Fesih

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılması

Sağlık nedeniyle işten ayrılma, birçok işçinin nasıl olacağını merak ettiği konulardan birisidir ve zannedildiği gibi, işçinin rapor alması, sağlık nedeniyle kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak için yeterli değildir. Bu yazıda sizin için şu sorunun cevabını aradım: Sağlık nedeniyle işten ayrılmak nasıl mümkün olur?

İşçinin sağlığının bozulması

Sağlık sorunu yaşayan bir işçi için birden çok ihtimal söz konusu olabilir. İşçi birkaç gün rapor alarak istirahat edebilir, her şeye rağmen çalışmaya devam edebilir, uzun vadeli bir rapor alabilir ya da işçi bu sağlık problemi nedeniyle işten ayrılmak isteyebilir.

Hastalık geçiren ya da sağlık problemi olan işçi

Yukarıda da belirttiğim üzere işçinin birkaç günlük ya da buna benzer kısa süreli rahatsızlıklar yaşaması sık rastlanan bir durumdur. Böyle bir durumda işçi bazen sağlık raporu alarak bazen de işvereninin bilgisi dahilinde dinlenerek sağlığına kavuşmaktadır.

Ancak bu yazının konusu, işçinin uzun vadeli devam eden, işini yapmasını engelleyen bir hastalığının bulunması ya da işçinin çalışmaya devam etmesi halinde sağlık probleminin ilerlemesinin muhtemel olması halinde ne yapılabileceği ile ilgilidir. Ayrıca, sık sık rapor alan işçinin işveren tarafından işten çıkarılması konusunda şu yazıma da göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/sik-sik-rapor-alan-iscinin-isten-cikarilmasi/

iş kanunu sağlık feshi

Hasta olan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Sağlık sorunları, işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılabileceği hallerden birisidir. Ancak her tür sağlık probleminin işçiye bu hakkı vereceğini söyleyemeyiz. Bu noktada elbette ki işverenin de sınırsız bir takdir hakkı yoktur. O halde bunun kriterleri nelerdir?

İşçinin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle işten ayrılmak istemesi durumunda; rahatsızlığının İş Kanunu’nun 24üncü maddesinin 1inci fıkrasında yazılı şu iki durumdan birine uyması gerekmektedir.

 • İşçinin yaptığı işin, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması
 • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması

Şimdi bu iki durumu tek tek izah edelim.

İşin, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması

İşçinin sık sık rahatsızlanması ya da dönemler itibariyle hastalıklar yaşaması nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmesi için ilk şart; işçinin yapmakta olduğu işin, niteliği itibariyle, işçinin sağlığı için ya da yaşamı için tehlike oluşturması durumudur.

O halde işçinin yaşadığı rahatsızlık ne olursa olsun, bu rahatsızlığın şu şartları taşıması gerekir:

 • Rahatsızlık işçinin yaşayışı veya hayatı için tehlikeli olmalı
 • Bu rahatsızlığa, işçinin yaptığı işin niteliği sebep olmalı

Bulaşıcı hastalık ve iş ile bağdaşmayan hastalık

24’üncü maddenin I’inci maddesinde yazılı sebeplerden diğeri ise; işverenin ya da bir başka işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulmasıdır.

Bu durumu ikiye ayırmakta fayda görüyorum. Burada kastedilen işveren işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işverendir. Yani eğer işçinin işverenine doğrudan bir yakınlaşması yoksa ya da onunla sürekli ve yakından görüşmüyorsa, bu işverenin hastalığı nedeniyle işten ayrılmak mümkün değildir.

İkincisi ise işyerinde çalışan başka bir işçinin hastalanması halidir. Hem işverenin hem de işçinin hastalanması hallerinde; bu hastalığın ya bulaşıcı bir hastalık olması gerekir ya da işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalık olması gerekir.

sağlık nedeniyle işten ayrılma

Sağlık raporu alınmalı

İşverenin ya da başka bir işçinin bulaşıcı hastalığı nedeniyle işten ayrılma durumunda elbette bir sağlık raporuna ihtiyaç yoktur. Çünkü bunlar işçinin iradesi dışında ve ondan bağımsız gerçekleşen hastalıklar olup üçüncü şahısların hastalıkları için işçinin rapor alması beklenemez.

Ancak kendi hastalığı nedeniyle çalışamayacağını iddia eden işçinin, işten ayrıldıktan sonra mağduriyet yaşamaması için, bu durumu bir sağlık raporuyla belgelendirmesinde fayda vardır.

 Neticede, sadece işçisinin beyanıyla işverenin ona kıdem tazminatını ödemesini beklemek çok da mümkün olmayacaktır. Alınacak sağlık raporunda; işçinin yapmakta olduğu işin, niteliği itibariyle, işçinin sağlığı için ya da yaşamı için tehlike oluşturduğuna dair bir ibarenin bulunması gerekecektir.

Sağlık nedeniyle fesih için heyet raporu

24/I maddesi uyarınca yapılacak bir fesih için illa ki heyet raporu alınması gerekmez. Sağlık nedeniyle işten ayrılmak için alınacak rapor tek hekim raporu da olabilir, heyet raporu da olabilir. Önemli olan raporda kaç doktorun imzasının olduğu değil, raporun içeriğinin bu yazıda belirttiğim koşulları taşıyor olmasıdır.

İşçinin sağlık sorunlarına ilişkin örnekler

Durumu somutlaştırmak adına birkaç örnek vermek isterim. Birinci örneğimizde işçinin bel fıtığı olduğunu ve işyerindeki görevinin de sürekli eğilip kalkmayı ya da malzeme kaldırmayı gerektiren bir iş olduğunu varsayalım.

Bu işçinin, fiilen yapmakta olduğu işin, sağlığı için tehlike oluşturduğuna dair bir rapor alması muhtemeldir ve böyle bir rapor alması halinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmesi gerekir.

Aynı işçinin masa başında muhasebe işi yaptığını varsayalım. Bu durumda bu işçinin yaptığı işin, sağlığı için tehlike oluşturduğunu söylemek pek de mümkün olmayacaktır. Ancak yine de burada son sözün doktorlarda olduğunu düşünüyorum. İşçinin yaptığı işin sağlığı için tehlike oluşturduğunu söyleyen bir sağlık raporunu doğru kabul etmekte fayda vardır.

iş kanunu sağlık raporu ile fesih

Yargıtay kararlarında sağlık nedeniyle fesih

Sağlık nedeniyle fesih konusu o kadar çok detay barındırır ki; buradaki son sözü Yargıtay’a bırakmak doğru olacaktır. Aşağıda yer alan Yargıtay kararları, işçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması konusunda size daha detaylı bilgi verecektir.

“… 24.maddeden kendisinden kaynaklı sebeplerle sözleşmeyi feshettiğini ispat yükü işçi üzerindedir. İşçi sözleşmenin feshini gerektiren nedenlerin bulunduğunu ve bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak feshettiğini ispatlamalıdır. İş Kanununun 24/1 maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, davacının çalışma koşulları, yaptığı işi, yaşı ve hizmet süresi bir bütün halinde dikkate alınıp davacının çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi, Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerinden heyet raporu alınmalıdır… (22 Hukuk, 2020/2152 K.).

“… Dosya kapsamına göre davacının davalı işverene ait iplik fabrikasında bobin bölümünde çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı nemli ve tozlu ortamlarda çalışmasının sakıncalı olduğunu ileri sürmüş olup, tanık beyanlarında, işyerinde çalışılan ortamın tozlu olduğu, istedikleri takdirde çalışanlara maske verildiği, davacının çalıştığı bölümün en az tozlu bölüm olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca dosya içinde Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından verilen ve davacının astım hastalığı nedeni ile tozlu, dumanlı, rutubetli ve kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda çalışmasında sakınca bulunduğuna dair durum bildirir rapor mevcut ise de; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/1-a maddesinde öngörülen şartlar yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, davacının rahatsızlığının çalışmasına engel olup olmayacağı yönünden mahkeme tarafından aldırılmış bir sağlık kurulu raporu bulunmadığı anlaşılmaktadır. Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 24/1.-(a) maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, çalışma şartları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınarak davacının ileri sürdüğü sağlık sebepleri bakımından araştırma yapılmalı ve Mahkemece, davacı için tam teşekküllü meslek hastalıkları yahut devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılarak iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple davacının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı belirlenerek, buna göre işçi feshinin haklı olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir…” (22 Hukuk, 2017/25282 K.).

“… Anılan normatif düzenlemede işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi “iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması” olgusuna bağlanmıştır. Bu nedenle fesih hakkının doğması için tehlikenin işin niteliğinden kaynaklanması ve bu tehlike işçinin sağlığını veya yaşayışını etkilemelidir. İşçinin rahatsızlığı veya hastalığının işyeri ve iş koşulları ile ilişkisi ortaya konmalıdır…” (7 Hukuk, 2016/10988).

psikolojik nedenle fesih

Psikolojik nedenlerle / Depresyon nedeniyle işten ayrılma

Sağlık nedenleriyle işten ayrılma kavramı elbette psikolojik nedenleri de kapsar. Ancak ruhsal sorunlar veya depresyon nedeniyle işten ayrılma olup olmayacağı çoğu zaman özel olarak soruluyor.

Burada da aslında tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi, hastalığın adından çok buna neyin sebep olduğuna bakmak gerekir.

Yani işçinin psikolojik rahatsızlığı onun sağlığı ve hayatı için tehlike oluşturduğu gibi, bu rahatsızlığın sebebi yapılan iş ise ya da işin niteliğinden kaynaklanıyorsa, işçi sağlık nedeniyle işten ayrılmak hakkına sahip olacaktır.

Buna ilişkin bir örnek olması amacıyla aşağıya iki Yargıtay kararının ilgili kısmını ekliyorum:

“… Somut olayda, davacının işi gereği yoğun bir çalışma temposu içinde olması nedeni ile psikolojik bir rahatsızlık yaşadığına ilişkin rapor verilmiş ise de, bu rahatsızlık haklı fesih sebebini düzenleyen maddenin amaçladığı işi nedeniyle sağlığı veya yaşayışının tehlikeli olması durumu bulunmadığından davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken…” (9 Hukuk, 2014/15070 K.).

“… Somut uyuşmazlıkta davacının … 2. Noterliği’nin 07.08.2014 tarih ve 10382 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini bildirerek kıdem tazminatı talep ettiği, ihtarname ekinde, hakkında kronik depresyon teşhisi konulan T.C. Sağlık Bakanlığı … Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sağlık raporunu gönderdiği görülmüştür. Davacının feshe dayanak yaptığı raporda belirtilen “kronik depresyon” rahatsızlığının o tarih itibariyle İş Kanunu’nun 24/1-a maddesi kapsamında olup olmadığı, öğretmenlik mesleğini sürdürmesine engel teşkil edip etmediği konusunda uzman hekim raporu aldırılmadan eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup…” ( Hukuk, 23361 K.).

Sağlık nedeniyle işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı

Yukarıda belirttiğim şartlarda, sağlık nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatını alma hakkı vardır. Ancak böyle bir durumda işçi, ihbar tazminatı alma hakkını kaybedecektir: https://mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesih-sonucunda-ihbar-tazminati/

Sağlık nedeniyle işten ayrılmada SGK çıkış kodu

SGK çıkış kodlarının neler olduğunu daha önce yazmıştım: https://mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi/

O yazıdan da görebileceğiniz üzere, sağlık nedeniyle fesih yapan işçi için SGK’ya bildirilmesi gereken kod 24’tür.

Sağlık nedeniyle fesihte işsizlik maaşı

İşsizlik maaşının hangi SGK çıkış kodlarına bağlanacağını da detaylıca açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/hangi-sgk-cikis-kodlarina-issizlik-maasi-baglanir/

Orada da görüleceği üzere; 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih kodu şeklinde bildirilen çıkış kodlarına İşkur tarafından işsizlik maaşı bağlanmaktadır.

işçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması

SONUÇ

İşçiye göre ne kadar ağır ve önemli olursa olsun; her sağlık problemi, işçiye kıdem tazminatını alarak işten ayrılma imkânı vermez. Burada temel kriter; işçinin fiilen yaptığı işin, onun sağlığı ya da yaşamı için tehlike oluşturmasıdır.

Böyle bir durumun sağlık raporuyla belgelenmesi halinde, işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen sağlık raporu alan bir işçinin; işvereninin kıdem tazminatını ödememesi halinde ve işçinin bunu dava konusu yapması durumunda, yaptığı işin sağlığına olumsuz etkisini mahkemede yine de kanıtlaması gerekeceğini de unutmaması gerekir.

Bu konuda işçilerin düştüğü en büyük yanılgı ve bana da en sık sorulan soru şu oluyor: Tek hekim ya da heyet raporu alırsam, işveren kıdem tazminatımı öder mi?

Siz de bu sorunun cevabını arıyorsanız, lütfen öncelikle biraz yukarıda yer alan Yargıtay kararlarını dikkatlice okuyun. Konunun önemine binaen, ben önemli gördüğüm birkaç husus tekrar etmekte yarar görüyorum:

 • İşçinin her rahatsızlığı, ona İş Kanunu’nun 24/I maddesi gereğince kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkı vermez.
 • İşçinin hastalığının işçinin sağlığı için TEHLİKE oluşturması ve bunun da işçinin yaptığı işin niteliğinden KAYNAKLANMASI gerekir.
 • İşçi sağlık raporu alıp bu hususu belgelendirmek istiyorsa, hastalığın ne olduğu kadar “işçinin hangi işleri yapmaması, nasıl bir ortamda çalışmaması gerektiği” gibi bilgilerin de raporda yer alması önemlidir.

Konu ile ilgili sorularınızı yorum aracılığıyla bana iletebilir, ilginizi çekeceğini düşündüğüm şu yazımı da okuyabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/ise-girdikten-ne-kadar-sonra-sagliktan-yararlanilabilir/

Sağlık nedeniyle fesih yaparken kullanılacak olan dilekçe örneğine ise şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/saglik-nedeniyle-kidem-tazminati-dilekcesi/

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

653 Yorum

 1. MERHABA Muatafa bey öncelikle böyle bir çalışma yaptığınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için şahsım adına size teşekkür ederim bikaç sorum olacak benim için önemli 1(sorum) .. Kurumsal bir tekstil firmasını satış danışmanı olarak 01.03.2014 tarihinden itibaren çalışmaktayım şöyle bir sorunla karşılaştım 1. ayda ocakda nefes darlığı şikayetiyle doktora başvurdum akut bronşit tanımlamadı ama mesleğimi sordu tekstil olduğunu deyince bu çalışma ortamına bağlı toz bronşları tıkayarak astıma yol açtığını ventolin astım ilaçı verdi yani sizi yazısınızda belirttiğiniz şu bölüm ( Alınacak sağlık raporunda; işçinin yapmakta olduğu işin, niteliği itibariyle, işçinin sağlığı için ya da yaşamı için tehlike oluşturduğuna dair bir ibarenin bulunması gerekecektir.) kanun 24 maddesindeki sağlık sebebiyle fesih edebilirmiyim illa dava açmak gerekmiyor değilmi ilk önce işverene yazılı ve raporla başvurmam yeterlimi işverende uygun görüp tazminatımı verebilir çünkü artık tıkanıyorum aşırı tozlu bir ortamdayım astıma yol açıyor 2.(sorum) bazı söylentiler var sağlık sebebiyle fesih hakkında doğruluk payı nedir mustafa bey yani sgk çıkış kodu 24 sağlık sebebiyle fesih çıkış sağlık nediyle fesih sgk daki bildirimi bu durum kariyerimle ilgili başka bi özel sektörde beni etkilermi veya kamuda devlette memurlukta girmeye engel teşkil edermi eğer cevaplayabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşkkürler….

  1. Merhaba. Yazımı doğru anlamışsınız. Öncelikle işvereninize başvurmalısınız. İşvereniniz kıdem tazminatınızı ödeyebilir. Olumsuz cevap alırsanız ihtarname ve ekinde sağlık raporu göndererek haklarınızı talep etmeli ve yine ödenmezse dava açmalısınız. Bu durumun kamuda ya da özelde etkisi olması için, yapacağınız işin sağlığınıza uygun olmaması gerekir. Aksi takdirde zaten bir etkisi olmayacaktır. Geçmiş olsun.

   1. mustafa bey eşim ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu aldı işten çıkışı nasıl olur öğrenebilir miyim?

   2. Ben isverene başvurdumbak aç şu an işten çıkarma yasa olduğu için benden bir rapor istedi haklarımı verebilmek için ben ilerlemiş astım hastasıyım ve işim boru imalat bunun için de hammadde naylon ve plastik de mevcut özel hastaneden gidip kendi doktorumdan herhangi bir raporla işverene başvursam herhangi bir sorun olur mu

    1. Ahmet bey, burada işverenin takdiri önemlidir. Madem işveren sizden rapor istedi, lütfen bu soruyu işverene sorun. İşveren sıkıntı çıkarmadıktan sonra sağlık ocağından alsanız yine sorun olmayacaktır.

   3. Merhaba mustafa bey ben laboratuvarda çalışıyorum sağ el bileğimde zorlamaya ve ağırlık kaldırmaya bağlı kist oluştu iki kere doktor tarafından mudahale edildi fakat is verenim beni ayni iste calistirarak bilegimi ameliyatlik hale getirdi ameliyatimi oldum fakat ayni iste beni çalistirmaya devam edicekler tazminatimi isteyip cikabilirmiyim isten

    1. Merhaba, durumunuz sağlık feshi için uygun görünüyor. Ama unutmayın, muhtemel bir dava aşamasında son sözü hakim ve bilirkişi söyleyecektir.

  2. Merhaba.Esim saglik sorunu nedeniyle isten kendisi ayrıldi.1 yil oldu.astimi var.ayrilma sebebi olarak saglik sorunu nedeniyle diye istifa dilekcesine yazdı.bende aynı isyerinde çalışıyordum.4 ay oldu isyeri benide butun haklarimı vererek isten çıkardı.çıkmadan önce de esimin tazminatıni verecekmisiniz diye sordum.onlarda saglik raporu alırsa bakılır dediler.esim ayrilali bir yıl oldu.saglik raporu alsa olurmu.yada dava acsa olurmu.

 2. Mustafa bey teşekkürler yanlız şimdi ben nasıl bir dilekçe yazablirim bi örneği varmı ilk yazdığım dilekçeyle beraber sağlık raporu isterler ama değilmi siz ikinçide ihtarnemeyle beraber demişşsiniz ya bide mustafa bey heyet raporumu olması şarttır yani benim sorunum olan ilgili konu gögüs hastlkları bölümü tek doktor devlet hastaensi yeterli olurmu ilgilendiniz için teşekkürler bi tek bunlarıda cevaplandırabilirseniz müsait olduğunuzda çok sevinirim…

  1. Heyet ya da tek hekim raporu gerekip gerekmediği konusunda bilgim yok. Bu size kalmış. Dilekçenizde rahatsızlığınızdan bahsedin, sağlık raporunu ekleyin ve öyle verin. Olmazsa bu kez ihtarname ekinde raporun örneğini yine gönderirsiniz. Geçmiş olsun.

   1. Merhaba mustafa bey benimde size bir sorum olacak müsadenizle ben huzur evinde çalışyorum 7 yıl oldu boyunda daralma düzleşme fıtık sol kolda his kaybı ve boyun eğriliği başlamış iş verenle konuştum ama işten çıkışım verilmedi bunun için meslek hastalığından rapor alabilyormuyum teşekkür ederim

     1. Merhaba mustafa bey ben hazır beton firmasında çalışıyorum işim gereği sürekli ayakta durmam gerekiyor çalışma saatim 12 sati geçiyor ayaklarım varis oldu onun ağrı ve sızısından duramıyom işimi değiştirmek istiyorum tazminatımı ala bilirmiyim busebebten dolayı teşekürler

   2. Merhabalar Mustafa bey ben özel sektörde gıda sektöründe baklava firincisiyim 10 yıl oldu boyun ve belde düzlemde var meslek hastalıkları hastanesinden rapor aldım ama bölüm değişikliği istediler kabul etmedim istifa etsem saglik sorunları nedeniyle tazminat ala bilirmiyim

 3. Mustafa bey iyi günler.
  Bende 7 ay önce iş kazası geçirdim.Sol kolum ve sol ayağım kırıldı ayağımda platin mevcut.
  İşim gereği merdivende ve yüksekte çalışmam gereken durumlar oluyor ve servis ekibi oldugum için sanayi tipi yerlerde yani tehlikeli iş alanlarında çalışma durumum var
  Bu sebeplerden dolayı doktor raporu alıp iş kazası ve sonrasında gerek piskolıjik gerekse bedensel olarak aynı işi yapmamın benim açımdan sorun oluşturacağını bildirip çıkışımı istiyeceğim.
  Kidem tazminatı alma hakkım var.Burda doktor raporu örneği gerekli çoğu doktor bilmiyor raporun içeriğine ne yazılacağını.Kıdem tazminatımın haricinde yasak olarak almam gereken haklarım varmıdır? Çıkış esnasında İ.k larına söylemem gereken??

  1. Kıdem tazminatı dışında varsa kullanmadığınız yıllık izinlerinizin ücretlerinizi talep edebilirisiniz. Geçmiş olsun.

   1. Slm mustafa bey alerjik bronsitim var toza karşı surekli hasta oluyorum calistigim is magaza toz iki yil oldu bunun icin tazminat alabilir miyim

    1. Bu tip soruların ne yazık ki kesin bir cevabı yok. Alacağınız bir sağlık raporu lehinize olsa da, işveren kabul etmezse son sözü söyleyecek olan mahkemedir. O nedenle bu tip bir durumda, risk almaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok.

 4. Mustafa bey çok soru sorduk kusura bakmayın çok önemli bir husus vardı son olarak atladığım bu sağlık sebebiyle fesih işverene sunduğumda dilekçemde o gün benim işi bırakmammı gerekiyor yoksa işveren kabul etmedi mesela işime devam edebilirim değilmi üstelemek istemesem bide bunula ilgili yardımcı olursanız sevinirim çok teşükürler şimdiden…

   1. Mustafa bey sağlık sebebiyle işten ayrılmak için nasıl bir yol izlemeliyim.bacagimda varis var.ameliyat dediler.ayakta çalışıyorum.tazminatla çıkış yapabilirmiyim

    1. Bunun için ihtarname göndererek işten ayrılmanız gerekir. Almanız gereken sağlık raporu ile ilgili bilgileri ise yazıdan edinebilirsiniz.

 5. Mustafa bey ben 2013 kasım ayında askere gittim asker dönuşu işe alınmadım. Başbakan gecenlerde askere giden ve işe alınmayanlar için onlarıda kadroya alınacagını söyledi size zahmet beni bu konu da bilgilendirirmisiniz. Her hangi bi yere dilekçe vermem gerekirmi

  1. İşçi olarak çalışıyorsanız, böyle bir sorunluluk olmadığını söylemeliyim. Ama askerlik dönüşü işe alınmayan işçinin bazı hakları vardır. Bu yazıdan bilgi alabilirsiniz.

 6. Mustafa bey merhaba. 01.10.2016 tarihinden bu yana mağaza sektöründe çalışmaktayım. İşim gereği sürekle mal atıyor, ağır koliler kaldırıyor ve bazen saatlerce ayakta durmak zorunda kalıyorum. Şu anda belimde 4 tane bel fıtığı, omurilikte diskte çatlak, her iki dizimde menüsküs yırtığı ve ödem mevcut. Tüm bu saydığım rahatsızlıklarımız kaynağı ağır kaldırmak olarak söylendi. Doktordan bununla ilgili ağır iş yapamaz raporu alabilir miyim bilmiyorum. Aldığım ve iş yerime bu raporu sunduğum taktirde ihbar ve kıdem tazminatlarımı alabilir miyim?

  1. Raporunuzda belirtilen hususların işinizle direkt olarak ilgili olması gerekir. Her hangi bir sorun yaşamanız durumunda, mahkeme aşamasında bu raporun çok önemli olduğunu unutmayın. Kararınızı buna göre vermelisiniz.

 7. Merhaba sigorta baslangıcım 2002 pirim gun sayım 4700 kıdem tazminatı alabilirmiyim 1996 yılında meslek lisesinde staj gormustum sigorta baslangıcina sayılırmı tsk.

 8. Abi ben bi ise basladim patron 1 ay calisman gerekiyor yoksa seni hakem heyetine veririm tazminat odemek zorunda kalirsin diye tehdit etti,surekli yurumem gerekiyor merdiven cikmam gerekiyor fitik belirtileri var hastaneye gidip fitik olduguma dair belge goturup is yerine versem isten ayrilabilir miyim

  1. Bahsettiğiniz çalışma ihbar süreleri ise, kanunen böyle bir yükümlülük vardır. Ama yaptığınız işin sağlık sorunlarınızı artırdığını ya da tetiklediğini kanıtlayabilecek durumdaysanız, işten hemen ayrılabilirsiniz. Ama bir mahkeme aşaması olursa, takdir hakimlerin olacaktır.

 9. Merhaba Mustafa bey çalıştıgım iş özel sektör 3 yıldır çalışmaktayım ayakta ve tekstil üzerine satış danışmanıyım bacaklarımda ödem ve varis oluştugu agrısından duramıyorum aynı zamanda aleejimde var toza yüne karşı fakat çok yoruldum sürekli ayakta olmakdan bacak agrısı şikayetim beni yordu bunun için varis saglık raporu alıp tazminatımı alabilirmiyim? ve saglık raporum onaylanırsa farklı bi sektörde oturarak çalışabilirmiyim diger işime yansırmı yardımlarınız için çok teşekkürler.

  1. Raporunuzda yaptığınız iş tanımlanır ve bu işin sağlık sorunlarınızı artırdığı ya da tetiklediği açık bir şekilde belirtilirse buna dayanarak işten ayrılabilirsiniz. Elbette farklı bir sektörde çalışmaya devam edebilirsiniz.

 10. Mustafa bey ben 4 aydır damar tıkanıklığı ve içerde emekliden tedavi görüyorum t edavim 4 ay daha uzuycani söyledi doktorum işyerinde uzun süreli rapor almam sıkıntı olurumu almam gerekir tsk ederim

 11. MERHABA MUSTAFA BEY.BENİM ABLAM BİR TURİSTİK OTELDE KAT TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR.YAKLAŞIK 12 SENEDEN BERİ.GEÇEN AY TAM 5 KEZ VÜCUDU ALERJİK REAKSİYON GÖSTERDİ.DOKTORLAR ALERJİ TESTİ YAPTIRIN DEDİ.BİZDE ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YAPTIRIYORUZ.İLK TESTE ODA TOZUNA ALERJİSİ ÇIKTI.ÇALIŞTIĞI ORTAM ODA TEMİZLİĞİ OLDUĞU İÇİN GÜN BOYU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇARŞAF YATAK YASTIK FALAN OLUYOR.BİZ ALERJİ UZMADI HEKİMDEN RPOR ALSAK TAZMİNAT ALARAK İŞTEN AYRILABİLİRMİYİZ?

  1. Bahsettiğiniz durum benim kanaatime göre, çok açık bir şekilde haklı bir fesih gerekçesidir. Ancak işveren kıdem tazminatını ödemezse açılacak olan davada takdir nihayetinde mahkemenin olacaktır.

 12. merhabalar mustafa bey benim işim özel bir diş kliniğinde asistan olarak çalışıyorum 6 senedir çalışmaktayım son zamanlar baş dönmesi vertigo rahatsızlığım çıktı ve ayakta bile zor duruyorum bundan 3 kere rapor aldım ve bu aradada 3 tane patronum var birinin üzerindeyken sağlıktanmı yada neyden bilemiyorum öbür oratğının üzerine geçtim çalışan olarak 2 ay oldu bazı kağıtlar imzaladım şimdi bu sağlık proplemlerim tekrarlıyor işten ayrılmak istiyorum bu yüzden kidem tazminatımı alabilirmiyim nasıl işten ayrılmam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  1. Bir sağlık kuurluşundan alacağınız ve çalışma koşullarınızın hastalığınızı artırdığına dair bir rapor ile işten ayrılıp tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ancak işvereniniz ödeme yapmazsa, bu durumun takdiri nihai olarak iş mahkemesine ait olacaktır.

 13. Slm Mustafa bey işyerinde çalışma koşulları yuUnden boynum sürekli tutuluyor kemikte düzelme var isten ayrılırken tazminat alma hakkım nasıl olur

  1. Yazıda da belirttiğim gibi, bir sağlık raporu alabilirseniz olabilir. Ancak işvereniniz ödeme kabul etmezse ve dava açarsanız, nihai kararı verecek olan merci mahkeme olacaktır.

 14. Merhaba mustafa bey
  Bir kargo sirketinde 9 yildir calisiyorum mayis ayinda beyin ameliyati gecirdim bu ayda tumor tamamen temizlenmesigigi için ışın tedavisi gordum işim yoducu oldugu icin isten ayrilmak istiyorum bildirim suresine uymadan ayrilirsam kidem ve ihbar tazminati alabilirmiyim9

  1. Sağlık nedeniyle ayrılırsanız bildirim sürelerine uymanız gerekmez. Kıdem tazminatı alabilirsiniz ancak ihbar tazminatı alamazsınız. Yine de sağlık sebebinin takdiri önce işyerinize, anlaşamazsınız ve dava açarsanız mahkemeye ait olacaktır.

 15. Merhaba mustafa bey
  Bir kargo sirketin de 9 yil 6 aydir calisiyorum isten ayrilmayi dusunuyorum bildirim suresine uymadan kidem tazminatini alabilirmiyim ve issizlik odenegi alabilir miyim
  Teşekkürler

 16. Merhaba mustafa bey
  Kargo sirketinde temsilci olarak calisoyorum 9 yil oldu isimiz yorucu oldugu icin isten ayrilmayi dusunuyorum işimin yoruculugunu ve yorgunlugunu ileti surerek isyen ayrilirsam kidem tazminati alabilirmiyim ve ihbar suresine uymazsam ve ala bilirsem
  Nasil bir dilekce yazmalıyım

  1. Ne yazık ki böyle bir gerekçeyle kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak işyerindeki kanunsuz uygulamalar nedeniyle yoruluyorsanız, varsa bu uygulamaları gerekçe göstererek işten ayrılabilirsiniz. Ayrıca ihbar süresine uymazsanız, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

 17. Selamun aleykum hocam cnc işinde çalisiyorum.boryağ diye kimyasal bi madde var sivi.göbek bölgemde sari lekeler var.gün geçtikçe omuzlarima kadar vuruyor.sağlik raporu alabilirsem kidem tazminatimi alabilirmiyim.saygilar

  1. Sağlık raporunun içeriğine bağlıdır. Raporda, yaptığınız iş ile hastalığınız arasında bir bağlantı kurulması gerekir. Ya da Alo 170’e şikayette bulunarak işyerinde İş Müfettişi incelemesi de talep edebilirsiniz.

 18. İyi günler
  3. Senedir firmadayım
  Böbrek hastalığımdan dolayı raporlu engelliyim
  Ancak ben böbrek agrılarım çoğaldı
  Daha çok acı çekiyorum
  Bunum kanunu nasıldır bilmiyorum
  İştem. Çıkmak istiyorum
  Birde ayrılmak için ne yapmalıyım
  İstifa etmek istiyipte çıkmak istemiyorum
  Tşkler

  1. İşiniz ile hastalığınız arasında bir ilişkinin sağlık raporuyla tespit edilmesi gerekir. Buna rağmen işvereniniz ödeme yapmazsa da, dava açmanız durumunda bu konuda takdir mercii İş Mahkemesi olacaktır.

 19. mrb mustafabey özel markette çalışıyorum işim çok yoğun ve çok ağır yükler kaldırıyorum hep ayak üstü çalışıyorum ve işimin zorlundan kaynaklanarak bel fıdığı oluşmuş doktor genel yaşamında değişiklik yapman lazım dedi oturup kalkmana bie dikkatli olman lazım dedi işin ayak üstü veya ağırsa işini deyiştirmen lazım dedi 55 gün kadar tedavim için kontrollu rapor verdı ve bu nedenle iş yerimden ayrılmak itiyorum tazminat ve kıdem tazminatı alabilirmiyim neyapmam lazım teşekürler.

  1. Bahsettiğiniz hususlar haklı nedenle çıkış gerekçesi olabilir. Ama burada risk almanız gerekecek. Bu gerekçeyle ayrıldığınızda işvereniniz kıdem tazminatınızı ödemezse, sağlık gerekçenizi nihai olarak değerlendirecek olan İş Mahkemesidir.

 20. Merhaba hocam.ben 3.5 yıla yakın bir kimya fabrikasında çalışmaktayım.. çalışma ortamı ve işi ağır gürültülü tozlu stresli ve sürekli hareket ve kosusturma isteyen bir mevkiideyim. Son 1 yılda bende OLUMSUZ yönde rahatsızlıklar çıkmaya başladı. Hem bedenen hemde psikolojik olarak rahatsız oluyorum. Bel ve eklem yerlerinde sürekli olarak ağrılar mevcut. Azda olsa Duyma kaybı olmaya başladı. Isyerim de sürekli bir hedef meselesi hırs meselesi yüzünden biz işçilere baskı yapmaktadır. Fazla çalışma yorgun ve uykusuz çalışma hakaretler ve terslemeler de mevcut. Aşırı derecede yıprandim ve büyük bir çöküntü icindeyim halsizlik yorgunluk kilo kaybı aşırı baş dönmesi dikkat bozukluğu dengesizlik ve asiri sinirlilik ellerde titreme vs. Gibi rahatsızlıklar meydana geldi. Doktora çıktım bunlardan dolayı sadece ilaç yazdı ama hala tekrarliyor.kisacasi tükenmişlik sendromu da diyebilirim bikaç gün içinde psikolojik tedavi alicam artik kafamda bitirmis durumdayim ve cok bunaldim ayni sekilde diger calisanlarda ayni goruste bel fitigi cogu calisna ve bende olmaktan cok korkuyorum ve cikmak kendimi isimi kurmak istiyorum bu doğrultuda bana doğan haklarımı nasıl alabilirim hocam nasıl bi yol almalıyım teşekkür ederim şimdiden

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Bahsettiğiniz hususları ileride mahkeme aşaması olursa, ispatlamanız gerekecektir. İlla çıkacaksanız site genelindeki yazılara göz atabilirsiniz. İşverenin kanuna uygun olmayan bir uygulaması varsa, bunu gerekçe göstererek de işten ayrılabilirsiniz.

   1. 2 gün önce istanbulda çevresi geniş ün kazanmış bir uzman psikiyatri doktoruna gittim durumu anlatım bana hem gece Vardiyası çalıştığım için hemde uyku bozukluğu ve psikolojik rahatsızlığım olduğu için iş yerinde çalışamazssin dedi bunu için rapor hazırlayabilir ve olan tazminatını alabilirsin dedi.. yalnız doktor devler kurumuna yada özel bir kuruma bağlı değil tamamem şahsına muasır bir klinik. Şimdi benim o rapor bu açıdan işyeri tarafından uygun görülür mü yoksa devlet hastanesi nden alınmış olup resmi bir rapor mu lazım. Hocam.

    1. Bu konuda net bir kural yok. Yani illa devlet hastanesinden alınması gerektiği ya da özel doktor raporunun kabul edilip edilemeyeceğiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakta. Bu gerekçeyle işten ayrılacaksanız risk almanız gerekecek. Sonuçta dava aşaması söz konusu olursa, rapor vb. delilleri mahkeme değerlendirecektir. O nedenle size açık bir cevap vermem mümkün değil.

 21. Başımda bir bucuk santim kis var ari ve halsizlik uyusukluk var işimben ayrilmak źorundayim haklarimi almam icin napmaliyim 3 aydir ücretsiz izin kulaniyorum şu an calisiyorum hastalim yeni ortaya cikti
  Tesekur ederim cevaplarsiniz umarim

  1. Bunun için ihtarname çekerek işten ayrılmanız gerekir. Ancak tahminimce dava konusu olacak anlaşmazlığınızın sonunda nihai kararı verecek olan mahkeme olacaktır.

 22. Slm mustafa bey 2 yildir bir magaza da calisiyorum alerjik bronsidim var surekli hastayim tozdan dolayi cikarsam tazminat alabilr miyim

  1. Aynı problem bende de var tazminatı alabilir miyiz ve raporu aldığımız gun işi birakabilirmiyiz

 23. Merhaba mustafa bey,

  Ben özel bir giyim firmasında personel olarak çalışmaktayım.Sol gözümde tansiyon ve hipermetrop hastaliklari bulunmakta.Calistigim isyerinde aydinlanma sspotlarla saglaniyor ve bu durum beni cok rahatsiz ediyor gozum yasariyor.gozden heyet raporu %65 raporum bulunmakta.isten cikmak istiyorum nasil bir dilekce yazmaliyim ve bu raporumu eklesem gecerli olurmu?Yardimci olabilirseniz sevinirim,iyi gunler.

  1. Merhaba. Bu tip sorulara genelde aynı cevabı veriyorum. Sağlık nedeniyle iş akdinin feshi, risk içerir. Yani sizin bu riski almanız ya da almamanız sizin takdirinizdedir. Çünkü işveren kıdem tazminatınızı ödemezse, durumu değerlendirecek olan nihai merci iş mahkemesi olacaktır. Bunun sonucunu ise benim peşinen bilmem mümkün olmaz.

 24. Mustafa bey merhabalar. Özel bir Tv kanalında kameraman olarak çalışmaktayım. Sol gözümde 10/1 lik bir kayıp var. Işık altı ve kamera takibinden dolayı sol gözüm kapanıyor sağ gözüme yük biniyor kanlanma ve baş ağrısı yapıyor. Askerlikten de gatadan raporum var(askerliğe elverişli değildir). Eskiden 4 kişi çalışırdık ve dinlenme odamız vardı, gözlerimizi dinlendirebiliyorduk. Şuan ise odamız yok ve 2 kişiyiz. İşimiz arttı ve dinlenemiyorum.Hastahaneye işten ayrılmak için, rapor için gittim fakat heyete yönlendirildim. Engelli raporu çıkarmak istemiyorum sadece tazminat alıp bu işi bırakmak istiyorum. Rapor nasıl olmalı, özel bi göz doktoru yeterlimidir yoksa engelli raporu mu olması gerekli. Rapor hakkında daha detaylı bir bilgi verebilirmisiniz. Teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Merhaba. Açıkçası bu tip raporun nasıl olması gerektiği konusunda hiçbir yerde bilgi yok. Yani, bu tamamen size ve sonunda iş mahkemesinin takdirine kalmıştır. Ama alabileceğiniz bir raporda, gözünüzdeki sorunla yaptığınız iş arasında sebep sonuç ilişkisi kurdurabilirseniz, olası bir mahkeme aşamasında bu sizin lehinize olacaktır. Ama öyle ya da böyle, mahkeme aşaması olursa nihai takdir hakimin olacaktır.

 25. merhabalar bende astım var itfaiyede çalışıyorum haklı sebeble fesih imkanım varmı tazminat alabilirmiyim

  1. İşvereniniz tazminatınızı ödemek istemezse bu konuda nihai kararı verecek olan iş mahkemesidir. Ancak sizin, yazıda belirtildiği şekilde alabileceğiniz bir rapor olası bir dava durumunda lehinize delil olarak değerlendirilecektir.

 26. Mustafa Bey merhaba , ben yaklaşık 2 yıldır bankacıyım. Bu sektöre başladıgımdan beri boynumda sınır skışması var. Son 1 yıldır ise aşırı derecede unutkanlıgım başladı. Doktora gıttıgımde bana ileri derece vertigo oldugu gözlerimde yuksek tansıyon oldugunu soyledı. Vertigo ilerledigi içinde unutkanlık yapıyormus. Bizim meslekte unutmamak çok önemlıdır. Ara ara yaşadıgım baş dönmeleri ve unutkanlıgım yuzunden artık hata yapmaya başladım işlem esnasında. Bunu rapor olarak gostererek istifa etsem kıdem tazmınatı alabılırmıyım ? Bilgi verebılırsenız eger cok memnun olurum.

  1. Merhaba, geçmiş olsun. Keşke böyle sorulara net cevaplar verebilsem. Ancak bu ne yazık ki mümkün olmuyor. Size sadece şu kadarını söyleyebilirim ki; hastalığınızın işinize etkisi/sonucu bakımından illiyet bağı kuran bir rapor alırsanız ve buna rağmen kıdem tazminatınız ödenmezse, bu size olası bir dava aşamasında çok faydalı olacaktır.

 27. Mustafa bey merhaba.Kurumsal Bir ayakkabı magazasinda 3.5 yıl kasa sorumlusu görevi yaptım. Uzun sure ayakta durmaktan. Dizimde bir rahatsızlık oluştu. Ağrı ve şişme oluyordu. Ayakta durmakta güçlük cekiyordum. Masa başı bir iş buldum ve işten ayrılacağımı mağaza sorumlusuna bildirdim. 15 gün önceden bir rahatsızlığımin olduğunu ve çalışmamda engel teşkil ettiğini. Doktor raporum olduğunu. Bana uygun bir iş verilmesini aksi taktirde tazminatımı talep edip,isten ayrılacağımı bildirdim. Raporum heyet raporu değildi. Uç doktor imzalı bir rapordu. Önce telefonda sağlık probleminden dolayı tazminat vermiyoruz dediler. Ben yazılı dilekçe gönderince. Noter onaylı Heyet raporu istediler. Heyete girdim. Raporu aldım. Raporda bir yıl süreyle ayakta durması ve çalışması sakıncalıdır diye bir ibare var.Avukat eve bir yazı göndermiş. Yazıda çalışmamda bir engel olmadığı kasiyer olarak çalıştığım falan yaziyor. Yani ayakta çalışmıyor gibi gosterilmisim. Bende mahkemeye verdim. Sizce tazminatmi alabilir miyim. Cevaplarsaniz sevinirim. İyi günler. Şimdiden teşekkürler.

  1. Olayı zaten özetlemişsiniz. Bana kalırsa yapmanız gerekenleri doğru şekilde yapmışsınız. Ancak iş mahkemesinin ne karar vereceğini benim bilmem mümkün değil, o nedenle yorum yapmam doğru olmaz.

 28. merhaba hocam ben 2008 yılında tedaşa ait arıza bakım onarım şirketinde işe başladım tam 7 yıl çaliştım bu süre zarfında 3 ad şirket degiştirdim en sonunda tedaş özelleşti ve burada da yaklaşık 1.5 yıl çalıştım ve ayaklarımda gut hastalıgı ve romatizma oldugu için istifa ettim benimle aynı şartlara sahip 3 arkadaşım tazminat aldılar fakat istifa dilekçemde herhangi bir neden belirtmedim tazminat alabilirmiyim.teşekkürler.

  1. Merhaba. Eğer neden belirtmeksizin istifa dilekçesi vermişseniz kıdem tazminatı alamazsınız. Yine de şartları zorlamak bakımından, bir avukattan profesyonel danışmanlık hizmeti almanızı öneririm.

 29. Merhabalar 4 senedir panikatak ve anksiyete tedavisi görüyorum.. iş yerim kapalı v havasız bir ortam 26. Katta çalışıyorum. Ortam inanılmaz huzursuz ve boğucu. Ve hergün çarpıntılarım ve nefes darlığı çekiyorum çalışmama engel oluyor. İstifamı vverdim. Tazminatımı almak için kendi doktorumun raporu kabul edilmedi. Heyet raporu istediler. Yalnız rağor için randevular çok uzak bir tarihe veriliyor. Başka bir şehirden almam tazminatımı almama engel olur mu

  1. Eğer işvereniniz heyet raporunu kabul ediyorsa sorun olmaz. Zaten tazminatınızı ödemek istemezlerse mahkemeye gittiğinizde, raporlarınızı vs. mahkeme değerlendirecektir. Bu arada geçmiş olsun.

 30. Merhabalar Mustafa bey ben 6 yıl 8 ay kuruyemis fabrikasında çalışıyorum bu zaman zarfında içinde belli fıtığı oldum işin ağır kaldır indir sürekli birkaç defa raporla istirahat ettim bir süre düzeldi daha sonra tekrar aynı tutulmaları oldu.simdi ben işten ayrılsam tazminat nasıl Alırım iş veren biraz sıkıntılı ben çıkartmam diyor sen çık emeğine yazık nasıl çıkayım. Bana yardım edin lütfen

 31. Merhaba Mustafa bey ben de10 yıldır kasıyor olarak ayakta çalışıyor ve ağır kaldırıyorum bununla ilgili meslek hastalıklarından bel fıtığı ve varızlerim için ağır kaldıramaz ayakta duramaz raporu aldım işyerime verdim yerimi de değişmediler tazminatımı da vermedileraynı işte oturarak çalışmam imkansız olduğu halde oturarak çalış dediler şimdi sigorta da işkurda bişe yapamıyo ne yapmam lazım teşekkürler

  1. Geçmiş olsun. Yapmanız gereken şey, bir an önce dava açmaktan ibarettir. Artık, mahkemenin takdirine kalmış ama şansınızı denemenizi öneririm.

 32. merhaba ben kurumsal bir firmanın restoran bölümünde mutfak da aşçı olarak çalışıyorum ve sürekli ayakta olmak dan belimde ve ayaklarımda çok ağır ağrılar başladı ve varis ilerledi bacaklarım da doktor ameliyat olmamı istedi ama çözüm değilmiş bu sebep den işten ayrılırsam kıdem tazminatımı alabilir miyim 6 yıldır çalışıyorum

  1. Murat bey, daha önceki cevaplarımdan da göreceğiniz üzere bu durumda risk almanız gerekir. Alacaklarınız ödenmezse, raporun geçerliliğini mahkeme bizzat araştıracaktır.

 33. Orman urunlerı ureten bır yerde calısıyorum ve calıstıgım yerde farklı kımyasal kokusu kımyasal tozu ve toz var yuzlerımde sureklı alerjı cıkıyor ve bu durum aureklı tekrar edıyor bu durumd tazmınatımı almk ıcın ne yapmalıyım

 34. merhaba mustafa bey .ben 3 yıldır toki toplu konutlarda sitede çalışyorum 1 ay önce işten çıkarıldım çıkarmam sebebi bizim işyerine sağlık iş gövenliği dokturlar geldi ve bizi tek tek muayane ettiler benim kanda pıhtılaşma düşükmüş ve raporumu verdiler dediler siz bu iş yerinde tehlikeli işten çalışamazsınız benim yaptığım işlerde apartman temizliği yada bahçe bakımı bu yüzden ışten çıkarmamı istediler dediler kendi çıkışını ver bizde senin tazminatını verelim .eğer kendi isteğimle işten ayrılmassam tazminat hakkımı kaybedecekmişim ..ve dediler biz bu raporu işleme koyarsak hiç bir hak talep edemesin bende mecburen kabul ettim ve işten ayrıldım şimdi 4 çocuğumla evde boş oturuyorum çok perişanım bu kunuda ne yapmam gerekir yada gene eski işime nasıl dönebilirim yada mahkemeye versem negibi hakkım olur..şimdiden teşekür ederim veteceğin cevabı şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum

  1. Geçmiş olsun. Keşke istifa mektubu yazmasaydınız. Çünkü istifa eden bir işçi kıdem ve ihbar tazminatlarını kaybettiği gibi işe iade davası da açamaz. Yine de olaylar söylediğiniz gibi olmuşsa dava açmanız ve mahkemeyi bu konuda ikna etmeniz gerekir. Başka bir yolu olduğunu sanmıyorum.

 35. mrb mustafa bey ben 8aydan beri …. matbada calısıyorum ve iş yerınde rahatsızlandım ve gögüs hastalıkların asevk ettıler benı orda benı muane ettıler ve ak cıgerlerde sıkıntı cıktı işyerının doktoru bana dedı tozda calısamaz raporu al dedı ve rapor aldım bnde ve o raporu iş yerıne verdım rahatsızlıgım sılıkozız cıktı toza maruz kalma yanı ve işyerım benı işten cıkartıyor şimdi tazmınat da vermıyor bende cıkısımı vermedım ve işkurdan işsiszlık parasıda alamıyorum ne yapmalıyım bu konuda

  1. Öncelikle geçmiş olsun, çok üzüldüm. İşvereninizin yaklaşımı bu yöndeyse dava açmaktan başka yapabilecek bir şey yoktur. Davanızı açın, haklarınızı talep edin. Davayı kazanırsanız İşkura mahkeme kararını götürerek işsizlik maaşını da geriye dönük alabilirsiniz. Size tavsiyem, bir avukatla görüşmenizdir.

 36. İs kazası sonu sag elimin isaret orta yüzük parmağımı kaybettim şu an istiratliyim istiratim bittiğinde tazminatımı talep ederek işten ayrılabilirmiyim teşekkür ederim şimdiden

  1. İş kazasında kusurunuz yoksa olabilir. Ama sizin de kusurunuz varsa iyi araştırmanızı öneririm. Geçmiş olsun.

 37. merhabalar. Ben 4 yıl önce bir çağrı merkezinde çalışıyordum yaklaşık 1buçuk yıl çalıştım sonrasında işten ayrıldım. 1-2 aydır kulağımla ilgili sorun yaşadığımdan doktora gittim işitme sorunu yaşayabileceğime dair bilgi verdi ama daha detaylı kontrol sağlayacağız tabiki. yalnız benim bu sorunumum zamanında çalıştığım çağrı merkezinden kaynaklı olabileceğini söyledi şayet sorun çıkarsa dava açabilir miyim ? ayrıca çalışma belgesi istemem ragmen 4 yıl oldu hala çalışma belgemi göndermediler bende onlara yollanmadığı taktırde onun içinde dava açacağımı beyan ettim sizce bir işlem sağlayabilirmiyim ? şimdiden teşekkür ederim hayırlı günler

  1. Çalışma belgesi verilmediği için dava açmanızın bir anlamı olmaz. Diğer konu ise tamamen mahkemenin ve hakimin takdirinde olacaktır. Bu konuyu bir avukatla görüşmenizde fayda var; çünkü özel bir uzmanlık gerektirmektedir.

 38. Merhaba
  Suan çagri merkezinde calisiyorum 8 aydir sesinle ilgili sekiz ay icersinde kisilma oldu ve bir kac kez farnjit dednildi enson doktora gittigimde ses tellerimde nidul olustugunu ve bu isi devam ettiremeyecigimi soyledi ozrl hastaneye gittigimicin ordan alinacak bir raporla beraber tazminatimi alip cikabilirmiyim ve issizlik maas hakkim dogarmi

  1. Böyle bir raporun sizin için haklı gerekçe olduğuna inanıyorum. Ama işvereniniz kabul etmezse dava açtığınızda, iş mahkemesi nihai karar verecektir. Özel hastane raporu olmasında bir sakınca olmadığı kanaatindeyim.

 39. Silahlı güvenlik görevlisinin yaşadığım ve hala görmekte olduğum bir tedavi nedeniyle yaka kartım iptal edilecek işten Ayrılmam durumunda kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim

  1. Bu durumda net bir şey söylemem mümkün olmaz. Kıdem tazminatınız ödenmezse dava açarak sonuç alabilirsiniz.

 40. Merhaba bir isyerinde 6 senedir depoda çalışıyorum. 3 yıl önce tip1 şeker hastası tanısı koyuldu işyerinde dikkat edemediğim için fazla yorulduğumdan ani şeker dúşmeleri yaşıyorum. Buda bana zarar vermeye başladı sağlımdan dolayı işimi değistirmek istiyorum. Nasıl bir rapor almam gerekiyor , raporda ne yazması gerekiyor ve kıdem tazminatı alabilir miyim.

  1. Fatih bey geçmiş olsun. Raporda yazması gereken hususlarla ilgili bilgileri yazıdan alabileceğinizi düşünüyorum. İşvereniniz bu raporu kabul etmezse dava açmanız gerekecek.

 41. Mustafa bey merhabalar, 6 senedir özel sektörde bankada calisiyorum. Saglik problemleri yasiyorum şeker hastasiyim. Is benim sagligimi etkiliyor. Bankada özel fonda sigortaliyim. Ozel hastanekerde geciyor sigortam. 5 senedir medikalpark’ ta takiplerim yspiliyor. Doktorum bana rapor verebilir, eger talep edersem. Cunku kendiside isimin hastaligimi etkiledigini biliyor. Özel hastaneden alacagim rapor sorun olur mu is sozlesmesinin feshi icin? Tazminatimi alip isi btakmak istiyorum artik

  1. Özel hastaneden de rapor alınabilir. Ama işveren kıdem tazminatınızı ödemezse, dava aşamasında bunun takdirini mahkeme yapacaktır. Gerekirse dava sırasında bir rapor daha istenebilmektedir.

 42. Mrh Mustafa bey 2 senedir soğuk meze fabrikasında çalışıyorum 5 aylık hamile yim fakat bebeğim in ters durduğunu söyledi doktor zorunlu olmadıkça çalışmamalısin dedi agrilarim oluyor çünkü. Bu sorulardan dolayı rapor çıkarıp tazminat alabilme imkanı var mi

  1. Bundan dolayı rapor alıp çıkamazsınız. Ama bu durumdan dolayı rapor alarak işe gitmeyebilirsiniz.

 43. merhaba,
  babam 2.5 yıldır bir şirkette çalışıyor. emekli kendisi. 3 hafta önce akcigerinde kitle olduğu anlaşıldı. isveren ile görüşmesinde gel tazminatli çıkışını verelim diye babamı çağırdılar. bizde bu süreçte rapor almadık. geçmişe dair rapor izliyor muyuz doktorumuza soracağız. babam is yerine gittiğinde kendi israfa etmiş gibi kağıt yazdırıp tazminatını da vermeden işten çıkarmışlar. bizde işveren yalan söylediği dava etmek istiyoruz. sonuç olarak mahkeme kimi haklı görür? yardimllariniz için şimdiden tesekkur ederiz.

  1. Öncelikle çok geçmiş olsun. Böyle bir durumda ne desem, bir tahminde öteye geçmez. Dava açmanız ve mahkemenin bir kanaate varması gerekir. İstifa mektubunun, iradenizi yansıtmadığını iddia edebilir vem haklarınızı talep edebilirsiniz.

 44. merhaba,
  babam 2.5 yıldır bir şirkette çalışıyor. emekli kendisi. 3 hafta önce akcigerinde kitle olduğu anlaşıldı. isveren ile görüşmesinde gel tazminatli çıkışını verelim diye babamı çağırdılar. bizde bu süreçte rapor almadık. geçmişe dair rapor izliyor muyuz doktorumuza soracağız. babam is yerine gittiğinde kendi israfa etmiş gibi kağıt yazdırıp tazminatını da vermeden işten çıkarmışlar. bizde işveren yalan söylediği dava etmek istiyoruz. sonuç olarak mahkeme kimi haklı görür? yardimllariniz için şimdiden tesekkur ederiz.

 45. merhabalar mustafa bey şuan halen çalışmakta oldugum şirkette iş icabı taşımakta oldugum agır malzemeler oluyor geçen sene sol tarafımdan kasık fıtıgı ameliyatı oldum ve bu senede sag tarafımdada kasık fıtıgı belirdi doktor yine ameliyat dedi ikinci ameliyatımı olucam bu nedenle işten ayrılmak istesem tazminatımı alabilirmiyim teşekkürler

  1. Olabilir ama risk almanız gerekir. İşveren tazminatınızı ödemezse, her şey mahkemenin takdirine bağlı olacaktır.

 46. Taşeron işçiyim hastalandım doktorum bana 10 gün istirahat önerdi
  İşveren beni aradı raporunu iptal ettik gelmezsen tutanak tutarız dedi kendimi bu ülkede yabancı gördüm ve yanliz hissettim iptal eden kişiler kadar adalet ortaya çıkmalı hemen

 47. Merhaba Mustafa bey 5 yildir bir markette calisiyorum ve surekli urunleri yerlerine yerlestirmek icin egilip kalkiyorum yogun bir calisma oldugu icin sabahlari uyandiktan sonra kilitleniyorum gun icersinde surekli belim agriyo isten tazminatli olarak ayrilmak istiyorum normal bi doktor raporu yeterlimi yoksa heyet raporumu almam gerekiyo tazminatli cikis icin

  1. Hangi tür bir rapor alırsanız alın, işveren kabul etmezse dava açmanız gerekecektir. Bu durumda da mahkeme durumu değerlendirecektir. Yine de işten illa ayrılmak istiyorsanız, tavsiyem tabi ki heyet raporu alınması yönündedir.

 48. Merhabalar.5 senedir mimarlik ofisinde calısmaktayım şuan cıkmak istediğimi soyledim ihbar suremi bekliyorum muhasebe tazminat alamayacagımı söyluyor bende bunin üzerine sigorta giriş bildirgemde bekci olarak giris yapılmıs ama ben bu is yerinde söförlük,ofisboy,ve çaycı olarak çalıştim bu durumda kıdem tazminatı alabilirmiyim.

  1. Bahsettiğiniz gerekçelerle tazminat almanız çok zor. Fiilen yıllarca bu işi yaptığınız için, yapmayı kabul etmiş sayılırsınız.

 49. merhabalar 6 senedir özel şirkette fabrikada calışmaktayım benim skıntım saglık problemim akicegerden 2 sefer operasyn gecirdim 3ncüde acık ameliyat oldum fabrıkada toz cok miktarda ben bu yüzden işten ayrılmak istiyorum tazminat alablirmym tesskrler

  1. Sağlık raporunuzda; işyeri ortamının hastalığınıza etkisine dair bir ibare yazdırabilirseniz kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 50. Merhaba, Geçen sene iş kazası geçirdim buna bağlı olarak Son 1 senedir raporluyum ve en son doktor ağır kaldıramayacağım yönünde rapor verdi. Kolumu eski gücü ile kullanmam imkansız ve iş yapmamı engelliyor. çalıştığım işte koli kaldırmam gerekiyor. Aynı iş yerinde çalışmak istemiyorum. Tazminat hakkım varmı noterden ihtar çekmeyi düşünüyorum nasıl bir yol izlemeliyim.

 51. Merhaba, ben bir kozmetik magazasinda calisiyorum 4yildir ve ise basladiktan 1yil sonra bel fitigi olusmaya basladi surekli ayakta durmamiz, agir koliler acmamiz ve devamli devamli egilip kalkmamizdan dolayi surekli belim agriyor.kidem tazminatimi alip cikmak istiyorum ve rapor alsam alabilir miyim?

 52. Merhabalar mustafa bey ; benim yaklasik 5 senedir astim rahatsizligim var.Otomotif sektöründe calisiyorum.is yerim oldukça plastik ve kauçuk kokuyor.birde sürekli merdiven kullaniyorum nefesin daraliyo.tozlu ortam.bunun için 4 senedir calismakta olduğum yerden ayrilmak zorundayim.ama haklarimi da almak istiyorum.bunu nasil yapabilirim.sağlık probleminden dolayi isten ayrilcagima dair istifa yazmak yeterlimi

 53. Merhabalar 4 yıldır özel sektörde çalışmaktayım 3 ay önce bebeğim oldu ama bebeğim ayaklarından problemli doğdu şuan tedavi sürecinde ama bakıma ihtiyacı olduğu için işten ayrıkmak zorunda kaldım dilekceme bebeğimin rahatsızlığı nedeniyle ayrıldıgımı belirttim bu durumda ben işsizlik maaşı alabilir miyim ? Hastane bebeğim için refakatçı raporu bile verebiliyor ???

  1. Önemli olan işvereninizin sizi hangi kod ile SGK’ya bildirdiğidir. Ama normal şartlar altında bu ayrılış gerekçesi, işsizlik maaşı almanıza olanak vermemektedir.

 54. Arkadasim 5 yildir calistigi yerden hastalik sebebiylen isten ayrilmak zorunda kaldi hekim onayli raporuylan issizlik maasini hakkediyomu bunu ogrenebilirmiyim lutfen

    1. Önemli olan raporun içeriğidir. İşveren ödemezse, raporun geçerliliğine dava açıldığında iş mahkemesi karar verir. Tazminat da mahkeme kararına göre ödenir veya ödenmez. Şu an için net bir şey söylemem mümkün olmaz.

 55. Merhabalar ablam izmirde yaşıyor .is yerinde izmirde işçi sifatin da çalışıyordu. Ancak eşi ile yaşadığı problem den ötürü Denizli ye akrabaların yanına gitmek durumunda kaldı. Boşanma davası açıldı.rahatsızlığı sebebiyle denizli de bir sağlık ocağında rapor alındı. Ve sgk başvurarak kıdem tazminatı talep de bulunuldu. SGK bunu onaylayarak is yerine noter li ihtarname yolladi. Fakat is yeri sağlık ocağında alınan raporun geçerli olmadığını avukat aracılığıyla ile noter tastikli olarak ablamin denizli de yasadigi eve yolladi.bu alınan sağlık raporları geçerli olmuyor mu

  1. Alınan rapor ne ile ilgili? Bu önemlidir. Ayrıca işveren bu raporu kabul etmezse, dava açarak hakkınızı talep etmeniz gerekir. Bu durumda da zaten mahkeme raporu değerlendirecek ve ona göre bir karar verecektir.

 56. Hocam ben Sistemik lupus erimatus fokal sigmantel ve venoz yetmezligim var 2010 petforan venoz sag bacak ve ickismindan yara vardi kapak bozuklugundan simdi ise yine ayni isyerinde calisiyorum sol ayagimda venoz yetmezligi olmaya basladi doktorum sana sonuca gore durum bildirir ayakta calisamaz raporu verecek ben suan calisiyom yarin sonuclar cikacak ben nasil bir yol izlemeliyim ibrahim semerci saygilarimla hocam benimyuzde 68 raporum var emekli engelli calisanim ve suan ayaklarim anlatamayacagim kadar agiriyo saygilarimla hocam

 57. İyi geceler hocam ben 2010bir markette ise basladim venoz yetmezliginden sag ayaktan amaliyat oldum ve sistemik lupus erimatus fokal sigmante gilomerul sikleroz hastasiyim 2012 de emekli oldum tazminatimi aldim ve suan ayakta durmaktan dayanamayacaj kadar agrilarim var ve doktor bana durum bildirir raporu verecek ayakta cslisamaz hocam tazminatimi alabilirmiyim ibrahim semerci saygilarimla

 58. Hocam ben sle ve venoz yetmezligim var raporum 68 agir ve tehlijeli islerde calisamaz ve yorucu islerde calisamaz yaziyor ben markette sorumlu olarak calisiyorum ve depodan gelen paletli urunleri cekerken ve atarken sikinti yasiyorum ve simdi doktorum durum bildirir raporu olarak ayskta calisamaz rapor verecek bu durumda isten tazminatimi alip ayrilabilirmiyim saygilarimla

 59. merhabalar mustafa bey. yaklaşık 2 senedir devlet kurumunda güvenlik görevlisiyim.son bir senedir ellerimde inanılmaz şekilde titremeler oluyor, panik atak tedavisi görüyor ve ilaçlarını kullanıyorum.yeri geldimi bardakta su bile içemiyorum el titremesinden.yaptıgım işte hastane içi tartışma ve kavganın oldugu bir ortam. böyle bir ortamda sakinligini koruyup olaya müdahele etmeniz gerekiyo. ama panik atak oldugu için sakin olamıyorum bir korku bir heyecan ve acaba adam bana küfürmü eder veya saldırırmı veya bana söyledigi laflardan ötürü ben ona zarar verirmiyim dye kendime hakim olamıyurum . bu hergün oldugu için acayip geriyo beni ve artık işimi yapamaz hale geldim. güvenlik firmasıyla konuştum ve saglık nedeniyle işi brakıyorum dedim. bu sebepten dolayı işsizlik maaşı alabilirmiyim veya benden heyet raporumu isterler işkur …

 60. Merhaba Mustafa bey mağazacılık sektöründe çalışıyorum mağazamız aşırı soğuk olduğundan dolayı 4 aydır öksürük ten başlayarak akciğer sönmesi oldu 6 gün hastanede yatarak tüp bağlandı ve taburcu edilirken poliklinik tedavisi ölse taburcu edildi hala belirtiler var ve şuan tekrarlıyor çalıştığımız yer avm olduğundan dolayı mağaza benim hastaneye yattigimdan sonra konu ile aşırı bir ilgi başlattı isi konusunda ısıyı ölçmek için teknik klimalar için ekip getirmişler ama hala yinede sorun.var raporum devam.ediyor hala işten ayrılsam. Kidem tazminatimi veya başka şekilde tazminat talep edebilirsiniz.?

 61. merhaba ben bi fabrikada soğuk ha ada çalışıyorum bel fitigim var ayricakuyruk sokumumda kistim var ve bu is yerinegirdigimfen berisürekli hastayım butun eklem yerlerim agriyo surekli bogazlarim agriyo rapor aliyorum bolumumu de degistirmiyolar isine gelmiyosa isten cik diyolar iki bucuk yildir calisisiyorum ne yaparsam kidem tazminatimi alabilirim

 62. Mustafa bey 4 yıldır çalıştığım iş yerinde 3 tane bel fıtığına yakalandim çıkmak istiyorum tazminatımı alabilir miyim

  1. Özel veya devlet hastahanesine giderek göründüğün doktorun tahliller mr sonuçlarına göre ağır iş yapamaz yazısını alman lazım o raporu çalıştığın kuruma götürerek doktordan kaşeli yazı veya rapor aldım ağır işlerde çalışmam uygun değil işi bırakmak istiyorum demen yeterli olur.eğer patronun veya müdürün işten çıkartmiyorum hafif işlere seni vereceğiz derse zaten antlaşma içine girmiş oluyorsun aksine hafif iş yapabileceğin bir bölüm yoksa tazminat hakkını alıp işten ayrilabilirsin.devlet hastahanesine gidersen konu çok uzar heyet raporu alman lazım özel hastahaneye giderek iyi bir beyin cerrahisine görünüp hastalığın sebebiyle ağır iş yapamaz raporu alman yeterli olur bu iş sana yaklaşık 200 300 TL gibi bir rakama mal olur ama işini erken bitirirsin geçmiş olsun.

 63. merhaba mustafa bey çalıştığım kurum belediyeye ait şirket burada sağlık nedenlerimen dolayı tedavi ve ameliyat olma durumumdan dolayı önce tedavi daha sonra ise tedavi süreci iyi geçmez ise ameliyat durumu söz konusu çalıştığım yerde ise depo görevi indir kaldır ve soğuk havaya mağruz kalıyoruz buda şuanki mevcut hastalığımı ciddi manada tehdit ediyor oyüzden işe 4 veya 5 ay ara vererek tedavi sürecini gerçekleştirmek istiyorum bu yüzden dolayı işsizlik maaşı alabilirmiyim işten ayrılma durumum söz konusu değil sadece işe tedavi ve tetkitler için ara verecem işsizlik maaşı almam sözkonusumu acil cevap veririrseniz sevinirim

  1. Uğur bey, işsizlik maaşı almanın ilk şartı işten ayrılmış olmaktır. İşe ara verip aynı zamanda işsizlik maaşı almak mümkün değildir.

 64. merhaba.ben.6.yıldır.bir.iş.yerinde.çalışıyorum.doktora.gittim.rapor.verdi.çalıştığım.ortam.çok.tozlum
  .ve.kimyasal.iş.yerinden.tazminatımı.alıp.çıkabilirmiyim.

  1. Diğer yorumlarda da belirttiğim gibi, sorunuzun kesin bir cevabı yoktur. Raporda, çalışma ortamınızın sağlığınıza etkisine dair kesin sonuçlar varsa olabilir. Yine de işveren kıdem tazminatınızı ödemezse son kararı mahkeme verecektir.

 65. Eşim kanser hastası işten çıkmak zorundayım bakmak durumdayım. 6 yıldır çalıştığım iş yerinden kıdem Tazimatını alabilir miyim zorunlu sebeplerden dolayı çıkacağım?

  1. Çok geçmiş olsun. Dilerim eşiniz en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ancak ne yazık ki İş Kanununda böyle bir hak bulunmamaktadır. Yani bu gerekçeyle işten ayrılırsanız, kıdem tazminatı hak edemezsiniz.

 66. Mustafa Bey, Merhabalar. 02.02.2017 Tarihinde, iş yerimde çalışırken pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdim. Yaklaşık 12 yıldır çalıştığım iş yerimde, Aralık, Ocak, Şubat aylarına ait maaşım yatırılmadı. Ayrıca çalışma süremin tümüne ait olan tazminatımı ödemek için bize taksit seçeneği sunuldu. Başlangıç tarihi 01.01.2017 olacak şekilde 24 ay içerisinde ödeme yapacaklarına dair bir sözleşme imzalattılar bizlere. Ancak biz bu sözleşmenin altına ”başlangıç tarihinden itibaren ödeme yapılmaması durumunda bu sözleşme geçersizdir” diye not düştük ve imzalar atıldı. Son 3 ay içerisinde ne maaş ödemem yapıldı ne de tazminat ödemem yapıldı. Tedavi gördüğüm hastane sadece 30 günlük rapor verdi. Raporun süresi de 17.03.2017 tarihinde doldu ve ek olarak rapor vermeyeceklerini söylediler. Şu an fiziki olarak çalışabilecek durumda değilim. Vücudumun sağ kısmını kullanamıyorum. İşten ayrılmak yerine onların beni işten çıkarmasını sağlayabilme şansım var mı ? Ayrıca bu iş yerimden kalan maaşımı, tazminatımı ve SGK’dan işsizlik maaşı almak için ne yapmam gerekiyor? Teşekkür ederim.

  1. Mustafa bey geçmiş olsun. İşten ayrıldınız mı ayrılmadınız mı? Orasını tam anlayamadım.

 67. astım hastasıyım… mağazada çalışıyorum mağazamız çok tozlu toza karşı alerjim gelişti ve nefes darlığı yaşamaktayım… ilaçlarımı değiştirdi doktorum pulmıcort vb ilaçları verdi buna istinaden sağlık problemimi bu ay içerisinde şiddetlendi astım durumum kritik seviyeye geldi sürekli askırma ve burun kaşıntısı bunu bağlı olarak ciğerlerimde bir ağrı söz konusu astımım dönem dönem mağazada tetiklenmeye başladı… bu ay içerisinde yaklaşık 4 iş günü kadar rapor aldım…önceki aylarda da bunu sıklıkla yaşamaya başladım yaklaşık 5 ay kadar öncesi de bu durum aynı seyirini gösterdi fakat iş değişikliği yapmak istiyorum. iş den ayrılmak istiyorum hastaneden doktordan bir yazı alsam şirketime bildirsem kıdem tazminatına tabi olur muyum teşekkür ederim şimdiden.

  1. Sorunuzun net bir cevabı yok. Ama sağlık raporu sonunda kıdem tazminatınız ödenmezse dava açabilirsiniz. Mahkeme hem raporu hem de diğer hususları değerlendirerek bir karara varacaktır. Bunun için de gerekirse bilirkişi atayarak mağazanın çalışma ortamını bile inceletebilir. Sonuç olarak, size net cevap vermem mümkün olmaz.

 68. ben bir sirkette 6 yıldır calısıyorum ilk işe girişim hiç bir hastalığım yoktu 2 yıl sonra bu şirkette stres ve sıkıntıdan dolayı epilepsi hastası oldum .Depo personeli olarak çalışıyorum doktroum depoda çalışmamın uygun olmayacağını dair rapor yazdı ama patronum raporu dinlemedi. Beni hala depoda çalıştırıyor.Bu durumda ben ne yapmalıyım

  1. Mehmet bey, yapabileceğiniz tek şey rapora dayanarak haklı fesih yaparak işten ayrılmaktır. Raporu da çalışma koşullarını da mahkeme takdir edecek ve karar verecektir.

 69. merhaba 360 gundur depo gorevlisi olarak calisiyorum.agir kaldirip soguk havaya maruz kaliyorum.yarin m ar a giricem. agir kaldiramadigim ve egilip kalkamadigim icin senelik izne ayrildim.yarin bitiyo ise gidicem mecburen yarin is basi yapcam ama halen agrilarim var ne yapacagimi bilmiyorum.

 70. iyi de bu raporu nerden nasııl alıyoruz. dokturun takdiri mi nedir ne değildir bunlardan bahsetmiyorsunuz…

  1. Raporu her hangi bir hastaneden alabilirsiniz. Elbette doktorun takdiri olacaktır, neticede rahatsızlığın varlığına ve çalışma şartlarınıza göre karar verecek olan odur.

 71. Merhaba Mustafa bey,

  Bana MS teşhisi konuldu.şuan için fiziksel bir rahatsızlığım yok ancak psikolojik olarak biraz yıprandım.İşyerimde bazen aşırı yorgunluk yaşıyorum işlerimi aksatmama sebep oluyor.MS hastası olduğuma dair doktor raporum var.Bu rapora istinaden işten çıkmak istesem tazminatımı alabilirmiyim.

  Teşekkürler

  1. Engin bey, bu raporda hastalığınızla yaptığınız iş arasında bağlantı kurulması gerekir.

 72. mustafa bey merhaba.benim sorum çok basit.4 senedir çalıştığım bir şirket var ve 2 ay önce engelli raporu aldım rahatsızlığım sebebiyle.engelli raporunda çalışabileceğim uygun pozisyonlar vs. mevcut.şirketin doktoruda beni muayene etti ve şuanki işimde çalışamayacağımı ve masabaşı bi iş verilmesini yönünde şirkete rapor sundu.aradan geçen bu 2 aydan sonra şirket karar verdi ve sana uygun masabaşı pozizyonumuz işten çıkaracaz diye.kıdem tazminatımı veriyolar fakat ihbar vermiyolar.sebebi ise sağlık sebeplerimden dolayı beni çıkardıkları için mecbur değiliz kıdem verir yollarız diyolar.avukata danıştım ihbar da verilmesi gerekiğini söyledi.sizce avukata uyup dava mı edeyim yoksa kıdem alıp çıkayım mı ? daha doğrusu işyerim bana ihbar vermek zorundamı ? ( onlar çıkarıyor ben çıkmıyorum ) şimdiden teşekkür ederim.iyi akşamlar

 73. Merhaba kolay gelsin. Zincir marketlerde calisiyorum 2 ay once ameliyat oldum. 45:gun rapor aldım . Şimdi tekrar basladim. 2 tane bel fıtığım vardı birini aldirdim. 1 daha var kucukmus. Bel fıtığindan ameliyat olmak is akdi fesih icin yeterlimidir. Kolay gelsin

  1. Muammer bey, bu sorunun kesin bir cevabı yok. Çünkü önemli olan, hastalığınızla yaptığınız iş arasında bağ kurulmasıdır. Bunu da benim bilmem ne yazık ki mümkün değil.

 74. Mustafa Bey merabalar;

  ozel sektorde kurumsal bir firmada sevkiyatcilik pozisyonunda 2 yildir calismaktayim gectigimiz ay siddetli bel agrisi sebebiyle beyin ve sinir cerrahisi kliniginde muayene oldum emar sonuclarina gore iki adet bel fitigim oldugu sonucuna varildi cerrahi mudahalenin yasim itibariyle fazla gerekmedigi fizik tedavi ve istirahatla iyilesebilecegim tezine varildi
  Ne yazik ki benim bel agrilarim halen devam ediyor benim rahatsizligim meslek hastaligi kategorisene girermi
  Is verenimden talebim beni baska bir bolumde calismaya devam etmem yonunde oldu fakat kadro olmadigi one surulerek var olan haklarimi (kidem tazminati – yillik ucretli izin ) tarafima odeyerek is akdimi fesetmem yonunde oldu
  Bundan sonraki surecte nasil bir yol izlemem gerektiği hususunda sizden bilgi istiyor gerekirse maddi tazminat davasi acilmasi hakkında beni bilgilendirmenizi rica ediyorum

  1. Caner bey geçmiş olsun. Açıkçası, işverenin tutumunun hukuki ve doğru olduğu kanaatindeyim. Bu durumda birçok işyeri, kıdem tazminatı ödeme taraftarı değilken, aslında işvereniniz ödemek zorunda olmadığı halde tazminatınızı ödemiş. Buna göre değerlendirmenizde fayda var. Yine de işe iade davası açabilirsiniz.

 75. Merhaba;

  Annemin 5 yıldır çalıştığı iş yerinde yaklaşık 1 yıl önce almış olduğu tozlu işte çalıştırılmaması uygundur raporuna karşılık
  İş yerinde tozlu işlerden uzak tutulmuştur.
  İş yeri hekimi yaklaşık 1 hafta önce hastaneye rahatsızlandığı için sevk yazmış ve hastaneye gittik den sonra da sonuçlar henüz açıklanmadığı
  Halde tozlu işte çalışmaya verilmiştir ve bu zorunlu olarak yapılmıştır.
  İş yeri hekiminin ‘’her yerde toz var ve sağlığına problem olabilir’’ diye sevk ettiği halde iş yeri tazminat hakkını kaybetmesi için
  Yıldırıp işten kendi isteği ile çıkması için bu yola başvurmuştur.

  Tazminat hakkını ödemeleri durumunda işten ayrılacaktır ancak bu tazminat hakkı için nerelere başvurması gerekmektedir.

  Nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor.

  Yardımcı olur musunuz ?

  Teşekkürler.

  1. Merhaba. Erkan bey böyle bir durumda işçinin iki seçeneği vardır. Ya çalışmaya devam eder ya da işten ayrılarak kıdem tazminatını talep eder. İkinci yol seçilecekse mutlaka noterden ihtarname göndererek işten ayrılmak ve bu ihtarnamede işten ayrılış gerekçesini açıkça belirtmek gerekir. Anneniz de ihtarname göndermeli ve beklemelidir. Süresi içinde kıdem tazminatı ödenmezse dava açması gerekir. Dava aşamasında mahkeme sağlık raporu başta olmak üzere tanıkları ve diğer delilleri değerlendirerek bir sonuca varacaktır.

 76. annem 7 yıldır bir firmada iişçi olara çalışıyor. işten kendi isteği ile ayrılmak istiyor. sağlık problemi olarak hastalık nedeni ile tek böbrekli ağır işlerde çalışamaz raporu mevcut, çalıştığı kurumda i iş aradaşları ile de problem yaşıyor. sağlık sorunuunu belirterek işten kıdem tazminatını alarak çıkış isteyebilir mi?

  1. Melek hanım, evet isteyebilir ama ödenmezse ne olur? Dava açmanız gerekir ve bu durumda sağlık raporunu ve diğer hususları değerlendirecek olan mahkemedir. Kesin cevap vermem mümkün olmaz.

 77. MERHABALAR ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE AŞIRI STRES VAR VE BU BENDE PANİKATAĞA SEBEP OLDU HER GÜN MUTLAKA BİR ATAK GEÇİRİYORUM YAKLAŞIK 2,5 AYDIR ÇALIŞIYORUM BU DURUMDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM

  1. Aysu hanım, bu duruma işyeri koşullarının sebep olduğuna ya da durumu tetiklediğine dair bir sağlık raporu alarak işverene başvurmanız gerekir. Kıdem tazminatınız ödenmezse dava açarsınız ve raporu mahkeme değerlendirerek bir karara varır. Burada önemli olan, hastalıkla çalışma şartlarınız arasında bir illiyet bağı olup olmadığıdır.

 78. merhaba mustafa bey ; Ben yaklaşık 9 yıldır diyalize girdim ve 2013 böbrek nakli oldum .. %70 engelli raporum var ve bir özel hastanede engelli kadrosunda çalşıyorum yaklaşık 3 yıl oldu.. Fakat çıkmak istiyorum. Hastane şartları sağlığım için elverişli değil .Bu durumda tazminat alabilir miyim..

  1. Zehra hanım, yorumlarda belirttiğim gibi, rahatsızlığınız ile çalışma koşullarınız arasında bir bağlantı varsa olabilir. Ama işveren ödeme yapmazsa dava açmanız gerek ve kararı da mahkeme takdir edecektir.

 79. Merhaba Mustafa bey

  doğuştan kulağımda ve her iki ayağımda engel var henüz bu yıl engelli raporu alabildim 4 yıllık çalıştığım yerden engelli raporum doğrultusunda çıkarsam tazminat alabilir miyim

  İyi Günler

  1. Merhaba. Engelli raporu bir çıkış gerekçesi değildir. Ancak, engelinizin çalışmanızla arttığı ya da bunu tetiklediği hallerde çıkış gerekçesi olabilir.

 80. MERHABALAR.2,5 YILI AŞKIN KİMYASAL ÜRETİMİ YAPAN FİRMADA ÇALIŞMAKTAYIM.BİR SÜREDİR EGZAMA RAHATSIZLIĞIM VARDI SONRASINDA ALERJİMDE ARTTI.İŞTEN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILMA DURUMUNDA ALABİLECEĞİM HAKLAR NELERDİR?TEŞEKKÜRLER.

  1. Selami bey, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz ama yazıda da belirttiğim gibi sağlık raporu ve hastalıkla iş arasında ilişki kurulması gerekli. Bütün bunlara rağmen işverne ödeme yapmazsa da, tek çare dava açmaktır. Burada da raporu mahkeme değerlendirir ve bir karara ulaşır.

 81. Merhaba mustafa bey ben özel bir sirkette calisiyorum 02.29.2016. Girisim 06.30.2017 tarihinde rahatsizligimdan dolayi ayrildim kidem tazminati ve ihbar tazminati ne kadar alirim maasim net agiyle beraber 1933 tl

 82. Merhaba mustafa bey. 5 yıldır kurumsal bir mağazada satış temsilciliği yapmaktayım.3 ay önce dizimden ameliyat oldum. çağraz bağlarla ilgili.işim günün 9 saatini ayakta geçiriyorum. oturmamız yasak. ve bu beni zorluyor. kıdem tazminatını hakedebilirmiyim ?

  1. Edanur hanım, size de benzer cevap vermek durumundayım. Bu hastalığınızla işiniz arasında illiyet bağı kuran bir rapora ihtiyacınız var. Buna rağmen ödeme yapılmazsa da, açacağınız davada raporun ve sağlık sorununuzun takdiri mahkemeye ait olacaktır.

 83. Merhabalar. İşsizlik maaşı alıyorum. Yerel yönetimler önlisans mezunuyum. Muhasebe ve vergi uygulamaları önlisans öğrencisiyim. 22 temmuzdaki üç ders sınavında iki dersimi verirsem mezun olcam. İş olmaması sebebiyle çıkarıldığım iş metal mamuller montaş işçisi iep kapsamında girdim. Ben artık okuduğum meslekte yada ona denk bir işte çalışmak istiyorum mümkünmüdür. Bana mesaj geldi yarın toplu görüşme var deniyor. Okuduğum bölümle ilgili değil iş, kabul etme etmeme durumum nedir. Birde bir ay sonraki sınavına hazırlanmam için kabul etmeme hakkım varmıdır.

  1. Fatih bey, size sunulan iş önerisinin ayrıntılarını ve sizin başvuru bilgilerinizi bilmem mümkün değil. O nedenle, görüşmeye gidin ve en doğru bilgiyi yine İşkur’dan alabileceğinizi unutmayın.

 84. Merhabalar esim yaklasik 6 yildir bir otelde calisiyor ama bu ara psikoloji olarak cokmus vaziyette evlendigim gunden beri ara ara olan bi durum bu. Gece sicrayarak uyanma halusulasyon gorme.. isten cikarilmak istiyor ama bunu belgele dediler belgelersek yani psikolog raporu alirsak tazminatimizi alabilir miyiz?

  1. Esra hanım böyle bir raporla her zaman sonuç alınamayabilir. Önemli olan, işçinin rahatsızlığı ile işi arasında bir bağlantı kurulmasıdır. İşveren kıdem tazminatı ödemezse, dava açmanız gerekir ve bu durumda takdir mahkemenin olacaktır.

 85. merhaba mustafa bey. özel sektörde yaklaşık 2 yıldır engelli kadrosunda çalışıyorum. işe girdiğimde işletme 2 vardiya çalışıyordu. şimdi 3 vardiyaya döndü. ve ben bu 3.vardiyaya alışamadım. uykusuzluk problemi yaşıyorum. ayrıca geçici bir süre 12 saat çalışmam konusunda zorlanıyorum. sağlığımıda etkiliyor bu durum. işten ayrılma durumumda haklarım nedir? işyerim sendikalı bu arada.

    1. Bu durumda, aslında işyerinin şu anki uygulamasının doğru olduğunu söylemem gerek. Çünkü, 24 saat çalışılan işyerlerinde 3 vardiya yapılması yasal bir zorunluluktur. Geçici bir süre neden 12 saat çalıştığınızı tam anlayamadım. Madem 3 vardiya oldu, 8 saat çalışmanız gerekmiyor mu?

 86. merhaba mustafa bey bu işyerınden 6 yıldır calısıyorum.ayakkabı imalatı ben bu ısyerınden tuz ılacta astıma yakaladım ilac kokusunda icerıye gırmekten nefes alamıyorum havalandırma yoktur.ben cıkmak ıstıyorum doktora gıttım astım raporumu ıstedım vermedı bana dedı ısyerınız doktorunuzdan.ısteyın.ısyerı doktorumuzda hıc ılgılenmıyor.maske tak dıyor bende takmak ıstemıyorum nefes alamıyorum maskede.ne yapmam lazım tesekkur ederım,tazmınatımı alabılırmıyım

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Astım iseniz, bunun için size neden rapor verilmesin ki? En azından hastalığınızın teşhisini doktorlardan istemelisiniz. Bunun dışında, eğer gerçekten çalışamayacak durumdaysanız, işten haklı nedenle fesih yaparak ayrılın ve hakkınızı mahkemede arayın. Mahkeme, hastalığınızla işiniz arasında ilişki olduğuna kanaat getirirse lehinize hükmedecektir. Ama siz zorlu bir süreç beklediğini söylemem gerekir.

 87. mrba 1998 staj başlangıcı olarak sigortam var yalnız 2001 yılnda yatmaya başladı. 12 yıldır aynı şirkette çalışıyorum ve toplamda 5200 gün primim var son zamanlarda üzerime mobing uygulandığı için işten ayrılmak istiyorum . 4500 gün primimi tamamladığım için tazminatımı alabilirmiyim yoksa 7000 gün dolması mı gerekli

  1. Merhaba. Ne yazık ki alamazsınız. Ya 7000 günü doldurmalısınız ya da 25 yıl ve 4500 günü birlikte tamamlamalısınız.

 88. merhaba.yakalşık 2 yıldır topuk dikeni ağrısı çekmekteyim ve halada tedavi oluyorum.işimden dolayıda ayakta çalışmaktayım. doktar fazla ayakta kalma diyor ve ağrılarım ayak durmamı engellemeye başladı.size bu konu hakkında birkaç sorum olacak
  1-topuk dikeni meslek hastalıgına girermi?
  2-iş yeri beni oturarak çalıştıracak bi yer göstermeli
  3-ve nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Merhaba. Erdal bey, meslek hastalığı ile ilgili şu yazıma göz atabilirsiniz. Diğer hususlarda, işverenin size yardımcı olması elbette vicdani bir durumdur ancak bunu sağlamazsa yapabileceğiniz tek şey haklı fesih yapmak olabilir. Bu halde de, risk almış olursunuz ve haklı olup olmadığınıza mahkeme karar verir.

   1. Merhaba mustafa bey .meslek hastalıkları hastanesinden uzun süreli ayakta çalışmaması,sert tabanlı ayakkabı giymemesi ve ayak zorlayıcı hareklerden kaçınması uygundur diye bir rapor aldım ve bunu işyerine verdim.işyeride uygun bir pozisyon yok diye beni işten çıkardı sizce nasıl bir yol izlemeliyim

 89. Merhaba Mustafa bey kurumsal bir firmada üç yılı aşkın çalışıyorum ayağımdan rahatsızlık başladı uzun süre ayakta durmak gerektiğini söyledi doktor.fakat rapor aldığımda kırk günü geçerse iş veren tazminatsız sözleşmeyi feshede bileceği söylendi bana.ayakta uzun süre duramadigim için rapor almak.zorundayim.rapor alırsam tazminatsız çıkarılır mıyım?

  1. merhaba mehmet bey aynı rahatsızlık bendede var.meslek hastalıkları hastanesinden uzun süre ayakta çalışamaz raporu aldım.işyeri oturarak bir posizyon gösteremedi o yüzdün çıkışımı verdi.kıdem ve ihbar parasını verdiler ve işsizlik maaşına bağlandım acil şifalar

 90. 01/01/2017 işe başlama Ocak ayı tam maaş aldım daha sonra rahatsizligimdan dolayı aralıklarla rapor arada çalışma nihayetinde 18/04/2017 de organ nakli (karaciğer) sonuç yüzde 60 çalışma gücü kaybı ve malulen emekli 16/07/2017 iş yeri çıkışı altı buçuk aylık çalışma tazminat almam için yeterli mi üst resmi kurum alt taşeron firma cevaplarsaniz sevinirim teşekkürler

  1. Hasan bey, işyerinde 1 yılınız dolmadığı için kıdem tazminatı alamazsınız. İşi siz bıraktığınız için de ihbar tazminatı alamazsınız. Maaş alacağınız yoksa, başkaca bir alacağınız yoktur. Bu arada geçmiş olsun, acil şifalar dilerim.

 91. Merhaba kolay gelsin
  Benim sorum:Yüksek gerilim trafo merkezinde 3’lü vardiya sisteminde çalışır iken,evde kalp krizi geçirdim ve anjio yapıldı ve stent takılarak ölümün eşiğinden döndüm.Yapılan kontrollerde kardiovasküler iskemik,hiper tansiyon,koroner kalp damar ve yüksek kolestrol tespit edildi.Kurum doktoru ve anjio yapan doktorum yaptığım işin yüksek risk teşkil ettiğini belirterek vardiyalı sistemden alınarak şehir merkezinde ve ani müdahale yapılabilecek bir görevde çalışmamı tavsiye ettiler.Bunun üzerine Ağır ve efor gerektiren işte çalışamaz raporu verilerek masa başı işine alındım. Burada da 2.kalp krizini geçirdim ve stent takılarak damar açıldı.Yaşadığım bölgenin iklim şartları sağlığımı olumsuz etkilediğinden başka bir yere tayin oldum.Orada da 2 kez daha kontrol anjiosunda daralma tespit edilen 2 damara stent takıldı.Halen bir kamu kuruluşunda büro teknisyeni olarak işçi statüsünde çalışıyorum.
  Soru 1:Vardiyalı iken almış olduğum %40 vardiya+iş güçlüğü tazminatım düşürülerek %15 iş güçlüğü veriliyor.
  Soru 2:Elimde olmayan sebeplere çıkmış olduğum vardiya sisteminden doğan %25 oranındaki maddi kaybımın telafisi var mıdır .Tavsiyelerinizi beklerim(kurum belirteyim belki incelersiniz TEİAŞ)
  iyi çalışmalar dilerim.

  1. Erdem bey çok geçmiş olsun. Sorunuz çok teknik ama yine de bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışayım. İkinci sorunuzdan başlayayım; eğer vardiya sisteminde çalıştığınız için %25 fazla maaş alıyorsanız ve şu anda fiilen vardiyada değilseniz, aradaki farklı talep edemezsiniz. Çünkü tahminimce, vardiyadaki fazla alınan para, yapılan fiili çalışmanın karşılığıdır.
   Birinci sorunuzu ise tam anlayamadım. Normalde yüzde kaç iş güçlüğü zammı alıyordunuz?

 92. mustafa bey mrb ben bır fırmada 9 yıldır calışıyordum diyebet hastası oldugum icin işten cıkartıldım sadece kıdemı verdı bende işmahkemesine baş vurdum fabrıkaya bilir kişi gonderılecek sonuc ne cıkar acaba

 93. Merhaba Mustafa bey yaşım 23 10 yıl önce dişlerim den bir takım rahatsızlık oldu ve kanal tedavisi yaptırdım 23 tane dişi ve kaplamanın altında 10 yıl içinde çürüme sonucu komple implant tedavisi yapmam gerekiyor iş yerimde yemek falan yiyemiyorum evde de düzgün beslene. Miyorum salık açımdan sıkıntılar arta bilir bu yönde salık raporu alsam 2 yıldır çalıştığım iş yerinden tazminat alma hakkım olurmu… İmplant tedavisi ameliyat la yapıldı için sıkıntı oluyor bana mecbur yaptırmam gerek cevabınız için teşekkürler şimdiden.

  1. Mehmet bey, böyle bir gerekçeyle zor. Çünkü ya işinizin sağlık sorununuzu tetiklediğini ve artırdığını ispatlamalısınız ya da çalışmaya devam etmeniz halinde sağlığınızın tehlikeye “yaptığınız iş” yüzünden gireceğini ortaya koymalısınız. Ama bu benim yorumumdur; siz yine de bir sağlık raporu alarak şansınızı deneyebilirsiniz. Çok geçmiş olsun.

 94. merhaba mustafa bey öncelikle bilgi paylaştıkça değeri artan bir şeydir bilgilerinizi bizlerle paylaşdıgınız için teşekkür ederim
  ben bir otelde barmen olarak çalışıyorum . sürekli ayakdayım ellerimi aktif kullanmam gerek malzemeleri çekmem gerek ağır malzeme bunlar..
  şu anki durumum 06/01/2017 burun ameliyatı oldum 02/02/2017 karın yırtılması kasık fıtıgı ameliyatı oldum 05/032017 kaza sonucu sol el parmkalrım tendonlarım koptu ameliyat oldum uzun bi fizik tedavi sonra sı tam olarka iyilşemem olmadı ve şu an çalışmam biraz riskli ben iş yerinden bu sebeplerden dolayı sağlığımı riske atamam diyerek ayrılmak istesem tazminat hak edebilirmiyim.. buna rağmen iş yeri gel çalış derse yoksa tazminat vermeyiz derlerse ne yapmam gerek. şimdiden teşekkür ederim

  1. Teşekkür ederim Emre bey. Aslında tam olarak siz cevabı yazmışsınız. Bir sağlık raporu alarak işverene verecek ve kıdem tazminatınızı talep edeceksiniz. İşveren ödemezse ne olacak? Mecburen dava açacaksınız ve işte mahkeme sizin raporunuzu, yaptığınız işi vs. tetkik edecek. Dolayısıyla size net cevap vermem mümkün olmaz. Bu işin çözüleceği yer büyük ihtimalle mahkeme olacaktır. Bu arada geçmiş olsun.

   1. rapordan kasdım şu ,
    devlet hastanesinden heyet raporu alsam yaptıgım işle bağlantılı sağlığıma engel teşkil edeceğine karşılık buna rağmen işin mahkemeye gitmesine gerek kalırmı yoksa işkur aracılıgıyla yada sgk kanalıyla raporumu ibraz ederk tazminatımı talep edebilirmiyim biliyosunuz iş mahkemeye kaldımıydı iş baya uzuyor prosedürler malum.. teşekkür ederim

    1. Emre bey raporu nereden alırsanız alın, işveren ödeme yapmadıkça, tek yol iş mahkemesidir. SGK ya da İşkur ne yazık ki burada bir karar verme yetkisine sahip değildir.

 95. Mustafa Bey merhaba,

  Yaklaşık 7,5 yıldan bu yana bir kamu iktisadi teşebbüsünde iş kanuna tabi olarak görev yapmaktayım. Şahsımın değil ama babama konan prostat kanseri teşhisi neticesinde, doktor tavsiyesi üzerine ailem şehir dışına yerleşmeyi planlıyor. Evin tek çocuğu olmam ve bu süreçte kendilerine destek olmak istemem nedeniyle, iş yerimden ayrılmak istiyorum. Böyle bir durumda, bu bir mücbir sebep olarak gösterilebilir mi ve kıdem tazminatı hakkının doğma ihtimali söz konusu olabilir mi?

  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

   1. Mustafa bey ben bir markette iki buçuk senedir kasiyerlik yapıyorum.Devamlı paraya temas ettiğim için ellerimde yaralar çıktı .Doktora gittim ve mikrobik egzama olduğunu söyledi.Verdiği temizleyici losyon ve kremler etki etmiyor çünkü devamlı parayla temas halindeyiz.Yaralar açılmaya ve acı vermeye başladı bu sağlık sorununu gerekçe gösterip işten çıkma gibi ve tazminat alma gibi bi durumum olabilir mi birde işsizlik ödeneği alabilirmiyim.

    1. Merhaba. Normalde bu raporu işverene sunduktan sonra, başka bir bölümde görevlendirme yapılması beklenir. Bu da olmazsa, iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedip hakkınızı arayabilirsiniz. İşsizlik maaşı ise, işverenin sizin çıkış nedeninizi SGK’ya hangi kodla bildireceğine bağlıdır. İşsizlik maaşı kategorisinden daha net bilgi edinebilirsiniz.

 96. merhabalar ben otelde bellboy olarak 2 yıldır calısmaktayım meslegım geregı agır bagajlar kaldırdıgım ıcın kasık fıtıgı meydana geldi amelıyat olucam doktorum artık agır bır sey kaldırmıcagımı söylemekte bu yuzden ısten ayrılmayı dusunuyorum tazmınat alabılır mıyım sızce şimdiden tesekurler

  1. Mert bey geçmiş olsun. Bu durumda, işvereniniz sizi başka bir pozisyonda değerlendirmek isteyebilir. Bunu da kabul etmez ve illa ki çalışmanızı isterse, mecburen haklı fesih yapmanız ve sonrasında hakkınızı mahkemede aramanız gerekir. Diğer sorulara cevap verirken söylediğim gibi; bundan sonrası ise artık mahkemenin takdiridir.

 97. iyi günler çalışıtıgm yerde ağır stres altında çalışıyorum ve psikolojikman bu beni etkliyor 1 yıl önce stres yüzünden mide kanaması geçirdim 4 yıldır çalışıyorum işten ayrılsam sağlık sorunumu gösterip rapor alsam tazminat hakkım nedir teşekkürler

  1. Semih bey geçmiş olsun. Yaşadığınız stresle işiniz arasında bir bağlantı olduğu raporda açıkça ortaya koyulursa kıdem tazminatınız ödenebilir. Ama buna rağmen işveren ödemezse ne yapabilirsiniz? Dava açarsınız ve raporunuzu mahkeme değerlendirerek bir sonuca varır. Yani size bu konuda kesin bir şey söylemem mümkün olmaz.

 98. Merhaba Mustafa Bey,14 yıldır kurumsal bir kargo firmasında kurye olarak çalışıyorum,son iki senedir bel ağrısı ve diz ağrısı çekiyorum,artık işimi yaparken çok zorlanıyorum böyle bir durumda doktor raporu ile tazminatımı alıp işten ayrılabilirmiyim?Şimdiden teşekkür ederim,iyi çalışmalar dilerim..

 99. Merhaba Mustafa Bey
  Yetkili serviste mekanik teknisyeni olarak çalışıyorum Çelik burunlu ayakkabı giyme şartımız var ayakkabıdan dolayı yaklaşık 4 aydır geçmeyen baş parmağımda şişlik ve enfeksiyon mevcut doktor ayakkabıyı kullandığım sürece rahatsızlığın devam edeceğini söyledi. İşten ayrılsam haklarımı alabilir miyim.Şimdiden teşekkürler

  1. Ercan bey, kesin bir şey söylemem mümkün değil. İş güvenliği bakımından ayakkabıyı giymeniz zorunluysa, mutlaka giymeniz gerekir. Öte yandan da, bu size rahatsızlık veriyorsa, çalışmak istemeyebilirsiniz. Yazının içeriğinde belirttiğim gibi bir rapor alarak şansınızı deneyebilirsiniz. Ama kimse size sonucun ne olacağını şimdiden söyleyemez.

 100. Merhaba 2,5 yıldır kurumsal bir giyim mağazasında depo personeli olarak çalışıyorum.8 yıl önce yumurtalıklarımdan 1 nin yukarda olması nedeniyle ameliyat oldum 1 tanesi aldırdım .Çalıştığım firmada işim gereğince her gün gelen sevkiyatın kabulunü yapabilmem için kolileri kaldırmak zorunda oluyom ve eğilip kalktığımda ameliyat olduğum yer ve belim ağrıyor doktora gitiiğimde ağır bişey kaldırmam geektiğini ve uzun süre ayakta çalışamayacağımı söylüyor sizce kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim ?

  1. Hakan bey, bahsettiğinize göre almanız gerekir. Ama işverene bunu ödemezse dava açmak zorundasınız. Bu nedenle, bir rapor alacaksanız, bu rapora “ağır kaldırmakla hastalığınız ve işiniz arasında bağlantı” ifade edebilecek bir ibare koydurmanızı öneririm.

 101. Mustafa Bey selamlar,

  Mekanik Tesisat taahhüt işi yapan bir firmada 5 yıla yakındır çalışıyorum. Görevim planlama ve hakediş, makine mühendisiyim. Mart 22′ de halı saha maçında kalp krizi geçirdim. Epikriz raporum vs. var ayrıca işimden memnun olmadığım için 2 yıl psikolojik (ilaç) tedavi gördüm (tanı depresyon). Yaptığım işin hayat kalitemi çok düşürdüğünü düşünüyorum aynı zamanda yaptığım işten memnun değilim. Midemde de strese bağlı benzer problemler var. Bu rahatsızlıklarımın hepsinin işimdeki mutsuzluğumdan olduğunu düşünüyor ve bırakmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  Saygılarımla

  1. Taha bey, bu gerekçelerle ayrılıp kıdem tazminatınızı alamazsanız, dava açmanız gerek. Mahkeme sizin rahatsızlığınız ile işiniz arasında doğrudan bir bağlantı görmezse, davayı kaybedersiniz. Buna göre değerlendirmeniz lazım.

 102. Merhaba bir giyim markasında çalışıyorum işe başlayalı 1 Ay oldu daha öncede magazada calısıyordum Ama böyle olmamıstı. Reyonları düzenlerken öksürük ve hapşırık krizleri tutuyor boğazıma sanki birşeyler kaçıyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Bogazım acıyor ve burnum tukanıyor. Gözlerim ıslanıyor. Toz dan oldugunu düşünüyorum bir aydır her calıstıgım gün aynı sey oluyor ve ertesi güne kadar gitmiyor etkisi. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim. Tazminat iş görememezlik hangisi bana uyuyor yada tedavi. Tesekkür ederim

  1. Merhaba. İşe başlayalı bir ay olduğu için zaten alabileceğiniz ekstra bir hakkınız yok. Size, ihbar sürenize uyarak işten ayrılmanızı öneririm.

 103. sağlık sebebiyle kıdem tazminatımı almak için ameliyat olduğum özel hastaneden rapor aldım. işveren devlet hastanesinden heyet raporu istedi devlet hastanesi sağlam olarak rapor verdi hastane yetkililieri işvernin özel raporu kabul etmesi gerektiğini söylediler şimdi ben ne yapacağım

  1. Hakan bey, işverenin ne özel hastaneden ne de devlet hastanesinden alınan raporu kabul etme zorunluluğu yoktur. Ancak siz, gerçekten de yaptığınız işin sağlığınızı etkilediğini düşünüyorsanız işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. İşveren ödemezse de dava açarsınız. İşte bu raporu tetkik edecek ve karar verecek olan da mahkemedir.

 104. İyi günler mustafa bey ben özel güvenlik olarak çalışıyorum eğil kalk yapıyor bazen de ağır kaldırma biliyoruz 11 yıldır çalışıyorum ve su anda bel fıtığı oldum ve yüzde 8 heyet raporu alıyorum acaba tazminat hakkım varmıdır

  1. Ersin bey, yüzde kaç rapor aldığınızın bir önemi yoktur. Önemli olan, dava açmak durumunda kalırsanız, mahkemenin işinizin sağlığınızı tehlikeye attığına kanaat getirmesidir.

 105. Mustafa bey iki ay önce bel fıtığından ameliyat oldum. İkinci bir fitigim daha var. Çalıştığım iş ağır olduğu için ağır işte çalışamaz raporu alıp işi biraktigimda gireceğim yeni bir işte bu rapor karşıma çıkar mı.tekrardan yeni bir işe başlarken de çalışabilir raporu alabilir miyim?

  1. Hayır, Fuat bey. Bu rapor sadece sizi ve ayrıldığınız işyerini ilgilendirir ve her hangi bir sistemde kaydı da tutulmaz.

 106. 10 yıldır özel bır bankada çalısıyorum.Tıp 1 dıabet ım ve %55 engellilik raporum var.Bu durumu bankaya bildirmedim.Sımdı işi bırakıp başka bir sektöre geçicem.Kıdem ve ıhbar tazmınatımı nasıl alabılırım.?işimi yapmama engel oluyor bu durum denebilir mi?Özel durumu saglıgım engel oluyor dıyerek öne sürebilirmiyim?

  1. Merhaba. Sorunuzun cevabını aslında yazıdan da alabilirsiniz. Bu hastalığın sebebi ya da sağlığınızı tehlikeye atan işiniz mi? Değilse, açıkçası kıdem tazminatı almanız çok zordur.

 107. özel sektörde iş kazası geçirdim elimde yırtık oluştu ve kırık oluştu ve çalıştığım yer ağır iş ve tehlikeli iş ten ayrılmak istiyorum tazminat paramı alabilirmiyim

  1. Ahmet bey geçmiş olsun. Eğer iş kazasının oluşmasında işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması etkili olmuşsa, haklı nedenle fesih yapabilirsiniz. Bu durumda, işveren kıdem tazminatınızı ödemezse ve dava açarsanız, mahkeme kazayı değerlendirecek ve işverenin kusuru fazlaysa, kıdem tazminatınızı size ödettirecektir. Bu arada, iş kazasının ne zaman olduğu ya da iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı da önemlidir.

 108. Merhabalar ben doguştan kalp hastasıyım 3 buçuk sene önce açık kalp amaliyatı oldum 2 senedir de kurumsal bir firmada fırın sektöründeyim kalbe açılan ana aorut damarı düzeltildi açıldı doktorum bana yorucu sıcak yogun agır yerlerde çalışamazsın dedi bende ilk başta insan kaynaklarına mail attım ekipriz raporlarımı amaliyat raporlarımı benden yeni bi tarifte heyet raporu istedi bende heyette başvururken anlttıım onlarda durum bildirir raporu yeterli olur dediler raporum çıktı hastalıgım tanısı ve problem çıktı amaliyat oldugum yer bu raporla çıkışımı tazminatımı alabilirmiyim yoksa başka bişey isterlermi teşekkür ederim .

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun, en kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı dilerim. Bahsettiğiniz kadarıyla, raporunuzun yeterli olması gerekir. Ama yine de işveren ödeme yapmak istemeyebilir. Bu durumda mecburen dava açmalısınız ve bundan sonra da takdir mahkemeye ait olacaktır.

 109. Merhaba Mustafa Bey,

  09 mart 2015’ten buyana özel bir şirkette çalışıyorum, işimin büyük bir kısmını bilğisayar ile excel çalışmaları yapıyorum hergün kesintisiz günlük yaklaşık 9-10 saat excel çalışmasından dolayı gözlerim bozuldu, uykusuzlukta eklenince daha bir acı içerisinde çalışmak zorunda kalıyorum, sizce bu konuyla alakalı doktor raporu alsam ve işten ayrılmak istesem ihbar ve kıdem tazminatı alabilirmiyim?

  1. Berat bey, bu konularda kesin cevap veremiyorum. Önemli olan, yaptığınız işin sağlığınızı tehlikeye düşürdüğüne mahkemenin kanaat getirmesidir. Bunun cevabını size kimse veremez; ancak siz işten ayrılıp dava açtığınızda, mahkemenin takdiri ortaya çıkacaktır.

   1. Ben 8 yıldır plastik fabrikasında çalışıyorum . Hem belimde hem de sırtımda fıtık var ayakta olan isleri de var oturarak yapılan isleri de var oturarak sırtımdan dolayı, ayakta da belimden dolayı yapamıyorum üniversite hastanesinden tek hekim sakıncalıdır raporu aldım tazminatımı alabilir miyim??

 110. Mustafa Bey, merhaba.
  7 senedir özel bir şirkette üretim mühendisi olarak çalışıyorum.(makina mühendisiyim).yaklaşık 2-3 sene önce bel fıtığı başlangıcı ve belde düzleşme rahatsizligim başladı. İşim gereği çoğu zaman ayaktayım ve çok zorlanıyorum. Son zamanlarda rahatsizligim arttı ve fizik tedavi görüyorum. Bu şekilde mevcut işime devam etmek istemiyorum. Kidem tazminatimi alıp isten ayrılabilir miyim? Nasıl bir yol izlemek gerekir.
  Çok teşekkür ederim.

  1. Volkan bey, her rahatsızlık ne yazık ki kıdem tazminatı almanızı sağlamaz. İşveren böyle bir durumda ödeme yapmazsa; mahkemede, işiniz ile hastalığınız arasında bir illiyet bağı kurulması gerekir. Buna göre değerlendirmelisiniz.

 111. engelli olarak özel sektörde masa başında çalışıyorum 3 buçuk senedir ercan bey doktorlar kalça çıkıklığından dolayı ameliyat olmamı söylüyorlar bende korktuğumdan dolayı erteliyordum artık sıkıntılarım sorunlarım artığından dolayı yürüyemez haldeyim yani işden ayrılırsam ameliyat dolayısıyla tazminat alabilirmiyim bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

  1. Aynur hanım, bunu bilemeyiz. Hangi durumda alınabileceğini, yazımızda ve diğer yorumlarda anlatmıştık. Tekrar etme gereği duymuyorum.

 112. Merhaba Mustafa Bey;
  13 aydır gıda sektörü mağazasında engelli kadrosundan çalışıyorum. Engelli heyet raporumda ağır ve dikkat gerektiren işlerde çalıştırılamaz ibaresi yer alıyor fakat çalıştığım sektör ağır iş yeri olduğunu yeni öğrendim. Bu raporla işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim ya da ne yapmam gerekir?

  1. Eren bey, önemli olan işyerinin niteliği değildir. Siz o işyerinde ne yapıyorsunuz? Yaptığınız is ağır bir iş mi? Buna göre hareket etmelisiniz.

   1. Çalıştığım yerde mağaza personeliyim. Mağazadaki tüm işleri yapıyorum. Kasiyerlik, reyon görevlisi, gelen sevkiyat malları boşalt reyonlara yerleştir. kasiyer başında dikkat gerektiriyor ve sevkiyatlarda ağır kolileri indir doldur ağır her türlü işi yapıyorum.

    1. O halde bunun kararını siz vermelisiniz. Gerçekten de ağır iş yaptığınızı düşünüyorsanız, haklı fesih yapabilirsiniz.

 113. merhaba istanbulun yaşam koşulları sebebi ile şehir değişikliği yapacağız ve özel ve köklü bir firmada 5 yıldır çalışmaktayım şehir değişikliği sebebi ile istifa etmek zorundayım taşınacağımız şehirde çocuklarıma ben bakacağım 2 ufak bebeğim var bunu gerekçe gösterip kıdem tazminatı alabilir miyim?

 114. Merhaba Mustafa bey
  Ozel bakım evinde psikolejik rahatsız ve yasli bakıma muhtaç olanlarla ilgileniyorum görevim bakıcılık 5 senedir aynı işyerinde çalışıyorum ayağım 1 sene önce bilekten iki yerden kırıldı yaşım 50 artık cok zorlanıyorum işi bırakmak zorundayım .calisiyorken ayağım kırılınca 3 ay rapor alıp tedavi olmuştum tazminattan faydalanabilirmiyim . İyi çalışmalar. ( Ayağım işyerinde kirilmadi)

 115. Mustafa Bey, Kurumda 5 yıldan bu yana Muhasebe görevlisi ve yönetici olarak çalışmaktayım. İşimin çok stresli olması sebebiyle, işe ilk başladığım yıldan itibaren çıkmak istedim. fakat kendime uygun bir iş bulamamam sebebiyle mecburiyetten çalışmak zorunda kaldım. işin vermiş olduğu stres bana aile yaşantımda ve sosyal hayatta da çöküntüler yaşattı. Her hangi bir psikolog a gitmedim. Tedavi için çabalamadım. Bir gün muhakkak bir iş bulurum işten ayrılırım ümidiyle bu zamanlara kadar geldim. İş hayatımın 4 senesinde tırnaklarım dökülmeye başladı ve şuan el ve ayak tırnaklarım hiç yok. 1 yıldan bu yana tedavi görüyorum. Fakat tırnaklarım düzelmiyor aksine her stresli günün içerinde ve sonunda vücudumda kızarıklar ve kaşıntılar meydana geliyor. Rahatsızlığımın vermiş olduğu psikoljik etkenler cabası. Doktor genellikle strese dayalı ve psikolojik bir rahatsızlık olan liken planus tanısı koydu. Çalıştığım işi bırakmadan hayat şartlarımı değiştirmeden iyileşeceğimi düşünmüyorum. Hastalığımın dahada kötüye gideceğini inanıyorum. Fakat istifada edemiyorum. Sonuç da hayat şartları bunu gerektiriyor. Size sorum şu. yaşadığım rahatsızlığa göre rapor alıp kıdem tazminatı almaya hak kazanırmıyım? yardımlarınızı rica ediyorum.

 116. Merhaba Mustafa bey
  İşçinin fiilen yaptığı işin, onun sağlığı ya da yaşamı için tehlike oluşturması ile ilgili kanunda bir açıklama var mı? Bir doktor hastalığını tıbbı terimlerle yazsa bu rapor yeterli midir? Bir şarta bağlı mı? Buna kim karar verir.

  1. Ali Osman bey, buna kimse karar veremez. İşveren raporu kabul etmezse, ancak bunu mahkeme değerlendirebilir. Ama kanundaki hükme benzer bir ibare yazılabilirse bu, işçinin lehine olacaktır.

 117. 10 yıl devlet hastanesinde şirket elemanı olarak çalıştım daha sonra yüksek tansiyon hastası olduğum için kendi isteğim ile işten ayrılmak zorunda kaldım.Sağlık sebebi ile işçi tarafında fesih 24. nolu kod ile işten ayrıldım. tazminat alabilirmiyim.

  1. Akın bey, çıkışınız 24 numaralı kod ile verilmişse, kıdem tazminatınızın da ödenmesi gerekirdi. Sitemizdeki canlı destek hattından bize ulaşabilirsiniz.

 118. Merhaba. İlgili raporu nereden alacağıma dair bir bilgiyi kimseden bulamadım. Bel.fitigi oldum ve sebebi bu iş yeri. Bu raporu nereden temin edebilir ve iş akdinin dışı çalışma şartlarından ötürü sağlığımın bozulduğu için işçi mahkemeleri o aracılığıyla tazminat.isteme hakkım.var mı

  1. Raporu nereden alırsanız alın, önemli olan işverenin kabul etmesidir. Etmezse zaten dava açarak tazminatınızı almanız gerekir. Raporu mümkünse, uzman doktordan almanız yeterlidir.

  2. Bir fabrikada 7 yıldır çalışıyorum geçen bel rahatsızlığından dolayı doktora gittim 4 tane fıtık çıktı işimden dolayı. bu sebeple doktor raporuyla kıdem tazminatı alabilir miyim?

   1. Erhan bey, yaptığınız iş hastalığınızı kötü etkiliyorsa olabilir. Ama işveren ödeme yapmazsa yine de dava açmanız ve mahkemeyi ikna etmeniz gerekir.

 119. Merhaba ben 2 ay önce bel fıtığı ameliyatı oldum doktorum bundan sonra daha dikkatli bir hayat surmemi söyledi bir fitigim daha var ağır kaldirmaman gerekiyormuş işim gereği çok eğilerek uzanarak yer yer ağır iş arabaları çekiyorum ve ağır kolileri kaldırarak çalışıyorum bu sebeple işimden ayrılmak istiyorum 5 yıldır aynı yerde çalışıyorum tazminatli cikisimi nasıl alabilirim

  1. Hacer hanım, hastalığınızla işiniz arasında bir bağ kurulabilirse, evet ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 120. Rapor almak için heyetimi yoksa ameliyat olduğum özel hastaneden doktorumdan alabilirmiyim işten ayrılmak için

  1. Merhaba. Hangisinden alırsanız alın, önemli olan işverenin kabul etmesidir. Etmezse zaten dava açmanız gerekecek. Yine de heyet raporu almanız, olsası bir dava aşamasında da size fayda sağlayacaktır.

 121. mrb mustafa bey 4 senedir özel sektörde calısmaktayım bir ay önce doktora gittim we bende yüzde 40 solunum yetersizliğim oldugunu söyledi yaptıgım iş aşırı tozlu bi yer doktorum orada calışmamam gerektiğinide söyledi ve bana tozlu ortamlarda çalışamaz diye rapor verdi bende o raporu işverene götürdüm bu şekilde tazminatlı çıkış veya bölüm değişikliğ olmaz dedi ben fabrikadan tazminatlı çıkmak istiyorum ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Ali bey haklı fesih yapmanız gerekir. Hem sağlık raporunu hem de varsa işyerindeki diğer haklı fesih nedenlerini gerekçe gösterin.

 122. işveren eşimin yetersiz oldugunu düşünüyor ama işten çıkarmıyor eşime daha hafif iş ler bulmasını söylüyor ama çıkış vermiyor eşim diz lerinde sorun var doktor raporu tazminat almaya hak kazandırırmı

 123. seker hastasiyim sekerim cok yuksek ozel hastanede doktor bir kagida calisamaz die.bi tani seklinde yazi yazdi imzali kaseli fakat is yerim seker.engel.deyil.calismaya deyip tazminatimi vermio.ne.yapmam gerekio acaba

  1. Ayşegül hanım, şeker hastalığınızla işiniz arasında bir bağlantı olması gerekir. Olduğuna inanıyorsanız haklı fesih yapabilir ve hakkınızı mahmekede arayabilirsiniz.

 124. slm hocam ben iş yerine gireli 8 ay oldu bir işyerinde temizlik va calışanlara yemek yapıyorum ama ayaklarımda rahatsızlık başladı doktorlar amaliyat olacaksın diyor işyeridebuna izin ver miyor ayaklarımın üzerinde durmakta zorlanıyorum amaliyat olsam doktorlar 3 4 ay ayagının üzerine basamassın dediler işsizlik maşşı alabilir miyim

  1. Kezban hanım, bunun için işyerinden izin almanız gerek yok. Ameliyat olur ve rapor alırsanız, işveren bunu kabul etmek zorundadır. Sizi işten çıkarırlarsa da hakkınızı ararsınız.

 125. Merhaba Mustafa bey ben 2 buçuk senedir kurumsal bir firmada mağazada depo personeli olarak çalışmaktayım ve beltığı bulgusu yüzünden yani sağlık sorunu yüzünden işten ayrılmak istiyorum ve işe girerken bana söylenilen servis ulaşım olduğu ve size istikameti uymadığı taktirde yol ücretinin ödenmesi şeklinde olmuştu ama servi işe girdiğim ilk gün bindim ve istikameti benim konumuma çok ters ve evime çok ters konumda olduğu için yol parası talebinde bulundum ve 2.buçuk senedir yatırmadılar iş hastalığı raporumla beraber şirkete çağırdıklarında yol işten çıkmak için yol parasını toplu olarak tarafıma yatırılmasını talep edebilirmiyim aksi taktirde onay vermedikleri zaman olayı mahkemeye taşımam doğru olurmu işyerinde baskı ve mesai saatleri yoğunluğundan dolayı fazla mesai ücretlerini de talep edebilirmiyim.

  1. Merhaba. Fazla mesai yapıyorsanız ve ücreti ödenmiyorsa elbette bunları talep edebilirsiniz. Servis ücreti konusunda ise, aranızda yazılı bir anlaşma var mıydı? İşveren böyle bir sözünün olmadığını söylerse, aksini nasıl ispat edeceksiniz?

 126. Merhabalar,Ben 9.5 yıl boyunca Yalova Armutlu İlçe Hastanesinde Çalıştım.Ağır Kaldırmak Dahil Her Türlü İşi Yaptım Temizlik Personeli Olmama Rağmen…Bel Fıtığı Ameliyatı Oldum Ve İş Yaparken Bel Ağrımın Devam Ettiğini Anladım.Doktora Gittiğimde Ağır Kaldırmamamı ve Fazla Ayakta Durmamamı İstedi.Bende İşten Ayrılmaya Karar Verdim.Bugün ile Birlikte Tam 9 Aydır Kıdem Tazminatımı Alamıyorum.İl Sağlık Müdürlüğü Vermiyor Fakat SGK Verilebilir Diyor…Uzun Lafın Kısası 1 Üniversite Okuyan Ve 1 Lise Son Okuyan Çocuklarım Var.Çok Sıkıntıdayım.Mahkemeye Başvurucağım Fakat Kaybederim Korkusu Hakim Üstümde… Sizce Ben Ne Yapmalıyım..?

  1. Soner bey, korksanız da başka yolu yok. Önce arabulucuya başvurmanız ve sonuç alamazsanız dava açmanız gerekiyor.

 127. Lojistik bir firmada bakımcıyım sürekli ayakta olduğumdan diz eklemlerimdeki sıvı azaldı.3 sefer farklı doktora cıkdım.3 de sıvı azalması var ayakta fazla kalmadan dedi.şimdi meslek hastanesine gideceğim hastalığım kesinlesirse rapor aldığım sürece tazminatımı alıp işten ayrılabirmiyim..

  1. Muhammed bey anlattığınıza göre almanız lazım. Ama işveren ödeme yapmazsa mecburen önce arabulucuya ve sonuç alamazsanız mahkemeye başvurmanız gerekir. Bu durumda da raporu mahkeme değerlendirecek ve ona göre karar verecektir.

 128. merhaba bir lojistik firmasında paketlemede çlıştım 5 yıl karpal tünel endromu ve gangilion kisti var ellerimden zorlanıyorum çalışmakta kistten ameiyat oldum sonradan tekrarladı meslek hstanesinden 3 defa kollarını zorlayıcı ve tekrarlayıcı i yapmaması önerilir raporu verildi buna rağmen işveren insiyatifli davanmadı kıdemim için mahkemeye başvurdum ve benden üniversite hastanesinden durum bildirir rporu istendi ne yapmalıyım ve davayı kazanabilirmiyim şimdiden teşekkürler

  1. Ayşe hanım, sağlık raporunda hastalığınız ile işiniz arasında bağlantı kurulursa elbette kazanabilirsiniz. Bu yazıya gelen onlarca yoruma tam da sizin durumunuzu anlatmaya çalışarak cevap verdim. İşçinin sağlık sorunu ne olursa olsun, işveren ödeme yapmak istemezse çözüm merci öyle ya da böyle mahkeme olacaktır.

 129. Merhabalar ben 2senexir ozel bir firmada calisiyorum aile nedenlerden ve isyeri sikintisindan psikoljikmen cokuntudeyim psikologtan rapor alsam iki senelik tazminatimi alabilirmiyim gercekten ruhsal olarak kotuuum

 130. Merhaba eşim dört buçuk yıldır özel bir fabrika da çalışıyor. Zamanla sağ kulağında işitme kaybı oluştu bir de arasıra kulak içindeki kristalleri oynuyor baş dönmesi migde bulantısı kusması oluyor. Onbeş gündür raporu. Bir havtadır üniversitede yattı. Doktor gürültülü ortamda çalışaması sakıncalıdır diye üç hekim imzalı rapor verdi R42 R6 kodları var buraporla tazminatını alabilirmi teşekürler.

  1. Mehmet bey, fabrika ortamındaki gürültü seviyesine bağlı olarak değişir. Net bir şey söylememiz mümkün olmaz.

 131. Çalıştığım yerde sıkıntılar yaşıyorum 2 tane bel fıtığı var doktor bana uzun süre ayakta ağır kaldırması sakıncalıdır diye rapor yazdı çalıştığım iş ağır sanayii sizce işten ayrilsam raporla tazminat hakkım varmı teşekkürler

   1. 10 saat ayaktayım ve maalesef ağar kaldırmak zorunda kalıyorum işveren bu rapor meslek hastalığı raporu diyo buna tazminat verilmez.

    1. Bu durumda yine haklı fesih yapabilir ve hakkınızı mahkemede arayabilirsiniz. Mahkeme raporu ve durumunuzu değerlendirerek karar verecektir.

 132. Benim eşim mobilya fabrikasında yoğun toz içinde çalışıyor aslım hastası toktor kesinlikle sakıncalı çalışmaması gerektiğini söylüyor buna rağmen tazminat alaman
  Diye işi bırakmıyor sürekli rahatsizlaniyor sizce tazminat hakkı varmıdır 4 senedir aynı işte çalışıyor

  1. Sezai bey bahsettiğinize göre alması mümkündür. Ama işveren ödeme yapmazsa mahkemede hakkını araması gerekir. Mahkeme de raporla yapılan işi kıyaslayarak bir karara varacaktır.

 133. Merhabalar ben 04mart 2017 de ise basladim bir kac ay sonra aveskuler nekroz tanisi kondu ve 5 aydir raporlu oldum 4 ay once isime geri döndüm(bu raporlu olduğum donemde iş yeri sgk primi eksik de olsa ödemeye devam etti).Fakat ağır iste çalışamıyorum.is yeri beni işten cikartma durumu var.raporlu olduğum için kidem tazminatı ve izini 4mart 2018 de hak edermiyim yoksa edemezmiyim.hak edebilmek icin onlarin isten cikarmasi mi gerekir yada anlaşarak ayrilmaklami yardimlariniz icin teşekkür ederim.

 134. merhabalar ben belediyede otobüs şöförü olarak çalışmaktayım 2 ay önce kıl dönmesi yüzünden ameliyat oldum ve şu an tekrar çalışıyorum ama kıl dönmesi tekrar çıkma ihtimali olduğu için endişeliyim. bu yüzden işten ayrılmayı düşünüyorum. peki bu durum da kıdem tazminatı alabilirmiyim veya bu rahatsızlık için doktordan nasıl bir rapor almam gerekir. teşekkürler.

  1. Özkan bey, yaptığınız iş sağlık sorununuza sebep olduysa ya da bunu etkilemeye devam ediyorsa olabilir. Ancak daha önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi, kesin bir cevap vermemiz mümkün değil.

 135. Merhaba 1 yildir bir sirkette çalışıyorum yaklasik 5 aylik raporum aldım ve tekrar işime döndüm . işten cikartildigimda kidem tazminatı ve ihbarı alabilirmiyim.is yerinde sağlık durumundan ötürü ağır işlerde çalışamıyorum. teşekkürler

  1. Gökay bey, işveren sizi bu sağlık raporu nedeniyle işten çıkarırsa, kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir. İhbar tazminatı alamazsınız. Aynı şekilde siz işten ayrılırsanız da, kıdem tazminatınız ödenebilir, yine ihbar tazminatı ödenmez.

 136. Merhabalar ben 3 yildir magazacilik sektorunde ayakta duratak calismaktayim ayaklarimda iltihapli romatizma var bel agrisi yasamaktayim artik ayakta durarak calisamiyorum surekli ayaklarimin agrisi belime vuruyor heyet raporu ile is akdimin feshini yapicam sirkete istifa dilekcesinde heyet raporumuda eklemem gerekiyor mu tesekkurler

 137. merhaba 15 ay bir tekstil firmasında çalıştım ,8 ay sigortalı çalıştım ve 15 ay boyunca asgari ücretin altında çalıştım yeri geldi 10 lira 20 lira kesti maaşımdan sesimi çıkarmadım kumaş tozu sebebiyle astım hastalığına yakalandım ve son zamanlar ataklarım çoğaldı 4 gün raporlu 10 gün işe gidemedim ,doktorum bu işi yapmamı söyledi on gün önce işten çıkıcağımı söyledim ,şimdi patronum bana 3 günün hesabını yapıyor.8 ay sigortasız 15 ay asgari ücretin altında çalıştım bir maske bile almadı işyerimiz rutubet içindeydi yıllık izin kullanmadım haklarımı öğrenebilirmiyim

  1. Aylin hanım, detaylı bilgi vermemiz çok zor. Ama arabulucuya başvurun ve sigortasız çalıştırıldığınız dönemler için hizmet tespit davası açın. Ödenmemiş bütün alacaklarınızı da talep edin.

 138. Merhabalar bn 05.11.2016 da …. e gırdım 05.08.2017 de doğum iznine çıktım 10.09.2017 de preaklamsi geçirip ani tansiyon yuksekliğinden 36 haftalık ölü doğum gerçekleştirdim.doğumdan 15 gun sonra safra kesemde taş iltihap ve çamur olduğundan hastanede tedavi olduktan sonra safra kesemi komple 26.10.2017 de ameliyat oldum.buarada yıllık iznimi de kullandım 19 aralıkta iş başı yaptım.1,5 ay evime yakın şubede çalışırken 3 vesait uzaklıktaki şubeye desteğe gitcen diyerek gonderdıler 1.5 aydır o magazadayım evli olduğumu en onemlisi sağlık durumumdan dolayı sıkıntı olduğunu soylediğim halde evıme yakın şubeme geçirmediler ve sonuçta idrar ve solunum yollarından enfeksiyon kaptım.üsttekilere sağlık durumum elvermiyor hastaneme yakın olan magazaya geçirebilirmsnz die rica ettiğim halde aldığım cevap ya rapor bitişi başlarsın yada iş çıkışın verilir.safra kesesinden kapalı ameliyat olduğumdan dolayı agır kaldırmamam gerekirken bana patates cuvalını getır koca su paletını ittir gbi yaptırımlar uyguluyorlar yolda zaten insanların çarpmasından dolayı dikişli yerlerimle ilgili ayrıca sıkıntı da yaşıyorum .vucudumdaki enfeksiyonla ayrıca market sektorunde çalışmamda hijyen açısından da sıkıntı yaratmaz mı iyileşmeden ve bu durumumu bildiği halde ya başlarsın ya iş çıkışını verırsın diolar savunabileceğim haklarım neler resmi yollarla da tazmınat hakkım var mı varsa bunun için nerelere başvurmamız gerekiyor bikgilendirebilirmisiniz

  1. Merhaba. Açıkçası durumunuz karışık. İş sözleşmenizin incelenmesi ve ona göre cevap verilmesi gerekir.

 139. Ben 9 aydir calisigim yerden saglik problemi nedeni ile isten ayrilma mecburiyetindeyim sik sik istirahat raporu almak zorunda kaldim buda is yerim problem ediyor bende rahatsiz oluyorum bu durumdn ve isten ayrilmak istiyorum acaba ihbar tazminatimi alabiliuormuyum belimde fitik var ve bu durumdan rahatsizligim ilerliyor ilac ve fizik tedavi sonuc vermiyor agir is yaptigim icin noterden dilekcemi yazmam gerekiyor yoksa el yazisi ile yazip muhasebeye mi vermem gerekiyor

 140. Merhaba perakende sektöründe mağaza sorumlusuyum. 2025 yılından bugüne aynı şirkette çalışmaktayım. İşim nedeniyle çalışma surelerimde sürekli ayakta kalmaktayim. İşim çok stresli ve sürekli dikkat gerektirmekte. Sağ kalça femur kemiğimin başında şekil bozukluğu var ve bu nedenle sağ ayagim diğerine göre 3.2 cm kısa. İki ayağımda da sürekli ağrı oluşuyor ve doktorlar ayakta fazla süre geçirmemesi söylüyor. Ortopedik ve psikolojik nedenlerden dolayı askerlikten askerlikten muafim ve aynı nedenlerle basvurdugum devlet hastanesinden %62 engel raporum var. Raporda sürekli dikkat gerektiren işlerde çalışmaması gerekir ibaresi var. İşten ayrılmam durumunda tazminatımı alabilir miyim

  1. Muharrem bey, bahsettiğiniz durumlar lehinize görünüyor. Bu durumu izah eden ve raporunuzu eklemiş olduğunuz bir dilekçeyle işverene başvurmanızı öneririm. Sonuca göre bir karar verebilirsiniz.

 141. Merhaba…

  Eşim bir perakende şirketinin mağazasında çalışıyordu. Bel fıtıgı oldu çalışamaz duruma geldi. İş yerinden istifa edecekti tazminat talebinde bulunduk dilekçe ile fakat dilekçemize sizi daha rahat şartlarda çalıştırabiliriz diye cevap geldi.. perakende mağazacılığında fıtık olan bir kişiyi daha rahat şartlarda çalıştıramazsınız oturarak çalışması gerekir böyle bir imkan da yok. Bize bu yazıyı noter aracılığı ile ilettiler. Bizde istifayı noter aracılığı ile gönderdik. İstifayı ve raporları ayın 5 inde yolladık ve istifa etti. Mağaza yetkilisi sonraki 3 gün üst üste işe gelmeme tutanağı tutmuş ve sonrasında noter aracılığı ile ihbar tazminatı ödememiz gerektiği bir yazı geldi. Ve davalık olduk.

  Sonuç bizim açımızdan ne olur

 142. Merhaba 10 yıldır bir Kargo firmasında kurye olarak çalışmaktayım malum devamlı dışarıda yağmur çamur soğukta çalışmaktan Astım hastası oldum rapor alıp tazminatı mı alıp. Çıkabilirmiyim bunun için nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim

 143. Merhaba Ben 7 yıldır diyaliz merkezinde çalışıyorum hasta kaldırıp indirmekten belimde fıtık oluştu 3 tane fıtığım var Bundan dolayı iş yerine maddi manevi tazminat davası açabilir miyim

  1. Nazım bey, böyle bir dava açamazsınız. Ama yazıda belirtilen şekilde haklı fesih yapmayı deneyebilirsiniz.

 144. Merhaba
  Bursada otomobil fabrikasında çalışmaktayım ağır işte çalışıyorum geçen sene bel fıtığı başlangıcı vardı fizik tedavi sürecince iyileşti gibi birşey bu sene sol omuz ve sağ omuzda ödem ve yırtık oluştu sağ omuzum fizik tedaviye yanıt vermedi ve ameliyat oldum raporlarım bittikten sonra aynı ise kaldığım yerden devam edicem ve doktorun demesi sol omuzada ilerleyen zamanlarda operasyon gerekebilir diyor sağlık problemlerim sonucunda tazminatlı çıkış alabilir miyim saygılar

 145. Merhaba
  Ben bursada bi otomobil fabrikasında çalışmaktayım ağır işte çalışıyorum geçen sene bel fıtığı başlangıcı vardı fizik tedavi sürecince iyileşti gibi birşey bu sene sol omuz ve sağ omuzda ödem ve yırtık oluştu sağ omuzum fizik tedaviye yanıt vermedi ve ameliyat oldum raporlarım bittikten sonra aynı ise kaldığım yerden devam edicem ve doktorun demesi sol omuzada ilerleyen zamanlarda operasyon gerekebilir diyor sağlık problemlerim sonucunda tazminatlı çıkış alabilir miyim saygılar

 146. Merhabalar 2013 yılından bu yana aynı şirkette çalışmaktayım lakin sürekli oturdugum için belimdede ağrı oluşmaya basladi ve başım eğik bir şekilde calistigim için boyun fıtığı tespiti konuldu ellerimde sinir sinir sıkışmasına saptandı rapor alma imkanım sizce var mı ? Ve ben özel hastanede yaptirmis idim tedavi mi devlet hastanesinde bütün tenkitlerimi tekrar yaptirdigim vakit kaç günde heyet raporu alma imkanım olur .. agrilara dayanamiyorum
  İyi çalışmalar dilerim…

 147. Ben iş kazası geçirdim ve belimde kirik var çalıştığım iş yerinde ağır iş yapmaktayım dr 45 gün rapor verdi doktor rapor bittikten sonrada ağır işlerde çalışamaz raporu vereceğini söyledi doğal olarak bu üzerindede çalışamayacağım ne yapmam gerekli tazminat alabilirmiyim

  1. Sedat bey bu durumda işverenle görüşmenizi öneririm. Kabul etmezlerse, bir ihtarname çekerek ve raporu da ekleyerek yazıda belirtilen kanun maddesini gerekçe gösterin ve haklı fesih yapın.

 148. ben miyde fıtıkında amiliyaaat oltum ve heyet raporu var agır iş yapamaz ben kendi isteyimle iş den hayrılsam tasminatımı ala bilirmiyim

  1. Volkan bey, daha önce de açıkladığımız üzere, bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Yazıyı okuyarak sizin bir karara varmanız gerekir.

 149. Merhaba. Ben 15 yıldır textil firmasında masa başı çalışmaktayım. 4ay önce yandaki işyerini de alarak şirketi büyüttüler. Bu esnada yaklaşık 1ay kadar duvar kırma, kaynak, boya badana işleri sürdü. Ve ben molozların içinde yıkım esnasında çıkan beton tozlarının içinde ve mecburen camlar açık kış günü montla kazakla çalışmak zorunda kaldım. Sonrasında ciddi bir gribe yakalandım çünki şiddetli ceryanda kaldım ve 3gun yataktan çıkamadım. Sonra yine gelip aynı inşaat ortamında yine çalışmaya devam ettim. 1 ay sonra inşaat bitti ama benim hastalığım şiddetlenerek devam etti. Önce belim tutuldu bel fıtığı sandım Mr çektirdim, değil. 5 veya 6 bölüme gittim birşey çıkmadı ve yaklaşık 4 aydır yürüyemiyorum ve vucudumdaki bütün kemikler ağrıyor. En son fizik tedaviye gittim ve romatizma belirtisi dedi. Şimdi yeni kan tahlili ve MR sonucu bekliyorum. 1 aydır Voltaren 75 verdi onu kullanıyorum vücudumdaki ağrılar %50 azaldı ama eskisi gibi değilim. Bu sürede araştırdım romatizma yel girmesinden ortaya çıkarmış ve benimde öyle oldu. Belki o şartlarda çalışmasam şu anda bu hastalık bende değildi. Çok üzgünüm daha yaşım 39. Ilaci 2saat geç içince vucumdaki ağrılar dayanılmaz hale geliyor çorap dahi giymek için eğilemiyorum. Geçen yıl kıdem tazminatımı almış tim. Acaba bu hastalığa yakalanmama sebep olduğu için şirkete farklı bir dava açma şansım varmı. Çünki romatizma hayat boyu çekilen ve iyileşmeyen bir hastalık ve bundan sonraki hayatım çok kötü olacak. Çalışmak ıçimden gelmiyor ve fiziksel olarakda güçsüz hissediyorum ama borcum var en az 1 yıl daha çalışmak zorundayım. 1 yıl dayanırım umarım. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Açıkçası bahsettiğiniz durum, iş hukukundan ziyade genel bir tazminat davasını ilgilendiriyor. Bir avukatla görüşerek fikir almanızı öneririm.

 150. Merhaba

  Ben 7 yıldır özel bir giyim firmasında çalışmaktayım Belimde fitik ve disk kayması boynumda duzesme mevcuttur şua fizik tedavi almaktayım. Tedavi aldim merkezden uzun sure ayakta durması ve agir kaldirmamasi gereknektedir seklinde bir rapor aldim şirketime bunu sunduğunda kabul etmedi ve beni meslek hastalıkları hastanesine yönlendirdiler ordan aldığım raporda ise belini zorlamasan çalışması uygundur şeklindedir şirket bu iki raporu da kabul etmistir nasil bir yol izlemem konusunda yardımcı olabilirmisiniz

 151. Merhabalar 2014 kasim ayinda ise basladim mart 15 te trafik kazasi gecirdim ortabetik olaran yuzde 48 engelli raporum var is yerinde engelli kadrosunda calisiyorum 3.5 yil oldu ekpss sonucunda memurlugu kazanirsam kidem tazminatimi alabilirmiyim.
  Iyi calismalar

 152. Merhaba. İş yerindeki bazı kokulardan dolayı bende kalıcı olarak ürtiker hastalığına yakalandım. meslek hatalığı hastanesinden geçici epikriz raporu aldım. Esas rapor ise 1 ay sonra heyetteki imzalardan sonra çıkacagı söyleniyor. Benim şuanda elimde bulunan epikriz raporu ile tazminat almam mümkün mü ? Yoksa heyetten çıkacak olan raporu mu beklemem gedekiyor. Şimdiden teşekkürler.

 153. Merhaba ben koca elinde çimento fabrikasında çalışmak tayim yaptığım iş kazma kürek işi ve burdan çalıştığım sürede belimde fıtık ve bel kayması çıktı o yüzden hastanede heyet raporu aldım ama çalıştığım iş yerinin müdürü beni heyet raporu alırsan seni isten çıkarırız gibi tehditler etti bunun için ne yapmalıyım saygılarımla.

  1. Osman bey, rapor aldığı için işçi işten çıkarılamaz. Raporunuzu ibraz edin ve işe gitmeyin. İşten çıkarırlarsa hakkınızı ararsınız.

 154. iyigünler size sorum 2011 de trafik kazası gerçirdim ve belimden agır darbe aldım ona ragmen yine işimi bırakmadım ve motorcu olarak ptt de devam etmekteyim 2012 de bel fıtıgından ameliyat oldum doktorlar agır yük taşımayacagımı ve motora binmememi söyşediler ben yine işimi kaybetmemek için devam ettim ama artık postacılıgı yapamıyacak dereceye geldim hergün ayaktayım ve yük taşıyprum motorcu olarak ta dagıtım yapmaktayım iş yerinden tazminatimi nasıl alıp çıkabilirim

  1. Yılmaz bey, bunun yolunu yazıda açıklamıştık. Ama şunu anlamanız gerekiyor; işveren raporu kabule etmezse dava açmanız gerekecek ve raporu takdir edecek olan mahkeme olacaktır.

 155. Mrb benim her iki ayagımdada varıs var iki kiz ameliyat oldum suan tekrar cikti 12 saat calisiyorum ayakta cok rahatsiz ediyo isten kendim ayrılsam kidem ve ihbar tazminatimi alabilirmiyim

 156. Merhaba. 2008 yılından beri kipa da çalışan engelliyim. Kipa migrosa devrolduktan sonra fiziksel engelim olması sebebiyle işimin zorlaştığını düşünüyorum. Bu durumda tazminatlı çıkış yapabilir miyim veya nerelere başvurmam lazım.?

 157. Mrb ben ozel şirkette 2013 ten beri engelli kadrosunda çalışıyorum bana işin gerektirdiği zorluklar sagligimi tehlike oluşturacak durumlar olmaya başladı sürekli hastalanıp ambulansla hastaneye gittim kalp rahatsizligim var işten ayrılmak için müdürüm üst yönetime gereken açıklamayı yapmasına rağmen ve doktorumun bana efor gerektiren işte çalışamaz yazisi vermesine rağmen heyet raporu istiyorlar ve bu heyet raporu benim diğer iş yerlerinde iş bulma olasiligimi kısıtlayacak benim sadece ayakta çalışamaz ve efor sarf etmeyen işler yapmamam gerek sizce bu şekilde zorlastirmaya üst yönetimin hakkı varmı? İ

 158. Merhaba 2013 ocak ayindan itibaren kargo elemaniyim 2yil kuryelik yaptim sonrada operatorluge devam ediyorum ama surekli kargo tasiyorum ve belim artik yuk tasimaya dayanmiyor ve terlemekten ve oturmaktan dolayi kil donmesi ameliyati oldum 2017 kasim ayinda oldum ve simdi 1 saat ayaga kalkmadan oturamiyor ve yatamiyorum isten ayrilmak istiyorum fakat 5 yillik kidemimi almak istiyorum mumkunmudur ne yapmam gerekir hangi yolu izlemeliyim cok acil yardimlarinizi bekliyorum cevap verirseniz cok tesekkur ederim

  1. Anlattıklarınıza göre, rapor alarak işverene verip kıdem tazminatı isteme hakkınız var. Ama daha önceki yorumlarda da belirttiğim üzere, bu işin garantisi yok ve nihai kararı genellikle mahkemeler vermektedir.

 159. merhaba iyi akşamlar ben demir Celik fabrikasında çalışan bir işçiyim 2016 yılında 12 08 vardiyasinda sabah işten çıkınca beyin kanaması geçirdim 3 ay tedavi gördüm beyin operasyonu geçirdim step taktılar daha sonra 3 aydan sonra işyerine döndüm.ama simdi de çalıştığım iş yerinde meslek hastalığı olarak bilinen kanda kurşun ve mangan değerlerimiz yüksek çıktı 50 arkadaşımız tedavi görmekte benimde değerlerin normalin 36 kar üstünde çıktı tedavi görmek gerekiyor ama daha önceki geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı korkuyorum tedavi görsem bile bu iş yerinden artık çıkmak istiyorum iş yerim kıdem ve ihbar tazminatını vermek istemiyor ben bu hakkımı nasıl alabilirim iyi akşamlar

  1. Yusuf bey, öncelikle geçmiş olsun. Mutlaka bir avukatla yüz yüze görüşmeniz ya da profesyonel destek almanızı öneririm. Somut haklı fesih gerekçeleri bularak işten ayrılmalısınız.

 160. Merhabaalr acil yardımmm edin lütfennn İki senedir kurumsal bir benzinlik istasyonunda çalışıyorum sürekli ayakta olduğum için oturmak yasak olduğu için ayaklrımda sıvı artışı oldu. Ağrı yapıyor sürekli bu durumda nasıl rapor almalıyım ya da nasıl tazminatımı alıp işten çıkabilirim.

  1. Merhaba. Aslında sorunun cevabı yazıda var. Sağlık sorununuzla işiniz arasında bir bağlantı kurulması gerekir.

 161. fabrikada işçi olarak çalışıyordum 3’5 yıl son bir senesinde alerji oluşmaya başladı
  hasataneye gittim tahlil yaptırdım yüksek derecede alerji saptandı ve sonuç çimen ve depo tozundan
  kaynaklandığını neticeye varıldı.. iş yerinden rahatsızlık nedeniyle çıkışımı istedim
  benden devlet hastanesinden rapor istediler İstanbul Avrupa yakasında iki tane hastane mevcud
  olduğu için randuvuler dolu olduğu için gecikme yaptı Anadolu yakasın meslek hastanesi tahlil lerimi yaptı pozitif cıktı çimen ve tozdan kaynaklandığını beyan ettin ama yazılı rapor alamadım çünki heyet raporu verdiklerini çok zaman alacağını söylediler başka hastaneden alerji bölümünden randüvü aldım çok zor buldum zaman aşımından dolayı tazminattan her hangi bir şey olumu

  1. Mehmet bey, zamanaşımı henüz söz konusu olmaz. Şu ana kadar işverene her hangi bir rapor verdiniz mi?

 162. Merhaba annem ev temizliğinde aylıklı olarak çalışıyordu fakat annemin böbreğinde kist çıktı ve kötü huylu olabileceğine dair böbreği alıntı rapor almıştık 10 günlük sonrasında rapor bitince bir daha alamadık işverenden ise baslamadigi için annemi işten çıkarmış fakat anneme kendim çıkıyorum diye yazı yazdırmış annemin okuma yazması olmadığı için bunu anlayamamis bizim ne yapmamız gerekiyor

  1. Ayşe hanım, bir an önce ihtarname çekmenizi ve sonrasında bir avukatla görüşerek yasal süreci başlatmanızı öneririm.

 163. Ben 3 senedir yüksek nemli yani ortalama 30 derece %70 nemli kapalı ortam bir fabrikada sürekli sırılsıklam bir şekilde çalışıyorum. Belimde sürekli disk kayması oluşuyor. Bu nedenle 2 3 ayda bir istirahat almak zorunda kalıyorum. Bel ağrımdan dolayı işten ayrılmam durumunda tazminat alıp işten çıkabilir miyim. ve bu durumda iş yerinden çıkıp başka bir yere girebilir miyim.

  1. Volkan bey ikisi de mümkündür; ama önemli olan yaptığınız işin rahatsızlığınıza sebep olduğunu ya da etkilediğini ortaya koyabilmenizdir.

 164. Merhaba ben bi döküm fabrikasında çalışıyorum toz ve dumanli ortamda çalışamaz uzun sure ayakta duramaz ve agir is yapamaz raporum var ben ihbarname çektiğim zaman ise gitme gibi zorunlulugum varmı yada ihbar çektiğim gün isten çıkmış olurmuyum

  1. Musa bey, ihtarnamede iş sözleşmenizi haklı nedenle feshettiğinizi beyan ederseniz, işe gitmenize gerek kalmaz.

 165. Bir magazada calışıyorum ve sürekli eğilip kalkma durumum var boynumda düzleşme var bunu rapor halinde sunup işten tazminatla çıkabilir miyim

 166. Merhaba ben … market te çalışıyorum. Oturmak yasak sürekli ayaktayım ve mola dahi yapamıyorum bi yemek molasına çıkarıyolar onuda mağaza yiceksiniz die kural çıkarttılar günde toplam lavaboyla beraber yarım saat öola kullanabiliyorum kalp hastasıım boyun fıtığı oluştu ve ayaklarımda mantar oluştu ayaklarım rapor alamadan iyileşti ben hangi doktora nasıl bi başvuruyla tazminatlı ayrılabilirim işten

 167. Merhabalar ben perakende sektöründe giyim firmasında 4 yıldır çalışmaktayım ben bu iş yerine başladığımda FMF hastalıgım vardı ve yılın belirli dönemlerinde nöbetler geçiriyordum son 1 yıldır bu ataklar bende cok artmaya başladı.
  Öte yandan bel ve eklem Ağrı’larım cok arttı Sımdı işten haklarımı alıp ayrılmak istiyorum Nasıl Bi yol izlenmeliyim.

 168. Merhaba ben özel bir gıda şirketinde 11 yıldır çalışmaktayım bundan 1.5 yıl önce bel fıtığından ameliyat gelirdim bu gün gene doktorum çıktım emar sonucuna göre aynı yerden tekrar ameliyat olmam gerekiyor ben bu neden den dolayı tazminatını alıp işten ayrıla bilirmiyim yada negibi bir yol izlemeliyim işim sürekli eyilip kalkmak teşekkür ederim

 169. Ben zamanında epilepsi hastalığı geçirdim 5 yıla yakın zamandır da nöbetlerim olmuyordu. Bu yüzden de güzellik uzmanı olarak işe başladım sevdiğim bir meslek fakat lazer epilasyon yaptığım için tekrar nüksetti ve nöbet geçirdim bunun için işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

 170. Slm ben özel bir şirkette kuru temizleme elemanı olarak çalışıyorum.bendeki sorun yüksek tansiyon kolestrol böbrek kisti. Boyun ana damarlarda daralma tespit edildi. İş yerinde çalişma esnasında zorlanıyorum. İş zorluğundan dolayı ayrılmak istiyorum. 6yıldır aynı yerdeyim . Tazminat hakkım nedir

 171. 03/2017 tarihinde bel fıtığından ameliyat oldum. Durum bildirim raporu alıp iş yerine ilettim. Ama değişen bişey yok Marketde 4 kişi çalışıyoruz vardiyalı olduğundan bazen kamyon boşaltma işi bana kalıyor. Koli taşımak zorunda kalıyorum. Ve hep ayaktayım nerdeyse. 11/2008 Bu yana aynı şirkette çalışıyorum. 6 ay askerlik boşluğum var. Kıdem tazminatı hakkı talep etmem mümkünmüdür.

  1. Muammer bey, defalarca yazdığım gibi, bunun bir matematiği yoktur ve risk almanız gerekir. Çünkü işveren ödeme yapmazsa, nihai takdir büyük ihtimalle iş mahkemesine ait olacaktır.

 172. Merhaba,
  Ben mağazacılıkta çalışıyorum, çalışamayacağımı dair heyet raporu aldım, işverende hangi haklarımı alabiliyorum

  1. Dilan hanım, nasıl bir rapor aldınız? Yaptığınız iş ile ilgili bir ibare raporda var mı?

 173. Merhabalar bir markette raf reyon görevlisiyim. Sürekli ayaktayım 4 yıl.oldu.bacagimda varis oluştu.doktor ameliyat dedi.rapor alıp tazminatlı çıkış yapabilirmiyim.nasil bir yol izlemeliyim acaba.tesekkurler

 174. Merhaba 4 yildir rehabilitasyon merkrzinde calisiyorum. Aldigim ogrenciler agir zihinsel engellei ve bir kac kez darp edildim. Tum vucudumda titreme basladi 1 bardak suyu dokmeden tasiyamiyorum. Psikiyatriste gittigimde dinlenmem icin rapor yazmisti travmaya bagli olusmus bu titremeler. 2 gun sonra trkrar randevuya gidecegim. Psikiyatristin verecegi raporla isten ayrilma imkanim var midir

  1. Merhaba. Verilecek raporda durumunuz ile işiniz arasında bağlantı kurulursa olabilir. Böyle bir bağlantı kurulmasa bile işten ayrılıp gerekirse nihai kararı iş mahkemesine de bırakabilirsiniz.

 175. Merhaba bende hipertansiyon hastası yım ağır ve tehlikeli işlerde işte çalışamaz raporu aldım ancak iş yerinde şefler aynı işi yapma ya ya devam et yada bırak git diyor işten ayrılacak ne yapmam gerekiyor

 176. Merhaba brn yaklaşık 10 senedir şantiyede çalışıyorum petrol ve doğalgaz sondajı yapıyoruz yaptığım iş ağır ve tehlikeli işler sınıfında Bel ağrılarımdan dolayı hastaneye gittim belimde 2 tane fıtık ve boynumda kireçlenme olduğu görüldü çok fazla ağrım var bazen çalışamıyorum ağrılarım yüzünden bu sebepten dolayı tazminatımınalıp işten ayrılabilirmiyim ve başka yasal haklarımda olurmu??

 177. Mrb lar zeynel bey ben özel bir firmada gece yüklemecisi olarak çalışıyorum işim gereği devamlı indir bindir yapmaktayım. 2 aydır belimde ve ayağında ağrılar olmaya başladı hastahaneye gittim fizik tedavi doktoru mr çekti bir kaç tetkikten sonra belimde kireçlenme ve fıtık olduğunu söyledi. Bana 1 sene ağır iş yapamaz raporu verdi ben bu şekilde işverenime o raporu versem kıdem tazminatımı alabilirmiyim.

 178. Merhaba Mustafa bey, ben devlet sektöründe şirket personeli olarak 5 yıldır aynı işyerinde çalışmaktayım.İşe başladığımdan bu yana kadın hastalıklarından ameliyat oldum ve iş yerindeki stres yaşantımdaki problemler olsun bunalımlar yaşamaktayım.Psikiyatri tedavisi görmekteyim ve heyet raporlarım var sürekli heyet raporuyla işe gitmemek yerine işten ayrılmak istiyorum. Görmüş olduğum psikiyatri tedavisi işten ayrılmak için geçerli bir neden olurmu ?

  1. Cansel hanım buna kesin cevap vermemiz imkansız. Yazıdaki bilgiler ışığında sizin değerlendirmeniz ve karar vermeniz gerekir.

 179. Merhaba 4 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum ve sürekli ses kısılması yaşıyorum. Bu işe başladıktan belli bir süre sonra sürekli konuştuğum için faranjit ve geniz akıntısı alerjisi oldum. Bu durumda benim rapor alıp kıdem tazminatı alma hakkım olabilir mi?

 180. bel fitigi amaliyati oldum calistigim is agir bi is ulurda calisamassam yada hastaligim arda isi birakmak zoronda kalirsam tazminat alabilirmiyim 7 sene 6 ay dir ayni isyerinde calisiyom

 181. İyi akşamlar…
  Ben kurumsal bir firmada 3.5 yıldır çalışmaktayım. Kronik astım hastayım ve bununla alakalı olarak raporum mevcut. Son zamanlar da tekrar eden bu rahatsızlığım çalışmamı engellemeye başladı, iş yerinde de belli başlı problemler yaşıyorum. Bundan dolayı da işten ayrılmak istiyorum ve raporumla “tazminat alabilir miyim?” sorusuna takılıyorum. Ne yapabilirim?

  1. Gül hanım, yorumları okursanız, birçok kişiye aynı cevabı vermek zorunda kaldığımı görürsünüz. Sorunuzun net bir cevabı yoktur ve şansınızı denemeniz gerekir. İşveren kabul etmezse, nihai kararı mahkeme takdir edecektir.

 182. Kolayca gelsin 8 yıldır mermer fabrikasında calismaktayim isimiz agir 4 yildir bel fitigi var ameliyat lik derecede doktorlarin demesine göre ben bu rahatsizligimi bildirip isten ayrılsam tazminat alabilirmiyim

  1. Beyazıt bey, yaptığınız iş hastalığınızı etkiliyor ya da artırıyor mu? Öyle olduğunu düşünüyorsanız, yazıda belirtilen usullerde şansınızı deneyebilirsiniz.

 183. selam 2 senedir kauçuk işi yapan bir firmada çalışıyorum en ağır ve sıcak ortamda calışıyorum bu sebepten dolayı sol omuz bölgesinde yırtık sinir sıkışması oluştu bırakın çalışmayı yemek yerken bile acılar cekiyorum ameliyat olabilirim bu konu hakkında bölüm amirlerime ben bu işi daha fazla sürdüremiyecegimi bildirdim ilgilenmiyorlar sağ omuz bölgesinde de aynı şikayetler başladığını sağlıgımdan oludugumu bildirdim doktor raporu ile tüm haklarımı alabilirmiyim not.ben 17 senedir sedef hastasıyım calıştıgım ortam cok sıcak bir yer ben bu hastalıgımıda öne sürebilirmiyim hergün vücudum kızarık bir şekilde eve geliyorum ben başka bir bölümünde de çalışmak istemiyorum içeride plastik kokusu sedef hastalığımıda tetikliyor ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olurmunuz şimdiden teşekkürler..

  1. Oğuz bey, keşke size net bir cevap verebilsem. Ama sağlık raporuyla işten ayrılma konusu, tıbbi bir alan olduğu için, genelde son sözü mahkemeler söylemektedir. İşten ayrılacaksanız, bulabileceğiniz başkaca somut gerekçeler yok mu?

 184. Ben beş yıldır bir iş yerinde calisiyorum çalışma saatlerimiz 12saat ölüp ben diyabet hastası olduğum için artık bu kadar uzun saat çalışamıyorum iş yerinden kendim ayrıldığım takdirde ben bütün haklarımı alabilirmiyim

 185. Merhabalar ben 2009 yılından bu yana apartman görevlisiyim aynı iş yerinde ellerimde,ayaklarımda ve vücüdümda egzama rahatsızlığı var ve bu uzun süredir devam ediyor iş yerinden ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı ve haklarımı alma imkanım var mı ? Eğer böyle bir hakkım var ise ne yapmam gerekiyor çalışmamı etkiliyor ve sık sık kanama yapıyor Sigorta başlangıcım 2005 ocak teşekkür ederim

 186. Merhaba işim masa başı bilgisayar üzerinden araç takip izleme merkezinde çalışıyorum 4 sene oldu. 3 vardiyalı olarak çalışmaktayım 8 saat 30 dk mola şekilde ama gece ve öğlen vardiyalarında adam eksikliğinden dolayı mola yapma imkanımız olmuyor. ve gece vardiyasında artık calışmak istemiyorum ve oturmaktan boynumda düzleşme meydana geldi bunları sorun göstererek işten tazminatımı alarak ayrılabilirmiyim. teşekkürler

 187. Merhaba 3 yıldır aynı şirkette dağıtım elemanı olarak çalışıyorum son 1 yıldır bel ağrısı çekiyorum belfıtığı olduğuma dair raporum var birde amirlerimin yapabilecegimizden fazla is istediğinden dolayı gün içinde araç ile ürün dağıtıyoruz haliyle yetişebilmek adına kontrolsüz taşıma veya daha agirmalzeme kaldırıyoruz size sorum şu calistigim is yerini sağlığımı bozduğu için mahkemeye verebilir miyim raporum doğrultusunda kıdem ve ihbar tazminatımı alabilirmiyim teşekkür ederim

  1. Merhaba. Bu sorunun cevabını vermek imkansız. İşinizle rahatsızlığınız arasında bir bağ kurulması gerekir. Bunun takdirini ise mahkeme yapacaktır. Mümkünse daha somut gerekçeler bularak fesih yapmanızı tavsiye ederim.

 188. Merhaba ben tiroit ameliyatı oldum ses relerim zarar gördü çağrı merkezinde çalışıyorum.suan çalışırken çok zorlaniyorum tazminat alabilirmiyim çıksam isten

 189. Merhaba ben 12 yıldır çalıştığım iş yerinde şuan dizlerimde sorun olduğu için 6ay dizleri üzerinde iş ve Spor aktivitelerinde bulunması uygun değildir. Diye rapor aldım. Tazminatımı alıp çıkabilir iyim.

  1. Murat bey bu konuda ancak şansınızı deneyebilirsiniz. Size bu konuda kesin bir cevap vermemiz mümkün olmadığı gibi; ne yazık ki kimse de veremez.

 190. Merhaba 2bucuk yıldır otomobil farı yapan bir fabrikada paketleme bölümünde 10 saat ayakta çalışıyorum.sag dizimde meniskus yırtığın var ve yaptığım iş sürekli ayakta olduğu için ayak bileğine kadar ağrı hissetmemiz sağlıyor.bu sebeple sağlık nedeni ile rapor alıp çıkış yapabilir miyim?

 191. Merhaba ben tır şöförlügü yapıyorum devamlı olarak kasanin kapak açıp kapatıyorum ayrıca cadır olayımız var bundan 15 sen önce bi halı saga macında bilegimi kırdım parmaklarla bilek ara sındaki om kemigim kırıldı bi süre dinlendim iyiydi sindi ayni yerinden şişme ve ağrımaya başladı kolumu kastırıyor doktor pilatin koyacaz dedi ama riskli olduğunu söyledi şimdide işi bırakmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim

 192. iyi günler ben 2 ay önce motosiklet kazası yaptım Belimde omurgave pelvis kırıgı var 2 aydır raporluyum. Doktorum agır islerden ve egilmekten kacınmamı sötyledi. Calıstıgım is agır ve tehlikleli is gurubunda bende saglık sorununumdan dolayı isyerinden tazminatlı birsekilde ayırmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim. TESEKKÜRLER

  1. Mesut bey izlemeniz gereken yolu aslında yazımızda açıkladık. Ama genel olarak bu tür fesihler mahkemeye taşınır ve kararı nihai olarak hakim verir.

 193. Mrb özel bir şirkette makine bakimcisi olarak çalışıyorum bel fıtığı ve disk kayması var aynı zamanda sağ bacakta zayıflık var heyetten rapor alarak tazminatımı alarak işten ayrilabirmiyim
  Saygılarımla…

 194. Merhaba

  6 yıldır bir reklam şirketinde bbölüm sorumlusuyum amirimle tartışıp geçen hafta bir anlık sinirle sorumlusu olduğum bölümden özel sebepler nedeni ile istifa ediyorum yazılı kağıdı insan kaynaklarına verdim 2014 de iş yerinde geçirdiğim kalp krizini şirketim hastalik olarak bildirip iş kazsını gizlemiş her ay ortalama 180 ila 200 saat mesaim var bölümde yaptığım işi yapan başka biri olmaması sebebi ile sürekli orada olmam gerekiyor suanda 8 haftalık ihbar süremi çalışıyorum dava açsam kazanma ihtimalim nedir rica etsem bilgi verebilirmisiniz teşekkürler

  1. Orhan bey ortada bir istifa mektubunuz var. Buna rağmen dava açarak hakkınızı arayacaksanız risk almanızı ve ihtarname hazırlayarak işveren göndererek haklı fesih yapmanızı öneririm. Böylece ya ileride mahkemeyi ikna ederek tazminat alırsınız ya da fazladan ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız. Buna göre bir tercih yapmalısınız.

 195. merhaba biz tekstil fabrikasinda ayakta calisiyoruz bur arkadasimda dogustan olan ileri derece varis tanisi konuldu bir bacagi digerine nazaran damarlar sebebiyle sis, 2 kez ameliyst oldu fakat ayakta uzun sureli kaldigi zaman is cikisi hastaneye gidecek kadsr dayanilmaz agrilari oluyor isten artik calisabilecek durumda degil ayagi isten ciimayi dusunuyor tazminat alabilme durumu var mi? tesekkurler

  1. Süreyya hanım bahsettiğiniz şartlarda alabilir; ancak kesin bir şey söylememizin mümkün olmadığını daha önceki yorumlarımızda da belirtmiştik.

 196. Ben 5 yıldır devlet hastanesinde sekreterlik yapmaktayım gözlerim bozulmaya başladı gözlük kullanıyorum miyop ve astikmat var bunlar adına raporla ispatladam tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba, böyle bir gerekçeyle tazminat alabileceğinizi zannetmiyorum; ancak yine de rapor alarak şansınızı deneyebilirsiniz.

 197. Merhabalar
  İşyerimden sağlık sebebi ile ayrılacağım işimin sağlığımı etkilediğini kanıtladım ve rapor aldım şimdi işten ayrılırken karşılıklı anlaşarak ayrılıcağım fakat yalnızca kıdem mi alacağım bu süreçte ihbar ücretimi ödemeyecekler mi

 198. Merhaba ben şehirler arası ağır vasıta kullanıyorum sağ bileğimin om kemiği kırık bundan dolayı çalışmam zorlanıyorum işimi seviyorum ama acı çekiyorum 6 senedir çalışı yorum işten ayrılmak zorundayım tazminatımı alabilirmiyim

 199. Merhabalar tiroit bezi ve tek taraflı boyun diseksiyonu ameliyatı oldum özel bir okulda öğretmenim ve 10 yıldır çalıştığım okuldan tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum bunun için nasıl bir sağlık raporu almam gerekiyor

 200. İyi günler iyi çalışmalar özel bir şirketin matbaa bölümünde çalışıyorum çalıştığım bölümde aşırı derece boya ve kimyasal kokusu var ölçüm için gelmişlerdi ve kimyasal koku oranı bir hayli yüksek çıkmıştı bundan dolayı mide yanmam oluyor, hergun evde n çıkmadan mide koruyucu ilaç kullanıyorum bundan dolayı işten ayrilsam tazminat alabilirmiyim teşekkürler..

  1. Yusuf bey alabilirsiniz; ama işveren ödemek istemezse olası bir dava aşamasında, mahkemenin bilirkişi vb. yollarla, bu dediğiniz durumun varlığına bir şekilde kanaat getirmesi gerekir.

 201. Merhabalar 2 yıldır seramik fabrikasında calısıyorum tozlu ortamda oldum icin meslek hastaligina yakalandım akcigerimde nodüller cıkrı meslekhastalıkları hastanesine gittim raporlar verdi ben işimi bıraksam bana tazminat verirlermi ve birde isyerine tazminat davası açsam sonuc ne olur simdiden tesekkurler

 202. Merhaba, 10 yıldır tekstil mağazalarında görev yapıyorum. Alerjik durumum tespit edildi ve tüy karışımına, tüye alerjim olduğu heyet raporu verilerek ispatlandı. Hala devam ediyorum. Kıdem ve ihbar tazminatını alma hakkım var mı? Almama riskim var mı? Bir de 5 yıl başka bir firmada çalıştım, ancak şu an ki iş firmaya geçiş yaptıktan sonra farkettim. Eski şirketten de hak talep edebilir miyim?

  1. Ercan bey eski şirketten hiçbir şekilde hak talep edemezsiniz. Yeni işveren ise ödemeyebilir. Bu durumda yasal yollara başvurarak hakkınızı ararsınız. Nihai kararı ise büyük ihtimalle mahkeme verir.

 203. Merhaba belimde 2 adet fıtık War işe başladıktan sonra oldu doktorda 9 gün rapor verdi iki yıl oldu kendimi zorladığım her zaman belim ağrıyor işten rapor alıp doktordan ayrılmak istiyorum tazminat alır mıyım kıdem

 204. Merhaba iş yerimde sürekli ayakta egilip dogrulma gerektiren işler yapıyorum 4 sene önce bel fıtıgı teşhisi ile heyet raporu almıstım şuan halen devam etmekte rahatsızlıgım bu sebeple işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilirmiyim teşekkürler

  1. Muammer bey size kesin cevap vermek istesem de, bu ne yazık ki mümkün değil. İşveren talebinizi kabul etmezse veş mahkemesine intikal ederse, mahkeme raporunuzla işiniz arasındaki bağlantıya bakarak karar verecektir.

 205. Merhabalar benim size iki sorum olacaktı
  Ben 1 yıl önce Doğum yaptım kurumsal bir şirkette çalışıyorum Doğumdan sonra kan pıhtı attı ve ölümden döndüm tedavim hala devamı diyor iş yerim çok sıkıntılı havalimanı sürmeli ayakta yada sürekli oturarak çalışıyoruz benim için ikisininde rahatsızlığımı etkilemesi söz konusu işten çıkmak istiyorum 5 yılımı doldurdum tazminat alabilirmiyim sağlık için olduğundan dolayı ve tedavi gördüğüm hastaneden çalışamaz diye rapormu almam gerekiyor. Şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler

  1. Kübra hanım geçmiş olsun. Size kimse net bir cevap veremez. Ama illa işten ayrılmak istiyorsanız, alacağınız sağlık raporunda, hastalığınız ile işiniz arasında bir bağlantı kurulmasına özen gösterin. Gerisi, eğer işveren ödeme yapmazsa, büyük ihtimalle hakimin takdirine kalacaktır.

 206. Iyi geceler ben. Agir sanayi de ozel. Bir demir celik fabrikasinda calisiyorum ve 2 ay once ewde bi kaza gecirdim ve sag elimden ameliyat oldum ve parmaklarim suan tam calismiyor ve bu isime de yansiyor agir bisey kaldiramiyorum ve amirlerim bu konuda rahatsiz ben isten ayrilmak istiyorum 3 yildir burdayim tazminat alabilirmiyim

  1. Faruk bey, alacağınız sağlık raporunda yaptığınız işin sağlığınız için tehlike oluşturduğuna dair bir bilgi yer alırsa olabilir. Ama işveren yine de kıdem tazminatınızı ödemezse ve uyuşmazlık mahkemeye intikal ederse, bilirkişi aracılığıyla bu durumun varlığına kanaat getirecek olan hakimdir. O nedenle kesin bir şey söyleyemeyiz.

 207. Faruk bey kolay gelsin.3 aydir iskurla tekstil fabrikasında çalışıyorum hemen hemen 3haftadir nefes darlığı yaşıyordum ve dün hastaneye gittiğimde ve detaylı muayeneden gectigimde astım hastası olduğumu öğrendim yasal haklarim nelerdir?2gundur raporluyum sorun olurmu?Ricam çok acil cevaplarinizi bekliyorum hayırlı geceler.

  1. Edesi hanım açıkçası her hangi bir hakkınız olduğunu söyleyemem. Rapor alabilir ve doktor uygun görürse iie gitmeyebilirsiniz. Bu nedenle işten ayrılmak için ise yazıda belirtttiğimiz şartların gerçekleşmesi gerekir.

 208. Zeynel gardas 2014 den beri market de şarküteri elemanı olarak çalışmaktayım içecek bölümüne de bakıyorum Akşama kadar indir kaldır 2015 yılında bel fıdıgı oldum ve ameliyat geçirdim daha sonra işime devam ettim şimdi gene belimde fıdık var agrı yapıyor çalışmıyorum işyeri de tazminatımı vermiyor ne yapmalıyım iş hastalıgı sayılırmı

 209. Bir hava yolu fitmasinda çalışıyorum topuk dikeni ile karşı karşıya kaldım işten bundan dolayı çıkartilırsam bu sgk ya bildirildiğinde başka bir işe girerken sorun olur mu

 210. 8 yıldan beri özel bir şirkette çalışmaktayım iş gereği sürekli ayakta durmak gerekiyor ve bugüne kadar farklı zamanlarda 6 kere dizlerimden ameliyat oldum menuskus yirtigi ve capraz bag kopmasindan dolayi .doktorum ayakta durmaktan dolayı olduğunu söylüyor ve ayakta calisamaz raporu veririm diyor . şu anda diz kıkirdaginda incelme var çalışmaya devam ediyorum ancak rahatsızlığım ilerliyor böyle bu durumda işi bıraksam tazminat hakedermiyim ?

 211. Merhaba ben iletişim firmasında masa başı işi yapıyorum diyaliz tedavisi gördüğüm için işe gidip gelmelerim problem olur hale geldi. Ben işe başlamadan önce %70 ile başvurdum ve diyaliz tedavisinde olduğum için bu oran %90 a çıktı.. şimdi ben işten çıkmak istiyorum tazminatımı alıp nasıl çıkarım.

  1. Adil bey sağlık raporunuzla birlikte işverene başvurmanız gerekir. İşveren kabul etmezse mecburen dava yoluyla sonuca gitmeniz gerekir.

  1. Derya hanım böyle bir hastalık, tek başına kıdem tazminatı almak için geçerli bir neden değildir. Önemli olan, yazıda belirtilen şartların bir arada sağlanmasıdır.

 212. merhabalar ben 8 senedir tekstilde makineci olarak calisiyorum siddetli boyun ve bel agrim var fitik baslangici var dedi doktor bu nedenle rapor alip tazminatimi alabilir miyim alirsam da hangi işlerde calisamam yardimci olur musunuz

  1. Nazlı hanım, eğer hastalığınızla işiniz arasında bağlantı varsa ve yazıda da belirttiğimiz şartları sağlayabilirseniz olabilir. Ama işveren tazminat ödemek istemezse mecburen dava yoluna başvurmanız gerekebilir. Bu durumda da mahkemenin kanaatine göre sonuç belirlenecektir.

 213. kızım markette çalışıyordu kasiyerdi fakat oturmak yasak devamlı ayakta mal gelince taşımak yerleştirmeye ona aitti sonra hastalandı doktor ayakta durmamak gerekiyo bel fıtığı başlangıcı dedi sağlık önemli istifa etti ayrıldı 17 aylık işçiyi kıdem tazminatı alabilir mi saygılar

  1. Emine hanım yazıda da açıkladığımız gibi, işveren ödeme yapmazsa bu durumda işçinin hukuki süreçle hakkınız araması gerekir ve raporu değerlendirerek karar verecek olan mahkemedir. İşçinin bu durumda, şansını denemesi ve hakkını yasal yollarla araması gerekir.

 214. Merhaba, 7 senedir MS hastasıyım. Son çalıştığım yerde fiziken fazla yoruluyorum ve çalışmamı engelliyor. Bu sene tekrar interferon tedavisine başlayacağım fakat çalışırken bu mümkün değil. 2 seneye yaklaşık bir süredir aynı iş yerinde çalışıyorum. Tedavim için işten ayrılmak durumundayım. Bu sebeple işsizlik maaşı alabilir miyim ?

 215. merhabalar anklizon spondilit rahatsızlığım çıktı ve pskiyatri tedavsi görmee başladım anksiyte bozukluğu var denildi %42 rapor aldım sonrasınde 5 kez efor sarfedici işlerde çalışması uygun değildir bel fonksiyonları kısıtlıdır yazıyordu fabrika doktoru bu bi işe yaramaz dedi gece vardiyası çalışamaz raporu aldım sadece 7-3 -3-11 geliyorum ;

  sorum şu
  işten ayrılmak istesem yerimi değiştirmedikleri için uzun süredir rapoaru gerekkçe göstererk tazminat hakkı kazanailirmiyim ve ne kadar süre de işi bırakabilirim süresi varmı

  gece vardiyası çlışamaz diye aldığım rapor da sadece gündüz gelmem gerekmiyormu 3-11 vardişyasında gene gece çıkıyorum

 216. Mrb 2011 yılında başladığım iş yerimde 2015 yılında vertigo hastalığına yakalandım hastane raporum teşhisim ve emar filmlerim mevcut avm de çalıştığım için artık kalabalık ortamları çekemiyorum bu belgelerimle işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim

 217. Calistigim ozel okulda agir sartlar sonucu cikan saglik problemim dolayisiyla isten nasil ayrilabilirim sozlesmem bir yillik 1 eylul 2018de baslayip 1 eylul 2019da bitecek isten heyet raporu vb ile ayrilabilir miyim

 218. Haftalık 45 saat ayakta çalışmaktayım. Bel fıtığı başlangıcı var. İşverene sunmam gereken rapor nasıl bir rapor olmalıdır? Yani doktora gittiğimde, çalışma şartlarımı anlattığımda bana nasıl bir rapor verecek,? Veya heyet raporumu gerekecek? Ben sadece şu anki mevcut işimden sağlığım nedeniyle ayrılmak istiyor. Rapor konusunu biraz daha açarmısınız rica etsem

  1. Hasan bey rapor konusunu açsak da, bu konuda net bir şey yok. Raporda, yaptığınız iş ile hastalığınız arasındaki bağlantıyı ifade eden cümlelerin olması önemlidir. Ama bunlar olsa da olmasa da, işveren kıdem tazminatınızı ödemeyebilir. Bu durumda da mahkeme yolu görünmektedir.

   1. Bana tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu verseler, raporda da, bu kişi ayakta çalışması sağlığı açısından uygun değildir. Gibi durumlarda bu raporu işverenin red etme lüksü varmıdır?

    Teşekkürler.

    1. İşveren hiçbir rapor türünü kabul etmek zorunda değildir. Böyle bir durumda işçi dava açar, mahkeme de raporu değerlendirerek karar verir.

 219. Serebral palsi hastasıyım yani sol tarafım doguştan felçli.engelli kadrosunda bi markette reyoncu olarak çalışıyorum.fakat sürekli ayakta çalışmaktan ağrılarım oluştu.%56 engelli raporum var zaten işten kıdem haklarımı alıp çıkmam için nasıl bi rapor alıcam?durum bildirir raporu alırken heyete cıkılmıyormu yoksa heyet raporumu diycem alırken?nasıl ve nerden alıcam ve ne diycem?

  1. Suna hanım, açıkçası her rapor işçiye işten kıdem tazminatı alarak ayrılma hakkı vermez. İşinizle hastalığınız arasında yazıda anlattığımız gibi bir bağlantı kurulması gerekir. Bu nedenle sorunuzun net bir cevabı yok.

 220. Merhaba benim boyun fıtığı var ve yaptığım iş devamlı eğilip kalkıyorum ve ağır kaldırıyorum ağır kaldiramaz raporu alıp tazminat talep edebilirmiyim işveren yerimi değiştirdiği halde benim bu teklifi kabul etmeyip çıkışımi istesem tazminat alma hakim olurmu

 221. Merhaba 3 yıldır bir gida firmasında çalışıyorum is hastanesinden agir is te çalışamaz yazısı aldım.heyet raporu 2 ay sonra çıkacak dediler ben bu yazıyı şirketime verdiğimde benden raporu talep edecekler mi ? yada hemen çıkış işlemimi uygalayacaklar mi ? acaba.eger heyet raporunu getir derlerse 2 ay boyunca bekleyeceğim icin maaş ödememi yapacaklar mı?Şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa bey bu durum tamamen işverenin takdirindedir. Ancak raporu görmek istemeleri de en tabi hakları olacaktır. Bu süreçte zaten çalışmaya devam etmeniz gerekir.

 222. Iyi günler ben güvenlik görevlisiyim
  Menisküs tedavisi ve bel fıtığı tedavisi gördüm çalışırken yoğun yorucu bi tempodan dolayı rahatsızlandım ve senede en az 1 yada 2 kere tedavi oluyorum mesleğim den dolayı artık bünye kaldıramıyor sağlık nedeni ile alakalı kıdem tazminatı alabilirmiyim 2012 yılından beri aynı yerde çalışıyorum.

  1. Nil hanım, diğer yorumları okumanızı öneririm. Ne yazık ki bu sorulara kesin cevap vermemiz imkansız. Yazıdaki şartları taşımanız burada en önemli kriterdir.

 223. Çalıştığım yerde sakal bırakmak yasak benimde elimde sağlık raporu var yüzümün hassas olduğu ve jilet kullanımının zararlı oduğu işverenim bana baskı yapıyor böyle bi durumda beni işten çıkartma yetkisi var mı çıkartsalarda tazminat alabilirmiyim?

 224. Merhaba ben 13 sene önce trafik kazası geçirdim 2013 te yaşım 28 tirikoda makineye bakıyorum işimiz biraz ağır bende baş parmak yok ve kalçamda pilatin var 15cm içte sürekli ayaktayım zor oluyor rapor versem işyerine tazminatımı alabilirmiyim ayaklarımda ameliyat izleri var sağ sol ayakta alt ve üstte kırdı kaynadı şimdi platin duruyor ama çalışırken yoruyor beni ayakta fazla çalışamıyorum sizce tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba. İşiniz sağlığınızı önemli ölçüde etkiliyor olmalı. Buna kanaat getirecek olan ise, işveren tazminat ödemek istemezse, nihai olarak mahkeme olacaktır. Bu nedenle kesin bir şey söyleyemiyoruz.

 225. Merhaba ben 5 senedir sevkiyat elemenı olarak çalışıyorum ve bel fıtına yakalandım meslek hastalıkları hastanesinden de yük kaldıramaz e yelemez uzun sure ayakta kalamaz raporu aldım şimdi ben kıdem tazminatımı isteyip işten ayrıla bilirmiyim

  1. Ramazan bey, bu durum işverenin takdirine bağlıdır. İşveren ödeme yapmak istemezse, hukuki sürece girmeyi göze almalısınız.

 226. 2.5 senelik calisanim. İsimden kaynakli isitme kaybi ve varis baslangici var. Ben bunu heyet raporyla kanitladim. Durum bildirir raporu olarak gecti. Sirkete gonderdigimde olumsuz dediler ve sonrada noterden dogru saglik sebebiyle is akdi feshi ve kidem tazminatimi odemeleri icin ihrat cektim ve hala sirketten cvp gelecek tarzi beni oyaliyorlar. En son bugun sirketin doktorlari raporu gorup karar verecek denildi. Ben simdi mahkemeye versem sonuc ne olur? Mahkemeye verdigim an ise gitmeme gerek var midir?

  1. Gizem hanım, noterden haklı fesih yaptıktan sonra işe gitmeyebilirsiniz. Sonucu ise ne yazık ki ezbere bilemeyiz. İşveren ödeme yapmak istemezse, kararı verecek olan mahkeme heyeti olacaktır.

 227. Ben 12 senedir kosmetik sektöründe calisiyorum,hamilelik donemimde astım rahatsızlığı olustu,iş yerimde ağır parfüm kokusuna maruz kaldigim için o ortamda çalışamıyorum. Tedavi gördüğüm hastane rapor olarak Durum bildirir raporu verdi fakat ,şirketim bunu kabul etmedi meslek hastalıkları hastanesinden iş göremez raporu olmadi denildi.ben elimdeki durum bildiri raporu ile meslek hastanesinden istenen iş göremez raporunu talep edebilir miyim? Teşekkürler

  1. Duygu hanım böyle bir prosedüre gerek yok. Yazıda da belirttiğimiz gibi, işiniz ile hastalığınız arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorsanız ve işveren yine de kıdem tazminatı ödemek istemiyorsa, haklı fesih yapmanız gerekir. Ama bunun da garantisi yok. Olası bir dava sürecinde, mahkeme raporunuzu değerlendirecek ve kendi kanaatine göre bir sonuca varacaktır.

 228. Mrb ben 2005 de kamuda agir ve tehlikeli isler statusunde isci kadrosundan ise girdim 2018 de iki ay evvel 100/72 engelli surekli raporu aldim raporumda calistirilamiyacak isler bolumu bos is veren sen artik engelli oldun deyip benden devlet hastanesinden agir ve cok tehlikeli islerde calisabilir raporu getir diyor sorum engelli oldugumdan dolayi agir ve tehlikeli islerde calisir yazisi verilirmi ikinci sorum bu raporu baska nerden alabilirim ucuncu sorum isveren beni calistirmaya devam edebilirmi

 229. Merhaba ben birkac aydir tedavi goruyorum ameliyat olucam muhtemelen doktorumun dedigine gore tiroid bezlerim alinicak ve omur boyu ilac kullanicakmisim ayrica ameliyatta kotu huylu kanser suphesi cikabilirmis onu bilmiyorum, is yerim lastik uretimi uzerine ve tozlu epeyce toz icinde bir yer doktorum bana tozlu ortamda calisamaz raporu verebilir mi? Yoksa meslek hastaliklari hastanesinden mi alabilirim ? Kolay gelsin.

  1. Tunç bey geçmiş olsun. Normalde böyle bir raporu işverenin kabul etmesi mümkündür; ancak illa kabul etmek zorunda da değildir. Diğer yorumlarda da genelde söylediğim gibi, net bir şey söylemek ne yazık ki çok zor.

 230. 9 yıldır taşören bi firmanın kamu dairesinde temizlik personeli olarak çalışıyorum her yıl sözleşmeli olarak giriş çıkış yapılıyor ancak sigortam kesilmiyor bel fıtığı sebebiyle tazminat ve işsizlik maaşı hakkım var mı ?

 231. Merhabalar 5senedir ayni firmada kasiyerim ve ellerimde egzama hastaligi var surekli kasada paralarla ugrastigim icin ve deterjanla kasayi sildigim icin surekli ellerim dahada kotulesip patliyor kaniyor size sormak istedigim belgelersem ellerim dahada kotu oluyo diye tazminat alabilirmiyim ?

  1. Seda hanım, evet ya da hayır diyemeyiz. Yazıda da belirttiğimiz o ilişkinin, işinizle hastalığınız arasında var olduğuna inanıyorsanız, yapmanız gereken, şansınızı denemekten ibarettir.

 232. Merhabalar yaklaşık 4 yıldır kurumsal bir market de görev yapmaktayim bel kayması ve bel fıtığı rahatsızlığım var ve ağrılar gün geçtikçe dahada artıyor tedavi amacli 10 gün rapor aldım çalıştığım şirket yöneticisi rapor bitiminden hemen sonra mağaza sorumlusu görevimden hiç bir sebep belirtmek sizin terfi düşürerek personellige cekti bu durumda ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Bu durumu ileride ispat edebileceğinizi düşünüyorsanız, sizin için bir haklı fesih sebebidir.

 233. Merhaba.ben beden gücümü kullandigim bir isteyim.5 yil dolmak uzere.is başladığımda saglikliydim.ama is yerinde agir kaldirdigim icin zamanla bel fitigi oldum.sonra bel fitigi oldum ve belimde kayma var. Bu sebepten ben isimi birakmak istesem is yeri bana tazminat vermiyor. Benim hic hakkim yok mu. Ne yapmaliyim.

 234. Merhaba ben bi markette kasa şefi olarak çalışıyorum yalnız sadece bunu yapmıyorum çok fazla sorumluluk yükleniyor danışmaya kasaya aynı zamanda mağazaya bakmam gerektiği söyleniyor. Ben yaklaşık 6 yıldır saçkıran hastalığıyla mücadele ediyorum ve bu hastalığın en büyük nedeni stres ve sıkıntı yaptığım işin sorumluluğu da çok fazla olduğu için bu hastalığı yenemiyorum ve süreklı tekrarlıyor saçlarım sürekli dökülüyor. Bu durumda tazminatı alıp işten ayrılma gibi bi hakkım var mı ???

  1. Cemre hanım, hastalığınızla işiniz arasında bir bağlantı kurulması gerekir. Ayrıca işverene yazılı olarak talepte bulunup başka bir pozisyonda istihdam edilmeyi de istemelisiniz. Yine de kesin bir cevap vermemiz çok zor.

 235. İşe iade davasını kazandım şayet işe geri dönmek istemiyorum bel fıtığı rahatsızlığımdan dolayı hakkımı alabilirmiyim.seramik fabrikasında çalışmaktaydım iş çok ağır.haklarımı alıp çıkabilmek için ne yapmam gerekli

  1. Serhat bey, mutlaka işe başlamak için işverene başvurun. Yoksa, işe iade bakımından haklarınız zayi olur. Yine de çalışmak istemiyorsanız, işe başlatmama tazminatınızı yakarak böyle bir karar alabilirsiniz.

   1. İşe başlatmama tazminatı neleri içeriyor hangi haklarımı alabilirim işe başlamasam sağlık sorunlarım yüzünden belgelesem sunsam hangi haklarım bana verilir.işe başlatmama tazminatı yanar dediniz tüm haklarım yanar alacağım veya alamayacagım tazminat haklarım nelerdir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.işe başlamak için başvurumu yaptım ama ağır sanayi oldugu için saglıgım için tehlikeli bir koşul olacaktır.bu aşamadan hakkımı alıp çıkmak için ne yapmam gerekli

    1. İşe başlamak için başvurmazsanız, mahkeme kararında belirlenmiş olması gereken işe başlatmama tazminatını kaybetmiş olursunuz. Bunun dışında, kıdem ve ihbar gibi diğer haklarınız aynen devam eder. Yapmanız gereken işe başlamak için başvurmak olmalıdır.

 236. Efendim babam kalp hastası,bayy pas geçirdi.3 yıldır bi firmada vardiyalı olarak şoförlük yapıyor stresli bir iş.bu durumda kendi ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Serkan bey yazıda belirtilen ilişkinin ortaya koyulması gerekir. Her hastalık, haklı nedenle fesi yapma gerekçesi değildir.

 237. Ben 8 yıldır özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum.Kulaklarımda işitme kaybı başladığı için işten bu sene ayrılmayı düşünüyorum.Kıdem tazminatımı alabilmem için ne yapmam gerekiyor.? İşveren benimle çalışmak istediği için beni istifaya zorlayacak .Benim sözleşmeyi fesih dilekçesi mi yazmam gerekir?

  1. Merhaba, geçmiş olsun. Kulağınızdaki rahatsızlıkla işiniz arasında bağlantı kurulması ve bunun raporla belgelenmesi gerekir. Yine de işveren size tazminat ödemek istemeyebilir. Bu durumda hukuki süreçle hakkınızı aramaktan başka yapabileceğiniz bir şey yoktur.

 238. Merhaba eşim %65 heyet raporlu 5 yıldır çalıştığı işten tozlu ve ağır olduğu için çıkmak istiyor raporda tozlu ortamda çalışamaz yazıyor 5600 günü var tazminatli çıkış yapabilirmi bilgi verirmisiniz

  1. Tuğba hanım evet kıdem tazminatı ödenebilir. Ama bu durum öncelikle işverenin takdirindedir. İşveren ödeme yapmak istemezse, hukuki sürece başvurulması gerekir.

 239. Ben özel bi okulda çalışıyorum tüp bebek tedavisi görüyoruz ama okul izin vermiyor ayrica istifaya zorluyor bunun için ne yapılabilir lütfen cevap verin

  1. Ayşe hanım, sağlık raporu almadıkça, bu durum için okulun size izin verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 240. Efendim ben kamu tuzel kişiliğine ait bir kurumda görev yapmaktayım istifa etmek istedim ancak ihbar tazminatı ödememi Ya da 9 hafta daha çalışmamı sonra ayrılmami söylediler
  Bu durumda benimde aklıma meslek hastalığım geldi bunu şimdilik belgelemeden meslek hastalığım nedeni ile iş akdimi tek taraflı fesh ediyorum desem 9 hafta çalışmadan ve ya tazminat ödemeden ayrilabilirmiyim

  1. İlhan bey, gerçekten de böyle bir durum varsa olabilir; en azından şansınızı denemiş olursunuz. Neticede, raporunuz uygun görülmese de, nihayetinde karşılaşacağınız şey yine ihbar tazminatınız olacaktır.

 241. Merhaba ağustos ayında eşim iş yerinde çalışırken ayağını burkuo ve bağları yırtılıo 2 aydır çalışamadı hep rapor aldık en son ağır işlerde çalışamaz raporu alıp iş yerine verdik bize demedi hafif iş vereyim gel falan die 1 hafta oyaladıi ve tutanak tutmuş işe gelmedin die şimdi biz kıdem tazminatıda alamıyomuşuz ne yapabiliriz?

  1. Gözde hanım, normalde rapor bittiği halde işe gitmeyecekse, eşiniz noterden ihtarname çekerek bunu kayıt altına almalıydı. Bu durumda devamsızlıktan çıkarılmıştır. Yapmanız gereken şey, şansınızı denemek. Size kesin bir şey söylememiz ne yazık ki mümkün değil.

 242. Merhaba ben markette kasiyer olarak yaklaşık 3 yıldan beri çalışıyorum. Markette tabi sadece kasada oturmuyoruz bütün gün mal indirip kaldırıyoruz. Daha önceden bir trafık kazası gecirmistim doktor doku zedelenmesi dedi 2 hafta alcida kaldı sadece . Alçı çıkar çıkmaz ise başladım 2 yıl sonra tekrar ağrılar başladı doktora gittiğimde elimde kirik ve bunun hiç ilgilenmedigini , ödem yaptığını öğrendim. Ameliyat olmam gerekiyor ve en az 2 ay rapor vereceğini söyledi. Is veren bunu kabul etmezse ya da ben bu nedenle çıkmak istersem tazminat alabilirmiyim

 243. Merhaba ben ayın 1 inde otelde işe başladım 2 ay deneme süresi vardı5gün çalıştım bel fıtığı başlangıcı oluştu İşten ayrılmak istiyorum sağlık sorunları nedeni ile ne yapmam gerekiyor işe başlarken sözleşme imzaladım5 günlük çalıştığımı alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba. Deneme süresi varsa, istediğiniz zaman işten ayrılabilirsiniz. Kaç günlük çalışmanız var ise, bunun ücretinin de mutlaka ödenmesi gerekir.

 244. Merhabalar ben özel bi triko firmasında vardiyalı olarak çalışıyorum 3.5 yıllık işçiyim bu firmada bu süreçte kemik erimesi ve boyun fıtığı çıktı bel ağrılarımı saymıyorum bile işimiz gereği 7.5 saat ayaktayız ve sürekli eğil kalk yapıyoruz 0 oturmaya izin yok şartlar ağır bu şartlarda nasıl rapor alıp işten ayrılabilirim aydinlatirsaniz mutlu olurum

 245. Merhaba annem 3 senedir mobilya firmasında çay temizlik buşalık işlerini yapıyor iki kişiler di bir kişiyi çıkardılar annemide çıkarcaz demişler ama tazminatı çok tuttuğu için vazgeçmişler kısacası kendin çık demişler. Annem tek kaldı be tek başına yetişemiyor sağlık sorunları var zatn ilaç raporları falanda var ayrıca doktordan raporda almaya gidicek iş göremezlik için kıdem ve ihbar tazminatını alabilir mi 170 sordum alabilir raporu alıp noterle ihbar çekmesi ve ihbar süresince çalışması gerektiğini söylediler

  1. Merhaba. Tavsiyem, annenizin kendisinin çıkmaması ve işverenin çıkarmasın beklemesidir. Böylece daha çok hak elde edebilir. Yine de çalışamayacak haldeyse, elbette ona göre karar vermelisiniz.

 246. Merhabalar 3 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum son bir yılda yoğun stres altında çalışıyordum son bir aydır strese bağlı çarpıntı mide spazmı gastrit gibi rahatsızlıklarım oldu son 1 yıldır migren ve göz bozulmasıda eklendi bu duruma istemediğim halde son bir yılı istemediğim bölümde çalışmak psikolojimi de bozdu işe gitmeye korkuyorum maddi manevi olarak çok yıprandım hakkımı bırakmak istemiyorum sizce alabilirmiyim

 247. Merhabalar ben epilepsi hastasıyım işten hastalığım çalışmama engel oluyor işten ayrılınca tazminatımı alabilirmiyim

 248. Kolay gelsin iş yerimde 4 yıllık bir işçiyim bel fıtığı nedeniyle 10 gün fizik tedavi gördüm dönüşte ise geldiğimde şirket doktoru ağır işte çalışamazsın dedi şirket yetkilileri bizi işten çıkaracaklar nasıl bi yol çizmemiz lazım yardımcı olurmusunuz??

 249. Benim bir sorum olacak ve konuyla ilgili olarak şunu söylemek isterim:
  Kolon kanseri yani bağırsak kanseri ameliyatına girdim ve bağırsaklarım Şu an dışarıda olup lavabo konusunda sıkıntılar yaşamaktayım.
  Çalışıyorum ve çalıştığım yerde bana uygun lavabonun olmayışı ve çalışmakta çok çok zorlandığım bir dönem yaşıyorum. Bu durumda işi bırakacak olursam işsizlik maaşı alma hakkım var mıdır. Ayrıca engelli raporum var sağlık kurulundan almış olduğum ve bu engelli raporumun oranı yüzde 83.
  Lütfen konuyla ilgili bana yardımcı olunuz. Ne yapabilirim bu durumda?

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sağlık nedenleriyle fesih yapmayı düşünebilirsiniz. Ama raporda, işiniz ve hastalığınızla ilgili bağlantı ifadeleri olursa sizin için daha iyi olur. Engelli raporu size tek başına fesih hakkı vermeyecektir.

 250. Merhaba tip 1 şeker hastasıyım 2013 de girdiğim iş yerimde 2018 tip 1 olduğumu öğrendim özel sektörde kasiyer olarak çalışıyorum ve vardiyalı olarak her hafta değişiyor 1 hafta akşam mesaisine geliyorum 1 tane insilün mü yapamıyorum kıdem tazminatımı alıp ayrılabilir miyim

  1. Merhaba. Öncelikle işverene yazılı dilekçe vererek durumu izah etmeniz ve vardiyalarınızın ona göre düzenlenmesini talep etmeniz gerekir. İşveren bunu kabul etmezse bile yine de, diğer yorumlarda da belirttiğimiz üzere, sağlık nedeniyle kıdem tazminatı almak, risk almayı gerektirir. Kimse size, garanti veremez ya da kesin sonucu şimdiden söyleyemez.

 251. Merhaba, ben bı markette kasiyerlik yapıyorum strese bağlı ses tellerimde kanama olduğundan 1 aydır ses kısıklığı yaşıyorum sesim çok kısık olduğundan kasada konuşmak ta güçlük çekiyorum doktor konusup sesimi tırmanan gerektiğini ,ameliyat olmam gerektiğini ve stres li ortamdan uzak durmak gerektiğini ifade etti bu yüzden çalıştığım iş yerinden haklarımı alıp ayrılmak istiyorum fakat iş yerim çalışamaz raporu almam gerektiğini söyledi çalışamaz raporu nasıl ve nereden alabilirim konu hakkında desteğinizi rica ederim şimdiden teşekkürler.

  1. Burcu hanım, böyle bir raporu daha önce duymamıştım. Yazıda belirtilen hususları içeren bir rapor almanız ve işverenden, öncelikle çalışma yerinizin değiştirilmesini ve hastalığınıza uygun iş verilmesini talep etmeniz daha doğru olacaktır.

 252. Merhaba emekliyim fakat bir petrolün marketinde 3 yıldır kasiyer olarak çalışmaktayım. 20 gün önce by pass ameliyatı oldum. İş yerim stresli ve gelen malları taşıyıp yerleştirme durumum mevcut raporlarımda ağır iş yapamayacağım yazmakta. Kodem tazminati benim de hakkım mıdır. Ya da bundan sonrasında nasıl bir yol izlemeliyim

 253. Öncelikle bizi için çok teşekkür ederim.ben üç yıla aşkın bir tekstil de çalışıyorum ve son bir yıldır bende aşırı sınır isteksizlik içime kapanıklık söz konusu oldu piskayatriye gittiğimde bana depresyon ilacı verdi bunları kullandim ve işyerinde bana geçen performans düşüklüğü diye bana herhangi bir uyarı verilmeden tutanak tutulmuş insan kaynaklarına verilmiş beni çağırıp savunma istediler bende o sırada birden bana sınır geldi ve alım ayağım titreyip konuşmada güçlük çektim benim bu halimi gören insan kaynakları durumu işletme müdürüne bildirdi oda beni çağırıp sen böyle rahatsizsan bize neden demedin deyip benim işletmede baktığım makinaya bakamiycagimi söyleyip seni başka yare vericez dedi bizim bölümde her yer makina olduğundan dolayı artık makinada calistirmiycagini ve bir daha işletmeye sokmuycagini ve temizlik işine vereceğini söyledi bende ben zaten piskolojik rahatsızlığın var orda daha çok sitrese gireceğimi söyledim benim madem bu rahatsızlığından dolayı görevden alıyorsanız çıkışımı verin dedim bana sen şuan sağlıklı dusunemiyorsun git izin kullan dediler ve yıllık izin kullandım o sırada insan kaynakları iş yeri hekimi gelene kadar kafanı toparla işyeri hekimi kullandığım ilaçlara bakicak ona göre karar vericez dedi şuan beni gorevim olan operatörlüğü koymuyorlar ve doktorun gelmesini bekliyorlar bu son günlerde panik atak rahatsızlığı denildi ben bu durumda ne yapabilirim şuan çok kötü bir baskı ve sıkıntı içindeyim ben artık o isyerine girmek istemiyorum bu durum benim tazminti alabilmem için ne yapmam gerek

  1. Merhaba. Geçmiş olsun. Şu aşamada yapabileceğiniz çok şey yok. İşverenin sizi çıkarmasını beklemelisiniz. Sonrasında haklarınızı ararsınız. İlla işten ayrılmak istiyorsanız, bunun hangi şartlarda ve nasıl olabileceğini ise yazımızda açıklamıştık.

 254. merhaba. bir işyerinde(fabrika) iş ağırlığından dolayı iki kez sağ omzumdan ameliyat oldum.. bende başka olan işçilerde var aynı bölgelerinden..ikinci ameliyattan istirahatliyim ve istirahatim bitmedi.. işyeri iş akdimi sonlandırdı tazminatı mı da ödedi.. fakat ben bu işyerinden dolayı iki kez ameliyat oldum o yüzden istirahatliydim bu konu üzerinden ekstra manevi tazminat davası açabilirmiyim ? yaşım 36

  1. Merhaba. Bu durumda işverenin kusuru olduğunu düşünüyorsanız açabilirsiniz. Ama manevi tazminat teknik ve zor bir konudur. Bir avukata danışmanızı öneririm.

 255. Tip1 şeker hastasıyım mağazacılık yapıyorum. Şeker insülin saatlerim iş gereği bir türlü düzene oturmuyor. Doktorumdan rapor alıp kıdem tazmınatı alabilir miyim . 8 yıldır çalışmaktayım aynı iş yerinde

  1. Merhaba. Olabilir ama rapor da alsanız, öncelikle işverene yazılı olarak başvurup, insülin saatlerine göre çalışma düzeni sağlanmasını talep etmeniz gerekir.

 256. Oncelikle iyi günler ben 2 seneye yakın …’de calısıyorum ve belimde 2 tane fitik var gunde 8 saat ayakta duruyoruz ve iş geregi hergun 4 5 palet ürün atırıyoruz ancak belimdeki fitik beni cok zorluyo bu sebele işden ayrılırsam tazminat ala bilirmiyim

 257. Avm Mağazacılığında çalışmaktayım, yaklaşık 3 ay önce işyeri dısında ayak bilek baglarımı kopardım, doktorlar 7+7 rapor verdi, tedavi devam ederken ( sürekli şiş, ödem vs) birde aynı ayağımı yine işyeri dısında kırdım, 45 gün daha rapor verdi doktorlar, şimdi ise raporum bitecek fakat kırıktan dolayı doğru yürüyemiyor ve uzun süre ayakta duramıyorum ve bağdaki ağrı ve ödem şiddetle devam ediyor. İşim gereği 8-12 saat ayakta durmam gerekiyor ve bu işi devam ettirecek gibi duramıyorum. Haklarımı alarak ayrılma şansım varmı? Nasıl bir yol izlenmeli? Teşekkürler.

  1. Merhaba. Yazıda tüm şartları zaten belirtmiştik. Hastalığınızla yaptığınız iş arasında bağlantı kurulması ve işverenin de bunu kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde, gerekirse dava açarak şansınızı denemeniz gerekir.

 258. Merhaba ben 4 yıldır taşören çalışıyorum işçiyim 8 ay önce kadroya alındım ve ben temizlik biriminde işçiyim sağlık sorunum var bel fıtığı özellikle eğil kalk temizlikte ağrım artıyor 8 saat sürekli ayakta olmam,
  İşten sağlık sorunum Dan dolayı çıkmayı düşünüyorum
  Tazminat ve işsizlik maaşı ala bilirmiyim ne yapmalıyım bilgi verirseniz sevinirim

 259. Merhaba 6 senedir çalıştığım şirkette insanlarla bire-bir olarak calisiyorum.ve 1.5 sene önce sitrese ve yorgunluğa bağlı epilepsi hastalığım meydana çıktı ve ilaç kullanıyorum.cok yorulduğunda ve kalabalık olduğunda nöbet geçiriyorum yada geçirecek evreye giriyor dalıyorum.Bu nedenden dolayı hem tazminat hakkımı alıp hemde sagligimdan oldugum için bi hak talep edebilirmiyim

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. İşiniz ve hastalığınız arasında, yazıdaki gibi bir bağlantı olduğunu düşünüyorsanız, haklı fesih yapmanız gerekir. Sonrası ise tamamen işverenin inisiyatifindedir. Ödeme yapılmazsa, bu kez de mahkeme son kararı verecektir. Size kesin cevap vermemiz mümkün olmaz. Gerçekten işten ayrılmak niyetindeyseniz, risk almanız gerekir.

 260. Merhaba sağlık nedeni ile iş çıkışı yapılırsa tazminat daha fazla alınır yoksa normal iş çıkışı yapılırsa tazminat aynı mı olur

 261. Merhaba 7yıl 3aydır aynı iş yerinde çalışıyorum.belimdeki fıtık artık beni çok rahatsız etmekte işten ayrılmak istiyorum fakat heyet raporumu almam gerek tazminat almam için.raporu devlet hastanesinden almam şartmı özel hastaneden alamazmıyım.teşekkürler

  1. Merhaba. Raporu dilediğiniz yerden alabilirsiniz. Ama işveren bunu kabul etmeyip ödeme yapmayabilir. Yorumları tekrar okursanız, süreç hakkında daha iyi bilgilenebilirsiniz.

 262. Merhaba ben bel fıtığı nedeniyle agır işte calısamaz heyet raporu aldım ve şirketten bu rapor ile tazminat alarak cıktım. 6ay oldu ve kendimi iyi hissediyorum. Baska bir firmada calısabilir miyim ve calısabilir raporu alabilir miyim

  1. Merhaba. Bunun önünde bir engel yoktur. Ama eski rapor dururken çalışmaya başlarsanız ve işveren bundan haberdar olursa, dava açarak ödediği kıdem tazminatını geri talep edebilir.

 263. Merhabalar ben 2 yildir çağrı merkezinde çalışıyorum son 3 aydır kulağımda sinir zedelenmesi ve işitme problemi yaşıyorum doktorum iş değişikliği önerdi bu durumda kıdem tazminatı alabilir miyim ?

  1. Merhaba. Sorununuz, işinizle alakalı görünüyor. Bu durumu sağlık raporuyla ortaya koyup işyerinden tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 264. Merhabalar 50 yaşinda mermer işçisi ayni zama’da tamircilikde yapiyor çaliştigi şirkette ama ssk ‘da işçi görünüyor tansiyon hastaligi var kolostrol hapi kullaniyor tazminat alarak işten ayrilabilirmi?

  1. Merhaba. Yazıdaki duruma göre değerlendirmeniz lazım. Size kesin olarak evet ya da hayır diyemeyiz.

 265. Slm ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum 10. Yılım bitti ben de üç yerde bel fıtığı var tazminatımı alarak nasıl işten ayrıla bilirim

 266. Merhabalar ben 2 yıldır bir AVM”de çalışıyorum işi çok ağır benim belimde ciddi 2 fıtık var eğilip kalkmakta zorlanıyorum çok ağrılar oluyor her gün mecburen işe gitmek zorunda kalıyorum tazminatımı alıp çıkmak istiyorum işveren tazminatı vermeden çıkarmak istiyor ben devlet hastanesinden sınırsız ağır iş yapamaz raporu alabiliyor muyum acaba??

  1. Merhaba. Böyle bir rapor verilip verilmediğini bilemiyorum. Ama hem yazımızda hem de birçok yorumda belirttiğimiz gibi, sağlık raporu tek başına bir anlam ifade etmez. Yazımızı dikkatlice okursanız, hangi şartlarda haklı fesih imkanının doğduğunu anlayabilirsiniz.

 267. Merhabalar 14.09.2018 tarihinde bel fıtığından ameliyat oldum 3 ay rapor yazdı doktorum ve raporum bitmek üzere is başı yapmam gerek ama bel agrim devam ediyo işim cok agir eğilmeli kalkmalı ve agir kaldırmalı 8 saat tempolu çalışıyoruz ve işyerinden dolayı bu rahatsızlığa yakalandim doktorumdan raporu aldıktan sonra kıdem tazminatımı alabiliyormuyum birde işsizlik alabilirmiyim işten çıkarsam teşekkür ederim

 268. Merhaba Sağlık problemi ile ilgili ayrıldıgımızda tazminatımızda herhangi bir yasal kesinti yapılıyormu Yani normal anlaşmalı ayrılmış gibi ayrıldıgımız kıdem tazminatı ile aynımı? Ve saglık problemi ile ilgili ayrıdığımızda işsizlik maaşından faydalanabiliyomuyuz
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Kıdem tazminatızdan yapılacak kesinti her zaman sabittir. Eğer işveren çıkışınızı 24 koduyla SGK’ya bildirirse işsizlik maaşı almanız da mümkün olabilir.

 269. Merhaba, babam bel fıtıgı rahatsızlıgı var ve artık yataktan kalkamayacak derecede kötü durumda işte çok zor şekilde çalışıyor gidip geliyor artık ameliyat olması gerekiyor. ameliyat oldugu taktirde agır işte çalışamaz raporu alırsa ameliyat oldugu doktordan iş yerinden ayrılması durumunda rapor alabilir mi ?

 270. Merhaba.. Ben Güvenlik Görevlisi Olarak 13 Senedir Çalışıyorum. Geçen Sene Trafik Kazası Geçirdim ve Sağ Bacağıma Platin Takıldı. 4 Ay Sonra Tekrar İşe Devam Ettim. Şuanda Bacağım Zorlanmaya Başladı ve Platini Aldırıp Fizik Tedavi Görmem Gerek Bu Da 3 Aylık Bir Süreç. Bu Durum Dolayısıyla Güvenlik İşini Bırakmak İstiyorum. İlk Sigorta Başlangıçı 2005. Ve Halen Aynı Yerde Çalışıyorum. Bu Durumda Kıdem Tazminatı Alabilirmiyim ? Alabilirsem Ne Yapmam Gerek. Şimdiden Teşekkür Ederim..

  1. Merhaba. Kenan bey, bu konuda risk almanız gerekir. Çünkü yazıda da belirttiğimiz gibi, işveren size kıdem tazminatınızı ödemek istemezse ve süreç mahkemeye taşınırsa, hakim hastalığınızla işiniz arasındaki bağlantıyı inceleyecek ve ona göre karar verecektir.

 271. Slm ben KOAH hastası oldum 5yildir aynı yerde çalışıyorum kıdem tazminatı mi alıp işten ayrılmak istiyorum. İsyerim çalışmama olanak vermiyor çünkü kokulu ortam kimyasal ve bu sebepten nefes alamıyorum bana ne yapmam gereken hakkında yol gosterimisiniz.tesekkurler

 272. Merhaba
  Özel bir kargo firmasında kurye olarak çalışmaktayım ve işimin vermiş olduğu stres ve sinirden dolayı vücudumda Psoriasis yadi sedef çıkmıştır ve tedavi olmadığım taktirde ilerlemektedir. Tedavimi olabilmem için işimi bırakmam gerekiyor. Böyle bir durumda hangi yasal maddelere dayanarak bir istifa vermeliyim. Bu istifa sonucunda yasal haklatım olan maaş yol yemek prim ve hak edişim var ise tazminatla ilgili nasıl bir prosüdür çerçevesinde hareket etmeliyim yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar

 273. Merhaba
  Annem; kalp,tansiyon, guatir ,obez hastası. Vucudunda 800 kg odem oluştu. Sonda bağlandı. Hareket edemez durumda. Bakacak ve yardım edecek kimse yok. Ben isyerinde tedirgin ve huzursuzum. Istifa edersem tazminat alabilirmiyim.

 274. Merhaba iyi çalışmalar, ben % 40 engelliyim diabet hastasıyım 2015 Nisan ayında çalışmaya başladım.Günde 4 defa farklı saatlerde insülin kullanıyorum çalıştığım şirket benim rızası almadan çalışma saatlerimi değiştirdi ve ilaç saatlerine uyumadığım için şekerim yükseliyor, nasıl bir yol izlemeliyim işten ayrılmak istiyorum.

  1. Merhaba. Öncelikle yazılı talepte bulunup çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etmelisiniz. Talep uygun görülmezse sağlık raporunu ekleyerek haklı fesih yapma imkanınız olabilir. Yine de size bu durumda kesinlikle haklı olduğunuzu ya da kazanacağınızı söylememiz mümkün olmaz. Ama izlemeniz gereken yol budur.

 275. Merhaba kolay gelsin
  Ben 6 yıldır bir markette çalışıyorum ve bel fıtığı raporum var şirketle görüşüp tazminat alacagimi işsizlik hakkım olmadığını söylediler ne yapmam gerekiyor işsizlik maaşı almam için şimdiden teşekkürler