Fesih

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılması

Sağlık nedeniyle işten ayrılma, birçok işçinin nasıl olacağını merak ettiği konulardan birisidir ve zannedildiği gibi, işçinin rapor alması, sağlık nedeniyle kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak için yeterli değildir. Bu yazıda sizin için şu sorunun cevabını aradım: Sağlık nedeniyle işten ayrılmak nasıl mümkün olur?

İşçinin sağlığının bozulması

Sağlık sorunu yaşayan bir işçi için birden çok ihtimal söz konusu olabilir. İşçi birkaç gün rapor alarak istirahat edebilir, her şeye rağmen çalışmaya devam edebilir, uzun vadeli bir rapor alabilir ya da işçi bu sağlık problemi nedeniyle işten ayrılmak isteyebilir.

Hastalık geçiren ya da sağlık problemi olan işçi

Yukarıda da belirttiğim üzere işçinin birkaç günlük ya da buna benzer kısa süreli rahatsızlıklar yaşaması sık rastlanan bir durumdur. Böyle bir durumda işçi bazen sağlık raporu alarak bazen de işvereninin bilgisi dahilinde dinlenerek sağlığına kavuşmaktadır.

Ancak bu yazının konusu, işçinin uzun vadeli devam eden, işini yapmasını engelleyen bir hastalığının bulunması ya da işçinin çalışmaya devam etmesi halinde sağlık probleminin ilerlemesinin muhtemel olması halinde ne yapılabileceği ile ilgilidir. Ayrıca, sık sık rapor alan işçinin işveren tarafından işten çıkarılması konusunda şu yazıma da göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/sik-sik-rapor-alan-iscinin-isten-cikarilmasi/

iş kanunu sağlık feshi

Hasta olan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Sağlık sorunları, işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılabileceği hallerden birisidir. Ancak her tür sağlık probleminin işçiye bu hakkı vereceğini söyleyemeyiz. Bu noktada elbette ki işverenin de sınırsız bir takdir hakkı yoktur. O halde bunun kriterleri nelerdir?

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşçinin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle işten ayrılmak istemesi durumunda; rahatsızlığının İş Kanunu’nun 24üncü maddesinin 1inci fıkrasında yazılı şu iki durumdan birine uyması gerekmektedir.

 • İşçinin yaptığı işin, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması
 • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması

Şimdi bu iki durumu tek tek izah edelim.

İşin, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması

İşçinin sık sık rahatsızlanması ya da dönemler itibariyle hastalıklar yaşaması nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmesi için ilk şart; işçinin yapmakta olduğu işin, niteliği itibariyle, işçinin sağlığı için ya da yaşamı için tehlike oluşturması durumudur.

O halde işçinin yaşadığı rahatsızlık ne olursa olsun, bu rahatsızlığın şu şartları taşıması gerekir:

 • Rahatsızlık işçinin yaşayışı veya hayatı için tehlikeli olmalı
 • Bu rahatsızlığa, işçinin yaptığı işin niteliği sebep olmalı

Bulaşıcı hastalık ve iş ile bağdaşmayan hastalık

24’üncü maddenin I’inci maddesinde yazılı sebeplerden diğeri ise; işverenin ya da bir başka işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulmasıdır.

Bu durumu ikiye ayırmakta fayda görüyorum. Burada kastedilen işveren işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işverendir. Yani eğer işçinin işverenine doğrudan bir yakınlaşması yoksa ya da onunla sürekli ve yakından görüşmüyorsa, bu işverenin hastalığı nedeniyle işten ayrılmak mümkün değildir.

İkincisi ise işyerinde çalışan başka bir işçinin hastalanması halidir. Hem işverenin hem de işçinin hastalanması hallerinde; bu hastalığın ya bulaşıcı bir hastalık olması gerekir ya da işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalık olması gerekir.

sağlık nedeniyle işten ayrılma

Sağlık raporu alınmalı

İşverenin ya da başka bir işçinin bulaşıcı hastalığı nedeniyle işten ayrılma durumunda elbette bir sağlık raporuna ihtiyaç yoktur. Çünkü bunlar işçinin iradesi dışında ve ondan bağımsız gerçekleşen hastalıklar olup üçüncü şahısların hastalıkları için işçinin rapor alması beklenemez.

Ancak kendi hastalığı nedeniyle çalışamayacağını iddia eden işçinin, işten ayrıldıktan sonra mağduriyet yaşamaması için, bu durumu bir sağlık raporuyla belgelendirmesinde fayda vardır.

 Neticede, sadece işçisinin beyanıyla işverenin ona kıdem tazminatını ödemesini beklemek çok da mümkün olmayacaktır. Alınacak sağlık raporunda; işçinin yapmakta olduğu işin, niteliği itibariyle, işçinin sağlığı için ya da yaşamı için tehlike oluşturduğuna dair bir ibarenin bulunması gerekecektir.

Sağlık nedeniyle fesih için heyet raporu

24/I maddesi uyarınca yapılacak bir fesih için illa ki heyet raporu alınması gerekmez. Sağlık nedeniyle işten ayrılmak için alınacak rapor tek hekim raporu da olabilir, heyet raporu da olabilir. Önemli olan raporda kaç doktorun imzasının olduğu değil, raporun içeriğinin bu yazıda belirttiğim koşulları taşıyor olmasıdır.

İşçinin sağlık sorunlarına ilişkin örnekler

Durumu somutlaştırmak adına birkaç örnek vermek isterim. Birinci örneğimizde işçinin bel fıtığı olduğunu ve işyerindeki görevinin de sürekli eğilip kalkmayı ya da malzeme kaldırmayı gerektiren bir iş olduğunu varsayalım.

Bu işçinin, fiilen yapmakta olduğu işin, sağlığı için tehlike oluşturduğuna dair bir rapor alması muhtemeldir ve böyle bir rapor alması halinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmesi gerekir.

Aynı işçinin masa başında muhasebe işi yaptığını varsayalım. Bu durumda bu işçinin yaptığı işin, sağlığı için tehlike oluşturduğunu söylemek pek de mümkün olmayacaktır. Ancak yine de burada son sözün doktorlarda olduğunu düşünüyorum. İşçinin yaptığı işin sağlığı için tehlike oluşturduğunu söyleyen bir sağlık raporunu doğru kabul etmekte fayda vardır.

iş kanunu sağlık raporu ile fesih

Yargıtay kararlarında sağlık nedeniyle fesih

Sağlık nedeniyle fesih konusu o kadar çok detay barındırır ki; buradaki son sözü Yargıtay’a bırakmak doğru olacaktır. Aşağıda yer alan Yargıtay kararları, işçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması konusunda size daha detaylı bilgi verecektir.

“… 24.maddeden kendisinden kaynaklı sebeplerle sözleşmeyi feshettiğini ispat yükü işçi üzerindedir. İşçi sözleşmenin feshini gerektiren nedenlerin bulunduğunu ve bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak feshettiğini ispatlamalıdır. İş Kanununun 24/1 maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, davacının çalışma koşulları, yaptığı işi, yaşı ve hizmet süresi bir bütün halinde dikkate alınıp davacının çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi, Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerinden heyet raporu alınmalıdır… (22 Hukuk, 2020/2152 K.).

“… Dosya kapsamına göre davacının davalı işverene ait iplik fabrikasında bobin bölümünde çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı nemli ve tozlu ortamlarda çalışmasının sakıncalı olduğunu ileri sürmüş olup, tanık beyanlarında, işyerinde çalışılan ortamın tozlu olduğu, istedikleri takdirde çalışanlara maske verildiği, davacının çalıştığı bölümün en az tozlu bölüm olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca dosya içinde Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından verilen ve davacının astım hastalığı nedeni ile tozlu, dumanlı, rutubetli ve kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda çalışmasında sakınca bulunduğuna dair durum bildirir rapor mevcut ise de; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/1-a maddesinde öngörülen şartlar yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, davacının rahatsızlığının çalışmasına engel olup olmayacağı yönünden mahkeme tarafından aldırılmış bir sağlık kurulu raporu bulunmadığı anlaşılmaktadır. Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 24/1.-(a) maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, çalışma şartları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınarak davacının ileri sürdüğü sağlık sebepleri bakımından araştırma yapılmalı ve Mahkemece, davacı için tam teşekküllü meslek hastalıkları yahut devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılarak iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple davacının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı belirlenerek, buna göre işçi feshinin haklı olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir…” (22 Hukuk, 2017/25282 K.).

“… Anılan normatif düzenlemede işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi “iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması” olgusuna bağlanmıştır. Bu nedenle fesih hakkının doğması için tehlikenin işin niteliğinden kaynaklanması ve bu tehlike işçinin sağlığını veya yaşayışını etkilemelidir. İşçinin rahatsızlığı veya hastalığının işyeri ve iş koşulları ile ilişkisi ortaya konmalıdır…” (7 Hukuk, 2016/10988).

psikolojik nedenle fesih

Psikolojik nedenlerle / Depresyon nedeniyle işten ayrılma

Sağlık nedenleriyle işten ayrılma kavramı elbette psikolojik nedenleri de kapsar. Ancak ruhsal sorunlar veya depresyon nedeniyle işten ayrılma olup olmayacağı çoğu zaman özel olarak soruluyor.

Burada da aslında tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi, hastalığın adından çok buna neyin sebep olduğuna bakmak gerekir.

Yani işçinin psikolojik rahatsızlığı onun sağlığı ve hayatı için tehlike oluşturduğu gibi, bu rahatsızlığın sebebi yapılan iş ise ya da işin niteliğinden kaynaklanıyorsa, işçi sağlık nedeniyle işten ayrılmak hakkına sahip olacaktır.

Buna ilişkin bir örnek olması amacıyla aşağıya iki Yargıtay kararının ilgili kısmını ekliyorum:

“… Somut olayda, davacının işi gereği yoğun bir çalışma temposu içinde olması nedeni ile psikolojik bir rahatsızlık yaşadığına ilişkin rapor verilmiş ise de, bu rahatsızlık haklı fesih sebebini düzenleyen maddenin amaçladığı işi nedeniyle sağlığı veya yaşayışının tehlikeli olması durumu bulunmadığından davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken…” (9 Hukuk, 2014/15070 K.).

“… Somut uyuşmazlıkta davacının … 2. Noterliği’nin 07.08.2014 tarih ve 10382 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini bildirerek kıdem tazminatı talep ettiği, ihtarname ekinde, hakkında kronik depresyon teşhisi konulan T.C. Sağlık Bakanlığı … Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sağlık raporunu gönderdiği görülmüştür. Davacının feshe dayanak yaptığı raporda belirtilen “kronik depresyon” rahatsızlığının o tarih itibariyle İş Kanunu’nun 24/1-a maddesi kapsamında olup olmadığı, öğretmenlik mesleğini sürdürmesine engel teşkil edip etmediği konusunda uzman hekim raporu aldırılmadan eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup…” ( Hukuk, 23361 K.).

Sağlık nedeniyle işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı

Yukarıda belirttiğim şartlarda, sağlık nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatını alma hakkı vardır. Ancak böyle bir durumda işçi, ihbar tazminatı alma hakkını kaybedecektir: https://mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesih-sonucunda-ihbar-tazminati/

Sağlık nedeniyle işten ayrılmada SGK çıkış kodu

SGK çıkış kodlarının neler olduğunu daha önce yazmıştım: https://mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi/

O yazıdan da görebileceğiniz üzere, sağlık nedeniyle fesih yapan işçi için SGK’ya bildirilmesi gereken kod 24’tür.

Sağlık nedeniyle fesihte işsizlik maaşı

İşsizlik maaşının hangi SGK çıkış kodlarına bağlanacağını da detaylıca açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/hangi-sgk-cikis-kodlarina-issizlik-maasi-baglanir/

Orada da görüleceği üzere; 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih kodu şeklinde bildirilen çıkış kodlarına İşkur tarafından işsizlik maaşı bağlanmaktadır.

işçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması

Ayrıca hemen aşağıda yer alan ve tarafımca hazırlanan videoyu izleyerek, işçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması konusunda daha net bilgi sahibi olabilirsiniz:

İşçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması / Mustafa BAYSAL

SONUÇ

İşçiye göre ne kadar ağır ve önemli olursa olsun; her sağlık problemi, işçiye kıdem tazminatını alarak işten ayrılma imkânı vermez. Burada temel kriter; işçinin fiilen yaptığı işin, onun sağlığı ya da yaşamı için tehlike oluşturmasıdır.

Böyle bir durumun sağlık raporuyla belgelenmesi halinde, işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen sağlık raporu alan bir işçinin; işvereninin kıdem tazminatını ödememesi halinde ve işçinin bunu dava konusu yapması durumunda, yaptığı işin sağlığına olumsuz etkisini mahkemede yine de kanıtlaması gerekeceğini de unutmaması gerekir.

Bu konuda işçilerin düştüğü en büyük yanılgı ve bana da en sık sorulan soru şu oluyor: Tek hekim ya da heyet raporu alırsam, işveren kıdem tazminatımı öder mi?

Siz de bu sorunun cevabını arıyorsanız, lütfen öncelikle biraz yukarıda yer alan Yargıtay kararlarını dikkatlice okuyun. Konunun önemine binaen, ben önemli gördüğüm birkaç husus tekrar etmekte yarar görüyorum:

 • İşçinin her rahatsızlığı, ona İş Kanunu’nun 24/I maddesi gereğince kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkı vermez.
 • İşçinin hastalığının işçinin sağlığı için TEHLİKE oluşturması ve bunun da işçinin yaptığı işin niteliğinden KAYNAKLANMASI gerekir.
 • İşçi sağlık raporu alıp bu hususu belgelendirmek istiyorsa, hastalığın ne olduğu kadar “işçinin hangi işleri yapmaması, nasıl bir ortamda çalışmaması gerektiği” gibi bilgilerin de raporda yer alması önemlidir.

Konu ile ilgili sorularınızı yorum aracılığıyla bana iletebilir, ilginizi çekeceğini düşündüğüm şu yazımı da okuyabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/ise-girdikten-ne-kadar-sonra-sagliktan-yararlanilabilir/

Sağlık nedeniyle fesih yaparken kullanılacak olan dilekçe örneğine ise şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/saglik-nedeniyle-kidem-tazminati-dilekcesi/

İşçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması konusunda sık sorulan sorular:

Sağlık nedeniyle işten ayrılan tazminat alır mı?

İş Kanunu’nun 24/I maddesi kapsamında sağlık nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alır ve fakat ihbar tazminatı alamaz.

Engelli raporu olan tazminat alabilir mi?

Hayır, engelli raporunun olması işçiye hiçbir surette tek başına haklı fesih imkanı vermez ve işçi engelli raporu olduğu için istediği zaman işten ayrılıp kıdem tazminatı hak edemez.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

789 Yorum

 1. Merhaba Mustfa bey size birkaç sorum olacak cevaplarsanız çok mutlu olurum ben 8 yıldır bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum son iki yıldır ellerimde rahatsızlıklar başladı derilerim kompile kalkıyor kendi işimi yapamıycak dereceye geliyor kortizonlu iğneler ilaçlar kullandım sırtımda tes yapıldı nikel kobalt ve kiyasallara alerjim çıktı eldivensiz hiçbirşey yapamıyorum kontak dermatit teşhisi konuldu iş yeri kimyasallı ortamda çalşamaz raporu istedi aldım verdim ben bu durumda tazminatı mı alabilirmiyim

 2. Merhaba Mustafa bey size bir kaç sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim ben uzman doktordan uzun süre ayakta kalması ağır kaldırması sakıncalı diye rapor aldım işyeri hekimine verdim işyeri hekimi raporu kabul etti ve bölüm değişikliği yapılmasını yada işten çıkartılabileceğini söyledi bende insan kaynakları ile görüştüm konudan haberinin olduğunu bana uygun şubeye masa başı gonderilebilecegimi söyledi ama bunun için bulunduğum bölümün desteklenmesi gerektiğini yeni eleman alınıp yetisinceye beklemem gerektiğini sözlü olarak ifade etti ben raporu teslim edeli bir hafta oldu bu sürede aynı bölümde çalıştım fakat çok zorlanıyorum ama iş yeri hekimi yeni işleme aldı sorum şu beni bulunduğum bölümde çalıştırma gibi zorumluluğu varmı bana süre koyabilirlermi birde beni gecircez diye oyaladiklari bolumdede artık çalışmak istemiyorum bu bölümde çalışmak istemiyorum deme şansım varmı birde ayrılma için nasıl yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, anlattıklarınızdan işverenin son derece iyi niyetli olduğunu tahmin ediyorum. İşveren bu raporu dikkate almamayı tercih edebilecekken size alternatif sunmuş görünüyor. Burada nihai takdir yetkisinin işverende olduğunu unutmamanızı tavsiye ederim.

 3. Hocam acil cevap alabilir miyim teşekkür ederim
  Düştüm dizim kırıldı 7 adet platin takıldı ve yürümekte zorlanıyorum 8 aydır rapoluyum raporum bitti fakat halen yürüyemiyorum elimde hiç bir şey taşıyamıyorum 1 yılı geçkindir bir fabrikada bant üsülü çalışıyorum ve şimdi bu işi yapmam mümkün değil nasıl çıkış alabilirim

  1. Merhaba, bu gerekçeyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alma hakkını yitirirsiniz. Ancak yazımda izah ettiğim şekilde bir rapor alabilirseniz, kıdem tazminatını almanız mümkün olabilir; yine de bunun neden kolay olmadığını yazımda izah etmiştim.

 4. Merhaba Mustafa bey yaklaşık 6 yıldır kalite kontrol işi yapmaktayım mikroskopla çalışmaktayım işe girerken gözlerimde problem yoktu şimdi gözlük kullanıyorum ve gözlerim ilerleme var uzak göremiyorum bu meslek hastalığı sayilirmi daha önce göz problemi yoktu

 5. Merhaba size sormak istediğim şey esim yaklaşık 10 senedir bir şirkette özel güvenlik olarak çalışıyor eşimde doğuştan faktör 7 rahatsizligi var ve yaklaşık 10 yıldır kalp hastalığı vardı son 2 yıldır kronik kalp yetmezliği tanısı konularak raporlu ilaçlarla yaşamına devam ediyor iş yeri eşinin tazminatını verip işten çıkarmıyor bunun için ne yapabiliriz bu arada yüzde 40 kalp yetmezliği deniyor bize fakat elimizde herhangi bir yazılı rapor bulunmuyor bu durumda ne yapılabilir çok tsk ederim şimdide

 6. Hocam ben kanser hastasıyım 5ay önce ameliyat oldum şimdi tekrar ameliyat olacağım ben tazminatımı almayı düşünüyorum nasıl alabilirim ve tazminat nasıl hesaplamak sonuçta 5aydir çalışmıyorum

 7. Merhaba hocam:

  Ben 10 yıldır özel sektörde CNC kayar otomat’da çalışıyorum. İşitme engelliyim çocukluktan beri işitme kaybım var. 10 yıl önce işitme kaybım yüzde 30 üzerindeydi şimdi ise işitme kaybım artıyor ve ayrıca işitme cihazı kullanıyorum sağlık raporum ve engelli raporum var engelli raporum ise sürelidir. Ve ayrıca astım rahatsızlığı yakalandım yani yeni başlangıç 2 yıldır rahatsızım her iki raporumda astım ve işitme kaybım var. Ben bu işten sağlık sebebiyetten işten ayrılmak istiyorum. İhbar tazminatı alamiyacagimı biliyorum ama kıdem tazminatı alabilir miyim? Benim tahminime göre sadece kıdem tazminatı alabiliyorum araştırmalarıma göre. Bir de bunu sizden duymak istiyorum lütfen yardımcı olur musunuz?

 8. Merhaba ben depremden önce doktora gittim bana uzun süre ayakta duramaz raporu verdi bunu işyerine verirsem haklarımı ala biliryim

  1. Merhaba, böyle bir raporun anlamlı olması için yazıda belirttiğim şartları taşıması lazım Ramazan bey.

   1. Amaliyattan dolayı işe gidemedim fes edildi işim kendi isteğimle ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmiyim tşk ederim

 9. Hocam merhaba ,ben sağlık problemim nedeniyle isten ayrılacam. Bunun için ihbar suresi beklemem lazimmi .çünkü ayakta duracak halim yok ve ağır bir iste çalışıyorum

  1. Merhaba, sağlık nedeniyle feshinizin doğru ya da yanlış olmasını bir kenara koyarak söylüyorum; sağlık nedeniyle fesih bir haklı fesih türüdür ve ihbar süresini çalışmak kural olarak gerekmez.

 10. Mustafa bey merhaba
  Ayakta ve ağır işlerde 6 ay çalışmaz şeklinde heyet raporu aldım işveren masa başı gecici bir pozisyon sağladı ve bununla birlikte geçici iş tanımını içeren bir muhafakat name imzalattı raporum bitmeden 24.maddeye bağlı olarak dilekçe doldurup çalışmak istemediğimi belirtsem kıdem tazminatı hakkımı alabilirmiyim teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

 11. hocam merhabalar. İşçi yaşadığımız deprem nedeniyle şehir dışına gidiyor habersiz. Mayıs ayında ihtar çekiliyor fesih için. İşçinin yeni geldiği şehirde eşi ve müşterek olmayan çocuğu toplum sağlığı merkezinde psikolojik tedavi görüyor. Hatta bu kurumdan bir yazı alıyorlar -işyerine gönderilmek üzere- işçinin burada ailesiyle tedaviyi yanlarında geçirmesi onlar için iyi oluyor, yeniden bir düzen için gerekli olduğu tarzında.(psikolog imzalı) Şimdi devamsızlıktan dolayı karşı taraf fesihte haklı mıdır ? Bu konuda yargıtay kararı var mıdır ? İşe iade değil alacak kalemlerine talibiz.

 12. Hocam merhabalar bel fıtığı nedeniyle (1 yıl süre ile geçerli) ayakta ve ağır kaldırması gerektiren işlerde çalıştırılamaz raporu aldım işyerinden kıdem tazminatımı alıp işten ayrıldım. 1 yıl süreyle geçerli olan bu raporum bittikten sonra her hangi bir iş yerine girmek istesem bu rapor karşima çıkarmı sorun yaratır mı acaba cevaplarsanız çok memnun olurum efendim teşekkür ediyorum

 13. Mustafa bey merhaba;

  Ben 7 ay önce falan beyin yumağı(kavernom ameliyatı) oldum özel sektörde(avm) çalışan biriyim ameliyattan sonra ayakta uzun süre kalmak zorluyor haftalık 45 saat çalıyorum kendi doktorum takip yapmamakta ve bunları söylediğimde iyileşme sürecin 2 yıl zorlanıyorsan çalışma dediği için kendisiyle halledemiyorum 10 yıldan fazladır aynı iş yerindeyim ve şuan eski performansı gösteremediğim için iş yerim bana Mobbing uygulamaktadır ben burdan nasıl tazminatımı alıp ayrılabilirim.teşekkürler.

 14. Merhaba.ozel sektorde çalışıyorum aynı işyerinde 8.senem.epilepsi hastasıyım raporlu ilac kullaniyorum.6 ay önce doğum yaptım şuan ücretsiz izindeyim.fakat doğumdan sonra uzun saatler uykusuz kaldığım için nobetlerim arttı hatta bir tanesinde başımı kötü carpmisim dikiş atıldı.bu sebeplerden dolayı suan için çalışmam imkansiz.saglik nedeni ile çalışamaz raporu alıp tazminat hakkım var mı.ileri ki yıllarda bu rapor calisma hayatımı etkiler mi.cevaplarsaniz çok sevinirim

 15. Hizmet yılımı ve prim günümü Ağustosta dolduracağım engelli emekliliğinden yararlanıyorum EKPSS ile Milli Eğitim’e öğretmen olarak atandım 1 Eylül’de işe başlayacağım Milli Eğitim’de bu durumda Tazminatımı alıp emekli aylığı bağlatmadan Milli Eğitim’de işe başlayabiliyor muyum

  1. Merhaba, kıdem tazminatınızı almanız için emekli maaşı başvurusunu SGK’ya yapmanız gerekir. Aksi takdirde işveren size kıdem tazminatı ödemekle yükümlü olmayacaktır Gülşen hanım.

   1. Peki Emekli aylığımı iptal ettirip Milli Eğitim’de öğretmenliğe başlayabiliyor muyum

 16. Merhaba ben kalça protezi ameliyatı oldum 8 ay önce … markette çalışıyorum raporum bitince işe devam etmek zorunda kaldım ama ayağımdan dolayı ayakta fazla durmamam, ve ağır kaldıramamam gerekiyor , ama gün boyunca ayakta çalışıyor ve ağır kaldırmak zorunda kalıyorum ,ağır işte çalışamaz raporu alıp tazminat alabilir miyim? Teşekkür ederim

 17. Merhaba sözleşmeli olarak turizm sektöründe personel ascisiyim ayakta uzun süre durmaktan ve ağır kaldirmaktan bel fıtığı teşhisi kondu uzman doktor ağır işte çalışması sakıncalıdır rapor verdi hastanede aldığım bütün raporları toplayıp iş yerine verdim kıdem tazminatimi alabilirmiyim

 18. Merhaba tozlu ve iplikli bir ortamda çalışıyorum astımım var ve tek hekim raporum var iş yerim raporumu kabul etmiyor ve kendi belirlediği bir doktora yönlendiriyor bu konuyla alakalı ne yapabilirim Yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba, işverenin yönlendirdiği doktora gidin ve buradan istediğiniz şekilde rapor alamazsanız, yazımda belirttiğim usulde hareket edebilirsiniz. Yine de işveren kıdem tazminatınızı ödemeyebilir. Bu durumda nihai kararı mahkemeler verecektir.

 19. Merhaba Mustafa Bey 44 yaşındayım 2012 yılından beri aynı firmada mağaza yöneticiliği yapıyorum.Sürekli ayakta durma zorunluluğu var kurumsal bir firma.Ocak ayında belimle ilgili problemler yaşamaya başladım.Kısa süreli raporlar,uzun süreli raporlar aldım.4 farklı doktor aynı şekilde çalışmaya devam ederseniz ağrılarınız artar ve bel fıtığınız ilerler dedi.Ayakta uzun süre kalması ve ağır işlerde çalışması uygun değildir diye durum bildirir raporum var.Sağlık sorunları nedeni ile iş sözleşmemi sonlandırsam tazminat alabilirmiyim.

 20. Hocam merhabalar ben çalıştım işyerinde belağrı oldu doktara gittim meslek hastalıklarına bana heyet rapuru verdiler bunu işyerine verirsem tazminatımı alabilirmiyim ve kamu veya başkabir yerde çalışırsam benim önüme çıkarmı sgk da görünürmü bunun için ne yapmam lazım

 21. Öncelikle iyi günler Mustafa hocam ben herhangi bir kamuda işçi olarak çalışan biriyim akciğer lerimde lezyon yani kitleler var hiper tansiyon var çalıştığım ortam iyi değil ilaç deterjan toz lu ortamdayım doktor heyet raporu vermedi ama uygun bir pozisyonda çalışabilir dedi idare yönetimi uygun bir pozisyonda calıştırmadı istifa dilekçesi versem tazminat alabilir miyim saygılarımla

  1. Merhaba, geçmiş olsun. Ancak size verebileceğim cevabı yazımda tüm ayrıntısıyla verdim. Yazıma tekrar göz atmanızı tavsiye ederim.

 22. Merhaba Hocam;

  Raporu işverene sunduktan sonra iş verenin;
  “tazminat ödemek istemiyorum,işçiyi sağlığına etkisi olmayacak farklı bir departmanda çalıştırabilirim”
  diyerekten işçiye farklı bir alternatif sunup tazminat ödememe ve bizim bu teklifi kabul etmeyip ihbar süresine uymadan ayrıldığımız için karşı bir dava açma ihtimali var mıdır?

  Cevaplarsanız çok sevinirim
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba, işveren elbette böyle bir uygulamaya gitmek isteyebilir. Siz bunu kabul etmeyecekseniz, raporda yazılı şartların ve çalışma koşullarının aynen geçerli olduğunu düşünüyor olmalısınız. Sonrası ise, uzlaşma olmazsa, mahkemenin takdiri olacaktır. İşveren bu durumda size elbette, ihbar tazminatı için dava açmak hakkına sahiptir.

 23. Hocam kolay gelsin ben iş kazası geçirdim sol el 2 parmak 1 bogumdan koptu 3 tane ameliyat geçirdim. Epikriz raporuyla tazminat alma imkanım varmı. Yoksa mahkemeye mi gitmem gerekiyor

  1. Merhaba, raporla tazminat almak diye bir şey sizin durumunuzda olmaz Volkan bey. Eğer iş kazasında işverenin sorumluluğu ve kusuru varsa, buna dayanarak haklı fesih yapmayı düşünebilirsiniz.

 24. Merhaba,ben kamudan emekli olmuş ,62 yaşında İrfan Gül, şimdiyse 6 yıl oldu, … lastik fabrikasında, taşoran firmada çalışmaktayım, ancak buraya başlamadan önce hiç bir sağlık sorunum yoktu, şimdi şimdi sağlık sorunlarım başladı, çünkü yaptığım iş, makine altları , yatarak, çömelerek, yağlı, paslı, sıcak, koku,makine araları ,yani bakım ve montaj işi yapıyorum,bu esnada Boyun fıtığı oldum , doktor altı ay ağır iş yapamaz, raporu verdi, gözümden ameliyat oldum,bir ay çalışamaz raporu verdi, kasktan iki taraflı amalyat oldum,bir ay çalışamaz raporu verdi, ben sadece kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak istiyorum,ne yapmalıyım saygılarımla,

  1. İrfan bey öncelikle geçmiş olsun. Sorunuzun cevabını tüm yönüyle yazımda zaten verdim. Lütfen dikkatli okuyunuz.

 25. diğer plastik mamuller imalat işçileri çalıştığım iş yeri e devlette SSK priminde bu şekil gorukuyor iş saatinde akciyer sönmesi gecirmistim. Kimyasal tozlu ortamda calisamaz raporu alsam beni işten ayrilabilirmiyim

 26. diğer plastik mamuller imalat işçileri iş yerimin e devlette böyle gorukuyor iş saatinde akciyer sönmesi gecirmistim tozlu ve kimyasal ortamda calisamaz raporu alırsam beni işte calistirabilirlermi

 27. Mustafa bey ben bir hastahanede temizlik görevlisi olarak çalışan biriyim ve ben astım hastasıyım artık son zamanlarda bana deterjan ve temizlik kimyasalları çok öksürük yapmaya başladı ve bununla ilgili sağlık raporu aldım ama heyet deyil bununla tazminatımı alabilir miyim cevaplarsanız çok sevinirim

 28. Merhabalar, yüksek gürültülü bir fabrikada mühendisim. İşe başlarken yapılan işitme testinde duyma kaybım ortaya çıktı. Ancak devamlı yüksek gürültüye maruz kaldığımdan bu düzeyin yükselerek çalışma sınırını geçmesinden endişe duyuyorum. Derdim tazminat veya başka bir şey değil. Yalnızca böyle bir şey yaşansa (işitme sınırını geçsem) bile çalışmaya devam edebilir miyim? Firma bu konuda nasıl bir yol izleyebilir? Haklarım nelerdir? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba, bunu ancak işyeri hekimi yapacağı muayenelerle ve işverene bildirerek belirleyebilir. Benim bir şey söylemem mümkün olmaz.

 29. Hastalığından dolayı kızım işten ayrılmak istiyor ne yapmamız gerekiyor

 30. Merhaba Mustafa bey bende 4 seneyi gecik bır tesktilde çalışıyorum oraya girmeden önce sol bacağından ameliyat olup platin takılmıştı bu çalışmama engel oluyor mu evet bazen oluyordu bazen olmuyordu ondan sonra devam ettim isime sonradan belimde kemik erimesi belimde fitik olduğunu ve bir kaç omurgamin çöktüğünü ogrendim üstüne bunlar yetmezmis gibi çift kalça protez ameliyatı oldum ameliyattan sonra sağ bacağımi bükümemeye başladım fizik tedavi yardımıyla onuda yavaş yavaş düzelttim ve bana doktorlarım dedi ağır işte çalışamazsin artık diye simdlik sağlık kuruluna girmeyi bekliyorum eğer kendim bu geçirdiğim hastalıklardan dolayı işten cikarsam kıdem tazminatı alabilir miyim bu konuda yardımcı olur musun eğer alamazsam da ne yapabilirim??

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Yazımda ve yorumlarda anlattığım her şey sizin için de geçerli. Lütfen yazıyı dikkatli okuyunuz, gerekli cevapları orada bulabilirsiniz.

   1. Anladığım kadarıyla iş yeri isterse verebilir kıdem tazminatı her ne kadar rapor alsamda yani iş göremez raporu gördüğüm kadarıyla işçilere fazla hak tanınmıyor..

    1. Önemli olan rapor değil, raporun içeriğidir. Ayrıca rahatsızlığın işinize ve işinizin rahatsızlığa etkisi de önemlidir. Bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir.

 31. Merhaba Mustafa bey
  Ben 4 yıldır tekstil de çalışıyorum tatil gününüz hic yok haftanin 7 günü full ayaktayım belimde fıtık ve düzleşme boynumda fıtık bide iki dizimdede sıvı kaybı var bundan dolayi ayakta çalışamaz raporu alabilirmiyim sizin alaniniz dgl galiba ama sormak istedim genede yani illa heyet raporu gerekmez tek dr da ayakta duramaz raporu verse olur yani eger alirsam zaten neler yapacagimi anlatmışsınız şimdiden tşk kusuruma bakmayin bilmedgim için soruyorum

  1. Merhaba, amacınız ne? İşten ayrılırken kıdem tazminatı almak mı? Öyleyse, sağlık raporuna ihtiyacını yok ki. Hafta tatili kullanamamak bile tek başına bir haklı fesih sebebidir. Bir avukatla görüşme imkânınız olursa, o sizi doğru şekilde yönlendirecektir.

 32. Merhaba Mustafa Bey … sağlık nedeniyle tazminatını alıp çıktım 1 sene geçti aradan tedavimi oldum aynı yere tekrar girme ihtimalim varmıdır olabiliyormu teşekkürler şimdiden

  1. Merhaba, hukuken bunun önünde bir engel yok. Alıp almama kararı tamamen işverenin takdirindedir.

 33. Merhaba Mustafa bey bende bel fıtığı var bunun için heyet raporu alıp işten tazminatımı alıp çıkabilirmiyim ve aldığım bu rapor farklı bir iş yerine girmek istediğimde önüme çıkarmı

  1. Merhaba, bu rapor sonraki işlere girmenizi engellemez (Tabi işveren bunu özel olarak sorun etmezse). İlk sorunuzun cevabı ise yazımda mevcut.

 34. Merhaba ben … de calisiyorum kalp yetmezligi teshisi koyuldu yaptigimiz is agir disardan oyle gozukmesede agir koliler gelen mallari cekmek atmak koli kaldrirken dahi agrı geliyor ve oldugum yere oturuyorum malesef fazla mesai yapiyrz sistemde 8de girip 3te 4 te cikmamz gerkiyr ama biz 6 7 de cikiyoruz haftada 1 gun 08:00-21.15 calisma sartimiz var ama bu hafta 2 3 kere oluyor kalp yetmezligim var asiri efor sarfetmen yasak dedi doktor hakkimi alabilirmiyim. Birde su var 2 ayri ozel hastanede doktor kalp yetmezligi teshisi koydu devlet hastanesindeki 3 doktor yk ama o doktorlrn verdigi ilaci kullan dediler 1 hasta ve 5 6 tane doktor ortaya net bir teshis koyamadi. Yasadigim sorunlar hep kalp yetmezliginin belirtileri ozeldeki doktorlar 45 dakika ölcun yaparken ultrasonla devketteki doktorlar ayak ustu 20 saniye bakiyorlar buna ne dersiniz kime inancaz napacaz persmbe ozel anadolu hastnsnde pazartesi ataturk devlet hastmesinde ve yime ayni gun egitim ve arastirma hastanesine ozel muayne ve 17sinde duzce egitim ve arastirma hastanesine randevum var turkiyedeki butun doktorlari gezsem yarisi var yarisi yok diyecek kalp bu ya belli olcusu orani vardir bir var bir yok psikoloji birakmadilar insanda

  1. Merhaba. Ebru hanım, anladığım kadarıyla sağlık nedenleri dışında da haklı fesih gerekçeleriniz var gibi görünüyor. Sizin yerinizde olsam, bir avukatla görüşür ve mesai saatleri başta olmak üzere eşitli fesih sebeplerini araştırırdım. Böylece, rapor almaya gerek olmadan da hakkınızı alarak işten ayrılmanız mümkün olabilir.

 35. Merhabalar, ben astım hastasıyım ve devlet hastanesinden 3 hekim imzalı tozlu,kimyasal kokulu işler de çalışamaz yazan durum bildirir raporunu 21.12.2022 de aldım. 2 Ay sonra iş yerine verirsem kıdem tazminatı ile işten ayrılabilirmiyim yoksa hemen mi vermem lazım aldığım raporu iş yerine?

  1. Merhaba, burada bir süre sınırlaması yok. Bu nedenle size olup olmayacağını söyleyemem.

 36. Merhabalar Mustafa Hocam,

  özel bir şirkette mali işlerde çalışıyorum. omurilik rahatsızlığımdan dolayı sürekli engelli raporum var. 6 küsür senedir çalıştığım yerdeyim. artık sanırım yoğun stres ve yoğun mesaiden ayrılmaya kadar verdim.. yukarıdaki yazınızı okudum elinize sağlık. tekrar burada bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. engelli raporum var iken tekrar ne raporu almak için başvuracağım

  1. Mustafa bey merhaba. Sorunuzun cevabı yazımda var, burada tekrarlamamın bir faydası olmayacak. Lütfen yazımı daha dikkatli okuyun.

 37. Merhaba arı alerjim 0.50 normali 0.35 çalıştığım iş bal paketleme arı sokma ihtimali her zaman var hayatımdan endişe ederek çalışıyorum bu nedenle işten ayrılmak istiyorum işe alırlarken test istemediler fesih hakkım varmı nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Merhaba. Açıkçası bu kadar spesifik bir konuda size evet ya da hayır demem mümkün olmaz. Bir avukattan destek almanız yararınıza olur.

 38. mustafa bey merhaba;
  sağlık sebebiyle haklı fesihte fesih noterden ihbarı çektiğimiz gün mu gerçekleşir, yoksa işverene ulaşınca mi?
  birde mesela ayın 12 sinde ihbarı gönderdik, bir ileri tarih vererek fesih yapabiliyormuyuz? yani ayın 15 ı 16si gibi diyerek
  hata yapmak istemiyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Merhaba. İşveren bakımından ona ulaşınca, sizin açınızdan ise noterden fesih bildirimi yaptığınız anda sona erer. Ayrıca ileri tarihli fesih elbette yapabilirsiniz. Ama ileri tarihli yapmazsanız, noterden fesih ihbarı gönderdiğiniz gün artık işe gitmeyebilirsiniz.

 39. Merhaba Mustafa bey
  Benim %53 engelli raporum bel ve boyun fığım var sürekli ayakta çalışıyorum ellerimde fıtığa bağlı his kaybı var. Tazminatımı alarak ayrılabilir miyim
  Teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Merhaba. Ne engelli olmanız ne de diğer hususlar tek başına bir anlam ifade etmez Murat bey. Yazımda özellikle belirttiğim şartların bir arada olması gerekir. Bunun kararını ise, yazımı dikkatli okuyarak, siz vermelisiniz. Çok geçmiş olsun.

 40. Hocam Merhaba. çitf görme problemin var. bilgisayar başında çalışıyorum. yaptığım iş gereği bilgisayarla çalışmam lazım fakat bilgisayarla çalıştıkça çift görmem artıyor. işimi yapamaz hale geldim. hayatımı da çok etkiliyor bu durum. tazminatımı alıp çıkmak istedim fakat kabul edilmedi. rapor ile tazminatımı alabilir miyim. Alabilirsem bu rapor benim daha sonraki hayatımda kalıcı olurmu. örneğin ehliyet vb. konularda karşıma çıkarmı? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba, bahsettiğiniz sağlık sorunu yazımda belirttiğim şartları taşıyor gibi duruyor. Ancak yine de bunu sizin değerlendirmeniz ve ona göre hareket etmeniz gerekir. Alacağınız raporun sonraki dönemlere etkisini ise açıkçası bilemiyorum, takdir edersiniz ki bu konu benim uzmanlık alanım değil.

 41. Mrblar ben ağır sanayide çalışıyorum ve orada sürekli iş kazalarim var ve sağlığım nedenleriyle işten çıkmak istiyorum ne gibi bı hakkım olabilir ne yapmalıyım tşk

  1. Kadir bey merhaba, sağlık nedeniyle feshin hangi hallerde ve nasıl yapılabileceği yazımda zaten mevcut. Daha dikkatli okumanızı öneririm.

 42. merhaba,
  işe girdiğim zaman benden herhangi bir sağlık raporu veya belge falan istenmedi. Daha sonrasında iş kazası geçirdim ve bunu bildirmedim. Tedavim 9 aydır devam ediyor. Bu kadar uzayınca SGK’ya iş kazası olarak bildirme kararı aldım. Brnden işe girişte istenen sağlık raporunu, eğer istenmediyse olmadığına dair dilekçe isteniyor fakat bu dilekçenin içeriğini nasıl yazacağımı pek anlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, böyle bir şey istendiğini ilk defa duydum. İçeriği ile ilgili SGK’daki memurlar size yardımcı olacaktır. Dilekçeyi onların yanında yazmanız doğru olur, zaten kısa birkaç cümleden ibaret olacaktır.

 43. Merhaba Mustafa bey.yaklaşık 2 buçuk yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum.pandemi döneminden beri de çalışmamıza evden devam ediyoruz.10 buçuk saat günlük çalışma süremiz.ancak inanılmaz bir yoğunluk mevcut ve yoğun stres altında çalışıyorum.her an vatandaş ile polemik yaşama korkusu oluştu bende
  HıcAm benim uzun yıllar önce boynumda rahatsızlık vardı ama bu işte çalışmaya başladığımdan beri daha kötü oldum agrılarım arttı
  Sürekli boynumdan dolayı rahatsızlık yaşıyorum ara ara fizik tedavi aldım
  Boynum devamlı tutuluyor kramplar agrılar oluyor ve bu durum çalışmama engel olduğu için çok sık rapor almak zorunda kalıyorum
  Çalışma hayatıyla ilgili bilgim hiç yok
  İşten arttık ayrılmak istiyorum ama ne yapacağım hangi yolları izlemem gerekiyor bilgim yok
  Tazminat hakkım var mı varsa ne yapmalıyım
  Nasıl istifa etmem gerekiyor
  Lütfen konu ile alakalı beni aydınlatırmısınız

  1. Merhaba, sizi anlıyorum; fakat sizin de şunu anlamanız gerekir ki, böyle bir konuyu ancak bir avukatla yüz yüze görüşerek halledebilirsiniz. Böylece bir haklı fesih sebebi olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Burada ise size ancak, sitemdeki yazılara göz atmanızı ve böylece bazı konularda temel düzeyde bilgi edinmenizi tavsiye edebilirim.

 44. Merhabalar ben 4 seneye aşkın bir mermer fabrikasında çalışıyorum, burda daha önce bir iş kazası geçirdim bacağım kırıldı.Bir platin ve 15 çivi var bacağımda artık çakışmakta zorlanıyorum ağrılarım arttı ve diğer bacağimda menisküs yırtılması var. Bu sebeblerden dolayı dava açsam kazanabirmiyim. Yapamıyorum zorlanıyorum dediğimde kıdem tazminatını ve işsizligini kullandırıp sizi ayıralım dediler. Calişmayada ihtiyacım var ne yapmalıyım sizce ayrılayım mı?

  1. Öncelikle geçmiş olsun. İşvereniniz size kıdem tazminatı ödemeyi ve işsizlik maaşı alacağınız şekilde çıkış yapmayı teklif ediyorsa, siz daha başka ne istiyorsunuz? Dava açsanız, ne elde etmeyi planlıyorsunuz Nurşen hanım?

 45. Merhaba, 4 yıldır aynı şirkette ve projede özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 2 yıl kadar öncede bana sistemik skleroderma teşhisi konuldu. Soğuk sağlığım için çok zararlı ve hastalığın gidişatını kötü etkiliyor, parmaklarda kangren olup kaybetme riskim var soğuğa maruz kalma durumunda. İşim gereğide devamlı dışarda durmamız isteniyor ve sık sık devriyeye çıkıyorum. En yakın zamanda da heyete girip rapor almayı düşünüyorum. Tazminatımı sorunsuz alabilirmiyim ne dersiniz ?

  1. Veli bey öncelikle geçmiş olsun. Bahsettiğiniz durumlar yazıda belirttiğim şartlara uygun görünüyor. Yine de işveren kıdem tazminatınızı ödemek istemezse, mutlaka bir avukattan yardım alarak hareket etmenizi öneririm.

   1. Cevap için teşekkür ederim Mustafa bey. Tedavi gördüğüm hastaneye rapor için başvurdum, bana 200 tl ödeyerek 3 hekimin imzasının olduğu “Durum Bildirir Raporu” vereceklerini söylediler. Bu rapor bahsedilen rapor yerine geçer ve yeterli olurmu ?

    1. Bunu benim bilmem mümkün olmaz. SGK ile anlaşmalı bir hastaneyse geçerli olur ve fakat işveren bunu kabul edip etmeme konusunda özgürdür. Siz de kabul edilmezse, hukuki yollara başvurmak ya da başvurmamak konusunda özgürsünüz. Genel değerlendirmeyi yazımdaki esaslara göre yapmalısınız. Tekrar geçmiş olsunç

     1. Mustafa bey kusura bakmayın tekrar rahatsız ediyorum ama bi konuda kafam çok karışık, bunun cevabınıda hiçbir yerde bulamadım. Ben raporu işyerine noter kanalıyla ihtar çekerek verdikten sonra diyelim ki işyeri bana farklı bir proje teklif etti ve ben bunu kabul etmedim. O zaman ben tazminat alamaz mıyım ve işsizlik maaşı böyle bir durumda alabilir miyim ? Çünkü ben artık bu şirketle çalışmak istemiyorum sağlık durumuma daha uygun bir iş arayışına girmek istiyorum. Çok teşekkür ederim kusura bakmayın sizede tekrar zahmet veriyorum…

     2. Merhaba, işverenin size başka bir proje teklif etmesi bir şeyi değiştirmez. Siz gemileri yakıp haklı fesih yaptıktan sonra, gerisi artık işverene kalmıştır. İster kıdem tazminatınızı öder isterse de ödemez. Ödemediği gibi, çıkış kodunuzu da işsizlik maaşı alamayacağınız şekilde bildirebilir. Bu durumda sizi uzun ve zorlu bir mahkeme süreci bekliyor demektir.

 46. Hocam iyi geceler. Sağlık kuruluna girdim sonuçlandı ve bana ağır işte çalışamaz diye durum bildirir raporu verildi. Öğrenmek istediğim şey şu. Diyelim ki işveren bana seni bu bölümden alıyorum ağır bir işin yapılmadığı bölüme veriyorum dedi. Bende artık bu iş yerinde çalışmak istemediğimi ve işten çıkmak istediğimi söylediğim takdirde tazminatı mı alabilir miyim. Bunu sizin paylaştığınız sağlık sorunu nedeniyle istifa dilekçesi beraberinde heyetten aldığım sağlık kurulu raporu eşliğinde isverene sunarsam haklı fesih yoluyla tazminat alma hakkım var mıdır.

  1. Merhaba, işveren raporunuzu dikkate almayabileceği gibi evet, çalışma yerinizi de değiştirebilir. İki durumda da siz memnun olmazsanız haklı fesih yapma yolunu tercih edebilirsiniz. Sonuçta ise kararı arabulucu aşamasında uzlaşamazsanız, mahkeme verir. Aradığınız cevabı yorumlarda da bulabilirsiniz, dikkatli incelediğinizde ne demek istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum.

 47. Merhabalar, bana bir tıp fakültesi hastanesi tarafından şizofreni tanısı kondu. yatarak ve ayakta tedavi gördüm. ancak hastalığımın modern tıp’da bilinen net bir tedavisi yok. haklı sebeple kıdem tazminatı alarak işten ayrılmam için, yaptığım işin niteliği sebebiyle ve hayatımı, sağlığımı olumsuz yönde etkileyeceği bilgileri yer alan ve şizofreni tanısının yer aldığı tek hekim raporu bana yardımcı olur mu? değilse ne yapmam gerekir? izlemem gereken yol nedir acaba? ve bunu işverenin kendisine değil de noter aracılığı ile bildirmem, ihtarname vs. gibi bir yol var mıdır? danışmak isterim. şimdiden teşekkür ederim. saygılar, sevgiler.

  1. Merhaba, geçmiş olsun Faruk bey. Evet tam olarak raporun bunu ortaya koyması gerekir. Ancak yorumlarda da sıkça vurguladığım gibi, işveren her şeye rağmen kıdem tazminatı ödemek istemeyebilir. Bu durumda sizi hukuki süreç bekler. Öncelikle raporu işverene verin ve kıdem tazminatınızı talep edin. Ödemek istemezlerse, bu defa noterden resmi olarak ihtarname ile gönderin ve yine ödenmezse arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreci başlatın. Bu aşamada bir avukattan destek almanızı öneririm.

 48. Merhabalar hocam. Ben tekstil fabrikasında çalışıyorum. İşim gereği sürekli eğilip kalkıp koli kaldırıyorum. Bundan dolayı hem bel hemde boyun fıtığı çıktı. Üstelik sürekli eğilip kalkmaktan dolayı yaklaşık iki aydır aşırı biçimde baş dönmesi de oluyor. Bu cuma sağlık kuruluna gireceğim. Sağlık kurulundan çalışamaz raporu aldığım takdirde işverene bu evrağı verdiğim zaman kaç gün içerisinde işten ayrılabilirim. Yada bir başka deyişle rapor kağıdını işverene verdikten sonra hemen işten ayrılabilir miyim. Yoksa belli bir süre çalışmam gerekiyor mu.

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Sorunuzun cevabı yazımda mevcut. Daha dikkatli okumanızı ve yorumlara göz atmanızı öneririm.

   1. Yaptığım işten dolayı hem bel hemde boyun fıtığı çıktı. Sağlık kurulundan çalışamaz raporu alıp işten ayrılabilir miyim ve tazminatı mı almam uzun sürer mi. İşveren bu rapora rağmen tazminat ödememe hakkına sahip midir. Birde hocam sağlık kurulu sende bel fıtığı ve boyun fıtığı var ama bunlara rağmen çalışabilirsin diyebilir mi.

    1. İşveren elbette kıdem tazminatı ödememek yoluna gidebilir. Yazımda ve yorumlarda da bunu çok defa vurguladım. Böyle bir durumda, siz haklıysanız hukuki süreci başlatır ve hakkınızı alırsınız. Ancak sağlık nedeniyle ayrılma konusunun özellik arz eden ayrıntılarını tekrar okumanızı öneririm.

 49. Merhabalar hocam asansör sektöründe 20 yıldır çalışmaktayım 2 yıl önce sol dizimden 4 çapraz bağ kopması ve kıķırdak kemik çatlamasından 2 defa ameliyat oldum şu anki rahatsızlığınmda işitme kaybı ve vertigo baş dönmesi sol kulak %50 sağ kulak % 45 kayıp var iş yeri yüksekte çalışabilir raporu istiyor benden alabilmemiz için heyet raporu mu almam gerekiyor teşekkürleer

  1. Merhaba, madem raporu işveren istiyor, onun sizi yönlendirmesi gerekir Ahmet bey. Haliyle, heyet raporu mu yoksa tek hekim raporu mu istediğine de işveren karar vermelidir. İş mevzuatı açısından, böyle bir raporun nereden alınacağı ile ilgili hiçbir kural yok.

 50. Merhabalar Mustafa bey.
  İplik fabrikasında tozlu ortamda çalışıyorum.. bugün devlet hastahanesinden astım teşhisi ile tozlu dumanlı ortamda çalışması Uygun değildir diye tek hekim imzalı durum bildirir raporu aldım . Bu rapora istinaden bölüm değişikliği aksi takdirde haklı neden ile fesih gerceklestirebilirmiyim

  1. Merhaba, elbette talep edebilirsiniz. Fesih konusu ise, açıkçası işiniz ile hastalık arasındaki -yazıda izah ettiğim- bağlantıya bağlı. Bu bağlantının varlığına ise benim karar vermem mümkün olmaz, siz durumunuzu yazım kapsamında değerlendirerek hareket etmelisiniz.

 51. Merhabalar ben tekstil işi yapıyorum yaklaşık 25 yıldır toza karşı alerjim ve alerjik astım hastasıyım alerji doktorum iş değişikliği yada işten ayrılmam gerektiğini söyledi tek hekimle heyet raporu alabilirmiyim

  1. Merhaba, heyet raporu adından da anlaşılacağı üzere tek hekimle olmaz. Ancak illa heyet raporu da gerekmez. Önemli olan, yazıdaki şartları sağlıyor olmanızdır Leyla hanım.

 52. Merhaba ben kadın kuaföruyum 1,5 yıldır boyalardan dolayı aşırı derecede tıkanıklık var çalıştığım yerde havalandirma yok işten ayrılmak istiyorum fakat tazminat vermiyorlar ne yapmam gerek

  1. Merhaba, bu durumu bir sağlık raporuyla belgelendirmeniz gerekir. Ayrıca raporda yazan rahatsızlık ile işiniz arasında bir bağlantı olması da gerekir. Tüm diğer detayları yazımda zaten bulabilirsiniz.

 53. Hocam iyi günler benim sol ayağımda hem çıkık hemde ileri düzeyde kemik erimesi var. Ve ben sanal markette çalışıyorum sürekli ayaktayız şartları oldukça ağır. Bu çıkık benim işe baslamadan önce olan bı durum. Bu çalışamaz raporunu alıp tazminat hakkı almama olanak tanır mı acaba

 54. Merhabalar iki ay önce kalp krizi geçirdim ana damar %100 tıkanmış stent taktılar ve engelli raporu aldım markette manav bölümünde çalışıyorum hergun en az yarım ton meyve sebze indir kaldır yapıyorum 4 senedir markette çalışıyorum işten ayrılmak istiyorum fakat kıdem tazminatı nasıl alırım

  1. Emre bey öncelikle geçmiş olsun. Kalp krizi ile işiniz arasında bir neden sonuç ilişkisi kurulması gerekir ki; kıdem tazminatı hak edebilin. Yapmanız gereken, işverenle görüşerek durumu izah etmek ve kıdem tazminatınızı talep etmektir. İşveren kabul etmezse, daha önce birçok yorumda tekrar ettiğim üzere sonucu yargı belirleyecektir.

 55. 4 yıldır tekstil firmasında engelli kadrosu ile çalışıyorum sağ göz protez ve jet astım hastasıyım ise baslarkende iş yerimi hekimi tozlu ortamda çalışır diye kağıt imzalattı bana,, geçen hafta tozlu dumanlı ortamda çalışması uygun değildir maske ile çalışması önerilir diye 3 imzalı durum Bildirir raporu aldım… Bu rapora istinaden tazminatı çıkış alabilirmiyim

  1. Faruk bey bu rapora istinaden çıkış almak diye bir şey yoktur. Yazımda da izah ettiğim üzere, siz raporu işverene vererek işten ayrılmak istediğinizi söylersiniz ve işveren bunu kabul etmezse fesih yaparak işten ayrılırsınız. Ardından ise hukuki süreç devreye girer ve kararı mahkeme verir. Ayrıca rapora sebep olan durumlar ile fiili işinizi karşılaştırmalı ve aralarında bir ilişki olup olmadığına da dikkat etmelisiniz.

   1. Şuan ki işimiz aşırı nem aşırı tozlu ortamda çalışıyoruz, ise girdiğim zaman zaten jet astım dan engelli raporum vardı burda da iyice ilerlemeye başladı o yüzden sizden bir fikir alayım dedim…İlginiz İçin Teşekkür Ederim Kolay gelsin

    1. Rica ederim. Bu tür durumlarda eğer işveren sizinle aynı fikirde olursa her şey güzelce ilerleken, aksi durumda son sözü mahkemeler söylemektedir. Bunu bilerek ve bu çerçevede hareket etmeniz yararınıza olur.

 56. Sera laylonu üreten firmada hem üretimde hemde geri donsumde çalışıyorum iş hem kimyasal hem ağır işte çalışırken akciyer sönmesi geçirdim nefes almakta zorlaniyorm vücudum kaldırmıyor raporla fesih yapabilirmiyim yaparsam ne raporu almam lazım sera laylonlari 80 150 kilo arasındadır gündüz 11 saat gece 13 saat çalışiyorum

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Evet, bahsettiğiniz durum tam da sağlık nedeniyle fesih sebebi olarak görünüyor. Rapor içeriğinde, işiniz ile hastalığınız arasında bağlantı kurulması önem arz eder.

   1. Hocam İzmir Tepecik arastrma hastesinde yattım akciyer sönmesinde raporu ordanmi Alicam yoksa normal devlet hastesindenmi

    1. Ömer bey hiç fark etmez; önemli olan burada işverenin yaklaşımıdır. İşveren iyi niyetle yaklaşırsa zaten sorun olmaz; yok işveren sorun çıkarmak isterse işte o zaman sizi uzun ve yorucu bir süreç bekler.

     1. Nasıl bı surec hocam detaylı yazarsanız memnun oldum yani benim çalıştığım iş yerinde en hafif yer kesim ordada paketler 25 kg günde 1 veya 1 .5 buçuk ton geçer üstümden

 57. Merhaba Mustafa bey kolaylıklar dilerim. Kurumsal Bir mağazada 4 yıldır satış danışmanı olarak çalışmaktayım. Ayağımdaki rahatsızlığımdan dolayı(baş parmak eğrilmesi) ayakta çalışamaz raporu aldım. İşverenime sunalı 3 gün oldu henüz bir dönüş yapmadılar. Başka bir pozisyonda iş sunmadılar yada raporumun geçerli olup olmadığına dair bir beyanda bulunmadılar. Bekletiyorlar ve kıdem tazminatımı vermeye yanaşmıyorlar. Bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?

  1. Geçmiş olsun Selin hanım, yazımı dikkatle okudunuz mu? Lütfen yazının özellikle hastalık ile yapılan iş arasındaki ilişki kısmını değerlendirmenizi öneririm. Bunun haricinde, işverenin bunun için belirli bir süre kısıtı yoktur. Makul sürede cevap alamazsanız, sizin gerekli işlemleri yapmanız gerekir.

 58. Merhabalar 2014 yılından beri kurumsal bir firmada teknik elaman olarak calışırken 2020 yılında merdivenin kırılması sonucu 6 metre yüksekten düşmem sonucu iki elbileğim ve elmacık kemiğime platin takıldı sgk süresiz %24.2 iş görememez raporu verdi halen calışmaktayım ama artık ellerimden dolayı sıkıntı cekiyorum sağlık nedeniyle haklı fesih yapabilirmiyim davayı kazanma şansım varmı

  1. Merhaba, çok geçmiş olsun. Yazımda ve yorumlarda bahsettiğim gibi sağlık nedeniyle fesih biraz risk işidir ve sonucu şimdiden kestirmek mümkün olmaz.

 59. Merhabalar 9 aylık bir süre de çalıştiğım tekstil fabrikasında sağlık sorunum ilerlemeye başladı. Doğustan gelen bôbrek rahatsızlığım var ameliyat oldum çok önceden ve sağ böbreğim norml degerlere göre büyük ve böyle olmak zorunda aksi olunca hastalanyorum. İşim yorucu olduğu için bu böbrekte daha fazla şişmeye yani büyümeye sebep oluyor doktorum kendini yormayacaksın diye belirtiyor . Ama makinacıyım gün boyu arkana yaslanmadn çalışmak sürekli bel agrıtıyor yoruyor iş yeri ortamımda lavabolar temiz olmadgı içn ihtiyaçmı gideremiyorum çoğu zaman eve gidene kadr tutuyorum bu durumda beni kötü etkiliyor . İş yerinde lavaboları kullansam musluk yok fıskiye sistemi var o başlıklar sürekli yer ile temas içinde enfeksiyon kapmamak imkansız oluyor kullanınca ihtiyac anından snra suya ihtiyaç duyuluyor haliyle. Enfeksyon kapıyorum sürekli idrar yolunda yanma sık sık gitme problemi oluyor bu seferde ustalar ile sıkıntı çıkıyor bu kadr lavabo ya sık gitme veya bu kadr gidilirmi deniliyor yılımı doldurmadan sağlık sorunumu belirtip ihbar tazminatımı alabilirmiyim?

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Belirttiğimiz hususlar yazımda belirttiğim şartları karşılıyor gibi görünüyor. Ancak sağlık nedeniyle ayrılmak için her şeyden önce işverenle uzlaşmak önemlidir. Durumu ortaya koyan bir rapor almanızı ve bunu işverenle öncelikle paylaşmanızı tavsiye ederim.

 60. Merhaba Mustafa bey dizlerimde menisküs yırtığı var ağır sanayide çalışıyorum 3.5 senedir ve yaptığım iş gereği sürekli eğilip ağır malzeme kaldırmam gerekiyor bundan dolayı işimden ayrılmak istiyorum tazminat alabilir miyim? Teşekkürler .

 61. Merhabalar kolay gelsin.yaklasik 8 yıldır kurumsal çalisaniyim.5 yıl kadar önce yillik izin e ayrıldım izin belgem ben izinde iken hazırlanmış ve yöneticim izin belgemi kendisi imzalamış.bu durum tazminat haklarımı almam için fesih sayılabilir mi.tesekur ederim Kolay gelsin

  1. Merhaba, yıllık izne ayrıldıysanız ve kullandıysanız, hazırlanan evrak da doğruysa, sorunun tam olarak nerede olduğunu anlayamadım. Biraz açar mısınız?

  2. 2018 den bu yana kurumsal bir toptan markette çalışıyorum. İsimden kaynaklı Bel fıtığı çıktı,heyete girdim heyette bağımsız diye birşey dediler ama doktor kontrolünde puan alirmiyim dedim %8 alırsın dediler. Rapor çıktığında iş yerine verdiğimde tazminat kazanabilir miyim?

   1. Mustafa bey, bu işin sadece rapor almakla ilgisinin olmadığını, başkaca hususlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini yazımda ayrıntılı olarak açıklamıştım.

 62. Merhaba Mustafa Bey ben Özel Güvenlik Görevlisi olarak 6 sene çalıştım son zamanlarda aşırı stresli olmaya başlamıştı mideme ağrılar giriyordu yemek yiyemiyordum midemde bakteri oluştu ülser gastrit vardı çok zayıfladım silah belimde durmuyordu panik atak geçirdim psikolojimde iyice bozulmuştu müdürle konuştum sinirimden ağlamaya başladım anlattım ayrılmak istediğimi sağlık nedenlerinden dolayı fesih ettiler işsizlik maaşı aldım ama tazminatımın yarısını verdiler heyet raporu alırsan hepsini veririz dediler bu olay kasım 2019da geçiyor ben kalan kısmını alabilirmiyim tazminatımın

  1. Merhaba, bir şey söylemek zor. Muhakkak hukuki yola başvurarak hakkınızı aramanız gerekir, sonucu ise şimdiden kestirilemez. Çok geçmiş olsun.

 63. Merhaba Mustafa Bey
  6 yıldır çağrı merkezinde de çalışıyorum. Aynı zamanda gözlük kullanıyorum.Gozumde rahatsızlığım var.
  Temmuz 2020 de askerlik için hastaneye gittim. Gözümdeki hastalıktan dolayı 1 yıl erteleme kararı çıktı.Temmuz 2021 de aynı hastalıktan dolayı çürük aldım. İşim gereği bilgisayar kullanıyorum ve malesef gözümün bi saatten sonra bilgisayara bakmaktan ağrıları başlıyor.
  Ben bu sebeple iş yerimden kıdem tazminatimla nasıl ayrılmalıyım.
  Kıdem tazminatını almak için nasıl bi yol izlemeliyim?
  Bilgi verirseniz çok sevinirim

  1. Merhaba, geçmiş olsun Fatih bey. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiği yazımızda açıklanıyor. Herkese verdiğim cevabı size de vereceğim. Lütfen yazıyı dikkatlice okuyun, sağlık nedeniyle ayrılmanın kesin bir sonucu yoktur. Risk almanız veya işverenle anlaşmanız gerekir. Anlaşma olmazsa, son kararı verecek olan yargı mercileridir.

 64. merhaba mustafa bey ben …’de çalışıyorum bacağımda menisküz yırtığı oluştu ve …’de fazla ayakta kalmak dahada ağrı yapıyor
  1, sorum bu haklı fesih sebebi olurmu
  2, sorum bu raporla işten ayrılırsam tekrar başka işe girerken bu rapor sorun yaratırmı
  ilginize teşekkürler

 65. Merhabalar Mustafa bey öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim kafama takılan bir durum söz konusu sizlere sormak istedim?
  Benim çocukluktan gelen bir rahatsızlığım var sağ dirsegimde ve omzumda olan ciddi bir rahatsızlık 6 yıldır bir firmada çalışmaktayım ve şuan 1 aydır fizik tedavi görüyorum ayrı olarak belimde ve boynumda iş yerinden kaynaklı ağrılarım var önemli olan kolum ben ışyeri de çalıştığım zaman kolum ve omzumda inanılmaz ağrılar meydana geliyor ama çalışmadığım zamanlar gayet iyi durumda bende bu yüzden iş hakkımi feshi etmek istiyorum bu durumda tazminatımi alarak iş hakkına feshi verebiliyirmuyum bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim??

  1. Soner bey geçmiş olsun; ancak sorduğunuz sorunun cevabı tam olarak yazımın içinde var. Lütfen daha dikkatli okumanızı rica ediyorum.

 66. Sağ kolumda kistler mevcut ayrıca kaslarda dejenerasyanda mevcut aynı zamanda yüksek tansiyon geniz etinde büyüme de mevcut işten çıkarsam tazminatını alabilir iyim

 67. merhabalar ben 6 yıldır bir jant firmasında çalışıyorum yaklaşık 3 4 yıldır sağ kolumda sinir sıkışması var ve suan işlerin azalmasından dolayı bana çıkış vermek istiyorlar ve ben işime devam etmek istiyorum bana bir zararı yok yaptığım işin ne gibi bir yol izleyebilirim iş yeri hekimide çalıştığım poziyonu uygun bulmuyor bölüm değişikliği yapamazyız dediler çıkmak istersen destek oluruz dediler nasıl bir yol izlemeliyim

 68. Merhaba Mustafa bey kolay gelsin iş yeri hekimi rahatsızlığım olan alerjik rahatsız için immüonoloji bölümden rapor istedi toza dumana olan rahatsızlığım için immüonoloji bölümü iş yeri sevkine imzalı kaşeli şunu yazdı şahsın tozsuz dumansız ortamda çalışması uygundur diye içeriğini anlatmadan bölüm değişikliği yaptılar hepsi yapacağım iş fakat bir yerde yinede toza maruz kalıyorum klima tozu ben işi kendi isteğiyle bırakmak istiyorum sağlık sorunlarından dolayı işyerinin sevki geçerlimidir acaba personel memuru zıt gidiyor kıdem vermemek için bana kendi kafasına göre verilen işi yapmamak tayım diye iş yeri sevki geçerlimidir

 69. Merhaba Mustafa bey 6 yıldır bir otelin teknik atölyesinde çalışıyorum iki tane kızım var ve kronik karaciger sorunları yüzünden sürekli Ankara’ya kontrol ve tedavi için gidip geliyoruz
  Çocuklarımın sağlık sorunları yüzünden istifa edersem kıdem tazminatımı alabilirmiyim
  Teşekkür ederim

 70. Meraba mustafa bey ben 7 yıldır bir fabrikada çalışıyorum son bir aydır tansiyon ve şekerim çıktı işim çok stresli hatta çalışırken tansiyonum 20 oluyor revirdeki doktor hemen gönderiyor eve ve piskolojik destek alıyorum işten tazminat alıp çıkmak için neyapmam gerekir

 71. Slm mustafa bey bir sorum ollacak ben 3 yil ayni yerde caliyom bende boronşit nefes darligi ve boyun fitigi bel fitigi var kendim Kaynakci yim dumandan tozdan nefes almaktan zorlaniyom eyilemiyom tazminat alabirmiyim

  1. Hasan bey, size bu konuda bir şey söyleyemem. Rapor almanız ve bunu işverene sunmanız gerekir. İşveren kabul etmezse, bu defa hukuki yola başvurmanız gerekecektir.

 72. Sağlık nedeniyle birkaç ay kesintisiz tedavi görmek için işten ayrılmak istiyorum neler yapmam gereklidir sırasıyla hangi aşamaları talep edebilir uygulayabilirim

 73. Merhaba ben 8,5 yıldır işyerinde çalışıyorum sağ gözümu kaybeyttim engelli raporu aldım ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporum var iş yerim engelli olarak çalıştırıyor istifa etsem tazminat ve issizlik maaşı alabiliiyim

 74. Merhabalar bundsn üç hafta önce gözümden Excimer lazer oldum ondört gün rapor kullandım fakat iş yerine gelip tekrar işe başladığımda görme kaybını tekrardan yaşadığımı farkettim ortam baya Işıklı ve bu beni çok rahatsız ediyor bir mağazada satış danışmanı olarak çalışmaktayım eğer sağlık raporu alırsam iş yerinden tazminat alma hakkım var Mıdır

  1. Merhaba, aslında sorunuzun cevabı bir nevii yazımızda ve alt yorumlarda mevcut. Direkt kıdem tazminatıyla çıkış gerekçeniz olmasa bile bunu bir heyet raporuyla tespit ettirip işyerinden tazminatlı çıkış talep edebilirsiniz. Kabul etmeyebilir işyeri, o zamanda haklı fesih yoluna gidip dava açabilirsiniz ki takdir yüce mahkemenin olacaktır. Net birşey söylemek maalesef ki imkansız.

 75. Merhaba intihapli romatizma hastasiyim ve yaptigim iş agir parca indir kaldir yapiyorum sizce agir is raporu alabilirmiyim

 76. Panik atak hastasıyım ve güvenlik görevlisi işi yapıyorum ilaç kullanıyorum ve işi bırakmak istiyorum
  ve çok rahatsızım 2 senedir çalışıyorum tazminat alabilirmiyim

  1. Maalesef ki yaşamış olduğunuz bu durum tazminatlı çıkış vermez size. Ancak işyerinle anlaşabilirseniz mümkün olur.

 77. Merhabalar. Sağlık bakanlığına bağlı bir kurumda kadroya gecemeyen taşeron olarak şirkete bağlı 6 senedir çalışmaktayım. Esim askeri personel başkaa şehirde görevli. Bende onun yanına gitmek istiyorum. Birde bebeğim var. Bu arada is yerimiz aynı şehirde başka bir ilceyee taşındı. Çalıştığımız yeri şu bastığı için. Ama bize sormadı taşınırken gelmek istermisiniz diye. Mecburiyetten geldik ve çalıştık. Kendi isteğimle istifa ettiğim için bir tazminat alamıyorum biliyorum. Tazminat almak iicn nasıl bir yol izlemeliyim. Ise gitmesem onlar beni üç tutanakla isten çıkarsa bende sağlık sorunlarımdab dolayı gelemedim desem…

  1. Merhaba,
   ”…..Ise gitmesem onlar beni üç tutanakla isten çıkarsa bende sağlık sorunlarımdab dolayı gelemedim desem…”
   Bunu yaparak ancak siz kaybedersiniz, asla denemeyin. İş verenle bi görüşme talep edin, durumunuzu anlatın, ikale sözleşmesi ile makul bir tutarda anlaşmayı teklif edin. Belki de iyi ve vicdanlı insanlar halen vardır dünyada?

 78. Merhaba otomotiv fabrikasında hava yastigi mintaj isinde çalışıyorum boyunda 2 fitik 3 kireçleme ayrıca duzlesme ve omuzda tendon odemi olustu fizik tedavi iğne ve 3 ay istirahat ettigim halde iyilesemedim meslek hastalıkları hastanesinden calisamaz raporu almadan sağlık nedeniyle isten ayrılsam tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyim ve nasıl bi yol izlemeyim

  1. Merhaba. Geçmiş olsun, sorunuzun cevabı hem yazımızda hem de yorumlarda mevcut. Lütfen tüm yorumlara özellikle bakınız, böylece daha önce verdiğimiz cevapları tekrarlamamış oluruz.

 79. 6 odalı butik otelde sabah kahvaltıcı, öğlen katçı, akşam aşçı olarak son 9 ay izin kullanmadan günde 16 saat çalışmam sonucu boyun fıtığı,boyunda kireçlenme,boyun kemiğimde düzleşme ve sol kolumda sinir sıkışması olduğundan güçsüzlük tanısı konup fizik tedavi görmem gerekiyor, bu iş yerinde toplam 14 aydır çalışıyorum ve istifa etmek istiyorum, haklarım yanmadan bunu nasıl yapabilirim

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz bu hususlar zaten birer haklı fesih gerekçesidir. Bu gerekçeyle haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz. İşveren haklarınızı buna rağmen ödemezse de, ancak hukuki yollarla hakkınızı aramanız gerekir.

   1. Şuan raporluyum, haklı fesih dilekçemi noter kanalıyla mı yapmalıyım, dilekçemde mutlaka bulunması gereken hususlar nelerdir,raporum bittikten sonra baslayacak olan 4 haftalık ihbar süresinde tekrar çalışmak zorunda mıyım, teşekkür ederim

     1. Çok çok teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun, çok yardımcı oldunuz çok sağolun

     2. Size bir sorum daha olacak,30/07/2018 tarihinde işe başlayıp 04/08/2018 tarihinde sigortam başladı,ben ihtarnameyi 01/10/2019 tarihinde mi 04/10/2019 tarihinde göndermem doğru olur, tekrar teşekkürlerimi sunarım

     3. Rica ederiz. İki tarih arasında herhangi bir fark yoktur, hangisi işinize geliyorsa onu seçebilirsiniz.

     4. Haklı fesih yaptığımda diğer hak alacaklarımın yanında ihbar tazminatımı alabilecek miyim

     5. 23.09.2019 tarihinde , müdürüm kendi özel cep telefonundan beni arayarak ,kendisinin aracı olduğunu işverenimin artık benimle çalışmak istemediğini ve istifa etmemi istediğini yoksa mahkemeye gideceğini söyledi,bu
      tehdit midir. .24.09.2019 tarihi itibariyle istirahat raporluyum fizik tedevi aliyorum,noter kanalıyla ihtarname gönderirken ihbar tazminatım dahil ,tüm alacaklarımı koruyabilnek için “nasıl bir ihtar icerigi yazmalıyım, tüm alacaklarımı koruyabilecek şekilde en son hangi tarihte göndermeliyim

     6. Merhaba. İstifa etmezseniz işveren neden mahkemeye gitsin ki? En fazla sizi işten çıkarma hakkına sahip olur. Şu aşamada sizin bir şey yapmanız gerek yok. Bırakın işveren sizi çıkarsın, siz de böylece hakkınızı ararsınız ve daha çok hak elde edebilirsiniz.

     7. Merhaba Abidin Bey, öncelikle yardımlarınızdan dolay tekrar teşekkür ederim, yalnız halen raporlu olduğum için iş yerinden uzak kaldığım için içim rahat etmiyor,size tekrar özetle yazmak istiyorum,ben 14 aydır kat görevlisi olarak haftalık 45 saat çalışma,2250 TL maaşla anlaşıp 1 hafta sonra 2500tl olan maaşla girdiğim fakat sabah kahvaltıcı, öğlen katçı, akşam aşçı,arada resepsiyon işi yaptırılan 6 odalı butik otelde çalışıyorum,son 9 aydır izinsiz ve ilk işe girdiğim günden beri günde 16 saat,fazla mesai karşılığı olarak sadece 200 TL verilerek çalıştırılıyorum,bende boyun fıtığı vardı ve bundan kaynaklı rahatsızlığım artınca iki hafta kadar önce doktor randevusu alarak hastaneye gittim, fizik tedaviye girmem gerektiğini belirten doktora iş yerinde kaldığım için bana en yakın hastanenin 1,5 saat toplu taşımayla uzakta olduğunu söylediğimde,hastaneye yakın kalabileceğim bir yere gitmemi tavsiye ettiği için, başka şehirde olan yakınıma geldim patronumun bilgisiyle,tedavim başlayana kadar istirahat raporlu olarak fizik tedaviye başlamayı beklerken, 23.09.2018 tarihinde akşam saat 21:06 da hotel müdürü beni arayıp,sadece arabuluculuk yaptığını patronun artık benimle çalışmak istemediği için istifa dilekçesi yazmamı istediğini söyledi,ben yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle ağrı çekerken böyle bir durumla karşılaştım,size sormak istediğim şudur; sağlığımdan kaynaklı ve yukarıda yazdığım sebeplerle ihbarsiz haklı fesih yapma hakkım varmıdır, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık izin, genel bayramlar,kullandirilmayan haftalık izinlerimi yani kanunen haklarımı alabilir miyim, iş veren benden ihbar tazminatı isteyebilir mi, müdürün beni arama tarihini istirahat raporlu olduğum için 6 iş gününü geçirdiğimden haklarımı kaybetme ihtimali var mıdır, yapılacak herşeyi noter kanalıyla yapmam ve işe girdiğim günden beri olanları
      da yazmam doğrumu ve müdürün beni aradığı günden beri işverenim ile telefon görüşmesi yapamadım çünkü beni engellemiş,bu konularla ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim, şimdiden tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum

     8. Hayırlı akşamlar Abidin Bey,benim kontrollü heyet raporum yenilendi çünkü fizik tedavi görüyorum, bugün derhal haklı fesih dilekçemi noter kanalıyla gönderdim, SGK ya da bildirmem gerekir mi,gerekirse nasıl yapmalıyım

 80. Mağazada çalışıyorum ve kalp rahatsızlığı nedeniyle bi anju geçirdim işyerinde çarpıntılarım arttığı için (stresten)geri dönmek istemiyorum ne yapmalıyım 2 yıldır çalışıyorum

 81. Magazada ayakta calisiyorum. Calistigim isyerinin yogunlugundan bacagimda rahatsizlandim. Suan basamiyorum. Henuz teshis konulmadigi icin heyet de alamiyorum. Istifami yazmak zorunda miyim yada isyeri bna oturarak is vermek zorunda mi. 4 yildir calisiyorum. Ne ypmam gerekiyor

 82. Merhaba 5 yıldır akü üretim fabrikasın da çalışıyorum çalıştığım fabrikada 2 ayda bir kanda kurşun ölçümü yapılıyor fabrikanın belirlediği kotayı aşarsa kandaki kurşun çalışanı ankara meslek hastalıkları hastanesine tedaviye gönderiyor ve tepeden tırnağa kadar da kontrol yapılıp kandaki kurşun değeri düşürülüyor gecen sene mart ayında benide ankaraya hastaneye gönderdiler orada bana kemik erimesi tanısı koyulmuş gecen seneden bu zamana iş yeri hekimimiz konulan tanıyı yeni farketti ve hemen tedavi olmamı istedi tabi kemik erimesi gecen sene 1.5 di şimdi 2.78 olmuş ilerlemiş şimdi tekrardan meslek hastalıkları hastanesine gidicem işde çalışamaz diyebilirler mi derlerse iş yerime dava açabilirmiyim kemik erimesinin ilerlemesine sebep oldular sonuçta nasıl bir yol izlemeliyim işden ayrılırsam eğer şimdi den teşekkürler

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Meslek hastalığı tanısı koyulursa, durumunuzun özel olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunun dışında şu aşamada bir şey söyleyemeyiz, niyetiniz işten çıkmaksa yazımız size yol gösterecektir.

 83. İyi günler ben kereste fabrikasında çalışıyorum işim ağır olduğundan dolayı sağ ayağımda menüsküs yırtığı ve çapraz bağ kopması oluştu ameliyat oldum işimde ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alabilirmiyim ne yapmalıyım bunun için

 84. Merhabalar Bir fabrikada montaj operatörüyüm vücudumun bazı yerlerin de egzema cıktı doktor metal e alerjin var dedi sürekli metal ile temas halindeyim vida tornavida sac vs sizce rapor alsam tazminatımı alabilirmiyim bide gözle gözükmüyor ama çalıştığım ortam da metal tozu mevcut sonuçta metal üzerine çalışıyoruz saçlarımın diplerinde ve göz kapaklarında da çıkmaya başladı en yoğun olarak gobegimde ilaç kullanıyorum ama temiz kalmadığı için bir faydası yok kaşıntı haricinde yanma ve ağrı hatta acı oluşuyor beni olumsuz etkiliyor bir masa üzerinde montaj yapıyorum masaya göbeğim temas ediyor şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Geçmiş olsun Soner bey, durumunuz yazı kapsamına uygun görünüyor. Sağlık raporu alarak işverene verebilirsiniz. Ancak diğer yorumlarda da belirttiğimiz gibi, işveren bunu kabul etmezse ve siz yine de işten ayrılırsanız, raporla ilgili nihai değerlendirmeyi mahkeme yapacaktır.

 85. Merhaba bir mağazada 6 yıldır çalışıyorum ve panik atak oldum tazminatımı alabilir miyim yada sağlık raporuyla çıksam başka işte sorun yaşar miyim

  1. Merhaba. Bu gerekçeyle kıdem tazminatı almanız çok zordur. Yine de işverene başvurarak şansınızı deneyebilirsiniz.

 86. Merhaba 3.5 senedir özel bir şirkette depo personeli olarak hem bedensel hem zihinsel olarak çalışıyorum ileri düzeyde panik atak geçiriyorum butun bedenim kilitleniyor ve 2 3 gün kaslarim ağrıyor bu işe girmeden önce yılda bir kez rahatsızlaniyordum 3.5 senede 6 7 kere rahatsizlandim bu iş yerinden tazminatımı alıp ayrılabilir miyim alabilirsem izlemem gereken yol nedir teşekkürler

  1. Merhaba. Geçmiş olsun; burada önemli olan ne kadar sık rahatsızlandığınız değil, bunun işinizden kaynaklı olup olmadığıdır. Buna göre bir değerlendirme yapmanız gerek.

 87. Merhaba 3 senedir giyim magazasinda satis danismani olarak calisiyorum. Bayramin 2 hafta oncesinde dizimde hafif agri basladi. Bayramin yaklasmasiyla yogun bi tempoya girdik sabah aksam 10 gun full yaptim. Ve agrinin ustune bastikca 10 gunun sonunda hic basamaz oldum. Teshis konulana kadar 3 ay surekli rapor aldim. Ozel klinigi olan bi Doktor zorlanmadan olusan tentenit adinda tani koydu. Iyilesmesi 6 ayi buluyormus. Suanda rapor konusunda skinti yasiyorum ve isyeri ayakta calisamayacagim icin istemiyor. Fesihimi de vermiyor. Nasil bir yol izlebilirim. ? Cevaplariniz icin simdiden tesekkurler.

  1. Merhaba. Açıkçası yapabileceğiniz şey, şansınızı denemek olabilir. Yazımızda da anlattık; siz işverene rapor da verseniz, işveren bunu kabul etmeyebilir ve bu durumda dava açmanız gerekebilir. İşte bu durumda karar verecek olan mahkemedir. Siz rapor alıp işverene vererek tazminatınızı talep ederek işe başlayabilirsiniz.

 88. Merhaba ben çağrı merkezinde müşteri temsilcisiyim her iki kulaktada işitme kaybı çıktı ve heyet çalışamaz raporu verdi. Sadece kıdem tazminatı mi alabiliyorum ? Kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim ? 2 yıl 8 ay oldu işe başlayalı ve çalışamaz raporum olmasına rağmen hemen iş çıkışı vermeyip bir hafta daha çalışmam iş çıkışı için randevu almam gerektiği söylendi . Rapor olmasına rağmen çalıştırmaya devam edebilir ler mi ?. Teşekkürler.

  1. Merhaba. İhbar tazminatı alamazsınız, çünkü işi bırakan sizsiniz. Derhal işi bırakabilirsiniz; ama işverenle sorun yaşamamak adına, imkanınız varsa bir hafta bile olsa çalışmanızı öneririm. Çünkü işveren ödeme yapmak istemezse, bu kez sizi yıllar süren bir mahkeme süreci bekleyecektir.

 89. Merhaba ; özel bir firmada depoda gorev yapmaktayım. Yaklaşık 4.5 yıldır bu firmada çalışıyorum. Kasık fıtığı ameliyatı oldum. 4 ay önce ve hala depoda çalıyorum ağır malzeme kaldırıp indirdigimden bazen zorlaniyorum. Bu durumda kidem tazminatı talep edebilir miyim ve nasıl ederim.

 90. Merhaba ben yaklaşık olarak 3sene kadar zırhlı para taşıma kıymet nakil atm vs işleri ile ilgili çalıştım işe ilk girişte sağlık raporu iştendi ve özel bir hastaneden raporumu aldıktan sonra ise başladım çalışmaya başladıktan 1.5sene sonra bel fıtığı çıktı hemde doktor raporunda 2 tane olduğu belirtildi ve çalışmış olduğum işin ağırlığından dolayı ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım ayrıca uygulanan mobinglerde çabası bu nedenlerden ötürü işten kendi adıma fesih hakkımı kullandım şimdi ne yapmam gerekiyor da işsizlik ödeneği alabilirim ayrıca konuyu avukatıma bildirdim noter aracılığıyla şirkete ihtarda cekildi

 91. Merhaba kolay gelsin, ben 3 senedir pet kuaförlüğü yapıyorum ve 5 ay önce alerjik astım olduğumu öğrendim ve kediye,köpeğe alerjim var.Doktorum işi bir an önce bırakmam gerektiğini söyledi bu durumda ben sağlık raporu alıp kıdem tazminatı alabilirmiyim?

 92. Merhaba ben ozel bi sektorde 6 yildir calisiyorum bobin kesim makinesinde calisiyorum gunde ortalama 60 70 bobin indirip kaldiriyorum makinaya takiyorum bobinlerin ortamama kilosun 15 20 kilo arasi yaptigim isten dolayi sag yumurtalik tarafimin ustunde sislik olustu doktora gittim kasik fitigi olmusun dedi hatta ultrason ceken kisi solundada cikicak belirtileri war dedi simdik ben bu durumda ne yapmam gerekir isten bu yuzden ayrilmak isyiyorum ama 6senelik bi emegim war tazminatimi yakmak istemiyorum meslek hastaliklarindan bahsediliyo bna bu konuda yardimci we bilgilendirirseniz cok sewinirim

  1. Merhaba. Meslek hastalığı farklı bir konudur. Ama yazımızda detaylıca anlattık; önemli olan işinizin sağlığınıza etkisidir. Bu hususta alacağınız bir raporla şansınızı deneyebilirsiniz.

 93. Merhaba ; 8 yıldır bir bankanın farklı bir biriminde çalışıyorum . Şubeye tayin oldum . İş stresinden dolayı vücudumda kabarıklık, yaralar oluyor . Tedavi oluyorum . Bir de son iki senedir yüksek tansiyonum var. Stres olduğum zaman hem tansiyonum hem de kaşıntı ve yaraların artıyor. Nasıl bir yol izlemeliyim . Hem faklı bir sektöre geçmek istiyorum . Hem de emeğimi tazminatımı bırakmak istemiyorum

 94. Multip seklerioz yani MS hastasıyım işim yorucu 1 yıldır çalışıyorum engelli raporum bulunmakta fakat işyerim çalışma saatlerinde hiç bir düzenleme yapmadı sağlık sebebinden dolayı işten ayrılmak istiyorum haftalık 72 saat çalışıyor um bu benim rahatdizligim için ç o k fazla benim asıl sorum işsizlik maaşı nasıl alabilirim toplam 1180 iş günüm var toplamda 4 yıldır kesintisiz çalıştım bu sebeple işten ayrılmam işsizlik maaşı hakkı saglayabilirmi

  1. Merhaba. Fadime hanım, siz hangi gerekçeyle işten ayrılırsanız ayrılın, işveren sizi hangi SGK çıkış koduyla bildirirse, işsizlik maaşı ona göre bağlanır ya da bağlanmaz. İşveren sizi, size göre yanlış bir kodla bildirirse ve bu nedenle işsizlik maaşı bağlanmazsa, bu defa mahkeme sürecine girmeniz ve davayı kazanıp işsizlik maaşını yıllar sonra almanız mümkün olabilir.

 95. Merhaba ben bi amerikan şirketinde 6 yıldır farklı bölümlerde çalışmaktayım son 2 yıldır temizlik işindeyim bu işin bana alerjik etkisi olduğunu beyan etmiştim lakin geçici olduğu söyleyerek ikna ettiler . Şimdiye kadar çalıştım bu süre içinde 4 .5 kez bölüm deyişiklihi sözlü olarak talep etim . red ettiler .uygun yer yok diyerek .iş yeri hekimine bas vurdum ben özel sikortamızın olduğu hastanenin göğüs hastalıkları bölümüne sevk etti gördüm tedavi sonrası alarjik aslım tanısı koyuldu bir rapor verildi . yalız getirdim iş yeri kabul etmedi . Devlet hastanesinden heyet raporu istedi . Ben o raporu da aldım lakin o ara iş yeri hekimi deyişti . bu seferde raporada özelikle temizlik işi yazmadığı gerekçesiyle istifa yazıp anlaşmalı ayrılmam gerektiğini tazminatımı vereceği lakin issizlik ödeneğinden yararlanamayacağımı söylediler NOT olarak ben zaten 100 / 65 görme engeliyim alarjik aslım raporunu ayrı aldım .iş durum raporu olarak aldım . raporda tozlu dumanlı kimyasal ortamlarda çalışmaya uygun değildir diyor .
  Bu duruma göre nasıl hareket etmeliyim anlaşmalımıyım issizlik ödeneği için yapabileceğim bir şey var mı
  şimdiden TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba. Böyle spesifik bir durumda, size buradan vereceğimiz her cevap eksik olur. Bir avukatla yüz yüze görüşmenizi, evraklarınızı götürmenizi ve buna göre bir karar vermenizi öneririm. İnternetten alacağınız yorumlar sizi yanlış yola sevk edebilir.

 96. Bende 3 tane boyun fıtığı var ve yaptığım iş sonucu oluştu bu. Çünkü sürekli başımı öne eğerek çalışıyorum aşırı ağrı ve kolumda hareketsizlik kitlenme oluyor bir özel hastanede fizik tedavi görüyorum ben rapor alabilir miyim? Ve özel hastaneden alınan rapor geçerli olur mu?

 97. Merhaba çağrı merkezinde çalışıyorum. Ses kısıklığı ara ara oluşuyor. Boğaz ağrım oluyor ve uzun süre geçmiyor. Bununla alakalı olarak tazminat alabilirmiyim.

 98. Merhaba astım hastasıyım çağrı merkezinde calışıyorum.sağlık raporu alıp işten ayrılsam tazmınat alabilir miyim.Birde rapor gün sayısı dolunca işveren tazminatsiz cıkarabilir mi teşekkür ederim

 99. Iyi gunler efendim 7 yildir bir fabrikada calisiyorum işe baslarken hiç bir rahatsizligim yoktu,bu 7 yil icin de yaptigim isin niteliginden boyun fitigi,kaslarimda problem var sinir sıkışması var,dizlerimde meniskus var.heyet raporunda fizik doktoru,ortapedi doktoru ve beyin cerrahi isin niteliginden kaynaklanan rapor verse yeterli mi?

 100. MERHABALAR ÖNCELİKLE. BEN 5 BUÇUK YILDIR ÖZEL BİR HASTANEDE %61 ENGELLİ KADROSUNDA ÇALIŞIYORUM.AYAKLARIMDA PROTEZ OLDUĞU İÇİN PROTEZLER UZUN SÜRE AYAKLARIMDA KALDIĞI İÇİN RAHATSIZ EDİYOR BENİ VE EVLİ OLDUĞUM İÇİN HAYATIMI ÇOK OLUMSUZ ETKİLİYOR. HEM İŞE HEM EVE YETEMİYORUM. DOKTORDAN ÇALIŞAMAZ RAPORU ALIRSAM İSTİFA EDİP TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM ACABA? VEDE TAZMİNATIM NORMAL ÇALIŞANLAR GİBİ Mİ OLUR YOKSA ENGELLİ KADROSUNDA OLDUĞUM İÇİN İKİ KATI MI OLUR.SON OLARAKRA DAHA SONRA ÇALIŞMAK İSTERSEM ÇALIŞAMAZ RAPORU ENGEL OLUR MU ÇALIŞMAMA? YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM..

  1. Merhaba. Kıdem tazminatı engelli bireyler ve diğerleri için aynıdır. Yazıda da belirttiğimiz gibi, alınacak her sağlık raporu kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkı vermez. İşinizin hastalığınızı artırması ya da buna sebep olması gerekir. Bu nedenle, size rapor alarak işten ayrılabilirsiniz ya da ayrılamazsınız şeklinde bir cevap vermemiz doğru olmayacaktır.

  2. Merhaba markette çalışıyorum 3 ay önce epilepsi hastalığı cıktı ve iş yerinden ayrılmak istedim tazminatımı alıp.
   onlarda benden heyet raporu getirdediler heyet raporunu aldım epilepsi rahatsızlığına %20 oran verilmiş bel fitigina %7 verilmiş ayrica çalıştırılacağı işlerin nitelik kısmınada;kesici ve delici aletlerin başında yüksekte ve ağır işlerse çalıştırılamaz diye not düşülmüş sizce tazminatımı alabilirmiyim

 101. 10 Ocak 2019 dan şuana kadar alerjik dermatit egzama tedavisi görüyorum iyileşir gibi oluyorum işe gidiyorum
  Rahatsızlanıyorum rapor alıyorum tekrar düzeliyorum işe başlıyorum tekrar rahatsızlanıyorum ve sancılı süreç hep devam ediyor 3 ay oldu bu şekilde iş yerinde alerji testinde kimyasal çıktı iş yerinde kullandığımız temizlik maddesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sağlık raporu alabilirmiyim bu yönde

 102. Merhaba 8 yil bi isyerinde calistim evlenip ciktim tazminatini da aldim ama iki ay sonra bobregimi kaybettim calistigim ortamdan dolayi tekrar calismak icin basvurdum.almadilarben tekrar orda calismak istiorum bu durumu izah edip tekrar alirlarmi yada dava hakkim ne durunda ogrenebilirmiyim tesekkur ederim

  1. Merhaba. İşverenin sizi tekrar alma yükümlülüğü olduğun söyleyemeyiz. Ancak hastalığınızın nedeninin işyeri olduğun düşünüyorsanız, bir avukatla görüşerek bu konuda neler yapılabileceğini daha doğru şekilde öğrenebilirsiniz.

 103. Merhaba bende fitigi. Var ve astim bronsit hastasiyim bu su anki isyerimde oldu once aslim brosit yoktu rapor alip isten ayrilsam issizlik ve kidem tanzimanti mi alabilirmiyim

 104. Merhaba hukuk börosunda calisiyorum bir kaza gecirdim kaza sonucu uzun süre ayakta ve ya oturarak is yapamayacagim yazili bu raporu is yerine sundum ve saglik nedeniyle cikis talep ettim isveren bu raporu kabul etmedigini ve bu nedenle beni isten cikaramadigini soyledi. Bu durumda yasal haklarimi alabilmem icin ne yapmaliyim

  1. Merhaba. Bu durumda sağlık nedeniyle fesih yapıp hakkınızı aramak için arabulucuya başvurmanız gerekir. Ama yazıda da açıkladığımız üzere, alınan her rapor sağlık nedeniyle işi bırakmak için geçerli neden olmayacaktır.

 105. Merhabalar annem ileri derecede romatizma hastası bi yemekhanede çalışıyo sürekli ayakta ve ağır şeyler kaldırıp indiriyo artık çalışmakta çok zorlanıyo işten ayrılsa işsizlik maaşı ve kıdem tazminatını alabilir mi

 106. Merhaba esim seker hastasi ve esimin geceleri sekeri dusebiliyor ben vardiyali calisiyorum esim ile ayni yerde calisiyoruz ve esim saglik durumundan dolayi sabit vardiyada bu durumda benim de sabit vardiya raporu alma hakkim var midir ve ya haklarim nedir

 107. Mustafa bey merhaba ben 23 yaşındayım ve bir mağazada satış danışmanı olarak çalışıyorum.ailesel Akdeniz ateşi (fmf) hastalığım var. Uzun süre ayakta kalmak ataklarımı tetikliyor ve romatizmasal ataklarda yaşıyorum aynı zamanda ayakta kalmaya bağlı varislerim de oluştu. Şuan masa başı bir iş buldum fakat içerideki haklarımı da bırakmak istemiyorum. Bahsettiğim sağlık sorunlarım sebebiyle sağlık raporu alabilir miyim?

  1. Merhaba. Daha önceki yorumlarda da belirttiğimiz gibi, sorunuzun kesin cevabı yok. Rapor almanız, işverene başvurmanız ve süreci yaşamanız gerekiyor. Sonuç olumsuz olursa da hakkınızı yasal yollarla aramalısınız.

 108. Merhaba benim sole bi sorunum var
  Ben 26 yasindayim konyada bir buji fabrikasinda 2 sene 3 aydir calisiyorum. Ve sole bi sorunum var sol gozumu 11 yasinda kaybettim ve bel fitigim var, bunlarin raporuda mevcut gozden %32 engelli raporum ve belden raporum var.10.30 saat calisiyoruz bunun 6.7 saati kesin ayakta calisiyorum Ve 8 aydir ince bagirsagimdan sorun yasiyorum su an bu hastaligimla ugrasiyorum. Bu saglik sorunlarimdan dolayi isi kendi istegimle biraksam kidem tazminati alabilirmiyim.
  Simdiden tesekkurler.

 109. Engelli raporunda emekli oldum daha sonra ayrı bir işe girdim halen çalışıyorum fakat işyerine raporunu vermedim yani vergi indiriminden yaralanmiyorum şimdi isden ayrılmak istiyorum sağlık raporuyla isden ayrılmak istiyorum sağlık raporumu işyerine verip tazminatımı ala bilirmiyim

  1. Merhaba. Sağlık raporunuzun olması, tek başına size haklı fesih hakkı vermez. Yazıdaki şartları taşımanız gerekir.

  2. Merhaba mustafa bey
   Benim annem 10 yıldır bir temizlik firmasknda çalışmaktadır. Boyun fıtığı
   Meniskus yırtılması ve bir gozu 9 bucuk numaradır. Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak istiyor tazminat alabilir mi?

 110. Merhabalar, Ben bir market zincirinde 4 senedir çalışıyorum. Bu şirkette çalışırken 2 sene önce kalp rahatsızlığım oldu ve Bypass ameliyatı oldum. 100 gün rapordan sonra tekrar başladım fakat şuan iş yükü birhayli fazla, gerçekten büyük ölçüde yorgunluk ve ağır işler yapabiliyoruz, sağlığımı zora soktuğunu düşünüyorum. Sgk ile görüştüğümde doktorunuzdan işinizin sağlığınızı etkilediğine dair rapor alırsanız tazminat alabilirsiniz diye söyledi. Bu konuda bir yol gösterirseniz sevinirim.

 111. Merhabalar ben elektrik tesisatciligi yapiyorum 2017 de sag el bilegim kirildi 60 gun toplamda raporluydum sonrasinda calismaya basladim 1bucuk senedir surekli doktora gitmek zorunda kaldim ve 45 gune yakin ara ara toplamda rapor aldim calisamadim suanda kemik hastanesine gittim ve tendon yada baska adi varsa bilmiyorum o baglardan biri kopmus fizik tedavi gormem gerektigi soylendi SIMDI BEN ELEKTRIK TESISATCISIYIM VE SAG EL BILEGIM SORUNLU BU DURUMDA 7.5 SENELIK TAZMINATIMI ALABILIRMIYIM

 112. Merhabalar ben kanser hastasıydım yeni atlattım ama rapor sürecim devam ediyor. Yaptıgım iş biraz stresli ve yorucu istifa etsem tazminat alabilirmiyim?

 113. Merhabalar ben bi markette 3 yıldır kasiyer olarak çalşıyorm ve migren hastasıyım sürekli baş ağrılarından sebep te rapor alıyorm doktor çalışamaz raporu verirse eger tazminat ve işsizlik maaşı alabilirmiyim

 114. Merhaba ben retina hastasıyım yani diğer adı sarı nokta hastalığı gözüme iğne yaptırıyorum işim gereği çalışıyorum ama göz içinde kanama oluyor ağır bir şey kaldırınca sıcak ortamda durunca görüş de bulanık görme oluyor ben işten ayrılmak istesem tazminat almak için nasıl yol izlemem gerei

 115. merhabalar öncelikle teşekkür ederim.bel fitigiyim ve işyerinde temizlik isleri yapıyorum .diğer yorumları okudum .bunu hastaneden raporla ispatlamamış gerekiyormus.Biz bu raporu doktordan mi yoksa heyet raporu şeklinde mi alıyoruz ve rapor aldıktan sonra ssk ile bağlantıya geçmemiz gerekiyor mu tazminat almamız için yoksa direk isten ayrılırken bu belgeyi mi vermemiz gerekiyor .ekstradan tazminat talebini içeren bir dilekçeye falan ihtiyaç duyuluyor mu bu süreç hakkında bilgi almak istiyorum.yani kısacası izlememiş gereken yolun aşamalarını soruyorum

  1. Merhaba. Rapor tek doktordan da olabilir heyet de olabilir. Önemli olan işverenin yaklaşımıdır. SGK’ya herhangi bir bilgi vermeniz gerekmez. Raporu eklediğiniz ve kıdem tazminatı talep eden bir dilekçeyi işverene vermeniz yeterli olur.

 116. Merhaba astım hastasiyim . Isim muhasebe.Çalıştığım oda full rutubetli ve küflü bir ortamdı. Hastalığımı sürekli tetikledi ve ilerletti. Şuanda oda kullanılmaz durumda ve mutfakta çalışıyoruz. Şuanda 1 haftalık rapor verdi doktorum. Işten ayrılmak için çalışma ortamında çalışamaz raporu alıp tazminat hak edebilirmiyim.

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz şartlarda bu mümkün olabilir. Ama işveren bunu kabul etmez ve tazminat ödemezse, mecburen dava açarak hakkınızı aramanız gerekir. Sonucu ise şimdide kestiremeyiz. Gerçekten de çalışma ortamı sağlığınızı olumsuz etkiliyorsa ve olası bir dava aşamasında bunu ispat edebileceğinizi düşünüyorsanız, şansınızı deneyebilirsiniz.

 117. Merhaba
  Çağrı merkezinde çalışıyorum ve konuşmaktan az molalardan haftada 6 gün çalışmaktan artık çenem ağrıyor bu şekilde işten ayrılmak istersem tazminat alabilirmiyim
  Teşekkürler

  1. Merhaba. Sağlık raporu almanız, bu raporda işinizle hastalığınız arasında bağlantı kurulması vs. gerekir. Süreci yazımızda da açıklamıştık, ne yazık ki bu sorulara kesin bir cevap veremiyoruz.

 118. Iyi günler bel fıtığından ameliyat oldum bu yüzden noter huzurundan ihtarname çektim sağlık nedenlerinden diye tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba. Buna kesin cevap veremeyiz. İşveren ödemek istemezse, hukuki yollarla hakkınızı aramanız gerek. Bu durumda da raporu ve çalışma koşullarını değerlendirerek karara varacak olan mahkemedir.

 119. Merhaba callcenter müşteri temsilcisi olarak 7 yıldır çalışıyorum son bir yıldır is yerindeki stres ve psikolojik baskı nedeniyle psikolojik tedavi görüyorum. Bu sebebe işten ayrılırsam tazminatımi alabilir miyim

  1. Merhaba. Buna evet ya da hayır demek çok zor. Ama daha somut bir gerekçeye ihtiyacınız olabileceğiniz söylemem gerek.

 120. Diyaliz hemşiresiyim bel fıtığım var ,çalışma saatlerimiz çok uzun sabah 6.30 akşam 19.30 bu durumda işten çıksam tazminat halkı kazanırmıyım son zamanlarda baya zorlanıyorum çünkü , ayrıca crohn hastalığımda var

 121. hocam merhaba,
  ben 3,5 yıldır kurumsal bir mağazada kasiyer olarak çalışmaktayım. haftada 45 saat ve sürekli ayakta çalışıyorum, mesai saatlerinde mola harici oturmak yasak. yaklaşık 3 ay önce şiddetli bel ve boyun ağrılarım başladı. ardından ayağımda mantar çıktı ve mantarım enfeksiyon kaptığı için ayakta duramadım. 1 buçuk ay tedavi gördüm. raporum bittiğinde işe döndüm ve 3. gün dizimdeki şiddetli ağrı ile tekrar hastaneye başvurdum. iç menisküs yırtığı olduğu ve bel fıtığım da olduğu için uzun süre ayakta kalmamam, eğilip kalkmamam gerektiği söylendi. işim gereği koli hazırlarken,müşteri ile ilgilenirken eğilip kalkmam ve ayakta çalışmam gerekiyor. rahatsızlıklarımı belgelediğim takdirde tazminatımla işten ayrılabilir miyim? ilginize teşekkürler.

 122. Selamünaleyküm 2001 yıllarında boynumda bir lenf bezleri çıktı ve daha sonra ankara onkoleji araştırma hastanesinde 7 kÜr kemoterapi aldım konturollerime gittim 3 ay ve 6 aylık ve 1 yıllık konturollerimi yaptırdım aradan 16 yıl sonra ilimizde yeni açılan hastanemizde onkoleji bölümünde konturol yaptırdım boynumda 3 mm çapında bir gözleme çıktı aynı zamanda şuan çalışıyorum emekli olabilir miyim yada işten ayrılsam kdem tazminatı veya ihbar tazminatı alabilirmiyim yardımcı olabilirmisiniz

 123. Merhabalar;
  2 yildir çağrı merkezinde çalışıyorum gittiğim kontrollerde ve is yeri hekiminin verdiği bilgi de kulağım da sinir zedelenmesi başladı bu durumda kıdem tazminatı alıp is yerinden ayrılabilir miyim ve işsizlik maaşı alabilme imkanim oluyor mu??

  1. Kübra hanım, yazıda açıkladığımız hususları değerlendirmelisiniz. Size kesin bir şekilde evet ya da hayır dememiz mümkün değil.

 124. merhabalar ben yaklaşık 3 ay önce kargo yüklemesi yaparken bir ağrı hissttim ve ne eğilebiliyorum nede bişey kaldırabiliyorum. iş yeri hekimliğime gittim İş kazası raporu tutuldu Ortopedi sevk yazdı gittim doktor rotgen çekti kırık çıkık yırtılm vb.. bişey yok dedi ilaç yazdı ve Durum bildirir raporu verdi ve durum bildirir raporda süre falan belirtmedi ve 10 gün istiraat verdi sonra iş yeri hekimliğime onaylatmam gerekiyormuş gittim verdim İş yeri hekimim kabul etmedi durum bildirir raporunu daha sonra ağrılarım devam etti ve 2 hafta ağır iş yapamaz yazıp kontrol yazdı. sürem doldu gittim iş yeri hekimime tekrar hareketler yaptırdı sonra çalışabilir yazdı . yaklaşık 3 hafta ağır işte çalıtıktan sonra Gene aynısı aynı hastalık nüksekti ve tekrar ortopediye sevk yazıldı gittim oda rötgen ve MR istedi çekildim ve sende Boyun fıtıgı var oyuzden diskler brbrne değiyor dedi ağır iş yapamazsın dedi ve oda durum bildirir raporu verdi ardından fizik tedaviye gönderdi Fizik tedavi için 10 gün gittim o doktorda bana durum bildirim raporu verdi .( Durum bildirim raporda söyle yazıyor.)
  Şikayet : sol omuz agrısı 2 ay önce ağırlık başlangıçla olmuş c3-4 şeklilende
  Tehşiş : Servikal disk bozuklulukları radikülopati ile
  Karar : tetkik ftr ftr randevusu verildi 6 ay sürelsel ağır kaldırması uygun değildir ve sonrası Kontrol..

  bunu iş yerime verdim onlarda iş yerihekimliğime gönderdi bi kağıt verdi o kağıtta sadece temizlik yazdı fazla mesai yapamaz yazıp imzalattı. sonra iş yerimle konuştum dedimki ne olucak böle doktor bu böle devam eder dedi . işyerimde benden HEYET RAPORU İSTEDİ ONA GÖRE ÇIKARIP ÇALIŞTIRMAK İÇİN DİYE . Sorum şu?
  Ben Heyet raporu alırsam ağır işte çalışmaz diye iş yerime verdiğimde iş yerim beni çıkarırmı? Çıkarırsa haklarımı alımıyım yaklaşık 16 aydır çalışıyorum burda!
  Ve alıcağım heyet raporu diğer işe girişlerde sıkıntı yaratırmı bana?
  ve iş yerim beni hangi kodla çıkartır işten cevap için teşekkürler..

 125. Merhaba BN bir buçuk ay çalıştım fakat Çocuğumun rahatsızlığından ayrılmm gerek yani çıkış olucak iş yerinden kesinti yapma hakları varmıdır en fazla ne kadar çalışınca kesiliyor öğrenebilirmiyim teşekkürler

  1. Merhaba. Eğer deneme süresi yoksa ve işverene 2 hafta önceden yazılı bildirimde bulunmadan ayrılırsanız, sizden 2 haftalık ihbar tazminatı kesebilirler. Ama bu bildirimi yaparak ve 2 hafta sonra ayrılırsanız, her hangi bir kesinti yapılamaz.

 126. Merhaba.ben bir marketler zinciri bir firmada 10 yildir kasiyer olarak calismaktayim.3 noktada bel fitigi ve isyerindeki demir merdivenin kirilip dusmem neticesinde sol bacakta ic meniskus teshisi konuldu.yurumekte ve egilmekte gucluk cekmekteyim.ssk ya gittim tazminat alabilir yazisi verebileceklerini soylediler.benim haklarim nelerdir.bir yillik izin hakkimda icerde kullanmadim.is kazasi ile ilgili karakola ifadeye gittim.polis isyerinin kusuru olmadigi ve tamamen kendi kusurum oldugu yonunde kendisi ifade doldurdu.ayrica is kazasi ile ilgili tazminat alabilirmjyim.issizlik maasi ve ihbar alabilirmiyim.haklarim nelerdir ogrenmek istiyorum.izlemem gereken yol nedir?SAYGILARIMLA

  1. Merhaba. 15 yıl ve 3600 günden fesih yaparsanız işsizlik maaşı ya da ihbar tazminatı alamazsınız. Kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretlerinizin ödenmesi gerekir. İş Kazası sonucu tazminat için bir avukata bizzat danışmanız yararınıza olacaktır.

 127. Merhaba
  Sağ ayağım bilekle diz kapağı arası çok agırıyor.cok fazla da varisim var.boyun fıtıgı ve düzleşmedi var ama izler ki düzeyde değil.8 yıldır özel sektörde çalışıyorum.tazminat alabilmem için ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler

 128. Merhaba. 2 yıldır tıbbi mümessil olarak çalışmaktayım. Ayrıca gergin omurilik rahatsızlığım var. Şekil olarak bozukluğum olmasa da ters bir durumda felç kalabilmem mümkün. Ayrıca sol bacağıma giden sinirlere baskı olduğu için araç kullanırken bazı zamanlarda ağrı ve yorgunluğum oluyor. Artık işten ayrılmak istiyorum. Sürekli trafikte şehir şehir gezmek kaza riskimi oldukça artırıyor ve bu da beni korkutuyor. Sizce nasıl bir rapor alıp haklı fesih yapabilirim. Teşekkürler

  1. Merhaba. Hastalığınız ne ise, onu açıklayan bir rapor almanız gerek. Sonrasında ise işyerine durumu açıklayan bir yazı ile başvurmalı ve raporu da ekleyerek tazminatınızı istemelisiniz. Ödemezlerse, hukuki sürece gitmekten başka bir seçenek kalmayacaktır.

 129. Merhaba ben bir markette 2.5 yıldır çalışıyorum bel fıstığım var ama ileri derecede değilmiş. Boynumda da 3 tane fıtık boyun düzleşmesi ve elle çalışmamdan dolayı sinir sıkışması var. İşten ayrılmayı düşünüyorum. Tazminat ve işsizlik maaşı alabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim?

 130. 30kasim 2018 tarihi itibari ile epilepsi tanısı konularak ilac tedavisine baslanildi cagri merkezi calisaniyim doktorum agir is vardiyali islerde calismasi ve yuksek isikli ekranlarda calismasi uygun degildir raporu duzenledi bunu ayin 17 is yeri hekimime verdim isyeri hekimim insan kaynaklarina vermek uzere benden teslim aldi raporlari ama ne yazikki herhangi bi cevap alamadim uzun sute iletisim ve bilgisayar basinda calisiyorum ve buda nobet gecirmeme neden olan etkenlerden biri ihtar ceksem ihbar tazminatimi alabilirmiyim acaba

  1. Merhaba. İhbar tazminatı alamazsınız ama kıdeminiz 1 yılın üzerindeyse kıdem tazminatı almanız mümkün olabilir. Yine de size kesin bir cevap veremeyiz. Yazıda ve yorumlarda belirttiğimiz üzere, bu konuda risk almanız ve şansınızı denemeniz gerekir.

 131. Merhabalar
  Ben 2,8aydır çağrı merkezinde çalışıyorum heyet raporuma çalışa bilir ancak işitme kaybi var demekte bu konuda karşılıklı fesih talep edebilir miyim

 132. Merhaba kolay gelsin
  Ben 6 yıldır bir markette çalışıyorum ve bel fıtığı raporum var şirketle görüşüp tazminat alacagimi işsizlik hakkım olmadığını söylediler ne yapmam gerekiyor işsizlik maaşı almam için şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba. Mustafa bey bir şey yapmanız normalde gerekmez. İşveren sizi sağlık nedeniyle çıkaracaksa, zaten 24 koduyla SGK’ya bildirmesi gerekir ve bu koda da İşkur tarafından işsizlik maaşı bağlanmaktadır.

 133. Merhaba iyi çalışmalar, ben % 40 engelliyim diabet hastasıyım 2015 Nisan ayında çalışmaya başladım.Günde 4 defa farklı saatlerde insülin kullanıyorum çalıştığım şirket benim rızası almadan çalışma saatlerimi değiştirdi ve ilaç saatlerine uyumadığım için şekerim yükseliyor, nasıl bir yol izlemeliyim işten ayrılmak istiyorum.

  1. Merhaba. Öncelikle yazılı talepte bulunup çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etmelisiniz. Talep uygun görülmezse sağlık raporunu ekleyerek haklı fesih yapma imkanınız olabilir. Yine de size bu durumda kesinlikle haklı olduğunuzu ya da kazanacağınızı söylememiz mümkün olmaz. Ama izlemeniz gereken yol budur.

  2. Hocam nasıl bir yol izlediniz. Haklı fesih imkanınız oldumu süreci anlatırsanız sevinirim

 134. Merhaba
  Annem; kalp,tansiyon, guatir ,obez hastası. Vucudunda 800 kg odem oluştu. Sonda bağlandı. Hareket edemez durumda. Bakacak ve yardım edecek kimse yok. Ben isyerinde tedirgin ve huzursuzum. Istifa edersem tazminat alabilirmiyim.

 135. Merhaba
  Özel bir kargo firmasında kurye olarak çalışmaktayım ve işimin vermiş olduğu stres ve sinirden dolayı vücudumda Psoriasis yadi sedef çıkmıştır ve tedavi olmadığım taktirde ilerlemektedir. Tedavimi olabilmem için işimi bırakmam gerekiyor. Böyle bir durumda hangi yasal maddelere dayanarak bir istifa vermeliyim. Bu istifa sonucunda yasal haklatım olan maaş yol yemek prim ve hak edişim var ise tazminatla ilgili nasıl bir prosüdür çerçevesinde hareket etmeliyim yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar

 136. Slm ben KOAH hastası oldum 5yildir aynı yerde çalışıyorum kıdem tazminatı mi alıp işten ayrılmak istiyorum. İsyerim çalışmama olanak vermiyor çünkü kokulu ortam kimyasal ve bu sebepten nefes alamıyorum bana ne yapmam gereken hakkında yol gosterimisiniz.tesekkurler

 137. Merhaba.. Ben Güvenlik Görevlisi Olarak 13 Senedir Çalışıyorum. Geçen Sene Trafik Kazası Geçirdim ve Sağ Bacağıma Platin Takıldı. 4 Ay Sonra Tekrar İşe Devam Ettim. Şuanda Bacağım Zorlanmaya Başladı ve Platini Aldırıp Fizik Tedavi Görmem Gerek Bu Da 3 Aylık Bir Süreç. Bu Durum Dolayısıyla Güvenlik İşini Bırakmak İstiyorum. İlk Sigorta Başlangıçı 2005. Ve Halen Aynı Yerde Çalışıyorum. Bu Durumda Kıdem Tazminatı Alabilirmiyim ? Alabilirsem Ne Yapmam Gerek. Şimdiden Teşekkür Ederim..

  1. Merhaba. Kenan bey, bu konuda risk almanız gerekir. Çünkü yazıda da belirttiğimiz gibi, işveren size kıdem tazminatınızı ödemek istemezse ve süreç mahkemeye taşınırsa, hakim hastalığınızla işiniz arasındaki bağlantıyı inceleyecek ve ona göre karar verecektir.

 138. Merhaba, babam bel fıtıgı rahatsızlıgı var ve artık yataktan kalkamayacak derecede kötü durumda işte çok zor şekilde çalışıyor gidip geliyor artık ameliyat olması gerekiyor. ameliyat oldugu taktirde agır işte çalışamaz raporu alırsa ameliyat oldugu doktordan iş yerinden ayrılması durumunda rapor alabilir mi ?

 139. Merhaba Sağlık problemi ile ilgili ayrıldıgımızda tazminatımızda herhangi bir yasal kesinti yapılıyormu Yani normal anlaşmalı ayrılmış gibi ayrıldıgımız kıdem tazminatı ile aynımı? Ve saglık problemi ile ilgili ayrıdığımızda işsizlik maaşından faydalanabiliyomuyuz
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Kıdem tazminatızdan yapılacak kesinti her zaman sabittir. Eğer işveren çıkışınızı 24 koduyla SGK’ya bildirirse işsizlik maaşı almanız da mümkün olabilir.

 140. Merhabalar 14.09.2018 tarihinde bel fıtığından ameliyat oldum 3 ay rapor yazdı doktorum ve raporum bitmek üzere is başı yapmam gerek ama bel agrim devam ediyo işim cok agir eğilmeli kalkmalı ve agir kaldırmalı 8 saat tempolu çalışıyoruz ve işyerinden dolayı bu rahatsızlığa yakalandim doktorumdan raporu aldıktan sonra kıdem tazminatımı alabiliyormuyum birde işsizlik alabilirmiyim işten çıkarsam teşekkür ederim

 141. Merhabalar ben 2 yıldır bir AVM”de çalışıyorum işi çok ağır benim belimde ciddi 2 fıtık var eğilip kalkmakta zorlanıyorum çok ağrılar oluyor her gün mecburen işe gitmek zorunda kalıyorum tazminatımı alıp çıkmak istiyorum işveren tazminatı vermeden çıkarmak istiyor ben devlet hastanesinden sınırsız ağır iş yapamaz raporu alabiliyor muyum acaba??

  1. Merhaba. Böyle bir rapor verilip verilmediğini bilemiyorum. Ama hem yazımızda hem de birçok yorumda belirttiğimiz gibi, sağlık raporu tek başına bir anlam ifade etmez. Yazımızı dikkatlice okursanız, hangi şartlarda haklı fesih imkanının doğduğunu anlayabilirsiniz.

 142. Slm ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum 10. Yılım bitti ben de üç yerde bel fıtığı var tazminatımı alarak nasıl işten ayrıla bilirim

 143. Merhabalar 50 yaşinda mermer işçisi ayni zama’da tamircilikde yapiyor çaliştigi şirkette ama ssk ‘da işçi görünüyor tansiyon hastaligi var kolostrol hapi kullaniyor tazminat alarak işten ayrilabilirmi?

  1. Merhaba. Yazıdaki duruma göre değerlendirmeniz lazım. Size kesin olarak evet ya da hayır diyemeyiz.

 144. Merhabalar ben 2 yildir çağrı merkezinde çalışıyorum son 3 aydır kulağımda sinir zedelenmesi ve işitme problemi yaşıyorum doktorum iş değişikliği önerdi bu durumda kıdem tazminatı alabilir miyim ?

  1. Merhaba. Sorununuz, işinizle alakalı görünüyor. Bu durumu sağlık raporuyla ortaya koyup işyerinden tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 145. Merhaba ben bel fıtığı nedeniyle agır işte calısamaz heyet raporu aldım ve şirketten bu rapor ile tazminat alarak cıktım. 6ay oldu ve kendimi iyi hissediyorum. Baska bir firmada calısabilir miyim ve calısabilir raporu alabilir miyim

  1. Merhaba. Bunun önünde bir engel yoktur. Ama eski rapor dururken çalışmaya başlarsanız ve işveren bundan haberdar olursa, dava açarak ödediği kıdem tazminatını geri talep edebilir.

 146. Merhaba 7yıl 3aydır aynı iş yerinde çalışıyorum.belimdeki fıtık artık beni çok rahatsız etmekte işten ayrılmak istiyorum fakat heyet raporumu almam gerek tazminat almam için.raporu devlet hastanesinden almam şartmı özel hastaneden alamazmıyım.teşekkürler

  1. Merhaba. Raporu dilediğiniz yerden alabilirsiniz. Ama işveren bunu kabul etmeyip ödeme yapmayabilir. Yorumları tekrar okursanız, süreç hakkında daha iyi bilgilenebilirsiniz.

 147. Merhaba sağlık nedeni ile iş çıkışı yapılırsa tazminat daha fazla alınır yoksa normal iş çıkışı yapılırsa tazminat aynı mı olur

 148. Merhaba 6 senedir çalıştığım şirkette insanlarla bire-bir olarak calisiyorum.ve 1.5 sene önce sitrese ve yorgunluğa bağlı epilepsi hastalığım meydana çıktı ve ilaç kullanıyorum.cok yorulduğunda ve kalabalık olduğunda nöbet geçiriyorum yada geçirecek evreye giriyor dalıyorum.Bu nedenden dolayı hem tazminat hakkımı alıp hemde sagligimdan oldugum için bi hak talep edebilirmiyim

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. İşiniz ve hastalığınız arasında, yazıdaki gibi bir bağlantı olduğunu düşünüyorsanız, haklı fesih yapmanız gerekir. Sonrası ise tamamen işverenin inisiyatifindedir. Ödeme yapılmazsa, bu kez de mahkeme son kararı verecektir. Size kesin cevap vermemiz mümkün olmaz. Gerçekten işten ayrılmak niyetindeyseniz, risk almanız gerekir.

 149. Merhaba ben 4 yıldır taşören çalışıyorum işçiyim 8 ay önce kadroya alındım ve ben temizlik biriminde işçiyim sağlık sorunum var bel fıtığı özellikle eğil kalk temizlikte ağrım artıyor 8 saat sürekli ayakta olmam,
  İşten sağlık sorunum Dan dolayı çıkmayı düşünüyorum
  Tazminat ve işsizlik maaşı ala bilirmiyim ne yapmalıyım bilgi verirseniz sevinirim

 150. Avm Mağazacılığında çalışmaktayım, yaklaşık 3 ay önce işyeri dısında ayak bilek baglarımı kopardım, doktorlar 7+7 rapor verdi, tedavi devam ederken ( sürekli şiş, ödem vs) birde aynı ayağımı yine işyeri dısında kırdım, 45 gün daha rapor verdi doktorlar, şimdi ise raporum bitecek fakat kırıktan dolayı doğru yürüyemiyor ve uzun süre ayakta duramıyorum ve bağdaki ağrı ve ödem şiddetle devam ediyor. İşim gereği 8-12 saat ayakta durmam gerekiyor ve bu işi devam ettirecek gibi duramıyorum. Haklarımı alarak ayrılma şansım varmı? Nasıl bir yol izlenmeli? Teşekkürler.

  1. Merhaba. Yazıda tüm şartları zaten belirtmiştik. Hastalığınızla yaptığınız iş arasında bağlantı kurulması ve işverenin de bunu kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde, gerekirse dava açarak şansınızı denemeniz gerekir.

 151. Oncelikle iyi günler ben 2 seneye yakın …’de calısıyorum ve belimde 2 tane fitik var gunde 8 saat ayakta duruyoruz ve iş geregi hergun 4 5 palet ürün atırıyoruz ancak belimdeki fitik beni cok zorluyo bu sebele işden ayrılırsam tazminat ala bilirmiyim

 152. Tip1 şeker hastasıyım mağazacılık yapıyorum. Şeker insülin saatlerim iş gereği bir türlü düzene oturmuyor. Doktorumdan rapor alıp kıdem tazmınatı alabilir miyim . 8 yıldır çalışmaktayım aynı iş yerinde

  1. Merhaba. Olabilir ama rapor da alsanız, öncelikle işverene yazılı olarak başvurup, insülin saatlerine göre çalışma düzeni sağlanmasını talep etmeniz gerekir.

 153. merhaba. bir işyerinde(fabrika) iş ağırlığından dolayı iki kez sağ omzumdan ameliyat oldum.. bende başka olan işçilerde var aynı bölgelerinden..ikinci ameliyattan istirahatliyim ve istirahatim bitmedi.. işyeri iş akdimi sonlandırdı tazminatı mı da ödedi.. fakat ben bu işyerinden dolayı iki kez ameliyat oldum o yüzden istirahatliydim bu konu üzerinden ekstra manevi tazminat davası açabilirmiyim ? yaşım 36

  1. Merhaba. Bu durumda işverenin kusuru olduğunu düşünüyorsanız açabilirsiniz. Ama manevi tazminat teknik ve zor bir konudur. Bir avukata danışmanızı öneririm.

 154. Öncelikle bizi için çok teşekkür ederim.ben üç yıla aşkın bir tekstil de çalışıyorum ve son bir yıldır bende aşırı sınır isteksizlik içime kapanıklık söz konusu oldu piskayatriye gittiğimde bana depresyon ilacı verdi bunları kullandim ve işyerinde bana geçen performans düşüklüğü diye bana herhangi bir uyarı verilmeden tutanak tutulmuş insan kaynaklarına verilmiş beni çağırıp savunma istediler bende o sırada birden bana sınır geldi ve alım ayağım titreyip konuşmada güçlük çektim benim bu halimi gören insan kaynakları durumu işletme müdürüne bildirdi oda beni çağırıp sen böyle rahatsizsan bize neden demedin deyip benim işletmede baktığım makinaya bakamiycagimi söyleyip seni başka yare vericez dedi bizim bölümde her yer makina olduğundan dolayı artık makinada calistirmiycagini ve bir daha işletmeye sokmuycagini ve temizlik işine vereceğini söyledi bende ben zaten piskolojik rahatsızlığın var orda daha çok sitrese gireceğimi söyledim benim madem bu rahatsızlığından dolayı görevden alıyorsanız çıkışımı verin dedim bana sen şuan sağlıklı dusunemiyorsun git izin kullan dediler ve yıllık izin kullandım o sırada insan kaynakları iş yeri hekimi gelene kadar kafanı toparla işyeri hekimi kullandığım ilaçlara bakicak ona göre karar vericez dedi şuan beni gorevim olan operatörlüğü koymuyorlar ve doktorun gelmesini bekliyorlar bu son günlerde panik atak rahatsızlığı denildi ben bu durumda ne yapabilirim şuan çok kötü bir baskı ve sıkıntı içindeyim ben artık o isyerine girmek istemiyorum bu durum benim tazminti alabilmem için ne yapmam gerek

  1. Merhaba. Geçmiş olsun. Şu aşamada yapabileceğiniz çok şey yok. İşverenin sizi çıkarmasını beklemelisiniz. Sonrasında haklarınızı ararsınız. İlla işten ayrılmak istiyorsanız, bunun hangi şartlarda ve nasıl olabileceğini ise yazımızda açıklamıştık.

 155. Merhaba emekliyim fakat bir petrolün marketinde 3 yıldır kasiyer olarak çalışmaktayım. 20 gün önce by pass ameliyatı oldum. İş yerim stresli ve gelen malları taşıyıp yerleştirme durumum mevcut raporlarımda ağır iş yapamayacağım yazmakta. Kodem tazminati benim de hakkım mıdır. Ya da bundan sonrasında nasıl bir yol izlemeliyim

 156. Merhaba, ben bı markette kasiyerlik yapıyorum strese bağlı ses tellerimde kanama olduğundan 1 aydır ses kısıklığı yaşıyorum sesim çok kısık olduğundan kasada konuşmak ta güçlük çekiyorum doktor konusup sesimi tırmanan gerektiğini ,ameliyat olmam gerektiğini ve stres li ortamdan uzak durmak gerektiğini ifade etti bu yüzden çalıştığım iş yerinden haklarımı alıp ayrılmak istiyorum fakat iş yerim çalışamaz raporu almam gerektiğini söyledi çalışamaz raporu nasıl ve nereden alabilirim konu hakkında desteğinizi rica ederim şimdiden teşekkürler.

  1. Burcu hanım, böyle bir raporu daha önce duymamıştım. Yazıda belirtilen hususları içeren bir rapor almanız ve işverenden, öncelikle çalışma yerinizin değiştirilmesini ve hastalığınıza uygun iş verilmesini talep etmeniz daha doğru olacaktır.

 157. Merhaba tip 1 şeker hastasıyım 2013 de girdiğim iş yerimde 2018 tip 1 olduğumu öğrendim özel sektörde kasiyer olarak çalışıyorum ve vardiyalı olarak her hafta değişiyor 1 hafta akşam mesaisine geliyorum 1 tane insilün mü yapamıyorum kıdem tazminatımı alıp ayrılabilir miyim

  1. Merhaba. Öncelikle işverene yazılı dilekçe vererek durumu izah etmeniz ve vardiyalarınızın ona göre düzenlenmesini talep etmeniz gerekir. İşveren bunu kabul etmezse bile yine de, diğer yorumlarda da belirttiğimiz üzere, sağlık nedeniyle kıdem tazminatı almak, risk almayı gerektirir. Kimse size, garanti veremez ya da kesin sonucu şimdiden söyleyemez.

 158. Benim bir sorum olacak ve konuyla ilgili olarak şunu söylemek isterim:
  Kolon kanseri yani bağırsak kanseri ameliyatına girdim ve bağırsaklarım Şu an dışarıda olup lavabo konusunda sıkıntılar yaşamaktayım.
  Çalışıyorum ve çalıştığım yerde bana uygun lavabonun olmayışı ve çalışmakta çok çok zorlandığım bir dönem yaşıyorum. Bu durumda işi bırakacak olursam işsizlik maaşı alma hakkım var mıdır. Ayrıca engelli raporum var sağlık kurulundan almış olduğum ve bu engelli raporumun oranı yüzde 83.
  Lütfen konuyla ilgili bana yardımcı olunuz. Ne yapabilirim bu durumda?

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sağlık nedenleriyle fesih yapmayı düşünebilirsiniz. Ama raporda, işiniz ve hastalığınızla ilgili bağlantı ifadeleri olursa sizin için daha iyi olur. Engelli raporu size tek başına fesih hakkı vermeyecektir.

 159. Kolay gelsin iş yerimde 4 yıllık bir işçiyim bel fıtığı nedeniyle 10 gün fizik tedavi gördüm dönüşte ise geldiğimde şirket doktoru ağır işte çalışamazsın dedi şirket yetkilileri bizi işten çıkaracaklar nasıl bi yol çizmemiz lazım yardımcı olurmusunuz??

 160. Merhabalar ben epilepsi hastasıyım işten hastalığım çalışmama engel oluyor işten ayrılınca tazminatımı alabilirmiyim

 161. Merhabalar 3 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum son bir yılda yoğun stres altında çalışıyordum son bir aydır strese bağlı çarpıntı mide spazmı gastrit gibi rahatsızlıklarım oldu son 1 yıldır migren ve göz bozulmasıda eklendi bu duruma istemediğim halde son bir yılı istemediğim bölümde çalışmak psikolojimi de bozdu işe gitmeye korkuyorum maddi manevi olarak çok yıprandım hakkımı bırakmak istemiyorum sizce alabilirmiyim

 162. Merhaba annem 3 senedir mobilya firmasında çay temizlik buşalık işlerini yapıyor iki kişiler di bir kişiyi çıkardılar annemide çıkarcaz demişler ama tazminatı çok tuttuğu için vazgeçmişler kısacası kendin çık demişler. Annem tek kaldı be tek başına yetişemiyor sağlık sorunları var zatn ilaç raporları falanda var ayrıca doktordan raporda almaya gidicek iş göremezlik için kıdem ve ihbar tazminatını alabilir mi 170 sordum alabilir raporu alıp noterle ihbar çekmesi ve ihbar süresince çalışması gerektiğini söylediler

  1. Merhaba. Tavsiyem, annenizin kendisinin çıkmaması ve işverenin çıkarmasın beklemesidir. Böylece daha çok hak elde edebilir. Yine de çalışamayacak haldeyse, elbette ona göre karar vermelisiniz.

 163. Merhabalar ben özel bi triko firmasında vardiyalı olarak çalışıyorum 3.5 yıllık işçiyim bu firmada bu süreçte kemik erimesi ve boyun fıtığı çıktı bel ağrılarımı saymıyorum bile işimiz gereği 7.5 saat ayaktayız ve sürekli eğil kalk yapıyoruz 0 oturmaya izin yok şartlar ağır bu şartlarda nasıl rapor alıp işten ayrılabilirim aydinlatirsaniz mutlu olurum

 164. Merhaba ben ayın 1 inde otelde işe başladım 2 ay deneme süresi vardı5gün çalıştım bel fıtığı başlangıcı oluştu İşten ayrılmak istiyorum sağlık sorunları nedeni ile ne yapmam gerekiyor işe başlarken sözleşme imzaladım5 günlük çalıştığımı alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba. Deneme süresi varsa, istediğiniz zaman işten ayrılabilirsiniz. Kaç günlük çalışmanız var ise, bunun ücretinin de mutlaka ödenmesi gerekir.

 165. Merhaba ben markette kasiyer olarak yaklaşık 3 yıldan beri çalışıyorum. Markette tabi sadece kasada oturmuyoruz bütün gün mal indirip kaldırıyoruz. Daha önceden bir trafık kazası gecirmistim doktor doku zedelenmesi dedi 2 hafta alcida kaldı sadece . Alçı çıkar çıkmaz ise başladım 2 yıl sonra tekrar ağrılar başladı doktora gittiğimde elimde kirik ve bunun hiç ilgilenmedigini , ödem yaptığını öğrendim. Ameliyat olmam gerekiyor ve en az 2 ay rapor vereceğini söyledi. Is veren bunu kabul etmezse ya da ben bu nedenle çıkmak istersem tazminat alabilirmiyim

 166. Merhaba ağustos ayında eşim iş yerinde çalışırken ayağını burkuo ve bağları yırtılıo 2 aydır çalışamadı hep rapor aldık en son ağır işlerde çalışamaz raporu alıp iş yerine verdik bize demedi hafif iş vereyim gel falan die 1 hafta oyaladıi ve tutanak tutmuş işe gelmedin die şimdi biz kıdem tazminatıda alamıyomuşuz ne yapabiliriz?

  1. Gözde hanım, normalde rapor bittiği halde işe gitmeyecekse, eşiniz noterden ihtarname çekerek bunu kayıt altına almalıydı. Bu durumda devamsızlıktan çıkarılmıştır. Yapmanız gereken şey, şansınızı denemek. Size kesin bir şey söylememiz ne yazık ki mümkün değil.

 167. Efendim ben kamu tuzel kişiliğine ait bir kurumda görev yapmaktayım istifa etmek istedim ancak ihbar tazminatı ödememi Ya da 9 hafta daha çalışmamı sonra ayrılmami söylediler
  Bu durumda benimde aklıma meslek hastalığım geldi bunu şimdilik belgelemeden meslek hastalığım nedeni ile iş akdimi tek taraflı fesh ediyorum desem 9 hafta çalışmadan ve ya tazminat ödemeden ayrilabilirmiyim

  1. İlhan bey, gerçekten de böyle bir durum varsa olabilir; en azından şansınızı denemiş olursunuz. Neticede, raporunuz uygun görülmese de, nihayetinde karşılaşacağınız şey yine ihbar tazminatınız olacaktır.

 168. Ben özel bi okulda çalışıyorum tüp bebek tedavisi görüyoruz ama okul izin vermiyor ayrica istifaya zorluyor bunun için ne yapılabilir lütfen cevap verin

  1. Ayşe hanım, sağlık raporu almadıkça, bu durum için okulun size izin verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 169. Merhaba eşim %65 heyet raporlu 5 yıldır çalıştığı işten tozlu ve ağır olduğu için çıkmak istiyor raporda tozlu ortamda çalışamaz yazıyor 5600 günü var tazminatli çıkış yapabilirmi bilgi verirmisiniz

  1. Tuğba hanım evet kıdem tazminatı ödenebilir. Ama bu durum öncelikle işverenin takdirindedir. İşveren ödeme yapmak istemezse, hukuki sürece başvurulması gerekir.

 170. Ben 8 yıldır özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum.Kulaklarımda işitme kaybı başladığı için işten bu sene ayrılmayı düşünüyorum.Kıdem tazminatımı alabilmem için ne yapmam gerekiyor.? İşveren benimle çalışmak istediği için beni istifaya zorlayacak .Benim sözleşmeyi fesih dilekçesi mi yazmam gerekir?

  1. Merhaba, geçmiş olsun. Kulağınızdaki rahatsızlıkla işiniz arasında bağlantı kurulması ve bunun raporla belgelenmesi gerekir. Yine de işveren size tazminat ödemek istemeyebilir. Bu durumda hukuki süreçle hakkınızı aramaktan başka yapabileceğiniz bir şey yoktur.

 171. Efendim babam kalp hastası,bayy pas geçirdi.3 yıldır bi firmada vardiyalı olarak şoförlük yapıyor stresli bir iş.bu durumda kendi ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Serkan bey yazıda belirtilen ilişkinin ortaya koyulması gerekir. Her hastalık, haklı nedenle fesi yapma gerekçesi değildir.

 172. İşe iade davasını kazandım şayet işe geri dönmek istemiyorum bel fıtığı rahatsızlığımdan dolayı hakkımı alabilirmiyim.seramik fabrikasında çalışmaktaydım iş çok ağır.haklarımı alıp çıkabilmek için ne yapmam gerekli

  1. Serhat bey, mutlaka işe başlamak için işverene başvurun. Yoksa, işe iade bakımından haklarınız zayi olur. Yine de çalışmak istemiyorsanız, işe başlatmama tazminatınızı yakarak böyle bir karar alabilirsiniz.

   1. İşe başlatmama tazminatı neleri içeriyor hangi haklarımı alabilirim işe başlamasam sağlık sorunlarım yüzünden belgelesem sunsam hangi haklarım bana verilir.işe başlatmama tazminatı yanar dediniz tüm haklarım yanar alacağım veya alamayacagım tazminat haklarım nelerdir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.işe başlamak için başvurumu yaptım ama ağır sanayi oldugu için saglıgım için tehlikeli bir koşul olacaktır.bu aşamadan hakkımı alıp çıkmak için ne yapmam gerekli

    1. İşe başlamak için başvurmazsanız, mahkeme kararında belirlenmiş olması gereken işe başlatmama tazminatını kaybetmiş olursunuz. Bunun dışında, kıdem ve ihbar gibi diğer haklarınız aynen devam eder. Yapmanız gereken işe başlamak için başvurmak olmalıdır.

 173. Merhaba ben bi markette kasa şefi olarak çalışıyorum yalnız sadece bunu yapmıyorum çok fazla sorumluluk yükleniyor danışmaya kasaya aynı zamanda mağazaya bakmam gerektiği söyleniyor. Ben yaklaşık 6 yıldır saçkıran hastalığıyla mücadele ediyorum ve bu hastalığın en büyük nedeni stres ve sıkıntı yaptığım işin sorumluluğu da çok fazla olduğu için bu hastalığı yenemiyorum ve süreklı tekrarlıyor saçlarım sürekli dökülüyor. Bu durumda tazminatı alıp işten ayrılma gibi bi hakkım var mı ???

  1. Cemre hanım, hastalığınızla işiniz arasında bir bağlantı kurulması gerekir. Ayrıca işverene yazılı olarak talepte bulunup başka bir pozisyonda istihdam edilmeyi de istemelisiniz. Yine de kesin bir cevap vermemiz çok zor.

 174. Merhaba.ben beden gücümü kullandigim bir isteyim.5 yil dolmak uzere.is başladığımda saglikliydim.ama is yerinde agir kaldirdigim icin zamanla bel fitigi oldum.sonra bel fitigi oldum ve belimde kayma var. Bu sebepten ben isimi birakmak istesem is yeri bana tazminat vermiyor. Benim hic hakkim yok mu. Ne yapmaliyim.

 175. Merhabalar yaklaşık 4 yıldır kurumsal bir market de görev yapmaktayim bel kayması ve bel fıtığı rahatsızlığım var ve ağrılar gün geçtikçe dahada artıyor tedavi amacli 10 gün rapor aldım çalıştığım şirket yöneticisi rapor bitiminden hemen sonra mağaza sorumlusu görevimden hiç bir sebep belirtmek sizin terfi düşürerek personellige cekti bu durumda ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Bu durumu ileride ispat edebileceğinizi düşünüyorsanız, sizin için bir haklı fesih sebebidir.

 176. Merhabalar 5senedir ayni firmada kasiyerim ve ellerimde egzama hastaligi var surekli kasada paralarla ugrastigim icin ve deterjanla kasayi sildigim icin surekli ellerim dahada kotulesip patliyor kaniyor size sormak istedigim belgelersem ellerim dahada kotu oluyo diye tazminat alabilirmiyim ?

  1. Seda hanım, evet ya da hayır diyemeyiz. Yazıda da belirttiğimiz o ilişkinin, işinizle hastalığınız arasında var olduğuna inanıyorsanız, yapmanız gereken, şansınızı denemekten ibarettir.

 177. 9 yıldır taşören bi firmanın kamu dairesinde temizlik personeli olarak çalışıyorum her yıl sözleşmeli olarak giriş çıkış yapılıyor ancak sigortam kesilmiyor bel fıtığı sebebiyle tazminat ve işsizlik maaşı hakkım var mı ?

 178. Merhaba ben birkac aydir tedavi goruyorum ameliyat olucam muhtemelen doktorumun dedigine gore tiroid bezlerim alinicak ve omur boyu ilac kullanicakmisim ayrica ameliyatta kotu huylu kanser suphesi cikabilirmis onu bilmiyorum, is yerim lastik uretimi uzerine ve tozlu epeyce toz icinde bir yer doktorum bana tozlu ortamda calisamaz raporu verebilir mi? Yoksa meslek hastaliklari hastanesinden mi alabilirim ? Kolay gelsin.

  1. Tunç bey geçmiş olsun. Normalde böyle bir raporu işverenin kabul etmesi mümkündür; ancak illa kabul etmek zorunda da değildir. Diğer yorumlarda da genelde söylediğim gibi, net bir şey söylemek ne yazık ki çok zor.

 179. Mrb ben 2005 de kamuda agir ve tehlikeli isler statusunde isci kadrosundan ise girdim 2018 de iki ay evvel 100/72 engelli surekli raporu aldim raporumda calistirilamiyacak isler bolumu bos is veren sen artik engelli oldun deyip benden devlet hastanesinden agir ve cok tehlikeli islerde calisabilir raporu getir diyor sorum engelli oldugumdan dolayi agir ve tehlikeli islerde calisir yazisi verilirmi ikinci sorum bu raporu baska nerden alabilirim ucuncu sorum isveren beni calistirmaya devam edebilirmi

 180. Ben 12 senedir kosmetik sektöründe calisiyorum,hamilelik donemimde astım rahatsızlığı olustu,iş yerimde ağır parfüm kokusuna maruz kaldigim için o ortamda çalışamıyorum. Tedavi gördüğüm hastane rapor olarak Durum bildirir raporu verdi fakat ,şirketim bunu kabul etmedi meslek hastalıkları hastanesinden iş göremez raporu olmadi denildi.ben elimdeki durum bildiri raporu ile meslek hastanesinden istenen iş göremez raporunu talep edebilir miyim? Teşekkürler

  1. Duygu hanım böyle bir prosedüre gerek yok. Yazıda da belirttiğimiz gibi, işiniz ile hastalığınız arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorsanız ve işveren yine de kıdem tazminatı ödemek istemiyorsa, haklı fesih yapmanız gerekir. Ama bunun da garantisi yok. Olası bir dava sürecinde, mahkeme raporunuzu değerlendirecek ve kendi kanaatine göre bir sonuca varacaktır.

 181. 2.5 senelik calisanim. İsimden kaynakli isitme kaybi ve varis baslangici var. Ben bunu heyet raporyla kanitladim. Durum bildirir raporu olarak gecti. Sirkete gonderdigimde olumsuz dediler ve sonrada noterden dogru saglik sebebiyle is akdi feshi ve kidem tazminatimi odemeleri icin ihrat cektim ve hala sirketten cvp gelecek tarzi beni oyaliyorlar. En son bugun sirketin doktorlari raporu gorup karar verecek denildi. Ben simdi mahkemeye versem sonuc ne olur? Mahkemeye verdigim an ise gitmeme gerek var midir?

  1. Gizem hanım, noterden haklı fesih yaptıktan sonra işe gitmeyebilirsiniz. Sonucu ise ne yazık ki ezbere bilemeyiz. İşveren ödeme yapmak istemezse, kararı verecek olan mahkeme heyeti olacaktır.

 182. Merhaba ben 5 senedir sevkiyat elemenı olarak çalışıyorum ve bel fıtına yakalandım meslek hastalıkları hastanesinden de yük kaldıramaz e yelemez uzun sure ayakta kalamaz raporu aldım şimdi ben kıdem tazminatımı isteyip işten ayrıla bilirmiyim

  1. Ramazan bey, bu durum işverenin takdirine bağlıdır. İşveren ödeme yapmak istemezse, hukuki sürece girmeyi göze almalısınız.

 183. Merhaba ben 13 sene önce trafik kazası geçirdim 2013 te yaşım 28 tirikoda makineye bakıyorum işimiz biraz ağır bende baş parmak yok ve kalçamda pilatin var 15cm içte sürekli ayaktayım zor oluyor rapor versem işyerine tazminatımı alabilirmiyim ayaklarımda ameliyat izleri var sağ sol ayakta alt ve üstte kırdı kaynadı şimdi platin duruyor ama çalışırken yoruyor beni ayakta fazla çalışamıyorum sizce tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba. İşiniz sağlığınızı önemli ölçüde etkiliyor olmalı. Buna kanaat getirecek olan ise, işveren tazminat ödemek istemezse, nihai olarak mahkeme olacaktır. Bu nedenle kesin bir şey söyleyemiyoruz.

 184. Çalıştığım yerde sakal bırakmak yasak benimde elimde sağlık raporu var yüzümün hassas olduğu ve jilet kullanımının zararlı oduğu işverenim bana baskı yapıyor böyle bi durumda beni işten çıkartma yetkisi var mı çıkartsalarda tazminat alabilirmiyim?

 185. Iyi günler ben güvenlik görevlisiyim
  Menisküs tedavisi ve bel fıtığı tedavisi gördüm çalışırken yoğun yorucu bi tempodan dolayı rahatsızlandım ve senede en az 1 yada 2 kere tedavi oluyorum mesleğim den dolayı artık bünye kaldıramıyor sağlık nedeni ile alakalı kıdem tazminatı alabilirmiyim 2012 yılından beri aynı yerde çalışıyorum.

  1. Nil hanım, diğer yorumları okumanızı öneririm. Ne yazık ki bu sorulara kesin cevap vermemiz imkansız. Yazıdaki şartları taşımanız burada en önemli kriterdir.

 186. Merhaba 3 yıldır bir gida firmasında çalışıyorum is hastanesinden agir is te çalışamaz yazısı aldım.heyet raporu 2 ay sonra çıkacak dediler ben bu yazıyı şirketime verdiğimde benden raporu talep edecekler mi ? yada hemen çıkış işlemimi uygalayacaklar mi ? acaba.eger heyet raporunu getir derlerse 2 ay boyunca bekleyeceğim icin maaş ödememi yapacaklar mı?Şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa bey bu durum tamamen işverenin takdirindedir. Ancak raporu görmek istemeleri de en tabi hakları olacaktır. Bu süreçte zaten çalışmaya devam etmeniz gerekir.

 187. Merhaba benim boyun fıtığı var ve yaptığım iş devamlı eğilip kalkıyorum ve ağır kaldırıyorum ağır kaldiramaz raporu alıp tazminat talep edebilirmiyim işveren yerimi değiştirdiği halde benim bu teklifi kabul etmeyip çıkışımi istesem tazminat alma hakim olurmu

 188. Serebral palsi hastasıyım yani sol tarafım doguştan felçli.engelli kadrosunda bi markette reyoncu olarak çalışıyorum.fakat sürekli ayakta çalışmaktan ağrılarım oluştu.%56 engelli raporum var zaten işten kıdem haklarımı alıp çıkmam için nasıl bi rapor alıcam?durum bildirir raporu alırken heyete cıkılmıyormu yoksa heyet raporumu diycem alırken?nasıl ve nerden alıcam ve ne diycem?

  1. Suna hanım, açıkçası her rapor işçiye işten kıdem tazminatı alarak ayrılma hakkı vermez. İşinizle hastalığınız arasında yazıda anlattığımız gibi bir bağlantı kurulması gerekir. Bu nedenle sorunuzun net bir cevabı yok.

 189. Haftalık 45 saat ayakta çalışmaktayım. Bel fıtığı başlangıcı var. İşverene sunmam gereken rapor nasıl bir rapor olmalıdır? Yani doktora gittiğimde, çalışma şartlarımı anlattığımda bana nasıl bir rapor verecek,? Veya heyet raporumu gerekecek? Ben sadece şu anki mevcut işimden sağlığım nedeniyle ayrılmak istiyor. Rapor konusunu biraz daha açarmısınız rica etsem

  1. Hasan bey rapor konusunu açsak da, bu konuda net bir şey yok. Raporda, yaptığınız iş ile hastalığınız arasındaki bağlantıyı ifade eden cümlelerin olması önemlidir. Ama bunlar olsa da olmasa da, işveren kıdem tazminatınızı ödemeyebilir. Bu durumda da mahkeme yolu görünmektedir.

   1. Bana tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu verseler, raporda da, bu kişi ayakta çalışması sağlığı açısından uygun değildir. Gibi durumlarda bu raporu işverenin red etme lüksü varmıdır?

    Teşekkürler.

    1. İşveren hiçbir rapor türünü kabul etmek zorunda değildir. Böyle bir durumda işçi dava açar, mahkeme de raporu değerlendirerek karar verir.

 190. Calistigim ozel okulda agir sartlar sonucu cikan saglik problemim dolayisiyla isten nasil ayrilabilirim sozlesmem bir yillik 1 eylul 2018de baslayip 1 eylul 2019da bitecek isten heyet raporu vb ile ayrilabilir miyim

 191. Mrb 2011 yılında başladığım iş yerimde 2015 yılında vertigo hastalığına yakalandım hastane raporum teşhisim ve emar filmlerim mevcut avm de çalıştığım için artık kalabalık ortamları çekemiyorum bu belgelerimle işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim

 192. merhabalar anklizon spondilit rahatsızlığım çıktı ve pskiyatri tedavsi görmee başladım anksiyte bozukluğu var denildi %42 rapor aldım sonrasınde 5 kez efor sarfedici işlerde çalışması uygun değildir bel fonksiyonları kısıtlıdır yazıyordu fabrika doktoru bu bi işe yaramaz dedi gece vardiyası çalışamaz raporu aldım sadece 7-3 -3-11 geliyorum ;

  sorum şu
  işten ayrılmak istesem yerimi değiştirmedikleri için uzun süredir rapoaru gerekkçe göstererk tazminat hakkı kazanailirmiyim ve ne kadar süre de işi bırakabilirim süresi varmı

  gece vardiyası çlışamaz diye aldığım rapor da sadece gündüz gelmem gerekmiyormu 3-11 vardişyasında gene gece çıkıyorum

 193. Merhaba, 7 senedir MS hastasıyım. Son çalıştığım yerde fiziken fazla yoruluyorum ve çalışmamı engelliyor. Bu sene tekrar interferon tedavisine başlayacağım fakat çalışırken bu mümkün değil. 2 seneye yaklaşık bir süredir aynı iş yerinde çalışıyorum. Tedavim için işten ayrılmak durumundayım. Bu sebeple işsizlik maaşı alabilir miyim ?

 194. kızım markette çalışıyordu kasiyerdi fakat oturmak yasak devamlı ayakta mal gelince taşımak yerleştirmeye ona aitti sonra hastalandı doktor ayakta durmamak gerekiyo bel fıtığı başlangıcı dedi sağlık önemli istifa etti ayrıldı 17 aylık işçiyi kıdem tazminatı alabilir mi saygılar

  1. Emine hanım yazıda da açıkladığımız gibi, işveren ödeme yapmazsa bu durumda işçinin hukuki süreçle hakkınız araması gerekir ve raporu değerlendirerek karar verecek olan mahkemedir. İşçinin bu durumda, şansını denemesi ve hakkını yasal yollarla araması gerekir.

 195. merhabalar ben 8 senedir tekstilde makineci olarak calisiyorum siddetli boyun ve bel agrim var fitik baslangici var dedi doktor bu nedenle rapor alip tazminatimi alabilir miyim alirsam da hangi işlerde calisamam yardimci olur musunuz

  1. Nazlı hanım, eğer hastalığınızla işiniz arasında bağlantı varsa ve yazıda da belirttiğimiz şartları sağlayabilirseniz olabilir. Ama işveren tazminat ödemek istemezse mecburen dava yoluna başvurmanız gerekebilir. Bu durumda da mahkemenin kanaatine göre sonuç belirlenecektir.

  1. Derya hanım böyle bir hastalık, tek başına kıdem tazminatı almak için geçerli bir neden değildir. Önemli olan, yazıda belirtilen şartların bir arada sağlanmasıdır.

 196. Merhaba ben iletişim firmasında masa başı işi yapıyorum diyaliz tedavisi gördüğüm için işe gidip gelmelerim problem olur hale geldi. Ben işe başlamadan önce %70 ile başvurdum ve diyaliz tedavisinde olduğum için bu oran %90 a çıktı.. şimdi ben işten çıkmak istiyorum tazminatımı alıp nasıl çıkarım.

  1. Adil bey sağlık raporunuzla birlikte işverene başvurmanız gerekir. İşveren kabul etmezse mecburen dava yoluyla sonuca gitmeniz gerekir.

 197. 8 yıldan beri özel bir şirkette çalışmaktayım iş gereği sürekli ayakta durmak gerekiyor ve bugüne kadar farklı zamanlarda 6 kere dizlerimden ameliyat oldum menuskus yirtigi ve capraz bag kopmasindan dolayi .doktorum ayakta durmaktan dolayı olduğunu söylüyor ve ayakta calisamaz raporu veririm diyor . şu anda diz kıkirdaginda incelme var çalışmaya devam ediyorum ancak rahatsızlığım ilerliyor böyle bu durumda işi bıraksam tazminat hakedermiyim ?

 198. Bir hava yolu fitmasinda çalışıyorum topuk dikeni ile karşı karşıya kaldım işten bundan dolayı çıkartilırsam bu sgk ya bildirildiğinde başka bir işe girerken sorun olur mu

 199. Zeynel gardas 2014 den beri market de şarküteri elemanı olarak çalışmaktayım içecek bölümüne de bakıyorum Akşama kadar indir kaldır 2015 yılında bel fıdıgı oldum ve ameliyat geçirdim daha sonra işime devam ettim şimdi gene belimde fıdık var agrı yapıyor çalışmıyorum işyeri de tazminatımı vermiyor ne yapmalıyım iş hastalıgı sayılırmı

 200. Faruk bey kolay gelsin.3 aydir iskurla tekstil fabrikasında çalışıyorum hemen hemen 3haftadir nefes darlığı yaşıyordum ve dün hastaneye gittiğimde ve detaylı muayeneden gectigimde astım hastası olduğumu öğrendim yasal haklarim nelerdir?2gundur raporluyum sorun olurmu?Ricam çok acil cevaplarinizi bekliyorum hayırlı geceler.

  1. Edesi hanım açıkçası her hangi bir hakkınız olduğunu söyleyemem. Rapor alabilir ve doktor uygun görürse iie gitmeyebilirsiniz. Bu nedenle işten ayrılmak için ise yazıda belirtttiğimiz şartların gerçekleşmesi gerekir.

 201. Iyi geceler ben. Agir sanayi de ozel. Bir demir celik fabrikasinda calisiyorum ve 2 ay once ewde bi kaza gecirdim ve sag elimden ameliyat oldum ve parmaklarim suan tam calismiyor ve bu isime de yansiyor agir bisey kaldiramiyorum ve amirlerim bu konuda rahatsiz ben isten ayrilmak istiyorum 3 yildir burdayim tazminat alabilirmiyim

  1. Faruk bey, alacağınız sağlık raporunda yaptığınız işin sağlığınız için tehlike oluşturduğuna dair bir bilgi yer alırsa olabilir. Ama işveren yine de kıdem tazminatınızı ödemezse ve uyuşmazlık mahkemeye intikal ederse, bilirkişi aracılığıyla bu durumun varlığına kanaat getirecek olan hakimdir. O nedenle kesin bir şey söyleyemeyiz.

 202. Merhabalar benim size iki sorum olacaktı
  Ben 1 yıl önce Doğum yaptım kurumsal bir şirkette çalışıyorum Doğumdan sonra kan pıhtı attı ve ölümden döndüm tedavim hala devamı diyor iş yerim çok sıkıntılı havalimanı sürmeli ayakta yada sürekli oturarak çalışıyoruz benim için ikisininde rahatsızlığımı etkilemesi söz konusu işten çıkmak istiyorum 5 yılımı doldurdum tazminat alabilirmiyim sağlık için olduğundan dolayı ve tedavi gördüğüm hastaneden çalışamaz diye rapormu almam gerekiyor. Şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler

  1. Kübra hanım geçmiş olsun. Size kimse net bir cevap veremez. Ama illa işten ayrılmak istiyorsanız, alacağınız sağlık raporunda, hastalığınız ile işiniz arasında bir bağlantı kurulmasına özen gösterin. Gerisi, eğer işveren ödeme yapmazsa, büyük ihtimalle hakimin takdirine kalacaktır.

 203. Merhaba iş yerimde sürekli ayakta egilip dogrulma gerektiren işler yapıyorum 4 sene önce bel fıtıgı teşhisi ile heyet raporu almıstım şuan halen devam etmekte rahatsızlıgım bu sebeple işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilirmiyim teşekkürler

  1. Muammer bey size kesin cevap vermek istesem de, bu ne yazık ki mümkün değil. İşveren talebinizi kabul etmezse veş mahkemesine intikal ederse, mahkeme raporunuzla işiniz arasındaki bağlantıya bakarak karar verecektir.

 204. Merhaba belimde 2 adet fıtık War işe başladıktan sonra oldu doktorda 9 gün rapor verdi iki yıl oldu kendimi zorladığım her zaman belim ağrıyor işten rapor alıp doktordan ayrılmak istiyorum tazminat alır mıyım kıdem

 205. Merhaba, 10 yıldır tekstil mağazalarında görev yapıyorum. Alerjik durumum tespit edildi ve tüy karışımına, tüye alerjim olduğu heyet raporu verilerek ispatlandı. Hala devam ediyorum. Kıdem ve ihbar tazminatını alma hakkım var mı? Almama riskim var mı? Bir de 5 yıl başka bir firmada çalıştım, ancak şu an ki iş firmaya geçiş yaptıktan sonra farkettim. Eski şirketten de hak talep edebilir miyim?

  1. Ercan bey eski şirketten hiçbir şekilde hak talep edemezsiniz. Yeni işveren ise ödemeyebilir. Bu durumda yasal yollara başvurarak hakkınızı ararsınız. Nihai kararı ise büyük ihtimalle mahkeme verir.

 206. Merhabalar 2 yıldır seramik fabrikasında calısıyorum tozlu ortamda oldum icin meslek hastaligina yakalandım akcigerimde nodüller cıkrı meslekhastalıkları hastanesine gittim raporlar verdi ben işimi bıraksam bana tazminat verirlermi ve birde isyerine tazminat davası açsam sonuc ne olur simdiden tesekkurler

 207. İyi günler iyi çalışmalar özel bir şirketin matbaa bölümünde çalışıyorum çalıştığım bölümde aşırı derece boya ve kimyasal kokusu var ölçüm için gelmişlerdi ve kimyasal koku oranı bir hayli yüksek çıkmıştı bundan dolayı mide yanmam oluyor, hergun evde n çıkmadan mide koruyucu ilaç kullanıyorum bundan dolayı işten ayrilsam tazminat alabilirmiyim teşekkürler..

  1. Yusuf bey alabilirsiniz; ama işveren ödemek istemezse olası bir dava aşamasında, mahkemenin bilirkişi vb. yollarla, bu dediğiniz durumun varlığına bir şekilde kanaat getirmesi gerekir.

 208. Merhabalar tiroit bezi ve tek taraflı boyun diseksiyonu ameliyatı oldum özel bir okulda öğretmenim ve 10 yıldır çalıştığım okuldan tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum bunun için nasıl bir sağlık raporu almam gerekiyor

 209. Merhaba ben şehirler arası ağır vasıta kullanıyorum sağ bileğimin om kemiği kırık bundan dolayı çalışmam zorlanıyorum işimi seviyorum ama acı çekiyorum 6 senedir çalışı yorum işten ayrılmak zorundayım tazminatımı alabilirmiyim

 210. Merhabalar
  İşyerimden sağlık sebebi ile ayrılacağım işimin sağlığımı etkilediğini kanıtladım ve rapor aldım şimdi işten ayrılırken karşılıklı anlaşarak ayrılıcağım fakat yalnızca kıdem mi alacağım bu süreçte ihbar ücretimi ödemeyecekler mi

  1. Gülpembe hanım, işten kendisi ayrılan işçi hiçbir şekilde ihbar tazminatı hak etmez.

 211. Ben 5 yıldır devlet hastanesinde sekreterlik yapmaktayım gözlerim bozulmaya başladı gözlük kullanıyorum miyop ve astikmat var bunlar adına raporla ispatladam tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba, böyle bir gerekçeyle tazminat alabileceğinizi zannetmiyorum; ancak yine de rapor alarak şansınızı deneyebilirsiniz.

 212. merhaba biz tekstil fabrikasinda ayakta calisiyoruz bur arkadasimda dogustan olan ileri derece varis tanisi konuldu bir bacagi digerine nazaran damarlar sebebiyle sis, 2 kez ameliyst oldu fakat ayakta uzun sureli kaldigi zaman is cikisi hastaneye gidecek kadsr dayanilmaz agrilari oluyor isten artik calisabilecek durumda degil ayagi isten ciimayi dusunuyor tazminat alabilme durumu var mi? tesekkurler

  1. Süreyya hanım bahsettiğiniz şartlarda alabilir; ancak kesin bir şey söylememizin mümkün olmadığını daha önceki yorumlarımızda da belirtmiştik.

 213. Merhaba

  6 yıldır bir reklam şirketinde bbölüm sorumlusuyum amirimle tartışıp geçen hafta bir anlık sinirle sorumlusu olduğum bölümden özel sebepler nedeni ile istifa ediyorum yazılı kağıdı insan kaynaklarına verdim 2014 de iş yerinde geçirdiğim kalp krizini şirketim hastalik olarak bildirip iş kazsını gizlemiş her ay ortalama 180 ila 200 saat mesaim var bölümde yaptığım işi yapan başka biri olmaması sebebi ile sürekli orada olmam gerekiyor suanda 8 haftalık ihbar süremi çalışıyorum dava açsam kazanma ihtimalim nedir rica etsem bilgi verebilirmisiniz teşekkürler

  1. Orhan bey ortada bir istifa mektubunuz var. Buna rağmen dava açarak hakkınızı arayacaksanız risk almanızı ve ihtarname hazırlayarak işveren göndererek haklı fesih yapmanızı öneririm. Böylece ya ileride mahkemeyi ikna ederek tazminat alırsınız ya da fazladan ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız. Buna göre bir tercih yapmalısınız.

 214. Mrb özel bir şirkette makine bakimcisi olarak çalışıyorum bel fıtığı ve disk kayması var aynı zamanda sağ bacakta zayıflık var heyetten rapor alarak tazminatımı alarak işten ayrilabirmiyim
  Saygılarımla…

 215. iyi günler ben 2 ay önce motosiklet kazası yaptım Belimde omurgave pelvis kırıgı var 2 aydır raporluyum. Doktorum agır islerden ve egilmekten kacınmamı sötyledi. Calıstıgım is agır ve tehlikleli is gurubunda bende saglık sorununumdan dolayı isyerinden tazminatlı birsekilde ayırmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim. TESEKKÜRLER

  1. Mesut bey izlemeniz gereken yolu aslında yazımızda açıkladık. Ama genel olarak bu tür fesihler mahkemeye taşınır ve kararı nihai olarak hakim verir.

 216. Merhaba ben tır şöförlügü yapıyorum devamlı olarak kasanin kapak açıp kapatıyorum ayrıca cadır olayımız var bundan 15 sen önce bi halı saga macında bilegimi kırdım parmaklarla bilek ara sındaki om kemigim kırıldı bi süre dinlendim iyiydi sindi ayni yerinden şişme ve ağrımaya başladı kolumu kastırıyor doktor pilatin koyacaz dedi ama riskli olduğunu söyledi şimdide işi bırakmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim

 217. Merhaba 2bucuk yıldır otomobil farı yapan bir fabrikada paketleme bölümünde 10 saat ayakta çalışıyorum.sag dizimde meniskus yırtığın var ve yaptığım iş sürekli ayakta olduğu için ayak bileğine kadar ağrı hissetmemiz sağlıyor.bu sebeple sağlık nedeni ile rapor alıp çıkış yapabilir miyim?

 218. Gözlerim toza dumana alerjisi var bu nedenle işten ayrılır ken tazminata hak kazanabilirmiyim..

 219. Merhaba ben 12 yıldır çalıştığım iş yerinde şuan dizlerimde sorun olduğu için 6ay dizleri üzerinde iş ve Spor aktivitelerinde bulunması uygun değildir. Diye rapor aldım. Tazminatımı alıp çıkabilir iyim.

  1. Murat bey bu konuda ancak şansınızı deneyebilirsiniz. Size bu konuda kesin bir cevap vermemiz mümkün olmadığı gibi; ne yazık ki kimse de veremez.

 220. Merhaba ben tiroit ameliyatı oldum ses relerim zarar gördü çağrı merkezinde çalışıyorum.suan çalışırken çok zorlaniyorum tazminat alabilirmiyim çıksam isten

 221. Merhaba 3 yıldır aynı şirkette dağıtım elemanı olarak çalışıyorum son 1 yıldır bel ağrısı çekiyorum belfıtığı olduğuma dair raporum var birde amirlerimin yapabilecegimizden fazla is istediğinden dolayı gün içinde araç ile ürün dağıtıyoruz haliyle yetişebilmek adına kontrolsüz taşıma veya daha agirmalzeme kaldırıyoruz size sorum şu calistigim is yerini sağlığımı bozduğu için mahkemeye verebilir miyim raporum doğrultusunda kıdem ve ihbar tazminatımı alabilirmiyim teşekkür ederim

  1. Merhaba. Bu sorunun cevabını vermek imkansız. İşinizle rahatsızlığınız arasında bir bağ kurulması gerekir. Bunun takdirini ise mahkeme yapacaktır. Mümkünse daha somut gerekçeler bularak fesih yapmanızı tavsiye ederim.

 222. Merhaba işim masa başı bilgisayar üzerinden araç takip izleme merkezinde çalışıyorum 4 sene oldu. 3 vardiyalı olarak çalışmaktayım 8 saat 30 dk mola şekilde ama gece ve öğlen vardiyalarında adam eksikliğinden dolayı mola yapma imkanımız olmuyor. ve gece vardiyasında artık calışmak istemiyorum ve oturmaktan boynumda düzleşme meydana geldi bunları sorun göstererek işten tazminatımı alarak ayrılabilirmiyim. teşekkürler

 223. Merhabalar ben 2009 yılından bu yana apartman görevlisiyim aynı iş yerinde ellerimde,ayaklarımda ve vücüdümda egzama rahatsızlığı var ve bu uzun süredir devam ediyor iş yerinden ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı ve haklarımı alma imkanım var mı ? Eğer böyle bir hakkım var ise ne yapmam gerekiyor çalışmamı etkiliyor ve sık sık kanama yapıyor Sigorta başlangıcım 2005 ocak teşekkür ederim

 224. Ben beş yıldır bir iş yerinde calisiyorum çalışma saatlerimiz 12saat ölüp ben diyabet hastası olduğum için artık bu kadar uzun saat çalışamıyorum iş yerinden kendim ayrıldığım takdirde ben bütün haklarımı alabilirmiyim

 225. selam 2 senedir kauçuk işi yapan bir firmada çalışıyorum en ağır ve sıcak ortamda calışıyorum bu sebepten dolayı sol omuz bölgesinde yırtık sinir sıkışması oluştu bırakın çalışmayı yemek yerken bile acılar cekiyorum ameliyat olabilirim bu konu hakkında bölüm amirlerime ben bu işi daha fazla sürdüremiyecegimi bildirdim ilgilenmiyorlar sağ omuz bölgesinde de aynı şikayetler başladığını sağlıgımdan oludugumu bildirdim doktor raporu ile tüm haklarımı alabilirmiyim not.ben 17 senedir sedef hastasıyım calıştıgım ortam cok sıcak bir yer ben bu hastalıgımıda öne sürebilirmiyim hergün vücudum kızarık bir şekilde eve geliyorum ben başka bir bölümünde de çalışmak istemiyorum içeride plastik kokusu sedef hastalığımıda tetikliyor ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olurmunuz şimdiden teşekkürler..

  1. Oğuz bey, keşke size net bir cevap verebilsem. Ama sağlık raporuyla işten ayrılma konusu, tıbbi bir alan olduğu için, genelde son sözü mahkemeler söylemektedir. İşten ayrılacaksanız, bulabileceğiniz başkaca somut gerekçeler yok mu?

 226. Kolayca gelsin 8 yıldır mermer fabrikasında calismaktayim isimiz agir 4 yildir bel fitigi var ameliyat lik derecede doktorlarin demesine göre ben bu rahatsizligimi bildirip isten ayrılsam tazminat alabilirmiyim

  1. Beyazıt bey, yaptığınız iş hastalığınızı etkiliyor ya da artırıyor mu? Öyle olduğunu düşünüyorsanız, yazıda belirtilen usullerde şansınızı deneyebilirsiniz.

 227. İyi akşamlar…
  Ben kurumsal bir firmada 3.5 yıldır çalışmaktayım. Kronik astım hastayım ve bununla alakalı olarak raporum mevcut. Son zamanlar da tekrar eden bu rahatsızlığım çalışmamı engellemeye başladı, iş yerinde de belli başlı problemler yaşıyorum. Bundan dolayı da işten ayrılmak istiyorum ve raporumla “tazminat alabilir miyim?” sorusuna takılıyorum. Ne yapabilirim?

  1. Gül hanım, yorumları okursanız, birçok kişiye aynı cevabı vermek zorunda kaldığımı görürsünüz. Sorunuzun net bir cevabı yoktur ve şansınızı denemeniz gerekir. İşveren kabul etmezse, nihai kararı mahkeme takdir edecektir.