SGK

18 yaş altı sigorta yapılır mı ve emekliliği etkiler mi?

Kişinin hukuken ergen sayıldığı yaş genel olarak 18 kabul edilse de, birçok mevzuatta bu yaş altında işlemlere de izin verilmektedir. Ülkemizde 18 yaş altı kişiler çoğu zaman öğrenciliğe devam etse de, 18 yaşında önce çalışmaya başlayanlar vardır. Peki 18 yaş öncesi sigorta emekliliği etkiler mi? 18 yaş altı sigorta EYT kapsamına girer mi?

Sigorta zorunluluğu

Çalışma hayatımıza dair temel kurallardan birisi de sigorta zorunluluğudur. Yani sigorta bir seçenek değil, mecburi bir uygulamadır. Bir gün için bile olsa, işçi çalıştırılacaksa sigortasının yapılması kanuni bir zorunluluktur. Aksi takdirde çok ağır idari para cezaları uygulanabilir: mustafabaysal.com/sigortasiz-isci-calistirmanin-cezasi-ne-kadar

18 yaş öncesi sigortalılık

Bunun en sık görülen türü, zorunlu staj kapsamında yapılan sigortadır. Özelikle teknik liselerde ve endüstri meslek liselerinde yapılan zorunlu staj kapsamında, öğrencilerin sigorta başlangıcı yapılmaktadır.

Zorunlu staj sigortalarının emekliliğe bir etkisinin olmadığı, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediği birçokları tarafından zaten bilinen bir durumdur.

18 yaş öncesi sigortanın emekliliğe etkisi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 38inci maddesinde “18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresinin, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edileceği” belirtilmekte ve “Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edileceği” eklenmektedir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Kanun maddesinden açıkça görüleceği üzere 18 yaş altındaki çalışmalar sigorta başlangıcı sayılmamaktadır.

Ancak aynı kanunun geçici 6ncı maddesinde ise “01/04/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, bu Kanunun 38 inci maddesindeki hükmün uygulanmayacağı” belirtilmiştir.

O halde 18 yaş altı sigortalılığı iki farklı tarihe göre değerlendirmek gerekir.

01/04/1981 öncesi 18 yaş altı sigortalılık

01/04/1981 tarihinden önce ilk defa 18 yaş altındayken sigortalı olanlar için bir sorun bulunmamaktadır. Bunların sigortalı olduğu tarih ne ise, o tarih sigorta başlangıcı olarak kabul edilir ve emeklilik işlemleri de buna göre yapılır.

01/04/1981 tarihinde ve sonrasında 18 yaş altı sigortalılık

01/04/1981 tarihinden sonra, 18 yaşın altındayken ilk defa sigortalı olanlar için ise önemli bir sorun bulunmaktadır.

Bu tarihten sonraki tarihlerde, artık 18 yaş altı işe giriş ve çalışmalar, sigorta başlangıcı sayılmaz. O zaman akla şöyle bir soru gelebilir: Ne olacak bu çalışmaların karşılığı?

18 yaş altı sigorta günleri

Yukarıdaki durumda olan bir işçi için sonuç şöyle olacaktır:

 • Bu işçinin 18 yaş altındaki ilk sigortalılığı, sigorta başlangıcı kabul edilmez.
 • 18 yaşını doldurduğu tarih itibariyle sigorta başlangıcı esas alınır.
 • Kişinin 18 yaş altındaki çalışması sigorta başlangıcı kabul edilmese de, primleri yok sayılmaz ve toplam primine eklenir.

18 yaş altı sigorta yapılır mı?

Yukarıdaki açıklamalardan da görebileceğiniz üzere, bunun önünde bir engel yoktur ve 18 yaş altında da sigorta girişi yapılabilir. Hatta kişi çalışıyorsa, yaşı kaç olursa olsun sigortasının yapılması gerekir.

Fakat bu sigorta girişinin emekliliğe esas yaş hesaplamasında bir etkisi olmayacak ve sadece prim gün sayısının artmasına yararı olacaktır.

18 yaş altı sigortanın emekliliğe etkisi

Buraya kadar yazılanlardan şöyle bir anlam çıkarmış olabilirsiniz: 18 yaş altı sigorta bir işe yaramaz! Aslında bu çok yanlış bir bakış açısıdır.

Evet, 18 yaşından önce ilk defa sigortalı olsanız bile emeklilik hesaplamasına esas yaşınız 18 olur ve fakat 18 yaş altı sigortalı olmanın çok büyük bir önemi vardır: İlk defa sigortalı olduğunuz tarih, TABİ OLDUĞUNUZ EMEKLİLİK ŞARTLARINI BELİRLER. Bunu güncel bir konu olan EYT üzerinden örneklendirelim.

18 yaş altı sigortalılığın EYT’ye etkisi

Bildiğiniz üzere ilk defa 08/09/1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik şartları, belirtilen tarihte ağırlaştırıldı ve bunların emeklilik yaşı kademeli olarak yukarı çekildi.

Böyle olunca ortaya EYT (emeklilikte yaşa takılanları) sorunu çıktı. Bu insanlarla ilgili yasal bir düzenleme yapılmak üzere ve merak edilen sorulardan birisi de 18 yaş altında ilk defa sigortalı olanların EYT kapsamında yer alıp alamayacağı konusu oldu.

Örneğimizde işçinin 05/08/1982 doğumlu olduğunu ve ilk defa UZUN VADELİ SİGORTA PRİMİ ödemek şartıyla 04/09/1998 tarihinde sigortalı olduğunu varsayalım (Uzun vadeli sigorta primi demek, bildiğimiz anlamda bir işte çalışmak demektir. STAJ bu kapsamda yer almaz).

Bu çalışanın emeklilik hesaplamasında kullanılacak ilk sigortalılık tarihi henüz 16 yaşında olduğu 1998 senesi değil; 18 yaşını doldurduğu 06/08/2000 tarihi olacaktır.

Ancak aynı kişinin emeklilik bakımından tabi olduğu şartlar 04/08/1998 tarihindeki şartlar kabul edilecek ve bu kişi EYT kapsamında olacaktır.

Bu kimse EYT kapsamında olsa da örneğin 25 yıllık sigortalılık süresine tabi olsa, emekli olabileceği yaş da 06/08/2000 tarihinden itibaren 25 yıl sonrası olacaktır.

18 yaş öncesi sahte sigorta

Son olarak önemli bir hususa değinmek isterim. Bazen anne ve babalar, çocukları ileride mağdur olmasın diye, çalışmadıkları halde bunları sigortalı göstermek yoluna başvurabilmektedir.

Böylece çocuklarının ileride emeklilik şartlarının ağırlaştırılması gibi olumsuzluklardan kurtulmasını amaçlamaktadırlar. Burada önemli olan konu, çocuğun gerçekten de çalışmış olmasıdır.

Sırf sigortalı olunması amaçlı sahte girişler SGK tarafından iptal edilebilir. Fikir vermesi açısından, 18 yaş altı sigortalılığı iptal eden SGK’yı haklı bulan bir bir Yargıtay kararını aşağıya ekliyorum:

“… Sigortalılığı iptal edilen ortak çocukları adına eşiyle birlikte velayeten davayı açan “baba” ile davalı şirket arasında 17.04.2008 tarihinde hizmet akdinin imzalandığı, 17.04.2008-02.05.2008 tarihleri arasında 16 günlük bildirimleri yapılan çocukla ilgili, davalı işverene ait işyerinde Kurum kontrol memuru tarafından yapılan denetim ve kontrol üzerine, aynı durum ve konumdaki çeşitli yaşlarda toplam 20 adet çocuk yönünden saptamalar içeren 11.01.2010 tarihli rapor düzenlendiği, Kurumca, sözü edilen rapor ve tespitlere dayanılarak; çocukların yaptıkları faaliyetlerin eylemli çalışma olarak değerlendirilemeyeceği, sigorta bildirimlerinin gerçeği yansıtmadığı ve 5510 sayılı Kanun hükümlerinden etkilenmemek amacıyla muvazaalı olarak yapıldığı gerekçeleriyle sigortalılık tescil işlemlerinin iptal edildiği anlaşılmaktadır…

… Kurum işlemine dayanak kılınan ….Kontrol Memurluğu Raporu’nda yer alan, işverene ait işyerinde 2008 Nisan ayı öncesi ve sonrasında 18 yaş altı çocuk sigortalı çalıştırılmadığı ancak bu ayda 20 adet 18 yaş altı çocuk sigortalı çalıştırıldığı, dosya içinde sunulu bir kısım defile ve katalogda yer alan resimlerin kız çocuklarına ait olduğu ve erkek çocuk sigortalı ile ilgisinin bulunmadığı, ayrıca tanık beyanlarından çocuk sigortalı…..ın bildirimlerinin yapıldığı reklam ajansının davayı açan baba….e ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, sonuç olarak hizmet akdi unsurları ve fiili çalışma olgusunun bulunmayıp, 30.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanundan önceki yasal düzenlemenin tanıdığı haklardan faydalanmak amacı ile bildirimlerin yapıldığı, bu hali ile Kurumun sigortalılık tescillerinin iptal edilmesi gerektiği yönündeki görüş, bulgu ve saptamalarının aksinin yargılama aşamasında kanıtlanamadığı belirgindir…” (10 Hukuk, 2016/12288 K.).

SONUÇ

18 yaşında öncesi sigorta girişi olan ve bunun emekliliğe etkisini merak eden kimse için iki örnekle olayı somutlaştıralım.

İlkinde bu vatandaş henüz 16 yaşındayken ve 01/04/1981 tarihinden önce sigortalı olmuş olsun. 16 yaşındaki bu sigorta girişi emeklilik başlangıcı kabul edileceği gibi, sigorta primleri de aynen geçerli olacaktır.

İkinci örneğimizde vatandaş 01/04/1981 tarihinden sonra ve ilk kez 16 yaşında sigortalı olmuş olsun. Bu vatandaşın sigorta başlangıcı 16 yaşındaki girişi olarak kabul edilmeyecek ve 18 yaşını doldurduğu tarih sigorta başlangıcı kabul edilecektir. 18 yaşından önce ödediği primleri ise yanmayacak ve toplam prim gün sayısına eklenecektir.

Ayrıca ikinci örneğimizdeki bu vatandaşın hangi şartlarda emekli olacağı, yani emeklilik için tabi olduğu yaş/prim/sigortalılık süresi şartları 16 yaşında ilk defa sigortalı olduğu tarihe göre belirlenecektir.

Bir başka deyişle; 18 yaş altı sigortalılık sigorta başlangıcı sayılmaz ve fakat kişinin emeklilik için tabi olduğu şartlar bakımından geçerli olur.

18 yaş altı sigorta ile ilgili sık sorulan sorular:

Staj ilk işe giriş tarihi sayılır mı?

Hayır, staj sigortası ilk sigortalılık tarihi sayılmaz.

Erken yaşta sigorta ne işe yarar?

Erken yaşta sigorta, kişinin emeklilik için tabi olduğu şartları belirler. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuk bugün bir tek gün sigortalı olsa, artık bu gün itibariyle emeklilik şartları neyse, ona tabi olur. Bundan sonra yapılacak aleyhine hiçbir değişiklik, kural olarak, onu etkilemez.

18 yaş öncesi sigorta yapılır mı?

Kişinin gerçekten de fiili bir çalışması varsa, elbette yapılır. Burada önemli olan, bu kimsenin gerçekten bir işte çalışmış olmasıdır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

126 Yorum

 1. 18 yaşındayım ayda 10 günden az ev hizmetlerinde çalışmaktayım bu çalışmalarımdan dolayı ödenen pirimlerim(uzun vade) emekliliğime sayılırmı

 2. 18 YAŞINA GİREN ÇOCUĞUMA SİGORTA BAŞLANGICI YAPTIRMAK İSTİYORUM .İLERİYE DÖNÜK NE KADAR MANTIKLI OLUR

 3. 20 04 1982 doğumluyum sigorta girişim 11 05 1998 25 senem doldu pirimim 5800 çalışma hatimda 100 gunsonra emeklisin diyor ama sigorta senin daha 22 ayın vardiyor ben bu işi anlamadim nasıl bir yol sizmem lazım acaba

 4. Merhaba mustafa bey ben 1980 doğumluyum 1997 de üzerime parcar satılmış elimde belgem var o dönemde 17 yaşında olduğum için bağkurda 18 yaş altı kabul edilir mi eyt den yararlanabilir miyim

 5. Mustafa bey merhaba ben 25.09.1979 doğumluyum kendi dukanimizda 20.10 1996 ssk girişim var bu durumda eyt kapsamında oluyormuyum

  1. Merhaba, uzun vadeli sigorta kollarından prim ise olursunuz. Ancak bu tür aile işyerleri daha sonraları denetimlere takılabiliyor ve sorun yaşanabiliyor. Yine de bunu şimdiden kestirmek mümkün olmaz.

   1. Bunun için ne yapmalıyım bir sonraki girişim 98 ama onuda ssk kayıtlarında ulaşamıyorum bir sonraki girişimde 2001 görülüyor. 98 girişimin olduğu yerden kaşeli sağlık karnesi var elimde firma halen aktif durumda onlarda evrak bulamadıklarını söylüyor.

 6. Slm hocam ben 12.09.1982 dogumluyum ilk uzun vade sigortam 17.08.1998 de giriş ve tescil lim var buna göre eytden yararlanabiliyormuyum 18 yaşımı baz alıyoruz

  1. Merhaba, 18 yaşı 25 yıl hesabında dikkate alırsınız. 1998 ilk uzun vadeli sigorta kollarından giriş ise, evet EYT’li olursunuz.

 7. İyi günler Mustafa bey
  Eşim 29.04.1979 doğumlu.17 yaşındayken babasının yanında 1996 yılında 10 günlük SSK li olarak tescil numarası almış. Daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra yine babasının yanında 2000 yılında tekrar SSK li olarak işe başlamis.Su an 7300 prim günü var. eyt den faydalanabilir mi.

  1. Merhaba, yararlanabilir; ancak babasının yanındaki çalışması şüpheli ya da sahte bulunursa, ileride maaşın geri alınmasına kadar varan sıkıntılar yaşayabilir. En doğru bilgiyi SGK’dan almanızı öneririm.

 8. Mustafa Bey Merhaba,

  12.05.1982 doğumluyum. 02.08.1999 tarihinde (17 yaş) ssk girişim var. 2004-2019 arası yıpranma dahil (6735) gün 4c, 2019’dan itibaren de (770) gün 4a primim olmak üzere toplamda 7515 gün pirimim bulunmaktadır. E Devlet Çalışma Hayatım Sayfasında;
  -4A EMEKLİLİK İÇİN (18 yaşını doldurduğum günden itibaren 25 yıl hesaplamış) 2 yıl 4 ay hizmet süremin kaldığı,
  -4C EMEKLİLİK İÇİN (ilk ssk girişimden itibaren hesaplamış) 1 yıl 4 ay hizmet süremin kaldığı yazıyor.

  Hangisine itibar etmeliyim. Teşekkür ederim.

 9. İyi günler, eşim 1977 doğumlu ve ailesi 1989 yılında sigorta girişi yaptırmış. Asıl işe ise 2001 yılında özel sektörde girmiş. Şuanda 2004 yılından beri emekli sandığına tabi çalışıyor. EYT kapsamına girer mi, e-devlette emekli olma yaşı halen 58 olarak görünüyor. Sizin yazınızda hangi yılda sigorta girişi yapıldıysa o yıldaki şartlara tabi olursunuz yazılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Eşim 1989 yılındaki şartlara tabi olmaz mı bu durumda. 20 yıl çalışma şartı. Yardımcı olur musunuz, bu konuda yorumunuza ihtiyacımız var Mustafa bey.

  1. Merhaba. 1989’daki sigorta uzun vadeli sigorta kollarından bildirilmişse eşiniz elbette EYT’li olur. E devlette çalışma hayatım bölümüne baktığınızda, hizmet başlangıcı ne zaman görünüyor? Buna göre karar vermeniz gerekir. Anlamadığınız bir husus varsa da en doğrusu SGK’ya giderek bizzat sormak olacaktır.

 10. Hocam merhaba 1973 doğumluyum 1989 SGK çıraklık sigortam var uzun süre çalışma 29 9 1999 1993 yılında askere gittim askerlik borçlanması yapsam emekli olabilirim

 11. Merhaba, hayır olmaz Çetin bey. Yalnızca SGK belki isterse, sahte sigortalılık araştırmasını bugün ya da ileride yapabilir.

 12. Merhaba Mustafa bey 1983 dogumluyum 01 07 1999 sigorta girişliyim eyt den faydalanabilirmiyim tşkler

 13. Merhabalar, 26. 12.1980 doğumluyum.
  Ilk ise giriş tarihim 1997 yani 18 yasin altında. Staj değil, normal bir çalışma.
  18 yaş üstünde 2000 yılında sigortaliyim.
  Suanda 5700 gün sigortam mevcut ve 23 yıl sigortaliyim. Kadın bir calisanim. Bu anlamda eyt ile emekli olabilirsiniz acaba.. iyi calismalar

 14. Merhaba, Mustafa bey,
  07.07.1985 doğumluyum. 1999 okul yaz tatilinde 2 ay eczanede çalıştım tam zamanli. Fakat o dönem 14yasinda olduğum için eczacim giriş yapmamış. daha sonra aynı eczaneye 2003 Kasım ayında ilk girişim yapildi ve 2004 temmuz itibariyle bugüne kadar çalıştım.. Öncelik sorum, geriye dönük hizmet davası açsam, işyeri sahibinden o tarihlerde çalışmıştır diye yazılı kâğıt alsam ve o dönem esnaflardan şahit bulup ispatlarsam, başlangıç tarihim 1999 temmuza çekilirmi? Ve Eylül 1999 öncesi emeklilik eyt şartlarına tabii olurmuyum… ayrıca çok ceza yermi, tahmini sizce.., malum halen çalışmaktayım.

   1. Merhaba Mustafa bey ben 1984 doğumluyum 11.05.1998 SGK girisliyim eyt kapsamına giriyormuyum SGK başlangıcında 14 yaşındaydım teşekkürler.

 15. SGK girişim 1997 o tarihte 15 yaşındaydım pirimin 4600 askerlik borçlanması yapacam iki günüm kaldı askerlik borçlanması yaparak 29 zundan önce yatirirsam 31 bin pazartesi yatirirsam 48 bin kiredi cekecem kararsız kaldım ne yapmalıyım

   1. 1983 doğumlu bir kişi 02 06 1998 tarihinde uzun vade sigorta girişi olan eyt kapsamındamıdır saygılar

 16. Merhaba 22.10.1981 doğumluyum hizmete baslama prim ödeme tarihim 01.eylül.1999
  Eyt’limiyim. 8.eylul.1999 tarihinde 18 yaşımı doldurmadıgim için sorun olurmu.

 17. Selamlar hocam ben 26 07 1980 doğumluyum sigorta girişi 01 10 1997 yani ben öğrenci değil dim bu staja girermi şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, bunu SGK’ya sorabilirsiniz. Kayıtlarda staj mı yoksa normal sigorta mı olduğu bellidir.

 18. iyi çalışmalar Mustafa bey. ticaret lisesi mezunuyum 13.09.1998 tarihinde staj yaptım ve o tarihte 19 yaşındaydım 18 yaşını geçtiğim için dava açsam stajı borçlanma şansım varmı. tşkrlr

  1. Merhaba, staj tarihi an itibariyle sigorta başlangıcı sayılmıyor İlhan bey.

 19. Merhaba Mustafa bey 1984 doğumluyum SSK girişim 08 09 1999 eyt li sayılır mıyım

  1. Merhaba. 7 Eylül tarihinde olsaydı EYT’li olurdunuz; fakat 8 Eylül itibariyle yeni kanuna tabi olmuşsunuz demektir.

 20. Merhaba Mustafa bey 11.10.1984 doğumluyum 1997 1998 1999 yıllarında yaz dönemlerinde bir mobilyacı dükkanında çıraklık yaptım 3 aylık okul tatillerinde tabiki sigortam yapılmadı 1günlük hizmet tesbit davası açma hakkım varmı açıp kazanırsam eyt den yararlanma durumum nedir şahit bulurum teşekkürler

 21. Mustafa bey kolay gelsin.22.07.1982 doğumluyum.08.03.1999 SGK girişim.7657 günüm var.08.03.1999 ile 01.10.2001 arasi yıpranma payim var.Eyt yaş şartı olmadan önce SGK ya gittim 22.07.2040 olan emeklilik tarihim 01.11.2038 olduğunu soylemislerdi.Eyt yasalaşırsa normalde 22.07.2025 te emekli olucam.peki bu bana söyledikleri yıpranma aynı şekilde 2025 öncesi tarihe cekermi emekliligimi.nirmalde piayngo gibi şans güldü yüzüme haddi aşmak istemem ama bir yasal hak varsa bunla ilgili yardımınızı rica ediyorum

  1. Merhaba. 18 yaşını doldurduğunuz tarihten itibaren 25 yıl sigortalılık süresi dolmadan emekli olamazsınız. Dolayısıyla sizin için alt sınır bu 25 yıl olacaktır. Bundan daha erken emekli olamazsınız.

 22. Mustafa Bey Merhaba, 08/09/1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için; 25 yıl sigorta hizmetinde dolu dolu 25 yıl kıstası mı aranmakta yani bu 25 yıl içerisinde sigortalılık süresi örnegin 20 yıl ise EYT ‘den yararlabilir mi?

  1. Merhaba. Sigortalılık süresi kavramında önemli olan, ilk sigortalılık ile bugün arasında geçen yıldır. Dolayısıyla bu iki süre arasında bir gün prim de yatırılmış olsa bin gün prim de yatırılmış olsa, sigortalılık süresi değişmez.

  2. Mustafa bey
   18/10/1981 doğumluyum
   01/11/1998 sigorta başlangıç tarihim
   Sigortaya başvurdum eytlsiniz 43 yaşında emeklisinin diyor
   Bazı mali müşavirlere danıştım 40 gün gibi bir süreyle kaciriyosumuz diyor eytl miyim 43 yaşında emekli olabilecekmiyim

   1. Merhaba, 1998 girişiniz uzun vadeli sigorta kollarından ise EYT’lisiniz demektir. Ancak 25 yıllık süre hesabınız bu tarihte değil, 18 yaşını doldurduğunuz tarihte başlar.

 23. Merhaba doğum tarihi 21/06/1982 işe giriş tarihim ise 21/02/1999 eyt kapsamında varmiyim prim gün sayısı 3500 askerlik 460 3 yılda yurtdışı çalışmam var işçi vizesi beni aydınlatırsanız çok sevinirim

 24. 1980 doğumluyumlu bayanim.1993’te 13 yaşında evimizin karşısındaki bir şirkette ise başladım.ozamanlar sigortalilik 15 yaşı itibarıyla başlıyordu yani 1995 4. Ayında sigortaya başladım.kabul gören tarih zamanlarda bu şekildeydi.sorum su.eyt şartları bize yakışıyormu 18 yaş altı sigortalilik herhangi bir sorun oluştururmu?
  Bundan sonraki durum neolacak
  .

  1. Merhaba, sorunun cevabı yazımda zaten var. Sahte sigortalılık değilse, 18 yaş altı sigortalılık bir sorun olmaz.

 25. Slm ben 12.09.1982 dogumluyum 6300 primim var işe giriş tarihim ankara halk ekmek şirketine 17 .08.1998 dir eyeteden faydalanabilirmiyim yoksa 2 sene 8 ay sonramı olacagım şimdiden tşk ederim

  1. Merhaba, sigorta başlangıcınız 18 yaşınızı doldurduğunuz gün kabul edilir. Ne zaman emekli olabileceğinizi ise ancak kanun çıkınca bilebiliriz.

 26. Merhabalar. 10.07.1982 doğumluyum SSK başlangıç 12.12.1992 10günlük prim ödenmiş. Bu başlangıç sayılır mı eyt kapsamında olur mu. Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, uzun vadeli sigorta kollarından ödenmişse, evet EYT kapsamında olursunuz.

 27. Merhaba. 22.09.1981 doğumluyum. İlk sgk girişim 01.10.1997 (18 yaş altı 45) 45 gün uzun vadeli prim yatmış. 17.09.2001 tarihinden 15.07.2011 tarihine kadar da 4a olarak sgk (4a) olarak çalıştım. 25.07.2011 tarihinde memur olarak göreve başladım ve halen devam etmekteyim. 7700 toplam primim var. Bu şartlarda eyt kapsamına giriyormuyum.

  1. Merhaba, 08/09/1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarından primimiz olduğu müddetçe, EYT’lisiniz demektir. Artık yasanın çıkmasını beklemelisiniz ki hangi şartlara tabi olduğunuzu görebilin.

 28. Mustafa bey merhaba.
  01.04.1979 doğumluyum 20 şubat 1997 tarihinde 20 gün sigortam var. ( 18 yaş altı) daha sonraki sigortam 18 yaş sonrası 2001 yılında başladı. 7363 günüm var bu durumda 25 yıl şartı 18 yaşındamı başlıyor 2001 girişimdemi başlıyor. Eyt kapsamına giriyormuyum. Hayırlı akşamlar.

  1. Merhaba, EYT kapsamında olursunuz fakat 25 yıl şartı 18 yaşından itibaren başlar.

 29. Ben 1997 sigotalı girişm var fakat doğum tarihim 1982 sigorta kartıtda 1980yazılmış yaşım tutmadığı için böyle yaplmîş ne olacak

 30. Mustafa bey iyi akşamlar
  Benim 16 yasinda lise 3 e giden kızım var
  Biz malum ekonomik sebeplerden kendisinin masraflarina destek olması açısından SÖMESTR tatilinde çalışmasını istiyoruz bunda bı sakınca varmıdır somestrdan tatilinden sonra okula devam edecek yani 10 15 gün kadar çalışacak
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

 31. Mustafa iyi günler.
  11.03.1980 doğumluyum 1997 yılı 11.ayında SGK girişim var 2 ay sigortam yapılmış (18 Yaş altı) Su an için 2000 yılından bu zamana kadar toplam primim 9600 gün kadar EYT den faydalanabiliyormuyum

  1. Merhaba, 1997 sigortanız uzun vadeli sigorta kollarından bildirilmişse, elbette EYT’li olmanız gerekir.

 32. Merhaba Mustafa bey,

  01.05.1982 doğumluyum sigorta başlangıcım staj için 08.10.1999 ancak fiili çalışmam ocak 2001 bunun haricince tarihini tam hatırlamasam da 13 yaşında iken bir konfeksiyon atölyesinde yaklaşık 3 ay çalışmıştım ancak sigortasız şimdi bu firmaya dava açıp sigorta giriş tarihimi bu tarih olarak değiştirebilirmiyim ve eyt den faydalanabilirmiyim. Ayrıca 7000 prim günüm var.

 33. Mustafa bey merhaba;
  15 gün Prim ödemesi yapılarak lk işe giriş tarihim 01.09.97
  Doğum tarihi 29.11.79 bir sonraki işe giriş tarihim 01.08.98 sonrsı sürekli prim ödeme
  Prim 5800
  Yasa çıkarsa 2023 başında direk faydalanabiliyormuyum yoksa 18 yaşından sonraki ikinci işe giriş apustosu beklemem gerekiyormu şimdiden teşekkürler

   1. Mrhb 1980 doğumluyum 01.09 .1994 sigorta girişim 95 96 toplam450 gün ödenmiş sonra çalışmaya araverdim 2002 de girişim var top 6754 gün yatmış eyt kapsarmi

    1. Merhaba, elbette EYT’li olursunuz. Emekli olup olamayacağınızı soruyorsanız, yasanın çıkmasını beklemek gerekir.

 34. Mustafa bey selam,

  1981 doğumluyum, 16 yaşımda sanayide çalışmaya başladım. 01.12.1997 4A Tescil Başlangıç olarak görünüyor. 1 yıl aktif olarak tornacı olarak çalıştığım halde prim günüm görünmüyor. 1997 yılında çalıştığım atölye kapanmış. O dönem o firmada çalıştığımada dair şahitlerim var. 1-) Geçmişe dönük hak davası açabilirmiyim. 2-) Dava açamazsam Tescil başlangıcım EYT kapsamına girmem yeterli olurmu? Desteğeniz için teşekkür ederim.

  1. Merhaba, tescil başlangıcınız staj kaynaklı da olabilir. Değilse, EYT’lisiniz demektir. Yine de hizmet dökümü görmeden yaptığım yorumları lütfen ciddiye almayın, eksik bilgi nedeniyle yanıltıcı olabiliyor.

 35. Hocam hayırlı gecelerimiz olsun ben 1985 doğumluyum 01/06 1999 ise girişim var 30 günlük sigortam yatırılmış sigorta yi aradım girişim ve pirimim sayiliyormus yanlız 25 yıllık çalışma sürem 18 yaşından sonra başlarmis yani hocam girişim 99 sayilacakmi eyt girermiyim

  1. Merhaba, uzun vadeli sigorta primi ise EYT’li olursunuz ama sigorta başlangıcınız 18’den sonra olur. İkisinin arasındaki farkı yukarıdaki yazımda izah ettim.

 36. Mustafa Bey merhaba,
  Bilgilendirme için öncelikle teşekkürler?
  04.07.1980 doğum tarihin.
  01.08.1996 uzun vadeli işe başlama tarihin.
  1996-2000 arası 777 gün ödenmiş prim.
  Toplam primim 7600 gün.
  Dün sabah kalktım e devletime baktım.
  A4 de ( prim çalışma yaşı%100) yazarken bir hafta öncesine kadar.
  Dün sabah prim%100
  Çalışma yaşı 24 yıl 6 ay yazmaktaydı. %98
  25 yıl dolmasına 6 ay var yazmaktaydı.
  Yorumunuzu rica ederim.
  Sevgi ve Saygılarımla

  1. Merhaba, keşke yorum yapabilsem; ama sorduğunuz soru benim bilebileceğim bir soru değil.

 37. Merhaba Mustafa Bey. 1977 doğumluyum. Uzun süreli prim ödemeye 1992 yılında başladım. 2005 yılında öğretmen olarak memuriyete başladım. 1992-2005 yılları arasında 800 gün kadar primim var. 2005 yılından itibaren de devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Olası bir EYT düzenlemesi benim emeklilik durumumu etkiler mi? Teşekkür ederim.

 38. İyi akşam lar benim SGK işe başlama tarihim 01.08 1997 doğum tarihim 01 09 1981 eytden emekliolabilirmiyim

 39. Merhaba 27.11.1981 doğumluyum SSK baslangicim 01.07.1998 kafama takılan şu 18 yaşımı 1999 Kasım ayında doldurdum kapsama girermiyim teşekkürler

  1. Merhaba, evet yazımda da izah ettiğim üzere, uzun vadeli prim ödenmişse EYT kapsamında olursunuz.

 40. Merhaba 13.08.1982 doğumluyum.
  İlk işe giriş tarihim ve tescil tarihim 01.04.1998 (16 yaşındaydım).Primlerim uzun vade olarak yattı yani normal çalışma çıraklık falan değil.
  8000 gün primim var 25 yıllık hizmet süremin dolmasına 4 ay kaldı.EYT benim de işime yarar mı?teşekkürler

  1. Merhaba 02 02 1972 doğumluyum sigorta başlangıç 03 01 1989 10335 prim günüm var sigorta başlangıç da yaşım 18 küçük olduğundan sorun olurmu kaç yaşında emekli olabilirim

   1. Merhaba, sigortalılık süreniz 18 yaşını doldurduğunuz gün başlar. Emekli yaşınızı ise ben bilemem; tabi olduğunuz çalışma türlerine göre değişir. E devlet’ten bunu siz rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.

 41. slm Mustafa bey ben 04.01.1980 doğumluyum 4500 ssk 1000 gün bagkurdan prim var şuan SSK ile devam etmekteyim toplamda 5500 gün var girişim ise 1995 yani 15 yaşımda SSK ya girişim ben eyt den faydalanabiliyormuyum şimdiden teşekkürler ?

  1. Merhaba. Kanun çıkmadan bir şey diyemeyiz; ancak normal şartlar altında EYT’li olmanız gerekir.

 42. Merhaba ben 01.10.1983 doğum luyum
  İşe giriş tarihi uzun vade başlangıç 01.07.1997
  Ben merak içindeyim sizce durum ne olur
  Pirim tamam çalışma süresi de tamam ne olcak şimdi

  1. Merhaba. Bu sorunun cevabını ben dahil kimse veremez, bekleyip yasa taslağını görmemiz gerekir.

 43. Merhaba öncelikle bilgi için teşekkürler ben 1983.haziran doğumluyum ben 2000.haziran ayından itibaren 155 gün sigortam var ve 2007 kadar da başka sigortalı bir işim olmadı yaşım DOLMADIGI halle sigortalıyim 2000 yılında ve ben 2003 askere gittim ben eyt kapsamına giriyormuyum ?? Askerlik borçlanması yapsam geri cekebilirmiyim sigorta baslangicini

  1. Merhaba. EYT kapsamında olmanız için ilk sigortalılığınızın 08/09/1999 tarihinden önce olması gerekir. Askerliği, ilk sigortalı olduğunuz 2000 tarihinden sonra yaptıysanız, borçlanmak sigorta başlangıcınızı geriye çekmeyecektir.

 44. Merhaba 1977 doğumluyum sigorta baslangicim 1990 çalıştığım yerde büyük bir yangın çıktı ve 3 kişi öldü apar topar sigorta girişi yapildi sigorta baslangicim 1990 olacakmış dikkate alınacak

 45. Merhabalar; *17.04.1986 Doğumluyum*. SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİM 01.11.1998. ( 506/4 Aylık Bordro ) Uzun Vadeli Sigorta 30 Gün Primim Var. ( 12 Yaşından ) Şuan Toplam 6.114 Gün Primim Var. E-Devlet Çalışma Hayatımda Sigortalılık Sürem 24 YIL 0 AY 23 GÜN Görünmektedir. 25 YIL HİZMET SÜRESİNİ Doldurmama 1 AY 5 GÜN Göstermektedir.Bu durumda EYT’den Yararlanabilir miyim?Teşekkürler…

  1. Merhaba, EYT’den nasıl yararlanacağınız ancak kanun metni ortaya çıkınca belli olur; fakat evet EYT’li olduğunuzu söyleyebiliriz.

 46. Merhaba,
  1979 doğumluyum 1996 yılında ilk sgk girişim oldu.sonra 2001 yılına kadar boşluğum var ve toplamda 7500 iş günüm var.
  Benim emeklilik hesabım 1997 yılı yani 18 yaşını doldurduğum tarih olarak mı hesaplanacak yani eyt den faylanabileceğim sizden okuduğum kadarıyla..

  1. Merhaba. Evet, hem EYT’li olursunuz hem de sigorta hizmet başlangıcınız 1997 olur.

 47. 1982 doğumlu yum Ocak 1999 sanayide sigortasız çalıştım Eylül 1999 da cıraklıga gittim cıraklıktan önce calıştıgım işyerine dava açabilir miyim ?Acabilirsem çalıştıgımı ıspatlarsam emekli olma hakkım varmı 6000 pirimim var 2022 bağkur başlangıç 3 ay ödeme isteğe bağlı var dır 2005 de Ağustos SSK başlangıcı var

   1. mustafa bey sigortasız çalıştığı işyerinde tanık olan varsa sigorta girişi yapılırmı teşekürler şimdiden

    1. Merhaba. Sitemde “hak düşürücü süre” araması yaparsanız ilgili yazımda cevabı bılabilirsiniz.

 48. Merhaba bir konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum.ben 22/10/1979 doğumluyum ilk işe giriş tarihi 09/20/1996 ve sadece 25 gün bundan sonraki günlerde sigortam yok ta ki 03/10/2002 tarihine kadar bundan sonraki Çalışma hayatımda siğortalı hizmet gün sayısı 7032 gün bunun 11/05/2019 sonrası iş yeri sahibi olarak devam ediyor yani 1106 günü 4b olarak devam ediyor sizden öğrenmek istediğim eyt kapsamına girmiş oluyormuyum.şimdiden çok teşekkür ediyorum.

  1. Merhaba, 1996’daki sigortanız uzun vadeli sigorta ise, evet EYT’lisiniz demektir. Ancak eğer son 7 yılda 3,5 yılın üzerinde bağkurunuz olursa, SSK emekliliğinden faydalanamazsınız. Bu süreyi takip etmenizi ve imkanınız varsa bir sosyal güvenlik uzmanına sormanızı öneririm.

 49. Merhabalar, öncelikle bu güzel yazınız için teşekkür ederim. Benim bir sorum var cevap verirseniz çok memnun olurum. 18 yaşınız 17 eylül 1995 de dolduran kişinin 1995 ağustos ayında ve eylül ayının başında 10 ar günlük uzun vadeli sgk işlemi var ve 10 eylülde çıkışı verilmiş. Bundan sonraki sgk uzun vade 1999 yılı. Merak ettiğim konu 17 eylül 1995 de sgk lı olma durumu devam etmediği ama öncesinde uzun vade sgk olduğu için eyt de ki 25 yıl başlangıcı 17 eylül 95 mi olur yoksa 1999 yılı mı? Teşekkür ederim. saygılar

 50. MERHABA MUSTAFA BEY

  30.10.1981 DOĞUMLUYUM. SİGORTA GİRİŞİM 01.07.1998 DİR. ( 71 GÜN SİGORTAM VARDIR. ) 2005 SENESİNE KADAR SİGORTAM YOKTUR. 2005 MART AYINDA TEKRAR SİGORTAM YATMAYA BAŞLADI. 6200 GÜNÜM VAR. 24,5 SENELİK HİZMET SÜREM VARDIR. BAYANIM
  EYT Lİ SAYILIRMIYIM

  1. Bende 1996 girişliyim, 1981 doğumluyum, Bende anlayamadım, sigorta girişim 15 yaşında oldu, ama 18 yaşımı baz alacaklar, 5750 pirim gün var, muhtemelen 43 yaşında emekli oluruz, şubatın 15 /42 yaşıma gireceğim, biraz karışık bir durum ama böyle düşünüyorum.

 51. Mrb hocam ben 1983 dogumluyum ilk ise giris tarihim 08 05 1999 ve 4500 gun sigortam var eyt kapsamina giriyormuyuz tesekkurler

 52. Merhaba ben 1982 doğumluyum ilk işe basladigim tarih Eylül 1998 şu an 6400 gün sayım var bizde eyt kapsamına girermiyiz

  1. Merhaba,
   Kanuna göre hizmet süresi başlangıç tarihiniz 18 yaşını doldurduğunuz 2000 senesi doğum tarihiniz olacaktır.
   Buna göre EYT’li olarak 25 yıllık hizmet süreniz 2025 yılı doğum tarihinizde dolacağı için bu tarihte emekli olabikeceksiniz.

   1. Merhaba be 1982 doğumluyum 01 08 1998 sigorta girişim var 30 günlük bir calıştıktıktan sonra okul için bıraktım ve bidaki SSK girişim 2004 den bende eyt kapsamına veya ne zaman emeklilik hakkımı kazanırım

  2. Merhaba. Uzun vadeli sigorta kollarından priminiz bildirilmişse, elbette EYT kapsamında olursunuz.

 53. Mustafa bey merhaba
  25.05.1980 doğumluyum
  Sigorta girişim 01.07.1997
  Sigorta günüm 7000 gün
  01.012023 te Eyt çıkarsa hemen dilekçe verip emekli olabilirim
  Yada Eyt çıkarsa ne zaman emekli olabilirim
  Teşekkürler

  1. İhsan bey, kanun çıkmadan hiç kimse size cevap veremez. Beklemeniz ve görmeniz gerekiyor.

 54. 14.02.1986 giriş maaş bordolu işçi sigortası SSK 41 GÜN
  Sonrasında 2001 tarihinden bugüne kadar bagkurluyum.. toplam prim 3735 gün 2001 den sonra doğum tarihim 17.12.1970 EYT kapsamında emekli olabilir miyim..

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz kadarıyla Bağkur kapsamında değerlendirilirsiniz. Yasanın çıkmasını beklemeniz lazım, şimdiden ne söylense anlamsız olacaktır.

 55. Merhaba Mustafa Bey
  10,09,1981 doğumluyum 15 yaşında sigorta başlangıcım var. Staj veya çıraklık değil. 5700 gün primim var. EYT den yararlanırmıyım. Yararlanırsam ne zaman emekli olurum ,Sigorta grişim 05,09,1996 birde hizmete başlama tarihivar 20,12,1996 e devlette

  1. Merhaba,
   18 yaş altı sigorta girişinizden dolayı sigorta hizmet süreniz 18 yaşınıza geldiğiniz tarihten yani 10.09.1999 dan başlayacaktır.
   Buna göre kadınlarda 20 yıl hizmet süresi göz önüne alındığında 2019 yılında süreniz dolmuştur.
   EYT yasalaştığı tarihte hemen emekli olabileceksiniz.

  2. Merhaba, dediğiniz şartlar altında EYT’lisiniz demektir. Ne zaman emekli olabileceğinizi ise şu aşamada kimse bilemez, yasanın çıkmasını beklemek gerekir.

  3. Aynı tarihlerde işe başladık sizinle , yaşımız Aynı pirim Aynı, 18 yaşında itibaren sayılacak, 25 yıl erkekler, 20 yıl kadınlar, hesaplayın, kaç yıl kalmış, benim hesabıma göre, biz sizinle aynı şartlarda olduğumuz için, 43 yaşında emekli okuruz, 2024 aylarında, diye düşünüyorum

 56. Aralık 1978 doğumluyum 1996 da 18 yaş altı sıgortam var 2000 yılındada memurluğa başladım emeklilik yaşım kaç olacak

 57. 1986 yılı ilk sigorta başlangıcım sigorta müfettişi tarafından iş yerinde yakalandım 16 yaşında idim sigorta pirimlerim sağlık pirimi olarak yatırmış sigorta başlangıcım olarak 18 yaş mı yoksa 18 yaşımdan sonra ilk sigortam mı emeklilik için başlangıç sayılacak?

  1. Merhaba. 01/04/1981 tarihinden sonrası için fark etmeyecektir. Yani ilk işe giriş yaşı 16 da olsa 14 de olsa, yine 18 gibi işlem görecektir.

Başa dön tuşu