Fesih

İş Kanununda yeni zamanaşımı süreleri

Sitemizde daha önce birçok yazıda zaman aşımı kavramından bahsetmiş ve yeri geldiğinde de alacak türleri için zamanaşımı sürelerini özel olarak yazmıştık. Ancak sürekli değişime uğrayan iş mevzuatı yine değişmiş ve İş Kanununda zamanaşımı süreleri farklılaşmıştır. Bu nedenle; yeni zamanaşımı sürelerini dikkate alarak, tüm alacak türleri için zamanaşımı sürelerini sizin için araştırdık.

Zamanaşımı süresi nedir?

Bu öyle bir süredir ki; bu sürenin dolmasından sonra, alacaklı taraf dava açsa ve borçlu olan taraf zamanaşımı itirazında bulunsa, bu alacak talebi mahkeme tarafından reddedilir. Örneğin alacak 5 yıllık zamanaşımına tabi ise; 5 yıl dolduktan sonra dava açılsa bile, karşı taraf zamanaşımı defini ileri sürerek, borcunu ödemekten kurtulacaktır.

Bir Yargıtay kararında zamanaşımı konusu şöyle izah edilmiştir:

“… Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırır. Bu itibarla zamanaşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi mümkün değildir. Zamanaşımı, bir borcu doğuran, değiştiren ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, salt doğmuş ve var olan bir hakkın istenmesini ortadan kaldıran bir savunma aracıdır.

Bu bakımdan zamanaşımı alacağın varlığını değil, istenebilirliğini ortadan kaldırır. Bunun sonucu olarak da. yargılamayı yapan yargıç tarafından yürüttüğü görevinin bir gereği olarak kendiliğinden göz önünde tutulamaz. Borçlunun böyle bir olgunun var olduğunu, yasada öngörülen süre ve usul içinde ileri sürmesi zorunludur. Demek oluyor ki zamanaşımı, borcun doğumu ile ilgili olmayıp, istenmesini önleyen bir savunma olgusudur. Şu durumda zamanaşımı, savunması ileri sürülmedikçe, istemin konusu olan hakkın var olduğu ve kabulüne karar verilmesinde hukuksal ve yasal bir engel bulunmamaktadır…” (22 Hukuk, 2017/20355 E. ve 2019/3823 K.)

İlgili Makaleler

İş Kanununda eski zamanaşımı süreleri

Önce eskisinden bahsetmek daha doğru olacaktır. 12/10/2017 tarihinden önce zamanaşımı süreleri şöyleydi:

 • Maaş, fazla mesai, genel tatil vb. ücretlerde 5 yıl
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb. tazminatlarda 10 yıl
 • 01/07/2012 tarihinden önce işten ayrılan işçiler için yıllık izin ücreti zamanaşımı 5 yıl ve 01/07/2012 tarihi ve sonrasında işten ayrılan işçi için zamanaşımı süresi 10 yıl (Bkz: mustafabaysal.com/yillik-izin-ucretinde-zamanasimi-10-yila-cikti )
iş kanunu zamanaşımı süreleri

İş Kanununda yeni zamanaşımı süreleri

12/10/2017 tarihinden itibaren ise aşağıda yer alan alacaklar bakımından zamanaşımı süreleri 5 yıl olmuştur:

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Kötü niyet tazminatı
 • İşe başlatmama tazminatı
 • Eşitlik ilkesine aykırılıktan kaynaklanan tazminat
 • Yıllık izin ücreti
 • Diğer tüm ücret alacakları (Maaş, genel tatil, fazla mesai, hafta tatili vb.)

Alacak türleri bakımından zamanaşımı sürelerinin detaylarını öğrenmek isterseniz, aşağıdaki yazılarımıza göz atabilirsiniz:

mustafabaysal.com/kidem-tazminatinda-ve-ihbar-tazminatinda-zamanasimi

mustafabaysal.com/hafta-tatil-ucreti-icin-zamanasimi-kac-yildir

mustafabaysal.com/ulusal-bayram-ve-genel-tatil-ucretlerinde-zamanasimi-kac-yil

2017 öncesi işten ayrılanların zamanaşımı süresi ne olacak?

12/10/2017 tarihinden sonra işten ayrılan her işçi yukarıda belirtilen yeni zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır. Ancak bu tarihten önce işten ayrılanlar ne olacak? Bu işçiler eski zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır. Ancak burada da bir ayrıntı vardır. Eski zaman aşımı süresine tabi bir işçinin kalan süresi, hiçbir şekilde yeni süreden uzun olamayacaktır.

Bunu bir örnekle açıklayalım. Dyielim ki işçinin işten ayrılış tarihi 23/05/2015 olsun. Bu işçinin kıdem tazminatı için zamanaşımı süresi eski mevzuata tabidir ve 10 yıldır. Ancak kanun koyucu burada bir sınırlama getirmiş ve zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmının, yeni süreden uzun olamayacağını belirtmiştir. Bu durumda bu alacak için zamanaşımının son günü 23/05/2025 değil, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 5 yıl sonrası yani 12/10/2022 olacaktır.

İşçi alacaklarında zamanaşımı hesabı

Yukarıda zamanaşımı sürelerinin kaç yıl olduğunu gördük. En az bunun kadar önemli olan bir başka husus da zamanaşımı sürelerinin ne zaman başlayacağı ve hangi gün sona ereceğidir.

İkinci sorunun cevabını ilk olarak vermek gerekirse; burada gün hesabı yapılacağını ve örneğin 27/03/2020 tarihinde başlayan 5 yıllık bir zamanaşımı süresinin 27/03/2020 tarihinde sona ereceğini söyleyebiliriz.

Zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi ise alacağın türüne göre değişir. Buna göre; aşağıdaki yazılı alacaklar için zamanaşımı süresinin başlangıcı, alacağın doğduğu gündür:

 • Maaş alacağı
 • Fazla mesai alacağı
 • Genel tatil ücreti alacağı
 • Hafta tatili ücreti alacağı
 • Diğer ücret alacakları

Aşağıdaki alacaklar için zamanaşımı süreleri ise işçinin işten ayrıldığı, yani iş sözleşmesinin sona erdiği gün başlar:

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Yıllık izin ücreti
 • Kötüniyet tazminatı
 • Sendikal tazminat
 • Eşitlik ilkesine aykırılıktan kaynaklanan tazminat

Bu konudaki detaylı bilgiyi şu yazımızdan da alabilirsiniz: mustafabaysal.com/isci-alacaklarinda-zamanasimi-suresi-ne-zaman-baslar

iş kanunu zamanaşımı

Zamanaşımı defi

Zaman aşımının en önemli özelliği, borçlu tarafça ileri sürülmedikçe mahkemenin dikkate almamasıdır. Bir başka deyişle örneğin işçi bir dava açsa ve alacağı için aslında zamanaşımı süresi geçse; buna rağmen borçlu işveren tarafı mahkemede zamanaşımı def’ini ileri sürmese ne olur?

Hakim kendiliğinden zaman aşımı konusuna giremez ve işveren zamanaşımı süresi dolmasına rağmen borcunu ödemek zorunda kalır. Buna ilişkin Bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir:

“… Davalının, dava dayanağı olayı ve borcun varlığını inkâr etmeden, borçlu bulunduğu edimi, özel bir sebebe dayanarak yerine getirmekten kaçınmasına imkân veren hakka defi denir. En tipik örneği, zamanaşımı def’idir. Defiler, dava dilekçesine cevap verilirken ileri sürülmelidir. Aksi halde, davalı “savunmanın genişletilmesi yasağı” ile karşılaşabilir. Defiler, davada ileri sürülmedikçe hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınmazlar. Takas ve mahsup bir defidir. Bu itibarla, ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınamaz…” (9 Hukuk, 2012/13595 E. ve 2014/19181 K.).

Zamanaşımının kesilmesi

Zamanaşımının kesilmesi, işlemekte olan zamanaşımı süresi dolmadan önce yapılan bir işlem sonucu, zamanaşımı süresinin yeniden başlaması anlamına gelir. Bu durum bir Yargıtay kararında ayrıntılı olarak izah edilmiştir:

“… Türk Borçlar Kanunu’nun 154. maddesi (818 Sayılı BK 133/2) uyarınca, alacaklının dava açmasıyla zamanaşımı kesilir. Ancak zaman aşımının kesilmesi sadece dava konusu alacak için söz konusudur.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 153/4 maddesinde “Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için” zamanaşımının işlemeyeceği ve duracağı belirtilmiştir. Bu maddenin iş sözleşmesiyle bağlı her kişiye uygulanması olanağı bulunmamaktadır. Hizmetçiden kastedilen, kendisine ev işleri için ücret ödenen, iş sahibiyle aynı evde yatıp kalkan, aileden biriymiş gibi ev halkı ile sıkı ilişkileri olan kimsedir(818 sayılı BK. Mad.132).

6098 Sayılı TBK 154. Maddesinde (818 sayılı BK. 133) zamanaşımını kesen nedenler gösterilmiştir. Bunlardan borçlunun borcunu ikrar etmesi (alacağı tanıması), zamanaşımını kesen nedenlerden biridir. Borcun tanınması, tek yanlı bir irade bildirimi olup; borçlunun, kendi borcunun devam etmekte olduğunu kabul anlamındadır. Borç ikrarının sonuç doğurabilmesi için, eylem yeteneğine ve malları üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan borçlunun veya yetkili kıldığı vekilinin, bu iradeyi alacaklıya yöneltmiş bulunması ve ayrıca zamanaşımı süresinin dolmamış olması gerekir. Gerçekte de borç ikrarı, ancak, işlemekte olan zamanaşımını keser; farklı anlatımla zamanaşımı süresinin tamamlanmasından sonraki borç ikrarının kesme yönünden bir sonuç doğurmayacağından kuşku ve duraksamaya yer olmamalıdır.

Aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca, dava açılması veya icra takibi yapılması zamanaşımını kesen nedenlerdendir. Kanunun 156. maddesi ise, zamanaşımının kesilmesi halinde yeni bir sürenin işlemesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. Madde açıkça düzenlemediğinden ihtiyati tedbir istemi ile mahkemeye başvurma veya işçilik alacaklarının tespiti ve ödenmesi için Bölge Çalışma İş Müfettişliğine şikâyette bulunma zamanaşımını kesen nedenler olarak kabul edilemez. Ancak işverenin, şikâyet üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğünde alacağı ikrar etmesi, zamanaşımını keser.

Uygulamada, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması, dava açma tekniği bakımından, tümü ihlal ya da inkâr olunan hakkın ancak bir bölümünün dava edilmesi, diğer bölümüne ait dava ve talep hakkının bazı nedenlerle geleceğe bırakılması anlamına gelir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca benimsenmiş ilkeye göre, kısmi davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olması, saklı tutulan kesim için zamanaşımını kesmez, zamanaşımı, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan miktar için kesilir.

Zamanaşımı, dava devam ederken iki tarafın yargılamaya ilişkin her işleminden ve hâkimin her emir ve hükmünden itibaren yeniden işlemeye başlar ve kesilmeden itibaren yeni bir süre işler. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 155. maddesi hükmü, “Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur.” kuralını içermektedir. Bu maddeye göre, müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser…” (9 Hukuk, 2015/28161 E. ve 2019/113 K.).

Zaman aşımından feragat edilir mi?

İş sözleşmesinin taraflarının herhangi birisinin zamanaşımından feragat etmesi mümkün müdür? İşçi alacakları bakımından feragatın ne olduğunu şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/isci-alacaklarindan-feragat-nedir-isci-feragat-dilekcesi-ornegi/

Zamanaşımından feragat etmek demek, zamanaşımını def’ini ileri sürme hakkından vazgeçmek demektir. Açıkçası bu durum, iş sözleşmesi yapmadan önce ya da yaparken mümkün değildir. Bunun haricinde; işçinin ya da işverenin iş sözleşmesi devam ederken, sona erdikten sonra ya da dava görülürken zamanaşımından feragat etmesi imkan dahilindedir. Bir Yargıtay kararında bu husus şöyle izah edilmiştir:

“… Türk Borçlar Kanununun 160. maddesinde (818 Sayılı BK 139), zamanaşımından feragat düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, borçlunun zamanaşımı defini ileri sürme hakkından önceden feragati geçersizdir. Önceden feragatten amaç, sözleşme yapılmadan önce veya yapılırken vaki feragattir. Oysa daha sonra vazgeçmenin geçersiz sayılacağına ilişkin yasada herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. O nedenle borç zamanaşımına uğradıktan sonra borçlu zamanaşımı defini ileri sürmekten feragat edebilir. Zira, burada doğmuş bir defi hakkından feragat söz konusudur ve hukuken geçerlidir. Bu feragat; borçlunun, ileride dava açılması halinde zamanaşımı definde bulunmayacağını karşılıklı olarak yapılan feragat anlaşmasıyla veya tek yanlı iradesini açıkça bildirmesiyle veyahut bu anlama gelecek iradeye delalet edecek bir işlem yapmasıyla mümkün olabileceği gibi, açılmış bir davada zamanaşımı definde bulunmamasıyla veya defi geri almasıyla da mümkündür.

SONUÇ

İş Kanununa tabi ücret alacaklarının zamanaşımı süresi önceden de 5 yılken, tazminatlar için zamanaşımı ise 10 yıldı. Ancak 2017’de mevzuatta yapılan değişiklik sonucunda zamanaşımı süreleri değişti.

12/10/2017 tarihinden itibaren işten ayrılan işçilerin ücret ve yıllık izin ücreti ile kıdem, ihbar, işe başlatmama, kötü niyet ile eşitlik ilkesine aykırılık tazminatları için zamanaşımı süreleri artık 5 yıldır.

Kanun metninden net olarak anlaşılamamakla beraber; sendikal tazminat, çalışma belgesinin zamanında verilmemesinden kaynaklanan tazminat ve askerlik sonrası işe başlatmama tazminatının halen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu kanaatindeyim.

Bir eleştiri olarak şunu da ilave etmem gerekir ki; yeni düzenlemeyi getiren 4857 sayılı Kanunun Ek 3’üncü maddesinde, tüm tazminat ve alacaklar için doğrudan 5 yıllık zamanaşımı süresi getirmektense, neden bazı tazminatların tek tek sayıldığını anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bunun sonucunda artık bazı tazminat alacakları 5 yıl ve bazıları ise 10 yıllık zamanaşımına tabi olmuş ve düzenleme netlik yerine karmaşa getirmiştir.

İş Kanunu’nda zamanaşımı ne zaman başlar?

Bu sorunun cevabı, alacak türüne göre değişir. Örneğin kıdem tazminatında zamanaşımı süresi iş akdi sona erdiği anda başlarken, maaş ya da fazla mesai alacağında bu alacakların ödenmesi gereken tarihte başlayacaktır.

Tazminat ödemesi ne zaman yapılır?

İşçinin hak ettiği tazminatların derhal ödenmesi gerekir. Bu konuda İş Kanunu’nun belirlediği bir süre yoktur. Bunun anlamı; işçinin hak ettiği alacakların derhal makul bir sürede ödenmesi gerektiğidir.

İşçi ücretlerinde zamanaşımı kaç yıldır?

İşçi ücretlerinde zamanaşımı 5 yıl olup bu süre ücretin ödenmesi gereken tarihin geçmesiyle başlar. Örneğin işçinin Mayıs ayı fazla çalışması için fazla mesai ücreti Nisan 1’de ödeniyorsa ve o ay ödenmemişse, tam olarak 1 Nisan’da 5 yıllık zamanaşımı süresi başlayacak ve 5 yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğrayacaktır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

68 Yorum

 1. Merhabalar bnm 2004-2006 yılları arasında çalışıp askerlik nedeni ile 2006 mayısta ayrıldığım işimden hiçbir şekilde tazminat vermediler. Askerden geldikten sonra 2008’in ocak ayında aynı işime tekrar başladım. 2012 yılında sözleşmem bitti ve yenilenmedi işten çıkışım verildi. Bu zaman zarfındaki tazminatım da verilmedi geriye dönük alabildiğimi bilmediğim için daha önce dava açmadım acaba şimdi açabilirmiyim.. Lütfen yardımcı olun çok ihtiyacım var.

  1. Merhaba. Askerden geldikten sonra işyerinde derhal çalışmaya başlamadığınızı varsayıyorum. Bu döneme ait zamanaşımı süresi 2016’da dolmuştur. İkinci dönem ise yazımda açıkladığım nedenlerle, 12/10/2022 tarihinde dolmuş demektir.

 2. Ben PTT çalışıyordum 01.07.2022 tarhinde emekli oldum.bizim kurum üniversitelerde yaptırılacak dört adet diş ücretini sağlık sandığımızdan ödüyordu ben hanımın dişlerini yaptırdım,ancak tedavi 11ay sürdü tedavi bitikten sonra faturaları 6 ay içersinde kuruma vermediğimden ödemeden iade etti bu konuyu yargıya taşıyacağım bunda bir zaman aşımı varmı.

  1. Merhaba, açıkçası bu ödemenin hangi mevzuata dayanarak yapıldığını bilmiyorum. İş Kanunu bakımından zamanaşımı süresi 5 yıl olsa da bu özel duruma ilişkin en doğru bilgiyi yine işvereninizden alabilirsiniz.

 3. Merhabalar 2011de aile sosyal politikalar kurumunda raporlu yerine 2ay kadar çalıştım. 2017de kadro çıktığı zaman evraklarımı kuruma teslim ettim ve bir süre sonra bana zaman aşımına uğradı 4 yıl öncesini bilgisayarda sistemde görünmüyor dediler. Bu kişilerin haklılık payı varmı yoksa kanuni yönden hakkımı aramalimiyim. Teşekkür ederim

  1. Merhaba, açıkçası niçin kuruma başvurduğunuzu anlayamadım. Ayrıca neyin zamanaşımı olduğunu da çözemedim.

 4. 2019 yılı 5.ayında işten çıkarıldım tam 20 senem dolmuştu 79 bin tl tazminat veripkağıtlar imzalattılar mesailerim yıllık izinlerim ve tatil günleri çalıştırılıp bunlar hesaplanmadı yıllık izinlerim eksik kullandırıldı.geriye dönük dava açabilirmiyim.

  1. Merhaba, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde hakkınızı hukuki yollarla arayabilirsiniz. Öncesinde bir avukata danışmanızı tavsiye ederim.

 5. İyi akşamlar efendim ben bir işyerinde 2012 yılında işe başladım 2014 te kendi isteğimle ayrıldım 3600 gün hakkımı almak için sgk ya gidip başvurdum daha önce bir kez kullandığım için ikinci bir hakkımın olmadığı söylediler bende en yetkili kurumdan böyle bir cevap alınca malesef çok üzüldüm aradan bir süre sonra bir arkadaşım 3600 günden ikinci defa kıdem tazminatını aldığını söyledi bunun üzerine bende tekrar sgk ya gidip hakettiğime dair bir kağıt aldım bu kağıdı eski işyerime götürdüm bana böyle bir hakkım olmadığını söylediler bende konuyu birine danıştım ihbarname çekebilirsin dedi bende çektim bunun karşılığında eski şirketim bana bir hukuk bürosu ile tazminat hakettiğime dair bir kaç sayfalık yazı gönderdi sgk ya gidiyorum hakkınız var diyor ama karşı taraf yanaşmıyor adliyeye gittim arabulucu tayin edildi iki gün sonra görüşme yapıcaz sizden ricam bir bilen olarak ben haklımıyım sadece iki yıllık hakkımı istiyorum zaman aşımına uğradımı acaba hakkımı arayamazmıyım? Lütfen bana yardımcı olurmusunuz bilgilerinize çok ihtiyacım var

 6. merhaba, kamu iktisadi teşebbüsünde işçiyim, disiplin cezası verdiler itiraz için hangi mahkemeler yetkili, ve zaman aşımı süresi nedir

  1. Merhaba, bu sorunun cevabını ancak çalıştığınız kurumda bulabilirsiniz. Disiplin cezasının kaynağı olan metinde itiraz usulü de yer alacaktır.

 7. 02/07/2006. işe girişim.
  16/08/2009. İşten ayrılışım.
  Zaman aşımı oldu biliyorum
  Fakat Acaba diyorum Acaba?.

 8. 02.06.2011 tarihinde çalışmaya başladığım işyerinden 04.07.2012 tarihinde ayrıldım SGK çıkış kodum 04 kodu o dönemde bilgimiz olmadığından kıdem ihbar talep etmedim geçmişe dönük baktığımda işsizlik maaşı bile haketmisim ama başvuru yapmadığım için alamadığım görünüyor dava açsam kıdem ihbar alma şansım ne olur.

  1. Merhaba. Kıdem ya da ihbar tazminatı almanızı sağlayacak olan şey kod değildir. İşten neden ayrılmıştınız? Haklı mıydınız? İşveren haksız mıydı? Buna benzer sorular, koddan daha büyük önem arz eder.

   1. Engelli kadrosunda çalışıyordum engelim ortopedik ayakta çalışmayı gerektirmeyen işlerde çalışabilirim iş yerinde hiç oturmadan 8 saat boyunca ayakta çalışıyordum daha fazla çalışmadım ayrıldım

 9. Merhaba 2016 yılında işten ayrıldım .mahkemeye vermek için geç mi kalmis oluyorum.fazla mesai yaptirildim ve ücret odenmedi.vs vs.

  1. Merhaba. Geç kalmaktan öte; bugün örneğin 10 Ağustos 2019’da dava açsanız, en eski 10 Ağustos 2014 ve sonraki tarihlerin fazla mesaileri ve ücretlerini alabilirsiniz. Buna göre değerlendirmelisiniz.

 10. Merhaba, 2010 yılında işe başladığım firmadan 2 yıl sonra ayrıldım. Hiçbir şekilde ihbar, kıdem tazminatlarımı alamadım. Sonrasın da aynı firmaya 2016 mayıs ayında tekrar başladım. Çalışma saatlerim sabah 6 akşam 7 haftasonu tatili ve resmi bayramlar da Tail yok. Agi ücretini asla vermediler. Sürekli hergün aynı saatlerde çalıştım ve sigortamı düştükten yatırıp kalanını elden verdiler. 2017 yılında giriş çıkış yaptılar tazminat için bir aylık maaşımı verdiler. Şimdi de zorla yeni bir iş alacağız giriş çıkış yapacağız diyip kağıtları arabulucu yanında imzalatıp bir aylık maaşımı tazminat adı altında 2019 temmuz ayında verdiler. Eve geldim akşam 11 gibi arayıp işe daha gitmeyeceğimi söylediler. Bu durum da ne yapmam gerekiyor. Avukat tutup mahkemeye vermeli miyim haklarımı ve beni kandırmalarını madur olduğumu ifade etmeli miyim teşekkürler

  1. Merhaba. Size cevap vermek isterim; ama imzaladığınız tüm bu evrakların içeriğini ve niteliğini bilmeden yorum yapamam. Hakkınızın ödenmediğini düşünüyorsanız, bir şekilde hakkınızı aramanız lazım. Hakkınızı aramadıkça, kimse size durup dururken alacaklarınızı ödetmeyecektir. Bu noktada bir tercih yapmanız lazım.

 11. Merhaba 3 yıl 8 ay çalıştığım işyerinden gerekçesiz olarak 13 ağustos 2018 de zorla çıkarttılar ..bağlı olduğum birimin müdürü 12 ağustosta beni aradı dediki birazdan merkezden seni arıyacaklar ne derlerse onu yap ..beni bi bayan aradı kağıt kalem al dedi ..bişey ler yazdım işte bütün özlük haklarımı aldım kendi isteğimle aile sorunları falan dedirtip imzalattırdı..bende o bayana dedimki 1 gün müsade edermisiniz düşünecem dedim..telefonu kapattı bizim müdürü aradı ..sonra müdür beni tekrar aradı bayan ne diyorsa onu yap yoksa ben seni bişekilde çıkartmak zorunda kalırım dedi..bende imzaladım tazminatımı yatırdılar ama mesai saatim hafta sönüm yok hakkımı yediler beni mağdur ettiler zor durumdayım ..ben bu işyeri için dava açabilirmiyim

 12. 7. Ayın 2008 de kendi istegimle işten ayıldım kıdem tazminatı almadım ala bilirmiyim bilgi vere bilirmisiniz zaman aşımına ugradımı acaba

  1. Merhaba. Evet, alacağınız 2018 ağustos itibariyle zamanaşımına uğramış demektir Mustafa bey.

 13. 4.5 yildir calistigim isyerinde 4.5 yildir asgarisi bankaya yatan paramin geri kalanini elden aliyorum..bu aydan sonra artik elden vermiceklerini belirttiler.ustelik is yukumude fazlalastirdilar..oglen yerime bakacak kimse yok.dolayisiyla yemek 8cin molada veremiyorum..patronuma itiraz etyigimde seni mahkemeye veriririm diyor.cal8sma saatim sabah 9 aksam 6 sadece pazar tatil.tazminat hakkim varmi.

  1. elden aldigim miktarlar ve calisma saatlerim isyerinin kasa defterinde mevcut.bana faydasi olurmu.

 14. 9 yıl calıstıgım işyerınden tazmınatsız cıktım…işe baslamam mart 2004 cıkmam ıse ocak 2016 ne gibi haklarım var..

 15. 16 yıl çalıştığım iş yerinden 2017 ocak ayı itibarı ile emekli oldum aylık 3400 tl ile çalışıyordum fakat sigortam asgari ücretten yatıyordu gerisini elden alıyordum ve şu anda emekli maaşım çok düşük oldu o yüzden bunun için mahkeme şansım varımı ve ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Olabilir ama uzun bir süreç sizi bekler. Önce dava açmanız ve elden ödenen ücretlerin SGK’ya bildirilmesini sağlamanız gerekir. Teknik bir konu olduğu için, avukattan yardım almanızı öneririm.

 16. Merhabalar ben 19/12|2009 ise başladım 25/05/2013 işten ayrıldım noterden sirkete ihtar çekerek ayrıldım maddi durumum olmadığı için mahkemeye veremedim zaman asimi olmusmudur

  1. Merhaba. Kıdem tazminatı bakımından zamanaşımı henüz dolmamıştır, hakkınızı arayabilirsiniz.

 17. SELAMUN ALEYKUM bir lokantacıyım ve kredi kartının takla denilen durumundan dolayı (o bankadan cektirip oburune yatırmak)bircok bankanın hacizlisi durumundayım. evim yok arabam yok tarla bag bahcem yok. kiralık is yerinde köhne bir lokantam var. ne oraya nede kiracı olarak oturdugum eve haciz gelemiyor 10 yıl önce maliyeden bir calısan is yerine geldi ve bir sigortalı göstermek zorunda oldugunu söyledi o sırada bos bir anıma denk geldi iscinin ısrarı üzerine sözlü beyanı ile usta girisimi yap parasını ben ödeyeyeyim .sözüne aldandım normal kosullarda kendi sigortamı bile zor yatırıyordum .ilk aydan itibaren işcinin sigortasını yatırdım fakat ne kendisi bu sigortamın parası dedi nede ben maasında kesinti yaptım bu busekilde 8 yıl sürdü şuanda işcimin sigortası kendi sigortam vergiler işlerin durumundan tamamını yapılandırmak zorunda kaldım iş yerimi devretmek istiyorum ve devirden sonra bile devlete olan borclarımın ceyregini ancak kapatabilecekken bu defa iscim ben tazminatımı isterim diyor bana bu konuda yardım edecek bir yasa kural birsey var mıdır cunku elimde avucumda hicbirsey yok. borclarımın üzerine bu adamın yaptıgı tereyagı surmek oldu.

  1. Merhaba. Oradan bakınca haklı gibi görünseniz de bana kalırsa burada işçi de haklıdır. Neticede bunca yıllık emeği varsa, kıdem tazminatını istemek de en doğal hakkı olsa gerek. Bu hakkı vermemek için size önerebileceğim bir yol ne yazık ki yok.

 18. Merhaba 2008-2012 bi firmada çalıştım dava açsam zaman aşımına uğramışmıdır yada ne gibi hakların devam etmektedir.

   1. Kıdem tazminatı ihbar hep 12 saat çalıştım saatten iznimiz yoktu çok az bankaya yatardı gerisini elden alırdık bunlar için soruyorum teşekkürler.

    1. Kıdem ve ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi henüz dolmamıştır. Ama fazla mesai ve benzeri ücretleriniz zamanaşımına uğramıştır.

 19. Teşekkür ederim zaman aşımı 5 yıla indi diye duydum acaba doğrumu yoksa bir avukata gidip hakkımı arayımmı?

  1. Merhaba. Yazıda da belirttiğimiz gibi zamanaşımı 2017’den itibaren 5 yıl oldu. Bu tarihten önce işten ayrılan işçiler için, eski zamanaşımı süreleri halen geçerlidir.

 20. Öncelikle selamün aleyküm ben 15.09.2005 te işe girdim,27.08.2012 de işten kendim istifa ettim.işten ayrılma sebebim maaşımı geç ödüyor ve iki üç taksit şeklinde veriyorlardı.Kıdem tazminatı zaman aşımına uğradı mı yoksa mahkemeyle alabilirmiyim.

  1. Merhaba. Haklı fesih nedeniniz varmış. Zamanaşımı henüz geçmemiş, halen hakkınızı yasal yollarla arayabilirsiniz.

 21. Merhaba zeynel bey ben 2011 de 171 gün 2012 de 156 gün 2013 de 290 gün 2014 de 302 gün ve 2015 tede 40 gün ayni firmada çaliştim ve sadece 2013 te 9 gün başka firmaya çaliştim 2011den 2015 kadar başka firmada çalişmadim sadece 9 gün çocuk parasi ve izin 3parasida alamadim sizce bu şartlarda kidem tazminati ala bilirmiyim.

 22. Merhaba ismim sedat 2014 yılında işten çıkartıldI’m aynı aya takiben iş mahkemesine alacak ve tazminat davası açtım , dava halen devam ediyor hakım değişikliği , hakim izinli , mazeretli gibi nedenlerden halen bitmedi , herhangi bir alacağıma ihbar ,kötüniyet , ücret , mesai ,AGİ ,resmi tatil çalışmalarındaki alacaklarına zaman aşımı kararı verilirmi.

  1. Merhaba. Mahkeme ne kadar sürerse sürsün, dava açtığınız andan itibaren bunlar zamanaşımından etkilenmez Sedat bey.

 23. 19/09/2012 tarihinde işten ayrıldım 14 ay çalıştım şimdi dava açabilir miyim yoksa zaman aşımına ugradimi cvbinizi çok acil bekliyorum şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. İlknur hanım, hangi alacağınız bakımından sorduğunuzu bilemiyorum; ücret alacaklarınızın tamamı zamanaşımına uğramıştır. Yıllık izin ücreti varsa, onu alabilirsiniz. Tazminatlarınız da henüz zamanaşımına uğramamış.

 24. Kredi kartı borcumu taksıtlendırdım taksıtlerım her ayın 20 sınde. işveren masımı bır sonrakı ayın 2 sınde yatırdı bende o zaman taksıdımı yatıra bildim ancak maas bordromu alınca icra kesıntısı gördüm.Ve burada taksıdımı ödemediğim için maaşımın 4 te 1 ine icra konmuş işveren bana bilgi vermedi icra ile ilgili ve burdaki maduriyet işveren tarafından gerçekleşmiştir işverede hak maduriyetı davası acabılırmıyım yada icra kesıntısını kaldıra bilirmiyım önceden yapmıs oldğum ödeme emrim var zaten o hiçemi sayıldı ?

 25. 2010 /12 ayda inşaat işi ne başladım ve 2015 02 ayda işten ayrıldım halen tazminat mı ala bilirmiyim

  1. Evet Ali bey, tazminat alacak şekilde ayrılmışsanız, zamanaşımı süresi daha dolmamıştır.

 26. ekim 2009 tarihinde görevimden ayrıldım.
  lakin firmada çalışırken geçirmiş olduğum bel fıtığı ameliyatı( iş yerinde geçirdiğim bir kazayı örtpas ettiler ve mesai bitimine yakın zamanda olduğu için hastaneye göndermediler ), fizik tedavi gördüğüm boyun fıtığı ameliyatı,yine çalıştığım tarihler arasında geçirdiğim yüksek tansıyon tedavisi sebebi ile gittiğim devlet hastanesinden nisan 2018 tarihinde kalıcı ağrı ve kardiyoloji den sebep kalıcı ağrı açıklamalı ve sürekli engeli raporu verildi.
  bel ameliyatı olmama rağmen aynı bölümde ( depo ) ve aynı şartlarda çalıştırılarak istifaya zorlandım.

  dava açma sürem geçmişmidir ?
  ne yapmam gerekir?

  1. Özkan bey, kıdem tazminatı bakımından 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Acilen bir avukata danışmanızı öneririm.

   1. Istıfa ettiğimde kıdem ve ihbar tazminatı aldım.
    Ben maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum. Nihayetinde iş kazasını ortpaş etmek,mobbing ve kalıcı engelli raporu almama sebep oldular. 2009 yılından bu güne kadar istikrarlı çalışamadım bile.
    Dava açma hakkım varmıdır?

    1. Özkan bey bu konu iş hukukundan çıkıp genel bir davanın konusuna giriyor. En doğru bilgiyi bir avukattan alabilirsiniz.

 27. Merhaba isyerimde ihtarname yedim ve cok endiseliyim ihtarname nelere sebep olur ve bu ihtar name zaman aşımına girip iptal yada siliniyormu. Yada hep kalacakmi …ben neyapmaliyim ..bilgi verirseniz cok sevinirim kurumsal ozel sirkette calisiyorum.

  1. Mehmet bey, bu tek başına bir anlam ifade etmez. Önemli olan; ihtara konu fiilin niteliği ve ne zaman gerçekleştirildiğidir.

   1. Ben ihtarnameyi dun yani 1 gun oldu yedim yani endisem bu ihtarname hep kalacakmi zaman asimi olacakmi yada bu korkuylami calismaya devammi edecem tazminatsiz cikarma hakki varmi isyerinin beni bir ihtar daha yersem bu konuda aydinlatirsaniz beni cok mutlu olurum

 28. 01.01.2012 işten ayrıldım.14.08.2014 tarihinde ihbarname gönderdim ama dava açmadım dava açmadığım için zaman aşımına uğrar mı dava aça bilirmiyim

  1. Mert bey ne davası açacaksınız? Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ise henüz zamanaşımı süresi geçmemiştir. Ama ücret alacaklarınız zamanaşımına uğramış demektir.

 29. İyi günler. 25.09.2017 tarıhınde bi şirkette işe başladım Sigorta girişim 05.10.2017 tarihinde yapılmış. Maaşım yemek yol dahil 3000 tl ye başladım ama sigortam asgari ücretten gösterilmiş. 3 ay gibi bi süre çalıştım ama toplasan 1 maaş anca aldım. Onunda çoğunu elden aldım. 2 aylık alacağım var içerde. Netten bulduğum bi avukata danıştım. İş kanunu 34. Maddesiyle ödeme alana kadar çalışmama hakkım olduğunu söyledi. Noter yoluyla ihtar çekmem gerektiğini söyledi. 05.01.2018 tarihinde noterden ihtar çektim. Aynı gün akşamına e-devletten sigortama baktığımda 31.12.2017 tarihinde çıkış verildiğini gördüm. Hukuk adliyesine gittim şikayetçi olmaya. Arabulucuya kayıt yaptırdım. Şimdi arabulucu 31.01.2018 tarihine randevu verdi ve bana bi avukata danışmamı alacaklarımı falan hesaplatmamı randevuya hazırlıklı gelmemi söyledi. Ben zaten 2 aydır maaş alamıyorum. Avukat tutacak param Yok. Hiç kimsede hayrına yapmıyo. Ben şimdi ne yapabilirim. Nasıl bir yol izlemeliyim. Yardımlarınız için teşekkür ederim

 30. İyi günler ben eski is yerinde 6 yıl çalıştım ve hiç ssk ve diğer haklarım hiç verilmedi işe giriş tah.1996 çıkış 2002 benim her hangi bi itiraz hakkım varmi nasıl bi yol izlemem lazım lütfen bi bilgi verirmisiniz işyerinde 6 yıl çalıştığıma dahir elimde belge de var çokmu geç kaldim şimdiden teşekkürler

  1. Özgür bey, belgeden kastınız nedir? Tüm tazminat ve ücret alacaklarınız zamanaşımına uğramıştır.

Başa dön tuşu