Fesih

İbraname hakkında bilinmesi gerekenler

İbraname çalışma hayatındaki önemli evraklardan birisidir. Çünkü iş sözleşmesinin bitiminde düzenlenen ibraname ile işçi ve işveren birbirini ibra eder, yani karşı taraftan hiçbir alacaklarının kalmadığını beyan eder. Buna rağmen ibraname uygulamada alelade ve genelde eksik düzenlenmektedir. Bu yazıda sizin için şu soruların cevabını aradık: İbraname nedir ve nasıl düzenlenir?

İbraname nedir?

İbraname kavram olarak, aklama belgesi anlamına gelmektedir. İş Kanunu açısından yorumladığımızda bunu, işçinin işvereni aklaması olarak yorumlayabiliriz.

İbranamenin bir tür aklama olmasının nedeni, işçinin tüm alacaklarını tahsil ettiğini, işverenin kendisine borcu kalmadığını beyan etmesinden kaynaklanmaktadır. O nedenle ibraname önemlidir.

İşçi özlük dosyasında ibraname!

Bu kadar önemli bir belgenin işçi özlük dosyalarında işi ne? Evet, kırtasiyelerde dosya halinde satılan ve içinde iş sözleşmesi başta olmak üzere onlarca belge örneği bulunan tek tip dosyaların içinde ibraname de göze çarpmaktadır.

Bu evrakın bir gün lazım olabileceği muhakkaktır. Ama özlük dosyaları incelendiğinde bir çoğunda ibranamenin işçiye peşinen imzalatıldığı görülmektedir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşe girerken imzalanan ibraname

İbranamenin, doğası gereği, iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte imzalanması gerekir. Ancak bazı işverenler ileride sorun yaşamamak adına ibranameyi işçilerine işe girerken imzalatmakta ve bazı işçiler de işe girmek amacıyla bu evrakı imzalamaktadır. Bu tip ibranamelerin içeriği ve tarih kısmı boş bırakılmakta ve sadece işçinin imzası alınmaktadır.

İbraname nasıl düzenlenmeli?

Tarihsiz ve boş ibranameleri yorumlamak için öncelikle ibranamenin nasıl düzenlenmesi gerektiğine bakmamız gerekir. Bunun için ise cevabı ikiye ayırmak zorundayız; çünkü 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununun 420’nci maddesiyle ibraname şartları özel olarak düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, yukarıdaki tarihten önceki ibranameler için ayrı ve sonraki ibranameler için ayrı şartları aramak gerekmektedir.

ibraname nedir

Türk Borçlar Kanunundan önce ibraname

Türk Borçlar Kanunu düzenlemesinden önceki ibranameler Yargıtay içtihatları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bunları ise madde madde şu şekilde yazabiliriz:

 • İş ilişkisi devam etmekteyken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir. İşçi tamamen işverene bağımlıdır ve iş güvencesine ( https://mustafabaysal.com/adim-adim-ise-iade-davasi/ )  rağmen işe devam edebilmek veya alacaklarına bir an önce kavuşabilmek amacıyla iradesi dışında ibraname imzalaması mümkündür.
 • İbranamede tarih yoksa ve içeriğinden de fesih tarihinden daha sonra düzenlendiği açıkça anlaşılamıyorsa ibraname geçerli değildir.
 • İbraname düzenlenirken bir tarafın esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın ya da 3. şahsın hile veya korkutmasıyla karşılaşması durumunda ibraname geçersizdir.
 • Dava aşamasında savunmayla ve işverenin kayıtlarıyla çelişen ibranamelerin geçersiz olduğu kabul edilir.
 • Miktar içeren ibranamelerde borcun kısmen ödenmiş olması halinde ibraya değer verilmez. Yapılan ödemenin makbuz olarak kabul edilir.
 • İbranamede miktar yoksa mahkemece irade fesadı denetimi yapılır ve somut durumun özelliklerine göre ibranamenin geçerliliği araştırılır. Mesela, işçinin ibranamede yasal haklarını ve alacaklarını saklı tuttuğuna dair ihtirazi kaydı varsa bu, işçinin ibra iradesinin olmadığına delil kabul edilir.
 • İbranamede bulunmayan işçilik alacakları açısından borç sona ermez. İbranamede bulunan işçilik alacaklarından bir kısmının savunmayla çelişmesi, ibranameyi bütünüyle geçersiz hale getirmez. Savunmayla çelişmeyen bölümler açısından ibranameye değer verilir. Yani bu gibi hallerde ibranamenin bölünebilir etkisi gündeme gelir. Bir ibraname bir kısım alacaklar açısından makbuz hükmündeyken, bir kısım alacaklar bakımından ise çelişki sebebiyle geçersiz kabul edilebilir.
 • İbraname savunması, hakkı ortadan kaldırabilecek bir itiraz olduğundan yargılamanın her safhasında ileri sürülebilir.

Türk Borçlar Kanunundan sonra ibraname

01.07.2012 tarihinden itibaren sona eren iş sözleşmelerine konu ibranamelerde ise şu hususların 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre bulunması gerekir:

 • İbraname yazılı olmalıdır.
 • İbraname, sözleşme sona erdikten en erken 1 ay sonra imzalanmış olmalıdır.
 • İbra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalıdır.
 • Ödeme noksansız yapılmış olmalıdır.
 • Ödeme banka kanalıyla yapılmış olmalıdır.

İbranamenin geçerliliği

Yukarıdaki şartları taşımayan ibraname kesin olarak hükümsüz kabul edilir. Alacağın tamamının ödenmediği ibranameler veya ibranamede beyan edilen alacakların ödendiğini gösterir diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olmak üzere makbuz yerine geçer.

Yalnız bu durumda dahi, ödemenin banka kanalıyla yapılmış olması şarttır. Yani bankadan yapılmayan ödemeler ibraname açısından hiçbir değer ifade etmezler. Bunlar ancak ifa niteliğinde kabul edilir.

ibraname nasıl düzenlenir

İbraname için neden 1 ay beklenmeli?

 

Türk Borçlar Kanunu; işçinin ibraname imzalamak için, işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 ay beklemesini şart koşmuştur. İlk bakışta anlamsız gibi görünen bu düzenleme aslında işçi lehine çok önemli bir sonuç doğurmaktadır.

Bilindiği üzere şartları varsa işe iade davasının açılması için 1 aylık hak düşürücü bir süre vardır. İşte bu süreyi esas alan kanun koyucu, adeta bu 1 ay içerisinde işçi üzerinde işveren tarafından her hangi bir baskı kurulmasını önlemek istemiştir. İşçi bir ayın geçmesiyle işe iade davası açıp açmamaya karar verecek ve duruma göre ibranameyi imzalayabilecektir.

Ancak burada muhtemel bir yanlış anlamayı da peşinen düzeltmekte fayda vardır. Bu 1 aylık süre ibraname imzalanması için beklenmesi gerek süre olup 1 aylık süreyi beklemeden kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ödemelerin yapılması elbette mümkündür.

İbranamenin delil olma niteliği

Mahkemece verilecek karara yardımcı olan delillerden birisi de elbette ibranamedir. Çünkü ibraname, işçi ve işveren arasındaki alacak ilişkisine dair çok önemli bilgiler içerir.

Fakat burada, hemen yukarıda izah ettiğimiz bir hususu tekrarlamakta yarar var. İbranamenin gerçek anlamda bir delil olması ve anlam ifade etmesi için, Türk Borçlar Kanunu’nun 420’nci maddesinde sayılan şartları taşıması gerekir.

İbranamenin makbuz olması

Bu şartların birisini bile taşımayan bir ibraname “makbuz” olmaktan öteye gidemeyecek ve şekil olarak başlığı “ibraname” bile olsa, ibraname olarak değerlendirilmeyecektir.

Bu durumda Yargıtay’a göre; miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise, alacağın tamamen ödenmiş olması durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde, ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir. Miktar içeren ibranamenin çalışırken alınmış olması makbuz etkisini ortadan kaldırmaz.

ibraname özellikleri

Yargıtay kararlarında ibraname

Aşağıdaki Yargıtay kararları incelendiğinde, ibraname konusu daha iyi anlaşılacaktır:

“… Davacı yanca, işverence çalışma devam ederken bazı belgelere imzalar attırıldığı iddia edilmiştir. Bir başka deyişle imzaya itirazda bulunulmamak ile birlikte içeriğine itiraz edilmiştir. Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesi’nin 2014/17999 ve … esas ve Dairemizin 2013/7727 ve 2017/2894 esas sayılı dava dosyalarında, davacıların boşa imza attığı, belgelerin içeriğinin sonradan doldurulduğu ve karşılığının ödenmediği kabul edilmiş, bu tür ibranameler makbuz hükmünde dahi kabul edilmemiştir. Mahkemelerin bu yöndeki kabulleri Yargıtay Dairelerince onanmıştır. Eldeki dava dosyasında da ibranamelerin matbu ve boşluk doldurma şeklinde olduğu, ibranamelerin düzenlendiği tarih itibariyle çalışmanın devam ettiği ve hatta 31.03.2010 tarihli ibranamenin düzenlendiği tarihte kayden bir çıkış dahi bildirilmediği, emsal dosyalarda ibranamelerin makbuz hükmünde dahi kabul edilmediği hususları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Mahkemece ibranamelere hiç bir şekilde değer verilmemesi gerekirken makbuz hükmünde kabul edilmeleri hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (22 Hukuk, 2017/18379 E. ve 2018/26445 K.)

“… Somut olayda, dosyaya ibraname başlıklı, kıdem ve ihbar tazminatı ödeme tutarlarını gösterir 16.07.2007 tarihli davacının imzasını havi belge sunulmuştur. Söz konusu ibranamenin düzenleme tarihi itibariyle 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde düzenlendiği anlaşılmakta olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen şartlara tabi olmadığı açıktır…” (22 Hukuk, 2017/23130 E. ve 2019/15051 K.).

“… Somut uyuşmazlıkta, ibraname 01.10.2015 tarihli olup Yeni Borçlar Kanunu döneminde imzalanmıştır. Dosya kapsamında banka ödemesine dair belge bulunmamaktadır. Dava dilekçesinde işverence dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının banka hesabına yatırılacağı vaadi üzerine davacının söz konusu ibraname ve bordroları imzalamak zorunda kaldığı ifade edilmiş, davalı ise dava konusu kıdem ve ihbar tazminatlarının elden ödendiğini savunmuştur. Mahkemece söz konusu ibraname, aktin feshinden sonra davacı tarafından imzalandığı gerekçesi ile dinlenen tanık beyanları ve davalının muhasebe kayıtlarına itibarla miktarı açıkça yazılı kalemler yönünden geçerli sayılmış ve davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını tahsil etmiş olduğu kabulüyle davacının anılan alacak istemleri reddedilmiş ise de ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmediği gibi ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılmadığı açık olduğuna göre söz konusu ibraname ve bordrolara belirtilen tutarların davacıya ödendiği kabulü isabetsizdir. Mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi yerinde olmadığından, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir…” (22 Hukuk, 2016/16415 E. ve 2019/15086 K.)

SONUÇ

Türk Borçlar Kanununun 420’nci maddesi ibraname uygulamasını somutlaştırmıştır. Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önceki ibranamelerin Yargıtay içtihatlarına göre değerlendirilmesi gerekir.

Bu tarihten sonraki ibranameler için ise; alacakların türü ve miktarının ibranamede açık şekilde gösterilmesi ve ibranamede yazılı tutarların bankadan ödenmesinin gerektiği, bir kısmının ya da tamamının elden ödenmesi ve işçinin bu ödemenin yapıldığını reddetmesi durumunda yapılan ödemelerin geçersiz sayılacağı, ibranamenin imzalatılması için iş akdinin sona ermesinin üzerinden en az 1 ay geçmesinin beklenmesinin gerektiği ve ibranamenin yazılı düzenlenmesinin zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıdaki şartlrdan herhangi birisini ihtiva etmeyen ibraname kesin olarak geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle ibranamenin doğru hazırlanması, doğru doldurulması ve doğru şekilde ödemelerin yapılması çok önemlidir.

Tam da bu şartlara uygun bir ibraname örneğini ise şu bağlantıdan indirebilirsiniz: mustafabaysal.com/ibraname-ornegi

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

98 Yorum

 1. Mustafa Bey merhaba,
  Bizim annemize bakan hasta bakici isi birakmak istedigini soyledi. Maaşını elden ödüyoruz, herhangi bir banka hesabı yok. Bakıcı Gürcü olduğu için ülkesine dönecek, dolayısıyla 1 ay sonra ibraname imzalatamıyoruz. Bu durumda ibranamenin iki şartı gerçekleşemiyor, bize ne önerirsiniz.
  Tesekkurler

 2. Merhabalar
  İş bitimi nedeniyle Fesih bildirimi tebligatı imzalamamı istiyorlar.

  içerik olarak : şirketimizin ….. isimli işyerinde 08-05-2014 tarihinden itibaren görev yapmaktasınız. Yürütmekte olduğunuz işlerin tamamlanması sebebiyle 31-05-2019 tarihinde iş akdiniz feshedilecektir. 4857 sayılı iş kanununun 17.maddesi gereğince 56 gün ihbar süreniz olduğu tespit edilmiştir. Fesih bildirim tarihinden itibaren ihbar sürenizi kullanmanızı ve bu süre içinde aynı kanunun 27. maddesi gereğince günde 2 saat ücretli iş arama izniniz olduğunu bildiririz.

  sorum şu : 8 aylık alamadığım maaşım, izin hakkım ve 5 senelik kıdem tazminatım var. bu belgeyi imzaladığım takdirde alacaklarımı alamazsam hukuki süreci başlatıp hakkımı aramam durumunda madur durumuna düşermiyim ? Belgeyi henuz imzalamadım.

  Teşekkürler

  1. Merhaba. Belgenin içeriği sadece buysa, diğer alacaklarınızı engellemez. Size sadece ihbar bildirimi yapılıyor. Sadece, işe iade davası açacaksanız, bu bildirimin yapılmasıyla birlikte 1 aylık başvuru sürecinizin başlayacağını hatırlamalısınız.

 3. Alacaklarim yazili iste kidem ihbar odendigine dair bi ibraname ama bankaya para yatmadi

  1. İbranamede banka hesabına yatacağı belirtilmişse ama yatırılmamışsa sıkıntı yoktur. Elden ödendiğine dair hüküm varsa, işler karışabilir. Bu durumda bir müddet bekleyip işverenin tavrına göre hareket etmeniz doğru olur.

   1. banada butun haklarimi elden aldim diye ibraname imzalattilar hicbir hakkimi almadim dava acmaya hazirlaniyoruz sahitlerimde var o gun imzalarken goren arkdslarim var ben kazanirmiyim hakkimi alabilirmiyim hamile oldugumu bile bile sozlesme bitimi gosterdiler

    1. ben ibraname nedir bilmiyordum bana dmir dedi imzalamassan cikisin olmaz dedi para yatmaz dedi ben dedim ben hamileyim beni dogum iznine cikincaya kadar idare exin cocuk parasi hakkimida kaybedicem dedim borcumvar biraz daga calisiyim dedim bizimle alakali degil sozlesme bitimi dediler ibranamede iban yazmiyodu eldem haklarimi aldim yaziyodu ben bilmiyodum sorun olucagini amirle konusma kayitlarimiz var mesajlar var elden almadigimi kanitlaya bilirmiyim hamileligimi onlar yuzunden cok kotu geciyor ne hdle getirdiler bici yaziklar olsun allah korkusu kalmamis hic birinde 5 yildir taniyodum o amiri sozune guvendik benimde akacagim var dedi alamassak birbirimize sahit oluruz degi mahkemeye gideriz dedi konusma kayitlari var goturcem hepsini eger ben hic tazminatimi almadigim halde mahkeme bilmeden attigim imza icin hakkimi vermesse bu adaletten hayir beklemm ben cok kotu durumdayim allah bana yasattigi uzuntuleri onlarada yasatsin

  2. busra hanim elden aldimmi yaziyodu ibranamede mahkemeye verdinizmi sonuc nasil benimde oyle bir sıķıntimvar mahkeme sonucunuz ne

 4. Mrb ben bugun isten cikarildim topu cikis yaptilar odendigine dair ibraname imzalattilar ama odenmedi ne elden ne de bankadan martin sonunda odicez dediler ben imzaladim bibsiikinti olurmu

  1. Merhaba. İbranamede ne yazdığını bilmeden bir şey diyemeyiz. Diğer türlü ezbere konuşmuş olurum ve sizi yanıltırım.

 5. Merhaba Mustafa Bey,
  İşyerinden 3600 gün emeklilik hakkım doğrultusunda yaş beklemek üzere ayrıldım. Bu sebeple kıdem tazminatı alacağım. Gerçek maaşım ile sigorta yatan arasında yaklaşık 1.000 TL fark var. Tazminatım sigortada görünen düşük ücret üzerinden hesaplandı ve bu doğrultuda ibraname imzalatılmak isteniyor. Acil ihtiyacım nedeni ile kabul ederek ibranameyi imzalayacağım. Bu ibraname mahkemede kesin bağlayıcı olur mu , Sigortanın düşük yattığını şahitler ile kanıtlayabilirim. Ayrıca ödenmeyen mesai ücretlerim de var.

  İbraname imzalayarak, sigortada görünen tazminatı aldıktan sonra ; dava açarak gerçek maaşım üzerinden tazminatım ile aradaki farkı ve mesai ücretlerini alabilir miyim? Bu durumu şahitler ile ispatlayabilirim . Teşekkürler.

  1. Volkan bey, sorunuzun cevabı yazımızda zaten var. İbraname geçerlilik şartlarını taşımazsa, size ödenen miktarın fazlası için hakkınızı arayabilirsiniz. Dolayısıyla ibranamenin yasal durumunu, yazımızdaki şartlara göre değerlendirmeniz gerekir.

 6. 8 yıl calisdim iş yerinden cikdim iş veren sgk mi odeyemecegimi battığını söyledi cikisimi imzaladım tazminat almadim tazminatim yazıyodu 2 ay oldu şimdi dava açsam alabilirmiyim

  1. Merhaba. Buna cevap vermemiz mümkün olmaz. Neden çıktığınız ya da neye imza attığınız gibi birçok değişkene göre sonuç değişecektir.

 7. 4 yıldır çalıştığım firmadan işyeri kapandığında dair isten çıkarma yaptılar ve hazırladıkları tazminat oranı internette sitelerde ornek hesaplamalardan düşük ibranamede sadece kıdem tazminatı yazıyor diğer alacaklar hesaplanıp aralıkta yatacaktır yazıyor. Sizce iş mahkemesine gitmelimiyim

  1. Merhaba. İbranameyi görmeden, maaşınızı ya da kıdeminizi vs. bilmeden ne söylesek, yanlış olacaktır.

 8. Merhaba;
  15.10.2018de isten ayrildim ama bana üzerinde tek tek detaylı tutarların yazdigi kidem,ihbar ve en son calistigim ay ki tutar ibranameleri ni imzalatmak istediler. Ama ben ödeme almadigim icin imzalamayacagimi bildirim. Bu durumda noterden tebliğ gonderciklerini söylediler. Benim bu durumda yapabilcegim bir şey var mi? Ibranamalerde tarih cikis tarihi 1 ay sonrasi olmadigi icin gecersiz oldugunu biliyorum ama güvenmiyorum onlara.

  1. Emre bey, yapabileceğiniz tek şey beklemek. Size gelen evraka göre, yönünüzü belirtmeniz gerekir.

 9. Merhaba ben işyerime 2013 yılında başladım ve evlilik sebebiyle kasım 2018 de ayrılacağım. İşverenim evlilik tarihinden önce çıkışımı imzalatıp istifama evlilik nedeniyle çıkacağımı belirtmemi istedi. Bildiğim kadarıyla evliliğim gerçekleşmeden çıkış imzalamamm gerekiyor. Birde istafayla birlikte bir ibraname imzalayacağımı söylediler hiç bir hakkımın kalmadığına dair.
  Normal şartlarda evlenip çıktığım zaman ibranamemde iş verenim tarafından ne yazılmalı ?
  Ayrıca çıkışımı evlilik tarihimden bir gün sonraya almaları gerekmiyor mu ?
  Yardımcı olabilir misiniz ?

 10. Ben çalıştığım işyerinde 2011 işe başladım hala devam ediyorum ama bana tüm haklarımı ayrı ayrı yazmıştı imza atım miktar ve tarih yoktu benim işten çıkardığı zaman hakımı ala bilirmiyim çalışmama raman SSK hep giriş çıkış yapıyor

  1. Ahmet bey, bunlar çok önemli değil. Önemli olan, işten ayrılırken imzalayacağınız evraklar ve hesabınıza yatacak olan paralardır. Zaten bu tip belgeler için, isteseniz de şu anda yapabileceğiniz bir şey yok.

   1. Hiç para almamışım ama sigortam heb çıkış giriş yapıyorlar 2 adet ipraname imzaladım nitanesinde tarih yoktu ipranamede para miktarı yazılmamıştı

 11. Merhaba ibranamemi kendi el yazımla yazdım imzaladım ibranamelerde …tl aldı diye bir yazı yoktu sadece yıllık aylık izinlerimi maaşımı aldım diye yazdım tarihi de en alt satırda iş çıkış tarihimi yazıp imzaladım ama bir çok sayfa da kıdem tazminatım ne kadarsa onu belirtip be işten ayrıldıktan 1 ay sonra en erken imzalanması gerekiyormuş ama ben iş çıkışında imzaladım 3 muhasebeciye bu durumu sordum geçerli mi diye onlar da geçerli diyor siz de geçerli sayılmaz diyorsunuz ben şimdi hangisi doğru bilemiyorum ilginiz için teşekkür ederim

 12. Yani şuan geçerli değil mi? İmzalatılan belge tam işten çıkıcağım günün tarihinin altına imzamı attım

  1. Derya hanım, işten çıkışınız ile ibranamedeki düzenleme tarihi arasında en az 30 gün yoksa, bu ibraname geçersizdir. Sebebini yazımızda açıklamıştık.

 13. Merhaba işten çıkmadan önce imzaladığım ibranemeyi tarih olarak 18nde çıkacaksam 18nde gibi gösterdiler imzamı attırdılar ibraname içerisine kösem tazminat yerinde normal tl yazması gerekmiyor mu ödenecek tutar Budur ben onu aldım diye atmadım sadece kıdem tazmınatımı aldım şeklinde imza attım bir kaç sayfa da okudum kıdem tazminat yerinde odenecek tutar diye tl yazması gerekiyor ve ayrıyetten işten çıktıktan 1 ay sonra en erken imzalanması gereken ibranameymiş ama erkenden imzalatıyorlar attığım tarihte çıkış tarihim yine o ibraname geçerli olur mu

  1. 1 ay geçmeden imzalatılan ibraname geçerli olmaz ve üzerinde rakam varsa makbuz yerine geçer. Rakam da yoksa, bir anlamı olmayacaktır Derya hanım.

 14. merhaba ben şimdi 2012den belli çalıyorum 2017 ocak ay sigorta girişim yapıldı kendi isteğimle eylül 2018 de çıkıyorum bana 9 gün önceden ibraname imzalattılar ben seni çıkarmış gibi olmayım diyerek kendi el yazımla yazdım imzaladım bana hakkımı vereceğini söylediler ben şimdi ne yapmalıyım

 15. 20.08.2018 tarihinde devamsizlik nedeni ile işten cikartildim gereken bütün imzaları ibranameyi de imzaladım bu imzalar benim arabulucuya gitmeme engel mi

 16. Merhaba işten ayrılırken alacaklarını alamadığım için ibraname imzalamadım şuan şehir dışındayım ibranameyi alacaklarını aldıktan sonra imzalayıp faks yoluyla gönderebilirmiyim

 17. Merhabalar ben bu gun istifa dilekcemi ve ibarnameyi imzaladim onumuzde ki ayin 1 ine tarih attim ibarnameye tum haklarimi aldigima dair ve fotografini patronuma attim onumuzde ki ayin 1 inden sonra 10 una kadar yatacak maasin dedi yatmazsa ne yapabilirim?

  1. Merhaba, yatırılmazsa arabulucu başvurusu yapabilirsiniz. Böylece yasal hak arama sürecini de başlatmış olursunuz.

   1. Peki son bir sorum olacak ti istifa dilekceme bugunun tarihini attirdi bana fakat 31 ine kadar calisicaksin dendi maasimdan her hangi bir kesinti yapma hakkina sahip mi?

    1. Hakan bey fiilen kaç gün çalışmışsanız, ücretinin mutlaka ödenmesi gerekir. Bir sorun olması halinde, tekrar yazarsanız daha doğru yönlendirebiliriz.

   2. Ve de benim patronuma attigim dilekcelerin hukuki bir yaptirmi var mi maasimi yatirmazsa dilekcelerin fotografini hukuki delil olarak kullanabilir mi?

 18. İyi hünler ben iş kazası geçirdim daha sonra işten kendi istegimle çıktım ama çıkarken ibarname imzalatılar ben iş kazası davası açabilirmyim bu durumda

  1. Metecan bey elbette açabilirsiniz; ama ayrıntıları bir avukatla görüşmeniz faydanıza olacaktır.

 19. Merhaba. 31.05.2018 de işten çıkarıldım. Yanımdaki çalışan benimle çalışmak istemediği için.ikimizden birini çıkartın denildiğinden onlarda beni çıkarttı. 7 ay çalıştım o yüzden bir hakkım yoktur diye İbranameyi de imzalamış bulundum. İşverenim de haklarını vereceğim dedi. Şuan benim alacağım nedir ve haksız yere çıkarıldığım için zor durumda kaldım bu durumda yapabileceğim birşey var mı ?

 20. Merhabalar ben geçen hafta proje bitiminden dolayı iş bitimi aldım ihbar kıdem gibi haklarımın yazılı olduğu ibranameyi imzaladım bana 1 ay sonra paranın yatacağını bildirdiler. Fakat daha sonra farkettim ibranemenin 1 ay sonraya ileri tarihli olduğunu gördüm. Parayı yatırmazlarsa herhangi bir problem yaşarmıyım.

  1. Deniz hanım, belirlenen süreyi bekleyin. Ödeme yapılmazsa, yasa süreci başlatırsınız.

 21. Merhaba ben şuan özel bir sirkette çalışmaktayım işe giriş tarihi 23.06.2016- cikis tarihi ise 01.07.2018 tarihin de kendi isteğimle işten çıkacağım herhangi bir tazminat alabilir miyim.

 22. Benim patronum beni isten kovdu sonra maas gunu gelince maasimi yatirmadi bugun is arkadasima sordum ibranameyi imzalamaya gelirsen calistigin gun kadar parani alorsin dedi yardiminizi bekliyorum ne yapmalig hem kovuldum hemde 1 aydir magdurum

  1. Beste hanım, bir an önce arabulucuya başvurarak hakkınızı aramanızı öneririm.

 23. Mrb Ben çalıştığım işyerinden ayrıldım �ki buçuk seneye yakın çalıştım Su Bayisi Müdürü ıle 3. Ayın 19’u 2018 tarihinde tartışmamız sonucu işten ayrılmak zorunda kaldım ve bugün bana bir ibrarname imzalattılar ne olduğunu bilmediğimi söyledim korkma bişey olmaz dediler tazminatımı alabilirmiyim şimdiden teşekkürler

   1. Yani şimdi ben kıdem Tazminatımı alabilir miyim Çünkü bana tekrar işe gelmemi söylediler Halbuki çıkış yaptıkları halde tekrar işe başlarsam kıdem Tazminatımı alabilir miyim teşekkür ederim

     1. Çıkış yapılmış benim çalışasım yok çalışırsam alamazmiyim tazminatı bana bi akıl fikir verirseniz çünkü ikilemeyim neolur bana yardım edin lütfen destek olun

     2. Size buradan, sadece birkaç yorum sonrası akıl verirsem yanlış yapmış olurum. Daha detaylı bilgi vererek, bir avukata ya da uzmana sormanızı öneririm.

 24. Merhabalar,
  3 yıldır bir firmada çalışıyordum bugün itibariyle çıkış işlemlerim yapıldı yalnız bana tüm evrakları imzalattılar ödemeyi hesabıma yapacaklarını söylediler. Şuan tereddütteyim ödemeyi yapmamalarından korkuyorum ibranameyi de imzalamış oldum ödeme yapmazlarsa hak talep edebilir miyim?

  1. Merhaba. Yazımızı dikkatli okumanızı öneririm. Buradaki şartlara göre ibranameyi değerlendirin. Eğer bu şartlar taşınmıyorsa, ibraname zaten geçerli sayılmayacaktır.

 25. Merhabalar,

  İbranameyi iş akdi feshinden bir buçuk ay sonra imzaladım ödemelerin yapılacağını beyan ettiler fakat ihbar tazminatımı yatırmadılar. İş Teftiş Kurumu ihbar alacağını vermezlerse iş mahkemesine başvurun diye sonuç gönderdi. İbranamede kıdem tazminatı ödemesi ihbar tazminatı ödemesi maddeleri bulunmuyor, rakamları yazmıyor. Sadece kıdem tazminatı bordrosu imzalattılar. Bu durumda ihbar tazminatımı alabilir miyim?
  Kıdem bankadan yattı ihbarın herhangi bir ödeme belgesi bulunmuyor.
  Bir kaç avukata danıştım karşı taraf ibranameyi imzaladın diye kötü niyetli bir duruma düşer alamazsın diyorlar sizlerin bu konuda düşünceleri nelerdir?

  1. Bu soruya cevap verebilmemiz için öncelikle ibranamenin içeriğini görmemiz gerekir.

 26. MERHABA :
  ÇALIŞTIĞIM İŞYERİNDE BANKAYA YATAN ASGARİ PARA HERKESİN FARKLI NEDEN ACABA KİMİNİN 1404 KİMİNİN 1470

 27. Merhaba , benim 1 yılı doldurmama 12 gün kalmıştı ve şirket küçülmeye gitti diyerek çıkışımi verdiler . Kendilerine 11 günüm kaldı kıdem vermemek için mi ? Bunu yapıyorsunuz dedim böyle olması gerektiğini diğer haklarımi alacakları mi alacağını söylediler ve aldığımız gerçek maaşımi z üzerinden sigorta yatirmadikalri için yarısı elden yarısı bankadan yatıracak larını söylediler . Atın 5 de çıkış verdiler ibra tarihini 10.unda yaptılar şimdi benim işten çıkış tarihim 10. Olmuyor mu. Ben geri kalan günlere rapor alsam kıdem i hakediyor olmamı acaba . Bu konu hakkında yardimci olurmusunuz.

 28. Merhaba,
  Bir çalışanımızı kovmak durumunda kaldık ihbar süresince çalıştıktan sonra işten ayrıldı. Alacaklarını banka yoluyla kendisine verdik. İbraname imzalamak için çağırmamıza rağmen gelmemekte. İbraname imzalatmasak da bankadan yaptığımız ödeme herhangi bir dava söz konusu olduğunda yeterli olacak mıdır? İbranameyi imzalaması için ihtar mı yollamamız gerek noter aracılığıyla?

  1. Kemal bey merhaba. İbraname imzalamanmamış olsa da, banka kayıtları yeterli olacaktır. Yine de en azından adresine iadeli taahhütlü bir yazı yollayıp ibraname imzalamaya çağırırsanız daha iyi olur.

 29. iyi günler kolay gelsin… ben markette zor durumda kaldıgım ıcın haksız kazanç elde ettim..bunu da kamera dan ızleyıp fark ettiler.. zaten tutanak tutuldu gereklı acıklamayı yaptım.. fakat ayın 25 nde odeme yapılması gerekırken ödeme yapılmadı.. bana kağıt geldi sözleşmeniz fesih edilmiştir diye..işten cıktıgıma dahır herhan gibi bir imza da atmadım bugun ise iş yerıne gidip ibraname yi imzalamam gerektiğini söylediler.hakkımda dava acabılırlermı.. icerdekı paramı da 15 eylul de odenecegını soyledıler..sizce ibaraneme imzalamak zorundamıyım… yaklasık 10 aydır calısıyorum..

  1. Merhaba. İbraname imzalamak ya da imzalamamak zorunda değilsiniz. İbraname imzalarsanız, haklarınızı aldığınızı beyan etmiş olursunuz. Maaşınızın ödeneceğine inanıyorsanız, bu evrakı imzalayabilirsiniz.

 30. Merhaba işten çıktıktan sonra imzalanması gereken evrakları imzalamasam suçmu ibraname nin bir aylik süresimi var diğer evraklar sozlesmenin bitimi demkmidir param yatmadan imzalamasam cikis yapilmazmi Bilgi lütfen .

  1. Merhaba. Evrak imzalamamak neden suç olsun? Paranız yatırılsa da yatırılmasa da çıkış yapılabilir. İbranamenin, en erken işçi işten ayrıldıktan 1 ay sonra düzenlenmesi gerekir. Bunun öncesinde düzenlenen ibranameye mahkeme değer vermeyecektir.

 31. Merhaba ben 3 yil 3 aydir bir firmada asistan olarak calismaktayim isten kendi rizamla ayrildigim taktirde tazminatimi alabilirmiyim ayrilma sebebi olarak maas yetersizligi + 11 saatlik bir mesaimiz var resmi tatillerimz yok sadece dini bayramlarda birde pazar gunu izin kullanabiliyoruz yillik izinimizide kullanmiyoruz kullanmadigimiz icinde ayrica ucret almiyoruz devlet tarafindan agi odemeleride bize odenmiyor isveren tazminati kabul etmedigi taktirde bu sebepler gecerlimidir tazminatimi alabilirmiyim

  1. Fatma hanım merhaba. Haklı gerekçe bulmanız gerekir.
   – Maaş yetersizliği haklı bir gerekçe değildir.
   – Yıllık izin kullandırılmaması haklı gerekçedir.
   – Fazla mesai ödenmemesi ya da bayram çalışması karşılığında genel tatil ücreti ödenmemesi de haklı fesih gerekçesidir.
   – AGİ’nin, siz bildirimde bulunmanıza rağmen, maaşınıza yansımaması da haklı gerekçedir.

   İşten ayrılacaksanız, bu ve buna benzer sebeplerinizi ihtarname çekerek işyerine bildirerek fesih yapın ve tüm haklarınızı talep edin.

 32. Mustafa bey merhaba

  3 yıldır hemşire olarak çalıştığım hastane maaşlarımı 3 ay öncesine kadar asgari ücretten bildiriyordu,son 3 aydır gerçek ücretten bildiriyor ve bu durum doğum paramıda eksik almama neden oldu ve yıllık izindeyken noter yoluyla ihbar gönderdim maasımın 3 ay öncesine asgari ücretten gösterilmiş diyerek.haklı sebeplerden fesih ettiğimi belirttim.noter yazım ellerine geçtiğinde 17,05,2017 tarihli çıkışımı vermişler bana herhangi bir yazılı bildirim yapmadılar. izin bitiş tarihim olan 27,05,2017 de iş yerine evraklarımı imza için gittiğimde ibraname imzalatmak istediler. bu belgede gerekçe olarak istifa ettiğim kod:03 ten yazıyordu imzalamadım ve kurumdan ayrıldım.kalan haklarımı alabilirmiyim.

  1. Merhaba. Evrakı imzalamayarak iyi yapmışsınız. Zaten ihtarname çekerek fesih işlemini de siz yapmışsınız. Bu aşamada, eğer işveren her hangi bir ödeme yapmazsa, mecburen dava açacaksınız. Başka bir alternatif olarak da arabulucuya başvurabilirsiniz.

 33. Merhaba Mustafa bey kolay gelsin.15 nisan 2013 tarihinden itibaren yurtdışında Türk inşaat firmasında çalışmaktayım.23 şubat 2017 tarıhınde 15 nısan 2017 tarıhıne cıkısımın verıldıgını ısyerı ıle alakamın kesılecegını bana ıhbarname dılekçesı ıle bıldırdıler.Onumuzdekı hafta ıcınde ıbranamemı hazırlayacaklar.Ilk sorum kıdem tazmınatım.Tavan tutardan 4 yıllıgımı hesaplamak ıstıyorlar fakat benım burda aldıgım maasla onların hesapladıgı kıdem arasında cok buyuk farklar cıkıyor. 2. sorum ıse alacaklarımın odenmesı ıcın 90 gunluk sure yazacaklarını soyluyorlar ıbranamede.Bunu kabul etmek ıstemıyorum.Izlemem gereken yollar yada yapmam gerekenler nelerdır yardımcı olup benı aydınlatırsanız cok memnun olurum.

  1. Cavit bey süreyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama kabul etmezseniz ne yapacaksınız? Dava açmanız ve uğraşmanız gerekir. Bu durumlarda işçilere, ne veriliyorsa almalarını tavsiye ediyorum. Aradaki farklar için daha sonra ayrıca dava açabilirsiniz. Yine de imkanınız varsa, ibranamenin bir örneğini, imzalamadan önce bir avukata göstermenizde fayda vardır.

 34. hocam ben mayısta askere gideceğim.4,5 yıldan beri çalıştığım iş yerimin insan kaynaklarına sözlü olarak mayısın 1. yada 2. haftası askere gideceğimi belirttim ama yazılı olarak beyan etmedim bir sakıncası varmıdır yazılı beyan etmememin.
  yazılı beyan etmem gerekiyorsa ne gibi bir dilekçe yazmalıyım.

  Şimdiden teşekkürler.
  Saygılarımla.

 35. hocam ben mayısta askere gideceğim işten çıkarken tüm alacaklarımı aldım diye bir belge imzala mı isterlerse imzalamalı mıyım yoksa kıdem tazminatımı aldıktan sonramı imzalamalıyım.

  1. En doğrusu, almadan imzalamamaktır. Ama imzalasanız bile, kıdem tazminatınız banka hesabınıza yatmazsa, ödenmediğini ispat etmeniz de mümkündür.

   1. hocam tekrar rahatsız ediyorum peki sülüs kağıdının martta belli olucağı söylendi bende mayısta asker olucam sülüs martta geldiği gibi işten ayrılırsam tazminat alabiliyormuyum yine şimdiden teşekkürler.

    1. Açıkçası bu durum kanaatimce işverenin takdirine bağlıdır. Çünkü askerliğinize henüz 2 ay vardır ve işveren sizden, yasal olarak askerlik için ayrılmanız gereken tarihe kadar çalışmanızı da isteyebilir.

 36. 19.09.2015 tarihinde ise başladım. Ayın 19.01.2017 tarihinde istifa dilekcemi yazdım ihbar süresini 28 günü doldurmak koşuluyla 15.02.2017 tarihinde mesai bitimi çıkış yapılmasını belirttim. Doğal olarak ihbar neme düzenlendi ben bunu imzalamakabul istemiyorum sonuçta ibranamede belirtilen bütün alacaklarımi aldım diye belirtiliyor ama 1 aylık ve15 günlük çalışma ücretim olacak. Ama işveren bunu ibranemeyi imzalamazsam sıkıntı çıkabileceğini söyledi sizce imzalamazsam sıkıntı çıkar mı?

  1. Bence imzalayabilirsiniz. Eğer tek sorun maaşınız ise, ödenmediği takdirde zaten ödenmediğini banka kayıtlarıyla ispat edebilirsiniz. Tedbir olarak da, imza attıktan sonra altına tarih de atabilirsiniz.

   1. İyi günler tekrar bir sorunla karşı karşıyayım kendim istifa ettiğim için ihbar sürem in olmadığını söylüyorlar bu mümkün mü acaba ?

    1. Kendi istifa eden işçi ihbar tazminatı alamaz. Ancak ihbar süresi kadar çalışması gerekir.

 37. Merhabalar
  Benim adım Elif 2 senedir aynı firmada çalışıyorum. Ve benı bır sene 2 ay a fırmasında diğeri b firmasında cıktı gosterıp b firmasıma giriş yaptılar. Isyerımız bu ayın 30 unda kapanaktır. Bu gun maasımı alırken ibraname imzaladım . Kıdem tazminatı almama engel olmayacagını maaşlarını aldına daır dıye acıklama yaptı muhasebecımız. Ama biraz tedirgin oldum. ??

  1. Merhaba Elif hanım. Birbirine bağlı grup şirketler ise (Aynı işverene veya tüzel kişiliğe ait) bir sorun oluşmaz. Benzer durumla bizlerde zaman zaman karşılaşıyoruz.
   Eğer tamamen farklı, hiç organik bağı olmayan şirketler ise yöneticiniz ile görüşmelisiniz.

 38. merhaba apartman görevlisi olarak çalışıyorum yani kapıcı 22 06 2012 de işe başladım 31 12 2013 işden çıkş 01 02 2014 tekrar giriş yapıldı birde 31 12 2016 çıkş 01 02 2017 de giriş yapıldı buarada giriş çıkışlarda sadece kıdem tazminatımı aldım aldığıma dair karar tefterini imzaladım şimdi ise bana bütün sosyal hakkımı mesaimi geçmişe dönük bütün hakkımı aldım diyerek ibraname imzalatmak istiyorlar istemeyek imzalasam bütün haklarımı kaybedermiyim

  1. İmzalarsanız elbette sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama ileride dava durumu olursa, bunun aksini de kanıtlama imkanınız vardır. Açıkçası içinde bulunduğunuz duruma göre sizin bir karar vermeniz gerek.

 39. Fazla çalışma mesai ucretimi tam olarak alamadığım için noterden tek taraflı is feshi yaptım. Mahkemeye dava açacağım simdi. Geçmişe dönük mesai ucretlerimi ve tazminatimi alabilirmiyim .

  1. Geçmişe dönük, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık fazla mesai ücretleri alınabilir. Haklı bulunursanız kıdem tazminatı alırsınız. Ancak ihbar tazminatı hakkınız bulunmamaktadır.

 40. Merhabalar ben işe geri donuş davasını kazandım. İşveren beni işe almadı tüm haklarımı ödeyeceğini belirtti ve bana maaş bordrolarını ayrıntılı tazminat belgelerini ve ayrıntılı bir ibraz belgesi imzalattı be bana Haklarınızı 10 gun içerisinde bankaya bana açtırdıkları hesaba yatıracaklarını söylediler. Bana odenmesi gereken maaş ihbar tazminatları ve kıdem tazim atlarını ödemezlerse yani bankaya yatırmazlarsa bu ibraname geçersiz mi oluyor. Cunku bana ibraname nin altına mahkeme karar yazısı ile birlikte kıdem maaş ve doğan tum haklarımı aldım diye imzalattılar. Elden birşey odemediler bankaya yatıracaklarını soylediler eğer yatırmazlarsa bu ibraname geçersiz olurmu ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Keşke para almadığınız halde aldığınıza dair bir yazıyı imzalamasaydınız. Ama yine de eğer ödeme yapılmazsa banka kanalıyla ödeme yapılmadığını iddia ederek icra yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz.

 41. Mustafa Bey, Ohal süreci var, işten çıkarma yapamıyoruz, paranı alacaksın deyip ibranameye istifa yazdirilarak imza alındı. Şimdi tazminatı vermiyorlar. Sizce tazminatımı alabilir miyim?

  1. İstifa etmişsiniz, dava açmanız ve bunun aksini mahkemede kanıtlamanız lazım. Mahkemenin değerlendirmesine bağlıdır.

 42. Is ten 1hafta once ayrildim mudur gelip ibranameni imzala dedi am a Ben icerde kalan parami almadim 1ay beklemelimiyim

  1. Bekleyip beklememek sizin tercihiniz olacaktır. bu konuda benim yorum yapmam doğru olmaz.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu