Fesih

İşçiye hakaret edilmesi

Çalışma hayatında yer alan taraflar arasında gerginlik yaşanması doğaldır. Ancak bu gerginliklerin fiziksel ya da ruhsal şiddete dönüşmemesi ya da hakaretle sonuçlanmaması tercih edilir. Buna rağmen işçiye hakaret edilmesi halinde, işçinin hakları nelerdir?

İşyerinde uyulması gereken kurallar

İşçi, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığında çalışan kişidir. İş sözleşmesinde iki taraf olup bu taraflardan işçinin görevi işverene bağlı olarak iş görmek, işverenin görevi ise işçiye ücret ödemektir. İşçinin işverene bağlı olması, onun talimatlarını yerine getirmesi, koyduğu işyeri kurallarına uyması demektir. Buna işverenin yönetim hakkı denir.

Yönetim hakkı nedir?

Yönetim hakkı; işverenin tek taraflı olarak işin şeklini, zamanını ve usulünü belirleme hakkı olarak ifade edilebilir. Genel çerçeveyi kanunun ve iş sözleşmesinin çizdiği sınırlar içinde işveren, işçiye tek taraflı talimatlar vermek ve bu talimatların işçi tarafından yerine getirilmesini beklemek hakkına sahiptir.

Ama işverene tanınan bu hak, onun sınırsız yetkilere sahip olduğunu göstermez. Hakaret de işverenin hak sınırına dahil olmayan kavramlardan biridir. İşveren işçisine elbette hakaret edemez. Bu işveren-işçi ilişkisinden öte insani ilişkilerin bir gereğidir. Sebebi ne olursa olsun, işçi haksız bile olsa, işverenin ona hakaret etmeye hakkı yoktur.

İş Kanununda hakaret fiili

Bu yasağın yasal altyapısı ise İş Kanununun 24 üncü maddesinde belirlenmiştir. İşçinin haklı nedenle ve derhal fesih hakkının düzenlendiği ilgili maddede; işverenin işçinin veya ailesinden birinin şerefine ve namusuna dokunacak laflar söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması halinde işçinin iş sözleşmesini sürenin bitmesinden önce ya da bildirim süresini beklemeden feshedebileceği ifade edilmektedir.

İşçiye edilen hakaretin ispatı

Bu durumu kanıtlamak için çeşitli deliller mahkemede öne sürülebilir: Güvenlik kamerası kayıtları, yasaya uygun ses kayıtları, tanıklar vb. Bunların içince tanık kısmı ayrıca önemlidir. Özellikle toplum içinde yapılan hakaret söz konusu olduğunda mahkemede dinletilecek şahitler davanın seyrini değiştirecektir.

Hakarete uğrayan işçi ne yapmalı?

Böyle bir durumla karşılaşan işçi;

 • Hakaretin yapıldığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde, bu hakaret nedeniyle iş sözleşmesini İş Kanununun 24/2-b maddesinde dayanarak feshetmelidir.
 • Bu fesih bildirimini noter kanalıyla yapması ve fesih nedenini, olayın tarihini açıkça belirtmesi önemlidir.
 • Hakaretin üzerinden 6 iş günü geçince bu derhal fesih hakkı kanunen sona erer.
 • İşveren işçinin yüzüne karşı değil de, işçinin arkasından, başka işçilerin yanında işçiye hakaret etmişse 6 iş günlük sürenin işleyişi değişir. Bu durumda 6 iş günlük süre, işçinin bu hakareti her hangi bir yolla öğrenmesiyle başlar. Ama hakaretin üzerinden 1 yıl geçmişse, hiçbir şekilde bu hakaret dayanarak sözleşmesini feshedemez.

işçini hakarete uğraması

İşyerinde hakaret örnekleri

Olayı örneklerle somutlaştıralım:

Örnek 1: İşveren 03/01/2020 tarihinde diğer işçilerin yanında, işçi A yokken, A’ya hakaret etmiştir. Bu durumu işçi A’ya bir başka işçi 26/06/2020 tarihinde söylemiştir. İşçi A’nın iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi için artık bu tarihten itibaren 6 iş günü süresi vardır.

Örnek 2: İşveren 03/01/2020 tarihinde işçi A’nın yüzüne karşı ona hakaret etmiştir. Bu tarihten itibaren 6 iş günü içinde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek zorundadır.

Örnek 3: İşveren 03/01/2020 tarihinde diğer işçilerin yanında, işçi A yokken, A’ya hakaret etmiştir. İşçi A’ya bu durumu bir başka işçi 08/01/2021 tarihinde söylemiştir. Hakaretin üzerinden 1 yıl geçtiğinden işçi A’nın artık bu nedene dayanarak haklı nedenle derhal fesih hakkı kalmamıştır.

Hakaret ve mobbing ilişkisi

Mobbing, işçinin işyerinde karşılaştığı psikolojik şiddeti ifade eder ve elbette hakareti de içerebilir. Ancak işçiye edilen her hakaret mobbing olarak değerlendirilemez. Bunun nedenini şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/isciye-edilen-her-hakaret-mobbing-midir

işçiye hakaret edilmesi

İşçiye başka işçinin hakaret etmesi

Yazımıza konu olan ve İş Kanununun 24/II-b maddesinde bahsedilen “işçinin kendisine yapılan hakaret” nedeniyle fesih hakkı, bu hakaretin işveren tarafından yapılması halinde mümkündür. Peki ama işçiye hakaret eden kişi işveren değil de bir başka işçi ise bu durumda yapılacak bir şey yok mudur?

Böyle bir durumda işçi işvereni hakaretten haberdar eder ve işveren buna rağmen gerekli tedbirleri almazsa, işçi yine haklı nedenle fesih yapabilir.

Fakat başka bir işçi tarafından hakarete uğrayan işçi, bundan işverenini haberdar etmez ve bu nedenle işten ayrılırsa, birçok hakkını yitirebilir.

İşçiye bağrılması fesih sebebi mi?

İşçiye işveren tarafından bağrıldığında, bunun haklı fesih sebebi olup olmadığı tartışmalıdır. Yargıtay bazı kararlarında bağırmayı haklı fesih sebebi sayarken, bazı kararlarında tek başına fesih için yeterli bulmamaktadır.

Kanaatimizce; işverenin işçiye bağırmasının niteliğini değerlendirmek gerekir. İşçiye hakaret boyutuna varan, onu topluluk önünde rencide eden ve ağır sonuçlar doğuran bağırma fesih sebebi olsa bile; işverenin salt bağırma eylemi her zaman işçi için haklı nedenle fesih sebebi olmaz. Buna ilişkin Yargıtay kararlarını aşağıda bulabilirsiniz.

İşçinin hakaret uğraması ile ilgili Yargıtay kararları

İşçinin işyerinde hakarete uğramasının ne gibi sonuçları olabileceğine dair aşağıdaki Yargıtay kararları fikir verecektir:

“… İşçinin ya da ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak söz, davranış veya eylemin, işverenin diğer bir işçisi tarafından gerçekleştirilmiş olması, kural olarak işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkanı vermez. Ancak, şeref ve namusa dokunan söz ve davranışlardan haberdar olan işverenin, eylemin tekrarlanmaması yönünde gerekli önlemleri alması, işçiyi gözetme borcunun gereği olarak zorunludur.

Somut olayda, davacı işçi, işverene sunduğu 03.03.2010 tarihli dilekçesinde, atölye şefinin kendisine hakaret etmesi sebebiyle iş sözleşmesini sonlandırdığını bildirmiştir. Yukarıdaki bentte de belirtildiği üzere, şeref ve namusuna dokunacak söz, davranış veya eylemin, işverenin diğer bir işçisi tarafından gerçekleştirilmiş olması, kural olarak işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkanı vermez. Dosya kapsamına göre, davacı işçinin, fesih tarihinden önce, dava dışı işçinin eylemlerinden işvereni haberdar ederek gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiği, iddia ve ispat edilmediğine göre, davacı işçinin feshi haklı nedene dayanmamaktadır…” (22 Hukuk, 2012/23443 E. ve 2013/11930 K.)

“… Davacı; dava dilekçesi içeriğinde, işverenin kendisine hakaret etmesi sebebi ile iş sözleşmesini haklı sebebe dayalı olarak feshettiğini ileri sürmüştür. Davacının eşi olan ve aynı iş yerinde çalışan tanık Hayriye Korkmaz, işveren tarafından davacı işçiye hakaret edildiği yönünde bir beyanda bulunmamıştır. Davacı işçi tarafından bu yönde bir başka delil de ibraz edilmemiştir. Bu durumda, iş sözleşmesinin haklı sebebe dayalı olarak feshedildiği hususunun davacı tarafından ispat edilmediği kabul edilmelidir. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, kıdem tazminatı istemi yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması isabetsizdir…” (22 Hukuk, 2013/16400 E. ve 2014/23919 K.)

“…Yine davacı tanığı olarak dinlenen ve hakaret edildiği iddia olunan konuşma sırasında davacı işçinin yanında olan tanık … hakaret konuşmasını doğrulamamış, aksine davacının istifa ederek işyerinden ayrıldığını beyan etmiştir. Bu durumda davacı işçi işletme müdürü tarafından hakaret edildiği iddiasını ispat edemediği gibi, işletme müdürü ile konuşmalarından 6 iş günü hak düşürücü süreden sonra iş sözleşmesi feshedildiğinden işçinin feshi haklı değildir…” (9 Hukuk, 2009/13480 E. ve 2011/45465 K.)

“… Her ne kadar Mahkemece davacının işverenin kendisine bağırması sonucu haklı sebeple feshettiği sonucuna ulaşılmışsa da, tanık anlatımlarında bağrışma olayının somutlaştırılmadığı, tek başına bağırmanın haklı sebep olarak nitelendirilemeyeceği…” (22 Hukuk, 2017/9164 E. ve 2017/24373 K.)

“… Dosyada dinlenen taraf tanıklarının beyanına göre davacı ile davalı N.. K..’ın işle ilgili bir konuda tartıştıkları ve davalı işverenin davacı işçiye bağırması sonucu davacının işten ayrıldığı anlaşıldığından, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24-II. maddesi uyarınca işçinin iş sözleşmesini haklı fesh ettiği kabul edilerek…” (22 Hukuk, 2013/2433 E. ve 2014/4492 K.)

hakaret edilen işçinin hakları

SONUÇ

İşçiye hakaret edildiğinde, bu önemli bir sorun olsa da her zaman haklı nedenle derhal fesih sebebi (kıdem tazminatı alarak işten derhal ayrılma) değildir. Aşağıdaki senaryolara göre bir sonuca varmak daha doğru olur:

 • İşçiye bizzat işveren ya da işveren vekili tarafından hakaret edilmişse, bu durum net bir şekilde haklı fesih sebebidir.
 • İşçiye hakaret eden bir başka işçi ise, işçi sırf bu nedenle haklı fesih yapamaz. Bu durumdan işvereni haberdar eder ve işveren gerekli tedbirleri almazsa, ancak o zaman haklı fesih yapması mümkün olur.

Hakaret nedeniyle fesih yapmayı düşünen işçi, bu fesih nedeniyle işverenle mahkemelik olursa, davada kararı etkileyecek en önemli hususun bu hakaretin ispat edilmesi olacağını unutmamalıdır. Yukarıdaki Yargıtay kararlarından da görüleceği üzere, hakaret iddiasını ispatlayamadıktan sonra, işçinin davayı kazanması çok zor olacaktır.

Son olarak; işçinin amirine hakaret etmesinin bu defa işveren işçi haklı fesih sebebi olabileceğini hatırlatmak isteriz: mustafabaysal.com/amirine-saygisizlik-yapan-iscinin-cikarilmasi

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

78 Yorum

 1. Merhaba iş yerinde bugün bayan bir arkadaşla mudur arasinda bir tartisma cikti,ben onlari yatistirmak icin yanlarina gittim.Mudur erkek bayan arkadasimin kolundan tuttu ve onu odasindan atti sonra sirtimdan hizlica bennide ittirdi ve odasinin kapisini hizla kapatti duvardan saat yere düştü parçalandı.Diğer calisanlarin arasinda ikimizde rencide olduk.Cok cirkin bir hareketti bir bayana dokunarak odadan itmesi.Noterden ihbar gcekmelimiyim cekersem kidem ve ihbar tazminatimi alabilirmiyim.?cvp yazarsaniz cok sevinirim.

  1. Geçmiş olsun. Böyle bir durum elbette bir çıkış gerekçesi olabilir. Bu durumu tanıklarla ispatlayabileceğinizi düşünüyorsanız, ayrılabilir ve dava açarak haklarınızı talep edebilirsiniz.

 2. Meraba fabrika iscisiyim ve patron hakaret etti üstüne kesti ile elime vurdu hayvan oğlu hayvan gibi şerefsiz gibi üstüne baskı yapmak seni döverim demesi bide el kaldirmasi bunu şikayet etmek istiyorum nasıl bi sonuc elde ederim bütün işçiler karşısında yaptı ve cok iğrenç bi durum

 3. Merhabalar işverenim 7-8 kişilik diğer çalışma arkadaşlarımın yanında bana küfür ve hakaret etti ve yüzüme kesici yaralayıcı bir cisim atmaya kalkıştı kamera kayıtları var fakat kamera sesi kaydetmiyor ama ben telefonuma ses kaydı aldım hepsi duyuluyor ve sonunda ses kaydı aldığımı söylüyorum oda bana alabilirsin istediğin yere git diyor. Yanımdaki arkadaşlarıma yalan şahitlik yaptırıyor. Benim yaptığım suçmudur mahkemeye başvursam sonucu sizce ne olur. Şimdiden teşekkürler

 4. Merhaba işveren tarafından mail yoluyla hakarete uğradık ve bu hakareti sadece bana değil hepimize yöneltti hem şahitler hemde mail delilleri bulunuyor.MAnevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz toplu olarak bizim merak ettiğimiz bunu 6 gün içinde mi yapmalıyız. Ayrıca hakaret ettikten bir yıl içinde haklı fesih yapabilir miyiz

  1. Bu hakaret size yapıldıktan sonra 6 iş günü içinde iş sözleşmenizi feshetmelisiniz. 1 yıllık süre, siz olayı öğrendiğiniz için, geçerli değildir. Manevi tazminat davası konusunda ise ne yazık ki bilgim yok.

   1. İYİ GÜNLER… 6 GÜNLÜK SÜRENİN KANUNİ DAYANAĞI NEDİR ACABA ÖĞRENEBİLİR MİYİM? İŞ KANUNUNDA BULAMADIM DA

     1. Sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, doğal olarak iddiasını ispatla yükümlüdür.

 5. Merhaba istifami verdim isten ayrilirken islemler yapilurken muhasebeci ve bir calisanin yaninda hakerete ugradim ses kaydim var ne yapmaliyim nasil sonuclanir

  1. Bahsettiğiniz durum genel hukuk mahkemelerinde görülecek bir dava türüdür. Benim uzmanlık alanım değil, o nedenle yorum yapamıyorum.

 6. merhaba ben bi fırında çalışıyorum tezgahtar olarak benle beraber de 7 tne daha tezgahtar çalışıyor sigortalı olmamıza ragmen bırakın haftalık izni ayda bi gün bile izin verilmiyor . sordugumuzda ise burası fırın burda izin yok haftyanın yedi günü ful ayakta on saat çalışıyoruz sizce ne yapmalıyız

  1. Merhaba. Her işçinin hafta tatili ve yıllık izin hakları vardır. Alo 170’i arayarak şikayette bulunursanız belki hafta tatili kullandırılması sağlanabilir. Ama şikayet ederken hayali bir isim kullanmanızı tavsiye ederim.

 7. mustafa bey bu ay sonu iş yerim yani11 ayın sonunda kapancak 5 yıl 11 aydır çalışıyorum beton mikseri şoforuyum maasım 1700 tl olarak bankaya yatıyor brtte sgk ya baktıgımda 2350 gözukuyor ama isten çıkarılan arkadaslara yıllık ızın ve mesai paralarının vermıyolar sadece kıdem ve ıhbarı onuda kendı kaalarına gore hesaplayıp senet yada en az 4 aylık çek verıyolar ben sımdı ne yapayım benım kıdem ve ıhbarım nekadar olur mesaılerım yıllık ızınlerım ne kadar olur yada bı akıl bı çare ne yapayım mahkemeye versem ne kadar surer açıklama yaptıklarında ıs kutamı sıkayet edeyım 170 mı arayayım herkes bı sey soyluyo allah askına bı yardım et ne yapayım

  1. Öncelikle geçmiş olsun. İşyeri daha kapanmadığına göre bir süre beklemenizi öneririm. İşverenin size teklifini değerlendirin. Verdiği parayı alın. Ancak aldıktan sonra elbette ki, alamadığınız alacaklarınız için dava açabilirsiniz. Şu anda halen çalıştığınıza göre zaten bir şey yapamazsınız. İleride tekrar yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

 8. Gıda sektöründe şef olarak görev yapmaktayım.Basit bir sebepten dolayı şube müdürü bana toplum içerisinde aptal geri zekalı ve salak gibi hoş olmayan ithamlarda bulundu ben kendisinin bayan olduğundan dolayı bir ters tepki ve fiziksel saldırıda bulunmadım bu kişinin psikolojik sorunları olup hemen hemen her gün şubede çalışan bir kişiyle sürekli sözlü sataşma ve moral motivasyon bozukluğuna sebep olmakta be bu tür olaylar iş verimliliğini düşürmekte takibi iş kazaları nada davetiye çıkarmaktadır size sorarım bu tür durumlar karşısında hangi yolu izlemeliyim gereğini önemle rica ederim.

 9. Çalıştığım firmadan 2 ay oldu çıkalı hakaret edildi ağır ithamlarda bulunuldu ameliyat olduğum için de bu durum bana daha ağır geldi aynı gecesi hastahanelik oldum zaten sorun iki ay maaşımı yatirmamalari işten ayrıldıktan sonra üstelik asgari ucretten gosteriliyordu maaşım geri kalan elden veriliyordu cikarildiktan iki ay sonra yarım yamalak maaslarimi bankaya yatırdılar elden kalan parayı inkar ettiler çok büyük haksızlığa uğradım hakaret için nasıl bir yol izlemem gerek ne yapsam da bu firmayı şikayet edemiyorum tüm kanunlar isverenden yana ve çok zorlaniyorum bide üzerinden 2 Ay geçti bi işlem yapılabiliyor mu ameliyatim yüzünden anca toparlandim

  1. Elden aldığınız parayı dava açarsanız kanıtlamanız gerekir. Ama asgari ücretten olan maaşınızın hala bir kısmını alamadıysanız, İşkur İl Müdürlüğüne başvurarak şikayet dilekçesi doldurmanızı öneririm.

 10. Merhaba ben sakaryadan irfan işyerim kötü sözlerden dolayı işten atmak istiyor bana yardım edermisiniz

 11. Merhaba bnde çalışıyorum özellikle bazı müşterilerden çok şikayetçiyiz ekip olarak insan yerine koydukları yok bizi çalışıyoruz diye kimsenin kimseyi ezmeye hakkı yok o kadar bunaltim ki psikolojim bozuldu üst desen onlar ayrı ne anlıyorlar bizi nede umurlarında artık işçinin de bir hakkı savunması olsun ne böyle var mı acaba böyle bir hak yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Sizi anlıyorum ancak böyle bir durum için yapılabilecek bir şey yok. Sadece, işçinin çalışma koşulları kanuna uygun olmazsa, işten haklı nedenle ayrılma hakkı bulunmaktadır.

 12. Merhaba
  Kyruluşundan beri çalıştığım firmada insan kaynakları ve planlama uzmanıydım. Personel haklarını savunduğumdan 5 aydır psikolojik baskı ve hakarettten dolayı yıpratma politikası uyguladılar. En son maaş zamanı hiç ilgisi yokken haksuz kesintiler yapıp istifa ettirdiler. İki senelik çalışmam sonucu bir hakkımın olmadığını belirtip gönderdiler. Olayla ilgiki nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Bir an önce noterden ihtarname çekmelisiniz. Alacaklarınızı talep etmeli ve ödenmezse dava açmalısınız.

 13. Merhaba. İşverenin bugün müşteriler ve çalışanlar yanında üstüme yürüyüp beni tehdit etti. Sebebi ise bir önceki gün raporlu olmam. Kamera kayıt ları var fakat vermezler ve iş arkadaslarimda tanıklık yapmayqcaklardir. Nasıl bir yol izlemek gerekir yardımcı olurmusunuz.

  1. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız, öyle ya da böyle bu durumu ispat etmeniz gerekecektir. Bunun yolu da ya kameralar ya da tanıklardır. Buna göre değerlendirmenizi tavsiye ederim.

 14. Merhabalar

  Ben işten atıldım ve geri dönüş mahkemesini kazanarak işime geri iade edildim tekrar çalışmaya başladım yalniz; iş yerim benim yeni bir işçi gibi ise aldı gözüküyor ve mahkeme kararıyla belirlenen tazminatımi ödemediler bende çalıştığım için isteyemiyorum ise geri dönüşüm 3 yıl oldu tek taraflı sözleşme feshedebilirmiyim haklarım neler. nasıl hareket edebilirim .
  Teşekkürler

  1. Merhaba. Geri dönüşünüz üzerinden 3 yıl geçmiş, haklı bir sebebiniz yokken işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız.

 15. Merhaba Mustafa Bey ;

  Çalıştığım iş yerindeki yöneticim, ofisime gelip sebepsiz olarak işimin sonlandırıldığını söyledi ve bu sırada ses kaydını almış bulundum. herhangi birşey imzalamadım.bir sonraki gün ihtar çektim.çalışmış olduğum 2 günü ve bu sözlü beyanlarından sonraki günü mazaretsiz gelmediğimi belirtir bir şekilde gerçekle alası olmayarak çıkışım verildi.bu ses kaydı açtığım davada işe yararmı? teşekkürler

  1. İşe yaramayacağı gibi hukuksuz dinlemeden dolayı başınız derde girebilir. Siz önceden ihtarname çektiğiniz için zaten avantajlısınız. Normal şekilde hakkınızı aramanızda yarar ver.

 16. Merhaba 1 yıldır çalıştıgım işyerinde mesai arkadasım bana agıza alınmayacak hakarette bulundu bende çıkış verdim ama bunu beyan etmedim anlık sinirle tanık var ama tazminat alabilir miyim?

  1. Aslında bu durumdan önce işvereni haberdar etmeniz, önlem alınmazda ya da gereği yapılmazsa ayrılmanız gerekirdi. Yine de hakkınızı mahkeme kanalıyla arayabilirsiniz.

 17. Ben engelli calisanim bunda 1 sene once vardiya sefi bana kufur hakaret ve englli oldugum ayagima tekme atti isci mahkemesini versem ne elde edebilirim bu sonucla

    1. Bu durumda iş mahkemesine başvurmanızı gerektiren bir durum yoktur. Genel mahkemelerde dava açmanız gerekir. En doğru bilgiyi de bir avukattan alabilirsiniz.

 18. Mehaba.isyerinde kalite kontrol sorumlusuyla tartisirken hakarete ugradim.genel müdür tarafindan tazminatsiz işten atılmakla tehdit edildim. Ne yapmam gerekiyor. Olay 09 03 2017 de oldu.

  1. Ali bey, şu an için yapılabilecek bir şey yoktur. Ancak işten çıkarılma durumunuz olursa, tekrar yazarsanız yol göstermeye çalışırım.

 19. Merhaba. Yaklaşık iki yıldır kurumsal gözüken ama maalesef kurumsal olmayan öncü bir tekstil firmasında üretim planlama sorumlusu olarak çalışmaktayım. Son altı aydır işverenin sürekli bağırarak hakaret ederek gergin huzursuz bir ortamda çalışmaktayız. Hakaret ve davranışları direkt yüzüme karşı değil ortada isim vermeden ama direkt ben ve benim gibi bir kişiyi hedef almakta. Ben direkt yüzüme karşı olmadığından cevap vermiyor ve tepki vermiyorum. Taa ki direkt isim ve yüzüme karşı bir hakaret davranış yaparsa noterden ihtarname çekmeyi düşünüyorum. Bunun yanı sıra kendisini haklı çıkarmak adına benim dahil olduğum her iş akışında problem çıkartarak benim işimi yerime getirmediğimi insanlara lanse etmeye çalışmaktadır. Lakin işimi layıkiyle yerine getirmekteyim ve sakinliğimi korumaya çalışmaktayım. İzlediğim yol doğru mudur ? Çünkü artık çok agresifleştim sabrım kalmamakta. Yeni evlendiğim için de çalışmak zorundayım. Acaba daha farklı bir yol izlemem gerekli midir ?
  Şimdiden teşekkür ederim…

 20. Merhaba ben kurumsal bi şirkette markette personel olarak çalışıyorum. Mağaza sorumlumuz gerçekten iş ahlaki olmayan bir insan sürekli hakaret te bulunup aşağılayıcı küçük düşürücü konuşmalar geçiyor aramızda bu durum artık huzursuz etmeye başladığı için bölge sorumlusuna bildirdim ve oda pek ilgilenmeyip mağaza sorumlusuna hak verdi çalışmak istemiyorsan istifanı verebilirsin dedi bu durumda ne yapmalıyım

 21. ben bir fabrikada engelli olarak 9 yıldır çalışıyorum 12 saat calisiyorum herkez 1 saat dinlenme paydosu yapiyor ben yapmiyorum mesai yap sen diyolar resmi tatillerde hep mesai ve gitmek istemesem cagriyolar haftasonuda zorla mesai cagriyolar cumartesi pazar yok normalde saglik sorunlarimi biliyolar ama yorucu işte yaptiriyolar işçiyi dinlenmeden çalistirmaktan kime şikayet edicem ve haklarim nelerdir?

  1. Zeki bey, şikayetinizi Alo 170’e yapabilirsiniz. Ancak ne yazık ki bir şeylerin düzelmesi oldukça zordur.

 22. Merhabalar ben özel sektörde bi firmada askerlik öncesi 9 ay askerlik sonrası da 3 sene 7 aydır çalışmaktayım bundan 3 ay kadar öncesinde patronuma maaşımın yeterli düzeyde artmadığını ve zam isteğimi kendisiyle paylaştım ve hiçbir şekilde ne olumlu ne olumsuz bir cevap alamadım..28 mayıs tarihinde patronum beni odasına çağırdı ve devamlı mutsuz olduğumu ve işimin tüm gereklerini fazlasıyla yerine getirdiğim halde istifamı vererek gitmemi bana bağırarak ve küfür ederek hakaretler yağdırdı…Bende kendisine bana bağıramayacağını buna hakkı olmadığını ilettim…Bana ve diğer birkaç arkadaşıma daha hakaretler ve küfürler savurarak gitti işyerinden… Ben yine sesimi çıkarmadım ve gereken tüm işlerimi yerine getirdim sonrasındaki gün de çalıştım… 30 mayıs tarihinde sabah beni çağırdı ve içeride izin hakkım olduğundan dolayı 19 haziran tarihine kadar işe gelmememi söyledi. Döndüğümde durumumu konuşacağını söyledi. Fakat ben bu hakaretleri duyduğum için gururuma yediremiyorum burada çalışmayı… Tazminat hakkımı alarak işten çıkmam mümkün müdür??? Kusura bakmayın biraz uzun oldu ama yardımcı olmanızı rica ediyorum… Teşekkür ederim…

 23. Patronum ben Mesai ye kalmıyorum diye benimle uğraşıyor ve en son tam 4 de parmak basarken gördü ve bağırdı çağırdı bundan sonra 4 de iş bırakılacak diye aynıı şekilde bu sabaha geldi herkesin içinde yine bağırdı ve iş tam 4 de bırakılacak diye imza attırdı ben şimdi tazminatı mı alıp çıkabilir miyim

 24. Merhabalar ben bir lojistik firmasında danışman olarak. Çalışıyorum haklarımızı alamıyoruz diye iki arkadaşla birlikte müdürümüze gittik işten ayrılmak istediğimizi dile getirdik bana s. Git dedi arkadaşım ise bir an önce ayrılmak istiyordum dedi onada s.gt a… Dedi ne yapmalıyız

  1. Hakan bey o halde muhatap olmaktansa, bir ihtarname hazırlayarak noterden göndererek haklı fesih yapmalısınız. Ancak haklı fesi gerekçeniz var mı?

 25. Merhaba ben kurumsal bir firmada çalışıyorum,benim bir üst pozisyondaki iş arkadaşım ile tartışma yaşadık bana tartışma sırasında ‘köpek gibi dediklerimi yapacaksın,beğenmiyorsan s..olup gideceksin ,seni kovdurucam bittin sen gibi tabirler kullandı,ben insan kaynaklarına durumu anlattım ama herhangi bir tutanak tutulmadı kendisine karşı? Ne yapmam gerek

  1. Duygu hanım bunu yapan işçinin işten çıkarılması gerekir. Ama böyle olmazsa ne yapabilirsiniz? Açıkçası bu durumu üstlerinize iletip beklemekten başka yapabileceğiniz çok şey yok.

 26. merhabalar ben gida sektorunde calisiyorum fazla calistirdiklari icin,mobing uygulandi ve mudurun calisanlara karsi saygisiz ve ilgisizliginden dolayi isten ayrildim bugun elime ihtarname geldi ve ben isi 39.08.2018 tarihinde biraktim ama istifa yazmadim bu kagida karsilik ptt den neden isten ayrildigima dair ihtatname yollasam geçmi kalmis olurum ?( ve ben arabulucuyada gittim )

  1. Merhaba, evet bu saatten sonra göndereceğiniz ihtarnamenin bir anlamı yoktur. Size gelen ihtarnamede ne yazıyor?

 27. Merhaba ben bir fabrikada çalışıyorum ve işverenin bana herkesin içinde kakaret etti bağırdı sebebi göz kalemi surmemdi herkesin içinde sen evli bir bayansın neyine makyaj yapıyorsun bekar olsan anlarım burda kendini mi gösteriyorsun diye laflar saydı napmam gerekiyor ise baslayali daha bir ay oldu

 28. Merhaba,
  işveren ortaklarından patronun birisi bugün, işyerine tır geldiği için işyeri önündeki araçların plakalarını almamı söyledi, bende ” araçlar mı çekilecek” dedim, ” eben olacak,görmüyomusun” diye sert bir üslüpla karşılık vardı. çok gururum ve onurum incidi. söylerken kimse yoktu yanımda . ispatlamak zorunda mıyım. şikayet edeceğim

  1. Merhaba. Elbette, ne yazık ki bir şekilde ispat edebilmeniz gerekir. Diğer türlü, haklı da olsanız, hakkınızı almanız zor olacaktır.

  1. Merhaba. Bu nedenle haklı fesih yapabilirsiniz. Sonrasında kıdeminiz yeterliyse kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Ama olayın ayrıntısını bilmediğim için sizi net bir şekilde yönlendiremem. Bir avukata danışarak hareket etmelisiniz.

 29. Merhaba perakende sektöründe mağaza yöneticisi olarak çalışıyorum bir hafta önce müşteri tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradım ve şirketimiz hiç bir kusurum olmadığı takdirde bana ağırlaştırılmış ihtar gönderdi bu durumda hem müşteri hakkında hem de şirket hakkında ne yapmam gerekir

  1. Merhaba. Şu aşamada bir şey yapamazsınız. Ancak bu ihtar sonucunda işten çıkarma vb. bir işlem yapılırsa ancak ondan sonra hakkınızı arayabilirsiniz.

 30. Merabalar ben 8 yildir otomativ yani filitre sektöründe çalişiyorum üretim amir yardimcim sabah mesai saati başladiginda bu makinayi kim çaliştiriyor diye sordu bende ilgilenmiyorum şefime sor dedim.bana bi anda üstume yuruyüp adam olacaksin lan deyip sonrada şahsima küfur etti işi biraksam tazminat talep edebilirmiyim
  Olay 13.02.2019 da yaşandi ne yapmam lazim.

  1. Merhaba. Tek seferlik bir olaydan bahsediyorsanız, pek mümkün olmaz. İşverene haber verdiniz mi? İşveren tedbir aldı mı? Daha önce benzer olaylar oldu mu?

 31. Merhaba işyerinde satın aldığım üründe /pahalı ürünü ucuzdan almışım gibi bı tutanak yedim tutanak savunmami verdim kesinlikle kabul etmiom die yöneticiye iade edeyim dedim istiyorsanız paramı verin die bana şerefsiz hırsızla çalışmam die hakaret etti tabi yanımızda kimse yokken bu durumda napabilirim yani ispatim yok ama tutanak yedikten sonra o lafi demesi çok agirima gitti

 32. Bizim şefte sürekli işi yapiyorsan yap yapmıyorsan atarim işten dergibi bütün işlerini tehdit yaparcasına yaptırıyor..insanların onuruna yakismicak sözler söylüyor. Birazdaha böyle ederse hiç mahkeme falan uğraşmicam direk dalicam

 33. isveren bize hakaret edip kapi orda godin beni mahkemeye verin 10 sene sürünürsünüz dedi kovdu bizi bizde ceketimizi alip ciktik 5 kişi ayrica bu is yerinde hepmiz 5 yil 4 yil 8 yil 4 yil 13 yil calisanlar iz ertesi sabah avukata gidip noterden imza verdik ayrica bu isyerinde resmi tatillerimiz yok mesailerimiz yok bütün resmi bayramlarda calisiyoruz sigortamizi da kendimiz ödüyoruz sahitlerimiz de var yani .ama is veren daha bizim cikislarimi zi vermedi nasil olacak yorumunuz nedir bize iyi gunler

 34. Merhabalar bir sorum olacaktı akrabam olan eniştemin işlerinde çalışıyordum bügün işime son verildi ben yeni iş buldum mutlu olmadığım için çalışmak istemiyordum burada çıkışını verdim müdürüne patron olan eniştem çagırdı burda çalışmak istemiyorum dedim … üstünü degiştir şimdi git dedi insanların içinde bende bıraktım çıktım sonra beni aradılarr işten çıkış imzası için çagırdılar gitmedim Bi hakkım olurum bu konuda?

 35. Ben iş yerinde iki yıldır çalışıyorum bir bayan olarak ustanın ve müdürü kizdiklari zaman si..r kelimesini kullanıyorlar ve toplum içinde bağırıp çağırıyorlar hemen işten çıkarmaya tehtit ediyorlar ve korkudan kimse birşey diyemiyor ve bir bayan arkadaşımızı üzerine dövmeye yürüdü müdür ve korkudan kimse şahitlik yapmadı bu konuda ne yapmaliyiz

  1. Merhaba. Keşke yardımcı olabilsem; ama her işyerinin koşulları farklı sonuçlar doğurur. Normalde buna benzer ifadeler, işçiye haklı nedenle fesih yapma; yani tazminat talep ederek işten ayrılma hakkı verir. Ama önemli olan, bunların varlığının olası bir dava aşamasında ispat edilmesidir.

  2. Sizin işi gücü bırakıp derhal iş yerine 155’den Polis çağırmanız ve zatlardan şikayetçi olmanız lazım öncelikle…

 36. merhaba patron bana s… seni diye küfür etti edemezsin dedim ben ederim dedi ve y…. dedi bu hakarete maruz mu kalmalıyız ve ya ne yapabilirim ve üzerime yürüdüler

 37. merhaba öncelikle
  bir gıda fabrikasını satış mağaza sorumlusuyum iki hafta önce mağzaya gelen alkollü müşteriyle bir sıkıntı yaşadım düzgün bir uslupla anlattıysamda gün içinde üç defa dükkana geldi üçünde gelişinde bağırış çığırış bağırmalar üzzeime yürümler mağzadaki müştriler araya giridi caddedeki tarafik polisi sese geldi ve alkollü müşteriye bağırdı .müşteri gitti bende fabrikayı aradım konuyu anlattım ve adam bana bağırıken hakaret ederken kameraya aldım adam bana bağırıp söylenirken artık sabrım kalmadı ve ayyaş başka yerde iç başkalarınasataş dedim fabrikjayı arayıp dururmu anlattım adamın bir daha beni rahatsız edeceği düşüncesiyle fabrikaya dönmek istediğimi söyledim fabrikaya geri dnüp ordaki mağazada.çalışmaya başladdım adama hakaret ettiğim için bana tutanak tutuldu ayrıyeten savunma yazdım sonrasında iki günün sonunda akşam saatlerinde müdürün odasına çağrıldım genel müdür genel müdür yardımcı insan kaynakları müdürü muhasebe odada konuşmuşlar karar almışlar ve beni çağırıyorlar.bana adama neden hakaret ettiğimi ve polis çağırdığımı söylediler ben de polis çağırmadığımı caddedeki polisin geldiğini söyledim bana polis çağıramasın dedideler bende adamın alkollü olduğunu bana bağırdığını ve bana hakaraet ettiğini sabırla karşıladım sadece ayyaş dedim başka bir hakaret etmedim .sonrasında karar verdiklerini beni mağzada istmediklerini ve üretime almak istedikjlerini söylediler bende kabul etmedim ve istifamı verdim ertesi gün adliye sarayında arabulucuya başvurfum.şuan ikinci oturum bitti birinci oturumda işe iademi söyledim ve kabul edilmedim .yine işe iademi ve kıdem tazmınatımı istedim bugün oturumda işe iademin kanul olacağını düşündüklerini söylediler.ben üçüncü oturumda yaptığım işe iade edilmek istediğimi söyledim yani üretim değil satış mağaza sorumluluğuna iaede edilmek istediğimi beyan edebilirmiyim böyle bir hakkım varmı ? ikinci sorum müşteriler bu şekilde alkol alarak çalışanın üzerine yürüyebilirmi ? işe iade edilirsem yıpratma politikası na uğrayabilirmiyim ?işime iade edilirken tazminatımıda vericekler mi ?

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun, zor bir durum yaşamışsınız. Bir risk, tehlike anında her zaman Polis/Jandarma çağırabilirsiniz, genel kolluktan yardım isteyebilirsiniz, bunu hiç kimse bir şekilde kısıtlayamaz öncelikle ifade edeyim…
   İşe iade, kıdem tazminatı gibi birbirinden farklı talepler ayrı ayrı açılmalıdır usul olarak. Yani işinize mi geri dönmek sitiyorsunuz, yoksa haksız bir şekilde işten çıkarıldığınızdan beyanla tazminat mı istiyorsunuz? Bu konuda ki yazımızı da okumanızı tavsiye ederim: https://mustafabaysal.com/ise-iade-ve-kidem-tazminati-ayni-davada-istenebilir-mi/

   Ayrıca istifa yazdığınızı beyan etmişsiniz ve işinizi güçleştirmişsiniz. Size tavsiyem şudur ki, önce kıdem ve ihbar tazminatı alacağınız için başvurun ve bir hukukçunun rehberliğinde hareket edin mutlaka.

 38. Merhaba,
  Ben home office çalışan bir personelim. Pandemi döneminde olduğumuz için şirket isteyen evden isteyen sahada çalışsın dedi. Bende sahada çalışan oldugum için sahadan çalışmayı tercih ediyorum.
  Hergun bununla alakalı olarak mail atmanız istiyorlar. Bende bugün mail atmayı unuttum. Bölge müdürü beni arayarak hiç bir sebep göstermeden hakaret etmeye başladı. Bende abi bibsakin hayırdır falan dedim baktım hakaretlere bağırmaya devam ediyor sennbananbagiramazsin dedim bana sen kimsin, kim olduğunu zannediyorsun, sen kaç paralık adamsın, ederim ne kadar senin diye hakaretlerine devam etti. Bunu yanımda olan eşim ve 10 yaşındaki kızım duydu.
  Sürekli benim yanımda ve beni arayarak diğer arkadaşlarıma küfür ediyor. Bende kendin rahatsizsan arkadaşlarla konuş diyorum. Elimde de farklı kişilere ettiği hakaretlerin yazısması var.
  Ben acil olarak ne yapmam gerekli
  Bilgi lütfen
  Teşekkürler

  1. Merhaba,
   yazımızın içeriğinde aslında adım adım ne yapmanız gerektiği yazmakta. İspat edebilmeniz öemli olabilmekle birlikte ”Hakarete uğrayan işçi ne yapmalı?” kısmını tekrar okumanızı öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu