Çalışma Koşulları

İşçinin çalışma yerinin değiştirilmesi

İşçinin çalışma yerinin değiştirilmesi; onun düzeninin, ulaşım alışkanlıklarının ve çalışma ortamının değiştirilmesi anlamına gelir. Çoğu zaman işçiler bu tür bir değişikliği kabul etmek istemese de İş Kanunu açısından durum nedir? Çalışma yeri değiştirilen işçinin hakları neler?

Esaslı değişiklik nedir?

Yazının ana konusuna cevap verebilmek için önce bir başka kavramı iyi tanımak gerekir. İş Kanununun 22’nci maddesinde açıklanan; ancak tanımı yapılmayan “esaslı değişiklik” birtakım sonuçları da beraberinde getirir.

Buna göre; işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. O halde işçinin çalışma koşullarında bir değişiklik yapılabilmesi için bunun işçiye yazılı şekilde bildirilmesi şarttır.

Ayrıca yazılı olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Bunun anlamı ise; işçinin yapılmak istenen değişiklik öncesi içinde bulunduğu çalışma şartlarında çalışmaya devam edebileceğidir.

Fakat işveren bu değişikliği mutlaka yapması gerektiğini düşünüyorsa ve işçi değişiklik önerisini 6 iş günü içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Buradaki fesih kıdem tazminatı ödeyerek ve ihbar süresi kullandırılarak yapılan bildirimli fesihtir. Bildirimli feshin nasıl olduğunu şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/bildirimli-fesih-nedir

Çalışma yeri değiştirilmek istenen işçi

Cevabı daha rahat bulmak için bir örnek olay yapalım ve bu örnek olay üzerinden yazıya konu sorunun yanıtını arayalım.

İşçi A bir işyerinde çalışmaktadır ve halinden de memnundur. Bir süredir burada çalışan işçiye patronu başka bir yere geçmesini söylemiştir. Başka yer; aynı yer sınırları içerisinde başka bir şube olabilir, ya da tamamen farklı bir yerleşim yerinde olabilir. İşçi ne diyecektir?

Bu sorunun cevabını iki ihtimale göre verelim.

 • İşçinin çalıştığı şube değiştirilir ve işçi aynı yerleşim yerinde başka bir yere gönderilmek istenirse ne olur?

Örneğin Adana ili Kozan ilçesinde XYZ marketlerinin Tufanpaşa mahallesinde çalışan işçiye, aynı marketin Şevkiye Mahallesine geçmesi söylenmiştir.

 • İşçinin çalıştığı şube değiştirilir ve işçi farklı bir yerleşim yerine gönderilmek istenirse ne olur?

Örneğin Adana ili Kozan ilçesinde XYZ marketinde çalışmakta olan işçiden Osmaniye ili Kadirli ilçesindeki markete geçmesi istenmiştir.

işçinin çalıştığı şubenin değiştirilmesi

Önce birkaç bilgi verelim. İşçinin çalışma şartları iş sözleşmesi ile düzenlenir. İmzalanmış bir iş sözleşmesi yoksa bu durumda genel kurallar geçerli olur. O zaman, önce iş sözleşmesine bakmak gerekir.

İş sözleşmesinde, işverenin işçinin çalışma yerini gerek duyduğunda ve tek taraflı olarak değiştirebileceğine dair bir hüküm varsa bu durumda işçi, işverenin gitmesini istediği yere gidip orada çalışmak zorundadır. Bu durumda işçinin aynı yerleşim yeri içinde yerinin değiştirilmesinin ya da başka bir ile-ilçeye gönderilmesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü işçi, işverenin uygun göreceği başka bir yerde gerektiğinde çalışacağını en başta kabul etmiştir. Böyle bir durumda çalışmak istemeyen işçi kıdem tazminatı alamayacaktır. Şu Yargıtay kararı da bu yöndedir:

“Somut olayda,  sözleşmesinde işverene işçinin işyerini değiştirme yetkisinin verildiği, işverenin de  sözleşmesinden doğan bu yetkisini kullandığı, sözleşmede öngörülen yetkisini kullanarak davacının görev yaptığı işyerini ihtiyaçları doğrultusunda değiştirdiği, yaptığı değişikliğin genişletilmiş yönetim hakkı kapsamında olduğu, davalı tarafından söz konusu  sözleşmesinde kendisine tanınan bu yetkiyi kullanması sonucu iş koşullarının esaslı tarzda değiştirilebilmesi için geçerli nedene dayanmadığının, yapılan değişikliğin  sözleşmesine aykırı olduğunun ve görev değişikliğinin kötü niyetle yapıldığının ispat yükü kendisine düşen davacı tarafça ispatlanamadığı anlaşılmıştır. Bu durumda işverence yapılan feshin geçerli nedene dayandığı ortada iken davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir.” (22 Hukuk, 2014/13786 E.)

işçi şube değişikliği

İş sözleşmesi yoksa ya da sözleşmede bu konuda bir hüküm yoksa ne olacaktır? Dediğimiz gibi bu durumda genel kurallara bakılır. 4857 sayılı İş Kanununun 22 nci maddesine göre işçinin çalışma koşullarında yapılacak esaslı bir değişikliğin ancak durumun işçiye yazılı olarak bildirilmesi halinde yapılabileceği belirtilmektedir. İşçi değişiklik önerisini kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli sebebin bulunduğunu yazılı şekilde açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

özel sektör şube değişikliği

Bunu bir Yargıtay kararıyla destekleyelim ki daha net anlaşılsın:

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir”. Getirilen bu düzenleme ile işçinin iş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmemesi halinde işveren ya bu değişikliği yapmamak ya da iş akdini feshetmek zorunda kalmaktadır. Böylece işçi sadece kıdem tazminatı değil, sözleşmenin işveren feshine bağlanan bütün haklarını isteyebilmekte, iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşulları varsa feshin geçersizliğini ve işyerine iadeyi talep edebilme olanağını elde etmektedir. İşverenin iş akdinde esaslı bir değişiklik yapmak istediği durumlarda işçinin feshe zorlanması yerine sözleşmeyi fesih riski işverene yüklenmektedir. Kısaca işçinin iş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmemesi, somut uyuşmazlıkta olduğu gibi görevlendirilen işyerine gitmemesi, işçinin feshi olarak değerlendirilemez. Ancak iş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmeyen işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II. e.f maddesi uyarınca iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih hakkına sahiptir. Başka bir anlatımla bu düzenleme işçinin haklı fesih hakkını ortadan kaldırmamaktadır.

Somut uyuşmazlıkta davalı işveren Çorum/Dodurga … işyerinde yıllardır çalışan davacıyı, duyulan ihtiyaç nedeni ile Elazığ/Palu… işyerinde geçici olarak görevlendirmiş, davacı işçi bu görevlendirmeyi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca iş şartlarında esaslı değişiklik olduğu gerekçesi ile kabul etmemiş, davacı işçi eski işyerine gelmesine rağmen işe alınmamış ve görevlendirildiği yere gitmediği hakkında tutanak tutulmuş ve işveren tarafından bu durum işçinin iş sözleşmesini kendisinin feshi olarak kabul edilmiştir. Mahkemece iş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmeyen davacının nakledilen yere gitmeyerek iş sözleşmesini haklı olarak kendisinin feshettiği, bu durumda kıdem tazminatına hak kazandığı, ancak kendi feshi nedeni ile ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gerekçesi belirtilerek sonuca gidilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere, davacı iş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmemiş, değişiklikten önceki işine geldiğinde de işe alınmamıştır. İş sözleşmesi bu şekilde eylemli olarak davalı işveren tarafından feshedilmiştir. İşverenin haksız feshi nedeni ile davacı işçi ihbar tazminatına hak kazanır. İhbar tazminatının kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.” (9 Hukuk, 2009/30580 E.)

işçi çalışma yeri değişikliği

SONUÇ

İşçinin çalışma yerinin değiştirilmesi konusunda sorulması gereken ilk soru şudur: Bu durum çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik midir?

Yukarıdaki örneğimizdeki gibi işçinin, aynı işverenin birbirine oldukça yakın iki mahallede yer alan market şubeleri arasında transferi gibi durumlarda kanaatimce esaslı bir değişiklikten bahsedilemez.

Fakat işçinin ulaşımının zorlaştığı, daha ağır şartlarda çalışmak durumunda kalacağı, mevcut pozisyonunun geriye gideceği vb. olumsuzluklar yaşanacaksa, çalışma koşullarında esaslı değişiklikten bahsetmek doğru olacaktır.

Genel anlamda bir cevap bulmak için ise aşağıdaki 2 özet senaryo size yol gösterecektir:

Senaryo 1:

 • İşveren işçinin yerini değiştirmek istemiştir.
 • İş sözleşmesinde işçi bu değişikliğe peşinen onay vermiştir ya da işyeri uygulama yönetmeliğinde buna dair açık hüküm vardır.
 • İşçi, işverence gösterilen yeni yere gitmek zorundadır.

Senaryo 2:

 • İşveren işçinin yerini değiştirmek istemiştir.
 • İş sözleşmesi yoktur ya da sözleşmede bu duruma dair hüküm yoktur ya da işyeri yönetmeliğinde bu konuda bir hüküm yoktur.
 • Yapılmak istenen değişiklik esaslı bir değişiklik ise işçi bu talebi kabul etmek zorunda değildir.
 • Yapılmak istenen değişiklik esaslı bir değişiklik DEĞİLSE işçi kabul etmekle mükelleftir.

Burada esas olan iyi niyettir. İşverenin esaslı olmadığını iddia ettiği bir değişikliğin esaslı değişiklik olduğu düşünülüyorsa, işçi hakkını mahkemede arayabilir. Uygulamada, çok uzak mesafeler olmamak kaydıyla aynı yerleşim yeri içinde ve benzer unvanlarla yapılan değişiklikler esaslı değişiklik kabul edilmez. Her bir olay kendi içinde değerlendirilmelidir. İşçinin nereye gönderildiği, bu yeni yerin eski yere uzaklığı, yeni işyerindeki çalışma koşulları göz önüne alınmalıdır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

53 Yorum

 1. Merhaba. Calistigim sirket sube degisikligimi gerceklesti ve bende yeni subeme gittim ve 3. Gunun sonunda bu degisikligi kabul etmedigimi bildirdim . 6 is gunu gecmeeden. Yeni subeme gecip çalıştigim icin gecerli sayilacak mi bu cevaplar misiniz. Tesekkurler

  1. Merhaba, görevinize başladığınıza göre kabul etmişsiniz demektir. Buradaki 6 iş günlük sürede siz görevi kabul etmişsiniz, geri dönmeniz kanaatimce bir anlam ifade etmez. Yine de benim aksimi düşünenler de olabilir.

 2. Merhabalar. Calistigim yerdeki haftalik programda isten ciktigim saat ile bir sonraki gun arasinda 9 bucuk saat var bu yasal mi. Tazminat icin hakli sebep olmuyor mu? (Bayram haftasi) tesekkur ederim.

 3. Merhaba is yeri sube degisikligim rizam alinmadan gerceklesti ve yeni subemde performansim dusuk kaldi. Performans yetersizliginden dolayi da 1 ay sonra tekrar subemin degistirelecigini ogrendim. Buna haklari var mi. Ne kdr siklikla degisiklik saglayabilir ogrenebilir miyim. Tesekurler

  1. Merhaba, bunun için belirlenmiş bir sayı olmaz. Rızanızın alınmadığını düşünüyor olsanız da örneğin iş sözleşmenize hüküm koyularak rızanın peşinen alınmış olabilir. İş sözleşmenizi incelediniz mi?

 4. Merhaba, 08.2016 da 4 yıl kadar çalışmış olduğum iş yerinde mağza değişikliğini kabul etmememe rağmen değişiklik gerçekleştirildi ve bende istifa yazıp ayrılmak zorunda kaldım.
  – Şimdi bu durumda bu tarihte (07.2021) bir hak talep edebilir miyim?
  – sözleşmede buna benzer bir madde olup olmadığını bilmiyorum, sözleşme örneğini işverenden talep edebilir miyim?
  – bir de ben kendim noterden ihtar çeksem doğru olur mu?
  Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim..

 5. Merhaba Fabrikada bakım bölümünde kazandairesi enerji bakım opr. olarak çalışmaktayken (endirek personel) mesaj yolu ile üretime VERİLDİM (direk personel olarak) verdikleri bölümde çalışmaya başladım 3 gün sonra Bölüm değişikliği kağıdı imzalaması istediler imzalamazssan ne olur? Kıdem ve ihbar tazminatları o hakkedermiyim?

 6. Merhabalar size bir sorum olacak   9 yildir bankada guvenlik gorevlisi olarak calismaktayim tesaron firma    sorum su  5 senedir ayni subedeyim ve bu ay icinde baska bir subeye gonderiyorlar  gidecegim subeye ulasimim 2 vasita  ama simdiki subeye tek vasita ile gidiyorum  yeni subeye gitmeyi kabul etmeyip tazminat falan alma hakkim yada ne gibi bir haklarim var   yol parasi olarak tek vasita parasi veriyorlar  geri kalan cebimden cikicakİs yerinin yani banka yol ucretini odemez kendileri ile gorustum konuyu anlattim evinle isyeri arasi 2 vasita oluyor dedim yol parasi fazladan 210 tl cebimden cikiyor dedim tmm ayarlicaz dediler ama bakalim ne olcak yol parasi vermezlerse ne yapmaliyim burumda

 7. Buro temizlikcisi olarak sirekli isci kadrosuna gectim simdi temizlik islerinde copcu olarak calistirmak istiyolar. Ne yapmaliyim

 8. 1)Merhaba Zeynel bey bir kamu kurumunda kaynakçı olarak çalışıyorum nace kodu kaynakçı olarak SSK bildirilmiş lakin beni tutuyor sen bugün presde çalışacaksın yada atölye dışı görevlerde diyor amirlerimiz ne yapmam gerekiyor. 2)Kurumda dediğim gibi kaynakçı işçi olarak çalışanım Kaynakçı çalışma süreleri gün içinde ne kadar. Teşekkürler.

 9. Merhabalar, 11 mayısta çalıştığım mağaza kapandı. O tarihte bana diğer mağazaya geçme gibi bir öneride bulundu kabul ettim. 1 hafta deneme süresi istedim. İşsiz kalmıyım diye mecbur kabul ettim ama şuan mutsuzum 2 ay civarında bir zaman geçti geçtiğime dair hiçbir evrak imzalamadım şirketimle görüşsem tazminatımı alıp çıkma gibi bir hakkım bulunuyor mu rica etsem yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba. Aradan 2 ay geçtikten sonra, artık böyle bir hakkınız olduğunu zannetmem. Hatta, tazminat talep ederek işten ayrılma hakkınızı, diğer şubeye geçmeden önce kullanmanız gerekirdi.

 10. Zeynel Bey Merhaba, aynı işyerinde 10 yıl çalışma süresini doldurmak üzereyim. yalnız 2 yıl önce başka şehirdeki şubede görevlendirilmem sebebiyle çıkış giriş yapılmış. şuanda bordromda işe giriş tarihim 2017 yazıyor. ondan önceki 7 yıllık tazminat haklarım bu şekilde kaybolur mu? aynı işyerinin başka şubelerinde yapılan çalışmalarda işe giriş tarihi ilk şubeye giriş tarihim olarak mı kabul edilir. yasal dayanağı nedir? 10 yıl çalışmayı doldurduktan sonra kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat hakkım var mıdır? saygılar, iyi çalışmalar.

 11. Zeynel bey merhaba. Yazınızı okudum fakat bir kaç sorum olacak. Öncelikle iş veren iş sözleşmesinde tüm Türkiye olarak yazdığı halde art niyetli olarak beni başka şehire yollarsa ne yapabilirim. İkincisi şirket değişikliği yaptık ama ilk şirket devir olarak vermedi bizi. Bu nedenle oradaki tazminat hakkımızı sözleşmeye ekleyerek koruma altına aldığını söylüyorlar. Böyle bir şey varmı. Oldu ki 3 ay sonra işten cikarildim daha önceki şirketten olan alacağımı verirler mi?

 12. Merhabalar Ben İnşaat çalışanıydım yaklaşık 14 Yıl Aynı Firmada çalıştım Haftasonu dahil izin hakkımız yoktu yevmiye usulu emeklilik hakkı kazanınca 52 yaşında emekli oldum tek kuruş tazminat ödemediler arabulucuya gittim, işveren geldi 15 bin tl tazminat veriyim dava açma dedi, bende hakkım bumu bu kadarmı dedim, arabulucada mahkemeye git dedi avukata gittim dava açalım dedi, davayı açtım 6 aydır dava sürüyor, 2 duruşma yapıldı, sürekli erteleniyor, bana maaşımı yatırırken her ay 2000 tl alıyorsam 1000 tlsini tazminat açıklaması ile 1000 tlsni maaş ödemesi açıklaması ile yatırırlardı her ay böle idi, yemek ulaşım haftasonu yıllık izin kullandırmadılar, bayram 4 gün ise bayramın 3. günü işe başlardık, 1 gün gelmesem sigortam eksik yatardı, siz bilirkişi olarak tahmininz bu dava nasıl sonuçlanır ne kadar sürer

  1. Merhaba. Hiçbir şekilde fikir beyan edemem. Bu, tamamen eldeki verilere ve belgelere göre değişecektir ve tamamen mahkemenin takdirindedir. Umarım hak ettiğiniz tutarı alırsınız.

 13. Merhaba benım çalıstığım mağaza kapandı bir çok kişinin tazmınatla cıkısı verildi bende istedim fakat bana şu şubeye git gitmiceksen istifanı yaz git dediler bende mecbur gittim baska subeye şimdide o şubeden baska bir şubeye yazılı olarak yollamaya calısıyorlar 2 vesait yapmam gerekiyor kabul etmedım çok zor durumdayım ne yapıcagımı bilmiyorum

 14. Iyi gunler

  Isyerinden 14 aralik 2018 tarihinde isten cikarildim.kidem ve ihbar tazminatimi verilmedi.sirket 30 kisi ve ustu calisan var.kidem ve ihbar tazminati icin dava actim.dava dilekcesinde is guvencesi twzminati bilmedigimden ekleyemedim.dava surecinde mahkemeden istenebilir mi ve dava surecinde kotu niyet tazminati hakimden istenebilir mi?cevaplarsaniz sevinirim tsk ederim

  1. Merhaba. İşe iade davası açma hakkınız olduğu için kötü niyet tazminatı isteme hakkınız olmaz. İşe iade için 1 aylık süreyi kaçırmışsanız, bunu da hiçbir şekilde artık talep edemezsiniz.

 15. Merhabalar Zeynel bey öncelikle bu tarz bilgiler verdiğiniz için çok çok teşekkürler.
  Ben şuan bir telekomünikasyon firmasında saha satış işi yapıyorum. 11 aydır bu işte çalışmaktayım. fakat performans düşüklüğü sebebiyle şirket birçok kişiyi işten çıkartma kararı aldı. Beni ve birkaç arkadaşı farklı farklı mağazalara göndereceklerini söylediler. çalıştığım bölümde kazandığımız primleri orada kazanma şansımız yok. Bu yönüyle istemediğim bir durum. Sahada çalışırken servis imkanımız vardı ama mağazada ise kendi imkanlarımızla gitmemiz isteniyor. Hem geçmemizi istedikleri mağaza aynı kişinin olmasına rağmen farklı bir şirket. Yani sigortam sıfırdan başlayacak hem de var olan 11 aylık kıdemim gitmiş olacak. Bu konular hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. Teşekkürler…

  1. Merhaba. Teşekkür ederim, ancak aradığınız bilgi yazımızda zaten mevcut. Daha önce bu konularda onay verip vermediğinize göre sonuç değişecektir. Şirketler arasında bağlantı varsa, kıdeminizin sıfırlanmaması gerekir. Buna rağmen sıfırlanırsa, bu durumda eski işverene karşı fesihten doğan haklarınızı alabilirsiniz.

   1. Merhabalar Zeynel bey, öncelikle cevap verdiğiniz için çok teşekkürler. Sorumda bir ayrıntı çok önemli; onay verdim ama şuan çalıştığım yerde servis imkanımız var fakat yeni gönderecekleri yerde servis imkanı yok. Bundan dolayı onaylamama hakkım var değil mi ? Çünkü gönderdikleri yer 20 km uzaklıkta ve bu da beni çok çok zor durumda bırakıyor.

 16. Öncelikle böyle konularda bilgilendirme yaptığınız için teşekkür ederim .
  Kurumsal bir firmada çalışıyorum şirket farklı bir ildeki fabrikaya gönderecek bende bu konuya sıcak bakıyorum fakat gitmem halinde ne gibi haklara sahibim taşınma parası kira desteği gibi maddi konuda bilgi almak istiyorum şimdiden tesekkürler

  1. Merhaba. Sözleşmede bunlara ilişkin özel hükümler yoksa, kanunen işveren size kira desteği ya da taşınma parası vs. vermek zorunda değildir.

 17. Merhaba 3 sene 4 aydır çalıştığım mağaza iki haftalık süreçte cirolar düşük olduğu için kapanacak bununla ilgili yazılı bir bilgilendirme henüz almadık sözlü olarak bölge müdürümüz mağazanın kapanacağını bizleri farklı şubelere göndereceğini bildirdi bizde kapanan şubenin iş akdi feshine girdiğini böyle bir görevlendirmeyi zorla kabul ettiremeyip yasal tüm haklarımızı ödemek zorunda olduklarını sözlü beyan ettik görevlendirme kağıdını imzalamadığımız takdirde tutanak tutulacağını ödeme yapılmayacığını haklarınızı ancak dava açarak belki alabilirsiniz bunlar uzun süreçler hiç gerek yok gönderdiğim yere gidin tarzında bir göz dağı verir şekilde ifade etti bu konu ile alakalı görev kağını imzalamayı imtina ettiğimizde noterden şirkete yazı gönderdiğimiz zaman dava açmaya gerek var mı?

  1. Merhaba. Dilek hanım, işveren size hakkınız olduğunu düşündüğünüz alacakları ödemedikten sonra, elbette dava açmanız gerekir. Zaten başka bir yolu olmaz. Ama işyeri sizden başka şubeye geçmenizi isterken karar vermeniz gerektiğinde, yazımızdaki şartları dikkatle incelediniz mi? Özellikle iş sözleşmenize baktınız mı?

 18. iyi günler

  bir iş yerinde 6 yılı aşkın çalışmaktayım.mağazanın zimmetini vereceklerdi.Bende mevcut maaş ile kabul etmediğimi aksi takdirde zimmeti kabul etmediğimi söyledim.İşveren de yıldırmak için başka ildeki şubeye görev yeri değişikliğine gitmiştir.iş sözleşmesinde yer değişikliği ile ilgili ( farklı ilde çalışma) madde vardır.İşveren yer değişikliğini yazılı olarak bildirmiştir.Fakat işverenin istediği il değişikliğini kabul etmediğimi bildirir dilekçe ile cevap verdim.Bu durumda işveren tek taraflı tazminatsız olarak çıkış verebilir mi?Verilen görev yerine gidilmemesi gerekçesi ile.Cevaplarsanız sevinirim.teşekkür ederim…

  1. Merhaba. Yazıda da belirttiğimiz üzere, bu durumda işveren işçiyi ihbar süresi kullandırarak ve kıdem tazminatı ödeyerek işten çıkarabilir.

   1. Cevapladiginiz icin tsk ederim zeynel bey.fakat 170 alo sgk aradigimda bana ..sozlesmenizde bole bir madde var ise gitmeniz gerekiyor.gitmediginiz takdirde tazminatsiz olarak cikirma hakki vardir diyor.zeynel bey bunun dogrulugu var midir.

    1. Tekrar merhaba. İlk yorumunuzdaki sözleşmeyle ilgili kısmı gözden kaçırmışım. Evet, sözleşmede böyle bir hüküm varsa ve buna rağmen kabul etmezseniz, kıdem tazminatı alamazsınız. Yazıya bununla ilgili Yargıtay kararlarını da ekledim.

 19. Merhabalar firmamın çalıştığım mağazası kapanacak. İhbar süremden önce tarafıma bunu beyan edip, transfer teklif ettiler. Kabul ettiğime dair beyanname verdim. İhbar sürem başlamadan önce bu beyanımı geri çekip kıdem tazminatımla istifa etme hakkım var mı? Teşekkürler.

  1. Merhaba. Bu konuda net bir şey söylemek zor. Neticede işyeri size alternatif sunmuş ve tercihinizi almış. Bence bu konuyu yine işverenle görüşerek çözebilirsiniz.

 20. Merhabalar. 01. 10. 2010 giriş 05. 11.2012 yılında ayrıldım ve 1 yıl aradan sonra 01.11.2013 yılında tekrar aynı işime geri başladım benim tazminat hakkım 2010 yılındanmı yoksa 2013 yılındanmı geçerli olur. Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim

 21. Merhaba ben 01 11 2013 tarihinden bu güne kadar çalıştığım ağır sanayi işi yapmaktayım dış görev verildi bende gidemiyeceğimi söyledim gitmeme sebebimde mesai paraları elden veriliyo birde üretim şefi işçiler arasında ayrımcılık yapıyo ve bana tutanak tutuldu ben imzalamadım bir sıkıntı olurmu birde sözleşme 5 yıl önceki sözleşme geçerlimidir aydınlarmısınız şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba. Sözleşme kaç yıl önce olursa olsun, elbette geçerlidir. Tutanak hakkında bir şey söylemem zor; çünkü sözleşmedeki hükümlere ya da işyeri uygulamalarına hakim olmadan doğru cevabı veremem.

   1. Öncelikle dönüşünüz için teşekkür ederim birde ben astım hastasıyım iş yerinde havalandırma yok kaynak dumanı tozdan etkileniyorum bunun için ne yapabilirim

    1. Rica ederim. İşyerine raporunuzu da sunarak, çalışma yerinizin değiştirilmesini ve havalandırma olan bir yere alınmayı isteyin. Ya da havalandırma talep edin. Buna rağmen değişiklik olmazsa ve işten illa ayrılmak istiyorsanız haklı fesih yaparak şansınızı deneyebilirsiniz. Yine de bu durumda, kıdem tazminatınızı mutlaka alabileceğiniz söylemek mümkün olmaz.

 22. Merhabalar, 2015 yılında fabrikaya vasıfsız eleman olarak işe başladıktan 6 ay sonra matbaa makinesi operatörlüğüne verdiler kabul ettim. 3 yıldır matbaa makinesi operatörüyüm ve bu makinenin en eski ustası benim yerimden çok memnunum maaşım arttı, bu güne kadar ne sözlü ne yazılı ihbar tutanak yemedim, yaptığım işten memnunlar, lakin geçen yıl yeni üretim amiri geldi ve beni istemiyor sürekli yerimi değiştirmekle tehdit ediyor, sözleşmem ilk işe girerken imzaladığımız onu bilerek değiştirmiyolar ancak fabrikada herkez benim burada yıllardır ustalık yaptığımı biliyor. Beni bundan alıp vasıfsız bir işe getir götür gibi bir yere vermeye kalkarsa dava açsam kazanabilir miyim, dava bitene kadar burada çalışabilir miyim , itiraz hakkım varmı en azından tazminatımı alabilirmiyim? Nasıl bir yol izlemeliyim, Teşekkürler

 23. Merhabalar ben nisan ayında emniyet müdürlüğü bünyesinde temizlik işcisi olarak kadroya geçtim ve şu an atamamı polis evine yapmışlar. Şu an çalıştığım yerde milletin kaldığı odalardaki yatakların düzleme işlemi havlu vb. malzemelerin tarafımca yerleştirilmeleri isteniyor ama benim böyle birşeye rızam yok. İş kanunu açısından bu mümkünmü. Şimdiden Teşekkürler.

  1. Merhaba. Böyle bir şeye rızanız olmasa da çalıştırılmanız mümkün olabilir. Kadroya geçerken imzaladığınız iş sözleşmesindeki hükümlere göz atmalısınız.

 24. Sadık beyin yaşadığı duruma benzer bir konuda ben yaşamaktayım ben bir firmada vardiya amiri olaraktan çalışmaktayım benim sağlık sorunlarına yüzünden yaklaşık 10 aydır aynı görevinde çalışmak süretiyle gündüz vardiyasında çalışıyordum bana yazı ile operatör olarak çalışacağım ve aldığım görev fark ücretimin kesileceği bildirildi bende ihtar çektim kabul etmediğimi bildirdim buna rağmen beni operatör olarak çalıştıracaklar ben işsizlikten yararlanmak için ne yapmalıyım bu görev değişikliğini yapmaya hakları var mı yani işten cıkartmadan operatör olarak çalıştırabilir mi
  Sadece kıdem tazminatı alıp çıkmak istemiyorum tüm haklarımı almak için ne yapmalıyım

  1. Fethi bey, işsizlik maaşı ne yazık ki, işverenin sizin çıkışınızı hangi kod ile SGK’ya bildireceğine bağlıdır. Haklarınızı almak için yapmanız gereken ise iyi bir ihtarname ile haklı fesih yapmaktır.

 25. kamu hastanesinde güvenlik olarak çalışmaktayım aof sınavı için 3 gün önceden dilekçe yazıp sınav giriş belgem ile birlikte güvenlik müdürüne gönderdim olumlu veya olumsuz cevap gelmedi sınava girdim 2 gün sonra yıllık iznimden 1 gün kesildigi yazısı geldi bunu yapmaya hakları var mı nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Derya hanım, bu konuda işveren size izin vermek zorunda değildir. Dolayısıyla devamsız olarak kabul edilmeniz normaldir.

 26. merhabalar;
  işyerinde engelli kadrosunda muhasebe uzmanı olarak çalışmaktayım. müdür ile tartışmamız sonucu beni depo birimine verdi ben ise 4857.22 maddesine göre ihtar çekmeme rağmen benim ne iş sözleşmemi fesih ettiler nede görevimi iade ettiler.
  şimdi iş kura gittiğim zaman siz fesih ederseniz tazminat alamadığınız gibi issizsizlikten de yararlanamazsınız diyor. ALO 170 ise mobbing sayılması için 6 ay maruz kalmanız gerekiyor ancak o zaman tazminat hakkınız doğar diyor.
  bu durumda ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz

   1. merhaba zeynel bey öncelikle geri dönüşünüz için teşekkürler.
    işçi, olarak fesih yaparak kıdem ihbar ve issizlik sigortasından yararlanmak için nasıl bir yol izlemeliyim, mobbing daha uzun ve dava konusunun amacını saptırır gibi geliyor yardımınız için şimdiden teşekkürler…

    1. Detaylı olarak buradan cevap vermemiz mümkün değil. Ama ihtarname çekerek fesih yapabilirsiniz; bu durumda ihbar tazminatı hakkınız olmaz.

 27. bir giyim mağazasında çalışıyorum oturduğum ikamet adresine uzak bir şubeye gönderilmek isteniyorum servis yok ulaşım imkanı çok zor ne yapmalıyım.

  1. Burhan bey, iş sözleşmenize göre gitmeniz gerekiyorsa, yapabileceğiniz bir şey yoktur.

Başa dön tuşu