarak yeniden maaş talep edebilirsiniz.

 61. Merhaba işveren tarafından işten cıkaralım işveren 45 gün sonra haklarımı yatıracakmış kanunu hakkı varmı işçi 45 gün beklemek zorunda mı

  1. Hayır, böyle bir süre yok. Alacaklarınızın derhal ödenmesi yasa gereğidir.

   1. Mustafa abi öncelikle hayırlı aksamlar allah rızası için ne yapacağımızı şaşırdık işkur net bilgi vermiyor yani yönlendiriyor ne yapmalıyız eşim mart 10 2017 de ise başladı şimdi doğum öncesi raporda 2 fun sonra kısmetse doğum olacak ve eşimin toplamda 580 gun sigorta primi var ve doğum sonrası rapor bitimi yıllık iznine denk geliyor şimdi eşim doğumdan sonra çalışmak istemiyor haklarımız nedir allah rızası için yardımcı ol bize yari zamanlı çalışma hakkı varmı işkur yarı zamanlı çalışabilmesi için 600 gün dolması gerekiyor dedi ne yapmalıyız lütfen bize yol gösterin teşekkürler

    1. Merhaba. Şu yazımızdan bilgi alabilirsiniz Aykut bey: mustafabaysal.com/yarim-calisma-odenegi-alma-sartlari-neler
     Eşinizin doğumdan önceki son 3 yılda en az 600 gün primi yoksa yarım çalışma ödeneğinden faydalanması mümkün olmaz.
     Çalışmak istemiyorsa, ne yazık ki herhangi bir hakkı olduğunu söyleyemeyiz. İsterse 6 ay ücretsiz izin talep edebilir. Ya da kısmi süreli çalışma şartları varsa bu hususu değerlendirebilirsiniz: mustafabaysal.com/dogum-sonrasi-kismi-sureli-calisma-hakkinda-her-sey

   2. Merhaba. 5 Yıldır sigortalı çalışanım. 2021 yılının Haziran ayında evlendim. 2022 Mayıs ayında işten ayrılıp 1 yılım dolmadan evlilik tazminatımı almak istiyorum. İşsizlik maaşı alabilir miyim işten ayrıldıktan sonra.?

    Teşekkürler

Başa dön tuşu