Kat Mülkiyeti Kanunu

Apartmanda köpek beslemek

Apartmanda köpek beslenmesi, özellikle meydana gelebilecek gürültü nedeniyle bazen tartışma konusu olabiliyor. Bu yazımda, apartmanda köpek beslemenin yasak olup olmadığını ve köpek gürültüsünden rahatsız olan komşunun haklarını açıklamaya çalıştım.

Yönetim planında köpek ile ilgili hükümler

Bir binada ya da toplu yapıda hangi faaliyetlerin ve işlemlerin yasak olduğunu öğrenmek için bakılması gereken ilk yer yönetim planı olmalıdır.

Çünkü kat mülkiyetinden kaynaklanan bir uyuşmazlık olduğunda, mahkemeler önce yönetim planının kanunlara aykırı olmayan hükümlerini ve sonrasında ilgili kanunları, uyuşmazlığın çözümünde dikkate almaktadır.

Yönetim planında yer alan ve kanunlara aykırı olmayan bir hüküm, haliyle ilk olarak dikkate alınacaktır. O halde yönetim planında; apartmanda ya da sitede köpek beslemenin yasak olup olmadığı ya da köpek beslenmesine ilişkin özel hükümler olup olmadığı öncelikle araştırılmalı ve hüküm varsa, uyuşmazlık bu hükme göre çözümlenmelidir.

köpekten rahatsız komşu

Kat malikleri kurulunun köpek ile ilgili kararları

Yönetim planı haricinde kat malikleri kurulu da yasaklanan faaliyetlerin belirlenmesinde etkilidir.

İlgili Makaleler

Kat malikleri kurulu belki bu konuyu görüşmüş ve yasaya uygun çoğunlukla bir karara bağlamış olabilir. O halde bakılması gereken ikinci yer, kat malikleri karar defteridir.

634 sayılı Kanun apartmanda köpek için ne diyor?

Yukarıdaki bu iki kaynak dışında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun amir hükümleri de dikkate alınmalıdır.

Köpek beslenmesine ilişkin 634 sayılı Kanun’un esas alınacak olan hükmü 18’nci maddede yer alan “Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” cümlesi olacaktır.

Bu madde ile genel bir çerçeve çizilmiş, köpek beslenmesine ilişkin özel bir hüküm getirilmemiştir.

Apartmanda köpek beslenebilir mi?

Yukarıdaki hükümler göz önüne alındığında, bakılması gereken ilk yer yönetim planı olmalıdır. Yönetim planında köpek beslenmesi yasaklanmışsa, köpek beslenmesi mümkün değildir.

Yönetim planında köpek beslenmesi şarta bağlanmışsa, köpek beslenmesi için öncelikle bu şartın yerine getirilmesi gerekir.

Yönetim planında köpek beslenmesine dair bir hüküm yoksa bu durumda varsa kat malikleri kurulu kararını dikkate almak doğru olacaktır.

Ancak yönetim planında köpek beslenmesinin yasaklanmaması, köpek beslenmenin mutlak surette serbest olduğu anlamına gelmeyecektir ve 18’nci maddede sayılı şartlar ihlal edildiği anda mahkeme köpek beslenmesine izin vermeyecektir.

apartmanda köpek beslemek yasak mı?

Apartmanda köpeklere ilişkin Yargıtay kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları, konunun çok daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacaktır:

Yargıtay 18’nci Hukuk Dairesi

Esas          : 2000/7409

Karar        : 2000/9159

Tarih         : 21.09.2000

… Tanık beyanlarından köpeğin diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmediği anlaşılmaktadır. Yönetim planının 26.maddesinin e bendinde bağımsız bölümlerde ve eklentilerinde köpek beslenmesinin büyükşehir yönetim kurulundan alınacak özel izne bağlı olduğu belirtilmiş, davalı da Büyükşehir B-16 blok yöneticiliğinin köpek beslemeye ilişkin 16.5.2000 günlü kararını temyiz aşamasında da olsa ibraz etmiş olmasına, böylece davalının köpek beslemek için yönetim planının öngördüğü koşulu yerine getirmiş bulunmasına göre yönetim kurulunun bu kararı muvacehesinde durumun değerlendirilmesi için mahkeme kararının bozulmasına…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas          : 2001/9082

Karar        : 2001/10181

Tarih         : 12.11.2001

… Anataşınmaza ilişkin yönetim planında, bağımsız bölümlerde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesini yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı, yalnızca kat malikleri kurulunca balkonlara köpek çıkarılmayacağı konusunda 29.4.2001 günlü karar alındığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre dosyadaki belge ve bilgiler içeriğinden de köpeğin davacıyı rahatsız ettiği hususu saptanamadığından mahkemece davalının köpeğini bağımsız bölümün balkonuna çıkarmasının önlenmesine karar vermekle yetinilmek gerekirken evinde köpek beslenmesinin önlenmesi ile istem de aşılarak apartmana köpek sokulmamasına karar verilmiş olması doğru görülmemiştir…

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Esas          : 2018/757

Karar        : 2019/1693

Tarih         : 12.03.2019

… Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre anataşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hükmün yönetim planında olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz. Dava konusu edilen köpeğin aralarında davacının da bulunduğu insanlara rahatsızlık verdiği, çıkardığı gürültü ve kokunun yukarıda sözü edilen Kanunun 18. maddesi kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek köpeğin anataşınmazdan uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi…

apartmanda köpek besleme şartları

Köpekten rahatsız olan komşu nereye şikayet edebilir?

Hangi nedenle olursa olsun, komşusunun evinde yaşayan köpekten rahatsız olan bir kat maliki ya da kiracı, bu rahatsızlığın giderilmesi için, apartmanın ya da sitenin bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33’üncü maddesi kapsamında “hakimin müdahalesini isteme” olarak adlandırılan bu dava neticesinde hakim, gerekli incelemeleri yaptırarak bir karara varacak ve davacının haklı olması durumunda, köpeğin ilgili daireden tahliyesine kadar varan kararlar alabilecektir.

Apartmanda hayvan beslemek isteyen kimse ne yapmalı?

Yukarıda bilgiler ışığında şu önemli bilgiyi, apartmanda köpek beslemek isteyen bir kat malikine ya da kiracıya muhakkak hatırlatmak gerekir ki; bir apartmana ya da siteye taşınmadan önce o apartmanın ya da sitenin yönetim planını mutlaka incelemelisiniz.

Burada köpek beslenmesine dair bir yasak varsa, köpek besleme hakkınız katiyen olmayacaktır. Bunun için yönetim planının değişmesi gerekir ki; bu değişiklik ancak tüm kat maliklerinin beşte dört oy çoğunluğuyla mümkün olabilecektir.

Yönetim planı haricinde, kat malikleri kurulu kararlarını da sorgulamanız ve buna göre evi kiralamaya ya da satın almaya karar vermeniz önem arz eder.

kat mülkiyeti kanunu köpek beslemek

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre evde köpek besleme

Doktrinde yer alan bir görüşe göre; bir hayvanın evde beslenip beslenmeyeceğine yönetim planı ile karar verilmesi Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne aykırıdır. Bu sözleşmeye göre; hayvan hak sahibi bir varlık olduğu için, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan yönetim planı, hayvanın haklarını ihlal edemez.

Ancak aşağıdaki Yargıtay kararından da görüleceği üzere; Yargıtay bu görüşe katılmamakta ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda, ev ve süs hayvanları bakımından bunların bağımsız bölümlerde beslenebileceklerine dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi, Türkiye’nin tarafı olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinde de buna imkân veren bir düzenleme bulunmadığından, yönetim planlarında yer alan “evcil hayvan besleme yasağı” hükümlerinin geçerli olduğunu düşünmektedir.

“… Yönetim planının 10. maddesinin (b) bendinde, bağımsız bölüm maliklerinin kendi bağımsız bölümleri ile ortak yerlerde diğer kat malikleri kurulunca müsaade verilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanları besleyemeyecekleri kararlaştırılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler buna uymak mecburiyetindedir.

Yönetim planında bağımsız bölüm maliklerinin kendi bağımsız bölümleri ile eklenti ve ortak yerlerde hayvan besleyemeyecekleri kararlaştırıldığına göre davalı bu yönetim planına uymak zorundadır.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda, ev ve süs hayvanları bakımından bunların bağımsız bölümlerde beslenebileceklerine dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi, Türkiye’nin tarafı olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinde de buna imkân veren bir düzenleme bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi…” (20 Hukuk, 2017/7206 K.)

Hayvanları Koruma Kanunu’na göre evde köpek besleme

Hayvanları Koruma Kanunu’nda evde hayvan beslenmesine dair doğrudan bir izin ya da yasaklama olmadığından, apartmanda köpek beslenip beslenemeyeceği konusunda Hayvanları Koruma Kanunu’nun dikkate alınması mümkün değildir.

SONUÇ

O halde bina içindeki bağımsız bölümde köpek beslenmesi konusunda sırasıyla bakılması ve izlenmesi gereken yol şu şekilde olacaktır:

  • Yönetim planında yasaklanmışsa, hiçbir şekilde beslenemez
  • Yönetim planında belirli bir şarta bağlanmışsa, o şart sağlanmadan asla beslenemez
  • Yönetim planında bir hüküm yoksa kat malikleri kurulu kararlarına bakılır ve buradaki karar esas alınır
  • Yönetim planında ve kat malikleri kurulunda bir hüküm yoksa köpek ancak diğer kat maliklerini ve sakinlerini rahatsız etmiyor olmak kaydıyla beslenebilir

Bir başka deyişle; apartmanda köpek beslenebileceğine dair yönetim planında ya da kat malikleri kurulu kararlarında hüküm olsa bile; köpeğin yine de diğer apartman sakinlerini rahatsız etmemesi gerekir.

Köpeklerin kimseye zararı olmayan masum hayvanlar olduğunu biliyorum. Ancak yine de mesele bir arada yaşamak olduğunda; bir komşunun köpek ile birlikte yaşamak hakkı olduğu kadar, bir başka komşunun gürültüden uzak durmak hakkı olduğunu da unutmamak ve mümkün olduğunca orta yolu bulmak gerektiğini son olarak hatırlatmak istiyorum.

Apartman ve site hayatının temel sorunlarından birisini, kapıcının kıdem tazminatını açıkladığım bir başka yazıma göz atmak isterseniz, şu bağlantıya göz atabilirsiniz: Kapıcının kıdem tazminatı

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu