İşe İade

İşe iade davası şartları

İş Kanununun işçilere getirdiği iş güvencesi, işçinin işe iade başvurusu yapma hakkıyla kullanılır. Bir başka deyişle, işten çıkarılan bir işçi işe iadesini talep edebilir; ancak bunun belirli şartları vardır. O halde işe iade davası şartları nelerdir ve işe iade başvurusu nasıl yapılır?

İşe iade davası nedir?

Bunu aslında dava olarak nitelendirmek hem doğru hem yanlış olacaktır. Çünkü işe iade süreci arabuluculuk ve dava olarak iki ayrı süreci ifade eder ve taraflar arabuluculuk aşamasında anlaşırsa, davaya gerek kalmaz.

İşe iade; işten çıkarılan işçinin, yapılan feshin geçersiz olduğunu iddia ettiği ve bu nedenle işe iadesini talep ettiği bir haktır.

İşe iade hakkı şartları

İşe iade hakkının doğması için işçinin iş güvencesine sahip olması gerekir. Bilindiği üzere memurlar için mevcut iş güvencesi hakkı oldukça geniştir ve işten çıkarılan bir memur idare mahkemesine giderek görevine iadesini her zaman isteyebilir.

Oysa iş mahkemesine giderek işe iadesini istemek, işten çıkarılan her işçinin hakkı değildir. Ancak aşağıdaki şartları taşıyan işçi işe iade başvurusu yapma hakkına sahip olur:

 • İşçinin sözleşmesinin belirsiz süreli olması
 • İşyerinde çalışan en az 30 işçi olması
 • İşçinin o işyerindeki kıdeminin en az 6 ay olması (Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz)

İşçinin 6 aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde geçen tüm süreler birleştirilerek hesaplanır. İşverenin aynı iş kolunda birden çok iş yerinin olması halinde, iş yerinde çalışan toplam işçi sayısı, bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısı esas alınarak belirlenir.

Kanun 6aylık kıdemi olan işçilerin iş güvencesinden yararlanacaklarını öngördüğüne göre, bu sürenin fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarihte doldurulmuş olması şarttır.Sürenin bildirim önelleri sonunda dolacak olması, güvenceden yararlanabilmek için yeterli değildir.

Bu şartları taşımayan bir işçinin iş güvencesi yok demektir ve bu işçi ancak kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi alacakları için dava açabilir; fakat işe iadesini isteyemez.

Ayrıca şu yazıda belirtilen çalışanların da işe iade hakkı yoktur: İşveren vekili işe iade davası açabilir mi?

işe iade başvurusu şartları

İşten kendisi ayrılan işçinin işe iade hakkı

İşçilerin sık sık karıştığı konulardan birisi de budur. İşe iade hakkı, iş güvencesine sahip olan işçinin her zaman başvurabileceği bir yol değildir. Bunun ön şartı, işverenin işçiyi işten çıkarmış olmasıdır. Yani işçi ne kadar haklı olursa olsun, işten kendisi ayrılmışsa, artık işe iadesini talep edemez.

işe iade davası açmak

İşe iade başvurusu ve süreci nasıl olur?

 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden ya da davranışlarından/hareketlerinden ya da işin, iş yerinin veya işletmenin gereklerinden kaynaklanmakta olan geçerli bir nedene dayanmak zorundadır.

Zaten dava da tam bu gerekçeyle açılır ve işverenin işçisini işten çıkarırken GEÇERLİ bir nedene dayandığını ispat etmesi gerekir. Yoksa, mahkeme işçiyi işe iade edecektir.

 • İşveren fesih bildirimini yazılı şekilde yapmalı ve fesih nedeninin açık bir şekilde ve kesin olarak belirtmek zorundadır.

Bu şart gerçekleşmezse yani işveren işçisini sözlü olarak çıkarırsa, mahkeme yine işçiyi işe iade edecektir. İşçinin savunması alınmaksızın, geçerli bir nedene dayanarak iş sözleşmesi feshedilemez.

 • İş akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde neden gösterilmediği iddiasıyla veya gösterilen nedenin geçerli bir neden olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihinden itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurabilir.
 • Zorunlu arabuluculuk sistemi getirildiği için, doğrudan iş mahkemesine başvurulması mümkün değildir. Burada önemli bir ayrıntıyı belirtmek isterim. Eğer ihbar süreli bir fesih söz konusu ise; örneğin işçiye bildirim yapılmış ve iş akdinin 8 hafta sonra feshedileceği belirtilmişse, bu 1 aylık arabulucuya başvuru süresi, bildirimle birlikte başlar. Eğer arabulucuya başvurmak  için, illa ki işten çıkacağız tarihi beklerseniz, hak düşürücü süre nedeniyle işe iade davası açamazsınız.

İşe iade talepli arabulucu başvurusunun nasıl yapılması gerektiğini şu yazıda açıklamıştık: mustafabaysal.com/ise-iade-arabulucu-basvurusu

 • Arabuluculuk sonunda anlaşmaya varılırsa; işe başlatma tarihi, boşta geçen süreler için ödenecek tutar ve işçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek olan işe başlatmama tazminatının miktarı tutanakla kayıt altına alınır.
 • Arabuluculuk sonunda anlaşmaya varılamazsa, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesine dava açılabilir.

Arabuluculuk sonrası dava sürecini de anlatmıştık: mustafabaysal.com/arabuluculuk-sonrasi-dava-acma-sureci/

 • İşverence geçerli bir sebep gösterilmediği veya gösterilen nedeni geçerli bir neden olmadığı iş mahkemesince tespit edilerek feshin geçersiz olduğuna karar verildiğinde, işveren, işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmaya mecburdur.
 • İşveren, işçiyi başvurusu olmasına rağmen 1 ay içinde işe başlatmazsa, işçiye mahkeme tarafından belirlenen ve en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında işe iade tazminatı ödemekle mükellef olur.
 • Tazminat miktarının ne olacağını, feshin geçersizliğine karar verdiğinde mahkemenin kendisi belirler.
 • İşçi dava boyunca çalışmadığı için, kararın kesinleştiği tarihe kadar çalıştırılmadığı süreler için işçiye ücret ve diğer mali hakları ödenir.(Bu ödemenin üst sınırı 4 aylık tutardır.)
 • İşçi mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, bu kararın tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverenine başvurmak zorundadır. İşçi bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapılan fesih geçerli bir fesih kabul edilir ve işveren sadece bu geçerli feshinin hukuki sonuçları ile sorumlu tutulabilir.

işe iade yargıtay kararları

İşe iade Yargıtay kararları

Yargıtay, içtihatlarıyla İş Kanunu uygulamasına yön veren en önemli kurumdur. Böyle olunca kararları da önem arz eder. Aşağıda yer alan kararları incelemenizi öneririz; çünkü bunlar işe iade konusunda yol gösterici ve öğretici kararlardır.

“… Somut olayda işçinin işe başlatılması başvurusunu içeren ihtarnamesi 25.02.2008 tarihinde işverene tebliğ edilmiştir. Davalı işveren 24.03.2008 tarihli işe davet ihtarnamesinde, 09.05.2007 tarihi itibari ile davacının daha önce çalıştığı yemekhanenin kapatıldığını ve bir başka firma ile yemek üretim sözleşmesi imzalandığını, davacının daha önceki işinde çalıştırılmasının imkansız olduğunu belirtmiş, davacının şirkette işe başlaması halinde işe iade işlemlerinin gerçekleştirileceğini, sosyal haklarının tamamen iade edileceğini ve şirkette uygun ve münasip bir işte çalıştırılacağını bildirmiştir. Davacı, işveren tarafından hangi departmanda ve konumda görev yapacağının açıklanmaması, davalı işyerinde önceki çalıştığı yemekhane dışında işyeri sahipleri ve müşterilere yiyecek hazırlanan bir başka mutfak bulunmasına rağmen burada çalıştırılacağının açıkça belirtilmemiş olması nedeni ile işverenin işe davetinde samimi olmadığı ileri sürmüş ve mahkemece de bu yönde kanaate varılmıştır.

Ancak, davacı işe davetten sonra, işe başlamak üzere işyerine gitmediğinden ve işverene işyeri sahipleri ve müşterilere yiyecek hazırlanan diğer mutfakta kendisini işe başlatma imkanını tanınmadığından, sadece ihtarnamede başlatılacağı işin açıklanmaması gerekçesine dayanarak işverenin işe davetinde samimi olmadığını ileri süremez. Davacının işe iade talebinde samimi olmadığı ve davete rağmen işe başlamadığı anlaşıldığından, işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Kanun’un 21/5. maddesine göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur…” (22 Hukuk, 2012/10075 E. ve 2012/13856 K.)

“… Dosya içeriğine göre, davacı işçi kesinleşen işe iade davasının ardından kanuni süresi içinde işe başlatılması için işverene başvurmamıştır. Bu durumda iş sözleşmesinin geçerli fesih niteliğindeki sona ermesine göre, ihbar ve kıdem tazminatlarını almaya hak kazanır. Bu alacakların fesih tarihi olan 14.01.2009 tarihindeki ücrete göre hesaplanacağı açıktır…” (22 Hukuk, 2012/9016 E. ve 2012/16590 K.)

“… Belirli iş sözleşmesinin varlığının kabulü için hangi durumların objektif sebep olarak kabul edilebileceği 4857 sayılı Kanun’un 11. maddesinde örnek kabilinden sayılmıştır: İşin niteliği gereği belirli bir süre devam etmesi, belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması. Kanun’da gösterilen bu haller tahdidi olarak değil; örnek kabilinden verilmiş; benzer hallerde belirli iş sözleşmesi kurulması imkanı açık tutulmuştur. Zira, söz konusu hükümde açık olarak “..gibi objektif koşullara bağlı olarak” ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen esaslar ışığında dosyadaki bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde; davacının davalı işyerinde takım üyesi olarak çalıştığı ve sözleşmesinin belirli süreli olarak imzalandığı anlaşılmaktadır. Oysa takım üyesi olarak çalışan davacının görevinin amacı ve işinin niteliğine göre iş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılmasını gerektirecek objektif sebeplerin varlığı işveren tarafından ispatlanamamıştır. Taraflar arasındaki iş sözleşmesi belirsiz sürelidir ve davacın iş güvencesinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. İş sözleşmesinin geçerli sebebe dayanılarak feshedildiği de işverence kanıtlanamadığından işe iade kararı verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” 22 Hukuk, 2015/20579 E. ve 2015/26039 K.)

“… Belirtilen tarihler arasında, davacının ileride yürüteceği iş konusunda işverence belli bir mekanda eğitildiği, bu zaman zarfında fiilen çalışmadığı sabittir. Eğitim sonrasında SGK girişi 02.10.2006 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu eğitim sözleşme öncesi işveren bilgilendirmesi niteliğindedir. Yapılan işin gıda üretimine ilişkin ağır ve tehlikeli olması en küçük beceri eksikliğinde işçinin çalıştığı paketleme bandında ciddi kazalara yol açma riskinin büyük olması sebebi verilen eğitimde başarısız olan davacının çalışma öncesinde aldığı eğitim süresi kıdemden sayılmamalıdır. İşçinin fiilen çalışması SGK kayıtlarında yer aldığı gibi 02.10.2006-30.03.2007 tarihleri arası çalışmaya ilişkindir. Davacının kıdemi beş ay yirmidokuz gün olarak altı ayın altında kalmaktadır. Davacının iş güvencesinden yararlanma şartı gerçekleşmemiştir. İşe iade talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (22 Hukuk, 2011/14966 E. ve 2012/12869 K.)

iş güvencesi şartları

SONUÇ

İşe iade başvurusu şartlarını ve sonrasını 4 aşamada izah etmek ve anlamak doğru olacaktır.

Bunun ilk aşaması, iş güvencesine sahip olmak ya da olmamaktır. Yazının ilgili bölümünde belirtilen şartlara sahipseniz, iş güvenceniz vardır ve işe iade başvurusu hakkınız da var demektir.

İkinci aşama arabulucu aşamasıdır ki; işçilik alacakları için getirilen zorunlu arabuluculuk müessesesi gereği, arabulucuya başvurmadan dava açmak artık mümkün değildir.

Üçüncü aşama dava aşamasıdır ve ancak arabulucu aşamasında uzlaşma olmazsa gündeme gelecektir. Bu aşamada mahkeme işçiyi işe iade ederse, onun boşta geçen süreleri için 4 aylık ücretine kadar olmak üzere bir tutar ve işveren olur da işçiyi işe başlatmak istemezse diye 8 aylık ücretine kadar olan bir tazminat belirleyecektir.

Dördüncü aşama, işe iade davasını kazanan işçinin işverene 10 iş günü içinde başvurması, işverenin işçiyi 1 ay içinde işe alması ya da almayıp işe başlatmama tazminatı ödemeyi göze almasından ibarettir.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merhaba ben yaklaşık 3 hafta önce işten çıkarıldım Nedeni işyerinde sigara paketimde aslinda icinde olmaması gereken 1 dal sigaranın ucunda inanilmaz darecede az ot vardı fakat bunu işyerinde kullanmadım Ama bana hem bağımlı muamelesi yaptılar hemde beni polisi vermekle korkutarak tehditle bana haklari mi aldığına dair hem kendilerinin düzenlediği hemde kendi el yazım la bana kağıt imzalattılar ve benim aynı gün işime son verdiler Bu konuda haksızliğımı kabul ediyorum Sonuçlarının ne olduğunu bilmediğim için ve ailemin kulağına gitmesinden korktuğum için imzaladım Bu durum benim maddi en cok ta manevi çöküntüye uğrattı ve dava açmak istiyorum ben hatamın bedelini ödemeye razıyım Fakat 4 yıllık emeğimi çöpe atmak istemiyorum inanin çok zor durumdayım Tazminat davasını kazana bilme ihtimalim varmı onu öğrenmek istiyorum tazminat davası actigım taktirde bana büyük ihtimalle bu yönde şantaj yapacaklar bu benim tazminat dava mı etkiler mi bana bir yol gösterin lütfen şimdiden Teşekkür ederim

  1. Mustafa bey’de mutlaka kendi değerlendirmesi ile destek olacaktır lakin, durumunuzda iç açıcı pek bir hak görünmüyor. Uyuşturucu madde kullanmak yasalara göre zaten yasak. KAldı ki iş sözleşmenizde de mutlaka yazıyordur. 25/II den çıkarılsaydınız ciddi bir iş bulmanız daha da zor olurdu. Bilmiyorum ama şimdi dava açsanız da kazanma ihtimaliniz yok gibi.. Keşke hiç olmasaydı.

 2. MERHABA ,
  26/05/2017 tarihinden çalıştığım mağaza da iş arkadaşımla market içinde tartışma yaşadım.İş arkadaşım kendi bölümünde bulunan ürünleri almamı söyledi bende donuk ürün olduğu için yer olmadığından dolayı alamayacağımı ve ısrar edince de” Ne yapacağım …. ” diye bir tabir kullandım.belli bir süre sonra diğer kişi bana karşı ”al o ürünleri ordan beni çıldırtma kimsin … sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun” diyerek tehdit içeren cümleler kullandı ve daha sonrasında senin ….m diyerek bağırmaya başladı bende karşılık olarak sözünün geri almasını söyledim.beni tutup uzaklaştırdılar.onu da götürdüler. bu olaylar yaşanırken mağaza satışa açık değildi. Şirketin disiplin kuruluna sevkedildik ve işten çıkarıldık.Evime gelen beyanname de”Arkadaşınıza yönelik ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan söz ve davranış sebebiyle iş sözleşmeniz 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesinin ”d” bendi gereğince 30,05,2017 tarihi itibariyle fesh edilmiştir.

  1. Ayhan bey, işyerindeki başka işçiye sataştığınız gerekçesiyle işten çıkarılmışsınız. Ancak dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz. Burada da olayı değerlendirip feshin doğru olup olmadığına karar verecek olan hakim olacaktır. Benim buradan yorum yapmam doğru olmaz.

 3. MERHABALAR
  BELEDİYEDE 3 YIL CALISTIM SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK VE GECEN AY İŞ SÖZLEŞMEM YENİLENMEYECEGİ TEBLİĞ EDİLDİ NE YAPMAM LAZIM

  1. Kadir bey, sözleşmeli personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi olmadığından, bu konuda size yardımcı olamayacağım.

 4. Mrb psikolojik ve ailevu sorunlarinlarimdan dolayi ikigun ise gidemedim is yerime haber verdigim halde is yeri ikinci gün isten cikarmis beni haberim bile yok 6 yıl calismisligim var ne yapmaliyim

  1. Merhaba. Keşke rapor alarak işe gitmeseydiniz. Şimdi elbette dava açabilirsiniz ama işinizin zor olduğunu söylemem gerek. Tek bir şansınız var; eğer siz iki gün üst üste işe gitmedikten sonra işveren 6 iş günü içinde fesih işlemini yapmadıysa, kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

   1. – İşçinin savunması alınmaksızın, geçerli bir nedene dayanarak iş sözleşmesi feshedilemez. yazıyor yukarıda. siz 6 gün sınırından bahsetmişsiniz fakat. savunma alınmadan direk iş akdi feshedilemez. 3 gün üst üste gitmese dahi ilk önce noter kanalıyla savunma istenmelidir.
    işçi dava açarsa kazanması muhtemeldir.

    1. Alican bey, katkınız için teşekkür ederim. Yazıda da belirttiğim gibi, işçinin savunmasının alınması gerekir. Ama alınmazsa ne olur? İşçi mutlaka davayı kazanır mı? Buna kesin olarak evet dememiz mümkün olmaz; çünkü Türkiye’de Yargıtay kararları bile birbirini tutmamaktadır.

 5. Nedensiz olarak işten atılıp fesih kağıdına hukuki haklariniz verilecektir yazili olarak elime verip çıkardılar, mahkemeye vermeyi planlıyorum fakat şirket 30gunden sonra dava etmediğinizi gördükten sonra tazminatinizi vericem diyor yani bizi bir nevi tehdit ediyor fakat ben genede dava açmak istiyorum nasıl bir yol çizmeliyim

  1. Merhaba. Şirketin yaptığı doğru olandır. Yeni Türk Borçlar Kanununa göre de olması gereken 1 ay beklemek ve 1 ayın sonunda işçi işe iade davası açmamışsa, ibraname düzenlemektir.

    1. Merhabalar 10 yillik caliştigim şirket bana farki bir ile girmeyi teklif yapti ve bende kabul etmedim tazminatlarmi vererek iş hakkini 17-18 maddesinden fes ettiler Geri dönüş davası açabilirim

     1. Merhaba. Yazıdaki şartları taşıyorsanız açabilirsiniz. Ama 1 aylık süreyi kaçırmamaya dikkat etmelisiniz.

 6. Merhabalar şimdiden teşekkür ederim.

  Şu an bir şirkette çalışmaktayım.19.12.2017 de bir yılım dolmuş olacak. Bir ihtimalle bir yılım dolmadan önümüzdeki hafta işten çıkartılabilirim. Eğer böyle olursa Bir yılımın dolmasına az bir gün kala çıkartılırsam
  tazminat almayı hak ediyor muyum.

 7. Merhaba 40 gün zabitalik yaprim sonra sacma sapan nedenlerle alakasiz bir sekilde cikarildim 6 ay calisamadigim icin herhangi. Bir dava acma hakkim yok mu

 8. Merhaba,Bir özel güvenlik şirketinde Emn. Gen.Mud. onaylı şirket yöneticisi olarak calisrken 6 ayın dolmasına günler kala daha ucuza personel bulmaları ve SGK primlerinin düzensiz yatirmamalarini istediğim için işten çıkarıldim.Ben arabulucuya başvurdum.Karşı taraf teşrif etmediler.Şimdi ben 6 ayı doldurmadgim için ise iade davasi açamıyor muyum?

 9. ben fabrikada guvenlik personeli olarak çalışıyorum 6 ay iki gundur çalısıyorum ama hakkım da kaç tane fabrika işçisis şikayet etmiş beni benim hakımda demişler güvenlik bize sert davraniyor çyle birşey yok ama sadece agiz tartişması oldu diye fabrika yönetimi beni gözden çıkarmış ama bizizm amirimiz beni hiç savunmuyor surekli suçlu gözuyle bakıp konuşuyor beni hiç dinlemiyor savunmamı yapmamı istemiyor ve diyorum ben birşey yapmadım bana inanmıyor elinde bir kanıtta yok ve sorduğumda ben ne yaptım söyle amirim surekli diyor bnde bilmiyorum ama hakkında şikayet var diyor istıfa kagıdını imzala bende dedim imzalamayacam sonra diyor bnde çıktı ve diyor ijbar suren 15 gun eyer imzalamasan şirket senden yarım aylık maaşını keser ve guvenlık elbiselerin parasınıda keser beni çaresiz bıraktılar ve ben kendimi swavunmaya geçtiğimde beni kaide bile almıyor ve şirketlen yönetimle konuşacam diyorum amir diyor seni dinlemezler bu nkonuda elim kolum bağlandı ne yapacagımı bılmıyorum ne için işten çıkarıyorlar onuda duzgun bilmiyorum savunmamı istemiyorlar öyle görunuyor sadece amir diyor bizim şirket burdan alır seni başka yere verir belki diyor bnde çıkmak ıstemıyorum çunku suç işleyecek birşey duzgun ortada yok ve altı ay iki gundur burda çalışıyorum ne yapmam lazım lutfen mağdurum rica etsem bana yardımcı olun altı ay ıkı gundur çalışıyorum diye tazminat davası ve başka nasıl şekilde dava açarım

 10. 4,5 ay önce işe girdim sözleşmedeki 2 aylık beyanı atlattdım fakat 4,5 aynaonra yerime başkasını bulup nedensiz bir şekilde beni işten attılar hakkımı ve mahrumiyet timi nasıl giderebilirm tolga

 11. Iyi günler ben ambalaj sektöründe çalışıyordum yönetim değişikliği nedeni ile işten cikariliyorum 6 gün var senemin dolmasına ne yapmaliyim yardimci olursanız sevinirim 2000 tl yıpranma payı 350 tl kömür parası veriyorlar ama brüt ücretim 3700 civari

  1. Emre bey şu an bir şey yapamazsınız. Ancak işten çıkarıldıktan sonra şartlarınız varsa, bir an önce, işe iade talebiyle arabulucu başvurusu yaparak yasal süreci başlatabilirsiniz.

 12. Merhaba .İşyerinde kural dışı diye geçen bir olayda hiçbir kamera kaydi ve sözlü anlatımlar dışında ispat yokken sadece personelin ağzıyla karara vararak ona göre tuatank tutulup asıl sebep dışında başka gerçekliği
  olmayan sebeplerde doldurularak açıkça gözden cikarilmistim.ben tutanağa olani yAzdim.digerlerini kabul etmediğini bildirdim .bana istifa edersem kendim çıkmış olarak sicilime islenecegini yamzasam istifa atıldı görüneceği mi söylediler.bende istifa yazdım.issizlik maaşı da tasminatta alamazsın dediler.sadece ben çıkarıldılar.asil görüntüde olan arkadaşlar ciksrilmadi.5yillik gecmsiim var ve ise girdigimde detaylı sağlık raporu vermiştim.ozmana bel ve boyun sıkıntım psikolojik sıkıntım yoktu.is çok yıprattı ve elimde hiçbir hakkimi vermeden yolun açık olsun deyip yolladılar onca emeğimi.haklarimi nasıl alirim.

 13. Merhaba
  01.04.2017 tarihinde girdiğim işten 07.09.2018 tarihinde şube müdürü değişikliğinde yeni gelen müdürün bana yaptığım görevin üzerine daha fazla görev vermek istediğinde bende yapmayacağım dediğim için beni işten çıkarttılar. Kıdem ve ihbar tazminatı verdiler. Sgk ya işten ayrılış nedenimi 04 kodunu yazdılar ve hiç bir fesih yazısıda göstermediler. İşe iade davası açabilir miyim ?
  İşten ayrıldıktan 1 ay sonra arabulucuya başvurmam gerekiyormuş ancak başvurmadım. Bundan sonra ne yapabilirim

  1. Merhaba. Bir aylık süre kaçtıysa, hiçbir şekilde işe iade başvurusu yapmanız artık mümkün olmaz.

 14. Ben cafe restorantta çalıştım mutfak şefi olarak 6 ay çalıştım 3 ay sigorta yatmış ve iki aylık maaşım içeride maaşımızı vermiyorlar nasıl yapabiliriz

 15. Merhabalar 11 aydın bir benzinlik istasyonunda calişiyorum calişma sistemi 12 saaat calişma 24 dınlenme, bu şekilde haftalik 60 saat calişmiş oluyorum. Gece vardıyasında saat 12 ye kadar calişip rahatsız landığim için eve gıttım ve saat uygun olmadığı ndan müdüre haber veremedim bu sebebten işime son verıldı ihbar surem 28 gün duracam fakat izinsiz 12 aydır böyle calişiyorum bunların mesaisini alma şansım varmı?e

  1. Merhaba. İşten nasıl çıkmış ya da çıkarılmış olursanız olun, fazla mesailerinizi her zaman talep edebilirsiniz. Bunun için bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 16. Merhaba,
  07/11/2017 tarihinde 5 yilimin dolmasina 1 hafta kala yonetici olarak calistigim isten cikarildim. Suresi icerisinde ise iade davasi davasi actim ve davayi 10 mart tarihinde kazanarak eski is yerime ihtar gonderdim ve 1 ay dolmasina yakin ise davet edildim. Belirttikleri sure icerisinde evraklarimi tekrar hazilarak ofise gecip teslim edip sozleme imzaladim. Ofisten ciktiktan 5 dk sonra insan kaynakları tarafindan aranarak ucretsize izine cikaracaklarini belirttiler. İtiraz ve sebebini sordugumda torba yasayi sebep sundular. Ben bir finans kurulusunda calismaktayim. Sirketim suan evden calisiyor. Sirektte suan ucretsiz izine cikarilan personel mevcut ancak hicbiri yonetici pozisyonunda degil. Evraklarimi teslim ettikten 5 dk sonra ucretsiz izine bu sekilde soylenmesi maalesef bende ise davetin samimi oldugunu dusunmuyorum. Bir kac yerle gorusme sagladim. Ancak bir kismi pandemi kosullarinin olmasi sebebiyle ucretsiz izin haklarinin olabilecegini bir sey yapamayacagimi, bir kisim ise istifa edip ise iadeden 4 brut 4 maas tazminat hakkimi talep edebilecegimi belirtiyor. Ancak bu davanin diger davadan daha uzun surecegini ve kazanma sansimin %60 oldugunu belirtiyorlar. Ben ise davet edildigim gun mevcutta çalıştığım bir sirketten istifa ettim. Buradanda istifa edip boyle bir donemde issiz ortada kalmak istemiyorum. Butun hesap ve odemelerim herseyim mahvaldu ve ne yapacagimi bilmiyorum. Ancak mevcut kosullari aleyhine cevirmek maksatiyla kasti olarak bu durumu kullanan bir kurumda ne kadar devam edebilirim yada ise basladiktan sonra yapilacak mobbing bir taraftan da beni maalesef rahatsiz ediyor. Konuyla ilgili bilgilerinizi rica ederim.

  1. Merhaba. Çok ilginç bir durum yaşamışsınız. Önce şunu peşinen söylemeliyim ki; kimse size aradığınız sorunun cevabını kesin olarak veremez. Öyle bir durumdasınız ki, kararı siz vermelisiniz. İşverenin yaptığı şey kanuni hakkı; ancak sizi ücretsiz izne ayırırken sizinle aynı pozisyonlardaki emsal işçileri ayırdı mı? Ayırmadıysa, bu sizi haklı, onları haksız yapar. Fakat yine de son karar mahkemenin olacağı için, risk alması gereken sizsiniz. Şöyle düşünmelisiniz: Sizce hakim, davanız önüne gelse, işverenin bu ücretsiz izin hamlesini iyi niyetli mi bulurdu, kötü niyetli mi? Vereceğiniz cevap, yapmanız gerekeni gösterecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu