Kat Mülkiyeti Kanunu

Apartman toplantı çağrısı nasıl yapılır?

Bir apartmanda kararların alındığı yer kat malikleri kuruludur ve kat malikler kurulu yılın belirli dönemlerinde toplanır. Olağan kat malikleri kurulu toplantısının zamanı en başından bellidir; ancak olağanüstü toplantı zamanı önceden kestirilemez. Peki, ama apartman ya da sitede toplantı çağrısı nasıl yapılır?

Kat malikleri kurulu toplantı türleri

Konuyu daha iyi anlamak için her şeyden önce, kat malikleri kurulunun iki tür toplanma şeklinin olduğunu bilmek gerekir:

 • Olağan toplantı
 • Olağanüstü toplantı

Kat malikleri kurulu toplantısına çağrı usulleri her iki toplantı türünde farklı olup bunlar aşağıda izah edilmiştir.

Apartmanda ve sitede olağan toplantı zamanı

Kat malikleri kurulunun toplanma zamanını öğrenmek için bakılması gereken ilk yer, yönetim planı olmalıdır: https://mustafabaysal.com/yonetim-plani-nedir/

Çünkü 634 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesine göre kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanır.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, kat malikleri kurulu her sene en az bir defa toplanmak zorundadır. Yine aynı maddeye göre; yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanılır.

O halde kat malikleri kurulu ya yönetim planında gösterilen tarihte ya da böyle bir zaman belirlenmemişse, her yılın ilk ayı içinde (ocak ayı) toplanır.

Toplu yapılarda olağan toplantı zamanı

Toplu yapılarda ise kural biraz farklıdır ve toplu yapılarda kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Kat malikleri kurulu olağan toplantı çağrı usulü

Olağan toplantı için 634 sayılı Kanun’da özel bir çağrı usulü veya zamanı öngörülmemiştir. Bunun anlamı; toplantı çağrısının kat maliklerine iadeli taahhütlü, elden imza karşılığı ya da apartman ilan panosuna asılarak yapılabileceğidir. Ayrıca toplantıdan makul süre önce kat maliklerine toplantı zamanının duyurulması yeterlidir.

Hemen alttaki bölümde görüleceği üzere; olağanüstü toplantı söz konusu olduğunda ise kesin ve net süreler ile kurallar devreye girecektir.

apartman site toplantı çağrısı nasıl yapılır?

Apartmanda olağanüstü toplantı zamanı

Adından da anlaşılacağı üzere olağanüstü toplantı, rutin toplantı zamanı dışında ve özel bir gündemle toplanılmasını ifade eder.

Olağanüstü kat malikleri toplantısı ancak aşağıdaki durumlarda yapılabilir:

 • Yöneticinin talep etmesi
 • Denetçinin talep etmesi
 • Kat maliklerinin üçte birinin talep etmesi

Olağanüstü toplantı çağrı usulü

Apartmanda ya da sitede olağanüstü toplantı istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi bildirilmelidir.

Bu çağrı yapılırken, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı da belirtilir. Böyle bir durumda iki toplantı arasındaki süre 7 günden az olamaz.

kat malikleri kurulu toplantı çağrısı

Kat malikleri kurulu toplantı çağrı usulleri

Aşağıdaki tabloda, kat malikleri kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılara nasıl ve ne zaman çağrılması gerektiğini net bir şekilde görebilirsiniz:

Toplantı türüÇağrı zamanıÇağrı usulü
Olağan toplantıMakul süre
(Örneğin toplantı tarihinden 15 gün ya da 7 gün öncesi yeterlidir)
Özel bir usul yok.
(Örneğin apartman panosuna asılabilir ya da Whatsapp’tan gönderilebilir.)
Olağanüstü toplantıToplantı tarihinden EN AZ 15 gün önce (Bu süre kesindir, 14 gün dahi olmaz)Ya kat maliklerine imzalattırılan bir davet mektubu ile ya da bu mektubu kat maliklerinin adreslerine iadeli taahhütlü göndererek
Apartman ve site toplantı çağrı usulleri ve süreleri tablosu

Apartman toplantısı çağrısı Whatsapp ile olur mu?

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere olağan toplantı söz konusu olduğunda, apartman toplantı çağrısı SMS göndererek, Whatsapp’tan yazarak ya da davul zurna çalarak bile yapılabilir. Bunun nedeni, olağan toplantının zamanı en baştan belli olduğu için Kanun’un özel şartlar getirme ihtiyacı duymamış olmasıdır.

Bir Yargıtay kararında şöyle denilmiştir:

“… 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 29/1. maddesinde olağan toplantı düzenlenmiş olup, yönetim planında belirlenen olağan toplantı için özel bir davet/çağrı şartı bulunmamaktadır.

Toplantıya davet/çağrı şartı, kanunun 29/2 maddesinde düzenlenen olağanüstü toplantı için getirilmiştir. Yönetim planında belirlenen olağan toplantı çağrısının (tarihi, saati, yeri ve gündemin), anayapının girişine/ilan panosuna makul bir süre öncesinden (15 gün gibi) asılmak suretiyle ilan edilmesi kâfidir…” (20 Hukuk, 2020/1731 K.)

Fakat olağanüstü toplantı söz konusu olduğunda, toplantı çağrısı mutlaka ama mutlaka ya taahhütlü mektupla ya da imzalatılan bir çağrı mektubu karşılığında yapılmalıdır. Diğer hiçbir çağrı usulü kabul görmeyecektir.

Bir Yargıtay kararında bu durum şöyle ifade edilmiştir:

“… 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 29.maddesinin ikinci fıkra-sına göre, önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

Somut olayda davacının katılmadığı 08.05.2011 tarihli toplantı için toplantı gününün davacıya tebliğ edilmediği, davacının kiracısına imza karşılığı tebliğ edildiği, iptali istenen kat malikleri kurulu toplantısı için davacıya Yasanın öngördüğü şekilde bir çağrının bulunmadığı dikkate alındığında, yasal koşulları yerine getirilmeyen toplantı ve alınan tüm kararların iptaline hükmedilmesi…” (18 Hukuk, 2014/18635 K.)

Kat malikinin adresinin bilinmemesi halinde tebligat usulü

Kat malikine toplantı çağrısı yapılması ya da başka bir amaçla tabligat gönderilmesi gerektiğinde, her şeyden önce kat malikinin adresini bilmek gerekir. Kiracının ikamet ettiği bağımsız bölümlerde, bu tebligatın yapılabilmesi için kat malikinin adresini bilmek gerekir.

İşte kat maliki normal şartlar altında adresini yöneticiye bildirmekle yükümlüdür. Bildirmezse ya da bildirdiği adreste tebligat yapılamazsa, tebligatlar artık o adreste oturan kiracısına yapılır ve tebligatın bir örneği apartman girişine asılır. Bu tebligat, kat malikine yapılmış kabul edilir. Eğer bağımsız bölümde kimse de oturmuyorsa, bu durumda tebligat örneği apartman girişine asılır.

Kısaca özetlemek gerekirse; kat malikine tebligat usulü aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • Kat malikinin bilinen adresine tebligat yapılmalıdır.
 • Kat maliki yöneticiye adres bildirmemişse ya da bildirmiş fakat adreste tebligat yapılamamışsa, dairesinde oturan kimseye tebligat yapılır.
 • Dairede oturan kimse de yoksa bu durumda tebligat örneği daire kapısına ve apartman girişine asılır.
 • Böylece tebligat kat malikine yapılmış kabul edilir.

Yukarıdaki tebligat usulünün yasal dayanağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat” başlıklı Ek Madde 1’idir.

SONUÇ

Kat malikleri kurulu toplantı çağrısı olağan ve olağanüstü toplantı için farklı usullere tabidir. Yukarıdaki tablo bu konuda size yeterli bilgiyi verecektir.

Sizin hatırlamanız gereken esas konu; olağanüstü toplantının çok ağır usul şartlarına tabi olduğu ve eğer bu şartlar yerine getirilmezse, bu toplantıda alınan kararların itiraz yoluyla mahkemece iptal ettirilebileceğidir.

Ancak bu iptal kararı için itirazın yasal süresi içinde yapılması gerekir. Bir başka deyişle; aşağıdaki Yargıtay kararından da görüleceği üzere; toplantıya katılan ve aleyhte oy kullanan kat maliki toplantı tarihinden itibaren 1 ay ve katılmayan kat maliki ise kararı öğrendiği tarihten itibaren 1 ay ve her halde 6 ay içinde kararın iptali için sulh hukuk mahkemesine başvurmazsa, kararlar geçerli hale gelir.

“… çağrı şartına uyulmaması yok veya mutlak butlan sebebi değil ise de emredici hükümlere aykırılık nedeniyle 1 ve 6 aylık sürede açılan davada toplantının ve kararlarının iptaline karar verilmesi gerektiği…” (5 Hukuk, 2021/1246 K.).

Apartman ve site toplantı çağrısı ile ilgili sık sorulan sorular:

Apartman duyurusu kaç gün önceden yapılır?

Olağanüstü toplantılarda en az 15 gün önceden yapılır. Olağan toplantılarda süre belirlenmemiştir, bir gün önce bile olur.

Apartman olağan toplantısı ne demek?

Olağan toplantı, apartmanın ya da sitenin her yıl aynı zamanda yaptığı ve rutin kararların alındığı toplantıdır.

Apartman olağan toplantısı ne zaman yapılır?

Apartman ya da sitenin olağan kat malikleri kurulu toplantısı, yönetim planında belirlenen tarihte yapılır. Yönetim planında bir tarih yoksa, her sene Ocak ayı içinde yapılması gerekir.

Apartmanda olağan toplantı yapılmazsa ne olur?

Yasal olarak bunun bir müeyyidesi yoktur; fakat işletme projesi yapılması ve avans tutarlarının belirlenmesi başta olmak üzere alınması gereken kararlar alınmazsa, ileride hukuki sorunlar yaşanması muhtemel olur.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

31 Yorum

 1. Merhaba
  Çok acil bir sorunun cevabını arıyorum. Lğtfen yardımcı olur musunuz ?
  Apartman yöneticisiyim merkeziden kombiye geçeceğiz. 10 daire maliklerin çoğu yurtdışında ancak bir daire maliki hindistanda yaşıyor ve dairemin görsel niteliği bozulcak dairemde tamirat olacak diye kombiye geçemke istemiyor. Whatsap gurubu üzerinden konuşalım dedik. Bağırdı çağırdı kaçtı. Dava açacağım dedi. genel kurula çağrı tebligatı yapacağım adresini ver dedim. adresini vermiyor binada kiracısı oturuyor. Sırf pislik çıkartmak için genel kurul istedi oysa herkesi aradım razı defteri kiracısına vekilen imzalatacaklar ancak bu adam yüzünden genel kurul yapmak zorunda kaldım. adrresini vermiyor kiracısına tebliğ etsem kabul olur mu ? herkese kararı onaylıyor bu adam hariç. Merkezi kazan eski kömürlüden dönme olduğu için başkentgaz kullanım raporu vermedi biz de kombiye geçmek istiyoruz. Ben hangi yolu kullanırsam bu adam iptal davası açsa dahi kazanamaz. bilginize tşkler saygılar.

 2. Olağanüstü kat malikleri kurulu yapıldıktan sonra aynı anda tutanak altına alınması gerekmez gerekir mi ya da sonradan imza altına alınması yasa gereği mümkün mü

  1. Merhaba, elbette toplantı esnasında kayıt altına alınması gerekir. Sonrasında evrak dolaştırılıp imza alınması yasal olmaz; fakat uygulama sıkça rastlanan bir durum ve uyuşmazlık konusu olursa, büyük ihtimalle geçerli sayılacaktır.

 3. Mustafa bey olağan toplantı whatsapp üzerinden yapılıyorsa olağan üstü toplantı neden yapılmaz. Günün şartlarında iadeli taahhütlü mektubun 52₺ olduğunu düşünürsek 40 kişilik bir sitenin posta maliyeti 2080₺ bir site için büyük bir meblağ değil mi?

  1. Merhaba, iki toplantı da whatsapp üzerinden yapılamaz. Kastettiğiniz çağrı usulü ise, bunun nedenini yazımda hem de kanuni delilleriyle izah ettim.
   Not: Çağrı usulünü dikkatli okumanızı öneririm. “bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektup” ifadesinden de anlaşılacağı üzere öncelikle imza usulünü denemek ve bu şekilde ulaşılamayanlara mektup göndermek gerekir.

 4. Mustafa bey kolay gelsin
  bir binanın yöneticisiyim.olagan dışı toplantı yapmak istiyorum
  bunun için taahhütlü mektup yollayacağım ancak size sormak istediğin konu şu
  ben bu mektubu yolladığım tarihten itibaren 15 gün sonraya mı toplantı tarihi yazmam lazım çünkü bu mektup kişiye belki 10 gün sonra ulaşacak böyle olursa ben bu toplantı tarihini neye göre belirleyeceğim.
  toplantı tarihini mektubu verdiğim andan sonra ki 15 gün ve sonrası için verirsen sıkıntı olur mu
  şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba, mektuplar en az 15 gün önce muhatabına ulaşmış olmalıdır. Buna göre, daha önceki bir sürede mektupları çıkarmış olmanız gerekir. Ya da elden imzalatmalısınız.

 5. Mustafa bey, merhaba. Tüm siteleri aradım ama noter onaylı karar defterinde alınan kararlar da yapılan oylamalar karar alındı diye mi yazmak gerek, yoksa yapılan oylamada, örneğin: 18 kabul, 7 red, 2 çekimser oyla kabul edildi. Diyerek açık ve net yazılması ZORUNLULUĞU varmıdır?
  Teşekkürler

  1. Merhaba, bunun için her yeri aramanıza gerek yok. Elbette ki; toplantıya katılan sayısı ve dahi katılanların isim soy isim ve imzaları ile oy tercihleri açıkça defterde yar almalıdır. Aksi takdirde, muhtemel bir dava aşamasında kararların sıhhati nasıl ispat edilebilir?

 6. mrb yazılarınızı beğendim tşk ler ancak bir sorum olacak:
  karar defterine karar alınıp 8 dairelik bir bina binanın dış cepe ve çatı lokal tadilatı yaptırıldı
  ancak dairenin birtanesi toplantıya katılmadı kiracisıda katılmadı 7 dairenin mülk sahipleri toplantıya katıldı ve yapılacak işlerin daire başına düşen miktarı ödedi fakat birtanesi ödemedi niye derseniz bizi toplantıya çağırmadınız diyere itiraz ediyor burada kanun yolu nedir . veya nasıl bir yol izlenebilir (mal sahibi resmi kurum) kuruma borç için yazı yazıldı istendi ancak ret geldi.
  tel : 5520219087 tşk.

 7. Selam.bir sitede iki adet dairem mevcut.110daireyiz.ben sitede oturmuyorum.dairelerden biri boş biride kiracılı yeni bina düzen oturmamış durumda.ocakta alınan yönetim bilgim dışında Mayıs’ta toplanmis sadece 17 kışınin katılımı ve imzası ile aidatı iki katına çıkarmışlar.copler alınmıyor bina temizlenmiyor asansör hep bozuk.sormak istediğim panoya asılmış whatshuptan bidlririlmis toplanti katılım az olmuş haftasina bir daha davet yapılmış 17kisi kafalarına göre karar alıp imzalamış.bunuda bize yasal hakkımız diye dayatiyorlar.hicbir whatshup grubunda ekli değilim bana bildirilmedi.bize şu an icra göndermeye kalkıyorlar böyle bir hakları varmı.bu arada bir çok daire hizmet alamadığımız dan dolayi 5aydir aidat odemiyoruz

 8. Mustafa bey merhaba. Yönetici şehir dışında olduğu ve yönetimsel işler aksadigi için yeni yönetici ya da yönetim kurulu için yeterli imza ile toplantı talep ettik.

  Yönetici toplanti tebligatında tarih vermiş ama zaman birimi yani saat vermemiş.

  Tebligat kanunununda kesin tarih ve zaman vermesi kanunen mecburi değil mi?

  Teşekkür ederim.

  1. Toplantı saatini elbette bildirmesi gerekirdi. Fakat bunun ilgili tebligatı hukuken sakatlayıp sakatlamayacağı konusu açıkçası bir avukata danışılması gereken bir konudur. Bu hususta ben yorum yapmak istemem.

 9. Selamlar mustafa bey bir kaç sorum olacaktı

  1) 2019 yılı haziran ayında yapılan kat malikleri kurulda 2. Toplantı olduğundan toplantıya katılanların yarısından bir fazla oy ile boyama kararı alınmış 46 daireli sitede 2. Toplantıya 16 kişi katılıp 9 kişi ile alınan bir karar. Daha önemlisi bu toplantı aralık 2018 de seçilen yönetimin bir yıllık görev süresindeki 2. Kat malikleri kurulu olduğu için OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL olmuş olmaz mı?

  2) eğer bu toplantı olağanüstü genel kurul ise usulen iadeli taahütlü posta yada imza karşılığı gündemi belirten davetiye ile maliklerin çağrılması gerekmez miydi?

  3) 2019 yılında alınan bu kararla üstünden 3 yönetim değişmesinden ve 3 genel kurulda yeni bir karar alınmamasına rağmen 2022 yılı mayıs ayında kat maliklerinden 2019 yılındaki bu kararı gösterip kat malikleri kurulu toplamadan ayaküstü 40 daireden imza toplayarak yöneticinin kendi firmasından bina dış çephe boyasını yaptırmaya başlaması yasal mıdır?

  4) aynı yönetici bazı maliklere boya işlemine ödeme yapmadıkları için icra takibi başaltırsa 2019 yılındaki olağanüstü kurulda alınan kararın usulsüz olduğunu belirterek takibe itiraz mı edilmesi gerek yoksa 2019 da alınan kararların iptali için ayrı bir dava mı açılmalı

  Cevaplarınız için teşekkürler

  1. Merhaba. Sitenizin yönetim planında belirtilen olağan toplantı zamanı ne zaman? Haziran değilse, evet olağanüstü toplantı olur. Çağrının haliyle, yazımda belirttiğim usulde yapılması gerekir.
   Burada önemli olan kararın üzerinden kaç yönetim geçtiği değil, alınan kararın uygun olup olmadığıdır. Son sorunuza ise cevap verebilirim; ancak bir hukukçunun cevaplaması daha doğru olur. Ben sizi yanıltabilirim, o nedenle bir şey söylemek istemiyorum.

   1. dönüşünüz için teşekkürler

    usulünce çağrısı yapılmamış olağanüstü genel kurulda alınan kararlar yok hükmünde sayılır mı? açıkça kmk 29. maddesine aykırı bir durum var yargıtay kararlarında bu durumdaki tüm toplantıları iptal etmiş ama yargıtay kararlarında iptal davaların açılma tarihleri belli olmuyor. 6 aylık dava açma süresi geçmesinden dolayı toplantı iptal davam red olur mu?

    1. Onur bey, sizi dava açmaya ya da açmamaya yönlendirecek cevaplar vermem doğru olmaz. Bu noktada artık bir avukattan destek almanız gerekir. Rica ederim.

 10. Selam Mustafa bey wastap gurubundan yönetici seçildim bundan sonraki toplantıların wastapdan yapılacağı kararı deftere işlendi.yönetimde olmayan kat malıkı wastap grubundan olağanüstü fiziki toplantı çağrısı yaptı yarıdan fazla kişi onay verdi toplantıya yönetici olarak katılma meçburiyetim varmı. Teşekkürler

  1. Merhaba. Böyle bir şeyi ilk defa duydum: Whatsapp grubundan yönetici seçmek 🙂
   Açıkçası, hukuken yok hükmünde olan ve fakat Whatsapp’ta kurulan bir yönetim için olağanüstü toplantı çağrısının whatsapptan yapılmasına şaşırmamak gerekir. Kazan’ın doğurduğuna inanırken öldüğüne de inanmak gerekir.

 11. 430 haneli sitede 2 yılda bir olağan genel kurul yapılmakta ve imza ile duyuramadığımız genel kurul gündemini iadeli taahütlü postayla bildirim yapıyorduk artık mektup ücretleri çok yüksek olduğundan artık watsaap yoluyla olağan genel kurulu üyelere bildirmek istiyoruz kat maliki ilerde bu genel kurula itiraz ederse sorun yaşarmıyız mahkeme konusunda blgi verirseniz sevinirim.

  1. Cihan bey sorunuzun cevabı yazımda zaten var. Eğer olağan genel kurul zamanı yönetim planında belirlenmişse ve bu tarihte toplantı yapılıyorsa ya da yönetim planında tarih yoksa ve KMK’da belirtilen zamanda toplantı yapılıyorsa, olağan toplantı yapılıyor demektir ve bunun çağrısının nasıl olması gerektiğini hemen yukarıda izah ettim.

   1. kat maliki ilerde olağan genel kurulu tebligatla yapmadığımız konusunda itiraz ederse sorun yaşarmıyız bu konuda açılmış herhangi bir mahkeme yada yargıtay kararı varmı bilgi verirseniz sevinirim.

    1. Tekrar merhaba, yazımı okudunuz mu? Okuduysanız, içeriğinde Yargıtay kararı zaten mevcut.

     1. Mustafa bey çok çok teşekkürler.Yazınız gayet anlaşılır sağolun sadece kat maliklerinin akıllarında soru kalmasın diye teyid olması için yazmıştım verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlar için çok sağolun iyiki varsınız.ağlıkla kalın.

     2. Ben teşekkür ederim, bazen cevaplar yazıda yer aldığı halde okuyucuların gözünden kaçabiliyor. O nedenle hatırlatmak istemiştim. Kolaylıklar dilerim.

 12. Mustafa bey, denetçinin olağanüstü toplantı çağrısı yapması için profesyonel yönetime göndereceği metin nasıl olmalı. Orada da gündem, toplantı yapılması istenen tarih ve çoğunluk sağlanamaması durumunda erteleneceği tarih olmalımıdır. Teşekkürler

  1. Merhaba. Gündem, tarih ve yer bilgisi mutlaka olmalıdır. Diğer bilgiler teferruat olmakla birlikte elbette yazılabilir.

 13. Mustafa bey kolay gelsin
  usule uygun yapılmayan olağanüstü bir toplantı için dava zaman aşımı süresi ne kadardır

 14. İyi günler. Yargıtay kararına göre olağanüstü toplantı çağrısının kat malikine değil de kiracısına yapılmış olması nedeniyle gerçekleştirilmiş olan toplantının iptal edilmiş olmasında kat malikinin yazılı adres beyanı verip vermediği hususu dikkate alınmış mı? Adres beyanı vermeyen kat maliki için kiracıya yapılan tebligatların geçerli olduğu malumdur. Aksi durumda yönetici olarak kat malikinin adresinin peşinden mi koşturmamız gerekir? Sorumluluk onlara ait değil mi? Şimdiden cevabınız için teşekkürler…

  1. Hakan bey merhaba, kat malikinin adresine ulaşılamadığı durumlarda elbette ki tebligat ona yapılmadığı için toplantı iptal olmayacaktır. Ancak yönetim kat malikinin adresini bulmak için çaba sarf etmeli, örneğin tapudan kayıtları talep etmeli ve gerekirse yazışmalar yapmalıdır. Buna rağmen elde edilemeyen adresler örneğin bir tutanağa bağlanarak saklanmalı ya da en azından dosyalanmalıdır. Kanaatimce ancak bundan sonra, sorumluluk kat maliklerine yüklenebilir.

Başa dön tuşu