Kıdem Tazminatı

Evlilik nedeni ile kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin verdiği emeklerin ve hizmet ettiği yılların karşılığıdır. İşçinin çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında aldığı bu tazminat işçi için adeta bir emeklilik ikramiyesidir. Kıdem tazminatı alma şartlarından birisi de evliliktir. Peki evlilik nedeniyle kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin belirli şartlar altında iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenen ve işçinin çalıştığı her yıl için bir aylık brüt maaşı tutarında olan bir ödemedir.

Kıdem tazminatı almanın ilk ve en önemli şartı, işçinin en az bir yıllık kıdeme sahip olmasıdır. İşyeri bünyesindeki kıdemi 1 yılın altında olan bir işçi için diğer şartlara bakılmasına bile gerek kalmaz.

Kıdem tazminatı alma şartları

Yukarıda belirtilen bir yıllık kıdem şartına ek olarak, bu tazminatı almanın ilk ve en önemli kuralı işçinin kendi isteğiyle işten ayrılmaması olarak bilinir.

Kısmen doğru olan bu durumun birkaç istisnası vardır. İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı hakkını kaybedecekken hangi hallerde kıdem tazminatı almaya hak kazanacağını şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/istifa-eden-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi

Bunun haricinde işçinin işten ayrılması ya da işveren tarafında çıkarılması hallerinde, çıkış nedenine göre işçinin kıdem tazminatı alması mümkün olacak ya da olmayacaktır. Genel olarak tüm kıdem tazminatı alma şartları için şu yazımıza bakabilirsiniz: mustafabaysal.com/kidem-tazminati-alma-sartlari

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı

İşçinin istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı alabildiği hallerden birisi de kadın işçinin evlendikten sonra kendi isteğiyle işten ayrılmasıdır. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde kendine yer bulan kıdem tazminatı ödemesiyle ilgili bilinen temel kural işçinin işveren tarafından ve ortada haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmasıdır.

Ancak aynı kanun maddesinde “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi” de kıdem tazminatı almak için bir neden olarak sayılmıştır.

evlenen işçi kıdem tazminatı

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alma süresi

Kanun maddesinde açık bir şekilde “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl” içinde işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alabileceği ifade edilmiştir.

Buradaki tarih, kadın işçinin resmi olarak evlendiği tarihtir; yoksa kadının imam nikahı ile evlendiği tarih bir yılın başlangıcında esas alınmaz: mustafabaysal.com/dini-nikah-ile-evlenen-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi

Ayrıca Yargıtay, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren evlilik nedeniyle işten ayrılacağını ifade eden dilekçe vermesini yeterli görmektedir:

“… Davacının dosyada bulunan nüfus kaydına göre 17.08.2003 tarihinde evlendiği, 19.04.2004 tarihinde davalı işverene hitaben yazdığı dilekçesinde; evlilik nedeniyle çalışmak istemediğini belirtir yönde ifadeler kullanarak 30.04.2004 tarihi itibariyle ayrılmak istediğini açıkladığı anlaşılmaktadır. Mahkemece her ne kadar bu dilekçenin evlilik nedeniyle işten ayrılma iradesini taşımadığı gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının ihbar öneli tanımaksızın fesih imkanına sahip olduğu bu halde 30.04.2004 tarihinden yaklaşık 10 gün öncesi dilekçesini işverene sunması işten istifa etmek sureti ile ayrıldığı şeklinde yorumlanamaz. Davacının evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde davalı işverene evlilik nedeniyle ayrılmayı ifade eder dilekçesi sunması, davacının evlenme nedenine dayalı fesih hakkını kullanması olarak kabul edilmiştir. Fesih işlemi yasanın aradığı bir yıllık süre içinde kullanılmıştır. Yasa gereği kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Mahkemece kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır…” (9 Hukuk, 2014/17600 E. ve 2015/30741 K.)

Evlilik nedeniyle işten ayrılmada ihbar süresi

Bu konuyu da şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/evlilik-nedeniyle-isten-ayrilacak-isci-ihbar-surelerine-uymak-zorunda-midir

Kısaca tekrarlamak gerekirse; evlilik nedeniyle işten ayrılan işçinin uymakla yükümlü olduğu bir ihbar süresi yoktur. Bu işçi dilediği zaman bu gerekçeyle işten ayrılıp kıdem tazminatını talep edebilir.

evlilik sonrası kıdem tazminatı

Boşanıp eski eşiyle evlenen işçinin kıdem tazminatı

İşçinin bir kere bu haktan yararlanması kural olarak tekrar yararlanmasına engel değildir. İşçi kaç defa evlenirse evlensin, yine de kıdem tazminatına hak kazanabilmelidir.

Ancak işçinin art niyetli olduğunun anlaşılması halinde, işveren kıdem tazminatı ödemekten kaçınabilir. Aşağıdaki Yargıtay kararında; eşinden boşanıp eski eşiyle tekrar evlenen işçiyi, yüksek mahkeme iyi niyetli görmemiştir:

“… Davacı eski eşiyle 5.4.2005 tarihinde yeniden evlenmiştir. Davacı evlilik nedeniyle iş sözleşmesini 11.04.2005 tarihinde fesih etmiştir.

Evliliğin kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden olduğu tartışmasızdır. Ancak, davacı boşandıktan yaklaşık 5 ay sonra eski eşiyle evlenmiştir. Sözleşmeyi feshederek kıdem tazminatını evliliğini gerekçe yaparak yasanın koruduğu himayeden yararlanmak istemiştir. Dinlenen tanık ifadeleri, maddi olgular önünde inandırıcılığı kabul edilemez. Davacı boşanma davasında eşinin kendisini aldattığından söz etmiş davalı karşı çıkmamıştır. Bu davada iş şartlarını gerekçe göstermiştir. Davacı çelişkili davranmıştır. Dürüstlük kuralına aykırı hakaret etmiştir…” (9 Hukuk, 2010/4176 E. ve 2010/5420 K.)

Evlilik yapmadan işten ayrılan işçi

Kadın işçinin evlilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmasının ön şartı, evlendiği tarihten sonra işten ayrılmasıdır. Müstakbel evliliği için işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz:

“… Aynı şekilde işten ayrıldıktan sonra evlenmiş olan kadın işçinin de bu hükme göre kıdem tazminatından yararlanması mümkün değildir. Yine kadın işçinin, yapacağı evlilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmiş olması; yani müstakbel bir evlilik için sözleşmeyi feshetmesi de bu hükme göre kıdem tazminatına hak kazandırmaz. Şu hâlde bu hükme göre kıdem tazminatından yararlanabilecek olan; bir işverene bağlı olarak çalışmakta iken evlenen ve evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini fesheden kadın işçidir ( Mollamahmutoğlu, H./ Astarlı, M./ Baysal, U., a.g.e, s. 1122)…” (Hukuk Genel Kurulu, 2015/3743 E. ve 2018/81 K.)

evlilik işten ayrılma

Evlilik nedeniyle işten ayrılıp çalışan işçi

Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanması ne kadar yasal ise, işten ayrıldıktan sonra tekrar çalışması da o kadar hakkıdır. Kadın işçinin işten ayrıldıktan sonra başka bir işte çalışamayacağını kabul etmek, onun çalışma özgürlüğünü kısıtlamak anlamına gelecektir: mustafabaysal.com/evlilik-nedeniyle-kidem-tazminati-alan-isci-calismaya-devam-edebilir-mi

Yargıtay da bu görüştedir:

“… Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasa koyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir…” (7 Hukuk, 2015/43996 E. ve 2016/11482 K.)

SONUÇ

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı hak etme sürecini şöyle özetleyebiliriz:

 • Söz konusu işçi kadın olmalıdır.
 • Kadın işçi evlenir.
 • Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılır.
 • Kadın işçinin işten ayrıldığı tarihte, işyerinde en az 1 yıl kıdemi vardır.
 • İşten ayrılırken evlilik cüzdanının bir suretini, istifa dilekçesine ekler ve kıdem tazminatı isteğini yazıda belirtir.
 • Ödenmemesi halinde dava açarak hakkını alır.
 • Evlilik tarihinin üzerinden 1 yıl geçince bu hak kaybedilir.
 • Evlilik tarihinden kastedilen, evlilik cüzdanında yazılı tarihtir.( Düğün tarihi, imam nikahı tarihi kabul edilmez.

Görüleceği üzere; kadınlara özel getirilen bir pozitif ayrımcılık örneği olan bu durumda, işverenin hiçbir takdir hakkı yoktur. Kadın işçinin her şeyden önce işyerinde en az bir yıllık kıdemi varsa, artık bu kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir sene içinde istediği zaman işten ayrılabilir.

Üstelik bu ayrılış ona kıdem tazminatı ödenmesini de gerektirir. İşverenin kadın işçiye ekstra şartlar öne sürmesi ya da kıdem tazminatını ödememesi de mümkün değildir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılacak olan kadın işçinin, işverene vermek için kullanabileceği dilekçe örneğine şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: mustafabaysal.com/evlilik-nedeniyle-isten-ayrilma-dilekce-ornegi

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

84 Yorum

 1. Merhabalar 2018 yılında işe başladım evlilik nedeni işe sonlandırmak istiyorum 2022 yılında özel bir okulda memur olarak çalışıyorum fakat bu süreçte dönem dönem SGK giriş çıkışlarımız yapıldı aynı kurumda devam ettik evlilik tazminatına engel midir?

  1. Merhaba, bu işyerindeki kıdeminiz toplam bir yılın üzerinde mi? Ayrıca bu giriş çıkışların içinde, sizin kusurunuzdan kaynaklanan bir çıkarma ya da sizin istifa ettiğiniz bir durum var mı?

 2. Merhabalar ben evlilik tazminati için dilekçe verdim iş yerine. Fakat bana baya kinlendiler yemek ve yol parası veriyorlardı onuda kestiler icralarim var aldığım tazminat direk icraya gidecek verdikleri yol yemek parası ek olarak aldığım parayida icraya yatircaklarini söylediler ama bakıyorum vatandaş uyaptan sadece maaşımın 4de1 yatmış yemek yol bayram mesai ucretlerimi icraya yatırmamislar ne yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuz

 3. Merhaba eşim evlendıkten 1 yıl geçmeden işten ayrıldı fakat beyanında evlılık nedenli ıle beyan etmedıgı yenı cocugum oldu dıyerek ona bakan kışı olmadığı ıcın çıktığını belırt mıs fakat çalıştığı yer kurumsal bır market tazmınat hakkı olmadığını beyan edıyor bızım tazmınat hakkımız var mı

 4. Merhaba çalıştığım kurumdan evlilik nedeni ile kıdem tazminatı alabilmek için noterden tastikname çektim, belgeyi benim de kuruma götürmem gerek var mı yoksa noter yeterli olacak mı

  1. Merhaba. Noterden gönderdiğiniz evrakın ekine aile cüzdanınızın fotokopisini eklediniz mi?

 5. Merhaba. İşten 17 Ocak 2019 tarihinde ayrılmış bulunmaktayım. 19 Nisan 2019 tarihinde de evlendim. Şuan kıdem tazminatı için başvurma hakkına sahip miyim?

  1. Merhaba. Hayır, işten ayrıldıktan sonra evlendiğiniz için bu mümkün değildir.

 6. Merhaba, benim öğrenmek istediğim konu şu: Ben 4,5 yildir Turkiye’de ozel bir firmada calisiyorum. Bir Amerikan vatandasi ile Amerika’da evlenecegim. Isten ayrilmamim asil nedeni evlilik olacaktir. Evlilik islemleri vs. Icin bir sure gerekeceginden, evlenmeden once 2 ay kadar Amerika’da bulumam gerekiyor. Bu durumda evlilik evrakimi Amerika’ya gittikten 2-2,5 ay sonra is yerime gonderebilecegim. Evliliğim gerçek bir evlilik elbette.. Evlilik nedeniyle kidem tazminati alabilmek icin ne yapmaliyim? Tesekkurler,

  1. Ece hanım, sizi anlasam da bu şekilde kıdem tazminatı alamazsınız. Önce evlenmeli ve sonra işten ayrılmalısınız. Tersinin olması durumunda, kıdem tazminatı almanız mümkün değildir.

 7. merhaba evlilik nedeni ile istifa dilekçemi verdim fakat dilekçemi ıslak imzalı olarak bana vermiyorlar bende onların imzaladığının fotokopisini aldım. Bu durumda yinede noter aracılığı ile bildirmeme gerek var mı? Ödemeyi de 2 taksitle yapacaklarmış bu 2 taksidi ne şekilde kesin tarihlere bağlamam gerekiyor. ?

 8. Merhabalar Mustafa bey benimde is yerindeki calısma surem 20 mayısta 1 yıl oluyor 7 temmuzda dugunum var hazirandan sonra izinlerimi kullanacagîm düğünden sonra hemen tazminat icin dilekce yazabiliyormuyum kimlik degisimine gerek var mıdır sadece evlilik cüzdanı yeterli mi

 9. Mustafa bey dilekçeyi verdiğimiz de belli bir gün 6 hafta ihbar süresi çalışmamız gerekiyor mu

 10. Merhaba çalıştığım işyerinde 1.5 senedir çalışmaktayım 4 ay önce işten ayrıldım evlilik nedeni ayrılmak istiyorum ihbar ve kıdem tazminatını alabiliyormuyum ve işyerinde 4 haftalık ihbar süresini beklemem gerekiyormu hemen ayrılabilirmiyim ?

  1. Nermin hanım 4 ay önce işten ayrıldıysanız, nasıl evlilik tazminatı almayı düşünüyorsunuz?

 11. Mustafa Bey Merhaba,

  İşverene dilekçemi ve ayrılık sebeplerimi sunmama rağmen muhasebeden halen cevap gelmedi, İlgi ve alakalı davranmıyorlar sanıyorum ki, 03.Ekim.2017 Tarihin geciktirmesiyle evlilik tazminatımdan mahrum bırakacaklar. Konu üzerine riske girmek istemiyorum 3.Ekim.2017 tarihi geçmeden 19.Eylül.2017 tarihinde Noterden ihtar çekersem geç kalmış olur muyum. İhtarnameyi en geç ne zaman çekmeliyim? Bilgi ve görüşlerinizi rica ederim.

  Saygılarımlar.!

  1. Yeliz hanım, bu durumda en doğrusu ihtarname çekerek işinizi garantiye almaktır. İhtarnameyi, bir yılınızın dolmasına bir gün kalana kadar çekebilirsiniz.

 12. merhabalar ben 20 haziranda nikah kıydım.evlilik nedeniyle işten ayrıldım.kıdem tazminatımın bir kısmını aldım .fakat düğünüm olmadı.şimdi eşim benden boşanmak istiyor.boşansam kıdem tazminatımı almazmıyım.teşekkirler

  1. Hatice hanım, evlendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılırsanız, kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir. Ama bu bir sene içinde boşanırsanız ne olur? Açıkçası, böyle bir soru ile ilk defa karşılaştım. Ama kanaatimce, işten ayrıldığınız tarihte evli değilseniz, size kıdem tazminatı ödenmesi gerekmez. Çünkü, bu hakkın çıkarılma sebebi, evlilik nedeniyle çalışmak istemeyen kadına pozitif bir ayrımcılık yapılmak istenmesidir.
   Not: Siz tazminatınızın bir kısmını almışsanız, bunda bir sıkıntı yoktur. Çünkü o dönemde resmen evliydiniz. Haliyle, gerekli şartları sağladığınız için, kalan tazminatın da yatırılması gerekir.

   1. İşyeri biliyor düğünümün iptal olduğunu avukat bey tazminatımın geri kalanını alamam diye korkuyorum.ihtarname çektirsem sıkıntı olurmu

    1. Siz evlenerek kıdem tazminatı almaya hak kazanmışsınız. Artık işveren size tazminatınızın tamamını ödemek zorunda. Boşanmanız sadece sizi ilgilendirir. Ödenmezse ihtarname çekebilirsiniz ya da doğrudan dava açabilirsiniz.

     1. bende tazminatımı alamam diye korkuyodum.Karşı taraf hemen boşanmak istiyodu.ihtarname için süre ne kadar.Allah sizden razı olsun avukat bey

     2. Ödeme yapılmazsa, istediğiniz zaman ihtarname çekebilirsiniz.

 13. merhabalar,
  2 aylık evliyim 6 yıldır çalıştığım yerden ayrılacağım. Ayrılırken sadece bu dilekçeyi yazmam tazminat almam için yeterli olur mu? teşekkürler

  1. Bahar hanım, kıdem tazminatı alabilmeniz için işyerindeki kıdeminizin en az 1 yıl olması gerekir.

    1. Kusura bakmayın Bahar hanım, 6 ay olarak görmüşüm. Bu durumda elbette kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Dilekçe yeterli olacaktır.

 14. Merhaba ben 1 sene 9 aydır bir fiil çalışıyorum. 1.578 tl net ücret alıyorum aylık yemek bedelim 245 tl Evlilik tazminatı alabilmek nikah kıymayı düşünüyoruz. Nikah kıyıldıktan sonra evliliğe bağlı işten ayrılmayı düşünüyorum . Ortalama ne kadar ödeme alabilirim? Herhangi bir sıkıntı çıkabilir mi?

  1. Fatma hanım, resmi nikah kıyıldıktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Sitemizdeki kıdem tazminatı hesaplama aracını kullanarak yaklaşık miktarı hesaplayabilirsiniz. Yaklaşık 2 yıllık kıdeminiz olduğuna göre, yine yaklaşık 2 aylık brüt ücretiniz kadar alacaksınızdır.

 15. Merhabalar, 3 senedir çalıştığım iş yerinde psikolojik baskılara dayanamayıp istifa ettim, şirketi derhal terketmem istenmesi üzerine ayrıldım ve akabinde istifamın kabul edildiğine dair yazıyı aldım. Ancak evlilik dolayısıyla ayrılıp tazminat alabileceğimi sonradan öğrendim. İstifa ettiğim tarihte evleneli 1 sene olmamıştı, halen de 1 sene dolmuş değil. İstifa edeli ise 1,5 ay oldu ve sgk nın sitesinde halen mevcut yerde çalıştığım şeklinde ibare gözüküyor. ilişik kesilmemiş gibi gözüküyor. Tatil günlerim çalıştığım kadar gün vs ücretlerimi daha almadım.
  Sorum şu: Bu halde, evlilik dolayısıyla kazanmış olduğum haklarımı kaybettim mi? Yoksa istifamı “evlilik dolayısıyla iş akdinin feshi” yönünde değiştirip -kullanıp- haklarımı alabilir miyim?

  1. Özlem hanım, kanaatimce kaybetmiş durumdasınız. Ancak işverene ihtarname çekerek evlilik nedeniyle fesih yapabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz. Bu durumda da işveren mahkemede istifa dilekçenizi sunarsa, işiniz zora girer. Açıkçası, risk almanız ve şansınızı denemeniz gerekiyor.

 16. Merhaba, 2 yıl 5 aydır aynı iş yerinde çalışmaktayım. 8 temmuzda evleneceğim. Bunun için şimdiden 8 temmuz sonrası evlilik nedeniyle işten ayrılacağıma dair Mayıs ayında dilekçe sunabilir miyim?

  1. Böyle bir şeye gerek olmadığı gibi bu çok mantıklı da olmayacaktır. Evlendikten hemen sonra dilekçenizi verebilir ve hemen işten ayrılabilirsiniz.

 17. Taşeron olarak bir hastanede çalışmaktayım. 8 yıldır çalışmakta olsam da bağlı olduğum firma belli aralıklarla işe girdi çıktı yaparak sözleşmemizi yenilemektedir.
  Evlilik tazminatımı evlilik tarihim 1 yılı geçmediği için almak istiyorum ama hesaplama yapılırken yenilenmiş en son sözleşmeyi mi baz almalılar yoksa 8 yılımımı mı?

  1. Aynı hastane çalışmışsanız ya da anı bakanlığa bağlıysa, tüm süreler dikkate alınmalıdır. Zaten yeni yasal mevzuat gereği de kıdem tazminatınız tüm süreler için hesaplanarak kamu kurumu tarafından ödenecektir.

 18. merhaba ben 13 kasım 2015 tarinde sözleşmeli işçi olarak bir otele başladım şuan dogum iznindeyim arada askı denilen üçretsz izinler dışında 1 yıl 5 aydır aynı otelde çalışıyorum dogum raparum bittiginde evlilik tarihim henüz 1 yıl olmuyor bu nedenle istifa etsem tazminat alma şansım varmı teşekkürler

  1. Pınar hanım evlilik tarihinizin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılmalısınız. Bu durumda kıdem tazminatınız size ödenmelidir.

 19. merhabalar eşim evlilik sebebi ile 5 yıldır çalıştıgı işten ayrılmak istiyor fakat işveren vermeyeceğini ve tehtitler savuruyor ne yapmamız gerekiyor.

  1. Ben olsam böyle bir durumda muhatap olmazdım. Notere giderek ihtarname çekerek işten ayrılın ve evlilik nedeniyle kıdem tazminatınızı talep edin. Ödenmezse zaten iş mahkemesi ödetecektir.

 20. Merhabalar
  Bir kamu hastanesinde tasören olarak çalışmaktayım 21 ocakta dügünüm var aynı iş yerinde 8yıl 11 aylık sigortam var ne kadar kıdem tazminatı alırım şubat ayında işten ayrılacak olsam

 21. Merhaba,

  Farklı bir platformda evlilik nedeni ile işten ayrılmada sadece dolan senelerin tazminatının alınabileceği gibi bir yazı okudum. Önümüzdeki MArt ayında nikahım olacak ve çalıştığım şirkette 2 yıl 10 ayım dolmuş olacak. Bu durumda ayrılmak istediğim zaman sadece 2 yıllık Kıdem tazminatımı mı almaya hak kazanıyorum? 10 ay sayılmıyor mu?
  Bilgi için şimdiden teşekkürler

  1. Hayır, böyle bir şey olmaz. Tüm çalışma sürelerinizin karşılığı kıdem tazminatı alırsınız.

 22. Merhaba ,
  Bir kamu bankasinda çalışmaktayım. Statümüz itibariyle ne kamu çalışanıyiz nede isciyiz,sozlesmeli isci oldugumuz soylenmekte evlilik sebebiyle işten ayrılmada kıdem tazminatı bizde alabilir miyiz?İlgili bankada bes yıldır çalışmaktayım yapılan yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda imzalatilan bir cok evrak sonucu bankaya başladım, ayrılma halinde tazminata talep ve hak edemem şeklinde bir ibare olmasi durumnda ve bilmeden imzalamam durumunu da ihtimal dahilinde tutarsak kıdem tazminat hak kazanimim ne olacaktır. Saygilarimla ..

  1. Merhaba. Tabi olduğunuz kanunu öğrenmeniz gerekir. Eğer İş Kanununa tabiyseniz, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alma hakkınız hiçbir şekilde engellenemez.

 23. Merhaba ben evlılık tazmınatımı alıcam fakat içerde yıllık iznim de var bu durumda ayrıldığım için yıllık iznimin geçerliliği nerdir bilgilendırebilirseniz beni çok sevinirim birde bu süreçte erken çıkış hakkım var mı çıkış tarıhımı Verdıkten sonra

  1. İşten ayrıldığınızda kullanmadığınız yıllık izniniz varsa bunların ücretinin de size ayrıca ödenmesi gerekir. Erken çıkıştan ne kastettiğinizi tam anlayamadım.

 24. Merhaba, Benim işyerimde 1 senem 14 kasımda doldu. Yaklaşık 2 hafta önce ve ben 4 ay önce evlendim. Yine de kıdem tazminatı hakkımı kullanabiliyor muyum? Yani illa 1 senem dolduktan sonra evlenirsem mi tazminat alabiliyorum? Ben1 senem dolmadan evlendim ve 2 hafta öncede senemi doldurdum? Evlilik nedeni ile işten çıkabilir miyim?

  1. Merhaba. İlk seneden sonra evlenmeniz gerekmez. Önemli olan, siz evlendikten sonra 1 yıl içinde işten ayrılmanızdır. Örneğinizdeki gibi, senenizi doldurduğunuza ve evlenmenizin üzerinden 1 sene geçmediğine göre kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 25. Merhaba ben resmî olarak evlendim işten çıkacağımda söyledim notere gittiğimde henüz sisteme geçmemiş evlendiğiniz bekar gözüküyprsuz denildi kimliğimi değiştirmem gerektiğini söyledi nüfus müzürdüğüne yönlendirdi nüfus müdürlüğüne gittim bana nikahımın üzerinden 10 gün geçmediği için kimlik yenilemesi yapılamadığını söyledi.ben dilekçemi yazıp evlilik cüzdanımın fotokopisini ekleyip versem olurmu

  1. Elbette olur. Dilekçenize ekleyeceğiniz bir evlilik cüzdanı fotokopisi yeterlidir, nüfus cüzdanına ayrıca gerek yok.

 26. Merhaba 18aydır özel bir iş yerinde çalışıyorum iş verenle bazı problemler yaşadım işten ayrıldığım da kıdem tazminatımı vermeyeceğine eminim ben 3aylık evliyim evlilik nedeniyle işten ayrılabileceğim Hakkı’mı kullanmak istiyorum yüzlerini görmek istemedğim için bu işi noterden ihtar çekerek göndereceğim için iş yerine her hangi bir evrak imzalamaya gitmem gerekirmi izlediğim yol doğrumudur ve iş veren ne kadar süre içerisinde çıkış işlemlerimi yapıp ne kadar süre içerinde kıdem tazminatımı ödemek zorunda ödemezse ne yapabilirm saygılar

  1. İşyerine gitmeniz gerekmez. Noterden çekilen ihtarnameye, evlilik cüzdanınızın bir suretini ekleyin ve banka IBAN numaranızı belirtin. İhtarnamede işverene örneğin 1 haftalık süre verebilir ve ödemezse iş mahkemesine başvurabilirsiniz. İşten ayrıldıktan sonra 10 yıl içinde dava açabilirsiniz. Yani süre sıkıntısı yoktur.

 27. Merhaba. 3 yildir ayni isyerinde calisiyorum. Calistigim kurum özel bir hastane ve evlilik nedeniyle isimden ayriliyorum. Evleneli 2 ay oldu. Evlilik tazminati alirken hastane adini yazmam yeterli mi yoksa patronumun adini mi yazmaliyim. Hastane 3 ortaga ait sadece birinin adini yazmam yeterli mi. İkinci sorumsa dilekceyi kendim versem bu benim icin sorun olur mu noter onayli mi göndermem gerekir.

  1. Bence işvereninizle görüşün ve direkt verin. Ama işvereninizin ödemeyeceğini düşünüyorsanız işinizi garantiye almak için noter kanalıyla talep edebilirsiniz.

 28. Merhabalar,7 yıldır bir firmadayım ve 1 hafta önce evlendim.İşten ayrılmak zorundayım.Kıdem tazminatımı alma hakkım var,tazminat ödeme süresi nedir.? Ve 7 yıldır yıllık izin kullanmadım,resmi tatiller bayramlar.Bunlarıda alma hakkına sahip olacakmıyım ?

  1. Merhabalar,7 yıldır özel bir firmadayım ve 1 hafta önce evlendim.İşten ayrılmak zorundayım.Kıdem tazminatımı alma hakkım var sanırım ,tazminat ödeme süresi nedir.?İşten ayrıldığımda,ne kadar sonra tazminatımı alma hakkım var. Ve 7 yıldır yıllık izin kullanmadım,resmi tatiller bayramlar da dahil..Bunları da alma hakkına sahip olacak mıyım ?

   1. Evet tazminat alma hakkınız vardır. Tazminat derhal ödenmelidir, bunun bir süresi olmaz. Alamadığınız diğer tüm haklarınız da ödenmelidir. Ödenmediği takdirde bir ihtarname ile işverenden talep edip ödenmezse dava açmalısınız.

  2. Tazminat ödemenin belirli bir süresi yoktur, makul bir s,re beklemeniz gerekir. Eğer alamadığınız başka haklarınız varsa tabi ki bunların da ödenmesi gerekir. Ödenmezse bunlar için ayrıca dava açabilirsiniz.

 29. Merhaba ben 1 yildir ….’da calisiyorm 1 sene kadr sonra evlenecegim isten cikmassam calismaya devam edersem ayni sekilde kidem tazminati alabilirmiyim…

  1. Evlendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bu tarihten sonra ise genel hükümlere tabi olursunuz.

 30. Merhabalar,

  İş yerimde 1 buçuk yılı aşkın süredir çalışıyorum.

  28 Ağustos 2015 tarihinde evlendim. Ve 16 Ağustos 2016 tarihinde istifamı verdim. 30 güm ihbar sürem var, bunun 2 haftalık kısmında çalışmaya devam edeceğim kalan güncler için ise yıllık iznimi kullanıyor olarak görüneceğim.

  Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabiliyor muyum 1 yıl içinde istifa ettiğim için? Yoksa işten ayrılmam (30 gunluk ihbar süresi sonrası) ve evlilik tarihim arasında 1 yıldan fazla süre olduğu için hakkım olmuyor mu?

  Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı için 1 yıllık süre için istifa ettiğim gün mü dikkate alınacak. Yoksa ihbar süremin bittiği gün mü?

  Yardımlarınız için teşekkürler

  1. Evlilik nedeniyle kıdem tazminatında ihbar süresi olacağını sanmıyorum. Bu nedenle önemli olan husus, evlendikten en geç bir sene sonra işten ayrılmış olmaktır. Bu benim görüşüm, takdir sizin.

 31. Merhaba.Ben 4 yildir bir tekstil firmasinda calisiyorum evlilik nedeniyle isten cikicam.sorum su kidem tazminati hesaplanirken ihbar sureside ayrimi hsaplaniyor ve kidem tazminatimi isveren taksitle veririm diyor tek seferde alma hakkim varmi?

  1. Siz istemezseniz kıdem tazminatı taksitle ödenemez. Ama anlaşırsanız taksitle ödeme mümkündür. Diğer sorunuzu tam olarak anlayamadım, kusura bakmayın.

 32. esim evlilik dolayisiyla isten ayrlacak ve tazminat talep edecek tum sartlari sagliyor fakat bu ohal durumu engel teskil ediyor mu ne yapilmasi gerekir

  1. Hayır, OHAL bu şekilde kıdem tazminatı almaya engel değildir. Kıdem tazminatınız ödenmek zorundadır.

 33. Iyi gunler benim 8 ay oldu is yerimde we ewlilik nedeniyle cikmam gerekiyo kidem tazminati alabilirmiyim

  1. Hangi gerekçeyle olursa olsun, kıdem tazminatı almanın ön şartı bir yıllık kıdemdir. Eğer 1 yılınızı doldurduğunuzda, evliliğinizin üzerinden hâlâ bir yıl geçmemişse o zaman alabilirsiniz. Şu anda alamazsınız.

 34. merhaba 10 aylık evliyim ve 7 aylıkta gebeliğim mevcut 8 hafta sonra doğum iznine ayrılacağım. ama kıdem tazminatım ölmesin diye çıkış alıp kıdem tazminatımı almak istiyorum gebeliğim sözleşmemi fesh etmem için bir problem oluşturur mu?

  1. Elbette olmaz. Eğer, evlendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl geçmemişse ayrılırken kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 35. İyi günler ben 2ay sonra düğün yapıcam ve işten evlilik nedeniyle ayrılmak zorundayım suan sağlık ocagında hemşireyim taşeron olarak görünüyorum yani aracı bır şirkete baglıyım ancak şirket kıdem tazminatımı vermiceğini doktorlar para verirse verecegini sölüyor ve doktorlarda bunu kabul etmezler cunku ben şirket elamınıyım bende dava acmayı dusunuyorum ancak me kadar surede kazanabılırım bu davayı yada ne yapmam gerekır yardımcı olursanız sevınırım

  1. Sinem hanım sitemizde yer alan bize sorun / iletişim bölümündeki formu doldurun ve bize gönderin. Ayrıntılı yazarsanız size bilgi vermeye çalışırım. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, alt işveren şirket vermezse bile asıl işveren olan kişi ya da firma vermez zorundadır. Vermezlerse dava açmalı ve hakkınızı almalısınız.

 36. Bir kamu kurumunda 3 yıldır taşeron personel olarak çalışıyorum. 3 yıl boyunca farklı farklı şirketler bünyesinde çalıştım ancak üst işverenim her zaman aynı kurum oldu. Evlilik tazminatımı istediğimde beni alt işverene yönlendirdiler ancak hiçbir alt işverende 1 yılımı dolduramadığım için evlilik tazminatı hakkım olmadığı söylendi. 2014’teki torba yasadan sonra üst işverenim olan kamu kurumundan evlilik tazminatı isteme hakkım doğuyor mu?

  1. Evlilik tazminatından kastınız nedir? Normal şartlar altında böyle bir tazminat türü yoktur. Kastettiğiniz kıdem tazminatınız mıdır? Sorunuzu daha açık sorarsanız size yardımcı olmaya çalışırım.

   1. Evet, yeni evlendim ve yukarıdaki şartlarda üst işverenimden kıdem tazminatı talep etme hakkım olup olmadığını sormuştum.

    1. Kıdem tazminatı almak için işten ayrılmanız gerek. Eğer evlendiğiniz tarihten bu yana 1 sene geçmemişse, asıl işvereniniz olan kamu kurumuna dilekçe vererek kıdem tazminatı almanız pekala mümkün. Bu dilekçe nasıl olmalı? Nereye başvurmalısınız? Şu yazıya bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz..

Başa dön tuşu